Revisjon Prehospital plan Delrapport Arbeidsgruppe Luftambulanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon Prehospital plan 2010. Delrapport 10.12.2010 Arbeidsgruppe Luftambulanse"

Transkript

1 Revisjon Prehospital plan 2010 Delrapport Arbeidsgruppe Luftambulanse

2 Innhold Sammendrag og anbefaling... 4 Arbeidsgruppens sammensetning... 4 Mandat og arbeidsmåte... 5 Mandat... 5 Virksomhetsdata... 5 Gruppens fortolkning av mandatet... 6 Arbeidsmåte... 6 Definisjoner...6 Innledning... 7 Akuttforskriften... 8 Overordnede målsettinger for tjenesten... 9 Bruk av Luftambulansetjenesten... 9 Retningslinjer for bruk av luftambulanse Kontraktsvarighet Innhenting av data Luftambulansetjenesten i Midt-Norge Helikopter stasjonert i regionen Ambulansehelikopteret i Trondheim Ambulansehelikopteret i Ålesund Redningshelikopter Ørland Ambulansefly stasjonert i regionen Ambulanseflyet i Ålesund Helikopter stasjonert utenfor regionen Ambulansehelikopteret i Brønnøysund Ambulansehelikopteret på Dombås Ambulansehelikopteret i Førde Andre helikopter utenfor regionen som benyttes i noen grad til ambulansetransport Ambulansehelikopteret i Jämtlands Län (Østersund) SAR helikopter ved Heidrun Forbruk av tid Flytimeproduksjon Summert oppdragstid Gjennomsnittlig oppdragstid Primæroppdrag med helikopter kartlegging og vurdering Sekundæroppdrag med helikopter kartlegging og vurdering Søk og redningsoppdrag med helikopter kartlegging og vurdering Avviste og avbrutte oppdrag Utvalgte diagnosegrupper for sammenligning mellom tjenestene Ambulansefly virksomhet Ambulanseflyet i Ålesund historikk Nåværende ambulanseflyaktivitet Alternativ avlastning for ambulanseflytjenesten Alvorlighetsgrad hos pasienter Alvorlighetsgrad ved ambulansehelikopter Alvorlighetsgrad ved ambulanseflyet Spesialtransporter Kuvøsetransporter

3 ECMO NO Aortaballongpumpe Arbeidstidsbestemmelser Nåværende arbeidstidsordninger for enheter i regionen Ambulansehelikopteret i Trondheim Redningshelikopter Ørland Ambulansehelikopteret i Ålesund Sammensetning av crew/bemanning Flere crew Rett bemanning Utvikling som kan påvirke resurssituasjonen i HMN Endret sykehusstruktur Landingsplass ved sykehus Endrede medisinske behandlingstilbud Hjerteinfarktbehandling Hjerneslagbehandling Endret infrastruktur Koordinering av luftambulanseenhetene Aspekter ved etablering av ny luftambulanseenhet Anskaffelsestid Økonomisk analyse Samtidighetskonflikter Luftambulansen i Trondheim Ambulansehelikopter Legebil Luftambulansen i Ålesund Ambulansehelikopter Ambulansefly Vurdering av behov for flere luftambulanseenheter Ambulansehelikopter Ambulansefly Baseplassering Ambulansehelikopter Ambulansefly Referanser Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg

4 Sammendrag og anbefaling Helse Midt-Norge har en godt utbygd luftambulansetjeneste med høy medisinsk og redningsteknisk kompetanse. Luftambulansetjenesten i regionen er representert med alle grener: ambulansehelikopter, redningshelikopter og ambulansefly. Midt-Norges geografi og sykehusstruktur gjør en velfungerende luftambulansetjeneste til en viktig brikke for å bidra til et mest mulig likeverdig helsetilbud til befolkningen. Det er derfor nødvendig at tjenesten er tilstrekkelig dimensjonert. Luftambulansetjenesten sin oppdragsgjennomføring i Helse Midt Norge er betydelig og er en viktig premissleverandør vedrørende endringsprosesser for helsetilbudet i regionen. De siste årene har man både nasjonalt og regionalt sett en økning i oppdragsmengde som følge av sentraliserte behandlingstilbud, endret sykehus struktur og endret funksjons- og oppgavefordeling. Basert på nåværende trendutvikling, nye behandlingstilbud, endret struktur i primær helsetjenesten, demografiske endringer med aldret befolkning og krav om økt effektivisering av behandlingsforløp, synes det sannsynlig at behovet for luftambulansetjenester vil øke. Oversiktlig, enhetlig og koordinert ressursstyring er essensielt for effektiv utnyttelse av transportressursen. Gruppen er enig om at dette må styrkes for å optimalisere nåværende og fremtidig bruk. Det må arbeides for å implementere et bakkebasert transportalternativ (to-båre ambulansebil/ helsebuss) på strekningen mellom Nordmøre Romsdal og Trondheim. Forutsatt at disse tiltakene iverksettes raskt, kan det forventes å gi luftambulansetjenesten en viss avlastning, og man bør avvente denne effekt før man implementerer nye luftambulanse enheter. Dette må dog monitoreres nøye ettersom det per i dag foreligger begrenset kapasitet til å kunne imøtekomme økte behov. Hvilke enheter som vil være best egnet til å ivareta regionens sørge-for ansvar vil avhenge av hvilke føringer og målsetninger det regionale helseforetak iverksetter for sin overordnede helsepolitikk i regionen. Effektiv ressursutnyttelse må sees i forhold til den terskelkostnad som vil gi mest forventet helsegevinst for befolkningen. Vedrørende baseplassering av dagens luftambulanse enheter ivaretar dagens mønster en god dekning av regionen og gruppen anbefaler videreføring av denne. Dette ivaretar også de kriterier som legges til grunn i NOU 1998:8. Som beskrevet i prehospital plan fra 2003, anbefalte man opprettelse av et regionalt luftambulanseutvalg. Arbeidsgruppen anbefaler at dette gjennomføres. Arbeidsgruppens sammensetning En overordnet styringsgruppe definert av Helse Midt-Norge har i møte besluttet opprettelse av 3 arbeidsgrupper i forbindelse med revisjon av Prehospital plan. Arbeidsgruppe Luftambulanse er representert med deltakere fra de 2 helseforetak som innehar luftambulansebaser innenfor Helse Midt-Norge. Ingen av deltakerne er ansatt hos helikopteroperatør som leverer tjenester til helseforetaket. Oddvar Uleberg (Leder) Seksjonsoverlege Luftambulanse St. Olavs Hospital HF Steinar Einvik Seksjonsoverlege Akuttmottak St. Olavs Hospital HF Kristen Rasmussen Seksjonsoverlege Luftambulanse Helse Sunnmøre HF Willy G. Strandkleiv Avdelingssykepleier (FW) Helse Sunnmøre HF Frode Lindseth Avdelingssykepleier (RW) Helse Sunnmøre HF 4

5 Mandat og arbeidsmåte Mandat Arbeidsgruppe for luftambulanse har fått i oppgave å legge frem følgende dokumentasjon og vurderinger for utvalget som skal stå for revisjon av prehospital plan i Helse Midt-Norge. Virksomhetsdata Fremskaffe adekvat statistikk grunnlag /styringsdata for oppdrag med luftambulanse i Helse Midt Norge (HMN) i perioden : 1. Antall oppdrag 2. Rekvirerende kommune ved primæroppdrag 3. Rekvirerende institusjon (til og fra) ved sekundæroppdrag 4. Søk og redningsoppdrag (SAR) 5. Regularitet (vurdere om noen kommuner er spesielt utsatt) 6. Fordeling av primær og sekundær oppdrag 7. Samtidighetskonflikter 8. Alvorlighetsgrad (NACA) 9. Utvalgte diagnosegrupper for sammenligning mellom tjenestene Vurdere følgende: 1. Ressurs situasjonen i HMN (nåværende og fremtidig) 2. Behov for flere luftambulanse enheter 3. Flere crew a. Eventuelt hvilke enheter (helikopter og/eller fly) b. Eventuell stasjonering 4. Rett bemanning 5. Gjeldende og fremtidige arbeidstidsbestemmelser 6. Hvilke baser skal drive med hva a. Eventuelle spesialtransporter i. Kuvøse ii. ECMO iii. NO 5

6 iv. Aortaballongpumpe 7. Utvikling i andre regioner som kan ha innvirkning i situasjonen i HMN 8. Om overflyttingsambulanse (intensiv/ 2 bårebil) kan settes inn i spesielle områder som avlastning for luftambulanse tjenesten 9. Samtidighetskonflikter ved de ulike enheter a. Kartlegging av samtidighetskonflikter b. Hvordan ble oppdragene løst c. Se på samtidighet for andre baser d. Hva med reservekapasitet i forhold til andre luftambulanse ressurser e. Vurdere eventuelle løsningsforslag Gruppens fortolkning av mandatet Et sentralt tema i mandatet er nåværende aktivitet og ressurs situasjon, samt hvordan fremtidige trender og utviklingsmekanismer vil påvirke behov for ytterligere ressurser eller endret praksis. Gruppen har ansett det som essensielt å kartlegge nåværende oppdragsaktivitet, basert på tilgjengelige styringsdata. Per i dag er luftambulansetjenesten et supplement til bilbasert ambulansetjeneste og fremtidige endringer må gjøres i nært samspill med de øvrige ressurser. Derfor har gruppen ikke satt krav om gjennomføring, men skissert ulike løsningsforslag ut fra hvordan tjenesten per i dag benyttes. Gruppen har tatt utgangspunkt i de tilgjengelige kontrakter og opsjoner som gjelder for luftambulansetjenesten i HMN. Det ligger ikke i mandatet å vurdere endret eller fremtidig organisering av tjenesten, men gruppen finner det likevel nødvendig å påpeke noen aspekt som i stor grad vil kunne påvirke oppdragsaktivitet. Arbeidsmåte Arbeidsgruppen har til sammen hatt 5 møter (hvorav 2 telefonmøter). På grunn av stor arbeidsbelastning hos gruppens medlemmer har det kun ved ett av møtene vært full deltakelse. Leder har deltatt i alle møter. Endelig rapport er forelagt og godkjent av alle gruppens medlemmer. Definisjoner ANS AMK ECMO FKS FW HEMS crew member HF HMN HRS - S IFR Ansvarlig selskap Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral Avansert lungesviktbehandling med hjertelungemaskin Fly Koordinerings Sentralen (Tromsø) Fixed Wing (engelsk for fly) Tilsvarer samme funksjon som redningsmann Helseforetak Helse Midt-Norge Hovedredningssentral Sør (Sola) Instrumental Flying Rules instrumentflyging 6

7 LABAS NG luftambulansetjenesten NACA NAWSARH NO NVG Oppdragstid PCI RTV RW SAR STEMI ØHJ Åsted Elektronisk oppdragsregistrerings system for Skala for vurdering av sykdomsalvorlighet Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter Nitrogen Oksid. Avansert behandlingsmetode ved lungesvikt. Night Vision Goggles nattbriller Tid fra alarm mottas og til enheten er klargjort for neste oppdrag Utblokking av hjertets kransarterier ved hjerteinfarkt Rikstrygdeverket Rotor Wing (engelsk for helikopter) Søk og redningsoppdrag (Search And Rescue) ST-elevasjons infarkt (en type hjerteinfarkt) Øyeblikkelig hjelp Hendelsessted / sted hvor pasient transporteres fra ved primære oppdrag Innledning Siden 1988 har Norge hatt en nasjonal og offentlig finansiert luftambulansetjeneste. Den består i dag av 11 ambulansehelikopterbaser og syv ambulanseflybaser. I tillegg inngår seks redningshelikoptre i tjenesten. De brukes først og fremst til søk og redning, men utfører også ambulanseoppdrag. De regionale helseforetakene har sørge for ansvaret for luftambulansetjenesten i sin region. Helseregionene har etablert et eget selskap, Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, som ivaretar den operative delen av helseregionenes sørge for ansvar i et nasjonalt perspektiv. Selskapet har også ansvaret for å fastsette retningslinjer for bruk av tjenesten. Det medisinske ansvaret for tjenesten ivaretas av helseforetakene, herunder medisinsk bemanning. Luftambulansetjenesten ANS er primær kundekontakt for transportdelen, som tildeles ulike operatører. Norsk Luftambulanse AS operer åtte ambulansehelikopterbaser. Lufttransport AS opererer tre ambulansehelikopterbaser og alle ambulanseflybasene. Redningshelikoptertjenesten (330 skvadronen) er formelt underlagt Justisdepartementet, men Forsvaret står som operatør av tjenesten. Helse Midt-Norges gjeldende prehospitale plan fra 2003 kom med følgende anbefaling vedrørende luftambulansetjenesten: Luftambulansevirksomhet er svært viktig for helsetjenesten i Midt-Norge. Det synes å være tilstrekkelig kapasitet på helikoptersiden. For ambulansefly er det knapphet på kapasitet. Det anbefales at man arbeider for å stasjonere et nytt dagfly på Vigra. AMK-Ålesund må fortsatt være AMK-LA-sentral for ambulansehelikopteret stasjonert i Ålesund og AMK-Trondheim må fortsette som AMK-LA-sentral for ambulansehelikopteret i Trondheim og for redningshelikopteret stasjonert på Ørland når det gjelder ambulanseoppdrag. Det bør være to AMK-LA-sentraler i regionen som kan fungere som gjensidig back-up. Helse Midt-Norge må engasjere seg særlig og involvere deltagende personell aktivt i sikkerhetsrelaterte spørsmål. Likeså er det viktig at de lokale luftambulansemiljøer er sentrale i arbeidet med å forme tjenestene med tanke på bemanning, fartøy og utstyr i henhold til det behov man har erfart. Som et ledd i dette bør det opprettes et regionalt luftambulanseutvalg. Den medisinske tjenesten bør organiseres likt for begge helikopterbaser og være integrert i sykehusavdelingen. 7

8 Akuttforskriften Tjenestens formål er definert i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (1): 13 Definisjon Med ambulansetjeneste menes bil-, båt-, og luftambulansetjeneste som inngår i de regionale helseforetakenes akuttmedisinske beredskap utenfor sykehus. Med luftambulansetjeneste menes både ambulansehelikopter og ambulansefly 16. Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten skal yte spesialisert akuttmedisin og være en integrert del av den akuttmedisinske beredskapen (1). De regionale helseforetakene har ansvar for at den forvaltes som en nasjonal tjeneste, herunder fastsettelse av felles retningslinjer for rekvirering av tjenesten (1). Ambulansehelikoptertjenesten skal primært: 1. Bringe akuttmedisinsk utstyr og særlig kompetent helsepersonell raskt fram til alvorlig syke eller skadde pasienter. 2. Bringe pasienter til et adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten under pågående overvåkning og behandling, herunder å yte akuttmedisinsk diagnostikk. 3. Utføre enkle søk og redningsoperasjoner. Ambulanseflytjenesten skal primært bringe pasienter til et adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten under pågående overvåkning og behandling. Til 16 Redningshelikoptertjenesten er et supplement til den ordinære luftambulansetjenesten. Ved ambulanseoppdrag skal redningshelikoptertjenesten yte den samme helsehjelpen som ambulansehelikoptertjenesten. Luftambulansetjenesten kan unntaksvis benyttes til tilbakeføringer av pasienter der lufttransport er nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. I slike tilfeller skal beredskapsmessige hensyn tas i forkant av en eventuell rekvirering. Hensyn til responstid og samtidighetskonflikter er en del av de beredskapsmessige hensyn. Situasjonen på skadestedet tilsier hvorvidt det er Redningshelikoptertjenesten eller Luftambulansetjenesten som vil være best egnet. Hovedredningssentralene / lokale redningssentraler og AMK-sentralene har sammen ansvar for å koordinere tjenestene. Til 17 (om bemanning) Bemanning av ambulansehelikoptre og redningshelikoptre som flyr luftambulanseoppdrag skal være anestesilege med minimum 2 års erfaring fra tjeneste ved anestesiavdeling, eller lege med annen akuttmedisinsk kompetanse. Ambulansehelikopter og redningshelikopter som benyttes i ambulansetjeneste skal også være bemannet med ambulansearbeider eller sykepleier. Begge grupper helsepersonell skal ha redningsteknisk kompetanse. Det vises til Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR offshore av 18. juli Ambulansefly skal være bemannet med intensiv- eller anestesisykepleier. I tillegg skal det etableres beredskap for lege eller annen bemanning ved oppdrag der dette er nødvendig. Tjenesten skal være en integrert del av den samlede ambulansetjeneste og den øvrige helsetjeneste og skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger. 8

9 Overordnede målsettinger for tjenesten St.meld nr 50 ( ) Samarbeid og styring Luftambulansetjenesten bidrar til å oppfylle noen av de sentrale målene i norsk helsepolitikk som lik tilgjengelighet til tjenester uavhengig av bosted. Prioriteringsforskriften 2 Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientrettighetsloven 2-1 annet ledd, når: 1. pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes og 2. pasienten, med det unntaket som er nevnt i 3 annet ledd, kan ha forventet nytte av helsehjelpen og 3. de forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt Med ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet menes at pasientens livskvalitet uten behandling merkbart reduseres som følge av smerte eller lidelse, problemer i forbindelse med vitale funksjoner som for eksempel næringsinntak, eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå. Med forventet nytte av helsehjelpen menes at det foreligger god dokumentasjon for at aktiv medisinsk eller tverrfaglig spesialisert behandling kan bedre pasientenes livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan forverres uten behandling eller at behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av behandlingen. NOU 1998:8 Luftambulansetjenesten i Norge vektla dessuten også følgende overordnede målsettinger (2): Helsetjenestetilbudet i Norge skal være likeverdig uavhengig av bosted, alder, kjønn og sosial status. Helsetjenesten skal sette pasienten i sentrum og ivareta pasientens rettigheter. Sentrale elementer er tilgjengelighet, medbestemmelse, forståelig informasjon, integritet og helhetlig tilnærming Helsetjenesten skal være faglig forsvarlig. Prioritering skal skje på grunnlag av sykdommens alvorlighet og av forventet nytte og kostnadseffektivitet ved behandlingen. Ressursutnyttelsen skal være effektiv, og tjenestene skal ytes på lavest effektive omsorgsnivå (LEON prinsippet) Tjenesten kan også betraktes som et effektivt virkemiddel for å jevne ut forskjeller i tilgjengelighet til spesialiserte akuttmedisinske tilbud som følger av landets geografi og bosettingsmønster (2). Bruk av Luftambulansetjenesten Rekvireringsretningslinjer skal være et virkemiddel og styringsverktøy for å realisere formålet med tjenesten. Det var en allmenn oppfatning da tjenesten ble opprettet at den i hovedsak skulle være forbeholdt akuttmedisinske tilstander. Luftambulansetjenesten har utviklet seg til å bli en svært sammensatt tjeneste som dekker svært ulike funksjoner og oppgaver, alt fra et spesialisert nivå der det utøves avansert akuttmedisinsk intervensjon, til et relativt basalt nivå der formålet først og fremst er rask transport til/fra eller mellom sykehus under tilsyn. Flere faktorer kan være med på å forklare denne utviklingen (2): 9

10 Ulikt finansieringsansvar for alternative transportformer kan stimulere til overbruk av luftambulanse. Endret akuttmedisinsk standard har skapt økt behov for overføringer av relativt dårlige pasienter mellom sykehus, til dels over lange avstander Variasjoner i primærlegedekning og kvalitet kompenseres i noen grad ved bruk av luftambulanse Ulik faglig oppfatning av hva som er adekvat ambulanseform ved like medisinske tilstander skaper forutsetninger for ulik praksis. Endrede krav og forventninger både i befolkningen og hos fagfolk bidrar til økt bruk av tjenesten. Ved forrige retningslinjer i 1993, var ikke landets AMK-sentraler (Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral) godt utbygget. Man skulle da varsle den enkelte luftambulanse direkte, og beslutningsmyndighet om bruk av luftambulanse ble i særlige tilfeller lagt til rekvirerende lege. Helseforetakene har nå etablert en AMK-struktur med kvalifisert medisinsk ledelse som disponerer alle ambulanseressurser. Luftambulansetjenesten er også videreutviklet, samt at redningshelikoptertjenesten er blitt mer tilgjengelig for ambulanseoppdrag. Et mindre antall dedikerte AMK-sentraler (AMK-LA) koordinerer luftambulanse aktiviteten. Grunnet disse omstruktureringer, samt betydelig økning i oppdragsaktivitet resulterte dette i nye Retningslinjer for bruk av luftambulanse med gyldighet fra og med 1. april 2009 (3). Retningslinjer for bruk av luftambulanse De nåværende retningslinjer søker å ivareta myndighetens føringer og samtidig gjøre dem anvendbare for AMK-sentralene og helsepersonell som anmoder om luftambulanse. Luftambulansetjenesten er en nasjonal tjeneste. Luftambulanse benyttes til utrykning til pasienter som befinner seg utenfor sykehus ( primæroppdrag ) og til overføring av pasienter fra et sykehus til et annet i den hensikt å gi pasienten et mer spesialisert behandlingstilbud /heve omsorgsnivået ( sekundæroppdrag ). En medisinsk korrekt og kostnadseffektiv utnyttelse av denne ressursen krever at AMKsentralenes prosedyrer i størst mulig grad er basert på dokumentert helsegevinst. AMKsentralene må i samarbeid med primærhelsetjenesten og sykehusene i sitt område arbeide kontinuerlig for en riktig bruk av tjenesten, herunder kontinuerlig revurdere innarbeidede bruksmønstre som ikke er faglig godt begrunnet. Retningslinjene åpner også for at andre hensyn enn akuttmedisinske behov kan legges til grunn for bruk. Ambulansefly og unntaksvis ambulansehelikopter kan benyttes til overføring av pasient fra et sykehus for å redusere omsorgsnivået, eller føre pasienten tilbake til den institusjon som pasienten hører til ( tilbakeføringsoppdrag ). AMK-sentralene skal imidlertid alltid prioritere den akuttmedisinske beredskap. Ved vurdering av alternative transportformer skal det også tas hensyn til om bruk av båt, bil og ledsager i vesentlig grad svekker lokalsamfunnets akuttberedskap over lengre tid. Et overordnet bruksprinsipp er at pasientens behov skal være styrende for at den nærmeste adekvate ressurs benyttes i de tilfeller ressursen er tilgjengelig. 10

11 Retningslinjer, kortversjon 1. Luftambulanse kan brukes når det foreligger sykdom eller skade som krever rask og/eller spesialisert overvåkning, akuttmedisinsk behandling og transport. Bruk av luftambulanse skal alltid vurderes opp mot bruk av ambulansebil eller ambulansebåt og skal gi en forventet økt helsegevinst i forhold til bruk av andre ressurser. 2. Luftambulanse kan også brukes i situasjoner hvor tidsfaktoren ikke er avgjørende, men hvor bruk av ambulansebil eller ambulansebåt vurderes å representere en uakseptabel fysisk eller psykisk belastning for pasienten, for eksempel ved spesielt lang transportavstand / tid eller ved åsteder som er vanskelig tilgjengelig for landbaserte ressurser. 3. Ambulansefly og unntaksvis ambulansehelikopter kan også benyttes til tilbakeføringer av pasienter der lufttransport er nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Dette gjelder også der sykehusene må frigjøre kapasitet for å sikre tilfredsstillende beredskap for mottak av nye pasienter. Beredskapshensyn skal prioriteres foran tilbakeføringsoppdrag, og primært bør retur til egen base utnyttes til slike oppdrag. 4. I spesielle situasjoner, når det ansees tvingende nødvendig på grunn av tidsaspektet, kan luftambulanse benyttes til transport av for eksempel medisinsk utstyr, medikamenter, organer, blod og helsepersonell. 5. Luftambulanse kan benyttes til enkle søk og redningsoppdrag (SAR). 6. Luftambulanse skal ikke benyttes til andre politioppdrag enn SAR. Etter nøye vurdering kan imidlertid politi følge med for å sikre en trygg gjennomføring av akuttmedisinske oppdrag. 7. Redningshelikopter kan benyttes til ambulanseoppdrag etter godkjenning fra HRS. 8. Når det vurderes hensiktsmessig, kan luftambulansetjenestens personell rykke ut med legebil i stedet for luftambulanse. Legebil benyttes etter de samme kriteriene som luftambulanse og skal ikke erstatte varsling og bruk av kommunal legevakt. Redningshelikopter Redningshelikoptrene er underlagt HRS og dedikert til søk og redning over land og til havs. Stortinget har bestemt at redningshelikopter også kan benyttes til ambulanseoppdrag når det ansees mest hensiktsmessig for pasienten. Begrunnelsen kan være at luftambulanse ikke er tilgjengelig pga: samtidighet, vær, teknisk eller behov for større kabin. Siden redningshelikopter må være tilgjengelig for SAR, skal andre ambulanseformer alltid vurderes først. Pasientens behov må imidlertid være avgjørende. HRS kan kalle redningshelikopteret tilbake dersom et SAR-oppdrag må prioriteres. Legebil Helikopterbasene i Trondheim og Ålesund, samt Dombås, Brønnøysund og Førde, er oppsatt med dedikert utrykningsbil med akuttmedisinsk utstyr. Luftambulansetjenestens personell benytter denne som et alternativ til helikopter ved henvendelser i nærområdet eller når luftambulanse ikke kan benyttes av operative grunner. Legebilen samarbeider med lokal ambulansetjeneste. 11

12 Varsling og iverksettingsmyndighet (utdrag fra Retningslinjer for bruk av luftambulanse ) Det er landets AMK-sentraler som iverksetter ambulanseoppdrag og koordinerer disse. Rekvisisjoner kommer fra primærhelsetjenesten eller helseinstitusjoner. Ambulansepersonell kan under oppdrag anmode om støtte av luftambulanse. Iverksettelse av luftambulanseoppdrag skjer gjennom AMK LA-sentralene. Bruk av ambulansehelikopter Vedrørende bruk av ambulansehelikopter er det vakthavende lege som har endelig beslutningsmyndighet for bruk. Dersom lege eller jordmor rekvirerer, skal oppdraget ikke avvises før luftambulanse- eller AMK-legen har konferert med denne. Fartøysjef har beslutningsmyndighet i forhold til flyoperative vurderinger. Bruk av ambulansefly Behov for ambulansefly meldes til lokal AMK. Denne vil etter vurdering videreformidle behovet til aktuelt medisinsk koordinerende punkt (MKP), henholdsvis AMK Tromsø (Nord-Norge), AMK Sunnmøre ( øyeblikkelig hjelp -oppdrag i Sør-Norge) eller kontoret for ambulanseflybestilling på Lørenskog (bestillings-oppdrag i Sør Norge). Vakthavende lege ved MKP har beslutningsmyndighet for bruk og prioritering. AMK Sunnmøre ved vakthavende flylege har myndighet til å fordele oppdrag og iverksette beredskapstiltak i Sør-Norge når dette er begrunnet i ivaretakelse av nødvendig ØHJberedskap. Beslutning skal alltid tas på grunnlag av innspill fra flylegen på Gardermoen og flykoordinerings-sentralen i Tromsø (FKS). Ressurser i Helse Midt Norge Enheter stasjonert i HMN: Ambulansefly Ålesund Ambulansehelikopter Trondheim (+bil) Ambulansehelikopter Ålesund (+ bil) Redningshelikopter Ørland (+ bil) (24-timers beredskap) (24-timers beredskap) (24-timers beredskap) (24-timers beredskap) Enheter stasjonert utenfor HMN: Ambulansehelikopter Brønnøysund (+ bil) (24-timers beredskap) Ambulansehelikopter Dombås (+ bil) (24-timers beredskap) Ambulansehelikopteret i Førde (+bil) (24-timers beredskap) SAR Helikopter Heidrun Jämtlands Läns Helikopter Østersund (Sverige) Redningshelikopter Florø (fra ) 12

13 Kontraktsvarighet Luftambulansen ANS har inngått kontrakter med Norsk Luftambulanse AS og Lufttransport AS for levering av tjeneste i henhold til kontrakt. Gjeldende kontraktsvarighet er som følger: Ambulansehelikopter (RW): opsjon (2 + 2 år) Ambulansefly (FW): opsjon (2+2 år) I nåværende kontrakter mellom operatørene og Luftambulansetjenesten ANS foreligger opsjon på ytterligere et tilsvarende luftfartøy ved hver av de eksisterende basene. I tillegg ligger det også beskrevet opsjon for flytting av ambulanseflyet fra Brønnøysund til Bodø. Innhenting av data Medisinsk personell ved alle baser dokumenterer sin virksomhet på et felles Rapportskjema for luftambulansetjenesten. Denne følger pasienten som pasientjournal, men en kopi arkiveres og benyttes som grunnlag for databasert virksomhetsregistrering. Alle basene i Helse Midt-Norge benytter LABAS, og følgende statistikker bygger på uttrekk fra hver enkelt base. Datauttrekk i denne rapport baserer seg på informasjon fra årsrapporter fra Luftambulansetjenesten ANS, samt tilleggsbestilling fra arbeidsgruppen. Dette tillegget er finansiert av Helse Midt-Norge og praktisk utført av Trond Antonsen ved Luftambulansetjenesten ANS. Befolkningsstatistikk er basert på innhentede data for befolkningsgrunnlag fra Statistisk Sentralbyrå for befolkning pr 1. januar Angitt tidsperiode i denne kartleggingen gjelder Luftambulansetjenesten i Midt-Norge Gjennomgangen nedenfor beskrives struktur, oppdragsaktivitet og utviklingstrender ved de enkelte luftambulanse enheter som gjennomfører oppdrag i regionen. I tabellene nedenfor omtales oppdrag som gjennomføres uten avvik. Dette betyr oppdrag som startes og gjennomføres uten forsinkelser. Aktiveringstid er i henhold til kontrakt med sivile helikopteroperatører, aktivering av enhet innen 15 minutter fra henvendelse. I realiteten ligger dette på om lag 5 minutter ved luftambulansebasene. Tilstedevakt defineres som at vakthavende luftambulansebesetning er til stede på base til enhver tid, I tilfeller hvor aktuelle tall ikke forelå er dette merket med symbol for bindestrek -. Helikopter stasjonert i regionen Ambulansehelikopteret i Trondheim Struktur Flyoperatør Medisinsk ansvar Medisinsk personell fra Eier basefasiliteter Norsk Luftambulanse AS St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital HF / Akuttmedisinsk Fagavdeling Stiftelsen Norsk Luftambulanse 13

14 Luftfartøy Eurocopter EC135 P2+ Aktiveringstid Crew konsept Tilstedevakt Pilot, redningsmann, anestesilege Oppdragsaktivitet (helikopter og bil) Trondheim Helikopter SUM Antall henvendelser Gjennomførte uten avvik Primær oppdrag Sekundær oppdrag Søk og redning Akuttoppdrag Hasteoppdrag Vanlige oppdrag Avviste oppdrag Avbrutte oppdrag AVVIKSÅRSAK Koordinering Samtidighet Vær Ikke behov Tjenestetid Teknisk Trondheim Bil Antall henvendelser Gjennomførte uten avvik Primær oppdrag Sekundær oppdrag Kommentar Oppdragsaktiviteten viser gjennomgående økning gjennom hele tidsperioden, både når det gjelder antall henvendelser og gjennomførte oppdrag. Aktiviteten består hovedsakelig av primære og akutte oppdrag (91 % akuttoppdrag av alle gjennomførte) som gjenspeiler hovedintensjonen i målsettingen med ambulansehelikopter. Når det gjelder sekundære oppdrag foreligger det ingen tydelig endring, sett i lys av økende sentralisering av behandlingstilbudet. En sannsynlig forklaring er at oppdrag som tidligere ble fløyet til 14

15 lokalsykehus, nå blir fraktet direkte til regionsenter for umiddelbar behandling (eks. PCIbehandling). 25 % av alle henvendelser i tidsperioden blir avvist og ikke gjennomført. Dette skyldes i hovedsak vær, samtidighetskonflikter og at det ikke foreligger medisinsk behov. Det at det ikke foreligger behov skyldes ofte lite tilgjengelig informasjon initialt, men avklares raskt etter nærmere informasjonsinnhenting. Samtidighetskonflikter er økende for hele perioden, og sammenlignet med økende antall henvendelser og økende grad av avviste oppdrag, foreligger det liten reservekapasitet ved økte fremtidige behov. Det foreligger en betydelig bruk av legebil ved Trondheims basen, men etter endring av lokale rutiner i 2010 har dette blitt noe redusert. Ambulansehelikopteret i Ålesund Struktur Flyoperatør Medisinsk ansvar Medisinsk personell fra Eier basefasiliteter Lufttransport AS Helse Sunnmøre HF Helse Sunnmøre HF/Anestesiavdelingen Helse Sunnmøre HF Luftfartøy Augusta Westland AW 139 Aktiveringstid Crew konsept Tilstedevakt Pilot, redningsmann, anestesisykepleier og anestesilege Oppdragsaktivitet Ålesund Helikopter SUM Antall henvendelser Gjennomførte uten avvik Primær oppdrag Sekundær oppdrag Søk og redning Akuttoppdrag Hasteoppdrag Vanlige oppdrag Avviste oppdrag Avbrutte oppdrag

16 AVVIKSÅRSAK Koordinering Samtidighet Vær Ikke behov Tjenestetid Teknisk Ålesund Bil SUM Antall henvendelser Gjennomførte uten avvik Primær oppdrag Sekundær oppdrag Søk og redning Kommentar Tydelig økning i antall henvendelser og gjennomførte oppdrag. Tradisjonelt større andel sekundærtransporter enn Trondheim grunnet sykehusstruktur og behandlingstilbudet i regionen. Kapasitetsbegrensningen på ambulansefly medvirker også til dette. I tillegg benyttes helikopteret i en tydelig grad i søk og rednings oppdrag. I Møre og Romsdal er det to AMK-sentraler som etter nye retningslinjer kan anmode om ambulansehelikopter, AMK Sunnmøre og AMK Nordmøre og Romsdal. Dette medfører at en ikke nødvendigvis er sikret at nærmeste ressurs til enhver tid blir varslet, ettersom helikopteret kan være i luften uten at begge AMK sentraler er informert. Ved flere anledninger skjer det at helikopteret ikke blir varslet om eventuelt nytt oppdrag, under pågående oppdragsgjennomføring. Dette antas å skylde interne varslingsrutiner ved LA-AMK i Ålesund. Antall registrerte oppdrag avvist grunnet samtidighet, vil derfor sannsynligvis ikke gjenspeile virkeligheten. Dette kan indikere at behovet for helikopterbistand ved akutte hendelser er høyere enn det som blir registrert. Bruken av legebil ved basen er ikke betydelig og medfører ikke stor grad av samtidighetskonflikt. Redningshelikopter Ørland Struktur Flyoperatør Medisinsk ansvar Medisinsk personell fra Eier basefasiliteter Luftfartøy Luftforsvaret 330 Skvadron St. Olavs Hospital HF Norsk Luftambulanse AS Luftforsvaret Westland Sea King Mk 43 b (2 stk) 16

17 Aktiveringstid Crew konsept Tilstedevakt Fartøysjef, 2.pilot, maskinist, systemoperatør, redningsmann og anestesilege Oppdragsaktivitet Redningshelikopter SUM Ørland Antall henvendelser Gjennomførte uten avvik Primær oppdrag Sekundær oppdrag Søk og redning Avviste oppdrag Avbrutte oppdrag Kommentar Det beskrevne hovedmål for enheten er søk- og redningsoperasjoner. Dette gjenspeiles også i oppdragsaktiviteten, hvor 35 % av alle gjennomførte oppdrag i tidsperioden tilhørte denne oppdragskategorien. Redningshelikopteret utfører også en betydelig andel ambulanseoppdrag og innehar noe reservekapasitet med tanke på dette. HRS og skvadronledelse har dog uttrykt noe bekymring med tanke på den kraftige økede bruken av redningshelikoptre til ambulanseoppdrag på nasjonalt nivå. Fra så man nasjonalt en økning i antall oppdrag på 13 %. I tidsperioden fra 2003 til og med 2009 så man økning på 50 %. Man uttrykte også noe bekymring da 53 % av flytiden i 2009 ble benyttet til gjennomføring av reelle oppdrag, mot 40 % tidligere i 3. kvartal 2009 var tallet 63 %. Denne oppdrags hyppighet reduserer tiltrengt treningstid. Dessuten medfører det tekniske og forsyningsmessige utfordringer ettersom man nå opererer gammelt materiell og nytt utstyr ikke blir innfaset før innen Tilgjengelige tall for perioden viste at hovedårsaken til ikke gjennomførte oppdrag hovedsakelig skyldtes ikke medisinsk behov. Redningshelikopteret ansees som en dårlig vær -løsning, men dette gjelder kystnære strøk. Over fastland har denne enheten tilnærmet samme flymessige begrensninger som ambulansehelikoptrene. NAWSARH Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter Dagens redningshelikoptre har blitt benyttet siden innfasing av de første helikoptrene i den norske redningstjenesten i Det at materiellet er av noe økende alder, har gjennom de senere år medført logistiske og tekniske utfordringer for å opprettholde beredskapen. NAWSARH er betegnelsen for prosjektet for å anskaffe nye redningshelikoptre. Det foreligger noe usikkerhet i hvilken type helikopter som blir valgt. Ved valg av større type helikopter kan dette redusere muligheten for å bidra adekvat innen luftambulansetjeneste og bistand til nødstedte på land på lik linje som i dag. Nylig ( ) publiserte Justisdepartementet / NAWSARH hvilke kriterier som skulle ligge til grunn for valg av helikopter. Samme basemønster som i dag, kapasitet til å kunne starte redning av 20 personer i nød innenfor 150 nautiske mil rett ut fra grunnlinjen innen to timer. I tillegg skal to personer kunne reddes helt ut mot ytterkanten av det norske redningsansvarsområdet. Øvrige effektmål skal være å bistå nødstedte på land og i uveisomt 17

18 terreng, og i andre nødssituasjoner der øvrige ressurser er utilstrekkelige. Kontinuering av dagens praksis med luftambulanse virksomhet er ønsket videreført. Innfasing av nye redningshelikoptre med de ovennevnte effektmål er berammet innen 2020, men her foreligger usikkerhet både i valg av type helikopter og tidsaspekt vedrørende innfasing. Ambulansefly stasjonert i regionen Ambulanseflyet i Ålesund Struktur Flyoperatør Medisinsk ansvar Medisinsk personell fra Eier basefasiliteter Luftfartøy Aktiveringstid Crew konsept Lufttransport AS Helse Sunnmøre HF Helse Sunnmøre HF/Anestesiavdelingen Lufttransport AS Hawker Beechkraft B200 24/7 Hverdager kl tilstedevakt 20 min. kl lø/sø/helligd. 61 min. To piloter, spesialsykepleier (anestesi eller intensiv), anestesilege i beredskap Oppdragsaktivitet Ålesund Fly SUM Antall henvendelser Iverksatte oppdrag Primær oppdrag Sekundær oppdrag Tilbakeføring Akutt oppdrag Haste oppdrag Vanlige oppdrag Bestilte oppdrag Kommentar Relativt stabilt antall oppdrag til høyere omsorgsnivå mens antallet tilbakeføringer har økt med om lag 30 % i perioden. Prognosene for 2010 tyder på ytterligere 9 % økning i forhold til 2009, slik at antall iverksatte oppdrag da vil passere På dagtid er kapasiteten fullt utnyttet, det er liten eller/og ingen buffer til å ta nødvendige hasteoppdrag. Hasteoppdragene 18

19 ligger stabilt på oppdrag pr. år, der > 95 % gjennomføres i tidsrommet Dette betyr at et planlagt dag program ofte helt eller delvis blir avlyst. Det er økende grad av misnøye både hos pasienter og rekvirerende avdelinger med denne utviklingen, noe flere medieoppslag og klagesaker tydelig viser. Flyet er det mest effektive ambulansefly i landet målt i antall gjennomførte transporter. 9 av 10 oppdrag er til eller fra flyplass i Midt- Norge. Antall henvendelser har siste år ligget om lag 500 høyere enn antall gjennomførte oppdrag. Det finnes ikke god registrering av årsak til at disse ikke er utført. Dette skyldes systemet for bestilling og koordinering av ambulanseflyene i Sør-Norge. Tilbakeføringsoppdrag er transporter som normalt utføres med ambulansefly, og kun unntaksvis med helikopter. Her ser man en økende trend i forbindelse med behov for raskere frigjøring av kapasitet ved spesialiserte behandlingssentre. Dette har også medført økt pleietyngde og at pågående avanserte behandlingsintervensjoner under transport er hyppigere enn tidligere (f.eks. infusjoner, respiratorbehandling etc.). Helikopter stasjonert utenfor regionen Ambulansehelikopteret i Brønnøysund Struktur Flyoperatør Medisinsk ansvar Medisinsk personell fra Eier basefasiliteter Lufttransport AS Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Lufttransport AS, Hangar: Helgelandsbase AS Luftfartøy Augusta Westland AW 139 Aktiveringstid Crew konsept Tilstedevakt Pilot, redningsmann, anestesilege Oppdragsaktivitet Brønnøysund Helikopter SUM Antall henvendelser Gjennomførte uten avvik Primær oppdrag Sekundær oppdrag Søk og redning Akuttoppdrag Hasteoppdrag

20 Vanlige oppdrag Avviste oppdrag Avbrutte oppdrag AVVIKSÅRSAK Koordinering Samtidighet Vær Ikke behov Tjenestetid Teknisk Kommentar Enheten viser liten endring i antall henvendelser over tidsperioden, men har hatt en nedgang siste år, dette gjelder også antall gjennomførte oppdrag. Oppdragsmønsteret kjennetegnes av lange avstander til sykehus. Antall sekundæroppdrag har økt i siste del av tidsperioden, noe som indikerer den nevnte sentralisering av enkelte pasientgrupper (eks. hjerneslag, hjerneinfarkt og traumepasienter). Hovedandelen av oppdrag som ikke gjennomføres skyldes som ved de andre enhetene dårlig vær kombinert med lysforhold, samt ikke medisinsk behov. En artikkel publisert av lokalmedisinsk leder Anders Åvall og kolleger i 2009 (4) indikerte tydelig sårbarhet i deler av året (november februar) grunnet dårlige kombinasjon av dårlige lys- og værforhold. Legebil er etablert ved basen, men utgjør kun en mindre andel oppdrag. Ambulansehelikopteret på Dombås Struktur Flyoperatør Medisinsk ansvar Medisinsk personell fra Eier basefasiliteter Luftfartøy Aktiveringstid Crew konsept Norsk Luftambulanse AS Sykehuset Innlandet HF Norsk Luftambulanse AS Stiftelsen Norsk Luftambulanse Eurocopter EC135 P2+ Tilstedevakt Pilot, redningsmann og anestesilege Oppdragsaktivitet Dombås Helikopter SUM Antall henvendelser Gjennomførte uten avvik

21 Primær oppdrag Sekundær oppdrag Søk og redning Akuttoppdrag Hasteoppdrag Vanlige oppdrag Avviste oppdrag Avbrutte oppdrag AVVIKSÅRSAK Koordinering Samtidighet Vær Ikke behov Tjenestetid Teknisk Kommentar På Dombås var det i tidsperioden 37 % økning i antall henvendelser og 44 % økning på antall gjennomførte oppdrag. Dessuten var det en økning på 73 % i antall produserte flytimer. Basen betjener et stort område, som utgjør en del lange transporter i dens beredskapsområde. Akuttsegmentet utgjør den største andelen av oppdragsporteføljen, men antall sekundær oppdrag har vist en noe økende trend. Dette gjelder hovedsakelig overføring fra Nordmøre. Oppdrag som ikke gjennomføres skyldes hovedsakelig avklaring av det medisinske behov før oppdragsgjennomføring, samt dårlige vær- og lysforhold. Legebilen betjener kun en andelsmessig liten del av totale gjennomførte oppdrag (ca pr år). Noen oppdrag starter med legebil, men avsluttes som helikopteroppdrag (disse blir registrert som helikopter oppdrag). Ambulansehelikopteret i Førde Struktur Flyoperatør Medisinsk ansvar Medisinsk personell fra Eier basefasiliteter Luftfartøy Aktiveringstid Crew konsept Norsk Luftambulanse AS Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus Leif Turli AS Eurocopter EC135 P2+ Tilstedevakt Pilot, redningsmann og anestesilege 21

22 Oppdragsaktivitet Førde Helikopter SUM Antall henvendelser Gjennomførte uten avvik Primær oppdrag Sekundær oppdrag Søk og redning Akuttoppdrag Hasteoppdrag Vanlige oppdrag Avviste oppdrag Avbrutte oppdrag AVVIKSÅRSAK Koordinering Samtidighet Vær Ikke behov Tjenestetid Teknisk Kommentar Trendutviklingen siste år har vært svingende, men noe økende totalt sett i tidsperioden. Førde basen ligger lengst unna HMN og har få oppdrag som involverer primære rekvirerende kommuner eller sekundærtransporter til eller fra HMN. Andelen sekundær oppdrag relativt stor, men synes naturlig ut i fra geografisk område og avstand fra primærområde til nærmeste regionsykehus (Haukeland). Samtidighet og vær er hovedårsak til avviste/avbrutte oppdrag. Det noteres en stor nedgang i antall vær relaterte avvik i 2009, noe som kan forklares med opprettelse av redningshelikopterbasen i Florø 1. september Forsøk på datainnhenting lyktes ikke og det foreligger derfor ingen konkrete oppdragstall som berører aktivitet i eller fra HMN. Andre helikopter utenfor regionen som benyttes i noen grad til ambulansetransport Ambulansehelikopteret i Jämtlands Län (Østersund) Lufttransport AB er operatør av ambulansehelikopteret i Jämtlands Län som er stasjonert ved Østersund sykehus. Fast besetning er pilot, HEMS crew member og anestesisykepleier. Anestesilege kan tilkalles ved behov eller eventuelt følge med på sekundærtransporter 22

23 Oppdragsaktivitet Østersunds helikopter Antall gjennomførte oppdrag Gjennomførte oppdrag med lege Sekundæroppdrag Kommentar Helikopteret har en annen besetningskonfigurasjon enn hva som er standard i Norge. Oppdragsaktiviteten sammenlignet med de norske enhetene er relativt høy. Helikopteret utfører årlig ca 3-4 oppdrag på norsk side. Det foreligger ingen konkrete tall om hvor stort antall pasienter som transporteres årlig fra Sverige, men dette antall ansees dog som lite. Man registrerer at det i tidsperioden fra var en betydelig økning i antall gjennomførte oppdrag og dette kan relateres til en reduksjon i antall ambulanser i Jämtland fra 23 til 13 i SAR helikopter ved Heidrun Struktur CHC Norway er operatør av dette helikopteret og i kontrakt med StatoilHydro. Operasjonsområde er Halten / Nordland med operasjonsområde som dekker 65 nautiske mil fra Heidrun. Helikopteret er et Eurocopter Super Puma L1 AWSAR (All Weather Search and Rescue) med avisingsutstyr. Responstid er 15 minutter Oppdragsaktivitet I perioden gjennomførte helikopteret totalt 447 oppdrag. Disse ble klassifisert som følger: Rød respons 69, gul respons 117 og grønn respons 261. Antall ambulanseoppdrag var 286. Ved transport til land landet man ved følgende plasser: Kvernberget 192 Kristiansund sykehus 24 St. Olavs Hospital 15 Trondheim Piren 39 Molde sykehus 4 Namsos sykehus 2 Sandnessjøen sykehus 9 Værnes 10 Vigra 1 Kommentar SAR helikopteret er en ressurs for oljeinstallasjonene på Haltenbanken og utfører ambulanseoppdrag på dette grunnlag. Total oppdragsmengde er lav. Det foreligger ingen konkret statistikk for bruk av dette helikopteret vedrørende oppdragsaktivitet innen HMN, annet enn beskrevet ovenfor. Det foreligger ingen kontrakt med Luftambulansetjenesten ANS om bruk av denne ressursen til bruk ved ambulanseoppdrag på fastland. HRS kan rekvirere 23

24 helikopteret ved behov og kostnader forbundet ved denne aktivering betales av rekvirent (ref ANS). Forbruk av tid Hvordan tiden benyttes, defineres på ulike måter. For å illustrere ulike aspekter ved tjenesten har vi valgt å fremvise flyproduksjonstid, samt snitt oppdragstid og summert oppdragstid ved representative tjenester. Flytimeproduksjon Flytimeproduksjon innbefatter både oppdrags- og treningsflyging. Antallet angitt nedenfor er i enhet timer (med mindre annet angitt). Enhet % endring i perioden RW Trondheim RW Ålesund Sea King Ørland RW Brønnøysund RW Dombås FW Ålesund RW Førde På alle ambulansehelikopter ser man en signifikant økning i timeproduksjon. Sett i sammenheng med økte antall oppdrag fremkommer dette naturlig. I tillegg er en annen viktig faktor at det i forbindelse med nye kontrakter ble innført økte krav om underhengende trening. Redningshelikopter Ørland budsjetterte tidligere med 1000 timer flytid pr år, men ble i 2009 redusert til 900 timer år. De klarte ikke oppnå dette målet i 2009 grunnet tekniske utfordringer. Denne grensen forklarer dessuten den relativt høye aktiviteten sett i forhold til mindre gjennomførte oppdrag enn de andre RW- enhetene. Årsak til nedgang i flytimer for ambulanseflyet i Ålesund, er at en nå flyr mesteparten av sine oppdrag relatert til Helse Midt Norge (> 90 % ), noe som medfører kortere flystrekninger enn tidligere. I samme tidsrom hadde ambulanseflyet en økning i antall transporterte pasienter på 24 %. Summert oppdragstid Enhet Ambulansehelikopteret i Trondheim Luftambulansen i Trondheim, Bil Ambulansehelikopteret i Ålesund Luftambulansen i Ålesund, Bil (tiden er angitt i antall hele timer) Summert oppdragstid innbefatter tiden fra alarm mottas og til enheten er tilbake og ferdig klargjort for neste oppdrag for alle oppdrag pr år. Begge helikoptre viser høyt aktivitetsnivå og økt antall oppdragstimer gjennom tidsperioden. Både for Trondheim og Ålesund relateres økningen til generelt flere oppdrag. Alternativt utrykningskjøretøy (bil) i Trondheim er blant legebilene i Norge med høyest aktivitet. I perioden gjorde man tiltak for å redusere 24

25 legebilbruken, med god effekt. I 2009 /2010 har man innskjerpet kriteriene ytterligere, noe som har medført betydelig redusert bruk (per timer summert oppdragstid) Gjennomsnittlig oppdragstid Ambulansehelikopteret i Trondheim Primær oppdrag Sekundær oppdrag (tiden er angitt i hh:mm) :3 8 02: :34 01:42 01:41 01:41 01:40 02:20 02:32 02:46 02:34 02:33 Luftambulansen i Trondheim, Bil Primær oppdrag 00:5 01:01 01:04 01:07 01:03 01:05 9 (tiden er angitt i hh:mm) Ambulansehelikopteret i Ålesund Primær oppdrag 01:36 01:45 01:31 01:40 01:32 01:43 Sekundær oppdrag 02:50 03:22 02:34 02:31 02:36 02:36 (tiden er angitt i hh:mm) Luftambulansen i Ålesund, Bil Primær oppdrag 00:5 01:01 00:52 00:56 00:55 00:53 9 Oppdragstid er tid fra alarm mottas til enheten er tilbake og klargjort for neste oppdrag. Gjennomsnittstidene gir et inntrykk av hvordan oppdragene gjennomføres. Tidene er tilsvarende for begge ambulansehelikoptre, noe som er noe overraskende med tanke på noe ulik oppdragsprofil og ulik nærhet til spesialisert behandlingssenter. Det finnes dog mange system og pasient avhengige variabler som kan være årsak og som arbeidsgruppen ikke har bearbeidet mer detaljert. Kortere oppdragstid på legebilen i Trondheim, er naturlig ettersom den hovedsakelig opererer i bynære områder som supplement til ordinær bilambulansetjeneste. Antall sekundærtransporter ved legebilen er svært lite og har ikke blitt nærmere spesifisert. Primæroppdrag med helikopter kartlegging og vurdering Primæroppdrag innebærer at akutte syke eller kritiske skade utenfor sykehus, mottar behandling og deretter transporteres til adekvat behandlingsinstitusjon for videre diagnostikk og behandling. Akuttforskriften beskriver dette som primær oppgave til ambulansehelikoptrene. I tidsperioden ble det fra kommune i Midt-Norge rekvirert og gjennomført 6956 primær oppdrag (98 %) av disse resulterte i avlevering til enhet (ambulanse, legevakt eller sykehus) innenfor regionen. De øvrige 153 pasienter ble rekvirert av kommune i regionen og avlevert til behandlings enhet utenfor. Hovedsakelig gjaldt denne gruppen pasienter med symptomer etter dykking eller brannskader (til Haukeland, Bergen) og amputasjonsskader (til Rikshospitalet, Oslo). Hovedandelen av disse oppdragene ble løst av ambulansehelikoptrene i 25

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Den nasjonale luftambulansetjenesten

Den nasjonale luftambulansetjenesten Den nasjonale luftambulansetjenesten Pål Madsen Luftambulansetjenesten ANS 1 Pål Madsen Temaer Organisasjon Struktur Kapasiteter Sikkerhet Virksomheten Pasienter og behandling Opplæring og trening Nytte

Detaljer

Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE

Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE 5aksdok.: Mottatt: 2 -,^ håka ^i.il`! Helse Midt-Norge RHF postboks 464 7501 STJØRDAL ' SGksb^h I - F,rkiv Unnt off E Deres ref: Vår ref

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 1 Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 Ålesund sykehus - med helikopterbase 2 Møre og Romsdal ca 250 000 innbyggere 3 Statens

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS

ÅRSRAPPORT 2010 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS ÅRSRAPPORT 2010 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS (Luftambulansetjenesten ANS) Foto: Lars Erik Vollebekk 1 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Visjon og Verdigrunnlag... 3 1.2 Sikkerhet...

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Luftambulansetjenesten i Finnmark

Luftambulansetjenesten i Finnmark Luftambulansetjenesten i Finnmark Årsmelding 29 og 21 INNHOLD 1. Sammendrag...3 1.1 Luftambulansebasen i Alta... 3 1.2 Luftambulansebasen i Kirkenes... 3 1.3 Redningshelikoptertjenesten på Banak, Lakselv...

Detaljer

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Prosjektrapport FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Innhold 1 Innledning... 1 2 Arbeidsprosess og mandat... 1 2.1 Arbeidsprosess... 1 2.2 Prosjektets mandat... 1 3 Sammendrag... 2 4 Funksjonen flight

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 innholdsfortegnelse Forord side 4 Forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene. Foretaket har

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR POLICYDOKUMENT Innledning Den moderne luftambulansetjenesten i Norge ble innført i 1978 med opprettelsen av den første legehelikopterbasen på Lørenskog. Med Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Håkon Gammelsæter Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene.

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes

Ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes Til Styret i Helse Nord RHF Adm dir Lars H. Vorland, Helse Nord RHF Kopi: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes Forfatterne av dette brevet er fagpersoner

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge

Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge 1. Innledning Kystgruppen (Leka, Vikna og Nærøy kommuner) og Bindal kommune samarbeider om felles høringsuttalelse til prehospital plan for RHF Midt-Norge.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS

ÅRSRAPPORT 2009 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS (Luftambulansetjenesten ANS) Foto: Karl-Øystein Karlstad 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon og Verdigrunnlag... 3 1.2 Sikkerhet... 3 1.3 Kvalitet...

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Akuttmedisinsk avdeling Styresak 4/09 Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Saksbehandler: Jonne Kalstad Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/230 Dato: 04.02.2009 Trykt vedlegg: Ambulanseoppdrag

Detaljer

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1. Fakta 2.1. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS)

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) Helse Nord RHF Saksbehandler Per Magne Tveitane Tlf. 91140778 Vår ref: 2013/2 Deres ref: Bodø 16. september 2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012

Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012 Styresak 11-2012 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar Forslag til ny akuttmedisinforskrift På vegne av kommunene

Detaljer

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Luftambulansetjeneste - nye kontrakter 2018 Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF SAR kapasitet - luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Nytt navn fra 1. april 2017: Fra:

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden

Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden Guttorm Brattebø Seksjonsoverlege/-leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Organisasjon Seksjonsleder og seksjonsoverlege Guttorm Brattebø

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Revisjon Prehospital Plan Helse Midt Norge

Revisjon Prehospital Plan Helse Midt Norge Revisjon Prehospital Plan Helse Midt Norge Innledning Ambulansetjenesten Nødmeldetjenesten Luftambulansetjenesten Sindre Mellesmo Erlend Sundland Kirsten Mo Haga Oddvar Uleberg Bakgrunn Gjeldende plan

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Årsrapport 2013

Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Årsrapport 2013 Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 2 Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Sikkerhet... 4 Tilgjengelighet...

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Hvor trenger vi dem? Erik Zakariassen, Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 1.amanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin St.melding 43, Om akuttmedisinsk

Detaljer

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015 Dialogkonferanse Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester 24. april 2015 Dialogkonferanse anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Daglig leder Øyvind Juell Ambulansehelikoptertjenesten, formål,

Detaljer

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Helse Nord 8038 BODØ Att. Randi Spørck Sende kun elektronisk Deres ref.: 2013/261-1 Vår ref.: 2011/4778-7 Saksbehandler/dir.tlf.: Petra Gabriele Pohl, 776 27488 Dato: 16.09.2013 Ytterligere innspill til

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Møtedato: 31. mai 21 Arkivnr.: 21/242-24/12 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 21.5.21 Styresak 6-21 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig

Detaljer

Prehospitale tjenester i Telemark

Prehospitale tjenester i Telemark Prehospitale tjenester i Telemark En introduksjon som beskriver innholdet i tjenesten, pasientstrømmer og som analyserer noen av konsekvensene som følge av utviklingsplanen Innhold Introduksjon Ambulansetjenesten

Detaljer

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6 Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Prehospitale tjenester Side 1 av 6 Innhold 1. Innledning og organisering av arbeidet... 3 2. Oppfølging av regionale føringer... 3 3. Dagens situasjon... 3 4. Prehospitale

Detaljer

Ambulansehelikopter og redningshelikopter landingsforhold ved norske sykehus

Ambulansehelikopter og redningshelikopter landingsforhold ved norske sykehus Helse- og omsorgsdepartementet v/avdelingsdirektør Mette Bakkeli Kopi: NAWSARH-prosjektet v/kjell Jacob Johannessen Deres ref: Vår ref: Arkivnr: Saksbehandler: Sted / Dato: 2007/17 Pål Madsen, tlf. 90656336

Detaljer

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN Erlend Sundland Arbeidsgruppens medlemmer Geir Grimstad, Helse Sunnmøre HF Per Christian Juvkam, Helse Sunnmøre HF Lars Erik Sjømæling,

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe 1. april 2014 Forord Organisering av helsetjenestens beredskap for kriser

Detaljer

Luftforsvarets 330 skvadron 2014

Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Visjon 330 skvadron Overordnet organisasjon Justisdepartementet Redningstjeneste Innkjøp av helikoptre Forsvarsdepartementet Driftsansvar for Sea King Utdanning personell

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS Årsrapport 214 Årsrapport 214 2 Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Sikkerhet... 4 Tilgjengelighet...

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref Vår ref Arkivnr Saksbehandler Dato 2010/522-57/324 2005/43-111/2010 Mariann M. Hunstad 25.10.2010 TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Viser

Detaljer

Kapasitet hos sivile helikopteroperatører for styrket redningstjeneste

Kapasitet hos sivile helikopteroperatører for styrket redningstjeneste Kapasitet hos sivile helikopteroperatører for styrket redningstjeneste Arne Roland, administrerende direktør i CHC Helikopter Service AS og styremedlem NHO Luftfart Kort om oss NHO Luftfart er en interesse-

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Versjon: 1.0. Utkast til. Prehospital plan. for. Helse Midt-Norge

Versjon: 1.0. Utkast til. Prehospital plan. for. Helse Midt-Norge Versjon: 1.0 Utkast til Prehospital plan for Helse Midt-Norge Perioden 2013-2018 Innledning Bakgrunnsinformasjon/dokumenter Som bakgrunn for utarbeidelse av prehospital plan for Helse Midt-Norge for perioden

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Helse Vest RHF ser ikkje at det for kommande kontraktsperiode er grunnlag for å etablere ny base i Haugesund.

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Helse Vest RHF ser ikkje at det for kommande kontraktsperiode er grunnlag for å etablere ny base i Haugesund. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 28.05.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Spørsmål om ny helikopterbase i Helse Fonna HF - innspel til ny kontraktsrunde for

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR POLICYDOKUMENT

KAPASITET OG BASESTRUKTUR POLICYDOKUMENT KAPASITET OG BASESTRUKTUR POLICYDOKUMENT KAPASITET OG BASESTRUKTUR POLICYDOKUMENT Innledning Den moderne luftambulansetjenesten i Norge ble innført i 1978 med opprettelsen av den første legehelikopterbasen

Detaljer

Beredskap og evakueringskapasitet ved større ulykker. Berit Bergslid Salvesen, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge 02.

Beredskap og evakueringskapasitet ved større ulykker. Berit Bergslid Salvesen, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge 02. Beredskap og evakueringskapasitet ved større ulykker Berit Bergslid Salvesen, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge 02. juni 2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitets- og

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15.

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Fordeler med base for luftambulanse i Notodden

Fordeler med base for luftambulanse i Notodden Fordeler med base for luftambulanse i Notodden FORDELER MED BASE FOR LUFTAMBULANSE I NOTODDEN Notodden har tilgang til: Redningsteknisk kompetanse Redningsdykkere Politiberedskap Sykehus med akuttfunksjon

Detaljer

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels Mål Beskrivelse av mål Etablere en ambulansestruktur på Helgeland som ivaretar morgendagens kvalitetsindikatorer innenfor akseptable økonomiske rammer Ambulansetjenesten står overfor en rekke utfordringer

Detaljer

Innspill til programprosessene

Innspill til programprosessene De politiske partiene Innspill til programprosessene 2017-2021 Ved alvorlig sykdom eller skade er tid til behandling viktig for utfallet. At pasientene får rask tilgang til avansert akuttmedisinsk kompetanse

Detaljer

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Detaljer