PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER I DRAMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER I DRAMMEN 2016-2019"

Transkript

1 PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER I DRAMMEN Høringsdokument 1.februar 2015 Høringsfrist 31.mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Drammen kirkelige fellesråd

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Nedsatt arbeidsgruppe Mandat Lover og regelverk Definisjoner Prognoser Prognoser for befolkningsutvikling i Drammen Prognose for innvandring i Drammen Prognose over behov for tilpasning av gravplasser Prognose for dødelighet Prognoser for gravferdslovens krav til ledige graver Gravplassene i Drammen Bragernes kirkegård Strømsgodset kirkegård Strømsø kirkegård Tangen kirkegård Skoger kirkegård Konnerud kirkegård Åssiden kirkegård Beregning av fremtidig behov Resyme/konklusjoner Arbeidsgruppens anbefalinger Arealeffektive gravplasser Tilpasning for ulike tros- og livssyns gravferdsritualer Annet Fremdriftsplan Oversiktskart gravplassene

4 4

5 1 Innledning Drammen bystyre fattet den , i sak 73, et vedtak om ny bystrategi. Strategi 13 i kapittelet om kultur lyder slik: Utarbeide en plan for hvordan gravplasser i Drammen bør utvikles i fremtiden sett i lys av statlige føringer, arealknapphet og de ulike livssyn og gravferdsritualer som er representert i befolkningen. Drammen kirkelige fellesråd, som etter kirkeloven og gravferdsloven, og med kommunal finansiering, har ansvaret for anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, fremmet i brev av til kommunen slikt forslag: Det lages en gravplassplan for Drammen kommune i samarbeid mellom kommunen og Drammen kirkelige fellesråd. 1.1 Nedsatt arbeidsgruppe Kirkevergen i Drammen, som er daglig leder og forvalter av gravferdsmyndigheten til kirkelig fellesråd, er gitt oppdraget med å utarbeide et forslag til en plan for utvikling av gravplassene i Drammen, med særlig henblikk på gravplasskapasiteten og livssynstilpasningen i framtiden. For å sikre både god kompetanse, og flere innfallsvinkler i utredningen, ble det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av Drammen kommune, de 4 største tros- og livssynssamfunnene i Drammen og DOTL (Drammen og omland tros- og livssynsforum). Arbeidsgruppa har gjennomført 5 møter høsten 2014, og gjennomgått det endelige resultatet sammen. Arbeidsgruppa består av: Gravferdsmyndighet / kirkeverge: Drammen og omland tros- og livssynsforum: Den norske kirke: St. Laurentius menighet: Det Tyrkiske Trossamfunn: Human-Etisk Forbund: Drammen komm. Rådgiver: Drammen komm. Byplan: Drammen komm. Kart- og geodata: Gravferdsmyndighet /sekretær for gruppa: Ivar Nygård (leder) Anne Grete S. Rørvik Øystein Magelssen Kjell Mauldal/Gudmund Egeland Orhan Al Knut Engeland Marit Pettersen Elise Alfheim Eskild Torgersen Arntsen Hans Jørgen Paulsen 1.2 Mandat Planens formelle status Utviklingsplanen får formell status som temaplan for Drammen kirkelige fellesråd som gravferdsmyndighet, med forankring i gravferdsforskriftens 2, 3 og 4. Det forutsettes at Drammen kirkelige fellesråd følger opp planen innenfor sine ansvarsområder etter gravferdslovgivningen. Overordnede forventninger og krav Planen skal sikre at bystyrets og Drammen kirkelige fellesråds overordnede forventninger og krav til løpende utvikling, forvaltning og drift av gravplasser blir tilfredsstilt. Statlige mål Kravene i «Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd» med forskrifter er oppfylt. 5

6 Lokale kapasitetsmål for kommune og kirkelig fellesråd Tilstrekkelige, og arealeffektive gravplasser Det regulerte gravplassarealet gir tilstrekkelig med ledige graver for byens vekst, jfr. de befolknings- og demografiprognosene som er lagt til grunn i bystrategien. Byens gravplasser (gravkart og gravregister) er digitalisert. Kremasjonsprosenten øker. Bruken av «Minnelunder» øker. Tilpassede gravplasser for ulike tros- og livssyns gravferdsritualer Byen har tilstrekkelig mange tilpassede gravplasser til å dekke behovet hos innbyggere med ulik religiøs eller livssynsmessig tilhørighet, jfr. de befolknings- og demografiprognosene som er lagt til grunn i ny bystrategi. Byen har tilstrekkelig kapasitet i livssynsåpne seremonirom til å dekke behovet hos innbyggere med ulik religiøs eller livssynsmessig tilhørighet, jfr. de befolknings- og demografiprognosene som er lagt til grunn i ny bystrategi. Representanter for ulike kirke-, tros- og livssynssamfunn, og gravferdsbyråene, er gjennomgående fornøyd med gravferdsmyndighetens praktiske tilrettelegging for ulike typer gravferder. 2 Lover og regelverk De viktigste lover og forskrifter som gjelder gravplasser og gravferder i Norge er følgende: - Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 26 aug Forskrifter til gravferdsloven av 26 aug Lov om Den norske kirke (kirkeloven) av Noen andre lover som kan ha betydning for anlegg og drift av kirkegårder er følgende: - Lov inneholdende visse Bestemmelser om Behandlingen af Lig (likbehandlingsloven), av 4. juni 1898, sist endret Lov om trudomssamfunn og ymist anna, av 13. juni 1969, nr. 25, sist endret Lov om kulturminner (kulturminneloven), av 9. juni 1978, nr. 50, sist endret Plan- og bygningsloven, av 14. juni 1985, nr. 77, sist endret Gravplassvedtekter vedtatt av Drammen kirkelige fellesråd den Definisjoner En del begreper innenfor gravplassterminologien brukes i dette dokumentet, og for å gi en bedre forståelse av disse, forklares de viktigste begrepene som følger: Grav Et jordareal som er avsatt til å romme en urnegrav eller en kistegrav. I Norge er det ikke mulig å få en ny grav før det foreligger et dødsfall. Gravfelt En gravplass er inndelt i gravfelt som inneholder en samling enkeltgraver. Det finnes for eksempel egne felt for minnelunder og urneplasser. Gravplass Gravplass er den nye betegnelsen for kirkegård eller gravlund. Eksisterende gravplasser kan beholde navnet kirkegård i egennavnet, men nyanlegg skal betegnes som gravplass. En gravplass er inndelt i felt, rader og graver. 6

7 Urnegrav Graver for urner (beholder for aske etter kremering) skal være minst 1,50m x 1,50m (2,25 kvm). I en urnegrav er det plass til 4 urner (= 4 urneplasser). Kistegrav Graver for kister (beholder i treverk) skal være minst 1,5m x 3,0 m (4,50 kvm). Det er anledning til å reservere en kistegrav ved siden av en ny kistegrav. Dette betegnes som en dobbel kistegrav. En kistegrav kan også brukes til gravlegging av inntil 8 urner. Minnelund Dette er et felt for urnegraver hvor pårørende ikke kjenner til gravstedet, og det ikke er merking av hvem som er gravlagt. Det er kun et felles minnesmerke som viser at det er en anonym minnelund. I Drammen er det anonym minnelund på Bragernes kirkegård, Åssiden kirkegård og Skoger kirkegård. En minnelund er plassbesparende da urnene settes ned fortløpende ved siden av hverandre. Navnet minnelund Dette er anlagt som minnelund, men ikke anonym. Det er anledning til å delta på urnenedsettingen. Et felles monument eller oppslagsfester gjør det mulig å ha et skilt med navn, fødselsdato og dødsdato på. Pynting skjer på felles monument. I Drammen er det kun Åssiden kirkegård som har dette tilbudet. Allmenne gravplasser Gravplasser hvor det ikke er reserverte plasser for ulike religioner eller trossamfunn. Det er ingen restriksjoner på hvem som kan gravlegges der (felles for alle). Gravfeste/fester Ved dødsfall får nærmeste pårørende, eller den som er ansvarlig for gravferden, tildelt en ny grav til den avdøde dersom de ikke allerede disponerer en eksisterende grav som kan benyttes. Pårørende, eller den som er ansvarlig for gravferden, kan stå oppført i gravregisteret som gravfester (= ansvarlig «leietager») av graven. Gravfester har retten til å bestemme bruken av den festede graven. Fester av graven bestemmer også hvem som senere kan gravlegges i graven. Gravfester har ansvar for et evt. gravminne og blomsterstell, og plikter å holde gravminnet i orden i henhold til lover og forskrifter. Festeavgift En ny grav som tas i bruk er fri for avgifter de første 20 årene (= frigrav). Dersom fester av gravstedet ønsker å bevare graven utover dette, betales det da en årlig festeavgift som fastsettes av bystyret. I Drammen fornyes gravfestet for fem år av gangen. Det er anledning til å fornye gravfestet uten nye gravlegginger i inntil 60 år etter de første 20 års fredningstid. Arealbehov Netto gravareal utgjør normalt mellom 30 % - 50 % av hele gravplassarealet. De arealene som ikke er nyttet til graver omfatter bl.a. veier, plantefelt, grensesoner mot naboarealer, driftsavdeling, parkarealer og parkeringsplasser. I tillegg kan en ofte ha arealer som av forskjellige grunner ikke kan nyttes til graver, slik som bratte partier, arealer med verneverdi og fjellgrunn. I urnegraver (2,25 kvm) kan det som nevnt settes ned 4 urner, noe som reduserer arealbehovet. Teknisk tilrettelegging ved nye areal for urnegraver, er mye enklere fordi jorddybde kun trenger å være på ca. 1,1 meter mot 1,7 meter for kistegraver. 7

8 Fredningstid Gravferdsloven har følgende bestemmelse om fredningstiden for graver: En grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste gravlegging og vedtektene for kirkegården ikke fastsetter en lengre fredningstid. Urne kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden etter første ledd ikke er utløpt. Lengre fredningstid enn 20 år er nødvendig når jordforholdene er tung leire, og oppløsning av kister går svært sent. Dette forekommer særlig i tette jordarter med stort vanninnhold (leirjord). I Drammen gjelder dette for Bragernes kirkegård, Tangen kirkegård og for den eldste delen av Skoger kirkegård, hvor fredningstiden er satt til 60 år. Begravelse Jordsetting/gravlegging av kiste. Bisettelse/kremasjon Jordsetting/gravlegging av urne etter kremasjon. Kolumbarium Skap, rom eller oppbevaringsplass for urner som ikke er satt i jorden, og som er åpne for å kunne besøkes av pårørende. Dette har tidligere vært tillatt for en kortere periode før jordsetting, men er ikke vanlig i Norge i dag. Gjenbruk Når en fester velger ikke å fornye sitt ansvar for graven, og fredningstiden er utløpt, blir graven slettet. I graven er den tidligere gravlagte kisten da gått i oppløsning, og det finnes bare jord igjen som ny kiste eller urne kan gravlegges i. Da kan graven deles ut på nytt til pårørende som har behov for en grav. I Drammen er det en økende tendens til flere slettinger pr. år, noe som blant annet kan ha sammenheng med prisutviklingen på festeavgiften som belastes for å kunne beholde graver etter fredningstiden. 8

9 3 Prognoser I dagens bystrategi, og i denne planen, er dagens kommunegrenser lagt til grunn. Dersom det blir aktuelt å slå sammen Drammen med en eller flere nabokommuner, må prognosene oppdateres. Alle nabokommunene har mindre andel innvandrere / norskfødte med innvandrerforeldre, og mindre andel medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke. I Drammen er det et stort mangfold av innvandring med ulike etnisk og religiøs bakgrunn. Prognoser som sier noe om utviklingen rundt dette kan være viktig og har derfor fått en sentral plass i dokumentet. 3.1 Prognoser for befolkningsutvikling i Drammen I Bystrategien for Drammen er det utarbeidet prognoser for befolkningsutvikling med utgangspunkt i befolkningsprognoser utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. SSB opererer med et lavt alternativ, et middels alternativ og et høyt alternativ for vekst i innbyggertallet, som følger: Tabell 1. SSB Tabell pr Konklusjon Arbeidsgruppen har i dette dokumentet lagt til grunn middels vekst ved beregning av fremtidig gravbehov. 9

10 3.2 Prognose for innvandring i Drammen Utviklingen av religiøs / livssynsmessig tilknytning i befolkningen avhenger i stor grad av innvandring og innvandrernes opprinnelsesland (kulturbakgrunn). Det foreligger ikke noen prognose over framtidig utvikling av innvandringen i Drammen. Drammen er blant de kommunene som har størst andel innvandrere i dag: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen Hele landet prosent av folketallet ( ), etter landbakgrunn Alle 26,2 14,9 EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 7,7 6,5 Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 18,5 8,4 Tabell 2. Kilde: SSB Nedenfor er gjengitt noen hovedpunkter fra en nylig publisert rapport fra SSB: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen, basert på tall fra prosent eller hver fjerde innbygger i Drammen hadde innvandrerbakgrunn ved inngangen til 2013, 11 prosentpoeng høyere enn i Norge under ett. Tyrkere er den største gruppen i Drammen, og utgjør også den gruppen som er mest overrepresentert i kommunen. Den største gruppen av innvandrere norskfødte med innvandrerforeldre ikke inkludert har opprinnelse fra Polen, og med sine personer eller 12 prosent er de 300 flere enn de fra Tyrkia som selv har innvandret. Fra 2006 til 2013 sto personer med innvandrerbakgrunn for 80 prosent av kommunens samlede folketallsvekst. Uten innvandrerne og deres norskfødte barn hadde kommunen ikke hatt nettoinnflytting i perioden

11 Tabellen nedenfor viser opprinnelseslandet til flertallet av innvandrerne / norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen Over tre tusen personer har opprinnelsesland andre steder enn dette. Det framgår at sju av de ti største gruppene har bakgrunn fra muslimske land. Island Storbrittannia Filippinene Latvia Sri Lanka Thailand Tyskland Russland Danmark Sverige Litauen Vietnam Iran Bosnia-Hercegovina India Afghanistan Kosovo Somalia Pakistan Irak Polen Tyrkia Tabell 3. Kilde: SSB En høy andel av innvandrere / norskfødte med innvandrerforeldre er nå i alderen år. Andelen innvandrere / norskfødte med innvandrerforeldre av de som dør vil i mange år framover være lavere enn andelen av befolkningen. Det foreligger ikke prognoser for dette. Konklusjon Det er rimelig å anta at Drammen også i årene framover vil ha en stor andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i befolkningen. Det er rimelig å anta at en vesentlig andel av disse vil ha bakgrunn fra muslimske land. I overskuelig framtid vil Danvik-Fjell, Strømsø og Gulskogen ha større andel innvandrere / norskfødte med innvandrerforeldre enn andre bydeler. Religiøs og livssynsmessig tilknytning Det foreligger ikke noen prognose over framtidig utvikling av drammensernes religiøse eller livssynsmessige tilknytning. Nedenfor er det gjengitt noen data for Drammen. Dette er utarbeidet på grunnlag av data fra Brønnøysundregistrene pr , og Den norske kirke og Statistisk sentralbyrå pr De fleste innbyggere, 83 %, tilhører et kirke-, tros- eller livssynssamfunn % er medlem av Den norske kirke % er medlem av andre registrerte tros- og livssynssamfunn % er ikke medlem av noe kirke-, tros- og livssynssamfunn. De fleste innbyggerne tilhører et kristent kirke- eller trossamfunn % av innbyggere er medlem av Den norske kirke eller et av i alt 155 andre kristne kirkeeller trossamfunn. Utenom Den norske kirke er Oslo katolske bispedømme det kristne kirke- eller trossamfunnet som har flest medlemmer;

12 - 9 % av innbyggerne er medlem av ett av i alt 120 muslimske samfunn. Av disse har Det islamske kultursenter i Drammen flest medlemmer; % av innbyggerne er medlem av ett av i alt 31 andre samfunn.. Av disse har Human-etisk forbund flest medlemmer; Tabell 4. Kilde: Brønnøysundregistrene og Den norske kirke De fleste innbyggerne tilhører et lokalt kirke-, tros- og livssynssamfunn - I alt 306 stk. kirke-, tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke har drammensere som medlemmer. Av disse har 42 stk. postadresse i Drammen eller en av nabokommunene. - Mer enn halvparten av de drammenserne som tilhører samfunn utenom Den norske kirke er medlem i ett av de 42 lokale samfunnene. 41 % tilhører samfunn med postadresse Oslo. - 3 samfunn har mer enn tusen medlemmer i Drammen, 27 samfunn har mer enn hundre medlemmer i Drammen. Medlemstall og medlemsandeler endrer seg lite og langsomt, men med en tydelig trend. - Antall medlemmer i Den norske kirke endrer seg lite. Antall medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn øker. - Andelen av befolkningen som er medlem i Den norske kirke synker. Andelen av befolkningen som er medlem av andre tros- og livssynssamfunn øker. Andelen av befolkningen som ikke er medlem av noe kirke-, tros- eller livssynssamfunn øker. Konklusjon Det er rimelig å anta at Drammen i overskuelig framtid vil ha et stort flertall av innbyggere med kristen tilknytning, et stort mindretall av innbyggere uten religiøs eller livssynsmessig tilknytning, og et stort mindretall av innbyggere med muslimsk tilknytning. 3.3 Prognose over behov for tilpasning av gravplasser Behov for tilpasning av gravplasser avhenger av de ulike religions- eller livssynssamfunns regler og tradisjoner når det gjelder gravferdsformer, samt avvikende plassering og form på den enkelte grav og gravplass. Behovet vil også være avhengig av hvor strengt ulike grupper av innbyggere ønsker å praktisere regler og tradisjoner fra sin egen kultur. Videre vil nye rettigheter og muligheter i lovverket omkring tilpasning av gravferdsformer kunne utvikle ønske om nye spesielle gravferdstilpasninger for marginale befolkningsgrupper. 12

13 Gravferdsformer Hjemsendelse. Noen innvandrere ønsker at kiste eller urne sendes til opprinnelseslandet for begravelse der. Hjemsendelse av kiste er kostbart. Etter hvert som flere generasjoner bosetter seg i Norge, blir hjemsendelse mindre aktuelt. Askespredning. Askespredning i naturen etter kremasjon, er foreløpig underlagt regler om kun spredning av dette på sjø eller vidde. Det er derfor ikke behov for noe offentlig tilrettelagt areal. Omfanget av askespredning er beskjedent i dag. Kremasjon og urnegrav. Urnegraver krever mindre areal enn kistegraver. Muslimer, jøder, ortodokse kristne og bahaier praktiserer stort sett kistebegravelse. Buddhister, hinduer og sikher praktiserer mest kremasjon. Kremasjon og urnegrav er den vanligste formen for gravferd i Drammen, og det er årlig ca. 80 % kremasjoner. Minnelund (navnet eller anonym) er mindre arealkrevende enn enkeltgraver. Det er en økende tendens til bruk av navnet minnelund på Åssiden kirkegård. Gravlegging / kistegrav. Kistegraver er mest arealkrevende. Konklusjon Det er viktig for mange at den enkelte grav kan tilpasses religiøse ønsker, for eksempel gravlegging i en spesiell retning. Noen bestemmelser i norsk lovverk gjør at religiøse- og livssynsmessige regler og tradisjoner ikke alltid kan etterkommes. De fleste minoriteter aksepterer at en viss tilpasning av egne ønsker og tradisjoner er nødvendig og rimelig, så lenge gravferdslovens grunnleggende bestemmelse følges: Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Det forventes fremover at kremasjonsprosenten vil holde seg på ca. 80 %, bruken av navnet minnelund vil øke, og at det er noe økende tendens til askespredning. Former for gravplasser Bestemmelser i gravferdsloven med tilhørende forskrifter gjelder både allmenne og reserverte gravplasser og gravfelt. Allmenne gravplasser. Allmenne gravplasser (felles for alle) er minst arealkrevende. De fleste religioner og livssyn aksepterer at avdøde med ulik religiøs eller livssynsmessig tilknytning gravlegges side ved side. Grad av allmenn (livssynsåpen) fysisk utforming og lokalisering av gravplassen har betydning for mange. Reserverte gravfelt. Gravfelt (innenfor allmenne gravplasser) reservert for medlemmer av ett kirke-, tros- eller livssynssamfunn, eller gravfelt reservert for én religion eller ett livssyn, øker arealbehovet, dvs. behovet for ledige graver. Dette fordi det er usikkert hvor mange som blir brukt av den enkelte kategori. I Drammen er et gravfelt i Skoger reservert for muslimske graver. Dette betyr ikke at muslimer er utelukket fra andre gravplasser eller gravfelt. Det er ikke framkommet ønsker om reserverte gravfelt i Drammen for andre grupper. Reserverte gravplasser. Gravplasser reservert for medlemmer av ett kirke-, tros- eller livssynssamfunn, eller gravplasser reservert for en religion eller ett livssyn øker arealbehovet, dvs. behovet for ledige graver. Det er ikke framkommet ønsker om reserverte gravplasser i Drammen for noen grupper. 13

14 Konklusjon Tilgjengelige data om befolkningsutvikling, innvandring og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet tilsier at alle gravplassene i Drammen blir allmenne gravplasser også i årene framover. Religiøst og livssynsmessig mangfold i befolkningen tilsier ekstra oppmerksomhet på fysisk utforming og lokalisering av gravplassene, samt mulighet for tilpasning av den enkelte grav etter religiøse eller livssynsmessige regler og tradisjoner innenfor lovens rammer. Dataene gir grunnlag for videreføring av et eget gravfelt for muslimer, uansett trossamfunn og etnisk eller kulturell bakgrunn, på Skoger kirkegård. Etablering av nye reserverte gravfelt på Skoger kirkegård vil bare være aktuelt dersom et annet livssyn eller en annen religion enn den muslimske får en tilsvarende stor andel av byens innbyggere. 3.4 Prognose for dødelighet SSB`s beregninger Folketallet i Norge vil fortsette å vokse hele dette hundreåret, og vil bli særlig stor i og rundt de store byene. Vi blir stadig flere eldre, og i 2060 er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel. Antall voksne og eldre vil øke mye i løpet av dette hundreåret. Særlig vil veksten bli kraftig blant de eldre (70 år eller mer). I mellomalternativet vil denne gruppen dobles de neste 30 årene. Dette er en konsekvens av at de store etterkrigskullene blir eldre samtidig som levealderen øker. Dermed stiger andelen eldre (70 år eller mer) fra knapt 11 prosent av befolkningen i dag til 19 prosent i Befolkningsframskrivingene. Nøkkeltall 1 Folkemengde registrert per 1. januar Folkemengde Døde Forventet levealder ved fødselen menn 3 79,6 80,7 83,7 86,5 Forventet levealder ved fødselen kvinner 3 83,5 84,5 87,0 89,1 Tabell 5. Kilde: Statistisk sentralbyrå befolkningsfremskrivning Prognose dødelighet i Drammen Prognose for dødelighet i Drammen bygger på pkt. 3.1 prognose for innbyggertall i Drammen og SSB`s prognoser jf. tabell 5. Tabell antall forventede døde i Drammen Døde middel vekst innbyggertall Døde Lav vekst innbyggertall Døde høy vekst innbyggertall Tabell

15 Grafisk fremstilling av tabell Antall Døde middel vekst Døde Lav vekst Døde høy vekst År Konklusjon I Drammen vil det bli en jevn økning av antall døde med en ikke ubetydelig oppgang av antall døde i perioden Dette på grunn av de store etterkrigskullene. I beregningen av gravplassbehovet, er prognosen for døde under middels vekst av befolkningen lagt til grunn. 3.5 Prognoser for gravferdslovens krav til ledige graver Gravferdsloven påvirker beregningene av gravbehov i kommunene bl.a. gjennom krav til antall ledige graver, jfr. lovens 2, 1. ledd: I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. Departementet gir regler om gravplassenes utforming og utstyr, jordbunnsforhold, gravstørrelser, gravdybder, gravminner, gravregister og kartverk. Tilsvarende plikt er også stadfestet i plan- og bygningsloven. Tabellen viser antall påkrevde ledige graver ved henholdsvis høy, middels og lav vekst i folketallet Akk Middels vekst Lav vekst Høy vekst Tabell

16 Konklusjon Arbeidsgruppen har valgt å legge middels befolkningsvekst til grunn og kravet til antall ledige graver som tas med i beregningsgrunnlaget er derfor følgende: Akk Middels vekst Tabell 8. 4 Gravplassene i Drammen Generelt Det er i dag 7 gravplasser i Drammen, lokalisert i alle bydeler, bortsett fra på Fjell. Ved alle gravplasser er det kapell eller seremonibygg til allmenn bruk for gravferdsseremonier. Disse kan benyttes av alle religioner og livssyn, og det er lik kapellavgift for alle innbyggere. Det er kun opparbeidet nye ubrukte kistegraver på Skoger og Åssiden kirkegård. For å få kistegrav på andre gravplasser, er man avhengig av slettede graver; altså at gravene er sagt opp av tidligere festere, og at fredningstiden har gått ut. På Skoger kirkegård, som eneste gravplass i Drammen, er det anlagt egne felt tilpasset bruk for muslimer. I Drammen har det i de siste generasjoner vært tradisjon for kremasjon. I dag er antallet som kremeres nesten 80 % av alle døde, noe som er en av landets høyeste kremasjonsandel. Ideelt sett bør gravplassene i kommunen ligge i nærheten av de største befolkningskonsentrasjonene. Om avstanden oppleves som stor eller liten avhenger imidlertid mer av etablerte offentlige kommunikasjonstilbud, enn av antall kilometer. Mange av de som besøker gravplassene i dag er lite mobile, eller har liten mulighet for transport til gravplassene på grunn av alder eller uførhet. De er derfor avhengige av offentlige kommunikasjonsmidler dersom avstanden er for stor til å gå dit. I Drammen er det gode kommunikasjonsmidler til de fleste gravplasser. Det er kanskje spesielt viktig med god offentlig kommunikasjon til Skoger kirkegård. På enkelte gravplasser er kravet til universell utforming ikke tilfredsstillende; spesielt Tangen kirkegård og til dels Strømsgodset kirkegård. Alt statistikkmateriale beskrevet under hver gravplass sier ikke noe om fremtidig behov for gravplassen, men er mer som en pekepinn på dagens omfang og bruk av gravplassen. 16

17 I Drammen kan gravplassene sammenfattes slik: (Alle tall er hentet fra det elektroniske gravplassystemet Ecclesia, pr ) Gravplass Antall Graver Antall gravlagt Antall ledige Befolkning i bydel graver Bragernes Strømsgodset Strømsø Tangen Skoger Konnerud Åssiden Fjell (Ingen gravplass) SUM Tabell Det bør generelt tas en gjennomgang av alle gravene på gravplassene i Drammen vedrørende gjenbruk og reelt ledige gravplasser i forhold til det elektroniske gravplassystemet. Det kan være store forskjeller på hva som er reelt av ledige graver i forhold til ledige graver i systemet. Dette gjelder spesielt gravplassene på Bragernes, Strømsø, Tangen, Strømsgodset og den gamle delen av Skoger kirkegård. 4.1 Bragernes kirkegård Adresse: Rømersvei 15, 3016 Drammen Bragernes kirkegård ble tatt i bruk omkring 1810 og ble anlagt samtidig med enkelte andre gravplassanlegg, for eksempel Arendal kirkegård og Vår Frelsers gravlund i Oslo. Mange av gravene på de eldste delene har et klassisistisk preg, slik det var i store deler av 1800-tallet med gravrammer, jerngitter og gravminner som bærer preg av en annen tid. I motsetning til de fleste gravplassene her i landet, ble gravplassen ikke utsatt for omfattende forenklinger på 1950 og -60 tallet. Den har i større grad beholdt sitt opprinnelige preg og inngår derfor i verneplan utarbeidet av Drammen kirkelige fellesråd. Kirkegården ligger ca. 200 meter vest for Bragernes kirke. Arealet er ca. 37 mål. På sørvestsiden ligger gravferdsforvaltningens driftsbygning for alle gravplassene i Drammen. På grunn av jordforholdene på gravplassen er fredningstiden satt til 60 år for kister. Mange av de eksisterende kistegravene må omreguleres til urnegraver når festetiden går ut. Dette på grunn av at de er for små i forhold til dagens størrelse på kister, og at mange graver har vernestatus. Gravplassen har ikke areal for utvidelse, så det er ikke mulig å anlegge nye kistegraver eller urnegraver på Bragernes kirkegård. Gravplassen har også anonym minnelund og det foreligger planer om å etablere en navnet minnelund for urner. Drammen krematorium ligger i nordenden av gravplassen. Bygget ble tegnet av byarkitekt Alf Bugge, og oppført i mur i Det inneholder både krematorium og 2 seremonirom (kapell). Østre del med Store kapell er fra en utvidelse i 1940 etter tegninger av Asmund Gulden. 17

18 Det livssynsåpne kapellet, Store kapell, har 240 sitteplasser, og er tilpasset til en livssynsfleksibilitet med hensyn til utsmykning, lyssetting og løse stoler. Dette gjør at kapellet kan brukes av de fleste religiøse- og livssynssamfunn i henhold til egne tradisjoner og ritualer. Kapellet er utsmykket med et korveggbilde av Kristus i mosaikk av Finn Nielsen. Bildet kan imidlertid enkelt tildekkes når lokalet brukes som livssynsåpent seremonirom. Det er også montert projektor for projisering av bilder eller symboler på teppetildekkningen i korveggen. På gulvet er retningen mot Mekka markert. Lille kapell har 80 plasser, og har kristen utsmykning. Årlig gjennomføres det ca. 188 seremonier i Lille kapell, og ca. 124 seremonier i Store kapell. Bygget har i dag store vedlikeholdsbehov. Antall kremasjoner ligger på ca pr. år, hvorav ca. 650 utgjør kremasjoner fra nabokommuner. Statistikk for 2013 Antall graver Antall urnegraver Antall kistegraver Sum antall graver Antall gravlagte: Kistegraver Urnegraver Minnelund SUM gravlagte Diverse statistikk Ledige kistegraver 0 Ledige urnegraver Gravlagt i nye graver 76 Gravlagt i eksisterende graver 139 Graver slettet i Konklusjon Ut fra dagens tendenser og erfaringer kan man konkludere med: 1. Bragernes kirkegård kan dekke bydelens behov for urnegraver fremover. 2. På grunn av verneplan og utvidet fredningstid dekkes ikke behovet for kistegraver. 3. Gravplassen kan utvides mot vest ved en omregulering av arealer tilknyttet eksisterende sykehustomt. 4. Det er mulig å anlegge navnet minnelund på gravplassen 4.2 Strømsgodset kirkegård Adresse: Sundhauggata 25, 3045 Drammen Strømsgodset kirkegård ligger rett vest for Strømsgodset kirke, skilt av Sundhauggata. Arealet er ca. 23 mål. I 2013 ble det opparbeidet et nytt urnefelt sør på kirkegården. For øvrig er det, nord for kirkegården, avsatt et område som er regulert til gravplassformål, men ennå ikke opparbeidet for dette. På gravplassen ligger et nyoppusset gravkapell i mur med plass til 140 personer. Årlig gjennomføres det ca. 20 seremonier i kapellet. 18

19 Statistikk for 2013 Antall graver Antall urnegraver Antall kistegraver Sum antall graver

20 Antall gravlagte Kistegraver Urnegraver SUM gravlagte Diverse statistikk Ledige kistegraver 327 Ledige urnegraver 489 Gravlagt i nye graver Gravlagt i eksisterende graver Graver slettet i Konklusjon Ut fra dagens tendenser og erfaringer, kan vi konkludere med: 1. Strømsgodset kirkegård kan dekke bydelens behov for urnegraver fremover. 2. På grunn av jordforhold, og forventet befolkningsvekst i området, dekkes ikke behovet for kistegraver. 3. Gravplassen kan utvides mot nord hvor det er et ledig regulert område for gravplass. 4. Det er mulig å anlegge navnet minnelund på gravplassen. 4.3 Strømsø kirkegård Adresse: Tordenskiolds gate 58a, 3044 Drammen Gravplassen ble opparbeidet i 1665, og ligger i tilknytning til kirken. Arealet er ca. 16 mål. Dette er en av gravplassene som ikke har utvidelsesmuligheter. I sagfall måtte man bruke av gressplenen som tilhører Strømsø skole på nabotomten i øst. På vestsiden er det en enkel driftsbygning for kirkegården. Strømsø kirkegård har gode jordforhold med mye sandinnhold. Dette betyr at fredningstiden på 20 år er lang nok tid før ny gravlegging kan finne sted. Gravplassen har en del graver og gravfelt som inngår i «Bevaringsplan for gravplassene i Drammen». Dette begrenser utnyttelsesgraden av gravplassen til en viss grad uten at dette foreløpig er et problem for kapasiteten. Det er god kommunikasjon til gravplassen, og det er forholdsvis lett fremkommelighet for eldre og rullestolbrukere. Det er verken navnet eller anonym minnelund på gravplassen. På gravplassens østre side ligger det et gravkapell i mur og skifertak. Kapellet har plass til 80 mennesker. Kapellet ble pusset opp i Årlig gjennomføres det ca. 10 seremonier i kapellet. Statistikk for 2013 Antall graver Antall urnegraver Antall kistegraver Sum antall graver Antall gravlagte Kistegraver Urnegraver SUM gravlagte

21 Diverse Ledige kistegraver 219 Ledige urnegraver 166 Gravlagt i nye graver Gravlagt i eksisterende graver Graver slettet i Konklusjon Ut fra dagens tendenser og erfaringer, kan vi konkludere med: 1. Strømsø kirkegård kan dekke bydelens behov for urnegraver fremover ved at antall slettede gjenbrukbare graver holder seg stabilt. 2. På grunn av de vernede gravene ved gravplassen, er det noe usikkert om Strømsø kirkegård kan dekke bydelens behov for kistegraver. 3. Gravplassen kan utvides mot øst ved omregulering av områder tilknyttet Strømsø skole. 4. Det er mulig å anlegge navnet minnelund på gravplassen. 4.4 Tangen kirkegård Adresse: Hans Tordsens gate 12, 3040 Drammen Tangen kirkegård ble opprinnelig anlagt som en «kolerakirkegård» i Gravplassen ligger ca. 1 km. sydøst for Tangen kirke, og arealet er på ca. 10 mål. Gravplassen var opprinnelig inndelt i tre felter. Det sydøstre feltet var ansett som det beste, det andre feltet strakte seg vestover forbi kapellet og frem til to bergnakker, en på oversiden og en på nedsiden og det tredje feltet, som lå lengst i vest, var for de fattigste. Gravplassen ligger i til dels sterkt skrånende terreng, noe som gjør gravplassen vanskelig å drive. Det er også et problem at massene beveger seg nedover med påfølgende skjeve og veltede gravminner. På grunn av jordforholdene på gravplassen, er fredningstiden satt til 60 år for kister. Mange av de eksisterende kistegravene må omreguleres til urnegraver når festetiden går ut. Dette på grunn av at de er for små i forhold til dagens størrelse på kister, og at en del graver har vernestatus (jf. verneplanen). Gravplassen er ikke tilrettelagt for personer med funksjonshemming. På østsiden av gravplassen er det et lite område som ennå ikke er tatt i bruk. På sikt kan det være mulig å anlegge graver på dette området, men da fortrinnsvis kun til urnegraver. På vestsiden er det en enkel driftsbygning for gravplassen. Det er verken navnet eller anonym minnelund på gravplassen. Midt på gravplassen er det et lite gravkapell i mur fra 1876 i gotisk stil. Kapellet er historisk unikt, og er blitt delvis rehabilitert i den senere tid. Det er fortsatt behov for rehabilitering. Kapellet er ikke i bruk som ordinært gravkapell, men har plass til ca. 60 personer. Statistikk for 2013 Antall graver Antall urnegraver 653 Antall kistegraver 1019 Sum antall graver

22 Antall gravlagte Kistegraver Urnegraver SUM gravlagte Diverse statistikk Ledige kistegraver 0 Ledige urnegraver 585 Gravlagt i nye graver Gravlagt i nye doble graver Gravlagt i eksisterende graver Graver slettet i Konklusjon Ut fra dagens tendenser og erfaringer, kan vi konkludere med: 1. Tangen kirkegård kan dekke bydelens behov for urnegraver fremover. 2. På grunn av verneplanen og dårlige jordforhold, dekkes ikke behovet for kistegraver. 3. Gravplassen kan utvides mot øst hvor det er et lite område som er regulert til gravplass, men som ikke er opparbeidet. 4. Det er mulig å anlegge navnet minnelund på gravplassen. 4.5 Skoger kirkegård Adresse: Mælen 1, 3039 Drammen Skoger kirkegård ble etablert i forbindelse med oppføringen av Skoger kirke i Gravplassen ble utvidet mot nord og vest i 1912, mot nordvest i 1926 i forbindelse med bygging av gravkapellet, utvidet mot vest i 1960, mot syd i 1978, mot nordvest i 1980, og mot nordvest igjen i 2013 med 672 nye kistegraver. Arealet i dag er ca. 51 mål. På gravplassen finnes en anonym minnelund, og et eget gravfelt for begravelser etter muslimsk tradisjon. På den eldste delen av gravplassen er fredningstiden for kister satt til 60 år på grunn av dårlig drenering i jordsmonnet. Flere felt er omgjort til urnegraver på grunn av store mengder overvann. Det er en enkel driftsbygning tilknyttet gravplassen. Et jordbruksområde på ca. 305 mål i nordvest er avsatt til en evt. fremtidig utvidelse av gravplassen. På gravplassen finnes et gravkapell som er oppført av tegl i Gravkapellet blir ikke lenger brukt til gravferd. Statistikk for 2013 Antall graver Antall urnegraver 469 Antall kistegraver Sum antall graver

23 Antall gravlagte Kistegraver Urnegraver Minnelund SUM gravlagte Diverse statistikk Ledige kistegraver Ledige urnegraver 188 Gravlagt i nye graver Gravlagt i nye doble graver Gravlagt i eksisterende graver Graver slettet i Konklusjon Skoger kirkegård dekker bydelens og kommunens øvrige fremtidig gravplassbehov både når det gjelder urnegraver, kistegraver og muslimske graver. Med sine utvidelsesmuligheter nordvest for gravplassen vil dette være kommunens største reserveareal for nye graver. Ut fra dagens tendenser og erfaringer, kan vi konkludere med: 1. Skoger kirkegård dekker både bydelen og Drammens behov for urnegraver fremover. 2. Skoger kirkegård dekker både bydelen og Drammens behov for kistegraver. 3. Gravplassen kan utvides mot nordvest på området som er regulert til gravplass. Området er Drammen sitt største reserveareal for nye graver. 4. Det er mulig å anlegge navnet minnelund på gravplassen. 4.6 Konnerud kirkegård Adresse: Stubberudveien 14, 3031 Drammen Konnerud kirkegård ble anlagt i 1737, og har tilknytting til Konnerud gamle kirke som ble bygget noe senere. Gravplassen ble utvidet i 1925, i 1973, og i 1999 med nye felt for urner. Arealet er ca. 23 mål, og det er ikke mulighet for utvidelse av gravplassen. På gravplassen er det en enkel driftsbygning og et kapell som ikke er i bruk. Kapellet ble pusset opp med utvendig maling og nytt tak i 2013 og I Konnerud gamle kirke er det ca. 20 gravferdsseremonier hvert år. Statistikk for 2013 Antall graver Antall urnegraver 469 Antall kistegraver 952 Sum antall graver Antall gravlagte Kistegraver Urnegraver SUM gravlagte

24 Diverse statistikk Ledige kistegraver 38 Ledige urnegraver 541 Gravlagt i nye graver Gravlagt i nye doble graver Gravlagt i eksisterende graver Graver slettet i Konklusjon Ut fra dagens tendenser og erfaringer, kan vi konkludere med: 1. Konnerud kirkegård dekker bydelens behov for urnegraver fremover. Behovet kan endre seg da Konnerud er en relativt ny bydel med stor utbygging og ung befolkningsmasse. 2. Konnerud kirkegård dekker ikke bydelens behov for kistegraver. 3. Gravplassen kan ikke utvides. 4. Det er mulig å anlegge navnet minnelund på gravplassen. 4.7 Åssiden kirkegård Adresse: Betzy Kjeldsbergs vei , 3028 Drammen Gravplassen ble anlagt i 1987 ved Kjøsterudbekken på Åssiden. Gravplassen ligger ca. 2 km. vest for Åssiden kirke, bak Åssiden videregående skole. Gravplassen ble utvidet i 2008, og arealet er ca. 29 mål. Det er både anonym og navnet minnelund på gravplassen. Det er en driftsbygning på gravplassen. Åssiden kapell, som ligger på gravplassen, er tidligere den katolske kirke i Drammen fra Denne lå tidligere i Drammen sentrum, men ble en natt i desember 1996 flyttet opp til Åssiden kirkegård. Kirken ble gitt som gave fra Oslo katolske bispedømme, og flyttet til bruk som kapell på Åssiden. Den brukes nå som seremonisal ved begravelser og bisettelser, men også til bryllup. Det er plass til 100 personer, og årlig gjennomføres det ca. 70 seremonier i kapellet. Statistikk for 2013 Antall graver Antall urnegraver Antall kistegraver Sum antall graver Antall gravlagte Kistegraver Urnegraver Minnelund SUM gravlagte Diverse statistikk Ledige kistegraver 624 Ledige urnegraver 480 Gravlagt i nye graver Gravlagt i nye doble graver Gravlagt i eksisterende graver Graver slettet i

25 Konklusjon Ut fra dagens tendenser og erfaringer, kan vi konkludere med: 1. Åssiden kirkegård dekker ikke bydelens behov for urnegraver fremover. 2. Åssiden kirkegård dekker ikke bydelens behov for kistegraver. 3. Mulighet for utvidelse av gravplassen bør utredes. 5 Beregning av fremtidig behov Når det gjelder beregning av gravplassbehovet for Drammen kommune, tar beregningen ikke hensyn til behovet på den enkelte gravplass i forhold til bydelens egen befolkningsutvikling. Statistikk samlet for alle kirkegårder i Drammen for Bragernes Str.godset Strømsø Tangen Skoger Konnerud Åssiden SUM Ledige kistegraver Ledige urnegraver Sum ledige graver Sum gravlagt kistegrav Sum gravlagt urnegrav Sum antall gravlagte Gravlagt i nye graver Gravlagt i nye doble graver Gravlagt i nye enkle kistegraver Gravlagt i eksisterende/gjenbrukte graver Graver slettet Askespredning 16 Tabell 10 Gravbehov i forhold til prognoser for befolkningsutvikling Middel vekst Antall akkumulerte døde (tabell 6) Antall akkumulerte askespredning (tabell 10 (16 x 25år)) 480 Sum antall som gravlegges i grav Gravferdslovens 3 % krav til ledige graver (tabell 8) Tabell 11 Dagens erfaring Kremasjonsprosent/ antall kremasjoner (80,11 % av ) 80,11 % Akkumulerte slettinger (tabell 10 (223 x 25år) Akkumulert gravbehov (beregnet fra tabell 10) Ønsker nye urnegraver (har ikke gravsted fra før) (tabell 10, 174/568) 30,63 %

26 Ønsker nye doble kistegraver (tabell 10, 17/568) 2,99 % 465 Ønsker nye enkle kistegraver (tabell 10, 22/568) 3,87 % 601 Ønsker å benytte eksisterende graver (tabell 10, 355/568) 62,50 % SUM akkumulert gravbehov ,00 % Tabell 12 Fra ovennevnte tabeller blir akkumulert gravbehov som følger: Middels vekst Behov (tabell 11 og 12) Behov kistegraver (dobbel kistegrav = to graver) Behov nye urnegraver Gravferdslovens 3 % krav Sum behov graver Graver tilgjengelige (tabell 10) Sum ledige kistegraver Sum ledige urnegraver Sum slettinger til gjenbruk (Urne-/kistegraver) Sum graver tilgjengelige Konklusjon Samlet sett for Drammen kommune er gravbehovet dekket for prognose om middels befolkningsvekst frem til år

27 6 Resyme/konklusjoner 1. Arbeidsgruppen har, i dette dokumentet, lagt til grunn en middels vekstkurve ved beregning av fremtidig gravbehov. 2. Det er rimelig å anta at Drammen, i årene framover, vil ha en stor andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i befolkningen. Det er rimelig å anta at en vesentlig andel av disse vil sin bakgrunn fra muslimske land. Bydelene Danvik-Fjell, Strømsø og Gulskogen vil får en større andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn andre bydeler. 3. Det er rimelig å anta at Drammen vil ha et stort flertall av innbyggere med kristen tilknytning, et stort mindretall av innbyggere uten religiøs eller livssynsmessig tilknytning, og et stort mindretall av innbyggere med muslimsk tilknytning. 4. Det er viktig for mange innbyggere at den enkelte grav kan tilpasses religiøse ønsker, for eksempel gravlegging i en spesiell retning. Likevel aksepterer de fleste minoriteter at en viss tilpasning av egne ønsker og tradisjoner er nødvendig så lenge gravferdslovens grunnleggende bestemmelse følges: Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. 5. Tilgjengelige data om befolkningsutvikling, innvandring og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet, tilsier at alle gravplassene i Drammen forblir allmenne gravplasser fremover. 6. Religiøst og livssynsmessig mangfold i befolkningen gir grunn til ekstra oppmerksomhet omkring livssynsåpen utforming og lokalisering av gravplassene, med mulighet for tilpasning av gravene etter religiøse eller livssynsmessige tradisjoner innenfor norsk lovs rammer. 7. Dataene gir grunnlag for videreføring av eget gravfelt for muslimer, uansett trossamfunn og etnisk eller kulturell bakgrunn, på Skoger kirkegård. Etablering av andre religioners tradisjoner på nye reserverte gravfelt på Skoger kirkegård vil bare være aktuelt dersom andre religioner eller livssyn får en tilsvarende stor andel av byens innbyggere. 8. Drammen har hatt en årlig kremasjonsprosent på ca. 80 %. Dataene og statistikk gir grunnlag for å anta at denne andelen vil holde seg uendret i årene fremover. 9. Det er en økende tendens til bruk av navnet minnelund, og det er en liten tendens til økende askespredning. 10. Det vil bli en jevn økning av antall døde i Drammen fremover, med en ikke ubetydelig vekst av antall døde i perioden på grunn av de store etterkrigskullene. 11. Samlet sett er gravbehovet frem til år 2040 dekket innenfor prognosen om en middels befolkningsvekst for Drammen kommune. 12. På grunn av noe usikkerhet om hva som er tilgjengelig av ledige og gjenbrukbare graver på Bragernes, Strømsø, Tangen, Konnerud og Strømsgodset, i forhold til et mangelfullt gravplassregister, «Ecclesia», bør gravplassene fysisk gås igjennom før neste rullering av gravplassplanen. På denne måten sikres at det er mer reelle tall i registeret ved neste beregning av gravbehovet, noe som igjen gir enda bedre grunnlag for å beregne det fremtidige behovet. 27

28 7 Arbeidsgruppens anbefalinger Arbeidsgruppa har følgende anbefalinger vedrørende fellesrådets og kommunens videre arbeid med å utvikle et gravplasstilbud for hele befolkningen i Drammen. 7.1 Arealeffektive gravplasser - Ut fra de befolknings- og demografiprognosene som er lagt til grunn i bystrategien, er det regulerte arealet for gravplasser i Drammen tilstrekkelig fram mot a. I sentrum og i bydeler hvor det er planlagt sterk befolkningsvekst, vil det ikke være tilstrekkelig kapasitet på de nærmeste gravplassene til å dekke alle lokale behov. b. For å utnytte gravplassene best mulig bør det utarbeides gravkart, og gravplassregisteret må oppdateres. c. Det opparbeides «Navnet minnelund» ved alle gravplassene i Drammen. d. Gravplassene på Bragernes kirkegård, Strømsø kirkegård, Tangen kirkegård, Konnerud kirkegård og Strømsgodset kirkegård blir prioriter for urnegraver. De som ønsker kistegrav, henvises til Skoger kirkegård og Åssiden kirkegård. e. Regulerte arealer i tilknytning til Tangen kirkegård og Strømsgodset kirkegård opparbeides for urnegravlegginger. f. Fellesrådet vurderer nærmere mulighetene for nye gravleggingsalternativer, herunder kolumbarier, askespredning på avgrenset område på gravplassen og opparbeidelse av små minnelunder eller gravplasser ved utvikling av større tettbebygde boligområder. g. Fellesrådet kan se nærmere på mulighetene for en anbefaling til kommunen om en omregulering til gravplassformål, eller båndlegging, av framtidige ledige arealer tilknyttet gravplassene i Drammen. h. Ved planlegging av nye bydelsutbyggingsområder kan fellesrådet gi innspill til kommunen om behovet for nye gravplasser eller minnemarkeringsplasser for de døde. 7.2 Tilpasning til gravferdsritualer for ulike tros- og livssyn - Alle gravplasser i Drammen kan benyttes av alle innbyggere, uansett religion eller livssyn. Det samme gjelder gravkapellene og seremonirommene ved krematoriet. a. På Skoger kirkegård videreføres avsatte og reserverte gravfelt for muslimer. b. Framtidens beregnede befolkningsmessige utvikling gir ikke grunnlag for etablering av reserverte gravfelt for andre religioner eller livssyn. Det er heller ikke framsatt ønsker om reserverte gravfelt for andre religioner og livssyn. - Byen vil i årene framover ha tilstrekkelig kapasitet i livssynsåpne seremonirom til å dekke behovet hos innbyggere med ulik religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. - Gravplassforvaltningen viderefører dialogen med ulike kirke-, tros- og livssynssamfunn samt med gravferdsbyråene, og praksis tilpasses ulike livssyn og gravferdsritualer i den grad det er praktisk mulig innenfor gjeldende lover og økonomiske rammer. 28

29 7.3 Annet - For å lette gjenfinning av graver gjennomføres digitalisering av gravplassene, jf. kommunale planer. - Vedtatte verneplaner for gravplassene tas inn i de lokale vedtektene for gravplassene i Drammen - Utviklingsplanen for gravplasser i Drammen revideres hvert fjerde år. 7.4 Fremdriftsplan Arbeidsgruppa foreslår følgende fremdriftsplan for gjennomføring av bystyrets og fellesrådets vedtak. 1) Planen sendes ut til offentlig høring i perioden 1.februar til 31.mars ) Planen legges frem for Drammen kirkelige fellesråd i møte den 20.april ) Planen legges frem for Drammen bystyre i møte den 16.juni ) Planen iverksettes for nye rutiner og budsjett fra 1.januar 2016 Planen ligger på nettsiden til Drammen kirkelige fellesråd/den norske kirke i Drammen, Kommentarer og innspill til «Plan for utvikling av gravplasser i Drammen » sendes Drammen kirkelige fellesråd, Bragernes Torg 6, 3017 Drammen, eller epost: Høringsfrist er tirsdag 31.mars Drammen, 30.januar 2015 Drammen kirkelige fellesråd Ivar Nygård kirkeverge 29

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/4860-1 Dato: 22.4.2014 PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER - MANDAT INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Detaljer

Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk

Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk Kirkebygg Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk Møte mellom Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv og Drammen kirkelige fellesråd 7.juni 2015 1 Kirkebygg 1. Rapporten om Drammen krematorium 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Møte med tros- og livssynssamfunn Forslag til foiler for kontaktmøte med tros- og livssynssamfunn om gravferd, jf 23 i gravferdsloven. Utarbeidet av

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 GRAVFESTE Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 FRIGRAV Rett til fri grav er knyttet opp mot bostedskommune Fredningstid= frigravsperiode Ansvarlig for graven. Tilsvarende rettigheter

Detaljer

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering -

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26, 5302 Strusshamn tlf. 56157100 - post@kirken-askoy.no www.kirken-askoy.no GRAVPLASSENE PÅ ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden.

Detaljer

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser VELKOMMEN INNLEDENDE DEL Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Trondheim, 13.-16. oktober 2014 2 NØKKELTALL ENDRINGER 2200 gravplasser Økt kulturelt mangfold 45 000 døde i året 35 % blir kremert 1050 årsverk

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15 Vedtatt i fellesråd smøte 8.9.2015 ak 8/15 VERNEPLAN FOR GRAVER I DRAMMEN 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 5 1.1 Hjemmel for vern av gravplass eller deler av denne... 5 1.2 Festeavtaler for vernede

Detaljer

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd Informasjon om gravferd i Lund og Heskestad Lund kirkelige fellesråd Mai 2016 Når livet tar slutt - - - Lund kirkelig fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet for Lund kommune sine innbyggere, uavhengig

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Vedtekter for gravplassene i Bergen Vedtekter for gravplassene i Bergen Godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015 med ikrafttredelse 01.07.2015 1 Innhold: 1 Forvaltning 2 Definisjoner 3 Ferdsel på gravplassene 4 Tilvisning av grav 5

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

En orientering. fra gravplassrådgiveren. Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset

En orientering. fra gravplassrådgiveren. Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset En orientering fra gravplassrådgiveren Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Askespredning Gravferdsloven 20 Personer over 15 år Etterlatte kan søke etter

Detaljer

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning Norsk forening for gravplasskultur GFL 1. Grunnleggende bestemmelser Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Nytt forslag

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov - høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov - høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 46/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov - høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 46.1/14 Høring NOU 2014: 2 Lik

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 1. januar 2015. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 15.12.2014 og godkjent av Tunsberg

Detaljer

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten Prinsipielle utgangspunkt: 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for

Detaljer

GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Gravplassanalyse for Bærum 2013-2030

GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Gravplassanalyse for Bærum 2013-2030 GRAVPLASSFORVALTNINGEN Gravplassanalyse for Bærum 2013-2030 Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2013 Gravplassanalyse for Bærum 2013-2030 ble vedtatt av kommunestyret 19.juni 2013 (KST-sak 059/13 Gravplassene

Detaljer

KREMATORIEDRIFT I VÅR TID OG FREMTIDSSCENARIO

KREMATORIEDRIFT I VÅR TID OG FREMTIDSSCENARIO KREMATORIEDRIFT I VÅR TID OG FREMTIDSSCENARIO Hvordan bør den offentlige forvaltning møte den etterlatte ved dødsfall i et livssynsåpent samfunn? Ved adm.dir. i KA Frank Grimstad Illustrasjon av Sandnessund

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/ TT 000 Sola,

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/ TT 000 Sola, Kulturdepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8004 Dep. 0030 OSLO E-post: postmottak@kud.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/00018-002 TT 000 Sola, 30.09.2014 HØRINGER NOU 2014

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET Informasjon om Urnegraver 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassmyndigheten har ansvar for å tilvise grav,

Detaljer

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune Dato: 15.09.2016 Ikrafttredelse: 13.10.2016 Opphever: Gjelder for: Hjemmel: Tittel: 08.10.2008,Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Bærum kommune, Akershus LOV-1996-06-07-32- 21 Vedtekter for gravplassene

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd Kulturdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 14/00171-4 Dag Landmark, 61 14 64 82 000 18.09.2014 Høringssvar

Detaljer

Grav og feste av grav. Norsk forening for gravplasskultur

Grav og feste av grav. Norsk forening for gravplasskultur Grav og feste av grav Norsk forening for gravplasskultur GFL 7.Åpning av grav og flytting av begravet Gravplassforvaltningen tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på gravplass. Avdødes legeme eller

Detaljer

Lovregulerte gravferdsrutiner for minoritetar Gravferdsrutinar for muslimar

Lovregulerte gravferdsrutiner for minoritetar Gravferdsrutinar for muslimar Lovregulerte gravferdsrutiner for minoritetar Gravferdsrutinar for muslimar Kurs i praktisk gravplassdrift Hønefoss 23 26. oktober, 2017 Eirik Stople Rådgiver NFG Muslimsk gravferd Tilpassa gravferdslov

Detaljer

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 INNFØRING I LOVER OG REGLER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård.

Detaljer

HISTORIKK AKTUELLE LOVER

HISTORIKK AKTUELLE LOVER HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård. Knapp lovtekst. Stod seg i 100 år. 1913 Lov om likbrænding. Åpnet opp for kremasjon i

Detaljer

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd Gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd 23.08.2016. Godkjent av Borg bispedømmeråd 27.10.2016 1 GRAVPLASSTILHØRIGHET

Detaljer

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt Humanistisk gravferd En verdig markering ved livets slutt Gravferd er en minnestund for de etterlatte. Det er godt for de pårørende å kunne velge en gravferd i tråd med avdødes uttrykte livssyn. Humanistisk

Detaljer

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Deres ref.: Vår ref.: 14/3-32 Det kgl kulturdepartement Saksbehandler: RKHLN P.B. 8030 Dep. Direkte innvalgtlf:: 61 15 33 14 Arkivkode: 009 0030 OSLO Dato:

Detaljer

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard Saksdokumenter: Endringer i forskrifter til

Detaljer

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 VEDTEKTER for gravplassene i Gjerdrum kommune Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 Vedtatt av Gjerdrum og Heni menighetsråd 24. april 2008. Endret i

Detaljer

NOU 2014: 2 Lik og likskap Høringssvar fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

NOU 2014: 2 Lik og likskap Høringssvar fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: 30.09.2014 22.04.2014 14/1686- Bjarne Kjeldsen NOU 2014: 2 Lik og likskap Høringssvar fra KA

Detaljer

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NOME KOMMUNE gitt i medhold av

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 2001. Revidert utgave vedtatt av Kirkelig

Detaljer

GRAVLUNDSMELDING FOR SANDNES KOMMUNE 2011 2035 SANDNES KOMMUNE

GRAVLUNDSMELDING FOR SANDNES KOMMUNE 2011 2035 SANDNES KOMMUNE GRAVLUNDSMELDING FOR SANDNES KOMMUNE 2011 2035 SANDNES KOMMUNE Forsidefoto: Høle kirke INNHOLD INNLEDNING s. 5 KAPITTEL 1 FORUTSETNINGER s. 7 KAPITTEL 2 GRAVLUNDENE I SANDNES KOMMUNE s. 15 KAPITTEL 3 BEHOV

Detaljer

Høringsuttalelse. Uttalelsen gjelder høringsdokumentets kapittel 18, Gravferdsforvaltning.

Høringsuttalelse. Uttalelsen gjelder høringsdokumentets kapittel 18, Gravferdsforvaltning. Høringsuttalelse Uttalelse fra Vestfold krematorium til NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn En helhetlig tros- og livssynspolitikk av Kulturdepartementet. Uttalelsen gjelder høringsdokumentets kapittel

Detaljer

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER DEN NORSKE KIRKE Hobøl Kirkelig Fellesråd GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER 1.1.2017 1. Forvaltning 1.1 Gravplassene i Hobøl kommune er underlagt administrasjons og myndighetsområde til Hobøl kirkelige

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 20. februar 2017. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 20.2.2017 og godkjent av

Detaljer

Høringsuttalelse. Innledning. Om Vestfold krematorium og høringsuttalelsen. Til høringsbrevet

Høringsuttalelse. Innledning. Om Vestfold krematorium og høringsuttalelsen. Til høringsbrevet Høringsuttalelse Uttalelse fra Vestfold krematorium til Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Høringsnotat 2010 av Det kongelige fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement. Innledning Om Vestfold

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar Eldrerådet 29. februar Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene GRAVFERDSLOV OG LOKALE FORSKRIFTER 1 2 I dette heftet presenteres et utdrag av Gravferdsloven av 1996, med tilhørende forskrifter,

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtektene er gitt med hjemmel i lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32 21 (gravferdsloven). Vedtektene utfyller gravferdsloven og forskrift

Detaljer

Kurs i administrasjon av gravplassar september 2017 Grav og arealbehov. Eirik Stople, rådgiver NFG

Kurs i administrasjon av gravplassar september 2017 Grav og arealbehov. Eirik Stople, rådgiver NFG Kurs i administrasjon av gravplassar 25. 28. september 2017 Grav og arealbehov Eirik Stople, rådgiver NFG Grav og arealbehov Lovkrav om ledige graver. Gravferdslova 2, første ledd I hver kommune skal det

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 "Lik og likskap" og vedtok å avgi slik høringsuttalese:

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 Lik og likskap og vedtok å avgi slik høringsuttalese: DEN NORSKE KIRKE Bodø kirkelige fellesråd Det kongelige Kulturdepartement Dato: 29.09.2014 postboks 8030 Dep Saksbehandler: Jan Stavrum 0030 OSLO Deres ref.: 14/1686- Journalnr.: 2014/277 Saksnr./vår ref.:

Detaljer

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse 1.3..2016 /TG Forvaltning av gravferd er forskjellig i de tre fellesrådsområdene. I Stokke har fellesrådet ansvaret for hele området, Andebu

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og 1. oktober kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo

Fornyings-, administrasjons- og 1. oktober kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Fornyings-, administrasjons- og 1. oktober 2010. kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo e-post: postmottak@fad.dep.no Vår ref: 542/lovgivning Høring forslag om endringer i gravferdsloven og kirkeloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE Jfr.lov av 7 juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd ( Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Leirfjord kirkelige fellesråd den 12.04.2016 Godkjent

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD Vedtatt av Randaberg kirkelige fellesråd 15.12.2014 og 10.02.2015, med hjemmel i gravferdsloven 21, 1. ledd. Godkjent av Stavanger bispedømmeråd 07.01.2015.

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Tromsø 2016 VED ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 2016

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 2016 NORGE I ENDRING BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 16 Human-Etisk Forbund BAKGRUNN Hvert fjerde gjennomfører TNS Gallup en befolkningsundersøkelse på vegne Årets undersøkelse ble gjennomført i februar/mars 16 med

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE Gravferdsloven av 07.06.96. nr.32. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 21 Vedtatt av Sola kirkelige fellesråd sak 040/99, 1. desember 1999 Godkjent av Stavanger

Detaljer

Nordnorsk krematorium

Nordnorsk krematorium Fylkesmannen januar 2017 Nordnorsk krematorium oppstart drift - muligheter Nils H. Opsahl ... KREMASJONSPROSENT TROMSØ 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2013 2014 2015 2016 10 mnd 2017 2018

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C81 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C81 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C81 Arkivsaksnr.: 13/3781-3 Dato: * HØRING - NOU 2013:1 DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI FROSTA, LEVANGER OG VERDAL Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sør-Innherad Kirkelig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3387 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - HØRING - NOU 2013: DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN Saksbehandler: Per S Rønningen Arkiv: C81 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/13

Detaljer

LIVSSYNSÅPNE GRAVFERDSSEREMONIER I LØRENSKOG KOMMUNE

LIVSSYNSÅPNE GRAVFERDSSEREMONIER I LØRENSKOG KOMMUNE LIVSSYNSÅPNE GRAVFERDSSEREMONIER I LØRENSKOG KOMMUNE INNHOLD Livssynsåpne gravferdsseremonier... s. 3 Aktuelle nettsteder... s. 4 Lokaler Lørenskog sykehjem: kapellet... s. 5 Rolvsrudhjemmet: minnestundsrommet...

Detaljer

Promatorium med livssynsåpent seremonirom og navnet minnelund.

Promatorium med livssynsåpent seremonirom og navnet minnelund. Promatorium med livssynsåpent seremonirom og navnet minnelund. Promesjon Essens: Tilbakeføring En promesjon er en mekanisk forstøvelsesprosess av en død kropp. Prosessen er lik en kremasjon, men det benyttes

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

Gravplasser iasker kommune

Gravplasser iasker kommune Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen 2014-2026 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser

Detaljer

Opprydding i gravregister og på gravplassen. Norsk forening for gravplasskultur

Opprydding i gravregister og på gravplassen. Norsk forening for gravplasskultur Opprydding i gravregister og på gravplassen Norsk forening for gravplasskultur Er alt på stell? Er gravregisteret av en slik kvalitet at de ansatte på kontoret er trygg på sin saksbehandling og de som

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassforvaltningen har ansvar for å

Detaljer

Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen 1 Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/3766-1 DRAMMEN 24.03.2014 RAVFERDSFORVALTNIN - PRISER Innledning Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.09.2014 N-401 14/14698 14/168572 Saksbehandler: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg frivillighet

Detaljer

Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Fra 1 til 1 økte folkemengden i Hanshaugen* fra litt under 6 til vel 35 5. Det tilsvarer en vekst på 3 prosent. Kraftigst vekst har det vært i delbydelen Hammersborg

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32, om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 7. mai 2015 med ikrafttredelse 1.januar 201.6

Detaljer

Deres ref.: 14/1686- Vår ref.: 14-2424/vt Oslo, 02. oktober 2014

Deres ref.: 14/1686- Vår ref.: 14-2424/vt Oslo, 02. oktober 2014 Kulturdepartementet v/ Kirkeavdelingen Postboks 8004 Dep 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.: 14/1686- Vår ref.: 14-2424/vt Oslo, 02. oktober 2014 Høringsuttalelse om NOU 2014: 2 Lik og likskap

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 14/16 16.02.2016 Overhalla kommunestyre 13/16 29.02.2016 Overhalla kommunestyre 29.03.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 14/16 16.02.2016 Overhalla kommunestyre 13/16 29.02.2016 Overhalla kommunestyre 29.03. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2016/599-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Regulering av festeavgift for graver Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER Til bruk i arbeidet med innvandring og tilflytting fra utlandet. Seminar 6. + 7. oktober 216, Scandic Mayergården Hotell, Mo i Rana. Statstikken er sammensatt

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp

Detaljer

Framskriving av antall innvandrere

Framskriving av antall innvandrere Framskriving av antall innvandrere Nico Keilman Demografi, videregående, I-land ECON 3720 Vår 2016 Pensum Brunborg: Hvor mange innvandrere er det og blir det i Norge? Samfunnsspeilet 3/2013 s. 2-9 Tønnessen:

Detaljer

Gravferd i Nome kommune

Gravferd i Nome kommune Gravferd i Nome kommune - Holla & Helgen sokn - - Lunde & Flåbygd sokn - Informasjon om gravferd i Nome kommune Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange følelser og reaksjoner.

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

GRAVPLASSMELDING FOR SANDNES KOMMUNE 2015-2040 Høringsutkast pr. 17.08.2015 SANDNES KOMMUNE

GRAVPLASSMELDING FOR SANDNES KOMMUNE 2015-2040 Høringsutkast pr. 17.08.2015 SANDNES KOMMUNE GRAVPLASSMELDING FOR SANDNES KOMMUNE 2015-2040 Høringsutkast pr. 17.08.2015 SANDNES KOMMUNE Forsidefoto: Gand gravlund Foto: Jenny A. Madland INNHOLD INNLEDNING SIDE 5 KAPITTEL 1 OPPSUMMERING, MÅL OG STRATEGIER

Detaljer

Byrådens sak nr.: 32/2010 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 800

Byrådens sak nr.: 32/2010 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 800 o-b Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådens sak Byrådens sak nr.: 32/2010 Vår ref. (saksnr.): 201003343-4 Vedtaksdato: 15.09.2010 Arkivkode: 800 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Fortell noen av dine nærmeste at du har laget dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted. Jeg ønsker at skal besørge min gravfred.

Fortell noen av dine nærmeste at du har laget dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted. Jeg ønsker at skal besørge min gravfred. Min egen gravferd Min egen gravferd Fornavn Etternavn Adresse Postnummer Poststed Telefon Fødselsdato dd.mm.åååå Jeg har følgende ønsker for min gravferd. Tilgang til dokumentet Hvem skal få tilgang til

Detaljer

Endringer i gravferdsforskriften

Endringer i gravferdsforskriften 1 av 8 18.01.2013 09:27 Du er her: regjeringen.no / Fornyings-, administrasjons... / Dokumenter / Rundskriv / Endringer i gravferdsforskriften Rundskriv, 18.12.2012 Nr.: P-12/2012 Endringer i gravferdsforskriften

Detaljer

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. januar 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder,

Detaljer

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner Gravplassforvaltningen får først ansvar når det foreligger krav om gravlegging (begjæring) Ansvaret avgrenses

Detaljer

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom

Detaljer

Gravplassene i Kvinesdal

Gravplassene i Kvinesdal Gravplassene i Kvinesdal Informasjon om gravferd og gravsted Utgitt av Kvinesdal kirkelige fellesråd Revidert april 2014 1 Gravplassene i Kvinesdal En orientering til deg som har, eller vil få, et forhold

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift til gravferdsloven

Høring - forslag til ny forskrift til gravferdsloven Fomyings-, administrasjons og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8004 Dep 003 O Oslo FVardato: 1.11.2012 rvårref.: KA 11343 [ Deres dato: 28.06.12 rdercsref.: 121719 FSaksbehandlcr: Ø. Dahle Høring

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030, Dep 0030 OSLO Dato: 29.09.2014 Vår ref: 14/1725-20 TSO (14/26023) Deres ref: Svar på høring - NOU 2014:2 Lik

Detaljer

MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE

MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE SILINGSRAPPORT 25.10.11 1 FORORD Denne silingsrapporten utreder alternativer for lokalisering

Detaljer