FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMILDING FOR TILLEGGSBEVILGNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMILDING FOR 2010 - TILLEGGSBEVILGNING"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/ I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 10/1656 I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sakm.: 064/10 FORMANNSKAP Dato: /10 KOMMUNESTYRE OPPTAK AV STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMILDING FOR TILLEGGSBEVILGNING Vedlegg: Pressemelding av 3.mars 20 L O nr 9/20 L O "Finanstilsynet gir banene retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til bolig formål" Sammendrag: K-sak 009/10 av Brev fra Husbanken, datert , ref/sakn IK-sak 009/10 av ble det vedtatt opptak av starlånsmidler på kroner for Videre kom det frem i saksfremlegget at dersom det ble behov for ytterligere midler var det muligheter for å søke om tileggsbevilgning. Med et restbeløp fra 2009 og nye opptak for 2010 hadde vi disponibelt på til samen ca.kr.lo.7 mil. Pr er det utbetalt ca. kr. 7.9 mil i starlån Resterende midler på ca. kr. 2,8 mil er vedtak på startlån som ikke er utbetalt og noen forhåndsgodkjenninger. Saksopplysninger: Vi har pr ca 20 søknader som ikke er behandlet. Det er i tilegg flere henvendelser på starlån. Det har vært og er stor etterspørsel etter starlån. En av årsakene er at de private bankene har fått pålegg fra Finanstilsynet der de skjerper kravene til banens utlånspraksis for lån til boligformål. Essensen i kravene går først og fremst på at belånngen i minst mulig grad må overstige 90 prosent av eiendommens verdi. Andre årsaker til økt etterspørsel for startlån i første halvår av 2010 kan nok tilsies at det er flere som reetablerer seg, flere husstander har store gjeldsbyrder som søker refinansiering både av gammel boliggjeld og anen gjeld. Vi erfarer også at boligmarkedet på Fauske i det siste har endret seg, flere boliger er nå til salg enn tidligere. Saksbehandlers vurdering: Ut fra de søknader og henvendelser vi har mottatt vil de fleste søknader være i kategorien for startlån i henhold til retningslinjene. Men samtidig er det nødvendig med avklaringer overfor våre lokale banker vedrørende grunnfinansiering. Dette spesielt med tane på

2 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/330 I I Arkiv JouralpostID: sakld.: 10/92 I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sakm.: 018/10 FORMANNSKAP Dato: /10 KOMMUNESTYRE OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING FOR 2010 Vedlegg: Arikkel fra BBL magasinet - nr 2/ Økt press på startlån Sammendrag: Fauske kommune utbetalte ca. kr. 4,4 milioner kroner i startlån i Av den totale utbetalingen utgjorde ca. 54% full finansiering og 46% toppfinansiering. Av dette utgjorde ca 12% utbedringer/tilpasninger av bolig, mens ca. 9% refinansiering. Gjennomsnittlig lån i 2009 var på ca. kr De som fikk avslag på sin søknad om startlån er hovedsakelig begrunnet med manglende betjeningsevne, at boligen er for stor og kostbar i forhold til husstandens behov og økonomi. I artikkel som er vedlagt saken fortelles det at der økt press på startlån. Fauske kommune opplever også økt press på startlån ble det behandlet 61 søknader om startlån. Det ble for 2009 også gitt forhåndsgodkjenninger på inntil ca. 4,6 milioner kroner. Flere av disse tilbud er annullert, noe som skjer automatisk etter 3 måneder, fordi husstandene ikke finner egnet bolig i markedet tilpasset deres behov og økonomi. I tilegg har vi vedtatt, men ikke ennå utbetalt startlån for ca. 2,3 milioner kroner. Ut fra disse tall ser vi at det er en stor etterspørsel etter lån. Noe av dette kan forklares med at etter finanskrsen opplever vi en "strengere" utlånspolicy hos de private bankene. Vi får mange søknader om startlån først og fremst til toppfinansiering men også til full finansiering da det ikke oppnås lån i det hele tatt. Videre henvender flere husstander seg til Fauske kommune om refinansiering med startlån av diverse kredittgjeld. Det kan synes som også dette er blitt vanskeligere å få aksept for hos de private bankene, spesielt der det er betalingsanmerkninger. Hovedintensjonene med startlån er at det skal være et supplement til de private bankene. Primært skal det være en toppfinansiering, men kan også brukes til full finansiering i de tilfeller hvor det ikke oppnås nødvendig finansiering i privat kredittinstitusjon. De største gruppene for startlån hos oss er reetablerere, en del førstegangsetablere og økonomiske vanskeligstilte. Vi opplever også at det er kommet en ny gruppe, de som tjener godt, men mangler egenkapital. Innenfor denne gruppen har vi også søkere som er andregangsetablere med relativ god lønn, men med mye gjeld som etterspør startlån.

3 Utskrift sendes: Boligkontoret til videre forføynng Fylkesmannen i Nordland Regnskapssjef Moloveien L O 8002 BODØ

4 Økt press på startlån fra HUlba_ vi det. Men da er det under forutsetning av at de klipper kredittkortene i stykker. Og de kan ikke regne med kommunen. hvis de havner i samme uføre på nyt forteller Abrahamsen. Startlån gir folk en sjanse til å komme inn på boligmarkedet selv om foreldrene verken kan stile som kausjonist eller hjelpe til økonomisk. - Uten ordninga vile mange vært ekskludert fra boligmarkedet selv om de har evne til a bejene et boliglån, sier radgiveren. Leder av markedsseksjonen i Husbanken i Bodø, Adelheid Kristiansen, mener også at strtlån kan bidra til å bygge opp om bo retslagsmodellen som ei god finansieringsordning - vel og merke der borenslaget er finansiert av Husbanken. - Dermed får en husbankrente både på fellesgjelda, og på topplånet finansiert med startlån. Det vil si at en får markedets gunstigste betingelser på mestparten av boliglånet - uavhengig av hvilket forhold en selv har til banken. sier hun. Låneramma brukt opp Nå er Abrahamsens hodepine den oppbrukte låneramma. Abrahamsen ser nemlig ikke for seg at bankene kommer til å begnne å gi fullfinansiering igjen de nærmeste 3-4 årene. Bodø kommune har bedt Husbanken om ei låneramme på 20 milioner kroner for det samme beløpet som i fjor. Det siste tilsagnet ble gitt den 30. mars. - Låneramma ble satt på 1991Hallet. Da var et gjennomsnittlån på kroner. 200B var et gjennomsnittlig lån på kroner. Boligprisene har økt, men det har ikke låneramma. sier han. - Søkom mer! Husbankens direktør i Bodø, Mona Liss Paulsen, oppfordrer Bodø kommune om å søke om økt låneramme. -At Bodø kommune har brukt opp låneramma i løpet av første kvartl, viser at låneramma bør justeres. Andre norske kommuner på omtrent samme størrelse har ei ramme på rundt 50 millioner kroner, forklarer Husbankdirektøren. Når skepsisen råder i boligmarkedet, må det offentlige på banen for å sikre gode boliger til innbyggerne. Derfr prioriterer Husbanken startlån i år. I følge Paulsen kan kommunen når som helst på året søke om økt låneramme i Hus. banken. Nå vil rådgiveren i kommunen orientere sin politiske ledelse om den oppbrukte låneramma. Dermed regner Paulsen med at det kommer en søknad om økt ramme fra Bodø kommune i løpet av våren. -Vi kan love rask og positiv behandling. slik at kommunen igjen blir i stand til å hjelpe sine innbyggere med å skaffe seg et hjem og beholde det sier Paulsen. Tekst og fora: SUr.a 5ønvisen, Imm.råg. Husbanke regio Bode En vanlig startlånsøker er en person i arbeid med vanlig inntekt. Noen er enslige Rädgiveren ve Bodø kommunes økonomikontor har hatt travle dager så langt i Tre måneder inn i nyt år har B7 personer søkt Bodø kommune om startlån. Det er nesten forsørgere, noen er førstegangsetblerere. Noen er unge uføre pi trygd, som ved hjelp aven kombinasjon av boligtilskudd, bostøtte og startlån klarer å kjøpe seg bolig. like mange som i hele fjor til sammen. I 200B var det 105 som søkte kommunen om strtlån. Hele låneramma for i år er også brukt opp. Tjener godt, nektes lån Pågang så det holder - Det er ikke tvil om at interessen for startlånet har økt i forhold til i fjor, sier rådgiver ved Økonomikontore i Bodø kommune, Trond Abrahamsen. Startlån er et gunstig lån som forvaltes av Husbanken og videreformidles av kommunene til vanskeligstilte på boligmarkedet - det vii si folk som ikk får topp- el/er ful/finansiering i vanlig bank. Hvis pågangen fortettr gjennom hele året, antar Abrahamsen at det kan komme inn rundt 350 søknader i år, det vil si mer enn ei tredobling siden i fjor... O BBL magasinet - nr. 2/2009 Men så er det kommet ei ny gruppe på toppen av delte - ei gruppe som tidligere slett ikke trengte det offentliges hjelp for å klare se på boligmarkedet. - De er i jobb og har god lønn. Men de mangler egenkapital. og får derfor ikke fullfinansiering i vanlig bank. For å få full. finansiering i dag, ser det uttil at bankene krever at boligkjøperne er to og at de tjener opp mot en millon kroner til sammen i året, forteller Abrahamsen. Finanskrisen har gjort bankene mer restriktive. De vii i de fleste tilfeller bare stekke seg til 80 prosents finansiering. Kommunen må dermed bidra med de siste 20 prosentene. Refinansiering med startlån Ei annen ny - men foreløpig liten - gruppe startlånsøkere er folk som har fått betalingsproblemer og som står i fare for å miste boligen på tvangsauksjon. De søker kommunen om startån for å refinansiere gjeld, slik at den blir mer håndterlig. -Vi skal generelt sett ikke refinansiere gjeld som ikke er knytt til bolig. Men str de i fare for å miste boligen hvis de ikke filr refinansiert kredittkortgjelda si, så vurderer KOIfENKT Noen bare dmr kredittkortet uten tanke på fremtid. HAR PENGER: Husbankdirektør i Bodø, Mona Liss Paulsen,/lmer gladelig ut mer penger ûi Bodø kommune, slik ar innbyggerne kan få start/ån. i

5 Side L av 3 a Husbanken REGION BODØ Vår saksbehandler Iris Linehausen Telefon Vår dato Vår referanse 2010/640- L O 518/ Deres dato Deres referanse Fauske kommune Postboks FAUSKE Klassering J.ID lo SÎ~j6Sb Videretideling 2010 Startlån - Fauske kommune Vi viser til søknad datert Husbanken har den bevilget kommunen Kr ,- Kommunen søkte om kr og ønsker utbetalt kun kr i første omgang. Husbanken har derfor bevilget kr to ganger. Vedlagte betalingsplan og låneavtale er satt opp i samsvar med kommunens ønske i søknaden. Hvis ikke ønsker er oppgitt, er det gitt annuitetslån med 5 års avdragsfrihet og total løpetid på 25 år. Alle lån utbetales med flytende rente. Dersom det er søkt om fast rente, vil tileggsavtale for fast rente oversendes sammen med utbetalingsbrevet. Kommunen kan da velge mellom fastrenten på utbetalingsdato og de to påfølgende måneders fastrenter. Ytterligere lån Kommunen kan søke om flere tileggsbevilgninger i løpet av året for videretildeling. Utbetaling av lånet Undertegnet låneavtale og bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak sendes til Husbanken, Postboks 1404,8002 BODØ. Hvis kommunen i henhold til kommuneloven 60 ml (bokstav a-d) er oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også fylkesmannens godkjenning være mottatt før utbetaling. Regelverk Det forutsettes at midlene videretildeles i samsvar med forskrft om startlån og Husbankens retningslinjer. Husbankens retningslinjer ligger på Kommunen vil fortsatt stå frtt til å vedta egne retningslinjer så framt de ikke strider mot Husbankens retningslinjer. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering. Postadresse Postboks Bodø Besøksadresse Torvgata 2, Bodø Bodø E-post firmapost.bodo( husbanken.no Telefon Telefaks Bankkonto Org nr. NO

6 Husbanken Vår dato Side 2 av 3 V,år referanse 2010/ Det gjøres oppmerksom på at dersom kommunen tar rentemargin og/eller gebyr, skal ikke disse overstige kommunens reelle kostnader. RaPPJirtering Kommunen skal rapportere om bruken av starlånet. Husbanken har utviklet et elektronisk šã.'sõéñaiídlìñgsveildøy(starsak) som legger til rette for automatisk rapportering. Hvis kommunen ikke'velgeó abenyte'star~ak må starlån rapporteres som enkeltsak i startrap. Kmitrnll I henhold til bevilgningsreglementets 10 kan Husbanen og Kommunal- og regionaldepartementet iverksette kontroll med at midlene tildeles og forvaltes i henold til retningslinjene. I henhold til ESAs retningslinjer for statsstøtte, par VI: Rules on public service compensation, plikter Husbanen å føre følgende kontroll: På bakgrnn av rapportering fra kommunen skal Husbanen kontrollere at støtten som blir gitt til kommunen, blir nyttet i tråd med regelverket for startlån samt dette bevilgningsbrevet. Slike kontroller skal foretas for å sikre at starlånet ikke åpnes opp for personer som ikke omfattes av formålet med starlånet. På bakgrnn av rapportering fra kommunen skal Husbanen kontrollere at det ikke blir utbetalt overkompensasjon til kommunen. Dersom det gis overkompensasjon er kommunen forpliktet til å tilbakebetale midlene til Husbanen så fort som mulig. For kommunen innebærer dette at kommunen nå må rapportere til Husbanken hvilket påslag de legger på startlånet. Dette gjelder både prosentpåslag og eventuelt andre påslag. Dette må gjøres minst en gang per år og ved eventuelle endringer i påslagene. Vi ber dere å opplyse/rapportere om dette samtidig med øvrig rapportering på startlånet, dvs ved hvert årsskifte. Rapporteringsplikten skjer forn bevilgning for Informasjon Vi viser også til våre nettsider der kommunen kan søke ytterligere informasjon. Med hilsen HUSBANKEN *~ dw)~ Iris Linchausen

7 ~ Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: Utskriftsdato: Undertegnede Fauske kommune, org.nr , erkjenner å skylde Husbanken, org.nr , kr ,- tremilionerkroner. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldeparementet og Husbanken etter retnigslinjer vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retnngslinjene. Rentevilkår Flytende rente - nominell rente 2,60 % pr. år. - effektiv rente 2,83 % pr. år. Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente ingår for tiden termngebyr. Effektiv rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler. Husbanken kan ensidig endre renten på grunnag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtlt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på ww.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken. Nedbetalingsvilkår Lånet gis som annuitetslån uten avdragsfr periode og med en total løpetid på 25 år. Etter avtle med Husbanken kan nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte betalingsplan. Renter og avdrag betales uoppfordret inen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader. Gebyrer Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-. Husbanken kan ensidig endre og innøre nye gebyrer når endringen er saklig begruet ut fra endringer i banens kostnader eller i omlegging av bankens gebyrstrtur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. Forsinket betaling Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ike renter og avdrag i rett tid, skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hj emmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember Låntakerens plikter Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale. Husbankens rett til å kreve full innfrielse Husbanken har rett til å kreve full innfrielse strak hvis. låntaker vesentlig misligholder låneavtalen. det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha vesentlig betydning for Husbanken Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte. Kontoradresse: Postadresse: Torvgata 2 Husbanken Bodø 8002 BODØ e-post: firmapost.bodo(1husbanken.no Organisasjonsnr.: Internett: Kontonr.: Telefon: Telefaks:

8 Utbetalingsfullmakt Husbanken har ugjenkallelig fullmak til å utbetale lånet til kommunen på konto nr Aksept av lånevilkår Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan. Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette vilkårene i denne avtalen. (Sted) (Dato) (Stempel og underskrft av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver) Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte kommunen. Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved: Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert......, sak nr... Kopi av Fylkesmannens godiqennng datert......, hvis kommunen i henhold til kommuneloven 60 nr. 1 er oppført i registeret om betinget godkjennng og kontroll. Vedlegg: Betalingsplan

9 Dato: HNIL Fauske kommune Postboks 93 Saksnr FAUSKE STARTLÅN VIDEREUTLÅN - ANUITETSLÅN - FLYT Lånebeløp i kr 3,000,000 Løpetid i år 25 Avdragsfri periode i år 5 Terminer pr år 4 Effektiv rente i % Gebyr pr. termin i kr Totalkostnad Herav renter og gebyrer ,358, ,358, For tiden er den flytende renten 2,6%. Fra er renten fastsatt til 2,8%. Denne betalingsplanen forutsetter uendret rente resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir utbetal t inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved utbetaling av lånet. Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid. avdrag og evt. o TERMIN/ RENTER/OMK. AVDRAG A BETALE o AR KR %P.Å KR %P.Å I KR RESTGJELD , O 15,913 3,000, , O 21,03 O 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, ,03 O 2.80 O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000, , O 21,030 3,000,000

10 SIDE forts. ANUITETSLÅN o TERMINI RENTER/oMK. AVDRAG A BETALE ÅR KR %P.Å KR %P.Å I KR RESTGJELD , O 21,030 3,000, , ,651 48,681 2,972, , ,844 48,680 2,944, , ,039 48,680 2,916, , ,235 48,680 2,888, , ,433 48,680 2,859, , ,632 48,680 2,831, , ,832 48,680 2,802, , ,034 48,680 2,773, , ,237 48,680 2,744, , ,442 48,680 2,714, , ,648 48,680 2,684, , ,856 48,680 2,655, , ,065 48,680 2,625, , ,275 48,680 2,594, , ,487 48,680 2,564, , ,700 48,680 2,533, , ,915 48,680 2,502, , ,132 48,680 2,471, , ,350 48,680 2,440, , ,569 48,680 2,408, , ,790 48,680 2,376, , ,013 48,680 2,344, , ,237 48,680 2,312, , ,462 48,680 2,280, , ,690 48,680 2,247, , ,918 48,680 2,214, , ,149 48,680 2,181, , ,381 48,680 2,147, , ,614 48,679 2,114, , ,850 48,680 2,080, , ,087 48,680 2,046, , ,325 48,680 2,012, , ,566 48,680 1,977, , ,807 48,679 1,942, , ,051 48,680 1,907, , ,296 48,679 1,872, , ,544 48,680 1,836, , ,792 48,679 1,801, , ,043 48,680 1,765, , ,295 48,680 1,728, , ,549 48,679 1,692, , ,805 48,680 1,655, , ,063 48,680 1,618, , ,322 48,680 1,580, , ,583 48,679 1,543, , ,846 48,679 1,505, , ,111 48,679 1,467, , ,378 48,680 1,429, , ,647 48,680 1,390,410

11 SIDE forts. ANUITETSLÀN. TERMIN/. RENTER/OMK. AVDRAG A BETALE AR KR %P.Å KR %P.Å I KR RESTGJELD , ,917 48,679 1,351, , ,190 48,680 1,312, , ,464 48,680 1,272, , ,740 48,679 1,233, , ,018 48,679 1,193, , ,298 48,679 1,152, , ,580 48,679 1,112, , ,865 48,680 1,071, , ,151 48,680 1,030, , ,439 48, , , ,729 48, , , ,021 48, , , ,315 48, , , ,611 48, , , ,909 48, , , ,209 48, , , ,512 48, , , ,816 48, , , ,123 48, , , ,432 48, , , ,743 48, , , ,056 48, , , ,372 48, , , ,689 48, , , ,009 48, , , ,331 48, , , ,655 48, , , ,981 48, , , ,310 48, , , ,641 48,678 96, ,975 48,678 48, ,309 48,677 O Lengden på termin 1 avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra 3 til 4 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis. Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales forsinkelsesrente med 1% over den til enhver tid gj eldende rente. Post: Postboks BODØ Besøk: Torvgata 2 Kontonr: Tlf: Org. nr: Fax: firmapost. bodo~husbanken. no

Vår dato 12.02.2009. Vi viser til søknad datert 12.1.2009. Husbanken har den 12.2.2009 bevilget kommunen

Vår dato 12.02.2009. Vi viser til søknad datert 12.1.2009. Husbanken har den 12.2.2009 bevilget kommunen 6 Husbanken Vår kontaktperson Brita Kilen, tlf. 75549320 Fauske kommune 8201 FAUSKE Vår dato 12.02.2009 Vår referanse 15320036 Side L av 2 í-,.~,.~ " ". _. :,ç" i ausf':8 kommune L.--~~-Tsaksbehll N /

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11110460 I I Arkiv JouralpostID: sakld.: 1112415 I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 014/12 T FORMANNSKAP TDato: 28.11.2011 OPPTAK

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer