Styrets beretning for 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning for 2003"

Transkript

1 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har god lønnsomhet. Bankens egenkapitalrentabilitet er blant de beste i landet. Enebakk Sparebank opphørte i 2003 og kundene ble overtatt av LillestrømBanken. Dette har krevd store ressurser første halvår, med vellykket resultat. Banken vokser fortsatt mer på utlån enn på innskudd, men innskuddsveksten er tilfredstillende. Bankens innskuddsdekning er også tilfredstillende. Imidlertid påvirker konkurranse om innskuddene bankens netto rentemargin. Enkelte banker har problemer med å få penger i markedet og det medvirker til at konkurransen om de større innskuddene til tider blir dyr. LillestrømBankens kunder klarer seg godt på tross av økning i arbeidsledigheten. Misligholdet er fortsatt svært lavt, noe som skyldes en restriktiv kredittgivningspolitikk og en aktiv oppfølgning av kunder. Anskaffelse av penger har fått økt fokus de siste årene. LillestrømBanken er attraktiv i pengemarkedet, men vi opplever også at bankens størrelse har vel så stor betydning for prising av de pengene vi får, som risiko i kredittporteføljen. Vi arbeider gjennom Terra- Gruppen for å etablere et kredittforetak slik at bankene i Terra-Gruppen blir mindre avhengige av pengemarkedet som fundingkilde. Vi har fortsatt en positiv utvikling i salg av forsikringsprodukter. Inntekter fra spareprodukter viser en liten bedring. Bedre salg av spareprodukter vil være et av de viktigste satsingsområdene i årene som kommer. Samlet har vi et svært godt år for andre driftsinntekter, som ender på nesten 0,92 %, hvilket er nær vårt langsiktige mål på 1 %. Kostnadene målt i prosent av forvaltningskapitalen utvikler seg godt og vi har en sterk tro på at LillestrømBanken skal kunne tilpasse seg en stadig synkende rentemargin gjennom kostnadseffektiv drift og godt salg av "off-balance-produkter". En stor del av personalkostnadene er nå variabel lønn i form av forskjellige bonusordninger, dette sikrer at også kostnadene vil variere med salgsresultater og overskudd. Resultatutviklingen Årets overskudd før skatt er 34,07 millioner kroner, hvilket gir et overskudd etter skatt på 25,43 millioner kroner. Overskuddet gir en egenkapitalrentabilitet før skatt på 16,80 %, tilsvarende etter skatt er 12,56 %. Bankens målsetting er en egenkapitalrentabilitet før skatt på 10,39 %. Aksjemarkedet snudde endelig våren Vi hadde tap på dette området i første kvartal. Men dette har i løpet av året snudd til et svært positivt resultat. Bankvirksomheten har også i år gitt et godt bidrag til resultatet. Vi nærmer oss nå et punkt der de fleste av våre betalingstjenester dekker sine kostnader. Det er i første rekke betalinger med kort og enkelte manuelle tjenester som fortsatt subsidieres. Driftskostnadene utvikler seg stadig i riktig retning. Bonusordningene i banken ser ut til å virke etter sin hensikt og bonuser utgjorde 0,14 % av forvaltningskapitalen i Det gode resultatet medvirket også til at overskuddsbonusene ble store. Totalt utgjør resultatbasert lønn 15,28 % av den totale personalkostnaden. Halvparten av dette er overskuddsbonus. Styret er tilfreds med at gode lønninger fremkommer som et resultat av god bankdrift. Driftskostnadene for bankvirksomheten var 44,4 millioner kroner i 2003, hvilket tilsvarer 1,63 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2002 utgjorde driftskostnadene 1,77 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, og i ,85 %. Utviklingen av inntekter fra andre tjenester enn innskudd og utlån er positiv. Etter flere år med tap utgjorde verdipapirvirksomheten i fjor et betydelig bidrag til resultatet. Netto kursgevinst var i ,4 millioner kroner. Inntektene fra forsikring og andre banktjenester økte med 23 % eller 3,2 millioner kroner i Banken er deleier i 2 eiendomsselskaper i tillegg til at banken eier gården Torvet 5 i Lillestrøm. Vi vurderer endringer i organiseringen av vår eiendomsvirksomhet. LillestrømBanken har også en 18 % eierandel i Terra Eiendomsmegling Akershus AS. Selskapet har en positiv utvikling, men gir enda ikke utbytte. Tapsutviklingen Mot slutten av året har vi foretatt en større avsetning på en av våre bedriftskunder. Virksomheten overholder sine 6

2 forpliktelser, men vi vurderer situasjonen som usikker. Overtagelsen av Enebakk Sparebanks kunder medførte også en økning av spesifiserte tapsavsetninger. Vår utlånsportefølje er solid og konstaterte tap utgjør 1,56 millioner kroner eller 0,07 % av utlånsmassen. Vi fortsetter oppbygging av den uspesifiserte tapsavsetningen. For 2003 settes det av 3,5 millioner kroner, hvilket bringer uspesifiserte tapsavsetninger opp i 22 millioner kroner. Dette utgjør 0,87 % av totale utlån. Våre utlån er i stor grad boliglån med svært god sikkerhet. Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. Av totale utlån på 2,536 millioner kroner, er det et mislighold på 7,1 millioner av porteføljen ved årsskiftet. Dette utgjør 0,27 % av porteføljen. Balansen Forvaltningskapitalen økte med 468 millioner kroner. Tilsvarende 19,5 % fra forrige årsskifte. Utlånsveksten er fortsatt sterk, men veksttakten ble svakere utover året etter at vi valgte å bremse veksten noe. Banken har et stort potensiale på utlånssiden og vi regner med å kunne vokse sterkere ved hjelp av et kredittforetak. Vi har utnyttet veksten de senere årene til å et omstillingsarbeide som har satt banken bedre i stand til å møte fremtiden. Den sterke prioriteringen av lån med god sikkerhet påvirker selvfølgelig netto rentemargin, men vi er godt forberedt på fortsatt nedgang i rentemarginen. Utlånsveksten var i 2003 på 19,4 % og innskuddsveksten var 11,2 %. Tilsvarende tall for 2002 var en utlånsvekst på 22,8 % og en innskuddsvekst på 11,60 %. Bankens beholdning av verdipapirer var 234,7 millioner kroner ved utgangen av Av dette var 37 millioner aksjer og 15 millioner grunnfondsbevis. LillestrømBankens netto ansvarlig kapital var ved utgangen av ,59 millioner kroner. Kjernekapitalen var på 213,5 millioner og utgjorde 8,10 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Banken tok i 2003 opp et ansvarlig lån på 50 millioner kroner. Kapitaldekningen var ved utgangen av året 15,58 %. Myndighetenes krav er 8 %, mens banken har en målsetting på ca. 15 %. Forretningsmessig risiko Bankens sterke vekst stiller stadig større krav til rutiner og kontroller. I forbindelse med en pågående omorganisering vil det i 2004 bli tilført ytterligere ressurser til økonomisk styring og internkontroll. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap på utlån og garantier. Veksten i LillestrømBanken er fortsatt sterk, men veksten kommer fortsatt i stor grad på boliglån. Vi har derfor fortsatt vekst som i stor grad kommer på sikre boliglån. Den restriktive linjen med henblikk på sikring av lån gir som resultat en misligholdsprosent på 0,27 %, hvilket er svært lavt. Bankens utlån er sikret med realverdier på Nedre Romerike og vi har stor tro på en positiv utvikling av realverdiene i dette området både på kort og lang sikt. Alle næringsengasjementer over kroner er gjennomgått og vurdert. Alle lån er risikoklassifisert. Styret forventer at risikoen for tap i utlånsporteføljen er liten, men at tap vil kunne forekomme også neste år. Vi har tatt høyde for dette med uspesifiserte tapsavsetninger. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Sterk vekst har de siste årene økt vårt fokus på anskaffelse av midler. Banken har ved utgangen av året obligasjonslån på 325 millioner kroner og sertifikater på 258 millioner. Vi har også innskudd på 3 måneders oppsigelse på 25,4 millioner. Dette er fordelt på 13 kunder. Våre innskudd er fordelt på mange kunder og vi har ingen innskudd over 10 millioner kroner. Vårt mål er at innskuddene i fremtiden skal dekke 75 % av våre utlån. Vi opplever at det er greit å skaffe midler i markedet. Terra-Gruppens planer om et kredittforetak vil bli brukt som et redskap for å unngå for stor avhengighet av pengemarkedet. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for at fastrenteplasseringer og fastrentelån skal få en avvikende avkastning i forhold til papirer med flytende rente. Det er i første rekke vår store beholdning av verdipapirer som gir banken renterisiko. Vi har vært forsiktige i vår forvaltning og har tatt lite renterisiko. Vi har også noen få fastrentelån og vi antar dette vil kunne bli mer attraktivt for en del av kundene i tiden fremover. Renterisikoen beregnet som kurstap/kursgevinst ved en renteendring på 1 % var pr ca 0,7 millioner kroner. Kursrisiko i verdipapirporteføljen Banken investerer aktivt i aksjer og har en relativt stor beholdning av rentebærende Veksten i LillestrømBanken er fortsatt sterk, og veksten kommer fortsatt i stor grad på boliglån. 7

3 Banken investerer aktivt i aksjer og har en relativt stor beholdning av rentebærende papirer. papirer. Rammen for handelsporteføljen er 30 millioner kroner eksklusive kursgevinster. Vi har også en ramme for plassering i aksjer internasjonalt på 15 millioner, denne har ikke vært benyttet i Vi betrakter aksjeinvesteringer som en naturlig del av bankens forretningsvirksomhet og har anskaffet de ressurser vi mener er nødvendige. Vi har en egen person dedikert til dette, samtidig som vi kjøper ekstern kompetanse. Etter 2 svake år kom omslaget i 2. kvartal Vi hadde ved årsskiftet netto kursgevinster på 11,4 millioner kroner, hvilket er 7,8 millioner kroner bedre enn budsjettet. Det er styrets oppfatning at vi må regne med svingninger i denne type aktivitet og at avkastningen må vurderes over tid. De siste 7 årene har aksjer og grunnfondsbevis gitt oss en avkastning på 11,96 % i gjennomsnitt. Ansatte og arbeidsmiljø LillestrømBanken hadde ved årsskiftet 43 ansatte. Dette utgjorde totalt 41,1 årsverk. Sammenlignet med 2002 utgjorde dette 1,9 flere årsverk. I tillegg har det vært ca. 5 vikariater. Sykefraværet var i dager og utgjorde 8,14 % av disponibel arbeidstid. Et flertall av bankens ansatte er kvinner. På tross av dette har bankens ledergruppe ingen kvinnelige medlemmer. Bankens styre har i varierende grad hatt kvinnelige medlemmer, men for tiden er det ikke kvinner i styret. Det har i en årrekke vært arbeidet for å gi kvinnelige medarbeidere utviklingsmuligheter og vi har for tiden 4 kvinnelige gruppeledere. I forbindelse med omorganisering våren 2004 vil det også komme kvinner inn i ledergruppen. Omstillingstempoet er fortsatt stort. Men et mangeårig utviklingsarbeid har også satt de ansatte bedre i stand til å mestre nye oppgaver og å finne glede i utviklingsarbeidet. Å skape en lønnsomhet og samtidig beholde den nødvendige slakk for bedrifts- og personalutviklingen er en stor utfordring. Rask nedgang i fortjenestemarginen krever økte volumer, nye inntektskilder og ikke minst mer kostnadseffektiv drift. Alt dette legger rammebetingelser for arbeidsmiljøet. Vi deltar i ordningen med inkluderende arbeidsliv. Vi har ikke benyttet oss av mulighetene som ligger i ordningene i Markedsføring Bankens visjon "Profesjonell behandling, med omtanke for mennesket" sier mye om at satsingsområdet er å møte kunden med kompetanse både på produkter, markeder og ikke minst med kompetanse til å avdekke kundens behov. Salget av forsikringsprodukter utvikler seg fortsatt svært tilfredsstillende, mens banken ikke har det ønskede posisjon i markedet for nye spareprodukter. I Enebakk satser vi på en ny type bank uten kontanter. Kontoret i Enebakk er et rent salgskontor. Vi vurderer fra tid til annen flere kontorer, men ser en rekke fordeler med å være samlet på et sted. Banksamarbeid LillestrømBanken deltar i Terra- Gruppen. Dette gir oss eierskap i fondsforvaltningsselskap, skadeforsikringsselskap og livsforsikringsselskap. Terra- Gruppen solgte i året som gikk Entercard, som var kortselskapet gruppen baserte kortstrategiene på. Samarbeidet i Terra-Gruppen sikrer også LillestrømBankens strategiske interesser på vesentlige områder. Enebakk Da Enebakk Sparebank bestemte seg for å legge ned, tok LillestrømBanken over bankens kunder. Samtidig etablerte vi 4 salgsdager i Enebakk. Vi utplasserte også 2 minibanker i kommunen. Så langt kan vi si at vi har et stabilt forretningsvolum i Enebakk. Vi har imidlertid planer om å vokse sterkere i kommunen. Eiendomsvirksomheten Bankens deltagelse i eiendomsselskapene Lillestrøm Byutvikling AS og Torvet Øst Lillestrøm AS gir fortsatt ikke avkastning. Vi føler imidlertid det er riktig av oss å investere for fremtiden. Med god lønnsomhet har man råd til å være langsiktig. Torvet Øst Lillestrøm AS er i gang med bygging av leiligheter og forretningseiendom. 33 av 43 leiligheter er solgt og det er stor interesse for forretningslokalene. Lillestrøm Byutvikling AS står også foran realisering av byggeplaner i løpet av året. Vår eierandel i Torvet Øst Lillestrøm AS er 50 % og i Lillestrøm Byutvikling AS er eierandelen 30 %. Bankens eiere LillestrømBanken er en selveid institusjon. Dette medfører at våre innskytere velger representanter til våre styrende organer. I motsetning til 8

4 aksjebankene slipper altså våre kunder å betale for at eierne skal få utbytte. Vårt utbytte kommer i form av konkurransedyktige betingelser og et engasjement for å skape verdier i vårt nærmiljø. Samfunnet rundt oss Bankens bidrag til fellesskapet i form av skatt er betydelig. For 2003 er skatten 8,6 millioner kroner. Både et omfattende sponsorarbeid, deltagelse i eiendomsselskaper og en aktiv deltagelse i arbeidet med å utvikle Kunnskapsbyen Lillestrøm er et uttrykk for at banken har en klar forståelse av at vi må så før vi høster. Vi tror sterkt på at en aktør som vil bygge i sitt nærområde er av stor betydning for å skape utvikling. Overskuddsdisponering Bankens regnskap er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og denne forutsetningen er fortsatt tilstede. Bankens overskudd var kroner, som foreslås disponert slik: Overført til bankens fond kr ,- Gaver kr ,- Utsikter for det kommende året Det er fortsatt stor aktivitet i Lillestrøm og på Romerike. Vi tror på en hardere konkurranse og arbeider for å tilpasse oss en ytterligere reduksjon i netto rentemargin. Det lave rentenivået bidrar også til et press på rentemarginen. Et større forretningsvolum, salg av flere tjenester og ytterligere kostnadstilpasninger er nødvendige virkemidler og sentrale satsningsområder både i 2004 og de nærmeste årene. Utgangspunktet for å drive effektivt er utmerket. Områder der vi vil kunne merke smådriftsulemper de nærmeste årene er funding og IT-innkjøp. Vi arbeider mot innkjøpsfellesskapet for at ulempene skal minimaliseres. Etableringen av Terra Boligkreditt vil medvirke til at LillestrømBanken i større grad vil kunne utnytte sitt potensiale for å vokse raskere i personmarkedet. Terje Solvang Styrets formann Dag Sandberg Styrets nestformann Ole-Jørgen Kjustad Trond Joranger Øverst fra venstre: Bjørn O. Westby, Geir-Tore Nielsen, Ole-Jørgen Kjustad. Nederst fra venstre: Dag Sandberg, Terje Solvang, Trond Joranger. Walther Løken Hansen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Walther Løken Hansen Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef 9

5 Året som gikk Nøkkeltall: Netto renteinntekter 62,6 58,4 53,5 45,7 39,8 34,1 30,0 29,9 30,7 32,3 Andre driftsinntekter 32,3 12,8 11,3 15,7 20,6 10,1 22,3 13,7 13,2 4,1 Kursgevinst anleggsaksjer 0,2-1,1 10,2 Andre driftskostnader 53,5 46,6 42,5 41,0 37,0 33,6 31,3 25,8 23,6 21,8 Netto tap 7,6 2,1 3,5 5,3 2,9 2,0 0,0 0,9-1,1 0,5 Driftsresultat 34,0 21,4 18,9 25,3 20,5 8,6 21,1 16,9 21,5 14,2 Skatt 8,6 7,1 5,2 7,1 3,9 2,4 4,7 5,0 5,8 6,4 Årsoverskudd 25,4 14,3 13,7 18,1 16,7 6,2 16,4 11,8 15,6 13,3 Forvaltningskapital i mill.kr Innskudd i mill.kr Utlån i mill.kr Ansvarlig kapital i mill.kr. 264,6 190, ,7 144,7 127, Kapitaldekning i % 15,58% 13,85% 15,57% 15,49% 16,86% 15,77% 17,30% 19,75% 19,20% 17,38% Egenkapitalrentabilitet før skatt 16,80% 12,15% 11,10% 16,44% 15,06% 6,87% 18,58% 17,13% 25,38% 20,25% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 12,56% 8,10% 8,00% 11,81% 12,23% 4,97% 14,45% 12,05% 18,49% 18,99% Kostnader i % av inntekter 56,27% 66,47% 65,50% 57,26% 61,25% 76,17% 59,84% 59,17% 53,76% 61,21% Driftsresultat i % av totalkapitalen 1,19% 0,89% 0,95% 1,42% 1,45% 0,71% 1,94% 1,70% 2,57% 1,85% Driftsresultat i % av gjennomsnittlig forvaltning 1,29% 0,98% 0,99% 1,58% 1,56% 0,75% 2,03% 1,85% 2,68% 1,95% Vekst i forvaltningskapital 19,54% 20,36% 12,10% 25,62% 17,59% 11,07% 8,65% 15,82% 8,02% 11,62% Utlånsvekst 19,44% 22,77% 15,30% 23,85% 18,40% 16,34% 14,56% 13,31% 11,46% 7,62% Innskuddsvekst 11,19% 11,61% 14,90% 16,64% 16,69% 7,41% 9,49% 15,26% 7,15% 10,11% %vis vekst i egenkapital 12,87% 8,07% 8,30% 12,46% 12,90% 4,70% 13,11% 12,26% 17,20% 17,28% EK i % av totalkapital 7,48% 7,92% 8,90% 9,15% 10,19% 10,58% 11,23% 10,68% 11,13% 10,02% Egenkapitalrentabilitet før skatt Kapitaldekning i % 30% 25% 25% 20% 15% 10% 5% 20% 15% 10% 5% 0% 0% Forvaltningskapital i mill. kr. Driftsresultat i mill. kr

6 Resultatregnskapet (Beløp i hele 1000 kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner Renter o.l på utstedte verdipapirer Renter og lignende på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Note Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer (som ikke holdes som finansielle eiendeler til varig eie eller bruk) Netto gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Lønn m.v. Note 10 og Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle adm. kostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Note Andre driftskostnader Tap på utlån Note Reversering av nedskrivning på anleggsaksjer Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Note Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Gaver Sparebankens fond

7 Balanse (Beløp i hele 1000 kroner) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts-og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetn. Note 1 og Spesifiserte tapsavsetninger Note Uspesifiserte tapsavsetninger Note Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner (med fast avkastning) Note Verdipapirer med variabel avkastning Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Note Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Note Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

8 GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Note Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater Note Obligasjonsgjeld Note Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktiktelser Pensjonsforpliktelser Note Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpne kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Note Sum gjeld EGENKAPITAL Sparebankens fond Note SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Betingede forpliktelser og garantier Forpliktelser, finansielle derivater Note Lillestrøm 31. desember 2003/12. februar 2004 Terje Solvang Styrets formann Trond Joranger Dag Sandberg Styrets nestformann Walther Løken Hansen Ole-Jørgen Kjustad Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef 13

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

3. kvartalsrapport 2009

3. kvartalsrapport 2009 Foto: Ronny Østnes 3. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 3. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2008 3. kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2008 3 Kvartalsrapport 30.09.2008 DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter 3. kvartal før skatt er på 26,4 mill. kr, mot

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer