Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 30. oktober 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 30. oktober 2017"

Transkript

1 Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 30. oktober 2017 Gjennomgang 17. november 2017 (10:15 O24 Storsalen) v/jon Gauslaa

2 Generelt om oppgaven Oppgaven bygger på en eksamensoppgave fra Bergen våren 2004 Sensorveiledning finnes på nettet: Sensorveiledninger er legitimt hjelpemiddel ved skriving av fakultetsoppgaver, men ukritisk bruk (avskrift) bør unngås (har begrenset læringseffekt). En sensorveiledning er en veiledning til sensorene, ingen mønsterbesvarelse. Denne oppgavens veiledning er et eksempel på det. Sier hva som skal drøftes, men lite om hvordan. Omfang: 4 timer. Varierende vanskelighetsgrad Stoffet er sentralt (objektiv og subjektivt straffansvar, straffrihetsgrunner, reaksjonslæren). Oppgaven tester evnen til å identifisere og formulere problemstillinger, og til i drøftelsene å skille mellom spørsmål som kan avgjøres raskt og spørsmål som må drøftes mer nyansert.

3 Generelt om oppgaven Som alltid i praktiske oppgaver er det viktig å: Identifisere problemstillingene (her fremgår de spørsmålene som skal drøftes nokså direkte av oppgavens formulerte spørsmålsstillinger i del I og av partenes anførsler i del II); formulere presise problemstillinger (det gir et godt utgangspunkt for drøftelsene); gå rett på sak og skjære raskt gjennom når spørsmålene er enkle (vilkår som er klart oppfylt), og drøft mer nyansert når det er grunn til det (skjønnsmessige vilkår); knytte fremstillingen til oppgaven faktum og unngå generell teori; Det er unødvendig først å redegjøre generelt for reglenes innhold og deretter bruke regelen. I en praktikum skal rettsreglene brukes på faktum, ikke redegjøres for mer generelt eller i detalj. trekke fornuftige slutninger på grunnlag av ordlyden i de aktuelle straffebestemmelsene, og anvende rettspraksis (og eventuelt forarbeider) på en fornuftig måte. Saksforholdet i aktuelle rettsavgjørelser trenger ikke omtales inngående. Det viktige er å gjengi generelle rettsregelen fra avgjørelsen (anført ratio decidendi), og bruke den på oppgavens faktum.

4 I a) Volds straffansvar "vis a vis" mannskapet dersom 1. Båten går til bunns, og flere av mannskapet drukner Identifisering og formulering av problemstillingen: Du skal drøfte det straffansvaret Vold har pådratt seg «vis á vis sitt mannskap». Dette innebærer at forsikringsbedrageri, jf. strl. 375 og 376 ikke skal drøftes. Her stilles det ikke opp noe straffansvar vis á vis mannskapet, men vis á vis forsikringsselskapet. Heller ikke 355 om fremkalling av fare for allmennheten skal drøftes. Dette er et straffansvar vis á vis allmennheten, ikke mannskapet spesielt. 355 er dessuten en videreføring av 148 i loven, der uttrykket «sjøskade» primært gjelder skade på selve skipet og dets last. Når det gjelder mannskapet, er det tilstrekkelig å drøfte straffansvaret vis á vis de som drukner, jf. drapsbestemmelsen i strl Drapsforsøk på de overlevende trenger ikke drøftes, fordi drapsforsøk kommer opp under oppgaven 1 a) nr. 2., om enn med et litt annet faktum. Spørsmålet er altså om Vold kan straffes for forsettlig drap på de som drukner, jf. 275.

5 I a) Volds straffansvar "vis a vis" mannskapet dersom 1. Båten går til bunns, og flere av mannskapet drukner: Kan Vold straffes for forsettlig drap på de som drukner, jf. strl. 275? Du bør kort fastslå at det ikke er spørsmål om straffrihetsgrunner eller tilregnelighet. Når det gjelder det objektive gjerningsinnholdet i 275, kan du kort fastslå at det er årsakssammenheng mellom Volds ødeleggelse av bunnventilen og dødsfallene, og at denne verken er fjern eller avledet. Gjerningsinnholdet («dreper») er derfor oppfylt. Skyldkravet er forsett, jf. 21. Vold har ikke hensiktsforsett, jf. 22 (1) a), men spørsmålet er om han har sannsynlighetsforsett, jf. 22 (1) b). Han må i så fall ha ansett det som mer enn 50 % sannsynlig at noen vil dø som følge av hans handling. Det kan uten noen nærmere drøftelse fastslås at dette er oppfylt når han er «klar over at det er overveiende sannsynlig at noen av mannskapet kan miste livet». Konklusjonen er at Vold kan straffes for drap på alle som drukner. Straffeutmålingen er regulert av 79 a). Han dømmes for hvert enkelt drap, og det ilegges en felles straff.

6 I a) Volds straffansvar "vis a vis" mannskapet dersom 2. Dersom det hele blir oppdaget før båten stikker til sjøs: Identifisering og formulering av problemstillingen: Også her er det bare straffansvaret vis á vis mannskapet som skal drøftes. Når ingen av dem dør, er spørsmålet om Peder kan straffes for drapsforsøk, jf. strl. 16 (1). Det følger av drøftelsen under 1) at vilkåret i 16 (1) om at Vold må ha forsett om å fullbyrde et lovbrudd (fullbyrdelsesforsett) i dette tilfellet drap er oppfylt. Du kan også fastslås at vilkåret om at det må dreie seg om et lovbrudd som kan medføre «fengsel i 1 år eller mer» er oppfylt når maksimalstraffen for drap etter 275 er 21 år. Spørsmålet som må vurderes nærmere er dermed om hans handling, som består i å ødelegge bunnventilen, leder «direkte mot utføringen» av drap, jf. 16 (1). Dette er et spørsmål om grensen mellom straffri forberedelse og straffbart forsøk.

7 I a) Volds straffansvar "vis a vis" mannskapet dersom 2. Dersom det hele blir oppdaget før båten stikker til sjøs: Leder Volds ødeleggelse av bunnventilen «direkte mot utføringen» av drap? Dette kan med fordel vurderes med utgangspunkt i de kriteriene som er stilt opp i rettspraksis. Se blant annet Rt s. 867 avsnitt 20. Grensen mellom straffri forberedelse og straffbart forsøk beror på en helhetsvurdering. Viktige momenter er blant annet handlingens karakter, den tidsmessige nærheten og den psykologiske forskjellen mellom det som er gjort og det som gjenstår, er viktige momenter. Vi vet ikke hvor lenge båten skulle ligge til kai, og dermed ikke noe om nærheten i tid. Det er teoretisk mulig at Vold ville angret seg, men det er ingen konkrete holdepunkter for dette. Det taler i Volds disfavør at det dreier seg om en meget alvorlig forbrytelse. Han trengte selv ikke å gjøre mer. Alt som skulle til var at skipet la fra kai som planlagt. Det tilsier at den psykologiske forskjellen mellom det som er gjort og det som gjenstår, er liten. Konklusjonen er ikke helt opplagt, men det meste trekker i retning av straffbart forsøk.

8 I b) Resultatet hvis flere drukner og Vold kun anså det mulig, men mindre sannsynlig at noen kom til å drukne Identifisering og formulering av problemstillingen: Vold anså dødsfølgen «som mulig», men mindre sannsynlig. Spørsmålet er derfor om han har utvist eventuelt forsett (dolus eventualis), jf. strl. 22 (1) c). Grunnvilkåret er at må ha holdt det «for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen» i 275. Dette er oppfylt, jf. at han «regnet det som mulig» at noen kom til å drukne. Vold må videre ha tatt et bevisst valg om «å handle selv om» handlingen skulle oppfylle 275 (positiv innvilgelse). Det er mer usikkert om dette er oppfylt. I Rt s. 600 viser Høyesterett (på s. 602) til Rt s. 979 der det ble lagt til grunn at eventuelt forsett foreligger når gjerningsmannen «har tatt det standpunkt å foreta handlingen selv om den følge straffebudet beskriver, skulle inntre». Men det er ikke nok at drapsfølgen fremsto som mulig for Vold. Han må ha tatt et bevisst valg om å handle selv om dødsfølgen skulle bli en realitet, jf. Rt s. 600, Rt s. 58, Rt s og Rt s. 229.

9 I b) Resultatet hvis flere drukner og Vold kun anså det mulig, men mindre sannsynlig at noen kom til å drukne Har Vold bevisst valgt om å handle selv om handlingen skulle oppfylle 275? Vi vet ikke hvordan Vold har tenkt. Slutningen om hans tanker og valg må derfor trekkes ut fra sakens ytre omstendigheter. Se Rt s. 600 (på s ). Vold ødela bunnventilen til tross for at han innså at noen kunne drukne. Det kan trekke i retning av et bevisst valg om å foreta handlingen uansett konsekvenser. Av Rt s (Kristin Halvorsen-saken) avsnitt 18 fremgår det imidlertid vilkåret om positiv innvilgelse innebærer at gjerningspersonen må ha bestemt seg for å gjøre handlingen «selv om det var sikkert eller mest sannsynlig» at følgen ville inntre. Når Vold ifølge oppgaveteksten regnet dødsfall som «mulig, men mindre sannsynlig», tilsier det at det ikke foreligger et bevisst valg/positiv innvilgelse fra hans side. Utsagnet kan imidlertid også forstås som en understrekning av vi er utenfor sannsynlighetsforsett og at spørsmålet gjelder dolus eventualis. Forstått slik, er det greit å konkludere med drapsforsett. Konkusjonen har mindre betydning såfremt den du får frem at du er kjent med innholdet i dolus eventualis, og bruker momentene i faktum på en fornuftig måte. Finner du at Vold ikke har utvist forsett, bør du påpeke at han kan dømmes for uaktsomt drap, jf. 281.

10 II a) Oles straffansvar oversikt Identifisering av problemstillingene: Ole er tiltalt for grov kroppskrenkelse, jf. strl. 272 (1), men spørsmålsstillingen er generelt formulert («drøft og avgjør om og eventuelt hvilket straffansvar Ole har pådratt seg»). Retten er ikke bundet av påtalemyndighetens subsumsjon så lenge det dreier seg om samme forhold, jf. strprl. 38 (2). Slik oppgaven er formulert, er det derfor ikke galt å omsubsumere til 273 (kroppsskade) eller 274 (grov kroppsskade). Fordi Ole er tiltalt for overtredelse av 272 (1) er det likevel tilstrekkelig (og mest fornuftig) å drøfte om han kan straffes etter den bestemmelsen (grov kroppskrenkelse). Dette reiser spørsmål om de objektive og subjektive vilkårene i 272 (1) er oppfylt. Videre er det spørsmål om straffrihetsgrunner eller straffbortfallsgrunner, slik Ole anfører. Derimot gir oppgaven ingen foranledning til å drøfte tilregnelighet.

11 II a) Oles straffansvar lovstridig handling Grov kroppskrenkelse de objektive vilkårene, jf. 272 (1) og 271 Grunnvilkåret for å bli dømt for grov kroppskrenkelse er at forholdet er omfattet av gjerningsbeskrivelsen i strl. 271 («øver vold mot en annens person»). Det kan kort fastslås at både Oles stokkeslag og det påfølgende sparket i Peders mage er kroppskrenkelser (voldsutøvelse) i 271 sin forstand. Ved avgjørelsen av om en kroppskrenkelse skal anses som grov, skal det etter 272 (1) blant annet «særlig legges vekt på» om kroppskrenkelsen «har hatt til følge død». Det var ikke selve stokkeslaget som var årsaken til at Peder døde, men at han i fallet slo hodet mot fortauskanten. Årsakssammenhengen mellom slaget og dødsfølgen er likevel klar. Dessuten skal det blant annet også legges vekt på om volden er utøvd mot en «forsvarsløs person», jf. 272 (1) b), og om volden er utøvd ved «særlig farlig redskap», jf. 272 (1) f). Selv om det skal foretas en helhetsvurdering, er det liten tvil om at det objektivt sett dreier seg om en grov kroppskrenkelse, jf. at sparket er utøvd mot «forsvarsløs person», at stokken er brukt som «særlig farlig redskap» og at voldsutøvelsen medførte at Peder døde.

12 II a) Oles straffansvar subjektiv skyld Grov kroppskrenkelse de subjektive vilkårene At Peder i fallet slo hodet i fortauskanten og døde er en uforsettlig følge. Etter 24 inngår dette i vurderingen av om kroppskrenkelsen er grov dersom Ole «har opptrådt uaktsom med hensyn til følgen». I så fall tilsier det at skyldkravet under 272 (1) er oppfylt. Ole var i en presset situasjon og det var tilfeldig at Peders hode traff fortauskanten. Det er ikke opplagt at han burde innsett dødsfølgen, men det er forsvarlig å legge det til grunn. I Rt s ble et noe likeartet tilfelle (men hvor volden var uprovosert) ansett «å ligge i den nedre grensen» av legemsfornærmelse med døden til følge etter straffeloven av Du bør ved vurderingen av subjektiv skyld for grov kroppskrenkelse også få frem at sparket er utført med hensiktsforsett, jf. 22 (1) a). Når Ole «svingte kraftig» med stokken er det ikke gitt at hensikten var å treffe Peder, men det foreligger sannsynlighetsforsett med hensyn til at stokken traff, jf. 22 (1) b). Ole oppfyller dermed de subjektive vilkårene for å straffes etter 272 (1), enten han har utvist uaktsomhet med hensyn til dødsfølgen eller ikke.

13 II a) Oles straffansvar straffrihet og/eller straffbortfall Identifisering av problemstillingene Ole anfører at det foreligger omstendigheter som tilsa straffrihet og/eller straffbortfall. Oppgaven inviterer til å drøfte straffrihetsgrunnene samtykke, som er en særlig straffrihetsgrunn ved visse voldslovbrudd, jf. 276, og nødverge, jf. 18. Nødrett, jf. 17, skal ikke drøftes. Den situasjonen som er beskrevet i oppgaven er en mulig nødvergesituasjon (rett mot urett), ikke en nødrettssituasjon (rett mot rett). Den aktuelle straffbortfallsgrunnen er provokasjon, jf. 272 (2), jf. 271 (2) b). Du bør i drøftelsene skille mellom stokkeslaget og sparket. Samtykke strl. 276 Peder har samtykket til slåsskamp, men spørsmålet er hvor langt samtykket rekker. Det omfattet åpenbart ikke spark i magen etter at han var bevisstløs, og lite tyder på at det omfattet mer enn nevekamp, jf. Rt s Ole kan ikke frifinnes etter 276.

14 II a) Oles straffansvar straffrihetsgrunner Nødverge, jf. 18 Det er blant annet spørsmål om Ole prøvde å avverge et «ulovlig angrep», jf. 18 (1) a). Dette er ikke aktuelt for sparket, som ikke er en avvergelseshandling. For sparket kan det i høyden bli tale om nedsatt straff etter 80 e) om berettiget harme, men det skal mye til. Når det gjelder stokkeslaget, er utgangspunktet Peders angrep ikke var ulovlig når de var enige om å slåss. Men Oles samtykke er ikke ubegrenset. Dersom han fryktet at angrepet ville gå utenfor samtykkets grenser (og dermed bli ulovlig), kan han handle i nødverge. Det er imidlertid også spørsmål om han kunne valgt et mildere middel eller stukket, jf. 18 (1) b) og c). Faktum gir få holdepunkter for å vurdere dette. Det fremgår at han «svingte kraftig» med stokken. Derfor er det mulig at hensikten mer var å skremme enn å treffe. Han var også i en presset situasjon, og må bedømmes i lys av det. Konklusjonen er at han kan ikke frifinnes for sparket etter 18. Når det gjelder slaget, er spørsmålet mer åpent, men 81 (b) nr. 2 om overskridelse av nødverge synes mer aktuell enn frifinnelse etter 18. Se også 80 (b) nr. 2 om nedsatt straff.

15 II a) Oles straffansvar straffbortfallsgrunner Provokasjon, jf. strl. 272 (2), jf. 271 (2) b) Provokasjon gir ikke automatisk frifinnelse, men åpner for at retten etter en helhetsvurdering «kan» gjøre den gjengjeldende kroppskrenkelsen straffri, også når den er grov. Er gjengjeldelsen en kroppsskade ( 273 og 274) er straffbortfall pga. provokasjon ikke aktuelt. Du må ved drøftelsen ta utgangspunkt i at Peder først påførte Ole en kroppsskade i form av en knekt nese, som Ole gjengjeldte med en grov kroppskrenkelse. Grovheten av Oles gjengjeldende handling må veies mot grovheten av den provoserende handlingen Peder utsatte ham for. Se f.eks. Rt s Skal gjengjeldelshandlingen bli straffri, må den som utgangspunkt ikke være mer straffverdig enn provokasjonshandlingen. Sparket er åpenbart ikke mindre straffverdig enn Peders slag. Det er utført mot en forsvarsløs person, mens Peders slag, som blant annet medførte en kroppskrenkelse i form av en knekt nese, kom i en slåsskamp som Ole hadde samtykket til.

16 II a) Oles straffansvar straffbortfallsgrunner Provokasjon, jf. strl. 272 (2), jf. 271 (2) b) Stokkeslaget står i en annen stilling. Det har karakter av en forsvarshandling, og det er heller ikke opplagt at hensikten var å treffe eller skade Peder. Domstolene har imidlertid sjelden frifunnet på grunn av provokasjon når skadene er så alvorlige som i dette tilfellet (dødsfall). Et eksempel finnes i Rt s Saken gjaldt en restaurantportier som tildelte en full og truende gjest et isolert sett ufarlig knyttneveslag på haken, etter blant annet å ha blitt kalt «nazijævel» og «nazipamp», med den følge at gjesten falt bakover og slo hodet i fortauet. Avgjørelsen må ses i lys av at portierens voldsutøvelse var relativt beskjeden, og av at hendelsen fant sted i februar 1951 drøyt fem år etter avslutningen av den tyske okkupasjonen av Norge. Du kan derfor trygt konkludere med at Ole ikke slipper straff på grunn av provokasjon. Hovedkonklusjonen er etter dette at Ole kan straffes etter 272 (1). Derimot kan nedsatt straff etter 80 (b) nr. 2, jf. 81 (b) nr. 2 om overskridelse av nødverge være aktuelt, jf. også 80 (e) om berettiget harme. Men dette trenger du ikke ta opp.

17 II b) Strafferammen for utmålingen av fengselsstraff Identifisering av problemstillingen Spørsmålet ber ikke om en konkret straffeutmåling, men om en angivelse av nedre og øvre strafferamme dersom Ole dømmes for overtredelse av 272 (1). 272 (1) angir ingen minstestraff for grov kroppskrenkelse. Den nedre strafferammen er da 14 dagers fengsel, jf. 31 (2). Den øvre er fengsel i 6 år, jf. 272 (1). Det kan spørres om sparket er en selvstendig kroppskrenkelse slik at 79 a) får anvendelse, men nærheten i tid mellom slag og spark tilsier at dette er én forbrytelse. Det er også spørsmål om gjentakelsesstraff, jf. 79 b). Dersom Ole nå har begått en handling av «samme art» som han tidligere er dømt for, dobles strafferammen til 12 år. De tidligere dommene for vinningskriminalitet og narkotika gjelder ikke handlinger av samme art. Men han var sist gang dømt for ran. Dette er en kombinasjon av vinnings- og voldslovbrudd, jf. 327, slik at det (delvis) dreier seg om handlinger av «samme art». Konkusjonen er etter dette at nedre strafferamme er 14 dagers fengsel og den øvre 12 år.

18 Takk for oppmerksomheten! Lykke til på eksamen!

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016 Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016 Gjennomgang 12. november 2016 (12:15 O24 Storsalen) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven bygger på en eksamensoppgave fra Bergen

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016 Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016 Gjennomgang 12. november 2016 (12:15 O24 Storsalen) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven bygger på en eksamensoppgave fra Bergen

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 20. februar 2014

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 20. februar 2014 Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 20. februar 2014 Gjennomgang 18. mars 2014 (12:15 Misjonssalen) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven bygger på to eksamensoppgaver fra Bergen (vår

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 4211, strafferett innlevering 29. mars 2017

Fakultetsoppgave JUS 4211, strafferett innlevering 29. mars 2017 Fakultetsoppgave JUS 4211, strafferett innlevering 29. mars 2017 Gjennomgang 25. april 2017 (10:15 Storsalen O24) v/jon Gauslaa "Gjør rede for hva som ligger i begrepene uaktsomhet, forsett og hensikt

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 11. oktober 2013

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 11. oktober 2013 Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 11. oktober 2013 Gjennomgang 5. november 2013 (14:15 Edderkoppen) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven bygger på to eksamensoppgaver fra Bergen

Detaljer

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012 Fakultetsoppgave i strafferett høst 2012 Jo Stigen, 22. november 2012 PEDER ÅS: 1. Overtredelse av strl. 162 første ledd, jf. annet ledd for oppbevaring av 100 gram heroin Gjerningsbeskrivelsen i strl.

Detaljer

Kurs i strafferett. Katharina Rise statsadvokat

Kurs i strafferett. Katharina Rise statsadvokat Kurs i strafferett Katharina Rise statsadvokat Forsøk Hva er forsøk? Reglene om forsøk utvider straffansvaret til å omfatte tilfeller hvor det objektive gjerningsinnholdet i et straffebud ikke er overtrådt

Detaljer

Eksamen i Strafferett Mønsterbesvarelse fra Tiltale mot Marte. Tiltalepost nr.1

Eksamen i Strafferett Mønsterbesvarelse fra Tiltale mot Marte. Tiltalepost nr.1 Eksamen i Strafferett Mønsterbesvarelse fra 2016 Tiltale mot Marte. Tiltalepost nr.1 Problemstillingen er om Marte kan straffes for forsøk på innbrudd i datasystem etter straffeloven 204 jf. 16 som følge

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2 Strafferett for ikke-jurister Dag 2 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Ansvarslæren ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff Objektive straffbarhetsvilkår

Detaljer

Studenten bør først ta stilling til om det objektivt sett foreligger en skade. Lillevik har fått en tann knekt og hevelser rundt munnen.

Studenten bør først ta stilling til om det objektivt sett foreligger en skade. Lillevik har fått en tann knekt og hevelser rundt munnen. Sensorveiledning til eksamensoppgave JUR241-4. studieår 1.mars 2010 Del 1 Tiltalen mot Ole Vold etter straffeloven 229, 1. straffealternativ Studenten bør først ta stilling til om det objektivt sett foreligger

Detaljer

Strafferett/2015/Johan Boucht. Forsøk

Strafferett/2015/Johan Boucht. Forsøk Forsøk Strl. 16: «Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt.»

Detaljer

Teorioppgave: Gjør rede for hva som ligger i begrepene uaktsomhet, forsett og hensikt i strafferetten.

Teorioppgave: Gjør rede for hva som ligger i begrepene uaktsomhet, forsett og hensikt i strafferetten. 1 Eksamen JUR400P høst 2015 strafferett Teorioppgave: Gjør rede for hva som ligger i begrepene uaktsomhet, forsett og hensikt i strafferetten. Strafferett Det kreves [videre] god forståelse av ansvarslæren

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

Sensorveiledning. Strafferettsoppgave 4. avdeling vår 2012. Justert etter gjennomgått utkast på sensormøte 4. juni 2012

Sensorveiledning. Strafferettsoppgave 4. avdeling vår 2012. Justert etter gjennomgått utkast på sensormøte 4. juni 2012 1 Sensorveiledning. Strafferettsoppgave 4. avdeling vår 2012. Justert etter gjennomgått utkast på sensormøte 4. juni 2012 Fakultetet har fastsatt følgende pensum/læringskrav i strafferett vår 2012: Fagbeskrivelse

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III

Strafferett for ikke-jurister dag III Strafferett for ikke-jurister dag III Seniorforsker Synnøve Ugelvik, PRIO Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet B. Uaktsomhet Strl. 23: Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom.» Avvik fra en akseptert og forventet

Detaljer

STRAFFBART FORSØK. Jo Stigen UiO, 3. oktober 2017

STRAFFBART FORSØK. Jo Stigen UiO, 3. oktober 2017 STRAFFBART FORSØK Jo Stigen UiO, 3. oktober 2017 16 Forsøk Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen,

Detaljer

Sensorveiledningen skrives uten at noen besvarelser er lest. Den er dels basert på tidligere sensorveiledninger om samme tema.

Sensorveiledningen skrives uten at noen besvarelser er lest. Den er dels basert på tidligere sensorveiledninger om samme tema. Provokasjon og retorsjon som straffritaksgrunn JUS4211 - Høst 2014 Sensorveiledningen skrives uten at noen besvarelser er lest. Den er dels basert på tidligere sensorveiledninger om samme tema. 1. Oppgavens

Detaljer

Fakultetsoppgave i strafferett

Fakultetsoppgave i strafferett Fakultetsoppgave i strafferett Tiltalen mot Peder Ås 1. Avgrensning Besvarelsen tar for seg strafferettslige spørsmål som saken mot Peder Ås reiser, herunder om straffbarhetsvilkårene er oppfylt for handlingene

Detaljer

Mønsterbesvarelser, Jesus! [ ] Studentene tror mønsterbesvarelsene gir uttrykk for den perfekte besvarelsen, men denne finnes ikke.

Mønsterbesvarelser, Jesus! [ ] Studentene tror mønsterbesvarelsene gir uttrykk for den perfekte besvarelsen, men denne finnes ikke. Eksamen i Strafferett Mønsterbesvarelse fra 2016 Mønsterbesvarelsen er levert av Mønsterbesvarelsen er kommentert av Sigurd K. Berg. Han er tidligere redaktør av tidsskriftet Stud.Jur. ved UiO og dommerfullmektig

Detaljer

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning 1. Innledning Realkonkurrens og idealkonkurrens betegner to ulike situasjoner der to eller flere forbrytelser kan pådømmes samtidig med én felles dom.

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister

Strafferett for ikke-jurister Strafferett for ikke-jurister Dag 1 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Om faget strafferett for ikke-jurister Faget skal gi en innføring i Strafferett/straffeprosess

Detaljer

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett Mats Iversen Stenmark Dato: 24. september 2014 Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett I. Innledning Oppgaven er en praktikumsoppgave, og reiser sentrale problemstillinger

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016

Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016 Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016 Gjennomgang 11. november 2016 (12:15 Misjonssalen) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen på JUS

Detaljer

Gjennomgang FAKULTETSOPPGAVE STRAFFERETT HØST Thomas Horn

Gjennomgang FAKULTETSOPPGAVE STRAFFERETT HØST Thomas Horn Gjennomgang FAKULTETSOPPGAVE STRAFFERETT HØST 2010 Thomas Horn 1 NOEN GENERELLE TIPS: - Ta utgangpunkt i tiltalen (aktors krav om straff), ikke i forsvarers påstand om frifinnelse. Forsvarers innsigelser

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

Først må det vurderes om Marte har oppfylt gjerningsbeskrivelsen i 204, for i så fall vil det ikke være tale om et forsøk.

Først må det vurderes om Marte har oppfylt gjerningsbeskrivelsen i 204, for i så fall vil det ikke være tale om et forsøk. Tiltale mot Marte Tiltalepost 1 - Forsøk på brudd på innbrudd i datasystem etter 204, jf. 16 Først må det vurderes om Marte har oppfylt gjerningsbeskrivelsen i 204, for i så fall vil det ikke være tale

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Eksamen JUS 4211 høst 2015 strafferett

Eksamen JUS 4211 høst 2015 strafferett Eksamen JUS 4211 høst 2015 strafferett Teorioppgave: Straffbart forsøk; øvre grense, nedre grense og tilbaketreden fra forsøk. Strafferett Studenten skal ha god forståelse av: Ansvarslæren, herunder hovedvilkårene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/642), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/642), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00972-A, (sak nr. 2008/642), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes) mot A (advokat

Detaljer

JUROFF 1500 KURSDAG 4 Tema: Utvalgte emner i spesiell strafferett: voldslovbrudd, seksuallovbrudd, vinningslovbrudd og økonomisk kriminalitet

JUROFF 1500 KURSDAG 4 Tema: Utvalgte emner i spesiell strafferett: voldslovbrudd, seksuallovbrudd, vinningslovbrudd og økonomisk kriminalitet JUROFF 1500 KURSDAG 4 Tema: Utvalgte emner i spesiell strafferett: voldslovbrudd, seksuallovbrudd, vinningslovbrudd og økonomisk kriminalitet dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen 1 Kort om oppgaveskrivning

Detaljer

Fakultetsoppgave i (strafferett og) straffeprosess, innlevering 9. mars 2012

Fakultetsoppgave i (strafferett og) straffeprosess, innlevering 9. mars 2012 Fakultetsoppgave i (strafferett og) straffeprosess, innlevering 9. mars 2012 Gjennomgang 20. april 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt på profesjonsstudiet våren 2006 (dag 1), men

Detaljer

B1-B2: Skyld. Grunnleggende element i dagens strafferett. Strl. 2005: Skyldkravet har to dimensjoner. Fokus her: 1)

B1-B2: Skyld. Grunnleggende element i dagens strafferett. Strl. 2005: Skyldkravet har to dimensjoner. Fokus her: 1) B1-B2: Skyld Grunnleggende element i dagens strafferett Skyldprinsippet (konformitetsprinsippet): bare den kan straffes som hadde anledning og evne å rette seg etter loven Strl. 2005: Skyldkravet har to

Detaljer

JUROFF 1500 KURSDAG 2. Straffrihetsgrunner Tilregnelighet Subjektiv skyld. advokat Eirik Pleym-Johansen

JUROFF 1500 KURSDAG 2. Straffrihetsgrunner Tilregnelighet Subjektiv skyld. advokat Eirik Pleym-Johansen JUROFF 1500 KURSDAG 2 Straffrihetsgrunner Tilregnelighet Subjektiv skyld 1 Straffrihetsgrunner 2 KONTROLLSPØRSMÅL 43 Hva er forskjellen mellom en straffrihetsgrunn og en straffritaksgrunn? 3 Spm. 43: Hva

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar 2009 Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2010 Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde presise

Detaljer

Hvorfor er forsettlige handlinger mer alvorlige enn uaktsomme?

Hvorfor er forsettlige handlinger mer alvorlige enn uaktsomme? Hvorfor er forsettlige handlinger mer alvorlige enn uaktsomme? Kandidatnummer: 203 Antall ord: 10 840 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET

MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET Innhold DEL 1 INNLEDNING i 1 GENERELT OM STRAFFEBUDENES OPPBYGGING 3 1.1 Innledning 3 1.2 Straffebudets subjekt 4 1.3 Straffebudenes objekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september 2011 Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Kontrollspørsmål til bruk på kurs i strafferett for ikke jurister JUROFF1500

Kontrollspørsmål til bruk på kurs i strafferett for ikke jurister JUROFF1500 Kontrollspørsmål til bruk på kurs i strafferett for ikke jurister JUROFF1500 Kontrollspørsmålene er knyttet til boken Forbrytelse og straff (Slettan og Øie 2001). Spørsmålene er systematisert fortløpende

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar 2012 Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister

Strafferett for ikke-jurister Strafferett for ikke-jurister Dag 1 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Om faget strafferett for ikke-jurister Faget skal gi en innføring i Strafferett/straffeprosess

Detaljer

En fremstilling og sammenligning av skyldkravet i straffeloven av 1902 og 2005

En fremstilling og sammenligning av skyldkravet i straffeloven av 1902 og 2005 En fremstilling og sammenligning av skyldkravet i straffeloven av 1902 og 2005 Kandidatnummer: 628 Leveringsfrist: 25.11.2013 Antall ord: 17944 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 1.1 Problemstilling 1

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/956), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/956), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01772-A, (sak nr. 2012/956), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2114), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2114), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 30. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-675-A, (sak nr. 2016/2114), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne

Detaljer

Straffutmåling for legemsbeskadigelser begått under særdeles skjerpende omstendigheter

Straffutmåling for legemsbeskadigelser begått under særdeles skjerpende omstendigheter Straffutmåling for legemsbeskadigelser begått under særdeles skjerpende omstendigheter Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 226 Leveringsfrist:10.04.2010 Til sammen 28603 ord 08.04.2010

Detaljer

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Tyveri, ran, underslag, naskeri og heleri/hvitvasking anna.haugmoen.karlsen@politiet.no Læringskrav - pensum God forståelse av strl. 255, 257, 267,

Detaljer

Tiltalene må alltid behandles separat, men det er i og for seg ingenting galt i å si det eksplisitt.

Tiltalene må alltid behandles separat, men det er i og for seg ingenting galt i å si det eksplisitt. STRAFFERETT - EKSAMEN 2013 Besvarelsen er kommentert av: Morten Nadim Tiltalen mot Peder Ås: Kandidaten gjør lurt i å være tydelig på hvilken tiltalt som behandles til enhver tid. Det er et enkelt strukturelt

Detaljer

lovbrudd, skyld og straff

lovbrudd, skyld og straff [start tittel] steinar fredriksen lovbrudd, skyld og straff hovedlinjer i alminnelig strafferett [start kolofon] Gyldendal Norsk Forlag AS 2016 1. utgave, 1. opplag 2016 ISBN Omslagsdesign: Kristin Berg

Detaljer

Aksessorisk medvirkningsansvar. Finsk og svensk rett. Ikke-aksessorisk medvirkningsansvar

Aksessorisk medvirkningsansvar. Finsk og svensk rett. Ikke-aksessorisk medvirkningsansvar Medvirkning (strl. 15) To hovedmodeller: Aksessorisk medvirkningsansvar Finsk og svensk rett Ikke-aksessorisk medvirkningsansvar Norsk rett Straffskalen i prinsippet den samme for alle deltakere 1 Generelt

Detaljer

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen 1 Kort om oppgaveskrivning Først og fremst: Få frem hovedreglene og

Detaljer

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Gjennomgang 22. april 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Del 1 teller klart mest (80 %). Del 2 må anses som et kontrollsspørsmål som ikke trenger

Detaljer

JOHS. ANDENÆS FORSETT OG RETTS- VILFARELSE I STRAFFE RETTEN

JOHS. ANDENÆS FORSETT OG RETTS- VILFARELSE I STRAFFE RETTEN JOHS. ANDENÆS FORSETT OG RETTS- VILFARELSE I STRAFFE RETTEN FORSETT OG RETTS- VILLFARELSE I STRAFFERETTEN AV JOHS. ANDENÆS Det henvises generelt til folgende inngående monografier: Knud Waaben, Det kriminelle

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister høst 2014 (JUROFF 1500)

Strafferett for ikke-jurister høst 2014 (JUROFF 1500) Strafferett for ikke-jurister høst 2014 (JUROFF 1500) Seniorforsker Synnøve Ugelvik, Peace Research Institute Oslo (PRIO) Epost: synnove.ugelvik@jus.uio.no Hva lærer dere på emnet? Strafferettens grunnbegreper

Detaljer

Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010. 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett

Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010. 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett 1 Professor Ståle Eskeland: Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010 Disposisjon A. INTRODUKSJON 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett 2. Formålet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom, (advokat Torbjørn Kolås Sognefest til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom, (advokat Torbjørn Kolås Sognefest til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. januar 2018 avsa Høyesterett dom i HR-2018-112-A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom, A (advokat Torbjørn Kolås Sognefest til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Regelen om at drap ikke foreldes

Regelen om at drap ikke foreldes Regelen om at drap ikke foreldes En kritisk analyse av straffeloven 91 første ledd andre punktum Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 16 599 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1

Detaljer

JUROFF KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning. advokat Eirik Pleym-Johansen

JUROFF KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning. advokat Eirik Pleym-Johansen JUROFF 1500 KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning 1 INNLEDNING Kursopplegg og eksamensforberedelser 2 Kort om pensum og eksamensforberedelser Tidligere

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober 2010 Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011

Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011 Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011 Gjennomgang 3. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Typisk oppgave i rettskildelære. Sentralt tema. Godt dekket i pensumlitteratur

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/307), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Nicolai V.

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/307), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Nicolai V. NORGES HØYESTERETT Den 14. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01192-A, (sak nr. 2011/307), straffesak, anke over dom, A B C (advokat John Christian Elden) (advokat Nicolai V. Skjerdal) (advokat Frode

Detaljer

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved.

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved. Sanksjoner herunder straffansvar Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt

Detaljer

6 forord. Oslo, mars 2016 Thomas Frøberg

6 forord. Oslo, mars 2016 Thomas Frøberg Forord Strafferetten er et omfattende fag, og en bok som dette kan bare ta sikte på å gi en oversikt over de sentrale problemstillingene. Erfaringsmessig kommer man imidlertid langt med kjennskap til hovedlinjene

Detaljer

Forsettsvurderinger i straffesaker med utviklingshemmede

Forsettsvurderinger i straffesaker med utviklingshemmede Trøndelag statsadvokatembeter Forsettsvurderinger i straffesaker med utviklingshemmede v/ Unni Sandøy Vilkårene for straff Det må finnes et straffebud som passer på handlingen Grunnloven 96 Det må ikke

Detaljer

Hvilken betydning har forarbeidene til endringen av strl. 192 i 2010 hatt på straffenivået for voldtekt?

Hvilken betydning har forarbeidene til endringen av strl. 192 i 2010 hatt på straffenivået for voldtekt? Hvilken betydning har forarbeidene til endringen av strl. 192 i 2010 hatt på straffenivået for voldtekt? Kandidatnummer: 234 Leveringsfrist: 10.11.2016 Antall ord: 29572 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Tilbaketreden fra forsøk sensorveiledning 4. avd.- høst 2011

Tilbaketreden fra forsøk sensorveiledning 4. avd.- høst 2011 Tilbaketreden fra forsøk sensorveiledning 4. avd.- høst 2011 GENERELT OM OPPGAVEN: Oppgaven er i første rekke en paragrafoppgave hvor prøven blir å tolke de enkelte ord og utrykk i strl. 50. Emnet er dessverre

Detaljer

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER Straffelovens kapitel 19 som omhandler seksualforbrytelser, ble en god del endret i år 2000. Fra og med 11.08.2000 ble hele sedelighetskapitelet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00867-A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Kjetil Omholt) mot X kommune

Detaljer

Straffeloven 232. Skjerpende omstendigheter ved legemsbeskadigelse. Kandidatnummer: 653. Leveringsfrist: Antall ord: 17.

Straffeloven 232. Skjerpende omstendigheter ved legemsbeskadigelse. Kandidatnummer: 653. Leveringsfrist: Antall ord: 17. Straffeloven 232 Skjerpende omstendigheter ved legemsbeskadigelse Kandidatnummer: 653 Leveringsfrist: 25.04.14 Antall ord: 17.786 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens problemstilling...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Indreberg og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Indreberg og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 16. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Indreberg og Matheson i HR-2015-02283-U, (sak nr. 2015/1887), straffesak, anke over dom: I.

Detaljer

JUROFF KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning. dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen

JUROFF KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning. dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen JUROFF 1500 KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen 1 INNLEDNING Kursopplegg og eksamensforberedelser 2 Kort

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2009/1035), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2009/1035), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02136-S, (sak nr. 2009/1035), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (assisterende riksadvokat Knut H. Kallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett.

ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett. Harald Kippe og Asmund Seiersten ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett. Rettelser På grunn av lovendringer og ny rettspraksis har en del av stoffet i læreboka blitt foreldet. Dette

Detaljer

Forsettets nedre grense ved narkotikaforbrytelser

Forsettets nedre grense ved narkotikaforbrytelser Forsettets nedre grense ved narkotikaforbrytelser Kandidatnummer: 590 Leveringsfrist: 25.04.2014 Antall ord: 17 966 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og aktualitet... 1 1.2 Nærmere om temaets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01520-A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1924), straffesak, anke over dom, (advokat Trygve Staff) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1924), straffesak, anke over dom, (advokat Trygve Staff) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00080-A, (sak nr. 2013/1924), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat

Detaljer

Mønsterbesvarelse i strafferett 2015

Mønsterbesvarelse i strafferett 2015 Mønsterbesvarelse i strafferett 2015 Kommentert av: Jørn-Lasse Refnes, sensor i strafferett og tilknyttet The Norwegian Mission Experts of Rule of Law Law Advisers to Moldova (NORLAM). Kandidat: Anonym

Detaljer

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige (grooming) Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2006/04582 2006/01682-6 008 03.10.2006 Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger

Detaljer

Grovt uaktsom voldtekt i norsk strafferett

Grovt uaktsom voldtekt i norsk strafferett Grovt uaktsom voldtekt i norsk strafferett - En analyse av skyldkravet grov uaktsomhet ved voldtekt Kandidatnummer: 660 Leveringsfrist: 25. april klokken 1200. Antall ord: 17 719 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

MANUDUKSJONER I STRAFFERETT

MANUDUKSJONER I STRAFFERETT MANUDUKSJONER I STRAFFERETT KST. FØRSTESTATSADVOKAT PH.D. THOMAS FRØBERG RIKSADVOKATEMBETET OVERSIKT OVER STRAFFERETTEN STRAFFERETTENS ALMINNELIGE DEL Ansvarslæren Herunder bl.a.: Reaksjonslæren Herunder

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

MANUDUKSJONER I STRAFFERETT

MANUDUKSJONER I STRAFFERETT MANUDUKSJONER I STRAFFERETT STATSADVOKAT PH.D. THOMAS FRØBERG OVERSIKT OVER STRAFFERETTEN STRAFFERETTENS ALMINNELIGE DEL Ansvarslæren Herunder bl.a.: Reaksjonslæren Herunder bl.a.: Fullbyrdelseslæren Herunder

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00511-A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

MANUDUKSJONER I STRAFFERETT

MANUDUKSJONER I STRAFFERETT MANUDUKSJONER I STRAFFERETT STATSADVOKAT PH.D. THOMAS FRØBERG OVERSIKT OVER STRAFFERETTEN STRAFFERETTENS ALMINNELIGE DEL Ansvarslæren Herunder bl.a.: Reaksjonslæren Herunder bl.a.: Fullbyrdelseslæren Herunder

Detaljer

Berettiget harme som straffeformildende omstendighet

Berettiget harme som straffeformildende omstendighet Berettiget harme som straffeformildende omstendighet Kandidatnummer: 122 Antall ord: 13 232 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 1. juni 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2011 Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise problemstillinger.

Detaljer

Skjerpende og formildende omstendigheter ved straffutmåling

Skjerpende og formildende omstendigheter ved straffutmåling Skjerpende og formildende omstendigheter ved straffutmåling Spesielt ved legemsbeskadigelse Kandidatnummer: 627 og 629 Leveringsfrist: 25.11.2015 Antall ord: 25.435 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 12. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3111) En forkortet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01910-A, (sak nr. 2015/659), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01910-A, (sak nr. 2015/659), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01910-A, (sak nr. 2015/659), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid) mot

Detaljer