Lekeplassutstyr SIKKERHETSFAKTA NR. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lekeplassutstyr SIKKERHETSFAKTA NR. 9"

Transkript

1 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 9 Lekeplassutstyr SIKKERHETSFAKTA NR. 9

2 2 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Tenk sikkerhet Med denne brosjyren ønsker vi å informere eiere og andre som har ansvar for lekeplasser om sikkerhet og farer ved ulikt lekeplassutstyr. Vårt ønske er at brosjyren skal bidra til at man blir bedre i stand til å se hvilken risiko lekeplassutstyr kan innebære. Brosjyren omfatter ikke lekplassutstyrets funksjonelle verdi, om det er nødvendig eller hvilken pedagogisk betydning det har. Lek er små barns hovedaktivitet, og det er forbundet med lyst og glede. Lek på lekeplasser er i hovedsak lek hvor bevegelse og motorisk utfoldelse er vesentlig, men det betyr ikke at bare den motoriske utviklingen stimuleres ved bruk av lekeplassutstyr. Barnet bruker sine sanser både når det sklir, husker og klatrer. Språk og begreper utvikles, og fantasi og kreativitet brukes ved at barnet finner flere og nye måter å bruke lekeapparatene på. Barnet styrker sin selvoppfattelse ved at det mestrer bruken av utstyret, samtidig som lekeplassen innbyr til et sosialt fellesskap. For å skape et lekeområde som er utfordrende og stimulerende er det viktig å tenke gjennom barnas totale leke- og utfoldelsesmuligheter og ikke bare kjøp eller bygging av lekeplassut-

3 SIKKERHETSFAKTA 9 LEKEPLASSUTSTYR 3 BILDET ER UTLÅNT AV SØVE. styr. Ved å ta utgangspunkt i områdets naturlige forutsetninger med høyder, groper og flater kan det skapes gode lekemuligheter med begrenset innsats. Barna trenger flate arealer til sykling, paradis, fotball o.l., mens variasjonene i høyder med fordel kan utnyttes ved etablering av f.eks. sklier og klatreutstyr. Arealet skal stimulere leken både sommer og vinter. Ved valg av lekeplassutstyr må det tas hensyn til arealets størrelse, samt barnas alder og behov. SKADER Utgangspunktet for forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr er at barn skal få en tryggere lekeplass. Det er imidlertid umulig å lage en lekeplass hvor barn aldri skader seg, men mange alvorlige ulykker kan reduseres. Hvert år må omlag 6500 barn legebehandles* som en følge av de skadene de har påført seg under lek. Hodet er den kroppsdelen som skades hyppigst. Fall mot hardt underlag gir de fleste og alvorligste skadene. Ulykker og nestenulykker hvor barn har blitt kvalt fordi de har sittet fast i åpninger eller blitt hengende i skjerf, hetter eller snorer til klær, har også forekommet. Det er de alvorlige ulykkene forskriften har til formål å redusere. INTERNKONTROLL OG TILSYN Som virksomhet er alle barnehager, skoler, boligsameier, velforeninger o.l., pliktig til å ha internkontroll. Dette er slått fast i forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Internkontrollen skal inneholde mål for helse, miljø og sikkerhet i virksomheten, og lekeplassutstyr omfattes av denne. I følge internkontrollforskriften skal det foretas risikovurderinger, samt utarbeides planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Produkt- og Elektrisitetstilsynet og Statens forurensingstilsyn fører * Ref. til skaderegisteret på Folkehelsa

4 4 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET tilsyn med at produsenter, importører og eiere/ansvarlig av lekeplassutstyr har internkontroll og følger forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Alle henvendelser vedrørende sikkerhet ved lekeplassutstyr skal derfor rettes til Produkt- og Elektrisitetstilsynet eller Statens forurensningstilsyn. RISIKOVURDERINGER Risikovurderinger er avhengig av flere faktorer. Forhold som hvilken type hendelse som kan inntreffe, hvilken sannsynlighet det er for at denne hendelsen skal inntreffe, samt konsekvensen av en slik hendelse må vurderes. De vurderinger som foretas er en del av virksomhetens internkontroll, og må oppbevares som en del av dokumentasjonen. På bakgrunn av de risikovurderinger som er foretatt må tiltakene prioriteres. De feil som er mest alvorlig, må utbedres først. Ved nytt utstyr er produsenten ansvarlig for å foreta en risikovurdering. Dette kan gjøres ved å følge en standard for lekeplassutstyr. Disse standardene gir de spesifikke kravene og testmetodene for produktet. Pr. idag finnes ingen norsk standard, men det pågår arbeid med utarbeidelse av felles europeiske standarder som etterhvert vil bli norske. I påvente av disse standardene anbefales det å bruke eksisterende standarder som f.eks. dansk, svensk, tysk eller britisk standard. Det er imidlertid ikke juridisk bindene å følge en slik standard, men produsenten av lekeplassutstyret må kunne dokumentere tilsvarende sikkerhetsnivå. Det er ingen krav om godkjenning av lekeplassutstyr. Ved eksisterende utstyr må eier/ansvarlig selv foreta vurderingen av lekeplassutstyret, og deretter foreta en risikovurdering slik at de viktigste tingene utbedres først. For eksempel vil forhold som kan føre til fall fra 2-3 m ha en BILDET ER UTLÅNT AV PLAYBUSTER

5 SIKKERHETSFAKTA 9 LEKEPLASSUTSTYR 5 høyere risiko enn fall fra lavere høyder. Farlige vinkler som er utenfor barnets rekkevidde har mindre risiko enn farlige vinkler på toppen av en sklie. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr trådte i kraft i juli 1996, og omfatter både nytt og eksisterende utstyr. For eksisterende utstyr er det en 3 års overgangsperiode. Dette innebærer at de som har ansvar for drift og vedlikehold av utstyret må utarbeide en plan og iverksette tiltak som vil bringe sikkerheten opp på forskriftens krav i løpet av overgangsperioden (d.v.s. innen juli 1999). Kravene til sikkerhet ved lekeplassutstyr gjelder om utstyret produseres av profesjonelle produsenter eller er laget på dugnad. Fysiske og mekaniske egenskaper Lekeplassutstyret må tåle belastningen av voksne for at de skal ha muligheten til å hjelpe barn som sitter fast eller er i andre vanskeligheter. ÅPNINGER OG VINKLER Det er spesielt viktig å være oppmerksom på mellomrom hvor barn kan bli hengende fast og bli kvalt. Utstyret skal enten ha åpninger som er så store at hele barnet kommer gjennom, (det vil si større enn hodeomkretsen) eller så små at barnet stopper i brysthøyde hvis det sklir gjennom med bena først og mister fotfeste. Er mellomrommet så stort at barnet får hodet igjennom skal det også kunne få hodet tilbake. For å oppnå dette stiller forskriften krav om at faste parallelle åpninger ikke skal ha bredde mellom 9 og 23 cm. Dette gjelder åpninger i rekkverk, mellomrom mellom gulv og rekkverk, mellom rekkverk og tak o.l. Runde faste åpninger kan ha en dia- BILDET ER UTLÅNT AV SØVE.

6 6 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Ikke mellom cm Ikke mellom cm Ikke mellom 9 23 cm meter på mindre enn 13 cm eller større enn 23 cm. Det samme gjelder for sidelengdene på faste kvadratiske åpninger. Det er også viktig å unngå V- formede åpninger hvor barnet kan kile seg fast. På sklier, klatrestativ o.l. hvor barna er i hurtige bevegelser skal det ikke finnes V-former/vinkler eller små åpninger hvor snorer, skjerf o.l kan henge seg fast og i verste tilfelle føre til kvelning. Det er derfor viktig å prioritere utbedring av gammelt utstyr med farlige åpninger, da disse lekeapparatene kan forårsake ulykker med fatale følger. REKKVERK For å hindre fall fra ramper, plattformer o.l. knyttet til klatrestativ, sklier m.v skal det være sideavskjerminger. Rekkverkene eller andre former for sideavskjerminger skal utformes slik at det ikke innbyr til klatring (f.eks. ikke liggende bord). Dersom sideavskjermingen innbyr til klatring, vil den totale fallhøyden øke. Dette må det tas hensyn til ved valg av støtsdempende underlag. De spesifikke kravene til høyde på rekkverk, og når rekkverk er påkrevet finnes i standardene. Slik skal det ikke gjøres. Her er det fare for kollisjon.

7 SIKKERHETSFAKTA 9 LEKEPLASSUTSTYR 7 FROSTSKADER For at frostskader skal oppstå, må det være svært kaldt, samtidig som bar hud må komme i kontakt med metall. Lekeapparater av metall kan fortsatt brukes, men der det er risiko for frostskader, må det tildekkes eller behandles slik at frostfaren fjernes/ reduseres vesentlig. Det betyr at eier/ ansvarlig må foreta en risikovurdering på hvor stort problemet er og evt. hvor på utstyret dette er et problem. Sikkerhetssoner Det må være god avstand mellom de forskjellige lekeapparatene. Dette er for å hindre at barn som løper fra en aktivitet til en annen, ikke skal kollidere med hverandre eller med lekeapparatene. Rundt hvert enkelt apparat skal det derfor planlegges en sikkerhetssone. Størrelsen på sikkerhetssonen er også avhengig av fallhøyden, men er nødvendigvis ikke identisk med arealet på fallunderlaget. Produsenten angir sikkerhetssonene for hvert enkelt lekeapparat, og det er viktig å følge deres anvisninger. Fallunderlag For å forebygge alvorlige hodeskader ved fall fra klatrehus, sklier o.l., skal utstyrets fallunderlag være støtdempende. Dette gjelder for fallhøyder over 60 cm. Kravet for fallunderlagets støtdempende evne vil avhenge av fallhøyden for det enkelte utstyr. Det er utarbeidet en europeisk standard for testmetode til den støtdempende evnen ved fallunderlaget. Betong/stein Asfalt Hard jord/ Gress Sand/grus Bark Støtabsorberende slitt gress matter

8 8 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Det er også her nødvendig å følge produsentens anvisninger. Som støtabsorberende materiale finnes flere alternativer. Den støtdempende evnen til ulike underlag varierer og påvirkes av bruk og værforhold. Jevnlig ettersyn og vedlikehold er derfor påkrevet for at den støtdempende evnen skal holdes ved like. Grunnen under det støtdempende materialet bør være skikkelig drenert. Sand eller grus er godt egnet som fallunderlag. Den støtdempende evnen er avhengig av blant annet drenering, kornstørrelse, hvor mye bindemiddel som er i blandingen, og tykkelsen på sandlaget. Sanden bør være fri for humus, leire eller annen forurensning og være av naturtypen (ikke knust masse). Pussesand og vanlig sandkassesand anbefales ikke som fallunderlag fordi den fort blir for hard! Bark har god støtdempende evne, forutsatt at den er fri for fliser og pinner, og at grunnen er drenert. Barkens egenskaper varierer med hvilket treslag den kommer fra. Gress kan benyttes som underlag opp til en fallhøyde på mellom 1-1,5 meter. Dette forutsetter bruk av «myk» plen og et meget godt vedlikehold. Det finnes flere typer syntetiske matter og gummiheller, men den støtdempende evnen varierer. Ved høyder over en meter skal syntetiske matter kun brukes dersom den støtdempende evnen kan dokumenteres av produsent/leverandør. Merking og produktinformasjon Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr stiller spesifikke krav om merking og produktinformasjon. Utstyret skal være merket med navn og adresse til norsk importør eller produsent. Produktinformasjonen skal være på norsk eller annet nordisk språk som ikke kan misforstås. Produktinformasjonen skal inneholde opplysninger om følgende: plassering og evt. fundamentering av utstyret sikkerhetssoner og fallunderlag vedlikehold hvilken aldersgruppe utstyret er beregnet for Når nytt utstyr anskaffes, er det viktig å vurdere utstyret i forhold til det areal man har til rådighet, samt barnas alder og behov. Betong, asfalt, hard jord og stein skal ikke brukes som fallunderlag for lekeplassutstyr!

9 SIKKERHETSFAKTA 9 LEKEPLASSUTSTYR 9 Ettersyn og vedlikehold Lekeplassutstyr Ettersyn og vedlikehold skal sikre at lekeplassutstyrets funksjoner og sikkerhet blir ivaretatt gjennom utstyrets levetid. Eier/ansvarlig for vedlikeholdet må huske : å føre kontroll på at utstyret er levert og montert riktig slik at alvorlige sikkerhetsmangler ikke forekommer (f.eks. at deler ved utstyret mangler eller er satt sammen feil.) Leverandøren gir ofte tilbud om slik kontroll. etablere faste inspesjonsrutiner for å kontrollere utstyret og spesielle slitedeler å gjennomføre jevnlig vedlikehold i tråd med anbefalinger fra produsenten at det støtdempende underlaget trenger jevnlig ettersyn og vedlikehold ved f.eks å rake opp sand/bark bassenget. å sørge for at utstyret avstenges midlertidig dersom det er alvorlige mangler som må utbedres å sørge for at ødelagt/nedslitt utstyr blir fjernet eller reparert. at rutinene ved ettersyn og vedlikehold er en del av internkontrollen. De fleste ulykkene skjer med husker, klatrestativ og sklier. For den som har ansvaret for sikkerheten er det viktig å sette seg inn i de risikomomentene som er knyttet til disse apparatene. HUSKER Ulykker med husker skjer når barnet faller av husken og treffer hardt underlag eller deler av fundamentering, eller at et annet barn blir truffet av barnet som husker. Det er viktig å kontrollere at: fundamenteringen er god og godt tildekket underlaget er støtsabsorberende det er maks to husker på samme stativ avstanden til neste lekeapparat er tilstrekkelig (riktige sikkerhetssoner) Det betyr at rutinene skal være beskrevet i internkontrollen og at det finnes rutiner for hvem som har ansvaret for at eventuelle feil/mangler rettes opp.

10 10 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET BILDET ER UTLÅNT AV CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S BILDET ER UTLÅNT AV CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S festene i begge endene av kjettingene er i god stand huskesetene er av støtsabsorberene materiale, f.eks. gummi og ikke av tre, med jernbeslag og lignende LEKEHUS- OG KLATRESTATIV De vanligste ulykkene med lekehus og klatrestativ er fall mot andre deler av utstyret eller underlaget, og ved at barnet blir sittende fast i åpninger som i verste fall kan medføre kvelning. Det er derfor viktig å kontrollere at: det ikke er farlig åpninger det er tilfredsstillende støtsabsorberende underlag avhengig av fallhøyden det ikke er utstikkende deler i fallsonen (der barn kan falle fra høyere nivå) klatrenett er festet både oppe og nede rekkverk, håndlist, gelender, trapper, ramper og avsatser er iorden

11 SIKKERHETSFAKTA 9 LEKEPLASSUTSTYR 11 SKLIER Ulykker med sklier skjer ved at barnet faller ut av selve sklia i fart eller slår seg ved stor fart i utgangen av sklia. Det er også risiko for fall fra sklias topp og fra stiger/trapper til og fra sklia. Oftest skyldes dette kø og at barna dytter hverandre. Kontroller at: det ikke er farlige åpninger ved starten av sklia hvor snorer, skjerf, hetter eller lignede kan feste seg og medføre kvelning skliflaten og sidevangene ikke har skjøter eller sprekker på tvers av fartsretningen underlaget er støtsabsorberende det er bremsningsflate på slutten av sklia avslutningen er avrundet og ikke for høyt over bakken det er rekkverk på plattformen på toppen av sklia Grenseflater til andre lover/ forskrifter Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr har grenseflater til andre lover og forskrifter som f.eks. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., barnehageloven, grunnskoleloven, samt plan og bygningsloven. Det finnes ekspertise i kommunene i forhold til dette regelverket. Kommunen fører tilsyn med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Dersom kommunene finner feil på lekeplassutstyr ved sin kontroll skal de melde fra til Produkt- og Elektrisitetstilsynet/ Statens Forurensningstilsyn, jf. Kommunehelsetjenesteloven 1-4 og merknadene til 14 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. BILDET ER UTLÅNT AV CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S

12 12 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Produkt- og Elektrisitetstilsynet er den sentrale myndighet for områdene elsikkerhet og sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester. Grunnlaget for Produkt- og Elektrisitetstilsynets virksomhet er Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. Produkt- og Elektrisitetstilsynet er administrativt underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet og rapporterer dit når det gjelder el-sikkerhet. Når det gjelder sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester rapporterer Produkt- og Elektrisitetstilsynet til Barneog familiedepartementet. Nyttige opplysninger Produktkontrolloven er en rammelov som regulerer produkter som ikke er dekket av særlover. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr er hjemlet i produktkontrolloven av MANGLER VED LEKEPLASS- UTSTYR Hvis lekeplassutstyr ved kjøp viser seg å ha vesentlige mangler, kan en i følge kjøpsloven innen visse frister kreve kjøpet hevet eller de svake delene skiftet ut. Nærmere informasjon får du ved forbrukerkontoret i fylket. STANDARDER I regi av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN pågår det et arbeid med å lage en felles europeisk standard for sikkerhet ved lekeplassutstyr. Norge deltar aktivt i arbeidet. Følgende standarder er ferdige: NS-EN , Veiledning for montering, ettersyn, vedlikehold og drift. NS-EN 1177, Støtabsorberende lekeplassunderlag Krav til sikkerhet og prøvingsmetoder. Inntil den felles europeiske standarden kommer, anbefales følgende standarder benyttet der ikke forskriftene stiller strengere krav. Enten: Dansk standard DS 2342 (1 6) og DS/INF 37. Svensk standard SS Tysk standard DIN 7926 Britisk standard BS Opplysninger om standardene fåes ved henvendelse til: Norges Standardiseringsforbund (NSF) Postboks 360 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: , Telefaks: ANDRE MYNDIGHETER Statens forurensningstilsyn (SFT) eller den SFT bemyndiger fører tilsyn med den del av forskriften som omhandler hygieniske og kjemiske egenskaper og kjemisk merking, følges. Statens forurensningstilsyn Postboks 8114 Dep 0032 Oslo Tlf.: , Telefaks: Sikkerhetsfakta nr 9 er utgitt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet Produkt- og Elektrisitetstilsynet Postboks 8116 Dep Oslo Telefon: Telefaks: ISBN

Fakta Februar 2008. Lekeplassutstyr

Fakta Februar 2008. Lekeplassutstyr Fakta Februar 2008 Lekeplassutstyr Eiere av lekeplassutstyr har ansvaret for at sikkerheten er ivaretatt. Det innebærer at den som anskaffer lekeplassutstyr og tilbyr det for bruk, må ha systemer og rutiner

Detaljer

Fakta Juni Leikeplassutstyr

Fakta Juni Leikeplassutstyr Fakta Juni 2008 Leikeplassutstyr igarar av leikeplassutstyr har ansvaret for at tryggleiken er ivareteken. Det inneber at den som skaffar leikeplassutstyr og tilbyr det for bruk, må ha system og rutinar

Detaljer

Denne publikasjonen er et utkast og skal ikke publiseres uten DSB`s samtykke.

Denne publikasjonen er et utkast og skal ikke publiseres uten DSB`s samtykke. En sikker lekeplass Håndbok for eiere av lekeplassutsyr 1 Idé: David Yearley, Kongelig Forbund for Forebygging av Uhell (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Mer informasjon om RoSPA kan leses

Detaljer

Veileder for drift og vedlikehold av private lekeplasser

Veileder for drift og vedlikehold av private lekeplasser Alta kommune Veileder for drift og vedlikehold av private lekeplasser U t a r b e i d e t f o r e g e n k o n t r o l l o g i h t : - F o r s k r i f t o m s i k k e r h e t v e d l e k e p l a s s e r

Detaljer

Sikker Lekeplass AS. Tegleverksveien 15 A, 3400 Lier. Org nr 989440187. Tel: 48030214

Sikker Lekeplass AS. Tegleverksveien 15 A, 3400 Lier. Org nr 989440187. Tel: 48030214 Lekeplass 1 Lekesentral 1,5m 1,5m Feil funnet ved sikkerhetskontroll: Ref Henvisning Fareklasse: Fare for fastklemming av hode/hals. Faste åpninger mellom 9cm og 23cm skal ikke forekomme. FSL 6 Fare for

Detaljer

Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll

Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll Holvika skoler 4. november 2014 Vi har i dag foretatt befaring/kontroll av lekeplass på deres uteområde. Alle henvisninger i rapporten gjelder i henhold til NS1176

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Tekniske krav til lekeapparater NS-EN DEFINISJONER

Tekniske krav til lekeapparater NS-EN DEFINISJONER Tekniske krav til lekeapparater www.dittvel.no Standarden inneholder følgende kapittel: NS-EN 1176 NS-EN 1176-1 NS-EN 1176-2 NS-EN 1176-3 NS-EN 1176-4 NS-EN 1176-5 NS-EN 1176-6 NS-EN 1176-7 Del 1: Generelle

Detaljer

Østlia skog Borettslag. Fordi barna fortjener den beste lekeplassen

Østlia skog Borettslag. Fordi barna fortjener den beste lekeplassen Østlia skog Borettslag Lekeplassen slik den er i dag! Slik lekeplassen er i dag er det i et «skog området». Husken er sliten og har mapper i sikkerhetsonen midt i et sandbasseng. Det er en sandkasse på

Detaljer

NORM FOR UTFORMING AV LEKEAREALER

NORM FOR UTFORMING AV LEKEAREALER NORM FOR UTFORMING AV LEKEAREALER lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Innhold Norm for utforming av lekearealer i.... 4 Kvaliteter Krav til innhold, plassering og utforming av lekearealer:...

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

Rapport etter årlig hovedkontroll av lekeplass i Bråtet brl. Kontrollert den

Rapport etter årlig hovedkontroll av lekeplass i Bråtet brl. Kontrollert den Bråtet brl. Styret, Utført ved sertifikatholder ved Norsk sertifisering, sertifikat 073 Arne Eide Olsen ved Frode Løbrot Bergen 13.06.14 Rapport etter årlig hovedkontroll av lekeplassen i Bråtet brl. 2014.

Detaljer

Tilstands-rapport: Årlig hoved ettersyn av lekeplassen

Tilstands-rapport: Årlig hoved ettersyn av lekeplassen Tilstandsrapport 203 Side av 0 Undelstad Huseierforening Kontrolldato: 7/5-203 Undelstadveien 73 A Inspektør: Svein Torsdal Våre inspektører: HER (sertifikater) 387 Asker Vår ref: n Heyerdahl Telefon:

Detaljer

VEILEDER. Klær og utstyr

VEILEDER. Klær og utstyr VEILEDER Klær og utstyr Frampå 2013 2016 Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon, og er en viktig arena for pedagogisk folkehelsearbeid. Den fysiske helsen er en del av dette og våre

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.4-12 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.4-12 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.4-12 Side: 1 SJEKKLISTE FOR BARNS ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET I BARNEHAGER BARNEHAGENS INNEOMRÅDE Sjekklisten skal være en del av barnehagens internkontrollsystem. Arbeidsmiljøkartlegging

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Forskrift om forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke

Forskrift om forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke _n_ DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Forskrift T-1388 Forskrift om forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke Ws '3 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Forskrift T-1388 Forskrift om forbud mot bruk av

Detaljer

100990 1.1. Krav og ansvar hvis ulykken er ute

100990 1.1. Krav og ansvar hvis ulykken er ute 100990 1.1 Krav og ansvar hvis ulykken er ute 2 Temaet Regelverk Kort om hvordan Undervisningsbygg følger opp regelverk Ulykker Juridiske følger av ulykker 3 Om Undervisningsbygg Eier, utvikler, bygger,

Detaljer

ÅRSKONTROLL BLE UTFØRT I: SKOGMO VEL DEN 29. MAI Lekemiljøet

ÅRSKONTROLL BLE UTFØRT I: SKOGMO VEL DEN 29. MAI Lekemiljøet ÅRSKONTROLL LE UTFØRT I: SKOGMO VEL DEN 29. MAI 2007 Lekemiljøet FIRMA: ANSVARLIG PERSON: IVAR OLSEN HJEMMELSHENVISNING: - PRODUKTKONTROLLOVEN - IK FORSKRIFTEN - FORSKRIFT OM MHV FOR ARNEHAGER OG SKOLER

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SKI AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0213.0064.01 2012.134.I.FMOA 2012/22869 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Ski Auto AS

Detaljer

Kun 114.500,- Kun 59.900,- Norskprodusert lekeplassutstyr! Kun 29.900,- Vårsalg 2015 - spar inntil 50 %

Kun 114.500,- Kun 59.900,- Norskprodusert lekeplassutstyr! Kun 29.900,- Vårsalg 2015 - spar inntil 50 % 29.900,- 59.900,- 114.500,- Norskprodusert lekeplassutstyr! Vårsalg 2015 - spar inntil 50 % Informasjon Aktiv Lek AS er en norsk produsent av lekeapparater som ligger i Telemark. Personene i bedriften

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen REAL BIL AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 982841178 0220.0091.01 2012.133.I.FMOA 2012/23398 15.1.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Real

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Bestill på telefon eller

Bestill på telefon eller Lekehus med tårn og rutsjebane, klar for levering. 1 stk på lager til nedsatt pris. Art.nr 1208. Før pris: 24 000,- Nå KR 19 900,- 2 tårn og tunnel Rutsjebane, tunnel og tårn og butikkfunksjon. Stor leke

Detaljer

Newton Camp modul 1004 "Skogens Tusenfryd"

Newton Camp modul 1004 Skogens Tusenfryd Newton Camp modul 1004 "Skogens Tusenfryd" Kort beskrivelse av Newton Camp-modulen Opplev hvor morsomt man kan ha det i skogen! Hvordan kan vi bruke naturressurser for å konstruere et Tusenfryd i skogen?

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet,

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet, Overordnede krav i Produktkontrolloven Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet 21. September 2016 Enhet for forbrukersikkerhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Nasjonal,

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna SKAIÅ BARNEHAGE Vi har nå 7 avdelinger i Skaiå barnehage, og hver av avdelingene har sitt særpreg og målrettet arbeid. Avdelingene tilpasser sitt pedagogiske arbeid mot sin aldersgruppe, men tar utgangspunkt

Detaljer

SLUTTRAPPORT HELSE GJENNOM VANN OG LEK PROSJEKTNUMMER: 2008/3/0269 Norges handikapforbund

SLUTTRAPPORT HELSE GJENNOM VANN OG LEK PROSJEKTNUMMER: 2008/3/0269 Norges handikapforbund SLUTTRAPPORT HELSE GJENNOM VANN OG LEK PROSJEKTNUMMER: 2008/3/0269 Norges handikapforbund 1 Forord Rapporten skal gi informasjon om prosjektet til de som ønsker å gjøre noe tilsvarende samtidig som rapporten

Detaljer

AURE KOMMUNE. Nordlandet barnehage. Veileder Påkledning klær og utstyr. Visjonen til Nordlandet barnehage:

AURE KOMMUNE. Nordlandet barnehage. Veileder Påkledning klær og utstyr. Visjonen til Nordlandet barnehage: AURE KOMMUNE Nordlandet barnehage Veileder Påkledning klær og utstyr Visjonen til Nordlandet barnehage: er å være i stadig forandring til barnets beste Nov. 2012 Side - 1 - Nordlandet barnehage Innledning.3

Detaljer

KONTROLLHJELPEMIDLER

KONTROLLHJELPEMIDLER Del 2 KONTROLLHJELPEMIDLER FOR LEKEPLASSEN 1 Lekeplass-Forskriftens Formål Å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Monteringsveiledning. Boss MEGASWING. w w w. r k c. n o. Art. nr: 1750

Monteringsveiledning. Boss MEGASWING. w w w. r k c. n o. Art. nr: 1750 Boss MEGASWING Art. nr: 1750 Lekestativet er produsert etter følgende standarder: EVS-EN 71-1:2005 & EVS-EN 71-8:2003 (Rådets direktiv 88/378/EEC og 93/68/EEC). Produced by: IMPREST AS Betooni 9 51014

Detaljer

Nippur S. Optimalt område for montering: 6x6 mtr. 9 treningsstasjoner

Nippur S. Optimalt område for montering: 6x6 mtr. 9 treningsstasjoner Nippur serien 1 Nippur parker Nippur er karakteristisk med sitt plassbesparende design. Hver park inneholder forskjellige typer horisontale barer, dips, vertikale og horisontale ribber, ring holdere og

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i sameiet Kolbotnveien 46

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i sameiet Kolbotnveien 46 I Kolbotnveien 46 sameie ønsker vi å skape et trivelig og trygt bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på sameiets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2016/2017

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2016/2017 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2016/2017 RESULTAT ETTER BEFARING 8.10.2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE Plan og forvaltning Landbruk

OPPDAL KOMMUNE Plan og forvaltning Landbruk GJERDEVEILEDER OPPDAL KOMMUNE Plan og forvaltning Landbruk Lov om grannegjerde regulerer retten til å ha og plikten til å sette opp og vedlikeholde gjerder mellom naboeiendommer, og hvordan gjerdet skal

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MARS 2014 Hei alle sammen! 6 års alderen er preget av sterk fysisk vekst. Armer og bein vokser. Den raske veksten gjør at 6-åringen ikke har så god kroppsbeherskelse som

Detaljer

PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET. Leketøy. 10 a. Valg av leketøy - hvordan unngå ulykker og skader. SIKKERHETSFAKTA NR. 10 a

PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET. Leketøy. 10 a. Valg av leketøy - hvordan unngå ulykker og skader. SIKKERHETSFAKTA NR. 10 a PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 10 a Leketøy Valg av leketøy - hvordan unngå ulykker og skader SIKKERHETSFAKTA NR. 10 a 2 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Valg av leketøy Disse lekene er «store nok»

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Monteringsanvisning. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park

Monteringsanvisning. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Rampline 092017 Monteringsanvisning Rampline Park Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje tlf 924 27 602 e-post kontakt@rampline.no www.rampline.no

Detaljer

HUSKESTATIV LASSE. MONTERINGSANVISNING Art.nr

HUSKESTATIV LASSE. MONTERINGSANVISNING Art.nr HUSKESTATIV LASSE MONTERINGSANVISNING Art.nr. 21051 510020 Importør & distributør: Arnøy Engros as Djupvikveien 1 8517 Narvik Tlf.: 76 96 94 94 Fax: 76 96 94 99 E-post: post@arnoyengros.no Innhold: Dimensjon

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE Prosjekt Oslo/634808.1 13 A-125156 DEL 3: VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE ADRESSE G.NR./B.NR. RAPPORT DATO Uranienborgveien 22b/22d 213/424 07.02.2014 2/5 1. BAKGRUNN 1.1 Formål I forbindelse

Detaljer

Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer

Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer Kompetansekrav knyttet til drift av lekeplassutstyr: Utbedringer av lekeplassutstyr skal kun utføres av personer med dokumentert kunnskap om gjeldende lovverk,

Detaljer

Monteringsanvisning. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park

Monteringsanvisning. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Rampline 092017 Monteringsanvisning Rampline Park Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje tlf 924 27 602 e-post kontakt@rampline.no www.rampline.no

Detaljer

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu Skolemiljøutvalget Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu 1 Skolens elever utgjør 20 % av befolkningen, men de representerer 100 % av fremtiden. Staten gir

Detaljer

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Art.nr.: 180 665 gangbane m/gasstrykkfjær, 3 meter. Art.nr.: 180 666 gangbane m/gasstrykkfjær, 4 meter. Art.nr.: 180 667 gangbane m/gasstrykkfjær, 5 meter. E-post:

Detaljer

Opplæring i Lekeplass-sikkerhet

Opplæring i Lekeplass-sikkerhet 2015 Opplæring i Lekeplass-sikkerhet Erfaring med lekeplassbransjen siden 1998 Sertifiserte Lekeplassinspektører (5) + admin (3) Kontrollerer mer enn 7000 lekeplass-utstyr årlig Driver nettsiden www.lekeplasskontrollen.no

Detaljer

1 De som unngår sykdom og ulykker vil ha mulighet til å bo selvstendig i eget hjem så lenge som det er ønskelig. De fleste innbyggere planlegger ikke for med sykdom, alderdom eller at de skal komme i en

Detaljer

M58 2013 PRODUSENT HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY?

M58 2013 PRODUSENT HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY? M58 2013 PRODUSENT HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY? Produsentens ansvar Dersom du har egen produksjon av leketøy i Norge, i et annet EØS-land eller utenfor EU/EØS er du produsent. Du er også

Detaljer

Skolegårder i regi av Undervisningsbygg. Fra gammel til ny skolegård

Skolegårder i regi av Undervisningsbygg. Fra gammel til ny skolegård 1 Skolegårder i regi av Undervisningsbygg Fra gammel til ny skolegård 2 UNDERVISNINGSBYGG Oslos største eiendomsforvalter! Ca. 1,3 millioner kvm gulvflate. 175 skoler. 750 bygninger. ca. 70.000 elever.

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

AKTIVITETSPLAN 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016

AKTIVITETSPLAN 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016 AKTIVITETSPLAN 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016 På programmet for 24Hours festival har vi noen poster som kalles FreeTime. På disse postene åpnes aktivitetstorget vårt, og ungene får fri i x-antall timer til

Detaljer

HVORFOR LAGE FUGLEKASSER?

HVORFOR LAGE FUGLEKASSER? HVORFOR LAGE FUGLEKASSER? Da blir det lettere for oss å studere fugler som hekker. Mange steder kan det være mangel på gode reirplasser blant annet fordi det kan være få gamle trær igjen i skogen. Mange

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent Navn og besøksadresse: Stena Metall AS, filial Gjøvik, Glarudalen, 2860 Hov Navn og adresse virksomhet:

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Inspeksjon ved Eramet Norway AS Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 6. februar 2012 Rapportnummer: 2012.001.U.KLIF Saksnr.: 2011/210

Inspeksjon ved Eramet Norway AS Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 6. februar 2012 Rapportnummer: 2012.001.U.KLIF Saksnr.: 2011/210 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.001.U.KLIF

Detaljer

FunBattle. Basketball. Smashball. Ballpakker. Ut og lek - våren er her!

FunBattle. Basketball. Smashball. Ballpakker. Ut og lek - våren er her! FunBattle Basketball Smashball Ballpakker Ut og lek - våren er her! Informasjon Våren er her, og her er årets vårkampanje på utendørs ballspill og andre gøyale leker! Alle priser i dette tilbudet er oppgitt

Detaljer

SIKRING AV BARN I BIL

SIKRING AV BARN I BIL SIKRING AV BARN I BIL W W Innhold Et usikret barn kan bli alvorlig skadet, selv i lave hastigheter. Sørg derfor alltid for å sikre barnet ditt, også på korte turer. Montér barnesikringsutstyret etter produsentens

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer

Satsing på skolegården Endringer fører til mer selvaktiviserende utemiljøer

Satsing på skolegården Endringer fører til mer selvaktiviserende utemiljøer Satsing på skolegården Endringer fører til mer selvaktiviserende utemiljøer Kristiansand kommune 2005 2010 Skoleetaten Pedagogisk senter HVORFOR Aktiv ute er igangsatt av Kristiansand kommune i samarbeid

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

GARDEROBE/GANG. GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT -- Jeg går rolig og bruker innestemme. -Jeg passer på meg selv og mine egne ting.

GARDEROBE/GANG. GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT -- Jeg går rolig og bruker innestemme. -Jeg passer på meg selv og mine egne ting. GARDEROBE/GANG -- Jeg går rolig og bruker innestemme. -Jeg passer på meg selv og mine egne ting. - Jeg lar andres ting være i fred. - Jeg går direkte dit jeg skal. - Jeg setter sko og henger klær på plassen

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Sikring av barn i bil

Sikring av barn i bil Sikring av barn i bil SIKRING AV BARN I BIL Lover og regler Innhold Et usikret barn kan bli alvorlig skadet, selv i lave hastigheter. Sørg derfor alltid for å sikre barnet ditt, også på korte turer. Montér

Detaljer

Sikkerhet ved lekeland. Tilsynsaksjon Tilsynsrapport Enhet for produktsikkerhet

Sikkerhet ved lekeland. Tilsynsaksjon Tilsynsrapport Enhet for produktsikkerhet Sikkerhet ved lekeland Tilsynsaksjon 2015 Tilsynsrapport Enhet for produktsikkerhet INNHOLD SIKKERHET VED LEKELAND 1 Mål og bakgrunn... 3 1.1 Mål og bakgrunn for tilsynet...4 2 Rettslige krav til lekeland...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Trinnvise anvisninger Bygge et gjerde

Trinnvise anvisninger Bygge et gjerde Trinnvise anvisninger Bygge et gjerde Typer gjerder Nettinggjerde Et nettinggjerde kan settes opp ganske raskt og er en av de gjerdetypene som koster minst, og som er lettest å vedlikeholde. Kurver med

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017

Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017 Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017 Sildråpen barnehager er en enhet som består av tre hus: Angelltrøa barnehage har 36 plasser for barn i alderen 3-6 år, fordelt på to avdelinger Lohove

Detaljer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Art. 626 105 Del nr Beskrivelse Antall H 1 Bolt 6 H 2 Skrueanker 12 H 3 Mutter 6 H 4 Øyeskrue 6 H 5 U-bolt 12 H 6 Nylock-mutter 24 H 7 Klamme 12 H 8 Hettemutter 24

Detaljer

Kreativitet og Glede Setter Spor

Kreativitet og Glede Setter Spor Kreativitet og Glede Setter Spor Januar «Meg selv og bygden min» Språktema: Mat og Drikke Motorikk; Balanse Sos.komp: Selvhevdelse UKE AKTIVITETER /HVA MÅL/HVORFOR Blir kjent på avdeling/ tilvenning Lek

Detaljer

OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE

OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE NJÅL ERLEND HANSEN DEFLU 1 09.10.2005 KART OVER OMRÅDET Reinen skole Reinen Grillhytta Trollskogen Tarsanskogen 2 LEIRPLASSEN Etter ca.1km og 20min rolig

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Porsmyra barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Porsmyra barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Tillermyra barnehager N- 7004 Trondheim Trondheim eiendom N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Porsmyra barnehage - rapport

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN

Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN Styringsgruppa som har arbeidet med tiltaket Representanter fra: FAU- Hedalen

Detaljer

Vi utnytter frosten som er ute og lager is skulpturer. V i bruker hansker, melkekartonger, vann, glitter, paljetter og konditorfarger.

Vi utnytter frosten som er ute og lager is skulpturer. V i bruker hansker, melkekartonger, vann, glitter, paljetter og konditorfarger. LEIRELVA JANUAR Januar 2016 Vi startet året med en ny gutt på gruppen vår. Spennende både for oss og den nye gutten. Første uken ble brukt til å bli kjent og bli trygg i barnehagen. Januar måned har vært

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kleivi fyllplass (etterdrift)

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kleivi fyllplass (etterdrift) Vår dato: 10.10.2014 Vår referanse: 2007/3939 Arkivnr.: 471 Deres referanse: L.O. Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266821

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer