Årsberetning og Regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og Regnskap"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR

2 Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har som mål å være den beste totalleverandøren av enkle og verdifulle finansielle løsninger. Vi skal ha de mest fornøyde bankkundene, og i følge norsk kundebarometer hadde vi de mest fornøyde kundene for filialbaserte banker i Banken skal være en pålitelig samarbeidspartner og synlig støttespiller for lokalsamfunnet. Den store veksten de siste årene bremset opp litt i Størst vekst hadde banken i Kongsberg, hvor vi etter to og et halvt års drift nå har oppnådd lønnsomhet. Også i Notodden og Hjartdal har banken hatt vekst, men ikke like stor som de siste årene. Bankens satsing på salg av forsikring og andre provisjonsbaserte produkter har gitt gode resultater i 2008, noe som gir verdifulle inntekter for banken. De store endringene i markedet for sparing og plassering som kom i 2008 førte til at bankens satsing på finansmegling ble avviklet. I desember ble det besluttet at bankens satsing på eiendomsmegling sammen med Tinn Sparebank og Reinulf Aasen blir videreført i samarbeid med Garanti Eiendomsmegling. Dette kom som en konsekvens av at Reinulf Aasen valgte å slutte i selskapet. STYRETS KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET Generelt Regnskapsloven krever at det skal bekreftes om regnskapet er utarbeidet med tanke på fortsatt drift. Dette kan bekreftes. Styret kjenner heller ikke til forhold etter regnskapsårets utgang som det bør tas hensyn til. Resultatregnskapet Driftsresultat før skatt utgjør kr. 17,4 mill. tilsvarende 1,02% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2007 var resultatet før skatt kr. 17,4 mill., tilsvarende 1,10% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Renteinntektene har vært svært gode i 2008, men økte kostnader og økte nedskrivinger av utlån gjør at resultatet er på linje med fjoråret. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med kr. 9,39 mill. til kr. 45,2 mill. I prosent representerer dette en økning fra 2,21% i år 2007 til 2,61% i år Tilsvarende tall i år 2006 var 2,45%. Den store økningen i rentemargin skyldes et høyere rentenivå som gir bedre avkastning på bankens egenkapital, samt at banken hadde langsiktig funding og god innskuddsdekning og ikke hadde behov for nye låneopptak gjennom de urolige tidene i Netto renteinntekter (tusen) Rentenetto i % av forvaltningskapital 2,61 2,21 2,45 Andre inntekter (tusen) (eks. verdipapirer) Andel andre inntekter i % (eks. verdipapirer) 17,4 22,2 20,2 Driftskostnader Kostnadsprosent (eks. verdipapirer) 58,7 62,9 60,5 Driftsresultat før skatt (tusen) Resultat i % av forvaltningskapital 1,02 1,10 1,24 Banken har heller ikke i 2008 vært særlig aktive i verdipapirmarkedet, men den sterke nedgangen i verdipapirmarkedet førte til en netto verdiendring og gevinst /tap på bankens valuta- og verdipapirer på kr tusen. I 2007 var tilsvarende tall kr. 227 tusen. Bankens utbytteinntekter ble i år 2008 kr. 1,23 mill, en nedgang på kr. 329 tusen fra året før, og er i hovedsak utbytte på bankens eierandel i Terra Gruppen. Provisjoner og inntekter fra banktjenester, fratrukket provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester, gikk ned fra år 2007 til år 2008 med kr. 464 tusen til kr. 7,82 mill. Nedgangen skyldes i hovedsak at banken fjernet gebyr på varekjøp med kort i Skadeforsikring er fortsatt det området som gir banken størst provisjonsinntekter. Andre inntekter (eks. verdipapirinntekter) utgjorde 17,4% av totale inntekter i 2008 mot 22,2% i Side 2 av 28

3 Driftskostnadene ble i 2008 kr. 32,1 mill. mot kr. 28,9 mill. i Lønn og sosiale kostnader økte med kr. 1,77 mill., mens administrasjonskostnader økte med kr. 1,40 mill. Driftskostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital gikk opp fra 1,79% i 2007 til 1,86% i Kostnadsprosenten i forhold til sum inntekter eks. verdipapirgevinster var 58,7% mot 62,9% i Det er konstatert tap på utlån og garantier i år 2008 på kr. 2,08 mill. Netto tap på utlån og garantier (resultateffekt) i år 2008 er på 4,63 mill mot en inntektsføring på kr. 412 tusen i år Gruppevise nedskrivinger av utlån er økt med 4,76 mill i Dette er ikke på grunn av økt mislighold i 2008, men på grunn av de forverrede økonomiske utsiktene i forbindelse med finanskrisen. Eiendeler, gjeld og egenkapital Banken har hatt 3,86% vekst i forvaltningskapitalen i Dette er noe mindre enn planlagt, noe som skyldes mindre overskuddslikviditet enn ved forrige årsskifte. Veksten i utlån var på 6,86% mot 8,80% i I tillegg har banken plassert boliglån i Terra Boligkreditt, og ved årsskifte utgjorde denne utlånsporteføljen kr. 318 mill mot kr 230 mill i Dersom dette hadde vært lånt ut på bankens balanse ville det gitt en utlånsvekst i 2008 på 11,1% Innskuddene økte med 2,91% mot 27,7% i Innskuddsdekningen var ved årsskifte 86,0% Forvaltningskapital (tusen) Utlån til kunder (tusen) Innskudd fra kunder (tusen) Innskuddsdekning 86,0% 89,3% 76,0% Kjernekapitaldekning 15,5% 14,5% 14,4% Kapitaldekning 15,5% 14,5% 14,4% Soliditet Bankens egenkapital er i år 2008 tilført kr. 11,7 mill., og utgjør nå kr. 142,1 mill., tilsvarende 8,0% av forvaltningskapitalen pr Tilsvarende tall pr var kr. 130,4 mill. og 7,6%. Styret er tilfreds med at bankens soliditet er styrket ved inngangen til et spennende år. Kjernekapitaldekningen og kapitaldekningen var ved årsskifte 15,5% mot 14,5% ved forrige årsskifte. Bankens interne krav til kapitaldekning ble i ICAAP beregningen i 2008 satt til 14,8%. Styret er av den oppfatning av bankens soliditet er tilstrekkelig. Nedskrivning av verdien på utlån og garantier Samlede nedskrivinger utgjør ved årsskifte kr. 11,1 mill. mot kr. 8,49 mill. i år De totale nedskrivingene fordeler seg med kr. 8,36 mill. i gruppevise nedskrivinger og kr. 2,76 mill. i spesifiserte nedskrivinger. Totale nedskrivinger utgjør 0,71% av totale utlån. Misligholdte lån var ved utgangen av året kr. 10,8 mill., eller 0,69% av totale utlån. Ved utgangen av fjoråret var misligholdte lån kr. 8,45 mill. Det er styrets oppfatning at nedskrivingen av verdien på utlånene og garantier er foretatt i henhold til forskriftene, og er tilstrekkelig i forhold til risikoen. Banken har sett det som viktig å vektlegge betjeningsevne og ta høyde for at renten vil gå opp ved innvilging av nye lån. Risikoklassifisering legges til grunn ved nye lånesøknader. Side 3 av 28

4 STYRETS RISIKOVURDERINGER Generelt Banken fornyet sitt interne styringssystem i forbindelse med innføring av Basel II i har vært første år med bruk av nye rutiner og retningslinjer, og styret er godt fornøyd med bankens styringssystem. Systemet er godt dokumentert, og det rapporteres egen risikorapport til styret hvert kvartal hvor viktige risikoparametere måles opp mot rammeverdier. Risikoområdene deles inn i kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Banken har en ansvarlig for internkontroll som gjennomfører en omfattende og godt dokumentert kontroll. Det utarbeides rapport til ledelsen hvert kvartal, og det utarbeides en egen internkontrollrapport til styret hvert år. Kredittrisiko Risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser, for eksempel tilbakebetale et lån på grunn av manglende betalingsevne eller betalingsvilje. For å holde kontroll med bankens kredittrisiko har banken utarbeidet en egen kredittpolicy og satt rammer for utlånsvirksomheten. Kredittpolicyen inneholder retningslinjer og begrensninger for utlån. Det er laget rammer for utlånsvekst, store engasjementer, andel næringslån og grenser for risikoklassifisering. Det rapporteres kvartalsvis til styret om risiko innenfor kredittområdet. Andelen av misligholdte lån gikk opp fra 0,58% i 2007 til 0,69% i 2008, men den generelle kredittrisikoen er lav. Den kraftige nedgangen i rentenivået på slutten av 2008 er positivt for bankens kredittrisiko. Utlånsforskriften gir kun anledning til å nedskrive lån med objektive bevis for at risikoen for tap er økt. Dette har ført til at avsetningene til tap på individuelle kunder er lave. Banken har imidlertid valgt å øke de gruppevise nedskrivningene på bakgrunn av de generelle utsiktene til økonomiske problemer for bedrifter og privatpersoner. Markedsrisiko Risikoen for at markedsverdi på bankens verdipapirportefølje og overtatte eiendeler endres. Risikoen for at renten skal utvikle seg i ugunstig retning for banken. Banken har utarbeidet en egen markedspolicy som regulerer bankens eksponering i verdipapirmarkedet og rentemarkedet. Bankens rammedokument har klare rammer for risikoeksponering som omfatter volumbegrensning på egenkapitalinstrumenter, sammensetting og durasjon på obligasjonsporteføljen, og grenseverdi på risikokapitalutnyttelse. Det rapporteres kvartalsvis til styret hvilke verdipapirer banken besitter i forhold til vedtatte begrensninger, samt avkastning på verdipapirer. Banken holder renterisikoen på et minimum ved å følge styringsrenten til Norges Bank eller 3 måneders Nibor rente både for innskudd og utlån. Banken har sikret fastrentelån med rentebytteavtaler for å eliminere renterisikoen. Alle innlån til banken gjøres i flytende rente med kvartalsvis regulering. Banken har fått en stadig større andel av kundeinnskudd knyttet til markedsrente, noe som gjør banken mer sårbar for høy markedsrente. Omløpsaksjer/grunnfondsbevis og aksjefond Banken hadde ved årsskiftet fond og aksjer til en bokført verdi på kr. 2,61 mill som er definert som omløpsmidler. Omløpsmidler er bokført til markedsverdi. Anleggsaksjer Bankens anleggsaksjer utgjorde ved årsskifte kr. 17,5 mill., og er bokført til kostpris eller lavere. Det er styrets oppfatning at bankens markedsrisiko ved årsskifte er lav. Likviditetsrisiko Risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte sine låneforfallsforpliktelser. Banken har utarbeidet egen likviditetspolicy som regulerer bankens likviditetsrisiko. Rammedokumentet har også klare grenser for likviditetsnivået i banken. Det omfatter regulering av innlånenes løpetid og forfallsstruktur, begrensning i store innskudd, nedre grense for bufferlikviditet og likviditetsindikatorene. Banken bruker en likviditetsmodell for å simulere fremtidig likviditetsbehov som oppdateres hver måned. Ukontrollert likviditetsbehov kan i første rekke oppstå som et resultat av at kunder tar ut innskudd. Andelen store kundeinnskudd er på et normalt nivå. Ved årsskifte utgjør slike innskudd 21,8% av totale innskudd mot 26,9% ved forrige årsskifte. Side 4 av 28

5 Banken har trekkrettigheter i to norske kredittinstitusjoner som benyttes i liten grad. Bankens tilgang på kortsiktig likviditet tilsvarer ved årsskifte 13,7% av totale innskudd. Banken har tatt opp lån både i obligasjonsmarkedet og i andre kredittinstitusjoner. Banken har ikke hatt forfall på lån i 2008, noe som har vært svært positivt for bankens likviditetsrisiko og rentemargin. Banken har tatt opp F-lån i Norges Bank for å dekke forfall på obligasjonslån i april Bankens likviditetssituasjon rapporteres månedlig til styret. Det er styrets oppfatning at likviditetsrisikoen er lav. Operasjonell risiko Operasjonell risiko omfatter risiko innen Personal, Økonomi, IT- sikkerhet, Fysisk sikkerhet, Drift, Juridisk sikkerhet, forvaltning, kontroll og Daglig drift. I dette inngår risikoen for at banken kan bli påført tap eller kostnader som følge av: IT-systemer og organisasjon ikke kan behandle transaksjoner på korrekt og tidsriktig måte manglende sikring av omdømme, eiendeler og ressurser m.v. bevisste handlinger fra egne ansatte og/eller utenforstående med sikte på å oppnå urettmessige fordeler manglende sikring av kunders eiendeler eller uaktsomhet ved forvaltning av eiendeler på vegne av andre systemtekniske og manuelle kontroller som ikke fungerer Banken skal til enhver tid ha kontroll på den operasjonelle risikoen, gjennom gode systemer for kvalitetssikring og intern kontroll. Det er styrets oppfatning at den operasjonelle risikoen i banken er lav. ANDRE FORHOLD DISPONERING AV OVERSKUDDET Styret foreslår at overskuddet på kr etter skatt disponeres slik: Overført til Sparebankens fond kr Avsatt til gavemidler kr LOVBEFALT TILLEGGSINFORMASJON Banken hadde ved årsskifte 28 ansatte fordelt på 25,8 årsverk. 2 menn og 4 kvinner har redusert stilling. Omfanget av overtid i banken er lavt, og det er ikke grunnlag for å si at overtid er knyttet til menn eller kvinner. Av de 28 ansatte er 61% kvinner og 39% menn. I bankens ledergruppe er det 6 personer, 2 kvinner og 4 menn. I bankens styre er det 2 kvinner og 3 menn. Gjennomsnittslønn i banken omregnet til 100% stillinger er kr Det er ingen forskjellsbehandling i lønn til personer i samme stillingskategori, og styret ser ikke behov for å iverksette tiltak for å endre bankens forhold til likestilling mellom kjønnene. Det er ansatt 1 ny medarbeider i Gjennomsnittlig sykefravær var i år 2008 på 4,04%. Arbeidsmiljøet er godt. Vi har egen bedriftshelseavtale med Hjelp24 på Notodden. Sikringsutstyret i banken ble oppgradert i 2007, og det ble gjennomført felles ransøvelse på Notodden i Banken forurenser ikke det ytre miljø. Banken driver ikke egne forsknings- og utviklingsaktiviteter, men har gjennom sitt eierskap i Terra Gruppen AS vært med på å finansiere utvikling av banksystemene i SDC Utvikling AS. Side 5 av 28

6 UTSIKTER FOR 2009 Den internasjonale finanskrisen slo for alvor innover Norge i 4. kvartal i For norske banker har virkningen først og fremst vært at funding er dyrt og lite tilgjengelig. På sikt vil lavere etterspørsel etter norske varer føre til at en del bedrifter vil oppleve økonomisk tilbakegang. Oppsigelser og konkurser vil øke. Banken er ikke eksponert i næringsliv utenfor vårt lokalmarked. Vår vurdering er at vårt lokale næringsliv vil bli mindre berørt av den økonomiske nedgangen enn mange andre plasser i Norge. Dette skyldes at bedriftene i vårt område i stor grad produserer varer og tjenester for lokalt salg. Vi vil derfor få færre konkurser og mindre arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Boligprisene i vårt lokalmarked vil heller ikke se de store svingningene. Bruktboliger er, og har alltid vært, priset lavere enn det koster å bygge nye boliger. Det er en stabiliserende faktor både i oppgang og nedgangstider. Med lavere rente vil både betjeningsevnen for de som har boliglån bedres, og investeringslysten øke for de som skal kjøpe seg bolig. Det lave rentenivået vil føre til at bankenes rentemargin vil falle, men bankens satsing på kompetanse og kapasitet innenfor salg av forsikring og andre provisjonsbaserte produkter gjør at vi står godt rustet for å møte tider med lavere renteinntekter blir et spennende år hvor mye kan skje, og vi er relativt optimistiske på bankens vegne ved inngangen til året. Styret vil takke bankens ansatte for svært god innsats og positiv innstilling til endringer og utvikling. Takk også til bankens tillitsvalgte for god innsats i 2008, og til kunder og andre samarbeidspartnere for den tillit dere har vist banken gjennom året. Sauland, den / Torunn Hovde Kaasa Godtfred Særsland Anne Sætre Kaasa Styreleder Styrets nestleder Leif Harald Langåsdalen Oddvar Nygård Øivind Larsen Banksjef Side 6 av 28

7 RESULTATREGNSKAPET 2008 Notehenv Renteinntekter og lignende inntekter: Renter og lign. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinst Renter og lign. inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lign. inntekter av sert., obl. og andre renteb. verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader: Renter og lign. kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lign. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lign. kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lign. kostnader på ansvarlig lånekapital note Andre rentekostnader og lign. kostnader note Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter: Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning: Inntekter av aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkasting Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter note Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: Andre gebyrer og provisjonskostnader note Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdip. som er omløpsm. Netto verdiendring og gev/tap på sert., oblig. og andre rentepap Netto verdiendring og gev/tap på aksjer Netto verdiendring og gev/tap på valuta og fin. derivater note Sum netto verdiendr. og gev./tap på valuta og verdip. som er omløpsm Andre driftsinntekter: Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter 43 - Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader: Lønn m.v. Lønn note Pensjoner note Sosiale kostnader note Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivinger m.v. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler: Ordinære avskrivinger note Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Side 7 av 28

8 Notehenv Andre driftskostnader: Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader note Sum andre driftskostnader: Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån note 2 B Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsm. Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst / tap Sum nedskr./rev.av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsm Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat note Resultat av ordinær drift etter skatt Til disposisjon Disponeringer Overført til sparebankens fond note Overført til gaver Sum disponeringer Side 8 av 28

9 BALANSERAPPORT 2008 EIENDELER Notehenv Kontanter og fordringer på sentralbanker note 1C, Utlån til og fordringer på kredittinst. Utlån til og fordr. på kredittinst. uten avtalt løpetid/opps.frist note Utlån til og fordr. på kredittinst. med avtalt løpetid/opps.frist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjonar Utlån til og fordringer på kunder: Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån note Sum utlån før tapsavsetninger. note 2C,D, Nedskr. individuelle utlån note 2 B Nedskr. på grupper av utlån note 2 B Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler note Sertifikater, obligigasjoner og andre renteb. verdipap. med fast avk. Utstedt av det offentlige: Sertifikater og obligasjoner note Utstedt av andre: Sertifikater og obligasjoner note 3, Sum sertif. oblig. og andre renteb. verdipap. med fast avk Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: Aksjer, andeler og grunnfondsbevis note Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper note Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Immatrielle eiendeler: Andre immaterielle eiendeler note 5A Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler: Maskiner og inventar Byggninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler note Andre eiendeler: Andre eiendeler note Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptj. ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser note Andre forskuddsbetalinger og ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptj. ikke mot. innt SUM EIENDELER Side 9 av 28

10 GJELD OG EGENKAPITAL BALANSERAPPORT 2008 GJELD Notehenv Gjeld til kredittinstitusjoner: Lån og innsk. fra kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsig.frist Lån og innsk. fra kredittinst. med avtalt løpetid eller oppsig.frist Sum gjeld til kredittinstitusjonar: note 10, Innskudd fra og gjeld til kunder: Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder: note 10,11, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer note 10, Annen gjeld: Annen gjeld note 15, Sum annen gjeld: Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser: Pensjonsforpliktelser note Utsatt skatt note Andre avsetninger for påløpt kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lån note Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital: Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital note Sum egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital: Poster utenom balansen: Pantstillelse -verdip. deponert som sikkerhet for lån i Norges Bank note Garantiansvar note 2C,12, I styret for Hjartdal og Gransherad Sparebank Sauland Torunn Hovde Kaasa Godtfred Særsland Anne Sætre Kaasa Styreleder Styrets nestleder Leif Harald Langåsdalen Oddvar Nygård Øivind Larsen Banksjef Side 10 av 28

11 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2008 Note 1A: Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og regler fastsatt i regnskapslov, forskrifter om årsregnskap for banker og god regnskapsskikk. Eiendeler som er ment for varig eie eller bruk, går frem av noten til den enkelte balansepost. Regnskapsprinsippene som er benyttet er gjort nærmere rede for under den enkelte note, med henvisning til den enkelte regnskapspost. Bankens regnskapsprinsipp er ikke endret fra i fjor. Alle regnskapstall er i hele 1000, der ikke annet er sagt. Note 1B: Periodisering og inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner er bokført i regnskapet etter hvert som de er opptjent som inntekter, eller påløpt som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpne kostnader blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente inntekter blir ført som tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og Grunnfondsbevis blir ført som inntekt i det året de blir mottatt. Gebyr som betaling for utførte tjenester blir bokførte som inntekt når de betales. Note 1C: Valuta Bankens beholdning av utenlandsk valuta er i regnskapet omregnet til norske kroner etter kursen på balansedagen. Inntekter og kostnader i valuta er omregnet til norske kroner på transaksjonstidspunktet. Note 2A: Vurderingsprinsipp for utlån Bankens utlånsportefølje vurderes til pålydende for de lånene som ikke er misligholdte og tapsutsatte. Tapsutsatte lån er lån der kundens økonomiske situasjon tilsier at det i fremtiden vil kunne oppstå tap. Banken vurderer risikoen for tap, samt vurderer realisasjonsverdien av de deponerte sikkerhetene som er knyttet til lånet. Banken vurderer et engasjement som misligholdt når restanser er over 90 dager. Regnskapsføringen av nedskriving av verdien på lån og garantier skjer i henhold til utlånsforskriften. Lån og garantier skal nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Banken har valgt en forenklet modell for beregning av nedskrivningen. Modellen vår bygger på at vi fortsatt har individuelle nedskrivninger på lån som objektive bevis på økt risiko for tap. Det er ikke endret prinsipp for disse nedskrivningene, men det er avdekket større utlånsvolum som kvalifiserer for nedskrivning. Gruppevise nedskrivninger baserer seg på vurdering av historiske tap på ulike risikoklasser innenfor privat og næring. Det er kun risikoklasse CDE som gir grunnlag for gruppevis nedskrivning. Konstaterte tap i de ulike risikoklassene de siste 3 årene er lagt til grunn for beregningen. Banken har ikke endret prinsipp for beregning av gruppevise nedskrivninger pr Misligholdte og tapsutsatte engasjementer er på et lavt nivå, og banken har ikke sett behov for å gjøre større nedskrivninger enn standardmodellen tilsier. Note 2B: Mislighold og tap på engasjementer Misligholdte engasjementer Misligholdte lån Nedskr. individuelle lån Netto misligholdte lån Ikke inntektsførte renter Side 11 av 28

12 Øvrige tapsutsatte engasjementer Med øvrige tapsutsatte engasjement menes engasjement som ikke er misligholdt, men der kundens økonomiske situasjon tilsier at det i fremtiden vil kunne oppstå tap Tapsutsatte lån, ikke misligholdt Nedskr. individuelle lån Netto tapsutsatt Endring i nedskrivning individuelle utlån Nedskrivning individuelle lån er avsetning til dekning av påregnelig tap på engasjement som er identifisert som tapsutsatt på balansedagen Nedskr. individuelle lån. pr Periodens konst. tap, hvor det tidligere er foretatt nedskr. lån Økte nedskr. individuelle lån i perioden Nye nedskr. på individuelle lån i perioden Tilbakeføring av nedskr. på individuelle lån i perioden = Nedskrivninger individuelle lån pr Endring i nedskrivning grupper av lån. Nedskriving av grupper på lån skal dekke tap som ut fra forhold som foreligger på balansedagen må antas å komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet på enkeltkunder. Etter gjennomgang av de klassifiserte engasjementene er styrets vurdering at nedskrivingen på grupper av lån er tilstrekkelig Nedskr. grupper av lån Periodens endring i nedskriving på grupper av lån = Nedskr. grupper av lån pr Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretning ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet ut fra andre forhold vurderes som tapt Periodens endring i nedskr. individuelle lån Periodens endring i nedskr. på grupper av lån Årets konst. tap på lån som tidligere år er nedskrevet Årets konst. tap på lån som tidligere år ikke er nedskrevet Årets inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad Side 12 av 28

13 Note 2C: Utlån og garantier fordelt etter sektor/næring og geografi Utlån fordelt etter sektor/næring Sektor/næring Totale utlån Mislighold Øvrige tapsutsatte Individuelle nedskr Personmarked Primærnæring Anna næring Off. forvaltning Sum Garantier fordelt etter sektor/næring Sektor/næring Garantier Personmarked Primærnæring Anna næring Diverse Sum Det er ikke registrert noe mislighold på garantier pr Det er heller ikke ført tapsavsetninger. Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode Utlån Tap Garantier Hjartdal kommune Notodden Kommune Kongsberg Kommune Resten av landet Sum Note 2D: Risikoklassifisering Bankens klassifiseringssystem er utarbeidet av SDC Udvikling. Det er utarbeidet egne rutiner og retningslinjer for klassifiseringen av kundene. Disse er integrert i klassifiseringssystemet. Systemet klassifiserer etter akkumulerte risikoklasser fra A til E, hvor A er lav risiko og E er høy risiko. Utlån og garantier på både person- og bedriftsmarkedet klassifiseres ved etablering og ved engasjementsendringer. Alle næringslån skal klassifiseres minimum årlig. Klassifisering av boliglån gjøres ved hver vurdering av panteobjektet eller minimum hvert 3. år. Vurderingene knyttet til klassifiseringen er ulik avhengig av om det er nærings- eller personkunder. Banken deler derfor opp sin utlånsportefølje i næringslån og privatlån når det gjelder vurdering av risiko. Nedskrivninger på grupper av lån er ikke fordelt på de ulike risikoklassene. Utlån til privatmarked I klassifiseringssystemet for privatkunder vektlegges 3 dimensjoner. Engasjementene vurderes etter sikkerhet (50%), betalingsevne (30%) og andre faktorer (20%). Side 13 av 28

14 Risikoklasser Potensiell Individuell Brto.utlån Eksponering Garantier nedskrivning A Lav risiko B C Normal risiko D E Høy risiko Ikke klassifiserte Total Antatte forventede tap i personmarkedet antas å være marginale i forhold til renteinntektene. Banken har i tillegg garantiansvar ovenfor Terra Boligkreditt med kr mill. Garantien gjelder utlån til privatkunder og har lav risiko. Utlån til næringslivet I klassifiseringssystemet for næringslivsengasjement vektlegges 3 dimensjoner. Engasjementene vurderes etter økonomi (45%), sikkerhet (35%) og andre faktorer (20%). Risikoklasser Potensiell Individuell Brto.utlån eksponering Garantier nedskrivning A Lav risiko B C Middels risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt For risikoklasse A, B og C vil forventede tap i forhold til renteinntektene være marginale. Under risikoklasse D og E er sannsynligheten for tap noe større, men forventes å være betydelig mindre enn gruppens renteinntekter. Note 3: Obligasjoner og sertifikater. Sertifikater benyttes til plassering av overskuddslikviditet og defineres som omløpsmidler. Banken har i 2008 plassert i sertifikater i perioder med overskuddslikviditet. Obligasjonene deles inn i to grupper, Omløpsobligasjoner og Anleggsobligasjoner. Omløpsobligasjoner er ordinær bankportefølje hvor intensjonen om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Obligasjonene blir verdsatt til laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Anleggsobligasjoner er obligasjoner som er anskaffet for å sikre de krav som lovverket setter til bankens likviditet. Hensikten med disse obligasjonene er å beholde dem til forfall. Obligasjonene blir verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Pr hadde banken ikke anleggsobligasjoner. Banken har inngått en avtale om aktiv forvaltning og har i stor grad benyttet seg av de priser som er beregnet av forvalter. Disse prisene kan avvike i uvesentlig grad fra offisielle ligningskurser. I dagens marked er det generell usikkerhet om prisingen av obligasjoner og rentepapirer. Dette skyldes kombinasjonen av lav omsetning og stigende kredittspreader på risikopapirer. I et marked hvor flere aktører avstår fra å øke risikoen i sine porteføljer, har salgspress innenfor enkelte aktivaklasser resultert i kraftige prisendringer. Dette gjelder spesielt Side 14 av 28

15 papirtypene høyrisiko industri, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Banken har investert i et ansvarlig lån med bokført verdi 750 tusen kroner. Banken har ingen høyrisikopapirer eller fondsobligasjoner ved utgangen av Obligasjons- / sertifikatbeholdningen fordeler seg slik Ansk. kost Mark.verdi Bokf. verdi And. børsn. Sertifikater Obligasjoner med fortrinnsrett Omløpsobligasjoner Sum Gjennomsnittlig effektiv rente i 2008 for obligasjons- og sertifikatbeholdningen er 6,31 %. Renten er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. I beholdningen av obligasjoner ligger det obligasjoner for til sammen pålydende kr. 94 mill. som er deponert som sikkerhet i Norges Bank. Obligasjons- og sertifikatbeholdning etter sektor Debitor sektor Omløp. oblig Stats- og statsgar Kommune/Fylke Finans Sum Beholdningsendringer Saldo pr Tilgang gjennom året Avgang i året Nedskrivning -248 Saldo pr Note 4: Verdsettelse av aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis. Regnskapsprinsipper Aksjer, andeler og grunnfondsbevis deles i tre grupper: Øvrige omløpsmidler, handelseportefølje og øvrige anleggsmidler. Øvrige omløpsmidler m.m. er ordinær bankportefølje hvor intensjonene om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Aksjene m.m. anses som en portefølje og blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Handelsporteføljen inneholder aksjer anskaffet med intensjon om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger. Aksjene blir verdsatt til markedsverdi. Anleggsmidler, det vil si aksjer m.m. som er beregnet til varig eie er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når de virkelige verdiene er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget ikke lenger vurderes å være til stede. Virkelig verdi/markedsverdi av aksjer m.m. defineres som børskurs pr Side 15 av 28

16 Sum fondsandeler og aksjer Øvrige omløpsaksjer med m.m. Fondsandeler holdt som omløpsmidler Andeler Anskaff.- kost Bokført verdi Virkelig verdi Aberdeen Norden/Baltikum eiendomsfond Aberdeen Norge II eiendomsfond Terra Bankinnskudd Sum fondsandeler Aksjer holdt som handelsportefølje Antall Anskaff.- kost Bokført verdi Virkelig verdi Kongsberg Gruppen AS Norsk Hydro ASA DnB Nor ASA Telenor ASA Statoil ASA Sum aksjer holdt som handelsportefølje Aksjer og fondsandeler holdt som anleggsmidler Antall Eierandel Anskaff.- kost Bokført verdi Virkelig verdi Nordito AS ,06 % Spama AS 150 0,48 % Terra-Gruppen AS ,24 % Notodden i Sentrum AS BTV Invest 400 0,38 % German Property AS eiendomsfond Norwatt Energy inv - energifond Sum aksjer og fondsandeler holdt som anleggsmidler Aksjer i tilknyttede selskap Terra Eiendomsmegling Telem. AS 76 25,33 % Sum aksjer i tilknyttede selskap Sum aksjer i tilknyttede selskap Beholdningsendringer anleggsaksjer m.m Saldo pr Tilgang gjennom året Avgang i året Nedskrivning/oppskrivning -410 Saldo pr Andel av børsnoterte aksjer og andeler var kr pr Hjartdal og Gransherad Sparebank er medeier i Terra Eiendomsmegling Telemark AS, sammen med Tinn Sparebank og eiendomsmegler Reinulf Åsen. Bankens eierandel er på 25,33 %. Andelen av selskapets foreløpige underskudd er på kr ,- og andelen av selskapets foreløpige egenkapital er på kr ,-. Selskapet hadde pr innskudd i banken på kr ,-. Tilsvarende innskudd pr var kr ,-. Bankens eierandel i Terra Eiendomsmegling Telemark AS er nedskrevet til kr 0,- i Side 16 av 28

17 Note 5A: Verdsettelse av varige driftsmiddel Banken eier forretningslokale i Sauland sentrum med adresse, Postboks 24, 3665 SAULAND. Totalt areal utgjør 1000kv.m. Av dette disponerer Hjartdal og Gransherad Rekneskapskontor 320 kv.m. Resten disponeres av banken. Faste eiendommer og varige driftsmiddel er i balansen ført til kostpris med fradrag av ordinære akkumulerte avskrivninger. Avskrivningen er basert på kostpris, og fordelt på driftsmidlets økonomiske levetid. Banken benytter seg av følgende avskrivningssatser: Maskiner og EDB utstyr 20-30% Inventar 20% Aktiverte kostnader 20%-33% Bygninger 2% Bankbygget med tilhørende tomt benyttes i bankens daglige drift med adresse 3692 Sauland. Banken aktiverte 695 tusen kroner i 2007 og 29 tusen kroner i 2008, i forbindelse utviklingskostnader etter bytte av data leverandør i 2005 (SDC-prosjektet). Kostnaden er bokført under immaterielle eiendeler. Beløpet vil bli avskrevet over 3 år som er restløpetiden på det som ble aktivert etter konverteringen i (se note 5B) Note 5B Varige driftsmiddel Imm. eiend. Mask./invent. Bygninger Tomt Kostpris Tilgang i Avgang i Akkumulert avskriving Bokført verdi Note 5C: Leieavtaler Banken har en leieavtale med Cowardgården KS for avdelingen i Storgt. 30 på Notodden. Leieavtalen er fra 1999 og ble fornyet for 5 nye år i Leien består av husleie som utgjør kr ,- for 2008 og felleskostnader som utgjør kr ,-. For bankens avdeling i Storgt. 30 på Kongsberg er det tegnet leieavtale med PK Eiendom AS. Avtalen ble inngått og var gjeldene fra Avtalen løper til For 2008 er det betalt kr ,- i leie og kr ,- i felleskostnader. Note 6A: Egenkapital Sp.bank.fond Gavefond Egenkapital pr Overført Sparebankens fond Egenkapital pr Note 6B: Kapitaldekning Kravet til kapitaldekningen er at netto ansvarlig kapital minst skal utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Netto ansvarlig kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av Sparebankens fond og gavefond med fradrag for pensjonsforpliktelsen og immaterielle eiendeler. Tilleggskapitalen består av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner fratrukket ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner. Side 17 av 28

18 Netto ansvarlig kapital Kjernekapital: Sparebankens fond Gavefond Overfinansiert pensjonsforpliktelse Fondsobligasjoner Immatrielle eiendeler Sum kjernekapital Ansvarlig kapital andre finansinst Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori: Verdigrunnlag Vektet verdi Vektet verdi Stater Lokal regional myndighet Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav fra operasjonell risiko Gruppenedskrivninger Ansvarlig kapital i andre finansinst Beregningsgrunnlag: Vekt Eiendeler 20 % % % Andre poster utenom balansen Tapsavsetning som ikke medregnes Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 15,49 % 14,49 % Side 18 av 28

19 Note 7: Lån og ytelser til ansatte og tillitsvalgte. Antall årsverk i gjennomsnitt for året er 25,3 årsverk. Gjennomsnittlig antall ansatte er 28. Lønn og honorarer til ledende ansatte, tilitsvalgte og revisor (hele kroner) Banksjef Øivind Larsen Styret Torunn Hovde Kaasa Styreleder Anne Sætre Kaasa Styremedlem Godtfred Særsland Styremedlem Leif H. Langåsdalen Styremedlem Oddvar Nygård Styremedlem, ansattes representant Forstanderskap Reidun Finkenhagen Leder Aud Hegna Finnekåsa Medlem 700 Camilla Djupedal Krosshus Medlem 700 Elsa Slaattun Medlem 700 Harald Nisi Medlem 700 Inger Øya Grøgård Medlem 700 Signe Øya Bekkhus Medlem 700 Sissel Nisi Medlem 700 Tore Gunnar Bratsberg Medlem 700 Jørgen Lia Medlem 700 Kontrollkomite Borgar Veiding Leder Tone Brukås Medlem Johannes Asland Medlem Honorar revisor Revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Annen bistand Honorar til revisor er eks. merverdiavgift Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte Lån og kreditter Banksjef Øyvind Larsen Leder forstanderskapet Reidun Finkenhagen Forstanderskapet Styreleder Torunn Hovde Kaasa Styret Leder kontrollkommiteen Borgar Veiding 0 Kontrollkommiteen Andre ansatte Garanti Banken har for perioden subsidiert lån til ansatte med kr ,- Tillitsvalgte har bankens ordinære vilkår. Side 19 av 28

20 Pensjonsforpliktelse overfor ansatte og tillitsvalgte Banken har en kollektiv pensjonsordning for de ansatte som er dekket gjennom Storebrand. Pensjonsordningen skal dekke 27 ansatte. Storebrand Pensjonstjenester AS har foretatt beregninger i henhold til Norsk Regnskapsstandard NRS-6 for pensjonskostnader. Det er i beregningene tatt hensyn til bankens medlemskap i AFP-ordningen. To ansatte benytter seg av AFP-ordningen og har tatt ut 40 % pensjon. Beregningsforutsetninger: Avkastning på pensjonsmidler 6,30 % Diskonteringsrente 5,80 % Årlig lønnsvekst 4,50 % Årlig økning i G *) 4,25 % Årlig regulering av pensjoner 2,00 % Uttakstilbøyelighet AFP (usikret ordning) 33% *) G= folketrygdens grunnbeløp Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds - og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. Pensjonskostnad Sikret ordning Usikret ordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpl Forventet avkastning av pensjonsm Resultatf. estimatendr. og avvik Pensjonspremie, innskuddsbasert ordning Sum Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse Sikret ordn. Usikret ordn. Estimert påløpt pensjonsforpl Estimert verdi av pensjonsmidl Estimert nto. pensjonsm./forpl Ikke res.ført estim.endr. og avvik Nto pensjonsforpl./midler Note 8: Ansvarlig lånekapital i andre foretak Ansvarlig lånekapital 2008 Bokført under aksjer Bokført under sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 750 Sum Side 20 av 28

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom Årsberetning 2010 for

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer