Styrets beretning for 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning for 2003"

Transkript

1 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har god lønnsomhet. Bankens egenkapitalrentabilitet er blant de beste i landet. Enebakk Sparebank opphørte i 2003 og kundene ble overtatt av LillestrømBanken. Dette har krevd store ressurser første halvår, med vellykket resultat. Banken vokser fortsatt mer på utlån enn på innskudd, men innskuddsveksten er tilfredstillende. Bankens innskuddsdekning er også tilfredstillende. Imidlertid påvirker konkurranse om innskuddene bankens netto rentemargin. Enkelte banker har problemer med å få penger i markedet og det medvirker til at konkurransen om de større innskuddene til tider blir dyr. LillestrømBankens kunder klarer seg godt på tross av økning i arbeidsledigheten. Misligholdet er fortsatt svært lavt, noe som skyldes en restriktiv kredittgivningspolitikk og en aktiv oppfølgning av kunder. Anskaffelse av penger har fått økt fokus de siste årene. LillestrømBanken er attraktiv i pengemarkedet, men vi opplever også at bankens størrelse har vel så stor betydning for prising av de pengene vi får, som risiko i kredittporteføljen. Vi arbeider gjennom Terra- Gruppen for å etablere et kredittforetak slik at bankene i Terra-Gruppen blir mindre avhengige av pengemarkedet som fundingkilde. Vi har fortsatt en positiv utvikling i salg av forsikringsprodukter. Inntekter fra spareprodukter viser en liten bedring. Bedre salg av spareprodukter vil være et av de viktigste satsingsområdene i årene som kommer. Samlet har vi et svært godt år for andre driftsinntekter, som ender på nesten 0,92 %, hvilket er nær vårt langsiktige mål på 1 %. Kostnadene målt i prosent av forvaltningskapitalen utvikler seg godt og vi har en sterk tro på at LillestrømBanken skal kunne tilpasse seg en stadig synkende rentemargin gjennom kostnadseffektiv drift og godt salg av "off-balance-produkter". En stor del av personalkostnadene er nå variabel lønn i form av forskjellige bonusordninger, dette sikrer at også kostnadene vil variere med salgsresultater og overskudd. Resultatutviklingen Årets overskudd før skatt er 34,07 millioner kroner, hvilket gir et overskudd etter skatt på 25,43 millioner kroner. Overskuddet gir en egenkapitalrentabilitet før skatt på 16,80 %, tilsvarende etter skatt er 12,56 %. Bankens målsetting er en egenkapitalrentabilitet før skatt på 10,39 %. Aksjemarkedet snudde endelig våren Vi hadde tap på dette området i første kvartal. Men dette har i løpet av året snudd til et svært positivt resultat. Bankvirksomheten har også i år gitt et godt bidrag til resultatet. Vi nærmer oss nå et punkt der de fleste av våre betalingstjenester dekker sine kostnader. Det er i første rekke betalinger med kort og enkelte manuelle tjenester som fortsatt subsidieres. Driftskostnadene utvikler seg stadig i riktig retning. Bonusordningene i banken ser ut til å virke etter sin hensikt og bonuser utgjorde 0,14 % av forvaltningskapitalen i Det gode resultatet medvirket også til at overskuddsbonusene ble store. Totalt utgjør resultatbasert lønn 15,28 % av den totale personalkostnaden. Halvparten av dette er overskuddsbonus. Styret er tilfreds med at gode lønninger fremkommer som et resultat av god bankdrift. Driftskostnadene for bankvirksomheten var 44,4 millioner kroner i 2003, hvilket tilsvarer 1,63 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2002 utgjorde driftskostnadene 1,77 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, og i ,85 %. Utviklingen av inntekter fra andre tjenester enn innskudd og utlån er positiv. Etter flere år med tap utgjorde verdipapirvirksomheten i fjor et betydelig bidrag til resultatet. Netto kursgevinst var i ,4 millioner kroner. Inntektene fra forsikring og andre banktjenester økte med 23 % eller 3,2 millioner kroner i Banken er deleier i 2 eiendomsselskaper i tillegg til at banken eier gården Torvet 5 i Lillestrøm. Vi vurderer endringer i organiseringen av vår eiendomsvirksomhet. LillestrømBanken har også en 18 % eierandel i Terra Eiendomsmegling Akershus AS. Selskapet har en positiv utvikling, men gir enda ikke utbytte. Tapsutviklingen Mot slutten av året har vi foretatt en større avsetning på en av våre bedriftskunder. Virksomheten overholder sine 6

2 forpliktelser, men vi vurderer situasjonen som usikker. Overtagelsen av Enebakk Sparebanks kunder medførte også en økning av spesifiserte tapsavsetninger. Vår utlånsportefølje er solid og konstaterte tap utgjør 1,56 millioner kroner eller 0,07 % av utlånsmassen. Vi fortsetter oppbygging av den uspesifiserte tapsavsetningen. For 2003 settes det av 3,5 millioner kroner, hvilket bringer uspesifiserte tapsavsetninger opp i 22 millioner kroner. Dette utgjør 0,87 % av totale utlån. Våre utlån er i stor grad boliglån med svært god sikkerhet. Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. Av totale utlån på 2,536 millioner kroner, er det et mislighold på 7,1 millioner av porteføljen ved årsskiftet. Dette utgjør 0,27 % av porteføljen. Balansen Forvaltningskapitalen økte med 468 millioner kroner. Tilsvarende 19,5 % fra forrige årsskifte. Utlånsveksten er fortsatt sterk, men veksttakten ble svakere utover året etter at vi valgte å bremse veksten noe. Banken har et stort potensiale på utlånssiden og vi regner med å kunne vokse sterkere ved hjelp av et kredittforetak. Vi har utnyttet veksten de senere årene til å et omstillingsarbeide som har satt banken bedre i stand til å møte fremtiden. Den sterke prioriteringen av lån med god sikkerhet påvirker selvfølgelig netto rentemargin, men vi er godt forberedt på fortsatt nedgang i rentemarginen. Utlånsveksten var i 2003 på 19,4 % og innskuddsveksten var 11,2 %. Tilsvarende tall for 2002 var en utlånsvekst på 22,8 % og en innskuddsvekst på 11,60 %. Bankens beholdning av verdipapirer var 234,7 millioner kroner ved utgangen av Av dette var 37 millioner aksjer og 15 millioner grunnfondsbevis. LillestrømBankens netto ansvarlig kapital var ved utgangen av ,59 millioner kroner. Kjernekapitalen var på 213,5 millioner og utgjorde 8,10 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Banken tok i 2003 opp et ansvarlig lån på 50 millioner kroner. Kapitaldekningen var ved utgangen av året 15,58 %. Myndighetenes krav er 8 %, mens banken har en målsetting på ca. 15 %. Forretningsmessig risiko Bankens sterke vekst stiller stadig større krav til rutiner og kontroller. I forbindelse med en pågående omorganisering vil det i 2004 bli tilført ytterligere ressurser til økonomisk styring og internkontroll. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap på utlån og garantier. Veksten i LillestrømBanken er fortsatt sterk, men veksten kommer fortsatt i stor grad på boliglån. Vi har derfor fortsatt vekst som i stor grad kommer på sikre boliglån. Den restriktive linjen med henblikk på sikring av lån gir som resultat en misligholdsprosent på 0,27 %, hvilket er svært lavt. Bankens utlån er sikret med realverdier på Nedre Romerike og vi har stor tro på en positiv utvikling av realverdiene i dette området både på kort og lang sikt. Alle næringsengasjementer over kroner er gjennomgått og vurdert. Alle lån er risikoklassifisert. Styret forventer at risikoen for tap i utlånsporteføljen er liten, men at tap vil kunne forekomme også neste år. Vi har tatt høyde for dette med uspesifiserte tapsavsetninger. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Sterk vekst har de siste årene økt vårt fokus på anskaffelse av midler. Banken har ved utgangen av året obligasjonslån på 325 millioner kroner og sertifikater på 258 millioner. Vi har også innskudd på 3 måneders oppsigelse på 25,4 millioner. Dette er fordelt på 13 kunder. Våre innskudd er fordelt på mange kunder og vi har ingen innskudd over 10 millioner kroner. Vårt mål er at innskuddene i fremtiden skal dekke 75 % av våre utlån. Vi opplever at det er greit å skaffe midler i markedet. Terra-Gruppens planer om et kredittforetak vil bli brukt som et redskap for å unngå for stor avhengighet av pengemarkedet. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for at fastrenteplasseringer og fastrentelån skal få en avvikende avkastning i forhold til papirer med flytende rente. Det er i første rekke vår store beholdning av verdipapirer som gir banken renterisiko. Vi har vært forsiktige i vår forvaltning og har tatt lite renterisiko. Vi har også noen få fastrentelån og vi antar dette vil kunne bli mer attraktivt for en del av kundene i tiden fremover. Renterisikoen beregnet som kurstap/kursgevinst ved en renteendring på 1 % var pr ca 0,7 millioner kroner. Kursrisiko i verdipapirporteføljen Banken investerer aktivt i aksjer og har en relativt stor beholdning av rentebærende Veksten i LillestrømBanken er fortsatt sterk, og veksten kommer fortsatt i stor grad på boliglån. 7

3 Banken investerer aktivt i aksjer og har en relativt stor beholdning av rentebærende papirer. papirer. Rammen for handelsporteføljen er 30 millioner kroner eksklusive kursgevinster. Vi har også en ramme for plassering i aksjer internasjonalt på 15 millioner, denne har ikke vært benyttet i Vi betrakter aksjeinvesteringer som en naturlig del av bankens forretningsvirksomhet og har anskaffet de ressurser vi mener er nødvendige. Vi har en egen person dedikert til dette, samtidig som vi kjøper ekstern kompetanse. Etter 2 svake år kom omslaget i 2. kvartal Vi hadde ved årsskiftet netto kursgevinster på 11,4 millioner kroner, hvilket er 7,8 millioner kroner bedre enn budsjettet. Det er styrets oppfatning at vi må regne med svingninger i denne type aktivitet og at avkastningen må vurderes over tid. De siste 7 årene har aksjer og grunnfondsbevis gitt oss en avkastning på 11,96 % i gjennomsnitt. Ansatte og arbeidsmiljø LillestrømBanken hadde ved årsskiftet 43 ansatte. Dette utgjorde totalt 41,1 årsverk. Sammenlignet med 2002 utgjorde dette 1,9 flere årsverk. I tillegg har det vært ca. 5 vikariater. Sykefraværet var i dager og utgjorde 8,14 % av disponibel arbeidstid. Et flertall av bankens ansatte er kvinner. På tross av dette har bankens ledergruppe ingen kvinnelige medlemmer. Bankens styre har i varierende grad hatt kvinnelige medlemmer, men for tiden er det ikke kvinner i styret. Det har i en årrekke vært arbeidet for å gi kvinnelige medarbeidere utviklingsmuligheter og vi har for tiden 4 kvinnelige gruppeledere. I forbindelse med omorganisering våren 2004 vil det også komme kvinner inn i ledergruppen. Omstillingstempoet er fortsatt stort. Men et mangeårig utviklingsarbeid har også satt de ansatte bedre i stand til å mestre nye oppgaver og å finne glede i utviklingsarbeidet. Å skape en lønnsomhet og samtidig beholde den nødvendige slakk for bedrifts- og personalutviklingen er en stor utfordring. Rask nedgang i fortjenestemarginen krever økte volumer, nye inntektskilder og ikke minst mer kostnadseffektiv drift. Alt dette legger rammebetingelser for arbeidsmiljøet. Vi deltar i ordningen med inkluderende arbeidsliv. Vi har ikke benyttet oss av mulighetene som ligger i ordningene i Markedsføring Bankens visjon "Profesjonell behandling, med omtanke for mennesket" sier mye om at satsingsområdet er å møte kunden med kompetanse både på produkter, markeder og ikke minst med kompetanse til å avdekke kundens behov. Salget av forsikringsprodukter utvikler seg fortsatt svært tilfredsstillende, mens banken ikke har det ønskede posisjon i markedet for nye spareprodukter. I Enebakk satser vi på en ny type bank uten kontanter. Kontoret i Enebakk er et rent salgskontor. Vi vurderer fra tid til annen flere kontorer, men ser en rekke fordeler med å være samlet på et sted. Banksamarbeid LillestrømBanken deltar i Terra- Gruppen. Dette gir oss eierskap i fondsforvaltningsselskap, skadeforsikringsselskap og livsforsikringsselskap. Terra- Gruppen solgte i året som gikk Entercard, som var kortselskapet gruppen baserte kortstrategiene på. Samarbeidet i Terra-Gruppen sikrer også LillestrømBankens strategiske interesser på vesentlige områder. Enebakk Da Enebakk Sparebank bestemte seg for å legge ned, tok LillestrømBanken over bankens kunder. Samtidig etablerte vi 4 salgsdager i Enebakk. Vi utplasserte også 2 minibanker i kommunen. Så langt kan vi si at vi har et stabilt forretningsvolum i Enebakk. Vi har imidlertid planer om å vokse sterkere i kommunen. Eiendomsvirksomheten Bankens deltagelse i eiendomsselskapene Lillestrøm Byutvikling AS og Torvet Øst Lillestrøm AS gir fortsatt ikke avkastning. Vi føler imidlertid det er riktig av oss å investere for fremtiden. Med god lønnsomhet har man råd til å være langsiktig. Torvet Øst Lillestrøm AS er i gang med bygging av leiligheter og forretningseiendom. 33 av 43 leiligheter er solgt og det er stor interesse for forretningslokalene. Lillestrøm Byutvikling AS står også foran realisering av byggeplaner i løpet av året. Vår eierandel i Torvet Øst Lillestrøm AS er 50 % og i Lillestrøm Byutvikling AS er eierandelen 30 %. Bankens eiere LillestrømBanken er en selveid institusjon. Dette medfører at våre innskytere velger representanter til våre styrende organer. I motsetning til 8

4 aksjebankene slipper altså våre kunder å betale for at eierne skal få utbytte. Vårt utbytte kommer i form av konkurransedyktige betingelser og et engasjement for å skape verdier i vårt nærmiljø. Samfunnet rundt oss Bankens bidrag til fellesskapet i form av skatt er betydelig. For 2003 er skatten 8,6 millioner kroner. Både et omfattende sponsorarbeid, deltagelse i eiendomsselskaper og en aktiv deltagelse i arbeidet med å utvikle Kunnskapsbyen Lillestrøm er et uttrykk for at banken har en klar forståelse av at vi må så før vi høster. Vi tror sterkt på at en aktør som vil bygge i sitt nærområde er av stor betydning for å skape utvikling. Overskuddsdisponering Bankens regnskap er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og denne forutsetningen er fortsatt tilstede. Bankens overskudd var kroner, som foreslås disponert slik: Overført til bankens fond kr ,- Gaver kr ,- Utsikter for det kommende året Det er fortsatt stor aktivitet i Lillestrøm og på Romerike. Vi tror på en hardere konkurranse og arbeider for å tilpasse oss en ytterligere reduksjon i netto rentemargin. Det lave rentenivået bidrar også til et press på rentemarginen. Et større forretningsvolum, salg av flere tjenester og ytterligere kostnadstilpasninger er nødvendige virkemidler og sentrale satsningsområder både i 2004 og de nærmeste årene. Utgangspunktet for å drive effektivt er utmerket. Områder der vi vil kunne merke smådriftsulemper de nærmeste årene er funding og IT-innkjøp. Vi arbeider mot innkjøpsfellesskapet for at ulempene skal minimaliseres. Etableringen av Terra Boligkreditt vil medvirke til at LillestrømBanken i større grad vil kunne utnytte sitt potensiale for å vokse raskere i personmarkedet. Terje Solvang Styrets formann Dag Sandberg Styrets nestformann Ole-Jørgen Kjustad Trond Joranger Øverst fra venstre: Bjørn O. Westby, Geir-Tore Nielsen, Ole-Jørgen Kjustad. Nederst fra venstre: Dag Sandberg, Terje Solvang, Trond Joranger. Walther Løken Hansen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Walther Løken Hansen Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef 9

5 Året som gikk Nøkkeltall: Netto renteinntekter 62,6 58,4 53,5 45,7 39,8 34,1 30,0 29,9 30,7 32,3 Andre driftsinntekter 32,3 12,8 11,3 15,7 20,6 10,1 22,3 13,7 13,2 4,1 Kursgevinst anleggsaksjer 0,2-1,1 10,2 Andre driftskostnader 53,5 46,6 42,5 41,0 37,0 33,6 31,3 25,8 23,6 21,8 Netto tap 7,6 2,1 3,5 5,3 2,9 2,0 0,0 0,9-1,1 0,5 Driftsresultat 34,0 21,4 18,9 25,3 20,5 8,6 21,1 16,9 21,5 14,2 Skatt 8,6 7,1 5,2 7,1 3,9 2,4 4,7 5,0 5,8 6,4 Årsoverskudd 25,4 14,3 13,7 18,1 16,7 6,2 16,4 11,8 15,6 13,3 Forvaltningskapital i mill.kr Innskudd i mill.kr Utlån i mill.kr Ansvarlig kapital i mill.kr. 264,6 190, ,7 144,7 127, Kapitaldekning i % 15,58% 13,85% 15,57% 15,49% 16,86% 15,77% 17,30% 19,75% 19,20% 17,38% Egenkapitalrentabilitet før skatt 16,80% 12,15% 11,10% 16,44% 15,06% 6,87% 18,58% 17,13% 25,38% 20,25% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 12,56% 8,10% 8,00% 11,81% 12,23% 4,97% 14,45% 12,05% 18,49% 18,99% Kostnader i % av inntekter 56,27% 66,47% 65,50% 57,26% 61,25% 76,17% 59,84% 59,17% 53,76% 61,21% Driftsresultat i % av totalkapitalen 1,19% 0,89% 0,95% 1,42% 1,45% 0,71% 1,94% 1,70% 2,57% 1,85% Driftsresultat i % av gjennomsnittlig forvaltning 1,29% 0,98% 0,99% 1,58% 1,56% 0,75% 2,03% 1,85% 2,68% 1,95% Vekst i forvaltningskapital 19,54% 20,36% 12,10% 25,62% 17,59% 11,07% 8,65% 15,82% 8,02% 11,62% Utlånsvekst 19,44% 22,77% 15,30% 23,85% 18,40% 16,34% 14,56% 13,31% 11,46% 7,62% Innskuddsvekst 11,19% 11,61% 14,90% 16,64% 16,69% 7,41% 9,49% 15,26% 7,15% 10,11% %vis vekst i egenkapital 12,87% 8,07% 8,30% 12,46% 12,90% 4,70% 13,11% 12,26% 17,20% 17,28% EK i % av totalkapital 7,48% 7,92% 8,90% 9,15% 10,19% 10,58% 11,23% 10,68% 11,13% 10,02% Egenkapitalrentabilitet før skatt Kapitaldekning i % 30% 25% 25% 20% 15% 10% 5% 20% 15% 10% 5% 0% 0% Forvaltningskapital i mill. kr. Driftsresultat i mill. kr

6 Resultatregnskapet (Beløp i hele 1000 kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner Renter o.l på utstedte verdipapirer Renter og lignende på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Note Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer (som ikke holdes som finansielle eiendeler til varig eie eller bruk) Netto gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Lønn m.v. Note 10 og Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle adm. kostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Note Andre driftskostnader Tap på utlån Note Reversering av nedskrivning på anleggsaksjer Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Note Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Gaver Sparebankens fond

7 Balanse (Beløp i hele 1000 kroner) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts-og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetn. Note 1 og Spesifiserte tapsavsetninger Note Uspesifiserte tapsavsetninger Note Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner (med fast avkastning) Note Verdipapirer med variabel avkastning Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Note Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Note Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

8 GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Note Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater Note Obligasjonsgjeld Note Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktiktelser Pensjonsforpliktelser Note Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpne kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Note Sum gjeld EGENKAPITAL Sparebankens fond Note SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Betingede forpliktelser og garantier Forpliktelser, finansielle derivater Note Lillestrøm 31. desember 2003/12. februar 2004 Terje Solvang Styrets formann Trond Joranger Dag Sandberg Styrets nestformann Walther Løken Hansen Ole-Jørgen Kjustad Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef 13

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer