Årsrapport Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r"

Transkript

1 Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta

2 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap Noter Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens beretning 38 2

3 Nøkkeltall Resultatregnskap Netto rente-og kredittprovisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap og skatt Tap Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler (31) Skatt Resultat for regnskapsåret Andre nøkkeltall Rentenetto 2,14 % 2,15 % 2,26 % 2,38 % Egenkapitalavkastning etter skatt 6,60 % 6,45 % 8,06 % 8,13 % Egenkapital i % av totalkapital 9,41 % 9,39 % 9,12 % 9,60 % Kapitaldekning 17,86 % 18,44 % 19,10 % 18,30 % Innskuddsdekning 87,19 % 86,40 % 82,20 % 80,20 % Kostnadsprosent 60,22 % 63,00 % 58,60 % 65,30 % Innskudd Utlån Forvaltningskapital Utlånsøkning inklusive TBK i % Innskuddsøkning i % , ,1 13,1 12,7 9,0 8,6 11, ,7 11,7 8,6 8, ,

4 Hvorfor skal du bruke lokale forretninger blant annet banken? Levende lokalsamfunn I hvilken grad er du opptatt av et levende lokalsamfunn? Eller betyr det lite for deg hvordan bygda og kommunen gir deg et godt og variert tilbud? Hva påvirker du selv i slike sammenhenger? Hvilke tilbud trenger du? Felleskapets basistilbud med barnehage, skole, kulturtilbud eller gode tilbud til godt voksne. Ja, selvfølgelig trenger vi disse tilbudene! Lokale tilbud Jeg påstår at gode lokale tilbud henger sammen med blant annet hvilke handels- og servicetilbud som også finnes i din egen kommune. Det handler om tilbud og arbeidsplasser både i handel, servicenæringene og i næringslivet for øvrig. Få kommuner lever godt over tiår kun med offentlig virksomhet. Du kan selv påvirke hvilke servicenæringer som skal leve videre i din kommune. Det er viktig at du som konsument ikke er en ubevisst forbruker. I hvilken grad vet du å verdsette hele tilbudet som finnes i lokalmiljøet? Mange kjøper varer og tjenester, oftest kun med bakgrunn i pris, via internett eller fra landsdekkende kjeder som ikke er representert i nærmiljøet. Dette bidrar til en undergravning av lokalsamfunnet. Internettilbydere og de store landsdekkende kjedene har nesten uten unntak få eller ingen administrative funksjoner som skaffer arbeidsplasser og aktivitet i ditt lokalområde. Odal Sparebank Odal Sparebank er alltid opptatt av å være tilgjengelig der vi har valgt å være etablert; og i Odalen spesielt. Vi vil alltid ha gode lokale tilbud. Banken har vist i rangeringer at vi er blant de ti beste i landet på kundetilfredshet. Kundenes tilfredshet med banken har vært på samme høye nivå i mange år. I tillegg er vi jevnt gode eller bedre enn de vi konkurrerer med på pris. Vi i banken er opptatt av kompetanse og ønsker de beste løsningene for deg som kunde. Derfor er vi tilgjengelige og gir meget god rådgivning. Adm. banksjef Knut H. Nafstad Foto: Mette Snare Etterspørre kvalitet Selv om de fleste av dine lokale tilbydere ikke rangeres på landsbasis, er det opp til deg å benytte og verdsette dem. Det er også opp til deg å etterspørre det du er opptatt av, slik at disse utvikler seg til ditt beste. Da velger du å bidra til utvikling av lokalmiljøet. Dersom du ikke er opptatt av totalløsningene i dine kjøp av varer og tjenester, er du med på å bygge ned det lokalmiljøet du er en del av! Knut H. Nafstad, adm. banksjef Vi i banken er opptatt av kompetanse og ønsker de beste løsningene for deg som kunde. 4

5 Styrets beretning Innledning Odal Sparebank oppnådde et resultat på 23,5 millioner kroner etter tap og skatt i 2012, 0,64 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Banken er meget solid og har et meget godt fundament for å ytterligere utvikle driften med å bedre resultatene kommende år. Vi er opptatt av å være en moderne og offensiv lokalbank som gir merverdi til kundene i de fire kommunene vi er etablert, og tilliggende områder. Banken er ekstra opptatt av kompetanse i rådgivningsvirksomheten og har 16 autoriserte finansielle rådgivere. Flere medarbeidere arbeider målrettet med å bli autorisert. Kundetilfredsheten ligger på et svært høyt nivå uansett hvilke banker vi sammenligner oss med. Forvaltningskapitalen nådde nesten 3,900 milliarder kroner, med en utlånsvekst på 7,6 % i egen balanse, 11,6 % utlånsvekst inklusive utlån i Terra Boligkreditt. Innskuddsveksten er på 8,6 %. Forvaltningskapitalen hadde vært anslagsvis 4,4 milliarder kroner dersom boligkredittlånene hadde vært en del av balansen. Bankens rentenetto for 2012 ble 2,14 %. Bankens resultat før tap og skatt endte på 36,9 mill. kroner som er 0,9 millioner kroner høyere enn budsjettert. Positiv utvikling på verdipapirer og lavere kostnader påvirker resultatet positivt. 2. Virksomhet, mål og strategi Odal Sparebanks visjon er å utgjøre merverdi for kunder og lokalsamfunn. Strategien er å være en selvstendig og lønnsom bank ved å utøve helhetlig rådgivning og delta aktivt for å utvikle de geografiske områdene vi er en del av. Styret og administrasjonen er opptatt av å bevare bankens gode kjerneverdier. Banken har gjennomført sitt 135. driftsår i 2012 og er dermed en av odalsbygdenes eldste og mer velutviklede bedrifter. Vårt mål er å være en sentral virksomhet i bygdene i kommende tiår og hundreår. Driften må ta vare på en god helhetlig virksomhet som skal bestå av gode produkter og tjenester, høy lokalkunnskap og stort lokalt engasjement, og med fokus på aktivitet og arbeidsplasser. Vi er opptatt av å bli kjent med kundene for å være den gode rådgiveren når kunden ønsker det og har behov for råd og bistand på bank- og forsikringstjenester. Banken ønsker at kundene skal oppleve oss som langsiktige, offensive og godt tilgjengelige etter avtale. Vi lever etter mottoet at Bank er folk. Kontornettet er kundens arena for helhetlig rådgivning med personlig kontakt og muligheten for å få dekket sine finansielle behov, nå og i framtida. Vi ser en deling av bankkundene, de som har et A4 kundeforhold og kan få tjenester fra alle som de evner å få kontakt med, og de mange kundene som har behov for bistand og aktuell rådgivning. Alle kunder har behov for rådgivning med visse mellomrom, - ha en sparringpartner på egen økonomi. Vår utfordring er å få kundene til å se verdien av å ha lokale og engasjerte rådgivere i banken som enkelt kan nås, noen å rådføre seg med når løsningen krever mer enn det en løser selv enkelt på nettet. Det gir for de aller fleste vesentlig spart tid, og mulighet for å finne bedre løsninger. Banken driver sin virksomhet fra hovedkontoret på Sand i Nord- Odal, Skarnes, Kongsvinger og Kløfta. I tillegg har vi som alle andre banker internettfilial i form av nettbanken på våre hjemmesider, og vi utvikler ny tilgjengelighet i samspill med øvrige Terra banker på håndholdte elektroniske medier som telefon og nettbrett. Bankappen på smartphone verdsettes av stadig flere. Bankens kundeservice- avdeling er et meget godt supplement til kontorene. De møter kundene på telefon og e-post, og løser de oppgaver kundene må ha hjelp til på distanse. Kundenes bruk av elektroniske tjenester gir kunden økt frihet, og gir banken en mer rasjonell drift og økt produktivitet. Banknæringen har siste 20 år hatt vesentlig høyere produktivitetsvekst enn snittet i samfunnet ellers. Det bidrar til at inntjeningen er lavere per produsert enhet nå enn før, - produkter og tjenester har gått ned i pris. For å være langsiktig har Odal Sparebank også et overordnet mål om å ha så god inntjening at banken opprettholder nødvendig soliditet. Styret mener at store enheter og sentralstyrte sammenslutninger ikke er til fordel for distrikter og lokalsamfunn. Eksterne eiere vil ikke akseptere lavere avkastning på innskutt egenkapital enn det kravet vi nå stiller til oss selv. God drift er også helt avgjørende for at banken skal vurderes som attraktiv av långivere i kapitalmarkedet. Derfor kan vi aldri unnlate å tenke offensivt og framtidsrettet for å ha effektiv drift. Sparebanker som Odal Sparebank ble startet for godt over hundre år siden med bakgrunn i lokale behov. Vi kan liste opp noen vesentlige områder som representerer våre fortrinn: Vilje til å utvikle lokalsamfunnet Lokalkunnskap, god service og nærhet til kunden Kompetansearbeidsplasser i distriktene Kilde til kapital og kompetanse for små, lokale bedrifter Eid og styrt av lokalsamfunnet Overskuddet blir værende lokalt En sterk og variert finansnæring er en styrke for Norge! Mange vurderer bank som en spesiell virksomhet. Vi er en samfunnsaktør og bedrift som er underlagt svært mange reguleringer og lover. Pålagte reguleringer koster banken og kundene stadig mer. Likevel er vi ikke mer annerledes enn at vi må drive virksomheten lønnsomt som øvrige bedrifter. Varen vår er blant annet penger og behandling av risiko. Vår driftskapital er egenkapital, lånte penger fra innskudd i banken og andre lån, samt en kassekreditt på 177 millioner kroner. Disse pengene må kunne kjøpes til en akseptabel pris. Likevel er bankvirksomhet spesiell virksomhet i form av alle krav og reguleringer fra myndighetene. Vi er underlagt meget klare krav til soliditet, likviditet og hvordan vi utøver vår virksomhet med kredittgivning, innskudd og pengeplasseringer, betalingsformidling og forsikring. Mange har registrert meningsutveksling i media om hvor solide og likvide vi banker skal være. Det har kommet et forslag til nytt regelverk, BASEL III, med krav om økt soliditet og mer likviditet enn tidligere. Norske myndigheter vurderer både et strengere 5

6 regelverk og tidligere innføring av regelverket enn i øvrige land. Dette gjelder både i forhold til Norden, Europa og verden for øvrig, og vil eventuelt virke konkurranse- vridende der norske banker kommer dårligere ut. Dette gjelder spesielt i forhold til alle nordiske konkurrenter som Nordea, Danske Bank og andre banker som konkurrerer med oss i Norge dersom regelverket innføres tidligere og med høyere krav i Norge. De største bankene har beregnet at dette regelverket vil koste fra 0,5 % til 1 % - poeng. Disse kostnadene vil måtte dekkes inn ved høyere marginer fra kundene. 3. Samfunnsregnskap hvilke merverdier bidrar Odal Sparebank med? Odal Sparebank har som tidligere nevnt, en bevisst strategi ved å gi merverdi til det lokalsamfunnet vi er en del av. Det er et interessant og krevende oppdrag. Vi vet at vi bidrar med millioner av kroner årlig med mange løpende samarbeidsavtaler, gaver og enkeltbidrag/ støtte til aktuelle lag og organisasjoner i det lokale kulturlivet. Målet med dette er å bidra til økt aktivitet og dermed flere gode aktivitetstilbud, spesielt til barn og unge. Det lokale kulturlivet bidrar til økt bolyst og mange lokale ildsjeler gjør en stor forskjell, - livet blir bedre for alle med deres innsats. Vi utgjør en forskjell for mange av disse med våre bidrag. Banken er ikke mest opptatt av de store stuntene med store engangsbidrag, noe vi stadig blir utfordret på av samarbeidspartnere. Vi ønsker i større grad å være det gode smøremiddelet med våre bidrag. Odal Sparebank har samarbeidsavtaler med over 40 lag og foreninger, og bidro i 2012 med gavemidler til om lag 60 ulike sammenslutninger. Samarbeidsavtalene representerer bidrag direkte og indirekte til mer enn 7000 medlemmer og gavemidler gir bidrag som berører ytterligere noen tusen personer Vi har gjennom flere år prioritert prosjekter som bedrer folkehelse, blant annet gjennom kjentmannsmerket i samarbeid med Odal Turlag, Odal kulturminnelaget og Sand IF, som engasjerer flere hundre personer over hele året og som bidrar til at odølingene blir mer kjent i egne bygder. Odal Sparebank har samarbeidsavtaler med flere av skolene i vårt område. Det støttes opp om aktivitet som gir utvikling til elever og lokalmiljøet. I tillegg ønsker banken å bidra til barn og unges forståelse for økonomi og samfunnsbygging. Vi er også involvert i utvikling av ungt entreprenørskap. Banken er også opptatt av å fokusere på utdanning for lokal ungdom. I 2012 delte vi for fjerde år på rad ut to utdanningsstipend til utenlandsstuderende ungdom fra vårt område under mottoet Odøling og verdensborger i samarbeid med avisa Glåmdalen. Banken har også et samarbeid med avisa Glåmdalen om kåring av årets idrettstalent i avisas nedslagsområde. Banken bidrar med penger til dette stipendet. Informasjonsbladet Odalstidende, med kommune- og noe bankinformasjon, gis ut med fire utgaver årlig. Bladet er etterspurt som en viktig informasjonskanal i Nord-Odal og Sør-Odal. Banken står for utgivelsen og betaler alle kostnadene. I tillegg har vi vårt eierskap og økonomiske bidrag til drift av som er meget vellykket. Portalen betyr mye for mange som er opptatt av Odalen, de som ser det gode i å få fokusert på positive lokale aktiviteter og muligheter, et utstillingsvindu og en nyttig informasjonskanal for odalsbygdene. Odalsportalen har i løpet av 2012 oppnådd besøk av mer enn 1300 unike brukere daglig over tid, og er den mest aktuelle og skreddersydde informasjonskanalen for alle aktiviteter i kommunene. Portalen kan utvikles ytterligere til beste for det lokale kulturlivet ved at leserne/ brukerne blir enda mer aktive med bilder og tekst til redaktøren. Vi har tidligere gitt tilsagn til et vesentlig bidrag i såkornfond sammen med andre lokale næringsaktører, men dette er fortsatt ikke kommet i gang. Odal Sparebank representerer selv, og bidrar også til mange lokale arbeidsplasser ved sin finansieringsbistand, med positiv verdiskapning og tilhørende skatteinntekter. 4. Terra-gruppen styrker lokalbanken Odal Sparebank er aksjonær i Terra-Gruppen med en eierandel på 1,5 %, og med i Terra-alliansen sammen med 77 andre lokalbanker. Terra-Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet Terra-Gruppen ble etablert i 1997 og er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 270 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført 1. kvartal En viktig allianse med høy kundelojalitet Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. Terrabankene har tilsammen en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger Terra-Gruppen styrker lokalbankene gjennom leveranser av kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Terra Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skadeog personforsikringsprodukter gjennom bankene. Terra Finans og Kredittbank produserer kort- og salgspantprodukter som debetog kredittkort, leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende med meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble det besluttet å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra-Gruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 50 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Stordriftsfordeler for lokalbankene Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen sørger for at lokalbankene får tilgang til gode fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for liten. Det er i hovedsak løsninger innen IT og infra- 6

7 PÅ 1, 2, 3 KOMMER BEDRIFTSBANKEN TIL DEG Autorisert Finansiell Rådgiver i Odal Sparebank, Morten Weideborg og Lars Egil Lauten, bonde. Foto: Mona Norøy struktur inkludert betalingsformidling, kompetanseutvikling med Terra skolen, styring og kontroll med Terra ViS og økonomi- og regnskapstjenester med Terra Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø i selskapet leverer Terra Alliansen også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Terra-Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. 5. Økonomisk utsyn Norsk økonomi var i 2012 preget av solid vekst, godt hjulpet av høy investeringsaktivitet i våre energinæringer og i bygg og anlegg. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg på langt lavere nivåer enn i våre naboland. Finansnæringen fikk et godt år, med små tap i bankene og lave skadeprosenter i skadeforsikring. Norges Bank vurderer det slik at risikoen i det norske finanssystemet er samlet sett noe redusert i løpet av året. Sentralbanken senket sin styringsrente, foliorenten, fra 1,75 % til 1,5 % ved sitt rentemøte i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 %. Kredittmarkedene som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 16 %. Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Årsveksten ble 7,7 % for året sett under ett, sammenlignet med fjoråret. Kredittveksten lå gjennom store deler av fjoråret på om lag 7 %. I Hedmark vurderes boligprisveksten å være vel halvparten av landsgjennomsnittet. Husholdningenes lånevekst var stabil, mens bedriftenes låneetterspørsel tok seg gradvis opp gjennom fjoråret. Konsumprisveksten var relativt lave 0,8 % i 2012, til tross for at lønnsveksten havnet på i overkant av 4 pst. God vekst i kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende boligpriser holdt spareraten i husholdningene høy gjennom fjoråret. Deres innskudd i bank økte markert. Utsiktene for 2013 er i skrivende stund gode både for Norge og for norske banker. Boligprisene ventes å stige, om enn svakere enn i fjor. Låneveksten antas å være ganske robust i år, uten at vi ser noen markert økning i tap. Norge er likevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Norges Bank har varslet at de kan komme til å øke rentene både i år og neste år. 6. Markedet for Odal Sparebank Bankens markedsandeler i primærområdet i Odalen/ Sør-Hedmark oppfattes som høye og stabile. Markedet på Kløfta/ Romerike er det raskest voksende i landet, og banken er meget etterspurt med sin gode rådgivning både i person- og bedriftsmarkedet. Bankmarkedet har også det siste året vært preget av at enkelte store konkurrenter har hatt en svært offensiv prisstrategi på utlån, for å tiltrekke seg unge automatiserte kunder med høyt lånebehov på bolig eller andre kunder med engasjement hos långiver. Nettbankene med kun et sted for distribusjon, tilbyr også gode priser på utlån og øvrige produkter. Deres gode basisforutsetninger er spesielt lavt kostnadsnivå med mer automatiserte prosesser. Bemanningen er et vesentlig kostnadselement i all bankdrift. Nettbanker kan fungere for kunder uten behov for personlig rådgivning. Fullservicebanker som oss må derfor arbeide med effektivisering av driften. Samtidig må vi tilby merverdier gjennom vår lokale tilstedeværelse og den personlige rådgivning vi gir kunden. Mange kunder ser denne verdien. Vår utfordring er få betalt for denne merverdien vi bidrar med og den sparte tiden kunden får. Odal Sparebank satser 7

8 offensivt på å øke sine markedsandeler i bedriftsmarkedet. Bedriftsmarkedsandelen på under 20 % av porteføljen vil være økende. Vi har den største veksten her. Vi har fra 2011 fått et nært samarbeid med nyetablerte Terra Eiendomsmegling Kløfta som er lokalisert i samme hus som banken. Ellers har vi i Sør-Hedmark et tett samarbeid med Terra Eiendomsmegling Glåmdal på Kongsvinger der banken eier 33 % Bedriftsmarkedet i Odal Sparebank Totale kredittengasjement til bedriftsmarkedet i banken utgjør 610 millioner kroner. Det representerer 18,2 % av porteføljen. Andelen av bedriftsmarkedet i forhold til totale utlån inklusive portefølje til TBK, utgjør kun 16 %. Bedriftsmarkedsavdelingen har totalt ansvar for en utlånsportefølje 963 millioner kroner. Innskuddene på bedriftsmarkedet har større volum enn kredittengasjementene. Bankens mål er å være den beste samarbeidspartneren på bank og forsikring totalt sett i områdene vi er lokalisert og nabokommunene, også på bedriftsmarkedet. Vi har alle produktene små og mellomstore bedrifter har behov for, det nødvendige breddetilbudet. Utlån bedriftsmarked fordelt på næring i % for 2012 er det å oppnå den gode egenkapitalavkastningen. Likevel er det også en stor styrke å være så solid som banken er. Effektiviteten på utnyttelse av egenkapitalen er en løpende avveiing. Sett i det enkle perspektivet burde banken vært mindre solid. Det er imidlertid det motsatte av markedets forventninger når banken skal hente ekstern finansiering, og det motsatte av det tilsynsmyndighetene ønsker. Ulike resultatmål trekker i hver sin retning. Det er et klart mål å bedre resultatene av ordinær drift. Vi arbeider for å øke volumene med kontrollert risiko uten særlig vekst i resursbruk Rentenetto Rentenettoen var på kr Dette tilsvarer 2,14 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, en ytterligere reduksjon på 1 punkt fra året før. Rentenettoen har aldri vært høyere i kroner, men aldri vært så lav i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital som i Konkurransesituasjonen i finanssektoren bidrar til redusert rentenetto. Foliorenten i Norges bank var ved utgangen av året 1,5 %. Foliorenten er av flere økonomer spådd å holde seg uendret i 2013 for så å øke igjen i Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter, netto provisjonsinntekter og netto gevinst/ tap på valuta og verdipapirer, endte i 2012 på 13,2 millioner kroner, det nest høyeste nivå i kroner på mange år. Dette er 0,2 millioner kroner lavere enn budsjettet. Det er klare avvik på enkeltposter. Netto provisjonsinntekter er lavere en budsjettert, men likevel 2,4 millioner kroner høyere enn fjoråret, en økning på over 35 %. Økningen skyldes blant annet økt forsikringssalg og økt portefølje i Terra Boligkreditt. Transport, lagring 3 % Sosial og private tjenesteyting 6 % Industri 5 % Bygg- og anlegg 16 % Eiendom, finans etc. 33 % Varehandel, hotell etc. 10 % Primærnæring 27 % Målet er å være den beste diskusjonspartneren og rådgiveren for våre kunder. Vi må sammen med kundene vurdere muligheter og utfordringer slik at flest mulig sider ved kundenes bedrift og marked blir belyst. Banken arbeider målrettet for å øke aktiviteten mot bedriftsmarkedet. Odal Sparebank har også gode og konkurransedyktige produkter å tilby kunder innen leasing gjennom Terra Finans og Kredittbank, forsikring gjennom Terra Forsikring og gode pensjonsløsninger. 7. Resultat- og kapitalutvikling (alle tall i hele 1000) Resultatet etter skatt på 23,5millioner kroner gir en noe lav egenkapitalavkastning, selv i en lavrente - situasjon. Det representerer egenkapitalavkastning på 6,6 %. Jo mer solide vi er, jo mer krevende Vi arbeider aktivt for å øke andre inntekter. Andre inntekter representerer totalt 0,36 % i 2012 av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,21 % i Konkurransesituasjonen i markedet for brukskonti og betalingsformidling mot personmarkedet bidro til at styret vedtok å ta kroner 0 for de fleste automatiserte tjenester tilbake fra august Dette koster banken minst 4 millioner kroner på årsbasis i forhold til tidligere priser. Det meste av betalingsformidling mot personmarkedet blir nå indirekte betalt via renteinntektene. Det er et mål å oppnå mest mulig andre inntekter, ved å øke den delen av virksomheten som ikke er avhengig av bankens balanse og som ikke krever egenkapital. Disse inntektene må blant annet komme fra ytterligere salg av skade- og livsforsikringer, salg av plasseringsprodukter og utlån utenfor bankens balanse. Verdipapirer og utleie av eiendom har over tid representert svært lite inntekter for Odal Sparebank Kostnader Bankens totale driftskostnader endte på 55,4 millioner kroner, 2,1 millioner kroner høyere enn i Kostnadene i % av forvaltningskapital i Odal Sparebank endte i 2012 på 1,50 % av midlere forvaltningskapital. Det er noe av det laveste de siste årene, 0,01 % høyere enn i

9 Vi har fokus på verdiskapning til en lavest mulig pris samtidig som vi løpende tar en del kostnader for å investere i framtida. Vi ser at kostnadsnivået i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital nå har stabilisert seg på 1,5 %. De totale kostnadene er fortsatt relativt sett for høye. Kostnadsprosenten i forhold til totale inntekter ble 63 % justert for verdipapirer, 60 % om vi har med verdipapirinntektene. Kostnadene må reduseres i takt med lavere inntekter. Mange av de store aktørene har en kostnadsprosent på 50 % eller lavere Tap på utlån og garantier Bokførte netto tap på lån og garantier er i 2012 kr 4 millioner kroner, som utgjør 0,11 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, en reduksjon på 2 punkter (0,02 %). Tapsnivået ligger fortsatt lavt i banksektoren og i vår bank. Konstatert tap utgjør 9,5 millioner kroner, mens det er inntektsført 332 kroner fra tidligere perioders konstaterte tap. Banken har egen kredittkontroller som nøye vurderer porteføljen og tapsavsetningene. Vår policy med nitidig og streng gjennomgang av tapsutsatte engasjementer, bidrar til at vår portefølje av tapsutsatte engasjementer er relativt større enn hos sammenlignbare banker. Totale tapsavsetninger ble redusert med 5,2 millioner kroner i Individuelle tapsavsetninger totalt utgjør 10,5 millioner kroner ultimo 2012, en reduksjon på 6,5 millioner kroner fra Gruppevise avsetninger er ved siste årsskifte 11,35 millioner kroner, en økning på 1,3 millioner kroner siste året, og samme nivå i prosent av porteføljen som ved utgangen av Gruppevise tapsavstninger reflekterer valgt risikoklassifiseringsmodell med valgt avsetning per risikoklasse. Vi myket opp modellene i Fortsatt oppfatter vi at vår klassifisering av utlån er strengere enn mange banker vi kan sammenligne oss med. Totale avsetninger utgjør 0,66 % av samlede utlån, 37 % av totale misligholdte lån over 90 dager og øvrige tapsutsatte engasjement. Det er en reduksjon av relative tapsavsetninger fra Andelen misligholdte lån og øvrige tapsutsatte lån, økte til 1,78 % av brutto utlån, en økning med 0,05 % fra Resultat før skatt Bankens resultat før skatt endte på kroner Resultatet for 2012 er 0,89 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Relativt resultat er bedre enn i Resultatet i 2010 uten ekstra poster kunne stipuleres til 0,7 % før skatt. Resultatet i 2011 var hensyntatt denne justeringen på samme nivå som i Resultatet i 2012 er derfor vurdert som bedre enn de to foregående årene Disponering av resultat for 2012 Resultat av drift og ekstraordinære poster kr Skatt på resultat kr = Res. for regnskapsåret kr Avsatt til gaver for 2012 kr = Overført til bankens fond kr ` 7.7 Bankens forvaltning egen balanse Odal Sparebank har en forvaltningskapital pr. 31/12-12 på kroner I løpet av året vokste forvaltningskapitalen med 248 millioner kroner, hvilket tilsvarer en vekst på 6,8 %. Gjennomsnittlig forvaltningskapital økte med 3,6 %. Rentenetto (NOK 1.000) Rentenetto i % 3,5 3 2,5 2 Andre inntekter (nok 1.000) Sum andre inntekter i % av gjsn. forv. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, , , ,92 0, ,38 0, , , , ,21 2, ,

10 Sum kostnader (NOK 1.000) Sum kostnader i % av gjsn. forv. 2,1 2 2,06 2,02 1,9 1,8 1,76 1,7 1,6 1,5 1,4 1,48 1,49 1, Resultat før skatt (nok 1.000) Resultat før skatt i % av gjsn. forv. Banken har en total portefølje på 451,2 millioner kroner i Terra Boligkreditt (TBK), en økning på nesten 156 millioner kroner. TBK er en kilde til billigere finansiering av boliglån og en avlastning på veksten i låneporteføljen som krever dyrere innlån i egen balanse de kommende årene. 7.8 Bankens utlån Odal Sparebank har totale utlån til kunder på kroner i egen balanse. Dette er en økning på 234 millioner kroner fra foregående år, eller 7,6 %. Total utlånsvekst i 2011 inklusive porteføljen i Terra Boligkreditt er på 390 millioner kroner, 11,6 %. Utlånsveksten er høyere i Odal Sparebank enn utlånsveksten på landsbasis. Vi har de størst økning på Kløfta og i kundegruppen som følges opp av avdeling bedriftsmarked. Målet er å øke andelen av næringslån ved kontrollert vekst som kommentert tidligere. 7.9 Bankens innskudd og innskuddsdekning Odal Sparebank har innskudd fra kunder på kroner Dette gir en innskuddsvekst på 8,6 %, som utgjør 228 millioner kroner. God innskuddsvekst er et bevisst mål for oss og innskuddsdekningen, innskudd i prosent av utlån, økte til 87,2 % ved utgangen av Det er en økning av innskuddsdekningen på 0,8 % - poeng fra årets begynnelse. Innskuddsdekningen er fortsatt bedre enn for mange sammenlignbare banker. Innskudd kjøpes nå av de fleste bankene med for høy rente i forhold til alternativ finansiering i markedet. Marginale bankinnskudd prises nesten på nivå med de beste boliglånene eller høyere enn det kunden betaler for boliglån. Enkelte tilbydere uten boliglån i balansen har høyere fundingkostnad enn banker flest, og priser innskudd flere tiendedeler over prisen på boliglån. Odal Sparebank må imidlertid ha en langsiktighet i rentenivå på innskudd og et fornuftig tilbud i konkurranse med øvrige i markedet. En alternativ måte å vurdere finansiering av utlån på er å se summen av innskudd og egenkapital i forhold til bankens utlån. Dette forholdstallet, sum innskudd og egenkapital mot utlån, utgjør 98,9 % av netto utlån i Odal Sparebank Bankens egenkapital soliditet Banken har en bokført egenkapital på kr før avsetninger til gaver, - det utgjør en egenkapitalprosent på 9,4 % av forvaltningskapitalen ved årsskiftet og på nivå med tidligere årsskifte. Kapitaldekningen, egenkapital i prosent av risikovektet balanse, er på 17,86 %, en nedgang på 0,18 % -poeng. 2 1,5 1 0,5 0 1,08 1,01 1,02 1,07 0,75 0, Odal Sparebank har per årsskiftet en større eierandel i Terra Boligkreditt AS (TBK) enn det aksjonæravtalen beskriver om dynamisk eierskap, eierskap i forhold til bruk av selskapet. Statusen ved årsskiftet tilsier at banken vil måtte selge aksjer i TBK for 6,7 millioner kroner i april Estimatet for kapitaldekning tilsier at bankens kapitaldekning vil øke med 0,37 % - poeng siden fradraget i ansvarlig kapital reduseres. Denne vurderingen gir en estimert kapitaldekning på 18,1 % ved utgangen av Redusert kapitaldekning kommer av noe endret/ høyere risiko i verdipapir- og utlånsporteføljen i forhold til egenkapitalen. Myndighetenes 10

11 krav til kapitaldekning for finansinstitusjoner er foreløpig på 8 %. Nye krav i Basel III antyder % i kapitaldekning noen år fram. Utlånsøkning inklusive TBK i % All egenkapital i Odal Sparebank er bankens egne opptjente penger som kjernekapital, den best mulige kvaliteten på egenkapital. Flere av de andre bankene vi sammenligner oss med har eksempelvis fondsobligasjoner, ansvarlige lån og/ eller egenkapitalbevis som en del av sin egenkapital. Disse formene for egenkapital har så langt ikke vært nødvendig å vurdere ,1 13,1 12,7 9,0 8,6 11,6 Odal Sparebank har en meget god soliditet å bygge videre drift på. Bankens årsregnskap er således utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift Bankens finansiering av utlån ut over egne innskudd og egenkapital Odal Sparebanks fremmedfinansiering utgjør ved årsskiftet en kassekreditt i DnB med trekkfasilitet på 177 millioner kroner. For øvrig er vi finansiert med seks obligasjonslån tatt opp i kapitalmarkedet på til sammen 559 mill. kroner fordelt med forfall over tre år. Det utgjør 29 millioner kroner mindre enn ved forrige årsskiftet og ytterligere 100 millioner kroner mindre enn ved årsskiftet 2010/ 11. Alle senior obligasjonslån er priset med flytende NIBOR rente, maksimalt bundet 3 måneders fastsettelse av renten. Finansieringen må bidra til en akseptabel rentenetto. Kredittspreadene/ marginene på referanserentene er fortsatt høye i forhold til før finanskrisen høsten 2008, men er redusert løpende i løpet av 2. halvår slik at påslaget på lån med tre-års løpetid er på 100 til 110 punkter for banker som oss. Boliglån gjennom Terra Boligkreditt utenom bankens egen balanse er ytterligere tatt i bruk utover i Total portefølje i TBK er pr 31/12-12 på 451 millioner kroner, en økning på 155 millioner kroner siste året. Det er fortsatt et lite volum i forhold til sammenlignbare banker. Utover dette er det fokus fra tilsynsmyndighetene på å ha betydelige andeler likviditetsreserver av høy kvalitet for å minimalisere likviditetsrisiko. Høy kvalitet på likviditetsreserver tilsier at verdipapirene er svært lett å omsette. Disse likvide verdipapirene må ha meget lav risiko for tap og har dermed lav avkastning. Nye krav til likviditets reserver vil koste svært mye for bankene, anslagsvis tilsvarende 0,5 % av forvaltningen som omregnet betyr nesten 20 millioner kroner i redusert rentenetto. Likviditet, soliditet og inntjening vurderes løpende av kredittgivere og er av stor betydning for prisen på nye låneopptak for banken. Likviditet og kontantstrøm (se kontantstrømsanalyse) i virksomheten er kontinuerlig under oppfølging, og banken har god kontroll. 8. Risikoforhold Banken har definert og gradert ulike typer risikoer innenfor bankens virksomhetsområder. De typer risikoer som vurderes som mest kritisk ut over strategisk risiko, vurderinger på generell forretningsdrift, er kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko og kursrisiko, teknologisk risiko samt operasjonell risiko (bankens drift). Odal Sparebank har pr. 31/12-11 utarbeidet ICAAP med grunnlag i BASEL II, pilar 3 regelverket for å vurdere risikoprofil opp imot samlet kapitalbehov. Tilsvarende vil utarbeides for 2012 med informasjon i henhold til pilar Innskuddsøkning i % 20 19, ,7 10 9,7 8,6 8,6 5 3, Kapitalsdekning i % av risikovektet balanse ,1 19,1 18,3 18,4 17, Krav Odal Sparebank Årsverk , ,5 43, ,4 11

12 Kredittrisikoen er under god kontroll. Utlånsbalansen er relativt sett meget diversifisert. Banken har ingen løpende låneengasjementer som overstiger 10 % av ansvarlig kapital. De 10 største kredittengasjementene utgjør kun 163 millioner kroner eller 4,9 % av brutto utlån i egen balanse. Likviditetsrisikoen i forhold til innskudd er også under god kontroll. Innskuddene er også meget godt diversifisert. De 10 største innskuddene representerer 220 millioner kroner eller 7,6 % av totale innskudd. Banken har ingen meglede innskudd. Likviditetsindikatorene er gode. Øvrige risikoforhold kommenteres i forbindelse med offentliggjøring av BASEL II, pilar 3 dokumentet per 31/ Notene til regnskapet gir også mye informasjon om risikoforhold. Risikoeksponeringen totalt sett er under god kontroll. Banken hadde i januar 2012 stedlig tilsyn fra Finanstilsynet. Dette bidrog til ytterligere bevisstgjøring på flere risikoområder med tilhørende rutineendringer. 9. Personalsituasjonen Banken har ved utgangen av året en bemanning på reelt 43,4 årsverk, med 47 fast ansatte i bankvirksomheten. I tillegg har banken en lærling i kontor- og administrasjonsfag som har to års kontrakt fram til høsten Likestilling Odal Sparebank hadde ved utgangen av 2012 ansatt 29 kvinner og 18 menn, totalt 47 fast ansatte medarbeidere og en mann på lærlingkontrakt. Bankens øverste ledergruppe har en kvinne og to menn. I ledernivået med tilrapporterende med blant annet kontorledere/ avdelingsbanksjefer og leder internavdelingen, er det fire kvinner og en mann. I styrende organer er det i forstanderskapet 8 kvinner og 8 menn, med kvinnelig leder. Styret har innvalgt tre kvinner og to menn med mannlig leder og kvinnelig nestleder, foruten mannlig representant fra de ansatte. Kontrollkomiteen har tre medlemmer der ett medlem er kvinne. Odal Sparebank har kontinuerlig fokus på å ha balanse mellom kjønn og alder, både blant ansatte, ledelse og i styrende organer. 11. Arbeidsmiljø og sikkerhet ytre miljø og forskning Styret anser at bankens arbeidsmiljø er godt. Det har ikke vært fysiske skader eller ulykker av noen art i Sykefraværet i 2012 er på 5,9 %. Økningen på 2,3 % - poeng fra 2011 representerer en relativt stor økning som henføres til flere langtidssykemeldinger som ikke naturlig kan relateres til arbeidsforhold. Banken fortsetter å jobbe målrettet med tilrettelegging av arbeidsplassene for å redusere muskulære utfordringer. Vi har avtale med HMS Øst for å få ytterligere fokus på Helse Miljø Sikkerhet. Banken representerer ubetinget positive faktorer til ytre miljø. Vårt mål er å gi mer tilbake til fellesskapet. Ytre miljø forurenses ikke av bankens virksomhet. Banken har ingen spesielle forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan bidra til innovasjon. Alle interne utviklingsaktiviteter går på utvikling av medarbeidere og egen organisasjon. 12. Framtidsutsikter Odal Sparebank har i 2012 arbeidet med ytterligere kompetanseheving for å gi kundene meget god rådgivning, og intensivert fokus på å bli blant de beste på bruk av informasjonsteknologi og tilby kundene gode løsninger på mobile flater. Rådgiverne i banken hjelper kundene når de ønsker rådgivning eller møter uforutsette hendelser der banken kan bistå. Vi har fokus på å gi personlig rådgivning etter kundenes behov. Kundebehandlerne bidrar ellers til at kundene i størst mulig grad har en enkel bankhverdag. Disse er også i et utdanningsløp for å øke sin kompetanse. Ved årsskiftet har banken 16 autoriserte finansielle rådgivere. Målet er å utdanne mer enn 20 autoriserte finansielle rådgivere totalt, etter hvert som flere nyansatte rådgivere får nødvendig praksis. Dette gir oss en meget god basis for videre utvikling av banken. Produktiviteten må økes ytterligere for å oppnå nødvendig lønnsomhet og videreutvikling. Med fortsatt lav rente og redusert inntjening må kundene utføre dagligbanktjenester selv med teknologiske løsninger. Ekspansjon i markeder der vi har lav markedsandel og økende befolkning, gir muligheter for videre offensiv utvikling. Styret vurderer bankens forutsetninger for framtidig lønnsom drift som tilfredsstillende. Det bekreftes med dette at forutsetningen for fortsatt drift er meget god. 13. Takk til kunder, ansatte og tillitsvalgte Styret takker kunder, ansatte og tillitsvalgte for meget godt samarbeid i Kundenes gode bruk og oppslutning om banken, ansattes solide innsats og engasjement fra de tillitsvalgte, bidro til et meget godt fundament for videre drift. Sagstua, 6/ I styret for Odal Sparebank Odd Rune Andersen Karoline Bakli Solveig Søsveen Leder Nestleder Karl Erik Rimfeldt Vigdis Mellem Svein Åge Nygård Knut H. Nafstad Ansattes representant Adm. banksjef 12

13 Styret i Odal Sparebank Fra venstre: Svein Åge Nygård, Karl Erik Rimfeldt, Vigdis Mellem, Karoline Bakli, Odd Rune Andersen og Solveig Søsveen. Foto: Mette Snare Vi støtter lokal kultur og idrett 13

14 Resultatregnskap I tusen kroner Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader 8 3 Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyr og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 6,

15 Noter Ordinære avskrivninger Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overført til/fra sparebankens fond Avsetning til gaver Sum overføringer og disponeringer Henry Nybakk ble vår hverdagshelt! I september i fjor gikk vi ut på bankens Facebookside, med en oppfordring om å sende inn kandidater på en hverdagshelt. Vi hadde lyst til å gjøre stas på en hverdagshelt og gi han eller henne litt glede tilbake. En som er til glede og nytte for andre, og som gjør en innsats for lokalsamfunnet. Det kom inn flere forslag til kandidater, og valget falt på Henry Nybakk fra Sand. Han blir omtalt som et typisk ja-menneske, som har bidratt gjennom mange år til det frivillige arbeidet i Nord-Odal. Bildet: Overrekkelsen av Kåre Tveter-bildet skjedde på Milepelen, der Lena S. Grinna fra banken delte ut bildet og fikk hele salen med seg på at dette var veldig fortjent og en verdig vinner av vår Hverdagshelt. 15

16 Balanse pr I tusen kroner EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse- /drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger 11, Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

17 GJELD 0G EGENKAPITAL Noter Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 18, Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld 10, Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD Autorisert Finansiell Rådgiver (AFR) hva betyr det? Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal ordning etablert av næringen selv for å sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Dette gjøres ved at rådgiverne må dokumentere sine kunnskaper gjennom en kunnskapsprøve og en omfattende praktisk prøve. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder. Vi i Odal Sparebank vektlegger kompetanse og har bestemt at alle våre rådgivere må autoriseres. Vi har i dag 16 rådgivere som har gjennomført og flere er i gang. Dette gir deg som kunde en trygghet på at du får kvalifiserte og gode råd. 17

18 Noter Sparebankens fond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Terra tapsgaranti Garantier annet Sum garantiansvar Sagstua, 31. desember 2012/ 6. februar 2013 I styret for Odal Sparebank Odd Rune Andersen Karoline Bakli Solveig Søsveen Styrets leder Styrets nestleder Karl Erik Rimfeldt Vigdis Mellem Svein Åge Nygård Knut H. Nafstad Adm. banksjef Dyktige fotografer «Årets odalsfotograf», Elin Nordlien fra Skarnes, mottok en gavesjekk på 4000 kroner og et av sine bilder innrammet. Andrepremien på 1500 kroner gikk til Heidi Stake Karlsen, Disenå, og tredjepremien på 1000 kroner tilfalt Inger Monge fra Bruvoll. Synøve Østli Runi hadde tatt «Årets odalsbilde», og fikk bildet innrammet og en gavesjekk på 1000 kroner. Det var banksjef Knut H. Nafstad i Odal Sparebank som delte ut premiene, og det er banken som sponser alle premiene i konkurransen. Fra venstre: Knut Nafstad, Elin Nordlien, Veronica Karlsen Myrvold, Heidi Stake Karlsen, Inger Monge og Synøve Østli Runi. Foto: Dagfinn Bjerkeli 18

19 Kontantstrømsanalyse I tusen kroner Resultat før skattekostnad Inntekt fra eierinteresser i tilknyttede selskap Endring pensjoner Endring verdipapirer Ordinære avskrivninger Tap på utlån Periodens betalte skatt Utbetaling gaver Tilført fra årets virksomhet Endring utlån til kunder Endring fordringer på kredittinstitusjoner Endring i innskudd fra kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer i andre foretak Utbetaling ved salg av aksjer i andre foretak Innbetalinger ved salg av sertifikater og obligasjoner Utbetalinger ved salg av sertifikater og obligasjoner Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Kontanter og innskudd i Norges Bank

20 Noter til årsregnskapet 2012 Generelt Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper som kostnader. Etableringsgebyr som bare dekker bankens direkte kostnader ved etablering av lånet blir inntektsført i sin helhet når lånet utbetales. De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Inntektsføring/kostnadsføring Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendeler i balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap resultatføres ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. UTLÅN BESKRIVELSER OG DEFINISJONER Vurdering av utlån Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av lånene. Boliglån overført til og formidlet til Terra Boligkreditt AS (TBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risikoen er vurdert å være overført til TBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse. Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. Bankens største engasjementer vurderes særskilt hvert kvartal. For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning. Behandling av misligholdte engasjementer Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager. Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle nedskrivninger. Behandling av konstaterte tap Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søkegod. Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skjer i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for manglende betalingsevne med grunnlag i beregninger med basis i erfaringstall, konjunkturendringer, bransjeanalyser og andre forhold. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser. Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM lån til personmarkedet og BM lån til bedriftsmarkedet. Rapportering av misligholdte låneengasjement Rapportering av misligholdte lån skal ifølge myndighetenes krav rapporteres slik: Hvis kunden har ett eller flere misligholdte lån eller 20

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret.

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 11,8 mill., en nedgang på 7,2 mill. fra 3.kvartal 2014. Nedgangen henger sammen med engangsgevinst ved salg av Nets-aksjer som i 2014 bidro med over kr.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer