Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Vest Boligkreditt AS"

Transkript

1 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010

2 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning Resultatregnskap 6 Balanse 7 Konstantstrømoppstilling 8 Endringer i egenkapital 8 Noter 9 Erklæring i samsvar med verdipapirhandelloven Revisjonsberetning 24 Foto s. 3: Layout/produksjon:

3 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Sparebanken Vest Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Vest. Foretaket har konsesjon som finansieringsforetak med rett til å utstede obligasjoner der investorene får fortrinnsrett til dekning i foretakets sikkerhetsmasse. Lån som inngår i sikkerhetsmassen består av pantesikrede boliglån utstedt av Sparebanken Vest, og som oppfyller de krav foretaket stiller til lån som kan inngå i sikkerhetsmassen. Et av hovedkravene er at utestående lånesaldo på hvert enkelt lån ikke overstiger 75% av panteobjektets markedsverdi. Med lokal forankring, og som det ledende finanshuset på Vestlandet, tilbyr Sparebanken Vest et bredt spekter av produkter til privatkunder og næringsliv i landsdelen. Som en dominerende bank for privatkunder er boliglån et av de viktigste produktene konsernet tilbyr. Sikre boliglån danner basis for de obligasjonene som legges ut av Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Ved å finansiere seg ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett kan Sparebanken Vest konsernet tilby boliglån på konkurransedyktige vilkår til sine kunder. Obligasjoner som er lagt ut av Sparebanken Vest Boligkreditt AS innebærer svært høy grad av sikkerhet for investorene, og obligasjonene har beste rating fra Moody s og Fitch Ratings. Informasjon om sikkerhetsmassens sammensetning og utstående obligasjoner finnes på nettsiden: Boligkreditt.aspx Kontakt: Egil Mokleiv, adm.dir, tlf Fredrik Skarsvåg, risk manager, tlf Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

4 Årsberetning 2010 Virksomheten i 2010 Sparebanken Vest Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Vest. Foretaket har konsesjon som finansieringsforetak som kan utstede obligasjoner der investorene får fortrinnsrett til dekning i foretakets sikkerhetsmasse. Sikkerhetsmassen består i hovedsak av pantesikrede boliglån som er utstedt av Sparebanken Vest, og som oppfyller de krav forstaket stiller til lån som kan inngå i sikkerhetsmassen. Et av hovedkravene er at utestående lånesaldo på hvert enkelt lån ikke skal overstige 75% av panteobjektets markedsverdi. Volumet av boliglån i Sparebanken Vest Boligkreditt utgjorde ved utgangen av 2010 kr 21,7 mrd. en økning på kr 9,8 mrd. sammenlignet med lånevolumet ved utgangen av Foretaket hadde ved årsslutt utestående obligasjoner på kr 18,5 mrd. som er en økning på kr 8,0 mrd. i løpet av året. Finansieringsmulighetene ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett har vært relativt gode for norske foretak gjennom Utenlandske investorer har i økende grad fokusert på den landrisiko som er forbundet med et foretak og kvaliteten på sikkerhetsmassen. Norge har som kjent hatt en langt bedre makroutvikling enn andre land med lav offentlig gjeld og lav arbeidsledighet. Norske OMF-foretak driver sin virksomhet basert på en stram norsk lovgivning, og OMF er kan kun utstedes fra spesialbanker som medfører at investorene oppfatter norske OMF er som enkle og ryddige. Obligasjoner utstedt av Sparebanken Vest Boligkreditt har svært god rating fra to anerkjente ratingbyråer, og dette har også medført at etterspørselsen etter OMF er fra foretaket har vært god. OMF er vil også være akseptert for deponering i sentralbanken når Norges Bank i februar 2012 innfører endringer i reglene for hva som aksepteres for deponering for å få låneadgang i sentralbanken. I juni 2010 foretok Sparebanken Vest Boligkreditt sin første emisjon denominert i Euro. I forkant av emisjonen gjennomførte foretaket et omfattende markedsførings-opplegg og møtte investorer i ni europeiske byer i seks land. Emisjonen, på EUR 500 mill, fikk meget god mottakelse i markedet og ble betydelig overtegnet. Også prisingen i annenhåndsmarkedet har utviklet seg godt, slik at denne første introduksjonen i det europeiske markedet dannet et godt utgangspunkt for ytterligere emisjoner i Euromarkedet. Utover høsten 2010 emitterte foretaket løpende i fire ulike serier med ulik løpetid og rentebinding. Foretaket har et obligasjonsprogram med en ramme på EUR 5 milliarder som benyttes ved emisjon av obligasjoner i Norge og utlandet. Alle foretatte emisjoner har AAA-rating eller tilsvarende fra Fitch Rating og Moody s. Sparebanken Vest Boligkreditt AS har siden mai 2009 hatt tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte IRB-metode for beregning av foretakets kapital. Forlengelse av overgangsreglene for foretak med slik godkjennelse innebærer at dagens krav til kapitaldekning er videreført for 2010 og Anvendelse av IRB-metode har gitt bedre risiko- og kapitalstyring i foretaket, og det må forventes også å gi mer effektiv kapitalutnytting når overgangsperioden utløper. Redegjørelse for selskapets årsregnskap Resultat etter skatt og nedskrivninger utgjorde kr 64,9 mill. for regnskapsåret Renteinntekter og lignende inntekter utgjorde kr 613,3 mill., og selskapets rentekostnader og lignende kostnader var kr 490,8 mill., slik at netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2010 var kr 122,5 mill. Netto andre driftsinntekter var tilnærmet null slik at netto driftsinntekter også ble kr 122,5 mill. Sum driftskostnader utgjorde kr 32,3 mill., inkl. avskrivninger som utgjorde kr 1,0 mill. Resultatet før nedskrivninger og skatt ble kr 90,2 mill. Det er ikke utgiftsført gruppenedskrivninger for driftsåret Skattekostnad er beregnet til kr 25,3 mill. Netto resultat etter skattekostnad ble kr 64,9 mill., noe som tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 8,79 % etter skatt. Samlede eiendeler utgjorde ved utgangen av regnskapsåret kr 24,3 mrd., hvorav netto utlån til kunder utgjorde kr 21,7 mrd. Låneporteføljen er finansiert ved emisjon av obligasjoner med fortrinnsrett på i alt kr 18,5 mrd., samt kortsiktig finansiering fra Sparebanken Vest på kr 4,7 mrd. Kapitaldekningen basert på overgangsreglene for IRB-godkjente foretak var ved årets utgang beregnet til 9,27% der alt var kjernekapital. Dersom foretaket hadde fått full effekt av dagens IRB-regler, ville kapitaldekningen vært 39,83 %. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Risikoforhold Lover og forskrifter for foretak med konsesjon til å utstede OMF er tilsier at alle typer risiki skal være på et lavt nivå. Styret legger stor vekt på risikostyring gjennom at de ulike typer risiko blir identifisert, målt og rapportert på en slik måte at Sparebanken Vest Boligkreditt overholder lover og regler som gjelder for denne typen foretak. Dette skal sikre at foretaket har tillit i markedet og opprettholder høy rating på obligasjoner emittert av foretaket. Det er styrets oppfatning at den samlede risikoeksponeringen i foretaket er lav. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risiko for at en lånekunde eller motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Sparebanken Vest Boligkreditt AS. I det kredittfaglige rammeverket for selskapet er det nedfelt rammer for hvilke lån som kan inngå i selskapets utlånsmasse, og hvilke krav som stilles til låntakere og sikkerheter på lån som kan erverves av foretaket. Selskapet benytter et risikoklassifiseringssystem på kunder der bare kunder med en antatt tapssannsynlighet på inntil 1,25 % kan inngå i foretakets sikkerhetsmasse. Ved utgangen av 2010 hadde Sparebanken Vest Boligkreditt en portefølje av boliglån som utgjorde kr 21,7 mrd. og den gjennomsnittlige størrelsen på lån i porteføljen var kr ,-. Ved nyttår hadde denne porteføljen samlet lånesaldo som tilsvarte 51,6 % av objektive verdianslag for de pantsatte boligeiendommene. Ved utgangen av 2010 hadde foretaket i alt ca boliglån, og kun ett lån pålydende kr 0,7 mill. var i mislighold over 90 dager. Foretakets portefølje på kr 150 mill. i rentebærende verdipapirer er av høy kvalitet og plassert i norske statskasseveksler og OMF er med god rating utstedt av norske OMF-foretak. 4 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

5 Styret vurderer kvaliteten på låneporteføljen som svært god, og også kredittrisikoen i de øvrige plasseringene anses som lav. Markedsrisiko Markedsrisiko defineres som risiko for økonomiske tap som følge av endringer i observerbare markedsvariabler som renter, valutakurser og priser på finansielle instrumenter. Sparebanken Vest Boligkreditt AS skal ha en lav markedsrisiko og har etablert styregodkjente rammer for maksimal eksponering mht rente- og valutarisiko. Foretaket benytter finansielle derivater for å holde markedsrisikoen på et lavt nivå. Alle selskapets boliglån til kunder løper til variabel rente som kan justeres opp med seks ukers varslingsfrist til kundene. Ved utgangen av 2010 har foretaket utstedt obligasjoner i norske kroner og EUR - både til fast og flytende rente. Risikoen som følger av at obligasjoner løper til fast rente eller at obligasjonene er utstedt i utenlands valuta blir avdekket ved inngåelse av swapavtaler samtidig som obligasjonene avtales. Slike bytteavtaler er inngått med motparter av god kvalitet og basert på avtaleverk som er gunstig for foretaket og som er akseptert av ratingbyråene foretaket benytter. Foretakets plasseringer i rentebærende verdipapirer løper i norske kroner og til flytende rente og medfører derfor lav markedsrisiko. Styret vurderer både rente- og valutarisikoen i foretaket som lav, og at den samlede markedsrisikoen er lav. Likviditetsrisiko Dette er risiko for at selskapet ikke evner å refinansiere seg ved forfall eller er ute av stand til å finansiere sine aktiva på markedsvilkår. Alle obligasjonene som er emittert av Sparebanken Vest Boligkreditt AS er basert på avtaler der foretaket har ensidig rett til å forlenge løpetiden på obligasjonene med inntil tolv måneder. Denne retten vil bli benyttet dersom foretaket skulle få problemer med å refinansiere seg ved ordinære forfall. I tillegg har foretaket en trekkfasilitet i Sparebanken Vest der banken forplikter seg til å stille opp med likviditetsstøtte for at utestående obligasjoner med tilknyttede derivater skal få rettidig oppgjør. Foretakets har også driftskreditt i Sparebanken Vest. Styret vurderer selskapets likviditetsrisiko som moderat. Operasjonell risiko Dette er risiko for tap som følge av feil og uregelmessigheter ved håndteringen av transaksjoner, manglende intern kontroll eller uregelmessigheter i de systemer som foretaket benytter. Sparebanken Vest Boligkreditt har inngått en rammeavtale med Sparebanken Vest som omfatter ledelse, produksjon, IT-drift, økonomi- og risikostyring. Iflg. avtalen må banken kompensere foretakets kostnader som følge av eventuelle feil innenfor de leveranser og tjenester som banken skal yte. Den operasjonelle risikoen vurderes løpende, og foretaket benytter PwC som intern revisor og som rapporterer eventuelle avvik til styret. Styret vurderer den operasjonelle risikoen i foretaket som lav. Ansatte og arbeidsmiljø Sparebanken Vest Boligkreditt AS har en fast ansatt (risk manager). Adm. direktør er formelt ansatt i morbanken, og leies inn som daglig leder i Sparebanken Vest Boligkreditt AS og rapporterer til foretakets styre. Øvrige ressurser for drift av foretaket utføres av ulike fagavdelinger i Sparebanken Vest basert på avtaler mellom foretaket og morbanken. Arbeidsmiljøet i foretaket anses å være godt, og det er styrets vurdering at virksomheten ikke forurenser det ytre miljø. Styret består av fire personer, hvorav to er menn. Fremtidsutsikter Markedet for emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett med god rating anses som godt. Dette gjelder både emisjoner i Norge og i utlandet. Målgruppen for nye obligasjonsemisjoner med lengre løpetider er finansinstitusjoner, forsikringsselskaper og andre investorer med behov for obligasjoner av høy kvalitet. Emisjoner med kortere løpetid blir primært solgt til banker, finansinstitusjoner samt pengemarkedsfond. Samme fordeling gjelder også i det internasjonale markedet. Sparebanken Vest Boligkreditt AS vil også fremover vektlegge kontinuerlig markedsføring av foretaket i både inn- og utland med sikte på å kunne plassere de obligasjonene foretaket ønsker å utstede. Finansieringskostnadene ved utstedelse av OMF er har så langt vært langt lavere enn tilsvarende låneopptak i morbank. Virksomheten i Sparebanken Vest Boligkreditt bidrar derfor til at konsernet Sparebanken Vest kan tilby boliglån til konkurransedyktige betingelser, og virksomheten forventes fortsatt være lønnsom for eieren i et marked som preges av stadig sterkere konkurranse om boliglånskundene. For å kunne utstede nye obligasjoner med fortrinnsrett må Sparebanken Vest Boligkreditt kjøpe ytterligere porteføljer av boliglån fra morbanken. Forventet volumutvikling vil innebære behov for å utvide foretakets ansvarlige kapital ytterligere da overgangsreglene for kapitaldekning for IRB-godkjente foretak også gjelder i Disponeringer Resultatet før skatt for 2010 utgjorde kr 90,2 mill. Styret foreslår å gi et konsernbidrag på kr 85,0 mill. til Sparebanken Vest for Styret har vurdert konsernbidraget som forsvarlig, da morbanken forutsetningsvis vil utvide foretakets kapital ved behov. Bergen, / Styret for Sparebanken Vest Boligkreditt AS Knut Ravnå pål Pedersen Inga Lise Moldestad Vibeke Knudsen Egil Mokleiv styrets leder styrets nestleder adm.direktør Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

6 Resultatregnskap Noter Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger og tap på utlån Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Resultat per aksje (kroner) 87,90 112,80 Utvannet resultat per aksje (kroner) 87,90 112,80 Utvidet resultatregnskap Resultat for perioden Øvrige poster i utvidet resultatregnskap 0 0 Totalresultat for perioden Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

7 Balanse Eiendeler Noter 31/ /12-09 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7/ Netto utlån 7/ Offentlige sertifikater og obligasjoner Øvrige immaterielle eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 7/ Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 7/ Finansielle derivater 7/ Skyldig offentlige avgifter og feriepenger Utsatt skatt Betalbar skatt Annen gjeld Sum gjeld Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Bergen, / Styret for Sparebanken Vest Boligkreditt AS Knut Ravnå, styrets leder pål Pedersen, styrets nestleder Inga Lise Moldestad Vibeke Knudsen Egil Mokleiv, adm.direktør Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

8 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra driften Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Renteutbetalinger til kredittinstitusjoner og obligasjonsgjeld Netto kontantstrøm fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktivitet Netto endring i lån til kunder Innbetalinger fra andre verdipapirer med kort løpetid Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler mv Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet Kontantstrømmer fra finansieringsaktivitet Netto ut-/innbetalinger på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra finansinstitusjoner Innbetalinger knyttet til utstedelse av obligasjonsgjeld Innbetaling ved utstedelse av nye aksjer Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktivitet Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

9 Endringer i egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 1. januar Stiftelse Kapitalutvidelse Årets resultat Egenkapital 31. desember Resultat for perioden Avgitt konsernbidrag Egenkapital 31. desember Kapitalutvidelse 9. april Kapitalutvidelse 21. juni Resultat for perioden Avgitt konsernbidrag Egenkapital 31. desember Aksjekapitalen utgjør ved 31/12-10 NOK 900 millioner som fordeler seg på aksjer pålydende kr Alle aksjene eies av Sparebanken Vest. Noter Note 1 GENERELT Sparebanken Vest Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Vest. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Sparebanken Vest Boligkreditt tilbyr lån med pant i bolig innenfor 75 prosent av boligens verdi. Selskapet ble stiftet 21. mai 2008 med hovedkontor i Bergen. Hovedkontoret har adresse Kaigaten 4, 5016 Bergen. Alle beløp i regnskap og noter er oppgitt i tusen kroner dersom ikke annet er angitt spesifikt og norske kroner er selskapets presentasjonsvaluta. REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapet er en del av konsernet Sparebanken Vest som implementerte IFRS i konsernregnskapet fra 1. januar Selskapsregnskapet til Sparebanken Vest Boligkreditt AS er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, heretter kalt forenklet IFRS. Ved bruk av forenklet IFRS legges de samme prinsipper for innregning og måling til grunn som for IFRS. Bruk av forenklet IFRS fører til at ledelsen har benyttet forutsetninger som har påvirket estimater for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at forutsetningene endrer seg. Effekten av endringene vil bli regnskapsført når en med tilstrekkelig sikkerhet kan fastsette de nye estimatene. Utbytte, konsernbidrag og øvrige utdelinger knyttet til regnskapsårets resultat regnskapsføres når utdelingen vedtas. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har en person ansatt og kjøper øvrige tjenester fra morselskapet. Transaksjoner mellom selskapet og morbank foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Selskapet har innskuddspensjonsordning for den ene ansatte. Innskuddene regnskapsføres og periodiseres som lønnskostnader. INNTEKTSFØRINGSPRINSIPPER Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. Dette innebærer løpende inntektsføring av nominelle renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer fratrukket direkte etableringskostnader. SEGMENTINFORMASJON Selskapets virksomhet blir styrt som ett segment. Det alt vesentlige av låneporteføljen er knyttet til privatmarkedet. FINANSIELLE EIENDELER Finansielle eiendeler og gjeld er verdsatt og klassifisert i samsvar med IAS 39, og presentasjon utføres i samsvar med IFRS 7. Avtaledag er valgt som bokføringstidspunkt. Det alt vesentlige av finansielle instrumenter er klassifisert som finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost. Det eneste unntak er investeringer i sertifikater og obligasjoner samt derivater som klassifiserer under kategorien finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet. Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Finansielle instrumenter som ved første gangs innregning er klassifisert som bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet, er balanseført til virkelig verdi fordi denne metoden for verdsettelse eliminerer eller i vesentlig grad reduserer inkonsistent måling og innregning som ellers vil oppstå ved måling eller innregning av gevinster/tap på ulikt grunnlag. Dette medfører at effekten av verdiendringer på finansielle instrumenter som styres samlet, vil reflekteres samtidig Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

10 i regnskapet. Finansielle eiendeler som ved første gangs innregning er klassifisert som bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet, omfatter sertifikater og obligasjoner. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Etterfølgende målinger er virkelig verdi. Realiserte gevinster/tap samt endringer i verdier på finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet vises i regnskapet i den perioden de oppstår. Finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost Utlån og fordringer er vurdert til amortisert kost. Utlån og fordringer er definert som ikke-derivative finansielle eiendeler med fastsatte eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Utlån er ved førstegangs måling vurdert til virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonsutgifter. I perioder etter første måling verdivurderes utlån til amortisert kost etter effektiv rentemetode, som et uttrykk for virkelig verdi på utlånet. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall for enkelte utlån eller grupper av utlån, blir lånene nedskrevet. Nedskrivningsbeløp beregnes som forskjell mellom balanseført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter forventet levetid på utlånet. Nedskrivning er klassifisert som tapskostnad. Renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. På engasjementer med individuell nedskrivning vil den effektive renten låses i de tilfeller der a) utlånet ikke er i mislighold eller b) renteendringen er uavhengig av at utlånet er i mislighold og renteendringen påvirker forventet kontantstrøm. Finansiell gjeld med flytende rente er balanseført til amortisert kost. Amortisert kost er definert som det beløp som instrumentet ble målt til ved første gangs regnskapsføring (kostpris) med fradrag for betalte avdrag på hovedstol, med tillegg eller fradrag for akkumulert amortisering av enhver forskjell mellom kostpris og pålydende og med fradrag for enhver nedskrivning. Amortisering skjer ved bruk av effektiv rentemetode. Finansielle instrumenter utpekt til sikringsbokføring Selskapet har i 2010 etablert sikringsbokføring for å styre renterisiko og valutarisiko for langsiktige innlån med fast rente. Dette regnskapsføres som virkelig verdisikringer. Det eksisterer en entydig, direkte og dokumentert sammenheng mellom verdisvigninger på sikringsobjektet som skyldes den sikrede risikoen, og verdisvigninger for de finansielle derivatene (sikringsinstrumentene). Sikringsinstrumentene består av renteog valutaswapper. Sikringen er dokumentert med henvisning til selskapets risikostyringsstrategi, entydig identifikasjon av sikringsobjekt og sikringsinstrument, entydig beskrivelse av den sikrede risikoen, samt en beskrivelse av hvorfor sikringen forventes å være effektiv. Sikringsinstrumentene vurderes til virkelig verdi. Fraregning Finansielle eiendeler føres ut av balansen når rettighet til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller er overført ved realisasjon. IMMATERIELLE EIENDELER Utviklet programvare Utvikling av programvare balanseføres og klassifiseres som immaterielle eiendeler dersom verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha varig verdi. Ved utvikling av programvare utgiftsføres bruk av egne ressurser, forprosjektering, implementering og opplæring. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over anslått levetid. Det vurderes løpende hvorvidt det foreligger behov for nedskrivning som følge av at verdi av forventede økonomiske fordeler er lavere enn balanseført verdi. SKATT Utsatt skatt og utsatt skattefordel balanseføres i samsvar med IAS 12 Utsatt skatt. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/ utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Betalbar skatt i balansen er knyttet til periodens betalbare skatt knyttet til årets resultat samt betalbar skatt knyttet til avgitt konsernbidrag. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med utgangspunkt i brutto kontantstrømmer fra operasjonelle, investerings- og finansieringsaktiviteter. Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter er definert som løpende renter knyttet til utlånsvirksomheten mot kunder, netto inn-/ utbetalinger fra utlånsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten. Kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og egenkapital er definert som finansieringsaktiviteter. VIKTIGE SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER VED ANVENDELSE AV SELSKAPETS REGNSKAPSPRINSIPPER Ved anvendelse av regnskapsprinsipp knyttet til enkelte IFRS regnskapsstandarder foretar selskapet skjønnsmessige vurderinger. Estimater og forutsetninger representerer en risiko for endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld. Det viktigste forhold i denne sammenheng er nedskriving på utlån. Nedskrivning skal foretas dersom objektive bevis for verdifall kan identifiseres. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall for enkelte utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Nedskrivningsbeløp beregnes som forskjell mellom balanseført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente og med forventet levetid på lånet. 10 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

11 Note 2 Offentlige sertifikater og obligasjoner Kostpris Virkelig verdi pr 31/ Statskasseveksel, 0% Sparebanken 1 Boligkreditt AS, 2,99% Terra Boligkreditt AS, 3,04% Storebrand Boligkreditt AS, 3,05% Total Note 3 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader 1 11 Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

12 Note 4 Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Lønn og generelle adm.kostnader Sparebanken Vest Boligkreditt AS kjøper administrative tjenester fra Sparebanken Vest. Selskapet har hatt 1 person ansatt gjennom Tillitsvalgte Lønn/honorar Utlån Administrerende direktør Vederlag til Sparebanken Vest for daglig leder (Egil Mokleiv) Styret Knut Ravnå, styrets leder 75 0 Pål Pedersen, styrets nestleder Inga Lise Moldestad 50 0 Vibeke Knudsen 50 0 Totalt Styrehonorarer følger av representantskapsvedtak. Note 5 Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger driftsmidler (ref note 10) Avskrivninger Forvaltningshonorarer Øvrige driftskostnader Andre driftskostnader Honorar til valgt revisor Revisjonshonorar Bistand Covered Bond Program og granskning Sum honorar Revisjonshonorar vedrører ordinær revisjon og er inklusive merverdiavgift. 12 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

13 Note 6 Skatter Årets skattekostnad Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skatte-effekt konsernbidrag Korreksjon tidligere år -2 0 Årets skattekostnad Resultat før skattekostnad % skatt av Regnskapsmessig resultat før skatt Ikke fradragsberettigete kostnader 28 9 Skattekostnad Effektiv skattesats er på 28 % 28 % Endring i balanseført utsatt skatt: 31/ /12-09 Balanseført verdi 1/ Resultatført i perioden Midlertidig forskjell avgitt konsernbidrag Balanseført verdi 31/ Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og skattemessig underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel vedrører følgende midlertidige forskjeller 31/ /12-09 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Total utsatt skattefordel Utsatt skatt forpliktelse vedrører følgende midlertidige forskjeller 31/ /12-09 Avgitt konsernbidrag Offentlige sertifikater og obligasjoner 4 0 Rentebytteavtaler Total utsatt skatteforpliktelse Netto utsatt skatt Note 7 Virkelig verdi på finansielle instrumenter 31/ /12-09 Eiendeler Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, amortisert kost Netto utlån til kunder, amortisert kost Offentlige sertifikater og obligasjoner vurdert til virkelig verdi Totalt Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner, amortisert kost Verdipapirgjeld, amortisert kost Verdipapirgjeld, klassifisert til sikringsbokføring Finansielle derivater klassifisert til sikringsbokføring Totalt Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

14 Note 8 Utlån 31/ /12-09 Utlån fordelt på fordringstyper, nominell hovedstol Flexilån Nedbetalingslån Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger utlån 0 0 Utlån til kunder etter individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger utlån Utlån til og fordringer på kunder, til amortisert kost Utlån fordelt på markeder Lønnstakere Næringsfordel; enkeltmannsforetak med pant i bolig Brutto utlån til kunder Gruppenedskrivninger utlån Utlån til og fordringer på kunder, til amortisert kost Tap på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger 0 0 Periodens endring i gruppenedskrivninger Sum tap på utlån, garantier m.v Konstaterte tap på utlån dekket av tidligere nedskrivninger 0 0 Konstaterte tap på utlån som ikke er dekket av tidligere nedskrivninger 0 0 Konstaterte tap 0 0 Betalingsmislighold - Individuelt vurdert Misligholdte engasjementer dager dager Mer enn 90 dager Netto misligholdte engasjementer Betalingsmislighold under 30 dager ligger utenfor vurderingskriteriene. Utlån fordelt på geografiske områder 31/12-10 Andel Utlån Nedskr. Hordaland 90, Sogn og Fjordane 6, Rogaland 2, Øvrige 0, Sum Norge 100, Utlandet 0, Sum geografiske områder 100, /12-09 Andel Utlån Nedskr. Hordaland 91, Sogn og Fjordane 6, Rogaland 1, Sum Norge 100, Utlandet 0, Sum geografiske områder 100, Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

15 Note 8 Utlån fortsetter I 31/12-10 Netto utlån og garantier fordelt på næringer og personmarkedet Boligkreditt Brutto utlån Ubenyttet limit Individuelle nedskrivninger på utlån Personkunder Utlandet (personkunder) Sum personkunder Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Industri og bergverk Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning Varehandel, hotell- og restaurantdrift Transport ellers, post- og telekommunikasjon Eiendomsdrift Annet Næringsfordelt; enkeltmannsforetak med pant i bolig Gruppenedskrivninger 680 Brutto utlån til kunder /12-09 Utlån og garantier fordelt på næringer og personmarkedet Boligkreditt Brutto utlån Ubenyttet limit Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger Personkunder Utlandet (personkunder) Sum personkunder Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Industri og bergverk Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning Varehandel, hotell- og restaurantdrift Transport ellers, post- og telekommunikasjon Eiendomsdrift Annet Næringsfordelt; enkeltmannsforetak med pant i bolig Gruppenedskrivninger 680 Brutto utlån til kunder Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

16 Note 8 Utlån fortsetter II Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap dersom selskapets kunder ikke oppfyller sine forpliktelser knyttet til utlån, kreditter, garantier og lignende. Kredittrisiko styres etter fastsatte mål for risikoprofil, avkastning, konsentrasjonsrisiko og vekst. Sentralt i kvantifisering av selskapets risikoprofil er beregning av misligholdssannsynlighet på den enkelte kunde og portefølje,- jfr. beskrivelse nedenfor. Risikoklassifisering av utlån og garantier Kredittporteføljen i Sparebanken Vest Boligkreditt AS er inndelt i 11 risikoklasser fra A til K etter betjeningsevne (misligholdssannsynlighet). Misligholdssannsynlighet er definert som sannsynligheten for at kunden misligholder sitt engasjement i løpet av de neste 12 månedene. Mislighold kan være betalingsmislighold over 90 dager eller andre konkrete forhold («unlikeness to pay», jfr. Basel II), som påvirker kundens evne til å betjene sitt engasjement. Misligholdssansynligheten blir beregnet ved hjelp av statistiske modeller (scorekort) bygget på logistisk regresjon. Modellene kobler interne og eksterne data og predikerer hvordan sammenhengene er statistisk. Resultatene tolkes og danner grunnlag for logiske nøkkeltall. Risikoklassifisering av alle engasjement skjer månedlig ved automatisk innhenting av data fra interne og eksterne kilder. Kombinasjon av misligholdssannsynlighet og sikkerhetsdekning danner grunnlag for 4 risikogrupper. Risikoklassifisering i Sparebanken Vest Boligkreditt AS Risikoklasse Sannsynlighet for mislighold Fra og med Til A 0,01 0,15 B 0,15 0,30 C 0,30 0,45 D 0,45 0,62 E 0,62 0,78 F 0,78 1,01 G 1,01 1,41 H 1,41 2,59 I 2,59 4,48 J 4,48 100,00 K 100,00 nedskrevet Brutto utlån fordelt på risikogrupper Individuelle 31/12-10 Utlån nedskrivninger A-E F-H I-J K Periodiserte renter Totalt /12-09 A-E F-H I-J K 925 Periodiserte renter Totalt Sparebanken Vest Boligkreditt og Sparebanken Vest benytter samme risikoklassifiseringssystem. Klassifiksjon i kategori K betyr at kunden er i mislighold og ikke nødvendigvis engasjementet i Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Når det gjelder mislighold knyttet til Sparebanken Vest Boligkreditt AS vises til mislighetsspesifikasjonen i denne note. 16 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

17 Note 8 Utlån fortsetter III Balanseførte nedskrivninger på engasjement Periodens bevegelse på individuelle- og gruppenedskrivninger samt tapsavsetning på garantier. 31/ /12-09 Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån 1/1 (nominelle verdier) 0 0 Konstaterte tap på utlån dekket av tidligere nedskrivninger 0 0 Økning av nedskrivninger på utlån hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger 0 0 Nedskrivninger på utlån hvor det ikke tidligere er foretatt nedskrivninger 0 0 Reduksjon av tidligere års nedskrivninger på individuelt vurderte utlån 0 0 Individuelle nedskrivninger 0 0 Gruppenedskrivning Nedskrivning på grupper av utlån 1/1 (nominelle verdier) Økning nedskrivning på grupper av utlån 0 0 Reduksjon nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån Totale nedskrivninger på engasjement For alle engasjement som skal vurderes individuelt, skal det foretas en vurdering om det foreligger objektive bevis på at en tapshendelse har inntruffet, og at tapshendelsen reduserer utlånets estimerte fremtidige kontantstrømmer. Dersom objektive bevis for verdifall finnes, beregnes tap på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi (saldo + påløpte renter på vurderingstidspunkt) og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer skal kun kredittap forårsaket av inntrufne tapshendelser hensyntas. Estimering av fremtidige kontantstrømmer fra et utlån skal også hensynta overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter, herunder også utgifter ved overtakelse og salg. Når den fremtidige kontantstrøm er estimert etter beste evne og dette registreres, vil systemet beregne ny verdi på lånet (amortisert kost) og forskjellen vil være nedskrivningsbeløpet. Konstatering av tapsnedskrivning (bokføring mot kundens engasjement) skal foretas når alle sikkerheter er realisert og det er utvilsomt at banken ikke får flere innbetalinger på engasjementet. Kravet mot kunden består og skal følges opp, med mindre det er inngått avtale om ettergivelse med kunden. Note 9 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 31/ /12-09 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Geografiske områder Hordaland Sum geografiske områder Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

18 Note 10 Immaterielle eiendeler Programvare og lisenser Regnskapsåret 2008 Balanseført verdi 1/ Tilgang i året Årets avskrivninger 562 Balanseført verdi 31/ Pr. 31. desember 2008 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger 562 Balanseført verdi 31/ Regnskapsåret 2009 Balanseført verdi 1/ Tilgang i året 267 Årets avskrivninger Balanseført verdi 31/ Pr. 31. desember 2009 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31/ Regnskapsåret 2010 Balanseført verdi 1/ Tilgang i året 91 Årets avskrivninger Balanseført verdi 31/ Pr. 31. desember 2010 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31/ Programvare/ lisenser avskrives lineært over forventet økonomisk levetid som er estimert til 3 år. Note 11 Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner er klassifisert til amortisert kost. 31/ /12-09 Uten avtalt løpetid Gjeld til kredittinstitusjoner Lånene finansieres gjennom Sparebanken Vests ordinære finansieringsprogram. Som kompensasjon betaler selskapet rente tilsvarende 3mnd NIBOR +0,40%. 18 Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

19 Note 12 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er klassifisert til amortisert kost. Obligasjoner med fortrinnsrett ISIN kode Valuta Pålydende Rente Opptak Forfall 31/ /12-09 NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,45 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,55 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,55 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,30 % XS ) EUR Fast 2,50 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,55% NO ) NOK Fast 4,05 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,30% NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,48% Verdijusteringer Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater med fortrinnsrett i sikkerhetsmassen Sum forpliktelser med fortrinnsrett i sikkerhetsmassen Sikkerhetsmasse 31/ /12-09 Brutto utlån sikret med pant i bolig (bolighypoteklån) 2)3) Sertifikater og obligasjoner Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet Sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 130 % 117 % 1) De aktuelle innlån er gjenstand for sikringsbokføring 2) I sikkerhetsmassen inngår utlån med 9,9 mill. kroner til norske statsborgere bosatt i utlandet med pantstillelse i norsk eiendom. 3) 150,0 mill. kroner av totale brutto utlån er ikke kvalifisert til den tellende sikkerhetsmassen. Dette utgjør 0,56 % av brutto utlån til kunder. Sikkerhetsmassens sammensetning er definert i finansieringsvirksomhetsloven Note 13 Finansielle derivater Finansielle derivater i regnskapet er avtaler som inngås med finansinstitusjoner for å fastsette rentevilkår og valutakurser for bestemte perioder. Derivatene blir verdsatt til virkelig verdi. Selskapet benytter finansielle derivater utelukkende til sikringsbokføring av fastrenteinnlån. Sikringsinstrumentene består av rente- og valutaswapper. Viser til nærmere beskrivelse under regnskapsprinsipper, samt note 16 - Markedsrisiko. Nominell verdi (mnok) Positiv markedsverdi pr Negativ markedsverdi pr Rente og valutaderivater øremerket for sikringsbokføring Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning

20 Note 14 Kapitaldekning Sparebanken Vest Boligkreditt AS har fra og med 2. kvartal 2009 fått tillatelse til å beregne minstekrav til ansvarlig kapital for kredittrisiko massemarked eiendom etter IRB-metoden. Alle kundene som omfattes av IRB-systemet scores i selskapets interne scoremodeller. Selskapet beregner videre egne verdier for LGD (loss given default). Selskapet benytter ikke ekstern rating. Sikkerhetsverdier er hensyntatt både i beregningen av LGD og ved scoring av kunder. Selskapet klassifiserer alle engasjementer omfattet av IRB-systemet månedlig. Kvantifisering av risikoparametere gjøres i samme operasjon og blir også oppdatert månedlig. Sikkerhetsverdiene oppdateres årlig eller ved ny sak. Alle kundene som omfattes av IRB-systemet scores i selskapets interne scoremodeller. Selskapet beregner videre egne verdier for LGD (loss given default). Selskapet benytter ikke ekstern rating. Sikkerhetsverdier er hensyntatt både i beregningen av LGD og ved scoring av kunder. Selskapet klassifiserer alle engasjementer omfattet av IRB-systemet månedlig. Kvantifisering av risikoparametere gjøres i samme operasjon og blir også oppdatert månedlig. Sikkerhetsverdiene oppdateres årlig eller ved ny sak. Ansvarlig kapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Immaterielle eiendeler Konsernbidrag Forventet tap Sum fradrag Kjernekapital Tilleggskapital - - Sum ansvarlig kapital Minimumskrav ansvarlig kapital etter Basel II Kredittrisiko Markedsrisiko - - Operasjonell risiko Minimumskrav ansvarlig kapital Kapitaldekning Basel II Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 39,83 % 41,36 % Kaptaldekning (%) 39,83 % 41,36 % Overskudd ansvarlig kapital Kapitaldekning overgangsordning IRB-rapportering av gulvene Beregningsgrunnlag overgangsordning Ansvarlig kapital: Kjernekapital Tilleggskapital 0 0 Sum ansvarlig kapital overgangsordning Kjernekapitaldekning (%) 9,27 % 9,15 % Kapitaldekning (%) 9,27 % 9,15 % Kapitalkrav overgangsordning Overskudd ansvarlig kapital Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsberetning 2010

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer