Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august :00 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august 2007 9:00 13:00"

Transkript

1 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: ENO. Faglig kontakt under eksamen: Alf Inge Wang, tlf Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august :00 13:00 Hjelpemidler: C Tilleggshefte I, Introduksjon til HTML, CSS, JSP og MYSQL Typegodkjent kalkulator: HP30S Sensur: Resultater gjøres kjent på og sensurtelefon Notasjon: Følgende notasjon for tabeller inklusive primær- og fremmednøkler er brukt i oppgaveteksten. tabellnavn(primærnøkkel, vanligfelt, fremmednøkkel) Oppgavesettet inneholder 5 oppgaver. Det er angitt i prosent hvor mye hver oppgave og hver deloppgave teller ved sensur. Les igjennom hele oppgavesettet før du begynner å lage løsning. Disponer tiden godt! Gjør rimelige antagelser der du mener oppgaveteksten er ufullstendig, skriv kort hva du antar. Svar kort og klart, og skriv tydelig. Er svaret uklart eller lenger enn nødvendig trekker dette ned. Lykke til! Innhold: Oppgave 1: Flervalgsoppgave (20%) Oppgave 2: Grunnleggende programmering (30 %) Oppgave 3: JSP (30 %) Oppgave 4: HTML (10%) Oppgave 5: Databaser (10%)

2 Side 2 av 11 Oppgave 1: Flervalgsoppgave (20%) Bruk de to vedlagte svarskjemaene for å svare på denne oppgaven (ta vare på den ene selv). Du kan få nytt ark av eksamensvaktene dersom du trenger dette. Kun ett svar er helt riktig. For hvert spørsmål gir korrekt avkryssing 1 poeng. Feil avkryssing eller mer enn ett kryss gir!1/2 poeng. Blankt svar gir 0 poeng. Du får ikke mindre enn 0 poeng totalt på denne oppgaven. Der det er spesielle uttrykk står den engelske oversettelsen i parentes. 1. Hva er forskjellen på data og informasjon i følge læreboka? a. Data og informasjon er det samme b. Data er en kvantifiserbar opplysning mens informasjon inkluderer tolkning c. Data er en kvantifiserbar opplysning mens informasjon beskriver annen data 2. Hva kjennetegner innebygde datamaskiner (eng: embedded systems )? a. Datamaskiner som befinner seg inne i produkter med et annet hovedformål enn databehandlinger b. Små generelle datamaskiner som lett kan integreres i et kontorlandskap c. Store og kraftige datamaskiner som mange kan jobbe opp mot og må stå i egne rom 3. Hva kjennetegner programvare som er av typen skreddersøm? a. Skreddersøm er programvare som kan direkte brukes av mange, men kan også tilpasses hver enkelt kunde b. Skreddersøm er masseprodusert programvare som kan kjøpes ferdiglaget i forretning eller fra leverandør c. Skreddersøm er programvare laget for en bestemt kunde 4. Hvilke av disse alternativene beskriver ikke viktige oppgaver til kjernen i et operativ system i følge læreboka? a. Administrere minne og tildeling av prosessortid b. Tilby et grafisk og et tekstlig grensesnitt til maskinen c. Styring av eksterne enheter og filhåndtering 5. John har laget et genialt program i arbeidstiden hos firmaet Bøtta. Nå har han tenkt å slutte i bedriften og lage et egen firma baserte på dette programmet. John har ikke skrevet noe avtale med firma om slikte ting. Hvem eier programmet når John slutter i følge loven? a. John b. Bøtta c. Både John og Bøtta 6. Hva er forskjellen på fasene kravspesifikasjon og design i systemutvikling? a. Kravspesifikasjon beskriver HVA systemet skal gjøre, mens designet forklarer HVORDAN b. Kravspesifikasjon beskriver HVORDAN systemet skal lages, mens designet beskriver HVA som skal lages c. Kravspesifikasjon beskriver HVORDAN systemet skal lages på et overordnet nivå, mens designet beskriver detaljene 7. Hva er fordelen med inkrementell utviklingsmetode sammenliknet med vannfallsmetoden? a. Med inkrementell utvikling fullføres faser som f.eks. kravspesifikasjon helt ferdig før man går videre b. Med inkrementell utvikling deles prosjektet opp i mindre deler hvor man utfører flere faser (som kravspesifisering, design, koding) for hver del c. Med inkrementell utvikling begynner man å skrive koden først, og deretter dokumenterer man kravene og lager designet

3 Side 3 av Hvor mange bit du trenger til å kode et symbol i alfabetet!={a,b,c,d,e,f,g,h,i,j} ved enkel koding hvor alle symbolene er representert med samme antall bit? a. 3 bits b. 4 bits c. 10 bits 9. I sammenheng med programvareutvikling er hyllevare (commercial off the shelf): a. Programmer som spesialutvikles til en kunde. b. Programmer som kjøpes ferdiglaget. c. Programmer spesielt laget for innebygde systemer. 10. Hvorfor krypteres data? a. For at det skal ta mindre plass. b. For at det skal kunne gjøres tilgjengelig for alle på Internett. c. For at data ikke skal kunne leses av uvedkommende. 11. Vannfallsmodellen/fossefallsmodellen (waterfall) passer normalt best: a. I alle omgivelser. b. I omgivelser med store endringer. c. I stabile omgivelser. 12. En protokoll er: a. Et sett av kommunikasjonsregler. b. Et program som oversetter kildekode til kode som kan kjøres på en datamaskin. c. Hovedkomponenten i en vanlig datamaskin. 13. Hva er (i binærtall)? a b c En bit av et program består av ei for-løkke inne i ei for-løkke. Begge løkkene løper igjennom tallverdiene 1:N. Tidsforbruket til denne programbiten vil være proporsjonalt med: a. N b. N log N c. N Hva er usant om den generelle kommunikasjonsmodellen som er beskrevet i læreboka a. Mottaker og avsender på samme lag/nivå må være enige om kjøreregler (protokoll) for kommunikasjonen b. Kommunikasjon skjer horisontalt, men ikke vertikalt i modellen. c. Protokoll-samlingen TCP/IP som det meste av kommunikasjonen over Internett bruker, er bygd opp etter samme prinsipp som på den generelle kommunikasjonsmodellen 16. Hva er usant om IP-adresser på Internett? a. En IP-adresse består av 32 bit. b. Det finnes potensielt 2 32 unike IP-adresser på Internett. c. Domain Name System (DNS) er et program som må være installert på alle datamaskiner som skal koble seg til Internett.

4 Side 4 av Hva betyr begrepet metadata? a. Metadata er data som forklarer andre data. b. Metadata sier noe om hvor bra maskinen din er (antall MB RAM, antall MHz prosessor osv.) c. Metadata forteller hva slags tallsystem vi benytter inne i maskinen. 18. Hva inneholder instruksjonspekeren (IP) i en prosessor? a. Instruksjonene til et program b. Adressen til lagercellen hvor den første instruksjonen til programmet som utføres ligger lagret. c. Adressen til lagercellen hvor den neste instruksjonen til programmet som utføres ligger lagret 19. Hva menes med at all informasjon i en datamaskin er lagret digitalt? a. Informasjon som lagres vil få et etternavn (for eksempel.jpg,.gif,.doc) b. Datamaskinen må digimere bildene før de legges i minnet. c. Informasjonen som skal lagres (for eksempel et bilde) må konverteres til en tallrekke. Tallene i tallrekken er 0 er og 1 er. 20. Hvordan implementerer man en en-til-mange-relasjon i en relasjonsdatabase? a. Man inkluderer primærnøkkelen fra mange-siden som fremmednøkkel på ensiden. b. Man inkluderer primærnøkkelen fra en-siden som fremmednøkkel på mangesiden. c. Man lager en ny tabell, hvor man inkluderer primærnøklene fra begge sider som fremmednøkler.

5 Side 5 av 11 Oppgave 2 Grunnleggende programmering (30 %) Deloppgavene skal besvares så kort som mulig. a) (5 %) Lag en metode mysign(int x) som returnerer fortegnet til en verdi x. Returner - 1 hvis x < 0, 0 hvis x = 0 og 1 hvis x > 0. b) (10 %) Skriv en metode interpol som interpolerer mellom to punkter a og b. Metoden skal ha inngangsverdier a, b, og N og skal returnere ei liste x (x[0] til x[n]) med koordinatverdiene til de N linjestykkene fra a til b, endepunktene inkludert. Anta at a < b og at N > 0 er et heltall. Bruk Figur 1 til støtte i programmeringen: interpol(1,3,4) gir resultatet {1, 1.5, 2, 2.5, 3} N-1 a=1 b=3 x Figur 1 Eksempel på inndeling i N = 4 linjestykker c) (5 %) Anne skal bruke datamaskinen sin til å filtrere ut oppringinger fra telefonselgere. Hun har laget ei liste av numre fra telefonterror.no. Neste punkt er å skrive en metode antiterror som tar inn et innkommende nummer og ei liste av forhåndsinnlagte numre. Metoden skal returnere true hvis nummeret fins i lista, ellers false. Skriv antiterror. Anta at lista ikke er sortert og bare inneholder lovlige telefonnumre. Du kan også anta at telefonnumrene er heltall og trenger ikke å ta hensyn til nummer som d) (5 %) Ole har skrevet en metode for å glatte måleverdier ved å erstatte hvert punkt med gjennomsnittet av punktet og de to naboverdiene. Den fungerer imidlertid ikke som den skal. Rett opp feilen(e). <%! double[] glatting(double[] x) { N=x.length; y = new double[n]; y[0]=(x[0]+x[1])/2; for (int i=1;i<n;i++) { y[i]=(x[i-1]+x[i]+x[i+1])/3; } return y; } %> e) (5 %) Hva blir returnert fra den korrekte metoden glatting(double[] x) med double[] x = {2, 7, 9};?

6 Side 6 av 11 Oppgave 3 JSP (30 %) Et annuitetslån på kr R 0 skal betales tilbake n terminer til en rentesats av r % per termin. Banken tar et etableringsgebyr på kr G som trekkes fra før utbetaling, og et termingebyr på kr g for hvert forfall. Terminbeløpet t kan uttrykkes ved formelen t = g + (R 0 + G) r 1-(1+r) -n (1) a) (10 %) Skriv metoden alaan som tar inn verdiene på høyresiden i (1) og returnerer terminbeløpet t. Bruk den innebygde metoden double Math.pow(double a, double b) for å beregne a b. Dropp sjekking av gyldige inngangsverdier. b) (5 %) Skriv JSP-koden for å skrive ut terminbeløpet for Arnes forbrukslån ved hjelp av metoden alaan. Lånet er på kr , med rentesats 8 % per år, kr 20 i termingebyr, kr 500 i etableringsgebyr og betales ned i månedlige terminer over 3 år (terminbeløpet blir kr ). c) (5 %) I et avdragsfritt annuitetslån betales bare renter av lånesummen de første m terminene av lånets løpetid (m < n). Etter den avdragsfrie perioden betales gjelda ned som et ordinært annuitetslån etter formelen (1), men over en kortere periode og med et høyere terminbeløp sammenlignet med et ordinært annuitetslån over hele perioden. Lag en ny metode aalaan som beregner terminbeløp for et avdragsfritt annuitetslån. Løs oppgaven ved å redusere til et ordinært annuitetslån og så kalle alaan fra aalaan. Dropp sjekking av gyldige inngangsverdier. d) (10 %) Bruk metodene fra deloppgave a) og c) til å finne differansen i total lånekostnad mellom et avdragsfritt annuitetslån og et ordinært annuitetslån. Skriv JSP-setninger for å regne ut dette og skrive ut beløpet. Det er ikke nødvendig å skrive en egen metode for dette. Bruk tallverdier for et boliglån på kr , i månedlige terminer over 20 år, rentesats 5 % per år, kr 20 i termingebyr og kr 1000 i etableringsgebyr. Sammenlign kostnader mot et avdragsfritt lån med 5 års avdragsfrihet (merkostnad kr ).

7 Side 7 av 11 Oppgave 4: HTML (10%) I denne oppgaven får du oppgitt en html-fil med 10 mangler. Webskjemaet skal bruke metoden get og innholdet skal sendes til programmet registrer.cgi. Merk følgende: Overskriften skal være i store bokstaver og ha fargen rød. Setningen under overskriften (som begynner med Enter the information... ) skal ha fonten courier og ha fargen grønn. Teksten Publish skal ha fontstørrelse 16pt og ha fonten courier. Det skal være 10 punkts avstand mellom innholdet i en celle i tabellen (f.eks. tekst) og kanten av cellen. Tekstfeltene skal være 30 tegn brede. Tekstfeltet for Description: skal være 5 tegn høyt. Du skal kun fylle ut disse tomme feltene slik at nettleseren vil vise koden slik som vist i skjermbildet under: (oppgaven fortsetter på neste side)

8 Side 8 av 11 Html-filen 1 <html> 2 <head> 3 Fyll inn 1 4 <style type="text/css"> 5 Fyll inn 2 6 Fyll inn 3 7 Fyll inn 4 8 </style> 9 </head> 10 <body> 11 <h1>registration of Projects</h1> 12 <p>enter the information in this form</p> 13 Fyll inn 5 14 Fyll inn 6 15 <tr> 16 <th>title</th> 17 <td><input type="text" name="title" value="'enter title here'" size="30"/></td> 18 </tr> 19 Fyll inn 7 20 <th>description:<br>use HTML</th> 21 <td> 22 Fyll inn 8 23 </td></tr> 24 <tr> 25 <th>area:</th> 26 <td> 27 <select name="area"> 28 <option>programming</option> 29 <option>graphics</option> 30 <option>other</option> 31 </select> 32 </td></tr> 33 <tr> 34 Fyll inn 9 35 <td> 36 <input name="publish" type="checkbox"/> Publish 37 </td></tr> 38 <tr> 39 Fyll inn <td><input type="submit" value="submit"><input type="reset" value="reset form"></td> 41 </table> 42 </form> 43 </body> 44 </html>

9 Side 9 av 11 Oppgave 5: Databaser (10%) Tom Buss ønsker å lage en enkel database for å ha en oversikt over sine sjåfører, busser og bussruter. Av informasjon om sjåfører ønsker han å lagre sjåførens navn, adresse, hjemmetelefon og mobiltelefon. Informasjon som skal lagres om busser må inneholde registreringsnummer, hvilket bilmerke bussen er, og hvor mange passasjerer bussen kan transportere. Ruteinformasjon skal inneholde et nummer på ruta, navn på ruta (typisk det som står frampå bussen) og en kort beskrivelse av ruta i form av de 3-5 viktigste stoppestedene. Videre skal databasen lagre informasjon om hvilken sjåfør som kjører en bestemt buss og hvilke busser som kjører ulike ruter. Tom Buss antar at en sjåfør kjører kun den samme bussen, men at en buss kan kjøres av flere sjåfører (flere skift). Man antar også at en buss kan kjøre flere ruter og at en rute kan kjøres av flere busser. a) Lag og opprett database (6 %) Skriv ned SQL-setningene (CREATE TABLE...) som skal til for å opprette en database som passer beskrivelsen over. Lag databasen slik at du ikke bruker unødvendige felter. b) SQL-spørringer (4 %) I denne oppgaven skal du skrive en spørring for å hente data ut fra en database. Tabellene student, poststed, fag, foreleser, studentfag og foreleserfag har blitt opprettet ved hjelp av SQL-setningene rett under: CREATE TABLE student ( studnr int NOT NULL, navn varchar(32), gateadresse varchar(255), postnr int, PRIMARY KEY(studnr) CREATE TABLE poststed( postnr int NOT NULL, poststed varchar(32), PRIMARY KEY (postnr,poststed) CREATE TABLE fag( fagid varchar(10) NOT NULL, navn varchar(32), beskrivelse varchar(255), PRIMARY KEY(fagid) CREATE TABLE foreleser( id int AUTO_INCREMENT, navn varchar(32), alder int, grad varchar(32), PRIMARY KEY(id) CREATE TABLE studentfag( studnr int NOT NULL, fagid varchar(8), PRIMARY KEY(studnr,fagid) CREATE TABLE foreleserfag( foreleserid int NOT NULL, fagid varchar(8), PRIMARY KEY (foreleserid,fagid) Anta at alle tabellene nå har innhold. Utfør følgende oppgave: Skriv en SQL-spørring for å hente ut alle navn på og poststedet til studenter som har Alf Inge Wang som foreleser. Husk å fjerne duplikater fra lista.

10 Side 10 av 11 Svarskjema flervalgsoppgave Studentnummer: Fagkode: Antall sider: Linje: Dato: Side: Oppgavenr A B C

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Side 11 av 11 Svarskjema flervalgsoppgave Studentnummer: Fagkode: Antall sider: Linje: Dato: Side: Oppgavenr A B C

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik UKEOPPGAVER for Grunnleggende programmering Høsten 2015 Høgskolen i Gjøvik Forord Dette kompendie/hefte innholder oppgaveteksten for ulike ukeoppgaver i emnet Grunnleggende programmering ved Høgskolen

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer