DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet"

Transkript

1 DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet

2 DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 I 2002 ga Symphony-fondet en positiv avkastning på 5,51, mens det globale aksjemarkedet (MSCI Verdensindeks) falt med 21,1. Symphony-fondet benytter seg av flere investeringsstrategier som gjør dette mulig. Et hedgefond gir deg muligheten til god avkastning selv i tider med fall i aksjemarkedet, samtidig som Den norske Bank uansett verdiutvikling i fondet gir deg det investerte beløpet tilbake ved forfall. Fleksible strategier gir trygghet Den norske Bank var tidlig ute med å introdusere hedgefond i Norge, og produktet ble raskt en suksess. Denne suksessen skyldtes trolig kundenes behov for et trygt alternativ i et turbulent marked. Mens tradisjonelle fond investerer i aksjer, obligasjoner og sertifikater, vil hedgefond i tillegg kunne investere i for eksempel derivater, konvertible obligasjoner, valuta, råvarer og short-posisjoner. Nettopp bruken av så mange ulike virkemidler og strategier gjør hedgefond til et godt sparealternativ, spesielt dersom øvrige investeringer i stor grad er knyttet direkte til aksjemarkedet. Avkastningen på din investering er knyttet til verdiutviklingen i Symphony Diversified Fund Ltd (Symphonyfondet), som ble etablert i samarbeid med Den norske Bank i Gjennom å investere i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gir vi deg muligheten til å få god avkastning, samtidig som Den norske Bank uansett utviklingen i Symphony-fondet gir deg 100 prosent av det investerte beløpet tilbake ved bindingstidens utløp. Sikkerhet for innskuddet Gode avkastningsmuligheter Etablering av kontoavtale innbetaling av innskudd Etablering av kontoavtale i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 kan kun gjennomføres i perioden fra og med 31. mars til 2. mai Innskuddet belastes oppgitt konto 28. mai Etablering gjennomføres ved utfylling av Kontoavtalens Del A, som er en del av denne brosjyren. Kontoavtalen Del A må være poststemplet innen 2. mai for å komme i betraktning. Minste sparebeløp i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 er kr ,-. Dersom det skulle være ønskelig, kan banken også låne deg inntil hundre prosent av det ønskede innskuddsbeløpet til gunstige vilkår. (Minste lånebeløp er kr ,.) Innskuddet er bundet ut løpetiden fra 28. mai 2003 fram til utbetaling den 28. mai Du er kun sikret tilbakebetaling av hele innskuddet ved utløpet av bindingstiden den 28. mai Produktet er derfor klart best egnet for den som har et langsiktig investeringsperspektiv. Når du har inngått avtalen om innskudd (Kontoavtalens Del A er innlevert banken), har du gjort en bindende avtale. Etter at banken har mottatt Kontoavtalen, kan denne derfor ikke annulleres uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at vi, i tillit til avtalen som du har inngått med banken, vil inngå sikringsforretninger for å kunne gi deg kursutviklingen i Symphony-fondet. Fondets sammensetning Da vi startet opp arbeidet med å etablere et garantert hedgefondsprodukt, ønsket vi å knytte til oss den ypperste ekspertisen på dette området. Etter en grundig analyse av markedet, valgte vi det britiske selskapet Financial Risk Management Limited (FRM) til å etablere Symphony-fondet. FRM, som ble etablert i 1991, er i dag en av verdens største og mest anerkjente leverandører av analyser på hedgefond. FRM har som administrator av fondet ansvar for å velge ut de fondene som til enhver tid inngår i Symphony-fondet. Disse hedgefondene blir valgt ut fra en samlet strategi for fondet. Antallet fond vil vanligvis være mellom 20 og 30 fond. Utvelgelsen av hvert hedgefond blir gjort etter grundige analyser hvor en særlig vektlegger det enkelte fonds risikojusterte avkastning. Hedgefondenes investeringsstrategier har som formål å gi høy, stabil avkastning med lav samvariasjon med tradisjonelle aksje- og obligasjonsmarkeder. Symphony-fondets investeringsstrategi er basert på fire ulike strategier som hver utgjør sin andel i fondet. Vektingen av de forskjellige investeringsstrategiene vil variere slik at fondet til enhver tid kan søke de beste risikojusterte avkastningsmulighetene. I tillegg til midlene som er knyttet opp mot disse investeringsstrategiene, vil fondet ha en kontantbeholdning for å gi andelshaverne bedre likviditet. Aksjeutvelgelse 18 Kredittanalyse 22 Vekt pr Kontant 3 Trading 22 Verdibasert 35 Verdibasert: Forvalterne for verdibaserte strategier fokuserer på arbitrasjemuligheter som kan finnes ved å prise enkeltkomponentene i verdipapirer og råvareavtaler. Eksempler på verdibaserte strategier er konvertible obligasjoner, fusjonsarbitrasje og konvergensanalyser. Aksjeutvelgelse: Innenfor aksjeutvelgelse investeres det primært i aksjemarkedet ved å kombinere kjøp og (short)salg av aksjer. Shortsalg av aksjer bidrar til å redusere eksponeringen mot totalmarkedet. Fondsforvalterne på aksjeutvelgelse plukker aksjer fritt, og kan deles inn i fire forskjellige undergrupper: Positiv markedseksponering, negativ markedseksponering, ingen markedseksponering og variabel markedseksponering. Trading: Tradingstrategier er knyttet til handel hvor forvalter søker fortjenestemuligheter basert på antagelser om hvilken vei markedsprisen vil bevege seg på valutaer, råvarer, aksjer og obligasjoner. Kredittanalyse: Kredittanalyse strategier innebærer at forvalter kjøper gjeld i selskaper som befinner seg i en økonomisk noe presset situasjon, og hvor fondsforvalteren mener at gjelden er underpriset. Symphony-fondets avkastningspotensiale Symphony-fondet ble etablert i august 2001 og har således ingen lang historisk avkastning å vise til. De utvalgte 27 hedgefondene som utgjorde Symphonyfondet ved oppstart har imidlertid en historisk avkastning. For å gi en indikasjon på historisk avkastning for Symphony-fondet for de siste fem årene ( ) har vi lagt til grunn den samlede avkastning de utvalgte hedgefond har hatt for disse årene, gitt angitt vekting ved etablering. (Noen av fondene har ikke historikk tilbake fra 1998 og disse er forholdsmessig tatt med innenfor de ulike investeringsstrategier fra disse fondene ble startet opp.) Denne verdiutviklingen for Symphony-fondet illustreres i tabellen på neste side og i en grafisk framstilling hvor vi sammenligner fondet med utviklingen i verdensindeksen og hovedindeksen på Oslo Børs: DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 2 DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 3

3 Symphony * MSCI Verden Oslo Børs Totalindeks Total avkastning 65,10-20,18-35,73 Årlig avkastning 10,55-4,41-8,46 Volatilitet 2,43 17,65 25,73 Sharpe Ratio ** 2,95-0,49-0,57 Risikofri rente *** 3,39 4,29 6,31 Største månedlige tap -0,88-13,45-25,14 Hedgefond-indeksen Stiger 100 Stiger 50 Står stille 0 Faller 20 Sikret innskudd Avkastning Samlet til utbet. v/forfall Total avkastning Årlig avkastning * Vektingen av de enkelte fond i Symphony-fondet er fast med justering hvert halvår for å opprettholde den opprinnelige vektingen i Symphony-fondet. ** Sharpe ratio er et risikojustert avkastningsmål. Jo høyere Sharpe ratio, jo høyere er avkastningen for et gitt risikonivå. En høy Sharpe ratio indikerer en fordelaktig investering. *** Eurorente for Symphony og Dollarrente MSCI Verden. Norsk rente for Oslo Børs. Renten er 3 måneders rullerende risikofri rente de siste fem år. Den avkastning som er beregnet for fondet er ingen garanti for fremtidig gevinst fra de markeder DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 knyttes opp mot Jan.98 Apr.98 Jul.98 Okt.98 Jan.99 Apr.99 Jul.99 OKt.99 Jan.00 Apr.00 Jul.00 Okt.00 Symphony MSCI Verden OSE Benchmark Norsk risikofri rente Jan.01 Apr.01 Jul.01 Okt.01 Jan.02 Apr.02 Beregning av avkastning Avkastningen beregnes som den relative verdiendringen til Symphony-fondet, gitt gjennom Hedgefond-indeksen (HFI), fra HFIstart som blir fastsatt den 30. mai 2003 til fastsettelse av sluttnivået. Markedsverdien av en andel i Symphony-fondet den 30. mai 2003 representerer basis for inngangsverdien i Hedgefond-indeksen (HFIstart) som normeres til 100. HFIslutt beregnes som et gjennomsnitt av HFI de siste 12 måneder av investeringsperioden. Dette betyr at sluttverdien på Hedgefond-indeksen fastsettes som et gjennomsnitt av HFI den siste virkedag i hver av månedene i perioden fra og med mars 2007 til og med mars 2008 (13 observasjoner). Symphony-fondets markedsverdier blir fratrukket forvaltningskostnader tilsvarende 1,50 pr. år pluss årlig suksesshonorar på 10 av den delen av avkastningen som overstiger 5 p.a. JUl.02 Okt.02 Jan.03 Ved å investere i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008, er du som investor sikret 100 av verdistigningen på Symphony-fondet ved bindingstidens utløp. Avkastningen utbetales som et tilleggsbeløp sammen med den opprinnelige investeringen (eksklusiv etableringsomkostninger) den 28. mai Dersom Symphony-fondet har sunket i verdi, får du tilbakebetalt det investerte beløpet. Formel for beregning av avkastningen er oppgitt i Kontoavtale Del B i prospektet. Avkastningsscenarier Tabellen over viser hva kr , investert i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 kan gi i utbetaling under fire forskjellige utviklinger i markedet over 5 år. Etableringsomkostninger er ikke medtatt i beregningene ovenfor da dette varierer etter innskuddsbeløpets størrelse. Tabellen er kun for illustrasjon av mulig utvikling. Lånefinansiering Siden du som investor er sikret tilbakebetaling av 100 av innskuddet på forfallsdato, kan vi tilby lånefinansiering av innskuddsbeløpet, inklusiv etableringsomkostninger, mot sikkerhet i innskuddet til en fast lånerente. (Minste lånebeløp er kr ,.) Det er også mulig å be om andre løsninger med for eksempel flytende rente og nedbetaling på lånet. Ønsker du lånefinansiering, tar du kontakt med din kundekonsulent i banken eller går innom aktuell filial som vil sørge for at en lånesøknad med nødvendige opplysninger utarbeides. Lånefinansiering vil være gjenstand for normal kredittvurdering. Ved utfylling av tegningsblanketten angir du investeringsplan og ønsket finansiering slik som du har avtalt med banken. En egen tilbakemelding vil bli sendt deg i posten. Det som da gjenstår for deg er å undertegne papirene og returnere disse til oss så raskt som mulig. Som investor må du når du vurderer lånefinansiering også foreta en vurdering av lånekostnaden opp mot avkastningen, ikke minst muligheten for å oppnå tilleggsavkastning ved forfall fra de markeder som Symphony-fondet er knyttet til. Løpetiden for innskuddet uttak før bindingstidens utløp DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 er laget for investorer med investeringshorisont fram til bindingstidens utløp på innskuddet 28. mai Et langsiktig perspektiv på investering i finansmarkedene er fornuftig, og har historisk gitt god avkastning. Du kan imidlertid, hvis du ønsker det, gå ut på et tidligere tidspunkt. Dersom du velger å gå ut før bindingstidens utløp 28. mai 2008, vil du ikke være sikret å få tilbake hele innskuddsbeløpet. Totalbeløpet som du får tilbakebetalt vil være avhengig av blant annet fondets utvikling, aktuelle markedsforhold herunder likviditet i markedet knyttet til de sikringsforretninger som banken inngår for å sikre avkastning, samt gjenværende bindingstid. Tilbakebetaling av 100 av innskuddet (eks. etableringsomkostninger) er kun sikret på bindingstidens utløp 28. mai DnB Markets stiller vanligvis kurser daglig for Symphonyfondet. For å være sikret salg må imidlertid du som investor varsle DnB Markets senest 13 dager før siste dag i måneden for å få gjennomført et salg med oppgjør fra neste månedsslutt. Dette innebærer at oppgjør for salget tidligst kan gjennomføres 43 dager etter at dette meldes. Den lange oppgjørsfristen skyldes de frister som gjelder for DnB Markets og omsetning av andeler i Symphonyfondet. Eventuelle salgsordre skal gis direkte til DnB Markets, Seksjon Valuta/Renter på tlf DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 4 DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 5

4 Etableringsomkostninger Investert beløp NOK NOK NOK NOK NOK Ordinær* eller mer Skatteforhold SAGA PIatinum For investorer som samtidig gjør innskudd i DnB AksjePluss II 2003/2008 vil omkostningene bli beregnet samlet. For investorer med f.eks. SAGA Gull som investerer for f.eks. kr , (eks. etableringsomkostninger) tilsammen i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 og DnB AksjePluss II 2003/2008 vil etableringsomkostningene bli 2,63. Dette gjelder kun for ett og samme person/foretaksnummer. * Ansatte i Den norske Bank ASA kan tegne uten omkostninger. For å oppnå reduserte etableringsomkostninger er det nødvendig å krysse av i de aktuelle felt på Kontoavtale Del A. DnB vil ikke beregne noen forvaltningsomkostninger i innskuddets løpetid. Det vil heller ikke påløpe noen innløsningsomkostninger ved bindingstidens utløp. Symphony-fondets markedsverdier blir fratrukket forvaltningskostnader tilsvarende 1,50 pr. år pluss årlig suksesshonorar på 10 av den delen av avkastningen som overstiger 5 p.a. Verdiutvikling Du følger enkelt med i verdiutviklingen i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 på SAGA Gull SAGA Sølv Total Historisk avkastning gir ingen garanti for framtidig gevinst i de markeder DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 knyttes opp mot. Ved eventuell lånefinansiering bør du således også særskilt vurdere lånekostnadene i løpetiden for innskuddet opp mot avkastningsmulighetene. Selv om Symphony-fondet investerer i det internasjonale markedet, er det ingen valutarisiko tilknyttet investeringen. Både hovedstol og eventuell avkastning er sikret i norske kroner. DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gir ingen løpende rente. Ved hvert årsskifte vil banken innrapportere aktuelt innskudd. Innskuddet inngår i formuesgrunnlaget for den enkelte investor ved hvert årsskifte. Ved salg før bindingstidens utløp innrapporteres merverdi (aktuelt beløp som overstiger opprinnelig innskudd) som renteinntekt for dette året. Etableringsomkostningene som betales ved etablering av innskuddet er etter dagens skatteregler fradragsberettiget det året kjøpet finner sted. Ovenstående gir kun generell informasjon. Skattereglene kan bli endret under løpetiden for innskuddet. Den enkelte investor må selv vurdere sin situasjon og er selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger blir gitt ligningsmyndighetene for det enkelte år investeringen løper. Kontoåpningsperiode: 31. mars 2. mai 2003 Kontoavtalens Del A må være innlevert innen 2. mai 2003 kl for å komme i betraktning. For ytterligere informasjon om DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 ta kontakt på: Tlf Internett: eller med din kontaktperson i Den norske Bank ASA, eller nærmeste DnB kontor. Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning omfattes av de ordinære regler for innskuddsgaranti. Innskudd i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 er garantert av Forretningsbankenes Sikringsfond med inntil kr , i sum for den enkelte innskyters totale innskudd i banken. Innskudd i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 er bundet fram til 28. mai 2008 og tilbakebetaling av innskuddet, samt eventuell tilleggsavkastning, er kun sikret ved bindingstidens utløp. Dersom innskuddet tas ut før, vil aktuelt beløp som tilbakebetales kunne være høyere eller lavere enn det opprinnelig innskuddet. Se ovenfor om uttak før bindingstidens utløp. Du bør derfor ikke investere i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 dersom du ikke ønsker å binde investeringen fram til bindingstidens utløp. Utfyllende opplysninger risikoforhold Før du bestemmer deg for å etablere innskudd i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008, oppfordres du til å gå nøye gjennom denne brosjyren, herunder Kontoavtalen som gir deg utfyllende regler og informasjon om vilkårene. Avkastning som vil kunne oppnås vil variere og er forbundet med svingninger. DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 6 Kontoåpningsperiode: 31. mars mai 2003 DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 7

5 BANKINNSKUDD MED HEDGEFONDAVKASTNING DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 KONTOAVTALE Del B SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED HEDGEFONDAVKASTNING DnB Symphony Hedgefond II 2003/ DnB Symphony Hedgefond II 2003/ Kort beskrivelse Kontoen i Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 kan kun åpnes i Kontoåpningsperioden fra og med 31. mars til og med 2. mai Innskuddet innbetales den 28. mai 2003 og er bundet i 5 år. Minste innskuddsbeløp er kr ,-. DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 er et bankinnskudd uten løpende rente med Bindingstid i 5 år. Etter utløpet av Bindingstid utbetales et eventuelt Tilleggsbeløp som angitt i punkt 3. Ved uttak før bindingstidens utløp er kontohaver ikke sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet. 2. Kontoavtalen - Avtaledokumentene Disse særvilkår suppleres av Kontoavtalens Del A ("Hoveddokument") og Del C ("Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag"). I tilfelle av motstrid mellom vilkårene i del A, B og/eller C, skal Del B ( Særvilkår for Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 ) ha forrang. 3. Definisjoner Ved beregning av avkastning for DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008, skal nedenstående ord og uttrykk ha følgende betydning: Tilleggsbeløp (T): Konto for Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 vil ved utløpet av Bindingstid bli kreditert med et eventuelt Tilleggsbeløp som blir beregnet slik: Tilleggsbeløpet (T) fremkommer som Dersom den relative endringen i Hedgefond-indeksen er negativ, skal Tilleggsbeløpet settes lik null. Innskuddsbeløp (I): Kontohavers innskudd på DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008, eksklusiv Etableringsomkostninger. Avkastningsfaktor: 100 HFIslutt HFIstart T = I AF maks ;0,0 HFIstart Hedgefondindeksen: Hedgefond-indeksen er en indeks som vil bli knyttet direkte opp til og skal gjenspeile utviklingen i verdien av andeler i Symphony Diversified Fund Ltd. (Symphony-fondet). Symphony-fondet er et verdipapirfond, registrert på Cayman Islands, British West Indies, registrert 22. august 2001 med registreringsnummer Verdien av andeler i fondet beregnes siste virkedag i hver måned. Verdiutviklingen på indeksen oppgis ved henvendelse til DnB Markets eller direkte på internettside: Fastsettelsen av verdien av andeler i fondet herunder, HFIstart og HFIslutt, kan etter nærmere regler i fondets vedtekter utsettes og suspenderes dersom det inntreffer markedsforstyrrelser eller lignende forhold som etter Bankens vurdering har betydning for fastsettelsen av verdien av andeler i fondet. DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 8 DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 9

6 Hedgefond-indeksen settes lik 100 ganger verdien av en andel i Symphony-fondet på aktuelt tidspunkt dividert med verdien av andel i fondet ved oppstart 30. mai Dette gir en verdi på HFI ved oppstart 30. mai 2003 (HFIstart) lik 100. Symphony er et fond som i hovedsak vil investere i ulike hedgefond. Fondet blir administrert av det britiske selskapet Financial Risk Management Limited (FRM). Dette innebærer at FRM bl.a. har ansvaret for å velge ut forvaltere til midlene i fondet. FRM, som ble etablert i 1991, er i dag en av verdens største leverandører av analyser på hedgefond. Symphony-fondets markedsverdier vil bli fratrukket forvaltningskostnader tilsvarende 1,50 p.a. pluss årlig suksesshonorar på 10 av den del av avkastningen som overstiger 5 p.a., i tillegg til forvaltningshonorar i de fond det investeres i. Symphony porteføljen vil dekke alle hovedområder for alternative investeringsstrategier og kan deles inn i fem underporteføljer: Investeringsstrategi: Vekt pr Verdibasert 35,61 Aksjeutvelgelse 17,89 Trading 21,75 Kredittanalyse 21,64 Kontant 3,10 Vektingen mellom underporteføljene vil variere over innskuddets løpetid. Verdibasert: Forvalterne for verdibaserte strategier fokuserer på arbitrasjemuligheter som kan finnes ved å prise enkeltkomponentene i verdipapirer og råvareavtaler. Eksempler på verdibaserte strategier er fusjonsarbitrasje og konvergensanalyser. Aksjeutvelgelse: Innenfor aksjeutvelgelse investeres det primært i aksjemarkedet ved å kombinere kjøp og (short)salg av aksjer. Fondsforvaltere på aksjeutvelgelse plukker aksjer fritt og kan deles inn i fire forskjellige undergrupper: Positiv markedseksponering, negativ markedseksponering, ingen markedseksponering og variabel markedseksponering. Trading: Trading strategier baserer seg på at man har en formening om hvilken vei markedsprisen vil bevege seg på valutaer, råvarer, aksjer og obligasjoner. Kredittanalyse: Kredittanalyse strategier baserer seg på at man kjøper gjeld i selskaper som befinner seg i en økonomisk noe presset situasjon slik at gjelden er billig og hvor fondsforvalteren mener gjelden er underpriset. HFIstart: Verdien av Hedgefond-indeksen på Evalueringstidspunktet den 30. mai 2003, settes lik 100. HFIslutt: Evalueringstidspunkt: Melding om tilhørende andelsverdi i Symhony-fondet ved oppstart vil bli meddelt kontohaver av Banken snarest mulig etter 30. mai Det aritmetiske gjennomsnitt av Hedgefond-indeksen på Evalueringstidspunktet den siste virkedag i hver måned i perioden fra og med mars 2007 til og med mars 2008 (13 observasjoner). Det tidspunkt på Beregningsdag da verdien på Hedgefond-indeksen fastsettes. Beregningsdag: Dag for fastsettelse av verdi for HFI start og HFI slutt. Banken: Bankdag: Er Beregningsdag en dag hvor det ikke fastsettes verdi av andel i Symhony-fondet som følge av en markedsforstyrrelse eller andre særlige forhold vil verdien bli fastsatt i samsvar med de regler som gjelder for Symphony-fondet. Dersom slike forhold vedvarer slik at det ikke blir fastsatt noen verdi fra Symhony-fondet vil Banken, etter beste skjønn, fastsette denne verdien. Den norske Bank ASA. Enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag. Bindingstid: Fra og med 28. mai 2003 til og med 28. mai Kontoåpningsperiode: Fra og med 31. mars til og med 2. mai Betalingsdag: 28. mai Forfall: 28. mai Etableringsomkostninger: Omkostninger som betales for etablering av Innskuddsbeløpet som fastsatt i punkt 13. Kontoavtalen: Avtale som angir vilkår for etablering av innskudd i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 som angitt i punkt Kontoåpningsperiode Kontoavtale for Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 kan kun inngås i tidsrommet mellom 31. mars og 2. mai Eventuell kreditering av kontoen med beløp utover det beløpet som er angitt i Kontoavtalens Del A, gir ikke innskyter rett til noen form for rente eller Tilleggsbeløp slik dette er angitt i denne avtalen. 5. Inngåelse av Kontoavtale og åpning av konto Konto for DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 vil bli åpnet av Banken i kundens navn dersom Banken har mottatt korrekt utfylt og signert Kontoavtale Del A. Kontoåpning forutsetter at Banken har mottatt nødvendige opplysninger fra kunden til å åpne slik konto innenfor Kontoåpningsperioden. Kunden har ansvar for at Kontoavtalens Del A sendes Banken innen utløpet av Kontoåpningsperioden. Kontoavtalens Del A er en bindende avtale mellom kontohaver og Banken. Etter at Banken har mottatt Kontoavtalen, kan ikke kontohaver selv annullere Kontoavtalen uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at Banken i tillit til den mottatte avtalen inngår sikringsforretninger for å kunne gi kontohaver kursutviklingen i Hedgefond-indeksen i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008. Slike forretninger vil kunne bli inngått løpende også i Kontoåpningsperioden med basis i mottatte Kontoavtaler. Dersom kunden ønsker å annullere Kontoavtalen etter at denne er innlevert Banken, må kunden derfor straks ta kontakt med Banken. 6. Innbetaling av avtalt Innskuddsbeløp Innskudd av avtalt beløp (minimum kr ,-) samt Etableringsomkostninger skal foretas ved at Banken på Betalingsdag den 28. mai 2003 belaster konto som er oppgitt i Kontoavtalens Del A, alternativt i henhold til særskilt avtale. Kontohaver forplikter seg til å holde et beløp disponibelt på denne kontoen på Betalingsdag som utgjør det avtalte Innskuddsbeløp tillagt Etableringsomkostninger. Ved manglende dekning på konto i forhold til avtalt Innskuddsbeløp eller forsinket betaling, forbeholder Banken seg rett til fritt å vurdere hvorvidt Banken vil inndrive det avtalte beløpet eller heve avtalen. Ved forsinket betaling vil Banken også kunne inndrive forsinkelsesrente i henhold til alminnelige regler. DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 10 DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 11

7 Dersom konto ikke åpnes som følge av manglende dekning på konto eller mangelfull innbetaling, vil Banken kreve dekning for de kostnader som Banken har hatt knyttet til inngåelse av aktuelle sikringsforretninger, jfr. punkt 5. Banken vil i et slikt tilfelle dessuten kreve inndekning av Etableringsomkostninger samt administrasjonsgebyr tilsvarende som ved brudd på Bindingstid som angitt i punkt 8. Kunden aksepterer ved inngåelse av Kontoavtalen at Banken kan belaste kunden for et slikt beløp. 7. Kansellering Banken forbeholder seg retten til å kansellere innskudd på DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 dersom det i perioden fra og med 31. mars til og med 13. juni 2003, inntreffer: a) en Markedsforstyrrelse som etter Bankens vurdering gjør det vanskelig å fastsette verdien av en andel i Symphony-fondet og dermed Hedgefond-indeksen på Evalueringstidspunktet den 30. mai b) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivået, valutakursene, aksjekursenes volatilitet eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter tilknyttet Hedgefond-indeksen. Ved kansellering av DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008, skal Banken varsle kontohaverne direkte dersom Kontoavtale på dette tidspunkt er inngått, konto er åpnet og/eller Innskuddsbeløp er innbetalt. Dersom innbetaling av avtalt Innskuddsbeløp og Etableringsomkostninger er foretatt ved kansellering, vil kontoen bli avviklet og Innskuddsbeløp og Etableringsomkostninger bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning, eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. Innskuddsbeløp (medregnet Etableringsomkostninger) vil ved slik tilbakeføring bli tillagt en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 28. mai 2003 frem til betaling skjer. 8. Bindingstid Forutsetningen for å inngå avtale om innskudd på DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 er at kontohaver er villig og har anledning til å binde innskuddet i en periode på 5 år. Det er derfor satt Bindingstid for innskuddet, som løper fra og med 28. mai 2003 til og med 28. mai Overholdelse av Bindingstid er en forutsetning for kontohavers ubetingede rett til å få tilbakebetalt det opprinnelige innskutte beløpet (med fradrag for Etableringsomkostninger). Dersom kontohaver likevel velger å bryte forutsetningen om Bindingstid, kommer reglene i punkt 9 til anvendelse. 9. Kontohavers brudd på forutsetningen om Bindingstid Dersom kontohaver skulle velge å bryte Bindingstid for innskuddet, jfr. punkt 8, vil kontohaver bli belastet med 0,5 innløsningsomkostninger av Innskuddsbeløpet (eksklusive Etableringsomkostninger), dog minimum kr 300,-, til dekning av Bankens administrasjonskostnader. Dersom kontohaver velger å gå ut før Bindingstidens utløp 28. mai 2008, vil kontohaver ikke være sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet. Totalbeløpet som utbetales før Bindingstidens utløp vil være avhengig av blant annet Hedgefond-indeksen sin utvikling, verdiutvikling på de enkelte underliggende hedgefondene, aktuelle markedsforhold, herunder likviditet i markedet og priser på de sikringsforretninger som Banken inngår for å sikre avkastning. I tillegg kommer gjenværende Bindingstid. Hvilket beløp kontohaver vil motta ved et uttak før Bindingstidens utløp vil derfor ikke kunne angis på forhånd. Beløpet som vil kunne tilbakebetales vil derfor kunne være både høyere og lavere enn det opprinnelige innskuddet, alt avhengig av de forhold som er angitt ovenfor. Dette innebærer at DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 klart er best egnet for kunder som er beredt på å binde Innskuddsbeløpet fram til Bindingstidens utløp. Risikoen for at Innskuddsbeløpet vil kunne bli vesentlig redusert dersom uttak skjer før Bindingstidens utløp må derfor vurderes før avtaleinngåelsen. Dersom kontohaver ønsker å gå ut før Bindingstidens utløp, vil Banken v/ DnB Markets gi utfyllende opplysninger om aktuelt beløp som vil bli tilbakebetalt. Ved avslutning av innskuddet før utløpet av Bindingstid, vil kontoen bli avviklet. Aktuelt beløp, etter belastning av innløsningsomkostninger og de kostnader som nevnt i denne bestemmelse, vil bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. 10. Avkastning - Renter Nominell og effektiv rente for Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 er 0 fra innskuddet etableres 28. mai 2003 fram til forfall 28. mai 2008 (Etableringsomkostninger ikke medregnet). Ved utløpet av Bindingstid vil kontohaver få utbetalt et eventuelt Tilleggsbeløp beregnet med utgangspunkt i den relative endringen i Hedgefond-indeksen i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008. Se ovenfor spesielt under punkt 3 om beregning av Tilleggsbeløp. 11. Tidspunkt for kreditering av Tilleggsbeløp Bindingstid for Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 utløper 28. mai Under forutsetning av at kontohaver har overholdt Bindingstid, vil kontoen på denne dato bli kreditert med et Tilleggsbeløp som angitt ovenfor i punkt 3. Dersom siste dag av Bindingstiden faller på en dag som ikke er Bankdag (enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag), skal slik kreditering finne sted første påfølgende Bankdag. Etter dette tidspunkt vil kontoen bli avviklet. Innestående (inklusive et eventuelt positivt Tilleggsbeløp) vil bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. 12. Informasjon om verdiutvikling for Hedgefond-indeksen i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 Informasjon om verdiutviklingen for Hedgefond-indeksen i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 vil være tilgjengelig via DnBs hjemmeside på internett, under løpetiden for innskuddet. Kontohaver vil en gang i året motta kontoutskrift for DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008. Kontoutskriften vil, foruten å vise innskutt beløp, som en tilleggsopplysning vise utviklingen for Hedgefondindeksen i DnB Symophony Hedgefond II 2003/2008 frem til utskriftstidspunktet. Slik tilleggsopplysning vil ikke representere opptjente verdier på kontohavers hånd og vil kun være av informativ art. Hedgefondindeksens utvikling vil kunne bli både positiv og negativ fra et utskriftstidspunkt til et annet, og opplysning om verdiutvikling vil verken innebære noen indikasjon på, eller garanti for, innskuddets faktiske verdiutvikling ved utløp av Bindingstid. Slike opplysninger vedrørende verdiutvikling vil heller ikke være avgjørende for hvilket beløp kontohaver vil være berettiget til ved eventuelt brudd på Bindingstid, jfr. punkt Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger påløper etter følgende tabell: Beløp f.o.m. t.o.m Ordinær SAGA Platinum SAGA Gull SAGA Sølv Total NOK NOK NOK NOK NOK eller mer For investorer som samtidig investerer i DnB AksjePluss II 2003/2008 vil omkostningene bli beregnet samlet. Dette innebærer at en kunde med SAGA Gull som samtidig investerer f.eks. kr ,- tilsammen i DnB AksjePluss II 2003/2008 og DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008, vil etableringsomkostningene bli 2,63. Dette gjelder kun for ett og samme person/foretaksnummer. Ansatte i Den norske Bank ASA kan tegne uten omkostninger. For å oppnå reduserte tegningsomkostninger er det nødvendig å krysse av i de aktuelle felt i Kontoavtalens Del A. Etableringen av innskuddet med inngåelse av sikringsforretninger og registreringen av den enkelte kunde blir igangsatt ved mottak av Kontoavtalens Del A. Dette innebærer at Etableringsomkostningene påløper fra dette tidspunkt. Dersom kunden ønsker å annullere innskuddet etter at Kontoavtalen er innlevert Banken, vil Etableringsomkostninger derfor likevel bli belastet kunden. Som angitt ovenfor i punkt 5 oppfordres kunden om å ta kontakt med Banken så raskt som mulig dersom kunden ønsker å annullere innskuddet etter at Kontoavtalens Del A er innlevert Banken. DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 12 DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 13

8 14. Betalingsoppdrag og betalingsinstrumenter DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 kan ikke benyttes til betalingsoppdrag og kan ikke disponeres ved bruk av betalingsinstrumenter. 15. Innskuddsgaranti Etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker er Banken obligatorisk medlem av Forretningsbankenes Sikringsfond. Konto som opprettes i DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 omfattes av disse bestemmelser. Etter loven er innskudd i de nevnte banker garantert av vedkommende sikringsfond med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner gjelder for de samlede innskudd som en innskyter har i en enkelt bank. Beløpet gjelder hovedstol samt påløpte, ikke godskrevne renter. Har innskyteren innskudd i flere banker, gjelder grensen på 2 millioner for hver av bankene. Som innskudd i en bank regnes også en kundes tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring eller andre vanlige banktjenester. Garantien gjelder dersom Banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser. Se for øvrig også punkt 29 i Kontoavtalens Del C. For ordens skyld presiseres at garantien for innskuddet er knyttet til tilbakebetaling av Innskuddsbeløpet ved utløpet av Bindingstid. Ved eventuelt uttak før utløpet av Bindingstid gjelder vilkårene i punkt 9 ovenfor. 16. Risikoforhold Den enkelte investor må selv vurdere muligheten for å oppnå avkastning fra de markedene som Hedgefond-indeksen er knyttet opp mot. Avkastning som vil kunne oppnås fra disse markedene vil variere og er forbundet med betydelig risiko. Den enkelte investor oppfordres også selv til å vurdere alternative investeringer før kontoavtalen inngås. Ved eventuell lånefinansiering bør kunden på forhånd gjennomgå de kostnadene som er forbundet med lånet og holde disse opp mot de mulighetene for avkastning som DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 innebærer. Ved lånefinansiering vil investors totale risiko øke ved at investor kan tape renten som betales på lånet. Sikkerhet for å få tilbake Innskuddsbeløpet er avhengig av at beløpet bindes fram til forfall. DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 er derfor klart best egnet for investorer som har anledning til å binde innskuddet fram til 28. mai DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 innebærer ingen valutarisiko selv om et eventuelt Tilleggsbeløp beregnes ut fra utviklingen i en global Hedgefond-indeks. (De sikringsforretninger som Banken gjør for å sikre utbetalingen av et evt. Tilleggsbeløp gjøres direkte i norske kroner). 17. Andre forhold - utfyllende opplysninger (skatt mv) Kontoavtalens Del C inneholder alminnelige opplysninger for innskudd. For ordens skyld tillegges at DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 skattemessig håndteres som et ordinært innskudd. Dette innebærer at Banken ved hvert årsskifte innrapporterer Innskuddsbeløpet. DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 medfører ingen rett til årlig rente. Eventuell avkastning blir først utbetalt ved forfall, og du får i henhold til gjeldende skatteregler derfor ingen løpende skattepliktig avkastning i investeringsperioden. Ved et eventuelt salg før Bindingstid er utløpt innrapporteres eventuell merverdi som renteinntekt for dette året (dvs. aktuelt beløp som overstiger opprinnelig Innskuddsbeløp). Opplysninger som er gitt i denne avtale om skatteregler er kun til generell informasjon. Skattereglene kan bli endret under løpetiden for innskuddet. Den enkelte investor må derfor selv vurdere sin situasjon og er også selv ansvarlig for å sikre at ligningsmyndighetene får nødvendige opplysninger. Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 KONTOAVTALE Del A Returneres til Kontoåpninsgperiode: 31. mars mai 2003 DnB Markets Drift Bindingstid: 28. mai mai 2008 Postboks 7100 Innbetalingsdato: 28. mai Bergen Personopplysninger Etternavn Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Gateadresse Postnummer Poststed Telefon (dagtid) Telefon (kveldstid) Evt. telefaks Innskuddsbeløp Innskuddsbeløp (min. kr ,-) Etableringsomkostninger Samlet beløp til belastning Belastning Dato for belastning 28. mai 2003 Erklæring Underskrift Belastes kontonummer Undertegnede har lest og akseptert alle deler av kontoavtalen slik den er beskrevet i del A, punkt 1. Ett eksemplar av hele kontoavtalen er mottatt av, eller på annen måte gjort tilgjengelig for kontohaver. Kontohaver bekrefter å ha fått anledning til å sette seg inn i kontoavtalen før den ble inngått. Skal kontoen disponeres av andre enn kontohaver eller av verge på vegne av en umyndig, må neste side fylles ut. Etableringsomkostninger Beløp f.o.m. t.o.m Ordinær SAGA Platinum SAGA Gull SAGA Sølv Total NOK NOK NOK NOK NOK eller mer Har tegnet i DnB Aksjepluss II 2003/2008 Sted og Dato Forpliktende underskrift Fylles ut av Kreditt ved belåning Ja Nei Lånebeløp Egenkapital Vedlegg Lån bevilget (min. kr ,-) Kopi av tilsagnsbrev Pant i innskuddet For bruk i DnB Salgssted/Reg.nr. Selger/AB/AD nr. Dato/Stempel Ansatt* Ja Nei * Ansatte i DnB ASA kan tegne uten omkostninger (hvis krysset). DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 14 RIV HER DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 15

9 BANKINNSKUDD MED HEDGEFONDAVKASTNING DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 KONTOAVTALE Del A Hoveddokument for innskuddskonto Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning. 1) Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (Finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse av innskuddskonto. Kontohaver eller den som oppretter en konto for andre herunder for mindreårige og andre umyndige, skal ved kontoopprettelsen legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Banken kan avslå å opprette konto eller ta i mot innskudd når saklig grunn foreligger. Kontoavtalen for Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning består av : Del A Dette hoveddokument. Del B Særvilkår for Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008. Del C Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold. BMA kan ikke brukes til betalingsoppdrag. I tillegg kan kontoavtalen suppleres med: Del F Blankett for disponenter og fullmaktsforhold I tilfelle av motstrid mellom vilkårene i Kontoavtalens Del A, B og C, skal del B (Særvilkår for Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008) ha forrang. Endringer i de Alminnelige avtalevilkår som kontohaver senere mottar vil også gjelde for denne kontoen (Kontoavtalens Del D, Bankens prisliste, er ikke aktuell for BMA) 2) Informasjon før inngåelse av kontoavtale Etter finansavtaleloven skal banken før det blir inngått kontoavtale gi kontohaver skriftlige opplysninger om sentrale vilkår i avtaleforholdet. Opplysningene kan gis kontohaver ved bruk av elektronisk kommunikasjon, se nedenfor. Det skal blant annet gis opplysninger om renter, om kostnader ved å etablere og avvikle kontoen, samt hvilke regler som gjelder for innskuddsgaranti. Kontohaver bekrefter med sin signatur å ha mottatt slike opplysninger og fått anledning til å sette seg inn i opplysningene før kontoavtalen ble inngått. Opplysningene anses som en del av kontoavtalen. 3) Innhenting av kundeopplysninger Opprettelse av konto skjer etter forutgående prøving. Banken vil i den forbindelse innhente opplysninger som belyser kundens økonomiske forhold. Følgende eksterne kilder vil kunne bli kontaktet: kredittopplysningsforetak og andre offentlige kilder, øvrige banker og Bankenes Misbrukerregister. Andre kilder så som tidligere og nåværende arbeidsgivere og andre kortutstedere, vil kunne kontaktes etter særskilt fullmakt fra søkeren. 4) Bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier Finansavtaleloven krever at kontoavtalen skal være skriftlig. Skriftlighetskravet er ikke til hinder for at avtalen kan inngås og endres ved hjelp av et elektronisk medium så fremt kontohaver ønsker dette og avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig før avtaleinngåelsen eller endringen. Også meldinger og annen informasjon til kontohaver i avtaleperioden, for eksempel varsel om renteendringer og utsendelser av kontoutskrift, kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon så fremt kontohaver ønsker dette. I den utstrekning banken kan tilby kontohaver å motta kontoopplysninger og annen informasjon ved bruk av elektronisk kommunikasjon, ønsker kontohaver en slik utsendelsesform: Ja: Nei: Banken vil anvise nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier ved inngåelse og endring av avtaler og ved utsendelse av meldinger og annen informasjon til kontohaver. Dersom kontohaver ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon for innsendelse av meldinger til banken skal meldingen sendes til den e-postadresse som banken har oppgitt for dette formålet. 5) Om disponenter og fullmaktsforhold De(n) som gis disposisjonsrett til kontoen (disponenter) skal legitimere seg overfor banken og bekrefte riktigheten av opplysningene. Opplysninger om disponenter og fullmaktsforhold noteres på en egen blankett og regnes som en del av kontoavtalen. 6) Opprettelse av konto for umyndige kontohavere Opprettelse av konto for umyndige krever samtykke fra verge. Er det to verger, skal begge samtykke. Verges navn: Fødselsnummer eller D-nummer: Verges navn: Fødselsnummer eller D-nummer: Fast adresse: Fødselsdag, kjønn og statsborgerskap: Fast adresse: Fødselsdag, kjønn og statsborgerskap: Dersom den umyndige skal disponere innestående på kontoen alene i henhold til vergemålslovens regler, skal vergen(e) avgi erklæring om dette. Etter samtykke fra vergen(e) kan den umyndige også inngå avtale om bruk av betalingsinstrumenter knyttet til kontoen. Skal kontoen kunne disponeres av den umyndige kontohaver alene? Ja: Nei: For konto som bare kan disponeres med samtykke fra vergene, kan bestemmes at medvirkning fra bare én verge er nødvendig. Følgende verge(r) kan disponere kontoen alene (det er svart nei på spørsmålet over): Navn: Navn: Jeg/Vi bekrefter opprettelse av konto for umyndig kontohaver på de tilleggsvilkår som er beskrevet ovenfor. Sted/Dato: Vergens underskrift Vergens underskrift DnB Symphony Hegdefond 2003/2008 side 16 DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 17

10 DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 18 DnB Symphony Hegdefond II 2003/2008 side 19

11 DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode grunner til å investere: Sikret tilbakebetaling av investert beløp ved bindingstidens utløp uavhengig av markedsutvikling Gode avkastningsmuligheter Fleksibilitet i investeringsstrategier gjør at din avkastning ikke er avhengig av utviklingen i aksjemarkedet Hedgefond har historisk hatt mindre risiko enn investeringer i aksjemarkedet Tilgang til forvaltere som er vanskelig å oppnå som privat investor Ingen valutarisiko alt i norske kroner Lavt minste sparebeløp Enkel og effektiv måte å plassere penger på i det internasjonale finansmarkedet DnB Markets Oslo: Stranden Oslo Bergen: Postboks 7100 Lars Hillesgt Bergen /antall: ex/trykk: Grafisk Senter

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 KONTOAVTALE Del B Særvilkår for Bankinnskudd med Aksjeavkastning DnB AksjeKupong 2003/2008 1. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Kontoåpningsperiode: 2. januar 10. februar 2006 Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Valutamarkedet

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 23 mai - 08. juli 2005 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Helgeland

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene

Detaljer

Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning. DnB NOR Private Equity 2006/2012

Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning. DnB NOR Private Equity 2006/2012 Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning DnB NOR Private Equity 2006/2012 Kontoåpningsperiode: 2. oktober - 10. november 2006 Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning (BMP) DnB NOR Private

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) AsiaVekst 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 28. februar - 20. april 2005 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Asia Vekst 2005/2010 Veksten som har vært i Asia det

Detaljer

Avtalevilkår for Aksjesparekonto hos Trac Services AS

Avtalevilkår for Aksjesparekonto hos Trac Services AS Side 1 av 5 Avtalevilkår for Aksjesparekonto hos I henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15.

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15. 7699 04/1 p&d_cmf Rolf OTTESEN AS Kapitalbeskyttede produkter Juni 015 OG MARKEDSINNSKUDD Juni 017 Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning Kontoåpningsperiode: 1 juni til 15 juni 01 dnbno/kapitalbeskyttedeprodukter

Detaljer

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Bedrift

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Bedrift VPfinansiering Søknadsskjema Bedrift Scannes og returneres til: E-post: ke.markets@dnb.no Eventuelt pr post til: DNB Markets - KSC Postboks 7100 NO-5020 Bergen Telefon: 907 09 690 1 Obligatoriske spørsmål:

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Verdipapirkonto: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er

Detaljer

DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006

DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006 DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006 Tegningsperiode 19. februar - 30. mars 2001 Hva er 2001/2006? 2001/2006 ( DnB Hedgefond ) er en obligasjon uten løpende rente, hvor avkastningen er knyttet til utviklingen

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Norge

Forenklet prospekt for Postbanken Norge Forenklet prospekt for Postbanken Norge Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Norge Passer for Postbanken Norge passer

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person DNB Bank ASA VPfinansiering Søknadsskjema Person Scannes og returneres til: E-post: ke.markets@dnb.no Eventuelt pr post til: DNB Bank ASA DNB Markets - KSC Postboks 7100 NO-5020 Bergen Telefon: 56 13 28

Detaljer

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Tegningsperiode: 14. januar 1. februar 2008 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Med en investering i DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 kan du få avkastning

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Blankett for etablering/konvertering av aksjesparekonto for mindreårige

Blankett for etablering/konvertering av aksjesparekonto for mindreårige Blankett for etablering/konvertering av aksjesparekonto for mindreårige Vennligst merk: Som følge av vergemålslovens regler forbeholder Eika Kapitalforvaltning AS seg retten til på ethvert tidspunkt å

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Blankett for konvertering til aksjesparekonto for mindreårige / avtale om aksjesparekonto

Blankett for konvertering til aksjesparekonto for mindreårige / avtale om aksjesparekonto Blankett for konvertering til aksjesparekonto for mindreårige / avtale om aksjesparekonto Vennligst merk: Som følge av vergemålslovens regler forbeholder Eika Kapitalforvaltning AS seg retten til på ethvert

Detaljer

Flytting til Eika Aksjesparekonto fra annen tilbyder

Flytting til Eika Aksjesparekonto fra annen tilbyder Flytting til Eika Aksjesparekonto fra annen tilbyder Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Aksjesparekonto: Personvern Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole MultiStrategy Akselererende Vekst 2 gjennomføres er

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

Investeringsvilkår Side 1 Ref. 999 Forsikringsnr Ikrafttredelse per

Investeringsvilkår Side 1 Ref. 999 Forsikringsnr Ikrafttredelse per Investeringsvilkår Side 1 Ref. 999 Innhold - Slik investeres kapitalen din - Slik kan du følge utviklingen av kapitalen din - Ansvar ved manglende investering av innbetalinger eller gjennomføring av endring

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Uttak fra høyrente gjør du enkelt i nettbanken. Uttak vil alltid være til en konto i ditt navn i en annen bank.

Uttak fra høyrente gjør du enkelt i nettbanken. Uttak vil alltid være til en konto i ditt navn i en annen bank. Velkommen til oss Din konto har: Ingen bindingstid Ingen gebyrer Ingen begrensninger på uttak Godskriving av renter hver måned Vår beste rente får du på beløp mellom 50 000,- og 2 000 000,-. Innbetalinger

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

Del B av kontoavtalen:

Del B av kontoavtalen: Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Passer for Postbanken

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Bankinnskudd Med Aktivaavkastning. DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012

Bankinnskudd Med Aktivaavkastning. DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Kontoåpningsperiode: 19. november 28. desember 2007 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Med

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Invester i Hedgefond uten risiko! BMA Hedgefond med Garanti 2001 / 2006 Tegningsperiode: 1. oktober til 26. oktober 2001

Invester i Hedgefond uten risiko! BMA Hedgefond med Garanti 2001 / 2006 Tegningsperiode: 1. oktober til 26. oktober 2001 Invester i Hedgefond uten risiko! BMA Hedgefond med Garanti 2001 / 2006 Tegningsperiode: 1. oktober til 26. oktober 2001 Fem gode grunner til å investere i BMA Hedgefond med Garanti Mulighet til høy avkastning

Detaljer

EGNETHETSVURDERING AV NY PRIVATKUNDE I. KUNDEPROFIL

EGNETHETSVURDERING AV NY PRIVATKUNDE I. KUNDEPROFIL EGNETHETSVURDERING AV NY PRIVATKUNDE I. KUNDEPROFIL 1. KUNDEINFORMASJON Navn: Personnummer: Adresse: E-post: Tlf. nr.: 2. INVESTERINGSMÅL OG RISIKO (kun et kryss) Formål og investeringshorisont Kortsiktig

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av CHF mot NOK ISIN NO 001 0588056 Tegningsperiode: 15. - 17. september

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Flytting av verdipapirer fra ekstern aktør

Flytting av verdipapirer fra ekstern aktør Flytting av verdipapirer fra ekstern aktør Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Fødselsnummer: Telefon/mobil: E-post: Personvern Eika Kapitalforvaltning («Eika») er ansvarlig

Detaljer

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 2 gjennomføres er det viktig

Detaljer

Tilbud A: 30 % rabatt på gjennomsnittlig børskurs i bestillingsperioden.

Tilbud A: 30 % rabatt på gjennomsnittlig børskurs i bestillingsperioden. Aksjer til ansatte 2018 Veidekke tilbyr alle ansatte å kjøpe aksjer i selskapet til rabattert pris. Tilbudet gjelder i et begrenset tidsvindu hver høst. For å benytte deg av tilbudet i 2018, må du være

Detaljer

Avtalevilkår for nettbank

Avtalevilkår for nettbank Avtalevilkår for nettbank 1. Kort beskrivelse av tjenesten Med e-bank menes elektroniske kommunikasjonskanaler, som for eksempel nettbank, mobilbank (herunder egne programmer tilpasset smarttelefoner)

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av vergemålsloven 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 8 gjennomføres

Detaljer

Låneavtale. 1. forfallsdato:

Låneavtale. 1. forfallsdato: Låneavtale Långiverne: Låntaker: [Långivernumrene] [Kundenummer] Låneavtalens utfyllingsdel: Lånebeløp: Lånebeløp: Lånebeløp med bokstaver: Forfall: Termin i hele kr: 1. forfallsdato: Termin i antall dager:

Detaljer

KUNDEPROFIL - SKJEMA FOR EGNETHETSVURDERING. Profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder

KUNDEPROFIL - SKJEMA FOR EGNETHETSVURDERING. Profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder KUNDEPROFIL - SKJEMA FOR EGNETHETSVURDERING 1. KUNDEINFORMASJON Profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder Navn (fysisk person/selskap): Personnummer/org. nr.: Adresse: E-post: Tlf.: 2. INVESTERINGSMÅL (KUN

Detaljer

Investeringsvilkår Side 1 Ref. 999 Forsikringsnr Ikrafttredelse per

Investeringsvilkår Side 1 Ref. 999 Forsikringsnr Ikrafttredelse per Investeringsvilkår Side 1 Ref. 999 Innhold - Slik investeres kapitalen din - Hvis du har valgt garanti - Slik kan du følge utviklingen av kapitalen din - Når den oppsparte kapitalen skal utbetales som

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer