Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Vest Boligkreditt AS"

Transkript

1 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010

2 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning Resultatregnskap 6 Balanse 7 Konstantstrømoppstilling 8 Endringer i egenkapital 8 Noter 9 Erklæring i samsvar med verdipapirhandelloven Revisjonsberetning 24 Foto s. 3: Layout/produksjon:

3 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Sparebanken Vest Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Vest. Foretaket har konsesjon som finansieringsforetak med rett til å utstede obligasjoner der investorene får fortrinnsrett til dekning i foretakets sikkerhetsmasse. Lån som inngår i sikkerhetsmassen består av pantesikrede boliglån utstedt av Sparebanken Vest, og som oppfyller de krav foretaket stiller til lån som kan inngå i sikkerhetsmassen. Et av hovedkravene er at utestående lånesaldo på hvert enkelt lån ikke overstiger 75% av panteobjektets markedsverdi. Med lokal forankring, og som det ledende finanshuset på Vestlandet, tilbyr Sparebanken Vest et bredt spekter av produkter til privatkunder og næringsliv i landsdelen. Som en dominerende bank for privatkunder er boliglån et av de viktigste produktene konsernet tilbyr. Sikre boliglån danner basis for de obligasjonene som legges ut av Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Ved å finansiere seg ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett kan Sparebanken Vest konsernet tilby boliglån på konkurransedyktige vilkår til sine kunder. Obligasjoner som er lagt ut av Sparebanken Vest Boligkreditt AS innebærer svært høy grad av sikkerhet for investorene, og obligasjonene har beste rating fra Moody s og Fitch Ratings. Informasjon om sikkerhetsmassens sammensetning og utstående obligasjoner finnes på nettsiden: Boligkreditt.aspx Kontakt: Egil Mokleiv, adm.dir, tlf Fredrik Skarsvåg, risk manager, tlf Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

4 Årsberetning 2010 Virksomheten i 2010 Sparebanken Vest Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Vest. Foretaket har konsesjon som finansieringsforetak som kan utstede obligasjoner der investorene får fortrinnsrett til dekning i foretakets sikkerhetsmasse. Sikkerhetsmassen består i hovedsak av pantesikrede boliglån som er utstedt av Sparebanken Vest, og som oppfyller de krav forstaket stiller til lån som kan inngå i sikkerhetsmassen. Et av hovedkravene er at utestående lånesaldo på hvert enkelt lån ikke skal overstige 75% av panteobjektets markedsverdi. Volumet av boliglån i Sparebanken Vest Boligkreditt utgjorde ved utgangen av 2010 kr 21,7 mrd. en økning på kr 9,8 mrd. sammenlignet med lånevolumet ved utgangen av Foretaket hadde ved årsslutt utestående obligasjoner på kr 18,5 mrd. som er en økning på kr 8,0 mrd. i løpet av året. Finansieringsmulighetene ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett har vært relativt gode for norske foretak gjennom Utenlandske investorer har i økende grad fokusert på den landrisiko som er forbundet med et foretak og kvaliteten på sikkerhetsmassen. Norge har som kjent hatt en langt bedre makroutvikling enn andre land med lav offentlig gjeld og lav arbeidsledighet. Norske OMF-foretak driver sin virksomhet basert på en stram norsk lovgivning, og OMF er kan kun utstedes fra spesialbanker som medfører at investorene oppfatter norske OMF er som enkle og ryddige. Obligasjoner utstedt av Sparebanken Vest Boligkreditt har svært god rating fra to anerkjente ratingbyråer, og dette har også medført at etterspørselsen etter OMF er fra foretaket har vært god. OMF er vil også være akseptert for deponering i sentralbanken når Norges Bank i februar 2012 innfører endringer i reglene for hva som aksepteres for deponering for å få låneadgang i sentralbanken. I juni 2010 foretok Sparebanken Vest Boligkreditt sin første emisjon denominert i Euro. I forkant av emisjonen gjennomførte foretaket et omfattende markedsførings-opplegg og møtte investorer i ni europeiske byer i seks land. Emisjonen, på EUR 500 mill, fikk meget god mottakelse i markedet og ble betydelig overtegnet. Også prisingen i annenhåndsmarkedet har utviklet seg godt, slik at denne første introduksjonen i det europeiske markedet dannet et godt utgangspunkt for ytterligere emisjoner i Euromarkedet. Utover høsten 2010 emitterte foretaket løpende i fire ulike serier med ulik løpetid og rentebinding. Foretaket har et obligasjonsprogram med en ramme på EUR 5 milliarder som benyttes ved emisjon av obligasjoner i Norge og utlandet. Alle foretatte emisjoner har AAA-rating eller tilsvarende fra Fitch Rating og Moody s. Sparebanken Vest Boligkreditt AS har siden mai 2009 hatt tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte IRB-metode for beregning av foretakets kapital. Forlengelse av overgangsreglene for foretak med slik godkjennelse innebærer at dagens krav til kapitaldekning er videreført for 2010 og Anvendelse av IRB-metode har gitt bedre risiko- og kapitalstyring i foretaket, og det må forventes også å gi mer effektiv kapitalutnytting når overgangsperioden utløper. Redegjørelse for selskapets årsregnskap Resultat etter skatt og nedskrivninger utgjorde kr 64,9 mill. for regnskapsåret Renteinntekter og lignende inntekter utgjorde kr 613,3 mill., og selskapets rentekostnader og lignende kostnader var kr 490,8 mill., slik at netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2010 var kr 122,5 mill. Netto andre driftsinntekter var tilnærmet null slik at netto driftsinntekter også ble kr 122,5 mill. Sum driftskostnader utgjorde kr 32,3 mill., inkl. avskrivninger som utgjorde kr 1,0 mill. Resultatet før nedskrivninger og skatt ble kr 90,2 mill. Det er ikke utgiftsført gruppenedskrivninger for driftsåret Skattekostnad er beregnet til kr 25,3 mill. Netto resultat etter skattekostnad ble kr 64,9 mill., noe som tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 8,79 % etter skatt. Samlede eiendeler utgjorde ved utgangen av regnskapsåret kr 24,3 mrd., hvorav netto utlån til kunder utgjorde kr 21,7 mrd. Låneporteføljen er finansiert ved emisjon av obligasjoner med fortrinnsrett på i alt kr 18,5 mrd., samt kortsiktig finansiering fra Sparebanken Vest på kr 4,7 mrd. Kapitaldekningen basert på overgangsreglene for IRB-godkjente foretak var ved årets utgang beregnet til 9,27% der alt var kjernekapital. Dersom foretaket hadde fått full effekt av dagens IRB-regler, ville kapitaldekningen vært 39,83 %. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Risikoforhold Lover og forskrifter for foretak med konsesjon til å utstede OMF er tilsier at alle typer risiki skal være på et lavt nivå. Styret legger stor vekt på risikostyring gjennom at de ulike typer risiko blir identifisert, målt og rapportert på en slik måte at Sparebanken Vest Boligkreditt overholder lover og regler som gjelder for denne typen foretak. Dette skal sikre at foretaket har tillit i markedet og opprettholder høy rating på obligasjoner emittert av foretaket. Det er styrets oppfatning at den samlede risikoeksponeringen i foretaket er lav. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risiko for at en lånekunde eller motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Sparebanken Vest Boligkreditt AS. I det kredittfaglige rammeverket for selskapet er det nedfelt rammer for hvilke lån som kan inngå i selskapets utlånsmasse, og hvilke krav som stilles til låntakere og sikkerheter på lån som kan erverves av foretaket. Selskapet benytter et risikoklassifiseringssystem på kunder der bare kunder med en antatt tapssannsynlighet på inntil 1,25 % kan inngå i foretakets sikkerhetsmasse. Ved utgangen av 2010 hadde Sparebanken Vest Boligkreditt en portefølje av boliglån som utgjorde kr 21,7 mrd. og den gjennomsnittlige størrelsen på lån i porteføljen var kr ,-. Ved nyttår hadde denne porteføljen samlet lånesaldo som tilsvarte 51,6 % av objektive verdianslag for de pantsatte boligeiendommene. Ved utgangen av 2010 hadde foretaket i alt ca boliglån, og kun ett lån pålydende kr 0,7 mill. var i mislighold over 90 dager. Foretakets portefølje på kr 150 mill. i rentebærende verdipapirer er av høy kvalitet og plassert i norske statskasseveksler og OMF er med god rating utstedt av norske OMF-foretak. 4 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

5 Styret vurderer kvaliteten på låneporteføljen som svært god, og også kredittrisikoen i de øvrige plasseringene anses som lav. Markedsrisiko Markedsrisiko defineres som risiko for økonomiske tap som følge av endringer i observerbare markedsvariabler som renter, valutakurser og priser på finansielle instrumenter. Sparebanken Vest Boligkreditt AS skal ha en lav markedsrisiko og har etablert styregodkjente rammer for maksimal eksponering mht rente- og valutarisiko. Foretaket benytter finansielle derivater for å holde markedsrisikoen på et lavt nivå. Alle selskapets boliglån til kunder løper til variabel rente som kan justeres opp med seks ukers varslingsfrist til kundene. Ved utgangen av 2010 har foretaket utstedt obligasjoner i norske kroner og EUR - både til fast og flytende rente. Risikoen som følger av at obligasjoner løper til fast rente eller at obligasjonene er utstedt i utenlands valuta blir avdekket ved inngåelse av swapavtaler samtidig som obligasjonene avtales. Slike bytteavtaler er inngått med motparter av god kvalitet og basert på avtaleverk som er gunstig for foretaket og som er akseptert av ratingbyråene foretaket benytter. Foretakets plasseringer i rentebærende verdipapirer løper i norske kroner og til flytende rente og medfører derfor lav markedsrisiko. Styret vurderer både rente- og valutarisikoen i foretaket som lav, og at den samlede markedsrisikoen er lav. Likviditetsrisiko Dette er risiko for at selskapet ikke evner å refinansiere seg ved forfall eller er ute av stand til å finansiere sine aktiva på markedsvilkår. Alle obligasjonene som er emittert av Sparebanken Vest Boligkreditt AS er basert på avtaler der foretaket har ensidig rett til å forlenge løpetiden på obligasjonene med inntil tolv måneder. Denne retten vil bli benyttet dersom foretaket skulle få problemer med å refinansiere seg ved ordinære forfall. I tillegg har foretaket en trekkfasilitet i Sparebanken Vest der banken forplikter seg til å stille opp med likviditetsstøtte for at utestående obligasjoner med tilknyttede derivater skal få rettidig oppgjør. Foretakets har også driftskreditt i Sparebanken Vest. Styret vurderer selskapets likviditetsrisiko som moderat. Operasjonell risiko Dette er risiko for tap som følge av feil og uregelmessigheter ved håndteringen av transaksjoner, manglende intern kontroll eller uregelmessigheter i de systemer som foretaket benytter. Sparebanken Vest Boligkreditt har inngått en rammeavtale med Sparebanken Vest som omfatter ledelse, produksjon, IT-drift, økonomi- og risikostyring. Iflg. avtalen må banken kompensere foretakets kostnader som følge av eventuelle feil innenfor de leveranser og tjenester som banken skal yte. Den operasjonelle risikoen vurderes løpende, og foretaket benytter PwC som intern revisor og som rapporterer eventuelle avvik til styret. Styret vurderer den operasjonelle risikoen i foretaket som lav. Ansatte og arbeidsmiljø Sparebanken Vest Boligkreditt AS har en fast ansatt (risk manager). Adm. direktør er formelt ansatt i morbanken, og leies inn som daglig leder i Sparebanken Vest Boligkreditt AS og rapporterer til foretakets styre. Øvrige ressurser for drift av foretaket utføres av ulike fagavdelinger i Sparebanken Vest basert på avtaler mellom foretaket og morbanken. Arbeidsmiljøet i foretaket anses å være godt, og det er styrets vurdering at virksomheten ikke forurenser det ytre miljø. Styret består av fire personer, hvorav to er menn. Fremtidsutsikter Markedet for emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett med god rating anses som godt. Dette gjelder både emisjoner i Norge og i utlandet. Målgruppen for nye obligasjonsemisjoner med lengre løpetider er finansinstitusjoner, forsikringsselskaper og andre investorer med behov for obligasjoner av høy kvalitet. Emisjoner med kortere løpetid blir primært solgt til banker, finansinstitusjoner samt pengemarkedsfond. Samme fordeling gjelder også i det internasjonale markedet. Sparebanken Vest Boligkreditt AS vil også fremover vektlegge kontinuerlig markedsføring av foretaket i både inn- og utland med sikte på å kunne plassere de obligasjonene foretaket ønsker å utstede. Finansieringskostnadene ved utstedelse av OMF er har så langt vært langt lavere enn tilsvarende låneopptak i morbank. Virksomheten i Sparebanken Vest Boligkreditt bidrar derfor til at konsernet Sparebanken Vest kan tilby boliglån til konkurransedyktige betingelser, og virksomheten forventes fortsatt være lønnsom for eieren i et marked som preges av stadig sterkere konkurranse om boliglånskundene. For å kunne utstede nye obligasjoner med fortrinnsrett må Sparebanken Vest Boligkreditt kjøpe ytterligere porteføljer av boliglån fra morbanken. Forventet volumutvikling vil innebære behov for å utvide foretakets ansvarlige kapital ytterligere da overgangsreglene for kapitaldekning for IRB-godkjente foretak også gjelder i Disponeringer Resultatet før skatt for 2010 utgjorde kr 90,2 mill. Styret foreslår å gi et konsernbidrag på kr 85,0 mill. til Sparebanken Vest for Styret har vurdert konsernbidraget som forsvarlig, da morbanken forutsetningsvis vil utvide foretakets kapital ved behov. Bergen, / Styret for Sparebanken Vest Boligkreditt AS Knut Ravnå pål Pedersen Inga Lise Moldestad Vibeke Knudsen Egil Mokleiv styrets leder styrets nestleder adm.direktør Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

6 Resultatregnskap Noter Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger og tap på utlån Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Resultat per aksje (kroner) 87,90 112,80 Utvannet resultat per aksje (kroner) 87,90 112,80 Utvidet resultatregnskap Resultat for perioden Øvrige poster i utvidet resultatregnskap 0 0 Totalresultat for perioden Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

7 Balanse Eiendeler Noter 31/ /12-09 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7/ Netto utlån 7/ Offentlige sertifikater og obligasjoner Øvrige immaterielle eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 7/ Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 7/ Finansielle derivater 7/ Skyldig offentlige avgifter og feriepenger Utsatt skatt Betalbar skatt Annen gjeld Sum gjeld Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Bergen, / Styret for Sparebanken Vest Boligkreditt AS Knut Ravnå, styrets leder pål Pedersen, styrets nestleder Inga Lise Moldestad Vibeke Knudsen Egil Mokleiv, adm.direktør Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

8 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra driften Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Renteutbetalinger til kredittinstitusjoner og obligasjonsgjeld Netto kontantstrøm fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktivitet Netto endring i lån til kunder Innbetalinger fra andre verdipapirer med kort løpetid Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler mv Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet Kontantstrømmer fra finansieringsaktivitet Netto ut-/innbetalinger på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra finansinstitusjoner Innbetalinger knyttet til utstedelse av obligasjonsgjeld Innbetaling ved utstedelse av nye aksjer Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktivitet Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

9 Endringer i egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 1. januar Stiftelse Kapitalutvidelse Årets resultat Egenkapital 31. desember Resultat for perioden Avgitt konsernbidrag Egenkapital 31. desember Kapitalutvidelse 9. april Kapitalutvidelse 21. juni Resultat for perioden Avgitt konsernbidrag Egenkapital 31. desember Aksjekapitalen utgjør ved 31/12-10 NOK 900 millioner som fordeler seg på aksjer pålydende kr Alle aksjene eies av Sparebanken Vest. Noter Note 1 GENERELT Sparebanken Vest Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Vest. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Sparebanken Vest Boligkreditt tilbyr lån med pant i bolig innenfor 75 prosent av boligens verdi. Selskapet ble stiftet 21. mai 2008 med hovedkontor i Bergen. Hovedkontoret har adresse Kaigaten 4, 5016 Bergen. Alle beløp i regnskap og noter er oppgitt i tusen kroner dersom ikke annet er angitt spesifikt og norske kroner er selskapets presentasjonsvaluta. REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapet er en del av konsernet Sparebanken Vest som implementerte IFRS i konsernregnskapet fra 1. januar Selskapsregnskapet til Sparebanken Vest Boligkreditt AS er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, heretter kalt forenklet IFRS. Ved bruk av forenklet IFRS legges de samme prinsipper for innregning og måling til grunn som for IFRS. Bruk av forenklet IFRS fører til at ledelsen har benyttet forutsetninger som har påvirket estimater for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at forutsetningene endrer seg. Effekten av endringene vil bli regnskapsført når en med tilstrekkelig sikkerhet kan fastsette de nye estimatene. Utbytte, konsernbidrag og øvrige utdelinger knyttet til regnskapsårets resultat regnskapsføres når utdelingen vedtas. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har en person ansatt og kjøper øvrige tjenester fra morselskapet. Transaksjoner mellom selskapet og morbank foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Selskapet har innskuddspensjonsordning for den ene ansatte. Innskuddene regnskapsføres og periodiseres som lønnskostnader. INNTEKTSFØRINGSPRINSIPPER Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. Dette innebærer løpende inntektsføring av nominelle renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer fratrukket direkte etableringskostnader. SEGMENTINFORMASJON Selskapets virksomhet blir styrt som ett segment. Det alt vesentlige av låneporteføljen er knyttet til privatmarkedet. FINANSIELLE EIENDELER Finansielle eiendeler og gjeld er verdsatt og klassifisert i samsvar med IAS 39, og presentasjon utføres i samsvar med IFRS 7. Avtaledag er valgt som bokføringstidspunkt. Det alt vesentlige av finansielle instrumenter er klassifisert som finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost. Det eneste unntak er investeringer i sertifikater og obligasjoner samt derivater som klassifiserer under kategorien finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet. Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Finansielle instrumenter som ved første gangs innregning er klassifisert som bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet, er balanseført til virkelig verdi fordi denne metoden for verdsettelse eliminerer eller i vesentlig grad reduserer inkonsistent måling og innregning som ellers vil oppstå ved måling eller innregning av gevinster/tap på ulikt grunnlag. Dette medfører at effekten av verdiendringer på finansielle instrumenter som styres samlet, vil reflekteres samtidig Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

10 i regnskapet. Finansielle eiendeler som ved første gangs innregning er klassifisert som bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet, omfatter sertifikater og obligasjoner. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Etterfølgende målinger er virkelig verdi. Realiserte gevinster/tap samt endringer i verdier på finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet vises i regnskapet i den perioden de oppstår. Finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost Utlån og fordringer er vurdert til amortisert kost. Utlån og fordringer er definert som ikke-derivative finansielle eiendeler med fastsatte eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Utlån er ved førstegangs måling vurdert til virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonsutgifter. I perioder etter første måling verdivurderes utlån til amortisert kost etter effektiv rentemetode, som et uttrykk for virkelig verdi på utlånet. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall for enkelte utlån eller grupper av utlån, blir lånene nedskrevet. Nedskrivningsbeløp beregnes som forskjell mellom balanseført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter forventet levetid på utlånet. Nedskrivning er klassifisert som tapskostnad. Renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. På engasjementer med individuell nedskrivning vil den effektive renten låses i de tilfeller der a) utlånet ikke er i mislighold eller b) renteendringen er uavhengig av at utlånet er i mislighold og renteendringen påvirker forventet kontantstrøm. Finansiell gjeld med flytende rente er balanseført til amortisert kost. Amortisert kost er definert som det beløp som instrumentet ble målt til ved første gangs regnskapsføring (kostpris) med fradrag for betalte avdrag på hovedstol, med tillegg eller fradrag for akkumulert amortisering av enhver forskjell mellom kostpris og pålydende og med fradrag for enhver nedskrivning. Amortisering skjer ved bruk av effektiv rentemetode. Finansielle instrumenter utpekt til sikringsbokføring Selskapet har i 2010 etablert sikringsbokføring for å styre renterisiko og valutarisiko for langsiktige innlån med fast rente. Dette regnskapsføres som virkelig verdisikringer. Det eksisterer en entydig, direkte og dokumentert sammenheng mellom verdisvigninger på sikringsobjektet som skyldes den sikrede risikoen, og verdisvigninger for de finansielle derivatene (sikringsinstrumentene). Sikringsinstrumentene består av renteog valutaswapper. Sikringen er dokumentert med henvisning til selskapets risikostyringsstrategi, entydig identifikasjon av sikringsobjekt og sikringsinstrument, entydig beskrivelse av den sikrede risikoen, samt en beskrivelse av hvorfor sikringen forventes å være effektiv. Sikringsinstrumentene vurderes til virkelig verdi. Fraregning Finansielle eiendeler føres ut av balansen når rettighet til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller er overført ved realisasjon. IMMATERIELLE EIENDELER Utviklet programvare Utvikling av programvare balanseføres og klassifiseres som immaterielle eiendeler dersom verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha varig verdi. Ved utvikling av programvare utgiftsføres bruk av egne ressurser, forprosjektering, implementering og opplæring. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over anslått levetid. Det vurderes løpende hvorvidt det foreligger behov for nedskrivning som følge av at verdi av forventede økonomiske fordeler er lavere enn balanseført verdi. SKATT Utsatt skatt og utsatt skattefordel balanseføres i samsvar med IAS 12 Utsatt skatt. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/ utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Betalbar skatt i balansen er knyttet til periodens betalbare skatt knyttet til årets resultat samt betalbar skatt knyttet til avgitt konsernbidrag. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med utgangspunkt i brutto kontantstrømmer fra operasjonelle, investerings- og finansieringsaktiviteter. Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter er definert som løpende renter knyttet til utlånsvirksomheten mot kunder, netto inn-/ utbetalinger fra utlånsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten. Kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og egenkapital er definert som finansieringsaktiviteter. VIKTIGE SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER VED ANVENDELSE AV SELSKAPETS REGNSKAPSPRINSIPPER Ved anvendelse av regnskapsprinsipp knyttet til enkelte IFRS regnskapsstandarder foretar selskapet skjønnsmessige vurderinger. Estimater og forutsetninger representerer en risiko for endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld. Det viktigste forhold i denne sammenheng er nedskriving på utlån. Nedskrivning skal foretas dersom objektive bevis for verdifall kan identifiseres. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall for enkelte utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Nedskrivningsbeløp beregnes som forskjell mellom balanseført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente og med forventet levetid på lånet. 10 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

11 Note 2 Offentlige sertifikater og obligasjoner Kostpris Virkelig verdi pr 31/ Statskasseveksel, 0% Sparebanken 1 Boligkreditt AS, 2,99% Terra Boligkreditt AS, 3,04% Storebrand Boligkreditt AS, 3,05% Total Note 3 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader 1 11 Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

12 Note 4 Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Lønn og generelle adm.kostnader Sparebanken Vest Boligkreditt AS kjøper administrative tjenester fra Sparebanken Vest. Selskapet har hatt 1 person ansatt gjennom Tillitsvalgte Lønn/honorar Utlån Administrerende direktør Vederlag til Sparebanken Vest for daglig leder (Egil Mokleiv) Styret Knut Ravnå, styrets leder 75 0 Pål Pedersen, styrets nestleder Inga Lise Moldestad 50 0 Vibeke Knudsen 50 0 Totalt Styrehonorarer følger av representantskapsvedtak. Note 5 Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger driftsmidler (ref note 10) Avskrivninger Forvaltningshonorarer Øvrige driftskostnader Andre driftskostnader Honorar til valgt revisor Revisjonshonorar Bistand Covered Bond Program og granskning Sum honorar Revisjonshonorar vedrører ordinær revisjon og er inklusive merverdiavgift. 12 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

13 Note 6 Skatter Årets skattekostnad Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skatte-effekt konsernbidrag Korreksjon tidligere år -2 0 Årets skattekostnad Resultat før skattekostnad % skatt av Regnskapsmessig resultat før skatt Ikke fradragsberettigete kostnader 28 9 Skattekostnad Effektiv skattesats er på 28 % 28 % Endring i balanseført utsatt skatt: 31/ /12-09 Balanseført verdi 1/ Resultatført i perioden Midlertidig forskjell avgitt konsernbidrag Balanseført verdi 31/ Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og skattemessig underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel vedrører følgende midlertidige forskjeller 31/ /12-09 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Total utsatt skattefordel Utsatt skatt forpliktelse vedrører følgende midlertidige forskjeller 31/ /12-09 Avgitt konsernbidrag Offentlige sertifikater og obligasjoner 4 0 Rentebytteavtaler Total utsatt skatteforpliktelse Netto utsatt skatt Note 7 Virkelig verdi på finansielle instrumenter 31/ /12-09 Eiendeler Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, amortisert kost Netto utlån til kunder, amortisert kost Offentlige sertifikater og obligasjoner vurdert til virkelig verdi Totalt Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner, amortisert kost Verdipapirgjeld, amortisert kost Verdipapirgjeld, klassifisert til sikringsbokføring Finansielle derivater klassifisert til sikringsbokføring Totalt Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

14 Note 8 Utlån 31/ /12-09 Utlån fordelt på fordringstyper, nominell hovedstol Flexilån Nedbetalingslån Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger utlån 0 0 Utlån til kunder etter individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger utlån Utlån til og fordringer på kunder, til amortisert kost Utlån fordelt på markeder Lønnstakere Næringsfordel; enkeltmannsforetak med pant i bolig Brutto utlån til kunder Gruppenedskrivninger utlån Utlån til og fordringer på kunder, til amortisert kost Tap på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger 0 0 Periodens endring i gruppenedskrivninger Sum tap på utlån, garantier m.v Konstaterte tap på utlån dekket av tidligere nedskrivninger 0 0 Konstaterte tap på utlån som ikke er dekket av tidligere nedskrivninger 0 0 Konstaterte tap 0 0 Betalingsmislighold - Individuelt vurdert Misligholdte engasjementer dager dager Mer enn 90 dager Netto misligholdte engasjementer Betalingsmislighold under 30 dager ligger utenfor vurderingskriteriene. Utlån fordelt på geografiske områder 31/12-10 Andel Utlån Nedskr. Hordaland 90, Sogn og Fjordane 6, Rogaland 2, Øvrige 0, Sum Norge 100, Utlandet 0, Sum geografiske områder 100, /12-09 Andel Utlån Nedskr. Hordaland 91, Sogn og Fjordane 6, Rogaland 1, Sum Norge 100, Utlandet 0, Sum geografiske områder 100, Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

15 Note 8 Utlån fortsetter I 31/12-10 Netto utlån og garantier fordelt på næringer og personmarkedet Boligkreditt Brutto utlån Ubenyttet limit Individuelle nedskrivninger på utlån Personkunder Utlandet (personkunder) Sum personkunder Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Industri og bergverk Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning Varehandel, hotell- og restaurantdrift Transport ellers, post- og telekommunikasjon Eiendomsdrift Annet Næringsfordelt; enkeltmannsforetak med pant i bolig Gruppenedskrivninger 680 Brutto utlån til kunder /12-09 Utlån og garantier fordelt på næringer og personmarkedet Boligkreditt Brutto utlån Ubenyttet limit Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger Personkunder Utlandet (personkunder) Sum personkunder Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Industri og bergverk Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning Varehandel, hotell- og restaurantdrift Transport ellers, post- og telekommunikasjon Eiendomsdrift Annet Næringsfordelt; enkeltmannsforetak med pant i bolig Gruppenedskrivninger 680 Brutto utlån til kunder Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

16 Note 8 Utlån fortsetter II Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap dersom selskapets kunder ikke oppfyller sine forpliktelser knyttet til utlån, kreditter, garantier og lignende. Kredittrisiko styres etter fastsatte mål for risikoprofil, avkastning, konsentrasjonsrisiko og vekst. Sentralt i kvantifisering av selskapets risikoprofil er beregning av misligholdssannsynlighet på den enkelte kunde og portefølje,- jfr. beskrivelse nedenfor. Risikoklassifisering av utlån og garantier Kredittporteføljen i Sparebanken Vest Boligkreditt AS er inndelt i 11 risikoklasser fra A til K etter betjeningsevne (misligholdssannsynlighet). Misligholdssannsynlighet er definert som sannsynligheten for at kunden misligholder sitt engasjement i løpet av de neste 12 månedene. Mislighold kan være betalingsmislighold over 90 dager eller andre konkrete forhold («unlikeness to pay», jfr. Basel II), som påvirker kundens evne til å betjene sitt engasjement. Misligholdssansynligheten blir beregnet ved hjelp av statistiske modeller (scorekort) bygget på logistisk regresjon. Modellene kobler interne og eksterne data og predikerer hvordan sammenhengene er statistisk. Resultatene tolkes og danner grunnlag for logiske nøkkeltall. Risikoklassifisering av alle engasjement skjer månedlig ved automatisk innhenting av data fra interne og eksterne kilder. Kombinasjon av misligholdssannsynlighet og sikkerhetsdekning danner grunnlag for 4 risikogrupper. Risikoklassifisering i Sparebanken Vest Boligkreditt AS Risikoklasse Sannsynlighet for mislighold Fra og med Til A 0,01 0,15 B 0,15 0,30 C 0,30 0,45 D 0,45 0,62 E 0,62 0,78 F 0,78 1,01 G 1,01 1,41 H 1,41 2,59 I 2,59 4,48 J 4,48 100,00 K 100,00 nedskrevet Brutto utlån fordelt på risikogrupper Individuelle 31/12-10 Utlån nedskrivninger A-E F-H I-J K Periodiserte renter Totalt /12-09 A-E F-H I-J K 925 Periodiserte renter Totalt Sparebanken Vest Boligkreditt og Sparebanken Vest benytter samme risikoklassifiseringssystem. Klassifiksjon i kategori K betyr at kunden er i mislighold og ikke nødvendigvis engasjementet i Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Når det gjelder mislighold knyttet til Sparebanken Vest Boligkreditt AS vises til mislighetsspesifikasjonen i denne note. 16 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

17 Note 8 Utlån fortsetter III Balanseførte nedskrivninger på engasjement Periodens bevegelse på individuelle- og gruppenedskrivninger samt tapsavsetning på garantier. 31/ /12-09 Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån 1/1 (nominelle verdier) 0 0 Konstaterte tap på utlån dekket av tidligere nedskrivninger 0 0 Økning av nedskrivninger på utlån hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger 0 0 Nedskrivninger på utlån hvor det ikke tidligere er foretatt nedskrivninger 0 0 Reduksjon av tidligere års nedskrivninger på individuelt vurderte utlån 0 0 Individuelle nedskrivninger 0 0 Gruppenedskrivning Nedskrivning på grupper av utlån 1/1 (nominelle verdier) Økning nedskrivning på grupper av utlån 0 0 Reduksjon nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån Totale nedskrivninger på engasjement For alle engasjement som skal vurderes individuelt, skal det foretas en vurdering om det foreligger objektive bevis på at en tapshendelse har inntruffet, og at tapshendelsen reduserer utlånets estimerte fremtidige kontantstrømmer. Dersom objektive bevis for verdifall finnes, beregnes tap på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi (saldo + påløpte renter på vurderingstidspunkt) og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer skal kun kredittap forårsaket av inntrufne tapshendelser hensyntas. Estimering av fremtidige kontantstrømmer fra et utlån skal også hensynta overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter, herunder også utgifter ved overtakelse og salg. Når den fremtidige kontantstrøm er estimert etter beste evne og dette registreres, vil systemet beregne ny verdi på lånet (amortisert kost) og forskjellen vil være nedskrivningsbeløpet. Konstatering av tapsnedskrivning (bokføring mot kundens engasjement) skal foretas når alle sikkerheter er realisert og det er utvilsomt at banken ikke får flere innbetalinger på engasjementet. Kravet mot kunden består og skal følges opp, med mindre det er inngått avtale om ettergivelse med kunden. Note 9 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 31/ /12-09 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Geografiske områder Hordaland Sum geografiske områder Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

18 Note 10 Immaterielle eiendeler Programvare og lisenser Regnskapsåret 2008 Balanseført verdi 1/ Tilgang i året Årets avskrivninger 562 Balanseført verdi 31/ Pr. 31. desember 2008 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger 562 Balanseført verdi 31/ Regnskapsåret 2009 Balanseført verdi 1/ Tilgang i året 267 Årets avskrivninger Balanseført verdi 31/ Pr. 31. desember 2009 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31/ Regnskapsåret 2010 Balanseført verdi 1/ Tilgang i året 91 Årets avskrivninger Balanseført verdi 31/ Pr. 31. desember 2010 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31/ Programvare/ lisenser avskrives lineært over forventet økonomisk levetid som er estimert til 3 år. Note 11 Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner er klassifisert til amortisert kost. 31/ /12-09 Uten avtalt løpetid Gjeld til kredittinstitusjoner Lånene finansieres gjennom Sparebanken Vests ordinære finansieringsprogram. Som kompensasjon betaler selskapet rente tilsvarende 3mnd NIBOR +0,40%. 18 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

19 Note 12 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er klassifisert til amortisert kost. Obligasjoner med fortrinnsrett ISIN kode Valuta Pålydende Rente Opptak Forfall 31/ /12-09 NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,45 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,55 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,55 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,30 % XS ) EUR Fast 2,50 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,55% NO ) NOK Fast 4,05 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,30% NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,48% Verdijusteringer Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater med fortrinnsrett i sikkerhetsmassen Sum forpliktelser med fortrinnsrett i sikkerhetsmassen Sikkerhetsmasse 31/ /12-09 Brutto utlån sikret med pant i bolig (bolighypoteklån) 2)3) Sertifikater og obligasjoner Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet Sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 130 % 117 % 1) De aktuelle innlån er gjenstand for sikringsbokføring 2) I sikkerhetsmassen inngår utlån med 9,9 mill. kroner til norske statsborgere bosatt i utlandet med pantstillelse i norsk eiendom. 3) 150,0 mill. kroner av totale brutto utlån er ikke kvalifisert til den tellende sikkerhetsmassen. Dette utgjør 0,56 % av brutto utlån til kunder. Sikkerhetsmassens sammensetning er definert i finansieringsvirksomhetsloven Note 13 Finansielle derivater Finansielle derivater i regnskapet er avtaler som inngås med finansinstitusjoner for å fastsette rentevilkår og valutakurser for bestemte perioder. Derivatene blir verdsatt til virkelig verdi. Selskapet benytter finansielle derivater utelukkende til sikringsbokføring av fastrenteinnlån. Sikringsinstrumentene består av rente- og valutaswapper. Viser til nærmere beskrivelse under regnskapsprinsipper, samt note 16 - Markedsrisiko. Nominell verdi (mnok) Positiv markedsverdi pr Negativ markedsverdi pr Rente og valutaderivater øremerket for sikringsbokføring Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

20 Note 14 Kapitaldekning Sparebanken Vest Boligkreditt AS har fra og med 2. kvartal 2009 fått tillatelse til å beregne minstekrav til ansvarlig kapital for kredittrisiko massemarked eiendom etter IRB-metoden. Alle kundene som omfattes av IRB-systemet scores i selskapets interne scoremodeller. Selskapet beregner videre egne verdier for LGD (loss given default). Selskapet benytter ikke ekstern rating. Sikkerhetsverdier er hensyntatt både i beregningen av LGD og ved scoring av kunder. Selskapet klassifiserer alle engasjementer omfattet av IRB-systemet månedlig. Kvantifisering av risikoparametere gjøres i samme operasjon og blir også oppdatert månedlig. Sikkerhetsverdiene oppdateres årlig eller ved ny sak. Alle kundene som omfattes av IRB-systemet scores i selskapets interne scoremodeller. Selskapet beregner videre egne verdier for LGD (loss given default). Selskapet benytter ikke ekstern rating. Sikkerhetsverdier er hensyntatt både i beregningen av LGD og ved scoring av kunder. Selskapet klassifiserer alle engasjementer omfattet av IRB-systemet månedlig. Kvantifisering av risikoparametere gjøres i samme operasjon og blir også oppdatert månedlig. Sikkerhetsverdiene oppdateres årlig eller ved ny sak. Ansvarlig kapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Immaterielle eiendeler Konsernbidrag Forventet tap Sum fradrag Kjernekapital Tilleggskapital - - Sum ansvarlig kapital Minimumskrav ansvarlig kapital etter Basel II Kredittrisiko Markedsrisiko - - Operasjonell risiko Minimumskrav ansvarlig kapital Kapitaldekning Basel II Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 39,83 % 41,36 % Kaptaldekning (%) 39,83 % 41,36 % Overskudd ansvarlig kapital Kapitaldekning overgangsordning IRB-rapportering av gulvene Beregningsgrunnlag overgangsordning Ansvarlig kapital: Kjernekapital Tilleggskapital 0 0 Sum ansvarlig kapital overgangsordning Kjernekapitaldekning (%) 9,27 % 9,15 % Kapitaldekning (%) 9,27 % 9,15 % Kapitalkrav overgangsordning Overskudd ansvarlig kapital Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2012 Resultatregnskap Noter 31/3-12 31/3-11 31/12-11 Renteinntekter

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap Noter 31/3-11 31/3-10 31/12-10 Renteinntekter

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap Noter 31/3-13 31/3-12 2012 Renteinntekter

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2014 Resultatregnskap Noter - 31/03-14 - 31/03-13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 477 933 377 615 1 659 093 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 - 31/09-14 Q3 2015 Q3 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 1 259 220 1 431 572 394 258 470 031 1 914 945

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter 195.089 84.116 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 159.611 69.215 48.641

Renteinntekter og lignende inntekter 195.089 84.116 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 159.611 69.215 48.641 Resultatregnskap Ikke revidert Noter 30/6-09 2. Q 2009 31/12-08 Renteinntekter og lignende inntekter 195.089 84.116 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 159.611 69.215 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Resultatregnskap Noter Renteinntekter og lignende inntekter 391 248 448 518 1 648 991 Rentekostnader og lignende kostnader 232 562 259 482 987 119

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 Q3 2017 Q3 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 201 1 067 921

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 Q3 2016 Q3 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 1 114 561 1 259 220 356 482 394 258 1 648 991 Rentekostnader

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

(Beløp angitt i hele nok) Noter

(Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 721-286 1.949 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.067 2.792 655

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport STYRETS BERETNING 2 / 15 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2012 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS Virksomheten i 2010 Verd Boligkreditt AS (Verd) eies av ni uavhengige sparebanker og har konsesjon som finansieringsforetak for å kunne utstede obligasjoner

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q1 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

2. KVARTAL (UREVIDERT)

2. KVARTAL (UREVIDERT) 2. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Erklæring i henhold til

Detaljer

Verd Boligkreditt AS - halvårsberetning for perioden 1.januar - 30.juni 2015

Verd Boligkreditt AS - halvårsberetning for perioden 1.januar - 30.juni 2015 - halvårsberetning for perioden 1.januar - 30.juni 2015 Innledning (Verd) har kontoradresse i Bergen, og eies av ni uavhengige sparebanker. Foretaket har konsesjon som finansieringsforetak med rett til

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

4. Kvartal 2012 (Urevidert)

4. Kvartal 2012 (Urevidert) 1 4. Kvartal 2012 (Urevidert) SØR BOLIGKREDITT AS 2 4. KVARTAL 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport K VA R TA L

Kvartalsrapport K VA R TA L FA N A SPA R E B A N K B OL IGK R E DI T T Kvartalsrapport 2011 2. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q3 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 31.12.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, som fusjonerte med Sparebanken Sør og endret

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q2 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.06.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 13 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q3 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.09.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

2. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal STYRETS BERETNING 2 / 16 Styrets beretning 2. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

3. kvartal 2013 (Urevidert)

3. kvartal 2013 (Urevidert) 1 3. kvartal 2013 (Urevidert) SØR BOLIGKREDITT AS 2 3. KVARTAL 2013 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

4. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

4. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 4. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 - halvårsrapport 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 85 MNOK hittil i 2015, og totale

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer