Høringsfrist: 23. juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsfrist: 23. juni 2011"

Transkript

1

2 Vannregionmyndighet i vannregion Finnmark Finnmark fylkeskommune overtok 1.jaunar 2010 rollen som vannregionmyndighet for vannregion Finnmark. Denne oppgaven har tidligere vært lagt til Fylkesmannen i Finnmark, og ble som en del av forvaltningsreformen overført til fylkeskommunen. Medvirkning Vil du medvirke til hvordan vannet i Finnmark skal forvaltes i fremtiden? Planprogrammet er planen for hvordan arbeidet med forvaltningsplan for vannregion Finnmark skal foregå fram mot en ferdig forvaltningsplan. Planprogrammet sendes på offentlig høring med en høringsperiode som etter 28 i vannforskriften skal være på minst 6 måneder. Høringsfrist: 23. juni 2011 Høringsuttalelse sendes til: Finnmark fylkeskommune Vannregionmyndigheten i vannregion Finnmark Fylkeshuset 9815 Vadsø Eller e-post til: Tittelfeltet i e-posten merkes: Høringsuttalelse planprogram vannforvaltning Dette dokumentet, kontaktinformasjon og annen nyttig informasjon om vannforvaltningsarbeidet i vannregion Finnmark kan finnes på internett:

3 Forord Vann berører samtlige innbyggere i Finnmark, og er du interessert i miljøtilstanden i innsjøer, vassdrag, grunnvann og kystvann i ditt nærområde så bør du engasjere deg i vannforvaltningen i vannregionen vår. I hele Europa tas det nå et krafttak for å ta bedre vare på de verdifulle vannressursene, som vi er så avhengige av. I Norge er det vedtatt en forskrift om rammer for vannforvaltningen som beskriver hvordan vi skal arbeide med dette i vårt land. Målet er å opprettholde god tilstand i vassdragene våre og å bedre forholdene der de ikke er tilfredsstillende. For å få det til må alle relevante myndigheter nå samarbeide mer enn før. Dette planprogrammet beskriver hvordan myndigheter, organisasjoner og andre berørte innenfor vannregionen skal arbeide med vannforvaltningen fram til Planprogrammet er en plan for planleggingen, og formålet er å oppnå en oversiktlig og forutsigbar planprosess for alle berørte parter. Planarbeidet skal munne ut i en forvaltningsplan som oppsummerer arbeidet som er gjort. Planen beskriver hvordan man skal nå målene om god vanntilstand i Finnmark. For at planen skal bli best mulig er det viktig at alle berørte og interesserte engasjerer seg under utarbeidelsen av den. Vi er avhengige av samarbeid og felles innsats for å nå de ambisiøse og svært viktige målsetningene for den helhetlige vannforvaltningen i Norge. I denne høringen er det viktig å kommentere og foreslå forbedringer til dokumentet. Er det tydelig hvordan arbeidet med forvaltningsplanen er lagt opp, er rollene og ansvar samt formålet med planarbeidet tilstrekkelig beskrevet. Dekker planprogrammet de tema som bør behandles i forvaltningsplanen? Er det tilstrekkelig beskrevet når og hvordan medvirkning skal skje? Er det lagt opp til en god nok prosess der alle parter har reell mulighet til å påvirke de ulike plandokumentene og da særlig forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet? Med hilsen Ann-Solveig Sørensen Fylkesvaraordfører 2

4 Innhold 1 Bakgrunn og formål med planarbeidet Bakgrunn Lovhjemmel Formål og gjennomføring av planarbeidet Forvaltningsplanen Planbeskrivelse og konsekvensutredning Tiltaksprogram Overvåkning Karakterisering, klassifisering og miljøtilstand Forvaltningsplan fra 1. planperiode Faguttrykk Beskrivelse av planområdet Vannregion Beskrivelse av vannområdene Organisering av arbeidet Vannregionmyndighet (VRM) Sektormyndigheter Kommunene Vannregionutvalget (VRU) Regional referansegruppe Vannområdeutvalg Kystforum Internasjonalt samarbeid innenfor EØS-område Internasjonalt samarbeid utenfor EØS-området Arbeidsprogram og fremdriftsplan Planprosessen Faglig beslutningsgrunnlag Forvaltningsplanen for perioden Medvirkning og informasjon når og hvordan kan man medvirke? Referansegrupper Medvirkning i forkant av høringer Høringer Informasjon og offentlighet Tema som skal utredes Ansvarlige for utredningene Karakterisering, klassifisering og risikovurdering Miljøforbedrende tiltak Overvåking av vannmiljøet Beskyttede områder Sterkt modifiserte vannforekomster Klimaendringer Økonomi Internasjonalt samarbeid Tema som ikke skal høres Vanndirektivet og vannforskriften Inndelingen av Norge i vannregioner og vannområder Beskrivelse av miljøtilstand og belastninger

5 1 Bakgrunn og formål med planarbeidet 1.1 Bakgrunn EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) ble gjort gjeldende for medlemsstatene i Norge har siden 2001 deltatt i EU-landenes arbeid med å gjennomføre vanndirektivet. Vanndirektivet forutsetter at medlemsstatene utarbeider en helhetlig vannforvaltningsplan for å oppnå og ivareta god økologisk og kjemisk tilstand i vann og vassdrag. For Norge ble direktivet innlemmet i EØS-avtalen med virkning fra 1. mai For å gjennomføre vanndirektivet i Norge, er det utarbeidet en vannforskrift som trådte i kraft Vannforskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram for å oppfylle miljømålene, og sørge for nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet. I hver av Norges 11 vannregioner skal det utarbeides og vedtas en helhetlig forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram innen utgangen av Hvis vannkvaliteten er for dårlig skal det iverksettes tiltak for å oppnå godt vannmiljø og godt økologisk potensiale i vannforekomstene innen Vannforskriften påpeker også at vannmiljøet må beskyttes mot forurensning fra bestemte miljøgifter (jf. vannforskriften 7). Dette planprogrammet er en plan for utarbeidelsen av en vannforvaltningsplan for Finnmark. Formålet med å utarbeide et planprogram er å oppnå en oversiktlig og forutsigbar planprosess for alle berørte parter. Planprogrammet redegjør derfor for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. 1.2 Lovhjemmel Vannforskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven, forurensningsloven og vannressursloven. I tillegg ligger bestemmelsene i vannforskriften på mange områder nært opp til naturmangfoldlovens bestemmelser og prinsipper. Naturmangfoldloven gir mål, prinsipper og konkrete regler om bærekraftig bruk og vern av all natur, og skal praktiseres av alle som forvalter eller påvirker natur. Vurderingene i forhold til loven skal framgå av planen, og mål og prinsipper skal trekkes inn fra starten av planleggingen. 1.3 Formål og gjennomføring av planarbeidet Formålet med planarbeidet er å sikre beskyttelse, nødvendig forbedring og bærekraftig bruk av vannet i Finnmark. Dette gjelder både vassdrag, grunnvann og kystvann (fra kysten og en nautisk mil utenfor grunnlinjen). Regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram skal gi et komplett oversiktsbilde over miljøtilstand, påvirkninger, overvåking og aktuelle miljøtiltak for alle vannforekomstene i vannregion Finnmark. Planen tar for seg overflatevann (elver og innsjøer), grunnvann og kystvann (fra kysten og en nautisk mil utenfor grunnlinjen). En vedtatt forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram skal følges opp og rulleres hvert 6. år. 4

6 Figur 1: Utarbeidelse og oppfølgning av vannforvaltningsplanen og tilhørende tiltaksprogram. Figur 1 beskriver de ulike fasene i arbeidet: Karakterisering- og klassifiseringsprosessen danner bakgrunn for miljøtilstanden i vannforekomstene. Miljøtilstanden er det faglige beslutningsgrunnlaget for utarbeidelse av forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram. Forvaltningsplanen gjennomføres ved iverksetting av miljøtiltak og overvåkning av tilstand og effekter av tiltak. Tabell 1: Oversikt over sentrale frister til arbeidet med en helhetlig vannforvaltning bestemt gjennom Vannforskriften. År Oppgave 2011 Høring og vedtak av Planprogram 2011 Karakterisering, vurdering av miljøpåvirkning og økonomisk analyse av vannforekomstene utført Foreligge et regionalt overvåkningsprogram 2012 Høring og vedtak av dokumentet vesentlige utfordringer 2012 Register over beskyttede områder på plass 2012/2013 Tiltak fra 1. planperiode operative og rapportering om status til sentrale myndigheter Utkast til forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram sendes på høring innen 1. juli Forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram behandles av fylkestinget 2015 Sentral godkjenning av forvaltningsplan 2016 Frist for å nå miljømålene satt fra 1. planperiode 2020 Frist for å nå miljømålene fra 2. planperiode og utsatte frister fra 1. planperiode Rullering av forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram 5

7 1.4 Forvaltningsplanen Forvaltningsplanen er en sammenstilling og analyse av kunnskapen om vannforekomstene i vannregionen og det enkelte vannområdet, og hva som må gjøres for å nå direktivets mål om godt vannmiljø. Prosessen med å utarbeide forvaltningsplanen er, sammen med selve planen, det viktigste informasjons- og kommunikasjonsverktøyet mellom myndighetene og alle som berøres av de ulike vannspørsmålene i regionen. Forvaltningsplanen skal rulleres hvert 6. år, og blir som en virksomhetsredegjørelse og vedtaksgrunnlag for myndighetene. Planen skal også fungere som informasjons- og planleggingskilde samt som rapportering av statusen til vannforekomstene i regionen. Hvilke elementer som skal omfattes av forvaltningsplanen står beskrevet i Vannforskriftens vedlegg VII. Godkjent forvaltningsplan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen. Forvaltningsplanen skal gi en oversikt over: 1. Miljøtilstand til vannforekomstene 2. Påvirkninger og risiko for vannmiljøet 3. Hvilke miljømål som er fastsatt 4. Hvilken overvåkning som er nødvendig. 5. Oppsummering av tiltaksprogrammet 1.5 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Plan- og bygningsloven 4-2 stiller krav om planbeskrivelse til forvaltningsplanen, og i enkelte tilfeller krav til konsekvensutredning. Planbeskrivelsen skal beskrive forvaltningsplanens formål, hovedinnhold og virkninger. Bestemmelsen setter videre et særlig krav om at planbeskrivelsen må vise planens forhold til andre planer som gjelder for området. Kravet om konsekvensutredning gjelder for regionale planer som fastsetter retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging. Forvaltningsplaner som ikke gir rammer eller retningslinjer for utbygging omfattes bare av planlovens krav til planbeskrivelse. 1.6 Tiltaksprogram Tiltaksprogrammet skal omfatte alle typer tiltak som foreslås for å oppfylle miljømålene for vannforekomstene som er fastsatt i forvaltningsplanen. I tillegg skal den oppsummere alle relevante tiltak som er fastsatt i eller i medhold av gjeldende lover og forskrifter (jf. Vannforskriften 25). Tiltaksprogrammet skal gi en oversikt over: 1. Hvilke miljøtiltak som er igangsatt, 2. Hvilke nye tiltak som er nødvendig for å beskytte og forbedre vannmiljøet. Miljøtiltak som er ført opp i tiltaksprogrammet skal iverksettes og følges opp. 1.7 Overvåkning Basisovervåkning skal fastslå miljøtilstanden og langsiktige endringer for ulike vanntyper for å kunne dokumentere endringer forårsaket av menneskelig aktivitet. Basisovervåkningen har nasjonale myndigheter finansierings- og gjennomføringsansvaret for. 6

8 Tiltaksovervåkning fastslår og følger utviklingen av miljøtilstanden i de vannforekomstene som er i fare for ikke å nå miljømålene. Overvåkningen viser effekten av miljøtiltak og gir et grunnlag for korrigering av disse. Overvåkningen viser også om det er behov for å iverksette nye tiltak. Der det er lovhjemmel for å gi pålegg om overvåking, vil dette helt eller delvis betales og gjennomføres av de som har ansvaret for påvirkningene. Hovedregelen er at det er forurenser som betaler. 1.8 Karakterisering, klassifisering og miljøtilstand Hovedformålet med karakteriseringen er å identifisere de vannforekomstene hvor vannforvaltningsforskriftens mål om god miljøtilstand sannsynligvis ikke vil bli oppfylt. Karakteriseringsprosessen består av; 1) Avgrensning i håndterbare vannforekomster (elv, innsjø, kyst- og grunnvann) 2) Typifisering av vannforekomster med ensartet naturtilstand 3) Identifisering av belastninger (eksisterende og forventede) 4) Forenklet vurdering av miljøvirkninger Vanndirektivet og den norske Vannforskriften forutsetter at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Dette betyr at i vannforekomster som ikke tilfredsstiller miljømålene, må miljøforbedrende og/eller gjenopprettende tiltak iverksettes. Samtidig forutsetter vannforskriften at det må vurderes om forebyggende tiltak er nødvendige for å hindre forringelse i de vannforekomstene som i dag tilfredsstiller miljømålene (god eller svært god tilstand, se fig. 2) Figur 2: Oversikt over klassifisering og miljømål for vannforekomstene. Klassifisering av vannforekomsten i klassene fra moderat og nedover krever tiltak for å komme over grensen for bærekraftig bruk, samtidig som vannforekomster klassifisert som god eller svært god skal beskyttes mot forringelse. 7

9 Miljømålet for naturlige vannforekomster av overflatevann (elver, innsjøer og kystvann) er at de skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, mens det for grunnvann skal være minst god kjemisk og kvantitativ tilstand. Karakteriseringen og klassifiseringen skal sikre at vannforekomstene gis riktig miljømål. Dersom det er umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå målet om god tilstand eller godt potensial, er det vedtatt unntaksregler som gir mulighet for utsatt måloppnåelse eller mindre strenge miljømål. 1.9 Forvaltningsplan fra 1. planperiode For vannområdene Tana, Neiden og Pasvik er det utarbeidet en forvaltningsplan med tiltaksprogram som gjelder for perioden Forvaltningsplanen skal følges opp og gjennomføres samtidig som det utarbeides forvaltningsplan for resten av vannområdene i vannregion Finnmark. Ved rullering av planen og tiltaksprogram vil forvaltningsplanen fra 1.planperiode bli inkludert i forvaltningsplanen for resten av vannområdene. Ved utgangen av 2015 skal vannregion Finnmark ha en godkjent forvaltningsplan med tiltaksprogram for alle vannområdene i regionen Faguttrykk Ord og uttrykk som blir brukt i dette dokumentet Vannregion: Ett eller flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende grunnvann og kystvann som til sammen utgjør en hensiktsmessig forvaltningsenhet. Vannregion Finnmark er beskrevet i Kapitel 2. Vannområde: Avgrenset del av en vannregion som består av ett enkelt, deler av eller flere nedbørfelt med tilhørende grunnvann og eventuelt kystvann. Vannforekomst: En avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse, eller en avgrenset mengde grunnvann innenfor en eller flere akviferer. Nedbørfelt: Landareal med avrenning til ett bestemt utløpspunkt i elv, innsjø, fjord eller i hav. Overflatevann: Kystvann, brakkvann og ferskvann, unntatt grunnvann. Grunnvann: Vann under jordens overflate i den mettede sonen i grunnen. Kystvann: Saltvann fra en nautisk mil utenfor grunnlinjen og inntil land eller ytre grense for brakkvann, likevel ut til den ytre grensen for territorialfarvannet med hensyn til kjemisk tilstand. Sterkt modifisert vannforekomst: En forekomst av overflatevann som på grunn av fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet i vesentlig grad har endret karakter, og som er utpekt som sterkt modifisert i medhold av 5. 8

10 Økologisk tilstand: Uttrykk for tilstanden når det gjelder sammensetning og virkemåte for økosystemet i en forekomst av overflatevann, basert på klassifiseringen vannforskriftens vedlegg V. Økologisk potensial: Uttrykk for mulig økologisk tilstand i en sterkt modifisert eller kunstig forekomst av overflatevann, basert på klassifiseringen i vedlegg V. Beskyttede områder: Områder utpekt som drikkevannskilder og verneområder mm.(jf. Vannforskriftens 16 og vedlegg IV). Karakterisering: Med karakterisering menes her vurdering av miljørisiko for avgrensede vannforekomster basert på en forenklet analyse av identifiserte belastninger og miljøtilstanden. Prosessen består av; 1) avgrensning i håndterbare vannforekomster (elv, innsjø, kyst- og grunnvann), 2) typifisering av vannforekomster med ensartet naturtilstand, 3) identifisering av belastninger (eksisterende og forventede), 4) forenklet vurdering av miljøvirkninger. Basert på tilgjengelige data skal hver vannforekomst rapporteres som I) risiko, II) mulig risiko eller III) ingen risiko for ikke å nå miljømålet innen Klassifisering: Gjøres på basis av de endringer som menneskelig virksomhet forårsaker ved å sammenligne vanntilstand med tilsvarende vannforekomster som er uberørt og i naturlig tilstand. Overflatevann klassifiseres ut fra økologisk og kjemisk tilstand i fem klasser. 9

11 2 Beskrivelse av planområdet 2.1 Vannregion Finnmark vannregion består av Finnmark fylke, inkludert kystvannet ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen. I tillegg omfatter vannregionen deler av nedbørfeltene til Tanavassdraget, Neidenvassdraget og Pasvikvassdraget som ligger i Finland, og deler av Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv som ligger i Russland. En liten del av landarealet til Finnmark fylke inngår i Kemijoki vannregion. Grensen mellom vannregionene Troms og Finnmark følger i grove trekk fylkesgrensen. For en detaljert geografisk avgrensning vises det til Figur 3. Kart over Finnmark vannregion Finnmark vannregion er inndelt i 10 vannområder (se tabell 1). Inndelingen er nedbørfeltorientert, og tar dermed ikke utgangspunkt i kommune-, fylkes- eller landegrenser. Noen kommuner har av den grunn arealer i flere vannområder. 10

12 Tabell 2: Vannområder i Finnmark vannregion der areal og antall berørte kommuner gjelder innenfor Norges grenser. Vannområde Areal Antall berørte kommuner Alta/Loppa/Stjernøya km 2 6 Sørøya/Seiland/Kvaløya med innland 7067 km 2 5 Måsøy og Magerøya 4889 km 2 4 Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden 7075 km 2 7 Tana km 2 9 Laksefjorden/Nordkinnhalvøya 6112 km 2 5 Indre Varangerfjord 1257 km 2 3 Varangerhalvøya 5902 km 2 6 Neiden 2287 km 2 2 Pasvik 2908 km 2 1 Finnmark vannregion km 2 19 Tabell 3: Vannområder i Finnmark vannregion der arealer og berørte kommuner/oblast gjelder utenfor Norges grenser. Vannområde Areal Berørte kommuner/oblast Pasvik i Russland 2899 km2 Murmansk Oblast Pasvik i Finland km2 Enare Neiden i Finland 2605 km2 Enare Tana i Finland 5148 km2 Utsjoki 2.2 Beskrivelse av vannområdene Alta/Loppa/Stjernøya Omfatter arealer i kommunene Kautokeino, Alta, Loppa og Hasvik, samt mindre deler av Nordreisa og Kvænangen. Avgrensningen følger først og fremst nedbørfeltet til det største vassdraget i vannområdet - Alta-Kautokeino vassdraget. Sørøya/Seiland/Kvaløya med innland Dette vannområdet inkluderer alle nedbørfelt på øyene Sørøya, Seiland og Kvaløya, i tillegg til Repparfjordvassdraget og flere mindre vassdrag i Kvalsund og Alta. Kommunene som har arealer innenfor dette vannområdet er Hasvik, Hammerfest, Kvalsund, Alta og Porsanger. Måsøy og Magerøya Omfatter arealer i kommunene Måsøy, Nordkapp, Kvalsund og Porsanger. Lafjordelva, Russelva og Ravduljåkka er de største vassdragene på fastlandet. I tillegg kommer nedbørfeltene på Magerøya og øyene i Måsøy kommune. Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden I dette vannområdet finner vi vassdragene Lakselva, Stabburselva og Børselva, i tillegg til en del mindre nedbørsfelt som drenerer fra begge sider av Porsangerfjorden. En stor del av Stabburselvas nedbørsfelt har nasjonalparkstatus. Området inkluderer arealer i kommunene Nordkapp, Porsanger og Karasjok, samt mindre deler av Lebesby, Kvalsund, Alta og Tana. 11

13 Laksefjorden/Nordkinnhalvøya Omfatter arealer i kommunene Lebesby og Gamvik, samt mindre deler av Nordkapp, Porsanger og Tana. Utgjøres av nedbørsfeltene som drenerer til Laksefjorden. De to største vassdragene er Storelva og Adamselva. Tana Vannområdets grenser følger Tanavassdragets nedbørsfelt, i tillegg til nedbørsfeltene på begge sider av Tanafjorden. Omfatter på norsk side arealer i kommunene Kautokeino, Karasjok, Tana, Gamvik, og Berlevåg, samt mindre deler av Alta, Porsanger, Lebesby og Nesseby. Indre Varangerfjord Vannområdet består i hovedsak av arealet til Nesseby kommune, i tillegg til mindre deler av Tana og Sør-Varanger. Nedbørsfeltene til elvene Vesterelv, Bergebyelva, Reahppenjohka og Nyelv utgjør størstedelen av området. Varangerhalvøya Omfatter arealer i kommunene Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt mindre deler av Nesseby og Tana. En betydelig del av vannområdet ligger innenfor grensene til Varangerhalvøya nasjonalpark. På nordsiden av halvøya finner vi blant annet Kongsfjordelva, Syltefjordelva og Sandfjordelva, mens Komagelv, Skallelva og Vestre Jakobselv munner ut i Varangerfjorden. Neiden Inkluderer på norsk side arealer i Sør-Varanger kommune, samt en mindre del av Nesseby kommune. Det største vassdraget i området er Neidenelva, hvis nedbørsfelt strekker seg over riksgrensen til Finland. Området omfatter også fjordene Bugøyfjord, Kjøfjord, Neidenfjorden, Korsfjorden, samt den vestlige delen av Bøkfjorden. Disse er alle sidefjorder til Varangerfjorden. Pasvik Nedbørfeltet til Pasvikvassdraget, samt Karpelva og Grense-Jakobselv, utgjør størsteparten av dette vannområdet. Av sjøarealer finner vi Langfjorden, Bøkfjordens østre del, Jarfjord og Kobbholmfjorden. Hele arealet på norsk side ligger i Sør-Varanger kommune. 12

14 3 Organisering av arbeidet Internasjonalt har Norge forpliktet seg til å gjennomføre vanndirektivet gjennom EØS avtalen. Rapportering og status for Norges gjennomføring gjøres av regjeringen til ESA. På nasjonalt nivå er det miljøverndepartementet som har samordningsansvar og en egen departementsgruppe er etablert. På direktoratsnivå har direktoratet for naturforvaltning ansvar for koordineringen av arbeidet og det er nedsatt en egen direktoratsgruppe Den norske vannforvaltningen er basert på 11 vannregioner med en utvalgt fylkeskommune som vannregionmyndighet i hver region. Regionavgrensningene er gjort med grunnlag i naturfaglige kriterier med utgangspunkt i hele nedbørfelt og dets tilhørende kystsone. I tillegg er det tatt administrative hensyn, samt hvordan en kan bruke berørte myndigheters kompetanse mest effektivt. Figur 4: Organiseringen av vannforvaltningen i Norge. 3.1 Vannregionmyndighet (VRM) Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet i vannregion Finnmark. Den viktigste oppgaven til Finnmark fylkeskommune er å være plan- og prosessleder. Fylkeskommunen skal også koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av Vannforskriften. Finnmark fylkeskommune skal som VRM sørge for at det blir utarbeidet en sektorovergripende vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram som vedtas i Fylkestinget og godkjennes av Kongen i statsråd innen utgangen av Sektormyndigheter Fylkesmannen i Finnmark er regional miljøvernmyndighet og har hovedansvaret for det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget. Fylkesmannen vil involvere andre sektormyndigheter og lokal kunnskap i arbeidet med å styrke beslutningsgrunnlaget og skal koordinere arbeidet med: Overvåkning og datahåndtering knyttet til vannmiljø. Karakterisering av vannforekomstene. Vurderinger av påvirkninger og risiko. Klassifisering av miljøtilstand og forslå miljømål. 13

15 Alle sektormyndighetene skal innenfor sine ansvarsområder bidra med utredning av premissene for fastsettelse av miljømål, foreslå miljøtiltak og overvåkning samt å utføre tiltaksanalyser og kost-nytte vurderinger av foreslåtte tiltak. 3.3 Kommunene Kommunene innehar mye kunnskap om forholdene i vannforekomstene, hva som påvirker dem og hvilke rettigheter og interesser som knytter seg til dem. Dette tilsier at kommunene må bidra aktivt både i arbeidet med det faglige kunnskapsgrunnlaget og planleggingsarbeidet Kommunene er i dag utførende myndighet og er delegert virkemidler fra statlige myndigheter på flere områder som omhandler vann, blant annet landbruk, vann og avløp, miljø og forurensing. Kommunene skal bidra med utredninger innenfor egne ansvarsområder på samme måte som de andre sektormyndighetene. 3.4 Vannregionutvalget (VRU). Vannforskriftens 22 etablerer Vannregionutvalget (VRU) som den viktigste arenaen for regional sektorsamordning. VRU består av representanter fra Finnmark fylkeskommune (VRM), Fylkesmannen i Finnmark, berørte sektormyndigheter og kommuner. Alle relevante myndigheter har rett (men ikke plikt) til å delta, men den enkelte myndighet må selv bestemme hvordan de vil prioriter og organisere deltakelsen. VRM har leder og sekretariat for VRU, mens sektormyndigheter, kommuner og Sametinget har rett til å delta med en representant samt en vara. Kommunene kan velge å delta gjennom regionrådene i stede for å ha egen representant i VRU. 3.5 Regional referansegruppe. Finnmark fylkeskommune (VRM) har i samarbeid med VRU ansvaret for at alle interesserte gis anledning til å delta aktivt i utarbeidelse av planprogrammet, vesentlige spørsmål og utkast til forvaltningsplan. Representanter fra alle private og allmenne brukerinteresser og berørte rettighetshavere har rett til å delta i den regionale referansegruppen til VRU. Det er opp til de ulike interessegrupperingene å avgjøre om det er mest hensiktsmessig å delta i regional referansegruppe eller lokalt i vannområdeutvalg eventuelt i begge. 3.6 Vannområdeutvalg Lokal kunnskap om tilstand, påvirkning og risiko samt muligheten til å utvikle lokale løsninger vil være et viktig bidrag til den regionale planen. Mye av forarbeidet til planarbeidet vil derfor måtte foregå lokalt i vannområdene. En regional forvaltningsplan som har støtte og forankring lokalt vil kunne føre en bedre oppfølging av planen. I vannområdeutvalgene kan både myndigheter og andre interessenter delta. Finnmark fylkeskommune (VRM) har ansvar for å legge til rett for oppstart av vannområdeutvalg, men det er kommunene som har ansvaret for å lede arbeidet i vannområdeutvalgene under veiledning fra Finnmark fylkeskommune (VRM) og Fylkesmannen i Finnmark. Vannområdeutvalgene er interkommunale der vannområdene strekker seg over flere kommuner. En av kommunene må påta seg ansvaret med å koordinere arbeidet mellom kommunene i vannområdeutvalget. Denne kommunen må også fungere som bindeledd mellom vannområdeutvalg og vannregionmyndighet, Fylkesmannen og øvrige sektormyndigheter. Kommunene i hvert vannområdeutvalg må selv vurdere hvordan de skal organisere arbeidet. Vannregionmyndigheten vil kunne bidra med noe midler til den kommunen som påtar seg ansvaret med å koordinere arbeidet i hvert vannområdeutvalg. 14

16 3.7 Kystforum Miljøpåvirkninger og tiltak i kystområdene strekker seg ofte utover de inndelte vannområdene. Det er derfor naturlig at kystområdene sees i sammenheng og at det dannes et kystforum bestående av aktuelle sektormyndigheter, vannområdeutvalg og andre interessehavere eller forskningsmiljø. 3.8 Internasjonalt samarbeid innenfor EØS-område Vannområdene Tana, Neiden og Pasvik har deler av nedbørfeltet i Finland. Vannforskriften 31 krever at det utveksles relevant informasjon med den ansvarlige myndighet i Finland. Arbeidet med forvaltningsplan med tiltaksprogram for de berørte nedbørfeltene skal koordineres. (vi bør kanskje si litt om hvordan dette skal koordineres) Reglene for offentlig informasjon og høringer vil gjelde på lik linje som i Norge. For de aktuelle vannområdene gjelder forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet fra 1. planperiode og det tas derfor sikte på i første omgang å opprette et samarbeid med Finland for å gjennomføre disse. I forkant av rullering av planen vil de aktuelle finske myndighetene bli kontaktet for å koordinere de to landenes forvaltningsplaner og tiltaksprogram for de berørte nedbørfeltene 3.9 Internasjonalt samarbeid utenfor EØS-området Vannområde Pasvik har deler av nedbørfeltet i Russland. Vannforskriften 32 krever at det tas initiativ til internasjonalt samarbeid med sikte på å oppnå ønsket miljøtilstand for hele nedbørfeltet. For det aktuelle vannområdet gjelder forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet fra 1. planperiode. Vannregionmyndigheten vil jobbe for å få til samarbeid med Russiske myndigheter i de aktuelle nedbørfeltene, men her må også sentrale myndigheter ta ansvar. Sektormyndighetene må ta initiativ til samarbeid innenfor sine fagfelt. 4 Arbeidsprogram og fremdriftsplan Dersom de regionale forvaltningsplanene og tiltaksprogrammene som vedtas i 2015 skal ha god kvalitet og være gjennomførbare, må de være forankret i et solid lokalt arbeid i vannområdene. Da det er et mål at hele VRU skal kunne stille seg bak beskrivelsen av miljøtilstand, risiko og påvirkninger som vil inngå i den regionale forvaltningsplanen, legges det opp til en prosess der både vannområdene og VRU får muligheten til å bidra i arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. 4.1 Planprosessen Forvaltningsplanen skal våren 2015 behandles av fylkestinget som regional plan, jf. plan- og bygningsloven 8-4. Planen skal være godkjent av Kongen i statsråd innen utgangen av Planprosessen følger plan- og bygningsloven og vannforskriften med høringsfrister på 6 måneder. Det skal i løpet av prosessen utarbeides tre dokumenter som alle skal på offentlig høring i 6 måneder (Jf. vannforskriften 28). De tre dokumentene er: 1. Planprogrammet (dette dokumentet) er en plan for hvordan utarbeidelsen av forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet skal foregå. Dette dokumentet sendes på høring innen utgangen av 2010 og endelig planprogram skal behandles av fylkestinget innen utgangen av

17 2. Dokumentet vesentlige utfordringer skal beskrive de viktigste utfordringene vi står overfor med hensyn til å nå miljømålene for vannforekomstene. Dette dokumentet sendes på høring innen utgangen av 2011 og behandles av fylkestinget innen utgangen av Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet skal sendes på høring senest 1.juni Våren 2015 skal fylkestinget behandle forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Det er kun forvaltningsplanen som skal sendes til sentral godkjenning. Det er per dags dato ikke satt frist for når forvaltningsplanen må være sendt til sentral godkjenning. Det forventes at en slik frist blir satt senere Planprosess Planprogram H U V Vesentlige spørsmål U H U V Forvaltningsplan og tiltaksprogram U Forvaltningsplan 1.planperiode IVERKSETTING REVIDERING H U V SG Høring Utredning Vedtak Fylkesting/Fylkesutvalg Sentral godkjenning Iverksetting av forvaltningsplan og tiltaksprogram Revidering av forvaltningsplan og tiltaksprogram Figur 5: Framdriftsplan for planprosessen inkludert oppfølging av forvaltningsplanen fra 1. planperiode. 4.2 Faglig beslutningsgrunnlag Det faglige beslutningsgrunnlaget danner grunnlaget for beslutninger som skal fattes og hvilke tiltak som skal iverksettes. Fylkesmannen i Finnmark har det faglige hovedansvaret, mens sektormyndighetene har ansvar innenfor egne fagområder. De ulike kommunene har mye informasjon om vannforekomstene i sin kommune. Det er derfor viktig å sette sammen de lokale vannområdeutvalgene slik at lokal informasjon og kunnskap kommer frem. Det er foretatt en grovkarakterisering av vannforekomstene i vannregionen, men en fullkarakterisering, med en mer detaljert kartlegging av tilstand og belastninger i vannforekomstene vil måtte gjøres senere. For å oppnå dette må vannområdene opprettes og fungere i løpet av våren Innen utgangen av 2011 skal vannforekomstene være karakterisert og vurdert med hensyn til miljøpåvirkning. Det skal også være gjort en økonomisk analyse (jf. vannforskriften 15). Dette danner grunnlaget for dokumentet vesentlige utfordringer. Innen utgangen av 2012 skal det være etablert et register over beskyttede områder (jf. vannforskriften 16). I løpet av 2012 skal det også foreligge tilstrekkelig med overvåkningsprogrammer som gir en helhetlig overvåkning av tilstanden i vannforekomstene (jf. vannforskriften 18). Innen utgangen av 2013 skal det være gjort tiltaksanalyser for å utrede hvilke tiltak som må iverksettes for å nå miljømålene eller hinder forring av vannforekomstene. Dette vil danne grunnlaget for tiltaksprogrammet. Eksisterende overvåkning av vannforekomstene vil foregå kontinuerlig samtidig som nye overvåkning 16

18 iverksettes. Denne overvåkningen vil sammen med faglige utredninger, kunnskap og erfaringer om vannforekomstene gjøre at karakteriserings- og klassifiseringsprosessene vil gå gjennom hele perioden Beslutningsgrunnlag Alle områder 2. planperiode Vannomr. Tana, Neiden og Pasvik Overvåkning Karakterisering og klassifisering av vannforekomster Utkast til regionalt overvåkningsprogram Oppstart av Vannområdeutvalg Figur 6: Framdriftsplan for det faglige beslutningsgrunnlaget. Økonomisk analyse Utarbeidelse av register over beskyttede områder Tiltaksanalyser Status på iverksatte tiltak / rapportering til MD 4.3 Forvaltningsplanen for perioden Vannforskriften definerer første planperiode som tidsrommet fra 1.april 2010 fram til utgangen av For denne perioden fikk vannregionmyndigheten, som da var Fylkesmannen i Finnmark, i samarbeid med vannregionutvalget ansvar for beslutningen om forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram bare skulle omfatte et utvalg vannområder innenfor vannregionen. For vannregion Finnmark ble vannområdene Tana, Neiden og Pasvik valgt ut, og forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram ble utarbeidet og vedtatt av Finnmark Fylkesting Forvaltningsplanen ble godkjent ved kongelig resolusjon Forvaltningsplanen og tiltaksprogram for første planperiode skal nå iverksettes og gjennomføres. Vannområdeutvalgene re-etableres i løpet av 2011 slik at status og evaluering av tiltak kan utføres. I løpet av første halvår 2013 skal status på iverksatte tiltak rapporteres til Miljøverndepartementet som videre rapporterer til EU. Ved rullering av planen i 2015 skal vannregion Finnmark ha en samlet forvaltningsplan med tiltaksprogram for alle vannområdene i regionen. Revideringen av planen og tiltaksprogrammet må derfor være utført innen den offentlige høringen i

19 5 Medvirkning og informasjon når og hvordan kan man medvirke? 5.1 Referansegrupper Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Det er størst mulighet til påvirkning i forkant av høringene gjennom deltakelse i referansegrupper. I vannregion Finnmark vil det bli opprettet en regional referansegruppe der alle organisasjoner, bedrifter og interesseorganisasjoner som ønsker det kan delta. Det kan i hvert vannområde vil opprettes referansegrupper dersom det er ønskelig.. Dette må medlemmene av hvert enkelt vannområde ta stilling til. I utgangspunkter er det viktig at lokale organisasjoner, bygdelag og interessegrupper får mulighet til å medvirke. Enkelt personer kan medvirke direkte ved å kontakte kommune eller vannområdeutvalget, eventuelt kan vannregionmyndigheten kontaktes direkte. På vil det ligge oppdatert kontaktinformasjon til vannregionmyndigheten, medlemmer av VRU og kontaktpersoner i vannområdene. Figur 7: Oversikt over muligheter for medvirkning underveis i planprosessen og under utarbeidelsen av det faglige beslutningsgrunnlaget. 5.2 Medvirkning i forkant av høringer Medvirkning til utarbeidelse av vesentlige utfordringer i 2011 vil i hovedsak skje gjennom e- post kommunikasjon til regional referansegruppe og informasjon på Medvirkning til utarbeidelse av utkast til forvaltningsplan og 18

20 tiltaksprogram vil følge samme oppskrift som ovenfor, men her vil det i først omgang være mer fokus mot de forskjellige vannområdene etterhvert som karakterisering og klassifisering kommer på plass. Dersom organisasjoner eller andre interessehavere ønsker møter, foredrag eller lignende vil vannregionmyndigheten i samarbeid med vannregionutvalg og eventuelt vannområdeutvalg legge opp til det. 5.3 Høringer Fram til forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet skal være ferdig i 2015 skal planprogrammet, vesentlige utfordringer og forvaltningsplan med tiltaksprogram ut på offentlig høring Felles for alle er at høringsfristen i følge vannforskriften skal være på minimum 6 måneder. 1. Planprogrammet - skal på høring første halvår I denne høringen er det viktig å kommentere og foreslå forbedringer til dokumentet. Er det tydelig hvordan arbeidet med forvaltningsplanen er lagt opp, er roller og ansvar samt formålet med planarbeidet tilstrekkelig beskrevet. Dekker planprogrammet de tema som bør behandles i forvaltningsplanen? Er det tilstrekkelig beskrevet når og hvordan medvirkning skal skje? Er det lagt opp til en god nok prosess der alle parter har reell mulighet til å påvirke de ulike plandokumentene og da særlig forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet? 2. Dokumentet vesentlige utfordringer - skal på høring første halvår Ved høringen av dokumentet vesentlige spørsmål kan en gi innspill på om de utfordringer som er foreslått er de som bør prioriteres. Er prioriteringen riktig? Er det andre utfordringer som ikke er nevnt som bør prioriteres? Innspill til bedre beskrivelser av prioriteringene og dokumentet for øvrig er også relevant. 3. Forvaltningsplanen og tiltaksprogram - skal på høring senest siste halvår Ved høringen av forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet er det viktig å gi innspill til de utfordringene som er foreslått prioritert. Er det riktig prioriteringer? Er det utfordringer som ikke er nevnt eller som du har argumenter for at burde prioriteres? Er tiltakene tilstrekkelige? Er fordeling av ansvar for tiltak korrekt? Er mulighetene for finansiering av tiltakene tilstrekkelig? Gi forslag til forbedring av beskrivelser og begrunnelser. Det er viktig å signalisere om en er uenig med prioriteringene og forslagene til miljøtiltak som er gitt, og eventuelt sette fokus på lokale og regionale utfordringer. 5.4 Informasjon og offentlighet Finnmark består av mye vann som skal undersøkes og settes en karakter på. Det vil ikke være mulig å dokumentere helsetilstanden på alt vann i Finnmark før Men for å komme nærmest mulig dette målet er vi avhengig av medvirkning fra de som vet mest om vannet i sitt lokalområde. Derfor er det viktig å nå ut til de med erfaring og kunnskap om vannet i sitt nærområde som kan bidra med nyttig informasjon. Det er i dette arbeidet muligheten til medvirkning og påvirkning vil være størst. Derfor er det viktig med god regelmessig informasjon om det pågående arbeidet og resultater etter hvert som disse foreligger. Informasjon vil fortløpende legges ut på formidles med e- post og det vil dersom det er ønske om det arrangeres kurs i innsynsløsningen til karttjenesten vann-nett. 19

21 6 Tema som skal utredes I løpet av utarbeidelsen av forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram er det en rekke temaer som må utredes. Enkelte av temaene som skal utredes vil følge veiledninger utarbeidet av sentrale myndigheter. Utredningene vil også følge føringer gitt i vannforskriften og andre relevante forskrifter. 6.1 Ansvarlige for utredningene Sektormyndigheter har innenfor sine fagfelt ansvar for å bidra til utredninger, mens kommuner og andre aktører yter bistand innenfor sine respektive fagfelt. Det forventes et tett samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune (vannregionmyndighet), Fylkesmannen i Finnmark, statlige sektormyndigheter i fylket og kommunene i Finnmark for å gjøre utredningene så gode som mulig. I tillegg legges det til rette for medvirkning fra andre aktører som sitter på faglig informasjon og spisskompetanse på de ulike tema. Tabell 4: Oversikt over utredninger, med ansvarlige for faglig innhold og tidsfrister Utredning Ansvarlig Tidsfrist Oversikt over vesentlige utfordringer Fylkesmannen i Finnmark for vannmiljøet i Finnmark Miljøforbedrende tiltak Alle innenfor sine ansvarsområder Regionalt overvåkingsprogram Fylkesmannen i Finnmark Register over beskyttede områder Sektormyndigheter/kommuner Sterkt modifiserte vannforekomster Sektormyndigheter/VRU Klimaendringer Alle innenfor sine arbeidsområder Økonomiske og administrative Alle innenfor sine konsekvenser for vannforvaltningsplanen m/tiltaksprogram ansvarsområder Internasjonalt samarbeid Vannregionmyndighet 6.2 Karakterisering, klassifisering og risikovurdering. De fleste vannforekomstene er allerede grovkarakterisert, men det er nødvendig med en nøyaktigere karakterisering av vannforekomstene. Videre skal vannforekomstene klassifiseres og risikovurderes for å fastslå om forekomstene står i fare for ikke å nå miljømålene. Innen utgangen av 2011 skal det utarbeides en oversikt over vesentlige utfordringer for vannmiljøet. Dette dokumentet skal omhandle og prioritere de vannforekomstene man anser for å ha de størst utfordringene med å nå eller opprettholde miljømålene. Fylkesmannen har hovedansvaret for det miljøfaglige arbeidet, men sektormyndighetene har innenfor sine respektive fagfelt ansvar for å bidra i arbeidet. I tillegg er det helt nødvendig med medvirkning fra kommunene og fungerende vannområdeutvalg, samt fra referansegrupper. 20

22 6.3 Miljøforbedrende tiltak I vannforekomstene som ikke oppnår miljømålet eller som står i fare for ikke å nå det, må det utredes hvilke tiltak som skal iverksettes. Det skal tas samfunnsøkonomiske hensyn og det må vurderes om kostnader står i forhold til tiltakets innvirkning på miljøtilstanden. Det skal også utredes om noen vannforekomster står i fare for ikke å nå miljømålet i planperioden og som derfor må ha miljømålutsettelse (jf. vannforskriften 9). ). Innen utgangen av 2013 skal det være gjort tiltaksanalyser for å utrede hvilke tiltak som må iverksettes for å nå miljømålene eller hindre forring av vannforekomstene. 6.4 Overvåking av vannmiljøet For å sikre godt beslutningsgrunnlag i forhold til miljøtilstand og for å følge effekten av tiltak må behovet for overvåkning utredes. Basisvervåkning skal gi referanseverdier for vannforekomstenes naturlige miljøtilstand, mens tiltaksovervåkning vil si noe om hvor bra tiltakene som iverksettes virker. Sektormyndighetene lager en liste over eksisterende og planlagt overvåkning innenfor sine respektive fagfelt. Innen utgangen av 2012 skal det foreligge et regionalt overvåkningsprogram som er omfattende nok til å gi en helhetlig overvåkning av tilstanden i vannforekomstene (jf. vannforskriften 18). Det må utredes hvorvidt basisovervåkningen innenfor ulike parametere er tilstrekkelig for å være representativ for hele Finnmark vannregion. I tilfeller der en kjent aktør står for forurensing eller vesentlige påvirkninger av en vannforekomst må aktuell sektormyndighet utrede om det foreligger lovhjemmel til å pålegge overvåkning. 6.5 Beskyttede områder Drikkevannskilder, verneområder m.m. skal beskrives, og en skal sikre at målene for beskyttelsen gjenspeiles i forvaltningsplanen. Sektormyndighetene utarbeider innenfor sine respektive fagfelt en oversikt over beskyttede områder og i hvilken grad disse er beskyttet etter gjeldende lovgivning. Innen utgangen av 2012 skal det være opprettet ett register over beskyttede områder (jf. vannforskriften 16 og 17). 6.6 Sterkt modifiserte vannforekomster Vannforekomstene som anses som så sterkt påvirket av menneskelig aktivitet at naturlig miljøtilstand ikke kan oppnås eller som er samfunnsøkonomisk uforsvarlig å tilbakestille til naturtilstand skal utpekes. For disse vannforekomstene skal det utarbeides egne og tilpassede miljømål som skal ligge så nært naturtilstand som det lar seg gjøre. I Finnmark vil dette i hovedsak gjelde demninger, vannkraftanlegg og større kaianlegg. Sektormyndighetene har innenfor sine respektive fagfelt ansvar for å komme med utredning og forslag til sterkt modifiserte vannforekomster. Her må også ansvarlig utbygger for de ulike anleggene og vannområdeutvalg i aktuelt område involveres. VRU fastsetter hvilke vannforekomster som skal anses som sterkt modifiserte. I dette arbeidet vil nasjonale føringer og retningslinjer være viktig. 6.7 Klimaendringer Effekten av forventede klimaendringer skal tas hensyn til i risikovurderingen og ved utforming og prioritering av miljøtiltak. Fylkesmannen må ta hensyn til forventede klimaendringer ved utarbeiding av det miljøfaglige kunnskapsgrunnlaget. Ved utredninger av miljøtiltak må sektormyndighetene ta hensyn til konsekvensene forventede klimaendringer kan ha på tiltaket og om klimaendringer kan føre til at miljøtiltak må iverksettes 21

23 6.8 Økonomi Det skal utredes hvilke økonomiske og administrative konsekvenser planen og tiltaksprogram vil få. Det skal settes en prislapp på hva det vil koste å vedta planen og tiltaksprogrammet. Sektormyndighetene leverer kostnadsvurderinger på tiltak som ligger innenfor sine respektive fagfelt. I dette arbeidet vil også andre fagmiljøer kunne bli involvert som for eksempel kraftselskap og forskermiljø. 6.9 Internasjonalt samarbeid Samarbeidsformen mellom Norge - Finland og Norge Russland må utredes. Det må sees på om allerede eksisterende samarbeid mellom landene på ulike områder kan utnyttes til arbeidet, samt at samarbeidet fra 1.planperiode gjennomgås med sikte på å finne fram til de beste løsningene på utfordringene i de internasjonale nedbørfeltene. Sektormyndigheter og kommuner som allerede samarbeider med Finland og Russland må bidra der de kan i arbeidet med å få på plass et samarbeid om forvaltningsplanen. 7 Tema som ikke skal høres 7.1 Vanndirektivet og vannforskriften. Regelverket for vannforvaltning er ikke på høring, det er vedtatt. Tidsfristene for høringer, ferdigstilling og rapportering av de ulike fasene i arbeidet, samt systemet for karakterisering, risikovurdering og klassifisering av miljøtilstand som er gitt av vanndirektivet og vannforskriften skal ikke høres. 7.2 Inndelingen av Norge i vannregioner og vannområder. Prinsippet er at vannregionene og vannområdene skal følge de naturlige nedbørsfeltene, og kan dermed krysse kommune-, fylkes-, eller landegrenser. Disse er allerede inndelt og skal derfor ikke høres. 7.3 Beskrivelse av miljøtilstand og belastninger. Dette er ikke gjenstand for høring ennå. Første høring av tilstand og belastninger vil være høringen av dokumentet vesentlige utfordringer ved utgangen av

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann Arkivsak: 201501215-54 Arkivkode:---/K54 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Mari Haugene Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 2015-2019 09.12.2015 58/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Arbeidet som skal gjennomføres i perioden 2010 2015 kan grovt deles inn i fem prosesser: 1. Gjennomføring og rullering av forvaltningsplan og tiltaksprogram

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND ORGANISERING For å nå en målsetting om en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Nordland, er det viktig å skape engasjement på alle nivåer

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles Vannforvaltning Innholdsfortegnelse 1) Vannregioner - kart 2) Vannregionmyndigheter - kart 3) Økosystembasert forvaltning Vannforvaltning Publisert 24.06.2009 av Miljødirektoratet ja Godt vannmiljø er

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner.

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. Forord Prosjektet Tana vannområde er et samarbeid mellom kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg

Detaljer

Forventninger til kommunene om oppfølging av vedtatte vannforvaltningsplaner og det fremtidige vannforvaltningsarbeidet

Forventninger til kommunene om oppfølging av vedtatte vannforvaltningsplaner og det fremtidige vannforvaltningsarbeidet Vår dato: 11.05.2017 Vår ref: 201503187-17 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Mikkel Slaaen Kvernstuen Telefon: +4778963206 Mikkel.Slaaen.Kvernstuen@ffk.no Tana kommune Rådhusveien 3 9845

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON:

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: 331 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRINGAV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Forskriften foreslår to alternativer mht. inndeling av

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE Vannregion Finnmark

PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE Vannregion Finnmark PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE 2013 2015 Vannregion Finnmark Forsidefoto: Pollen, Alta kommune. Foto: Bjørnar Strøm-Hågensen Forord Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet i

Detaljer

Veileder02:2010. Veiledningtilarbeidmedregionale vannforvaltningsplaneretervannforskriften. Veiledning ogmal

Veileder02:2010. Veiledningtilarbeidmedregionale vannforvaltningsplaneretervannforskriften. Veiledning ogmal Veileder02:2010 Planprogram Veiledningtilarbeidmedregionale vannforvaltningsplaneretervannforskriften Veiledning ogmal Veiledning til arbeid med regionale vannforvaltningsplaner etter vannforskriften

Detaljer

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet Kapittel 3 Formålet med planarbeidet 3.1 Den nye vannforvaltningen Den nye vannforvaltningen i Norge er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som siden 01.01.2007 har vært

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) johh@dirnat.no Når vi målene? Hvor trengs nye tiltak? Karakterisering & analyse av miljøtilstand Skal danne grunnlaget for: Behov for videre

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Arkivsaksnr.: 07/2626-25 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Hjemmel:

Detaljer

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vannforskriften Status Utfordringer Forventninger Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vanndirektivet og vannforskriften Hvor er vi i dag Kjemi i vannforskriften- Endringer på trappen EU`s rammedirektiv

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Foto: Jo H. Halleraker Foto: Vegdirektoratet Foto: Magnus Voje Foto: Direktoratet for naturforvaltning Foto:

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN) Sentrale begreper Karakterisering (def.): Med karakterisering menes iht Vannforksriftens 15: 1) avgrensning i hensiktsmessige

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015 Hvor enig eller uenig er du i at arbeidet med vannforskriften bidrar til at vi nærmere oss målene som er beskrevet

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet [...] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

Dato: 9. juni Høring - Utkast til Planprogram for Forvaltningsplan for vatn

Dato: 9. juni Høring - Utkast til Planprogram for Forvaltningsplan for vatn Dato: 9. juni 2011 Byrådssak 1291/11 Byrådet Høring - Utkast til Planprogram 2010-15 for Forvaltningsplan for vatn 2016-2021 UHSA SARK-03-201100219-129 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger

Økonomi og administrasjon Flatanger ' V Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger.f _-..s-f..m., Vannregionmyndigheten i Vannregion Trøndelag v/. i Sør-Trøndelag Fylkeskommune } _ \_ Fylkeshusets postmottak 7004 TRONDHEM f._;.,.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

RISSA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Rissa Kommunestyre. Arkiv: M00 Dato: Saksbehandler: Sara Zambon

RISSA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Rissa Kommunestyre. Arkiv: M00 Dato: Saksbehandler: Sara Zambon RISSA KOMMUNE Arkiv: M00 Dato: 28.11.2011 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre Saksbehandler: Sara Zambon DELTAKELSE I NORDRE FOSEN VANNOMRÅDE Sakens bakgrunn og innhold: Bakgrunnen for

Detaljer

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Vannregion Finnmark og norsk del av den norsk-finske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden Innledning om overvåking etter vannforskriften

Detaljer

Vannforskriften. - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN

Vannforskriften. - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN Vannforskriften - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Økologisk klassifisering og miljømål

Økologisk klassifisering og miljømål Økologisk klassifisering og miljømål 11-12. juni 2008 Anders Iversen, seniorrådgiver/prosjektleder, DN Oversikt 1. Konkrete økologiske miljømål. 2. Framdrift og prosess i arbeidet. 3. Opplegg for denne

Detaljer

Unntak fra miljømål. Anders Iversen 29. oktober Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen. Foto: Anders Iversen

Unntak fra miljømål. Anders Iversen 29. oktober Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen. Foto: Anders Iversen Unntak fra miljømål Anders Iversen 29. oktober 2014 Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Innhold: 1. Prioritering i arbeidet med miljøtiltak. 2. Unntaksbestemmelsene i vannforskriften.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNREGION FINNMARK 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNREGION FINNMARK 2016-2021 REGIONAL PLAN FOR VANNREGION FINNMARK 2016-2021 Vann blir til is. Foto: Frank Martin Ingilæ Revidert versjon 12.10.2015 www.vannportalen.no/finnmark Vannregionmyndighet i vannregion Finnmark og den norske

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Fagseminar om klassifisering og miljømål Oslo 11.-12. mai 2008 Miljømål for overflatevann

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet 23. desember 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Detaljer

Regional vannforvaltningsplan for Finnmark vannregion og grensevassdragene

Regional vannforvaltningsplan for Finnmark vannregion og grensevassdragene Regional vannforvaltningsplan for Finnmark vannregion og grensevassdragene Høringsforslag 01.07.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021 w

Detaljer

Et løft for vannmiljøet

Et løft for vannmiljøet Et løft for vannmiljøet Satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Høringsuttalelse Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Klima - og miljødepartementet Postboks 8013, Dep. 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: CDEJONG K54 &13 15.01.2018 S 17 / 18402 L 3221 / 18 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S 17 / 18402

Detaljer

DETALJERT ARBEIDSPLAN (NOVEMBER 2012-FEBRUAR 2013)- VANNREGION FINNMARK. Vedtatt i vannregionutvalget (VRU) den

DETALJERT ARBEIDSPLAN (NOVEMBER 2012-FEBRUAR 2013)- VANNREGION FINNMARK. Vedtatt i vannregionutvalget (VRU) den DETALJERT ARBEIDSPLAN (NOVEMBER 2012-FEBRUAR 2013)- VANNREGION FINNMARK. Vedtatt i vannregionutvalget (VRU) den 30.10. 2012. Forklaring til tabellen: = Finnmark fylkeskommune/vannregionmyndigheten, = Fylkesmannen

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Vannregionmyndigheten for Glomma v/østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1401-3 130 Odd Sverre Buraas 16.06.2011

Detaljer

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland.

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 12/2923-6 HØRING OM "VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" Rådmannens forslag til vedtak: Høringsdokumentet Vesentlige

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/5337-36289/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/127 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/86 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Klima- og miljødepartementet Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Malin Fosse Helsfyr, 14. mars 2016 Gjennomføring av vanndirektivet i Norge EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett ved vannforskriften

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 HANDLINGSPROGRAM Høringsdokument 6.7-7.9 2015 1 Beskrivelse av handlingsprogrammet Dette handlingsprogrammet er en del av Regional forvaltningsplan

Detaljer

Audnedal kommune og Vannforskriften

Audnedal kommune og Vannforskriften Audnedal kommune og Vannforskriften Informasjon for Audnedal kommunestyre 11. april 2013 ved Stig Skjævesland, Prosjektleder for Vannområdet Mandal-Audna Tema: Vannforskriften Hvordan kan vi best ta vare

Detaljer

Utfordringer for vannet i Nordland

Utfordringer for vannet i Nordland Utfordringer for vannet i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad Seksjon for plan og miljø 29.08.2012 29.08.2012 1 Innhold Kort om arbeidet med vannforskriften Hva er vesentlige vannforvaltningsspørsmål? Hva

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer