Hovedfunn! !!!! Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedfunn! !!!! Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar 2014 2"

Transkript

1

2 Hovedfunn "#$%'('%)+,)-./0/'1)#$2)%%)3.#4$)-#,2 "#$%"'("#)%+,-../#%0-$12(,%+,-../#%03"0"450/,+-+4"(%.%)4%067."#$%1-0+,8%((4$%-.07)%09:4(+"..%#3"0)%52$$% -.1"%#)%%01"04#$.%)50/,;60-+%++%0-$.7($0/66%0<+".4)4$+-. )%4,,%#=)'%#)4$'4+3"0,8%##+,"64(3'%0"#)0%+,/##+,"6-$%01"04#$%09 >4+%0+-0%'"04"+8-#%0.%((-.)%1-0+,8%((4$%,-../#%#%;,-../#%+=00%(+%#%+"..%((-.,-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%9?/##%#%10")%##%/#)%0+=,%(+%#6%,%0)%01-040%#4#$"'")%3"0.2% +"."05%4)-$%11%,4'4+%0)%(4#$"',/##+,"6;07)-$%01"04#$0%("%04( 50/,"'+-+4"(%.%)4%09 5'3+)--#3006,)'2%7-3)3006,)'1)84 A71(%0%6/#,%0%0)%."0,%0%1-0+,8%((%04%01"04#$%#%-$5%3-'%#%,-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%0"66-0%0%0-.+4#50/,"'+-+4"(%.%)4%09%)'4)1-0+,8%((4$%-66$"'%0;8%#%+%0-$.7($0/66%0%0)%% -$%01"04#$+)%(4#$;+"."#)0%4(",1-07'4)%0%/'4,(%4##+"+%#67)%% -.07)%;+,4((%+.%((-.,-../#%0+-$12(,%+,-../#%0+5%3-'9 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

3 Innhold Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

4 Kontakt $ "#$%'()+),-)).//01)+2304 "#$%'($)("+,$ -'5+-)).//01) :;79; <<<6+-)).//01) $ $ $ $ $ $ -.+/0'1$,,2+$ A-1?0%+>6-22C+15>AB61. DE <<<6A+%+>010%061. $ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

5 Forord "#$%'($)+$)''"'$#"),-#$)./01)2,)3+4)56#$)7$+'(8)')%$")92,:$('($) #9<)2,);6;'2+$)A$%'$#);'%$)./0/)6():2#)(D$6A)%$);';"$)"#$)-#$$)%$+") ;'$)6;$#,2;D6$#8)$<;$A=+$#)6()49)=-)%$+'(;"D$$;"$)"#$%$'( ")%%+$, )6()=-)>)2++)644$"+'(:$";)42(+6((.?)) ) ""#$%'()$+ 46#,2+"'($)GF'4'H8)F'#$<"6#2"$")46#);'<<$#:$")6()$#$%;<2=)GFIJH8) 6A)-);"E""$)=#6;D$<"$"),$%)-)'(-);6A)"$A26==%#2(;(',$#$?) ) 1 );"'+"$)6==);6A) 6==%#2(;(',$#)2;$#")=-)%$#$;)'"$#$;;$)46#)-)9"#$%$)4E+($%$)%$+"$A2K)) ) -.)/01+(#$/(")%%+2"1#3)+#4()5(2+6)/%1#3)+#1+#.1/'25$(2('1+0$7#( ")%%+$/()5(68'"$#")%%+$/(9(#)#21'$(%$02$/(#)%( ")%%+2"1#3)+#.$/"7:8(4(/$'17$/7(72'(9(2+.)'.$/$()5($+51#3$/$(2++;855$/$<(( ) 9"#$%'(;6==%#2() M )G46#;<'(;2,"2+$)./0.H?)"#$%'($)$#)-)$"#2<"$) 0 ):""=KNNOOO?$<;$A=$+<6AA9$?6) )):""=;KNNOOO?42P$66<?P6AN$<;$A=$+<6AA9$) )):""=;KNN"O'""$#?P6AN$<;$A=$+<6AA9$). ):""=KNNOOO?'2++644$"+'(:$"?6) 1 ):""=KNNOOO?%';"#'<";;$"$#$"?6) M ) 2(S4$./0.A?=%4) %';"#'<";9",'<+'(8)#$=#$;$"$#"),$%)F2BT#'<)3((,')G6==%#2(;(',$#H)6()>)2++) 644$"+'(:$"8)#$=#$;$"$#"),$%)3+4)56#$)7$+'()G6==%#2(;"2<$#H?)) ) 6A"2+");6A)F';"#'<";;$"$#$"H)D6$#)46#)-);"U#<$)%';"#'<";<6AA9$#;)6() #$('6$#;)$,$)"'+)-)9",'<+$)2""#2<"',$)+6<2+;2A49?)F';"#'<";;$"$#$")$#)$) %$=2#"$A$"$"?)>)#$(D$#'($;)4#2A+$(()"'+);"2";9%;D$"")46#)./0M)4'<<) F';"#'<";;$"$#$");<';;$#")U$)6==(2,$#)')46#'%$+;$)A$%)%$)<6AA$%$) <6AA9$#$46#A$) V )6()",'<+'(;=#6(#2A)46#)U#$('6$#) W?) +,%-+ 5$2A$")2<)(D$6A4E#'()2,)%$$)9"#$%'($):2#)$;"-"")2,)) 3+4)56#$)7$+'()) X2)Y$'A) F2BT#'<)3((,')) X62<'A)Z'%$#() )./0+,1$+2/(3+ 3+4)56#$)7$+'(8);6A)$#)9"#$%'($;)42(B)6()=#6;D$<"2;,2#+'()8):2#) ;$<"6#;)#9<)2,);6;'2+$)A$%'$#);6A)%$+)2,)%$):$+:$"+'($) <6AA9'<2;D6;A'<;$?)Y2)$#)A$%46#42""$#)2,)E<$$)I6;'2+$)A$%'$#)') G./0.H?)7$+'()$#)92,:$('($);"#2"$('B)6()<6AA9'<2;D6;#-%(',$#)') <6AA9'<2;D6;U#-$")>)2++)644$"+'(:$"?)Y2)$#)9"%2$") I','+A2#<$%;4E#$#)A$%)46#%U='()')A2#<$%;<6AA9'<2;D6),$%)J>NC7Y?) + + V ):""=KNNOOO?%';"#'<";;$"$#$"?6N"$A2$#N<6AA9$#$46#A W ):""=KNNOOO?%';"#'<";;$"$#$"?6NU#$('6=#6(#2AA$") Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

6 ]"#^%4.%06%#+8-#%0+8%1+1-0+,%0'%)CDS:[?DM:9^"#3"0%# 3-'%)"#+'"01-0,'"(4%++4,04#$%#;+6%+4%(1-0"5%((%0-$14$/0%09 ;/,<='#39224#, B"#<[04,R$$'4#%0,-../#4,"+8-#+07)$4'%0-$%#)%("'(%)%(+%#4 B4+04,++%#%0%<M-.6%"#+%+%#%01-0)4+04,+/'4,(4#$9B%03"03"# )%1"$(4$%"#+'"0%1-0"((,-../#4,"+8-#9^"#3"08-55%.2%.%) 1-0+,#4#$+1-0.4)(4#$-$%01"04#$+)%(4#$.%((-.,-../#%#%9B"#<[04,3"0 A6).B/C3D?/3#0E#,$1)'2 V7)%1-0/#)%0+=,%(+%#-$3-'%)/#)%0+=,%(+%#%0$8%##-.1=0.%) #-0+,/'4,(%)%a/%+V"Y,9a/%+V"Y,5%+,04'%++-.[/0-6"+(%)%#)% (%'%0"#)=0"'(=+#4#$%04##%#-#(4#%+6=00%/#)%0+=,%(+%09]-",4. _4#)5%0$10"a/%+V"Y,3"057)%)%("4"05%4)%.%),'"(4%++4,04#$"' +6=00%+,8%.";-66("+4#$-$,'"(4%++4,04#$"'5",$0/##+)""+". $8%##-.1=04#$"'/+%#)%(+%#%9 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

7 Innledning "#$%'(( <=51#/1.,,%$#'12$2$3#$(#<.';#('#A<.'/A.;#$=#/#23/./)25#,#()#')/):#5:#5)#)$<.',2/0.$/B.1.,,%$)12/0.$/2';#)(> )+,((-./%#(%-/0+ C.'A/)1'#%'#($)$#$.-),25'#5#32$/.'.3#'():#;5#(# 8> 6> 9> ),(((1-23(4(+$#+5%%,(%( 1.,,%$#$#/.<=51#/1.,,%$#$#/)$<.',2/0.$/B. 1.,,%$)12/0.$/2$/32'5)#+<.'(#',#(A/)1'#)52$)5.-),25 3#(2/2,5)#1.,,%$#'.<=51#/1.,,%$#'<)115)1#5=(#$(##B 1.,,%$)12/0.$/2$/32'5))1.,,%$#$K<=51#/1.,,%$#+/2,:3)51#$ ()'#1##B-./2('#//#.#5#<.$$%,,#'(#$$#-#'/.$#$1%$$#$A/-A> 9LM2352$(#/LLN1.,,%$#'.<=51#/1.,,%$#' GOPQH/32'#.5#3#'#1.$21(22)5)$<.',2/0.$/B. 1.,,%$)12/0.$/2$/32'5))/)$#'#/-#1)3#1.,,%$#'. <=51#/1.,,%$#'> ),((+31.3'(4-6$5-( )$<.',2/0.$/B.1.,,%$)12/0.$/2$/32'5))1.,,%$#$K<=51#/1.,,%$# 3%'(#'#'/.,'#5#32$##,2'#52#')5/./)25#,#()#'>"##32'/A )$<.',2/0.$/B.1.,,%$)12/0.$/2$/32'5)#)1.,,%$#'K 8> 4'2#)K:#$/)1K,A5/#$)$K<.'2$1')$ 6> S=#K#<<#1 9> T1/#,-5#'K#'<2')$ "#<'2,)11./A2/./)25#,#()#';5#.--5#3(,#/:#$/)1/,#//)/., 8> U')/#1.,,%$)12/0.$ 6> V$3.53#'#.)$15%(#'#)$$;=#'$# 9> ),((+17384'(4-6$5-( 8> V:3)51#$'2(#'/./)25#,#()#'2);'%1X 6> V$$#$:3)51#3)'1/.,:#/.,'A(#'#'/./)25#,#()#'2);'%1X 9> V:3)51#$'2(%2';#)(#//'2#)#'<.';'%123/./)25#,#()#'X L> V:3)51#$'2(<.',25)/#'#//'2#)#$#<.';'%123/./)25#,#()#'X Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

8 \9 D3'4(,%#$0")%0(%)%(+%#",4'%#$"+8%0450/,%#"'+-+4"(%.%)4%0d J9 D3'4(,%#$0")3"00%+6-#)%#%#%-66(%')#2%'%)50/,"' +-+4"(%.%)4%0d I9 ^'4(,%1-0'%##4#$%03"00%+6-#)%#%#%-.75(44(1=0,/##+,"6 -$07)-.50/,"'+-+4"(%.%)4%0d b9 M8%##+,"6;%01"04#$+)%(4#$-$+"."05%4) N9 D#'-('%04#$"'4##52$$%0%.%)+-+4"(%.%)4%0;4(-,"( /'4,(4#$+"05%4) HIJ3006,)'2KL%7-3)3006,)' A-6/("+8-#%#)%##%/0%)#4#$%#0%%0+%$.-%0("#)%+GOb,-../#%0-$HN12(,%+,-../#%09M-../#%0-$12(,%+,-../#%0%0 -$"#+"%9?-07,/##%1-03-()%-++4(-0$"#4+"+8-#%#%;+%+-.3%(3%; 5(%,-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%4##)%(41=($%#)%-.07)%0E M006,)' C,-(%;5"0#%3"$%;-66'%,+ M/(/0 M-../#"(%,#4,, ^%(+%-$-.+-0$ R#)0%'40,+-.3%+-.07)%0 M-../#%#+%#0"(;+-.3%(3% 57-3)3006,)' C".1%0)+%( :"##3%(+% M/(/0 R#)0%'40,+-.3%+-.07)%0?2(,%+,-../#%#+%#0"(;+-.3%(3% N)(,$),.),) V"+%0670%+6-#)%#,"0(%$$4#$%#+-.5(%$8%##-.1=0.%) 6-6/("+8-#+/#)%0+=,%(+%#14,,4#1-0."+8-#+<-$,-../#4,"+8-#+"#+'"0(4$%1-0KHJ,-../#%0-$H\12(,%+,-../#%0 4(+%#)+6=00%+,8%."%)40%,%4(+4#%<6-+")0%++% I 9R')4++%'"0)%OQQ +-.5%+'"0%+6=00%+,8%."%1-0,-../#%0TJKcU-$HH1-0 12(,%+,-../#%0TIKcU9 M006,)<')(,$),.),)2%'$)-#,2 R'$0"1%##%)%#1-0+%0'4")%%0%#,("0%#)%#+4(")%+=0+%,-../#%#%%00%60%+%#% ()+'4++=00%$0")%##)%+.79B% 5%20"#70+'"0%#%502%+#%)67,-../#%+=00%(+%;+7%0/+4,,%03%%# +=0+1-0)%+.7,-../#%#%;.%#+1-0)%"((%0+=0+%%0#%+%#"((%.%)9 5#26'KO5'$)-#,2/4.#-),$.)21)4/'.)(G'')3+)0/#%'8-$.#- 3006,).G'')-) I R#"((0%+6-#)%#%0%08/+%01-0"'.%()4#$%0 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

9 A7)%#"#)0%+4)%#%0("#$1(%0%+.7-$.%((-.+-0%,-../#%0.%)4 /#)%0+=,%(+%#;1-0)4)%8-%01(%++(4,%-"(9B%5%20"#70 0%+/("%#%$8%#$ %#%((%0$8%##-.+#4"'"((%,-../#%0;%0 )%1(%+"')%+.7-$.%((-.+-0%.%)4"((%9 5#26'IO5'$)-#,2/4/,./--3006,)'../-.P.#-),$.21)4/'.# %'8-$.#-3006,).G'')-) N)(,$),.)'2/00),-#2,#,20)$/,$')6.')$,#,2)' >4%04,,%,8%#.%)"#)0%#"+8-#"(%/#)%0+=,%(+%0+-.3"03%#'%#)+%$ )40%,%4(,-../#%#%+-$12(,%+,-../#%#+4#1-0."+8-#+<-$,-../#4,"+8-#+"#+'"0(4$%9A0",+4+'43"01"#$%-66'4+%0" /#)%0+=,%(+%00%%.-,-../#%0-$12(,%+,-../#%0+%#)%+45/(,;.%)%<6-+4(,-../#%#%+-$12(,%+,-../#%#+6-+.-",9B%##% 26%."++%/+%#)%(+% b 4#,(/)%0%0(%#,%4(+6=00%+,8%."+"..%#.%)% =#+,%-."'%),-..%#)%+-.+",+5%3"#)(%03%#'%#)%(+%# '4)%0%+%#)%0+6=00%+,8%."%4()%#.%)"05%4)%0%#)%##% /#)%00"66-0%04#$+-.+,2()%+."#$(%#)%,8%##+,"64()%+".(4$%"',-../#%#+X12(,%+,-../#%#+'40,+-.3%%0-$"')%(4#$%01-0%"0+%$4 -$.%)+-+4"(%.%)4%09 +4,,%03'"+-.,8%##%%$#%0)%+-.'%($%07)%("41-03-()4()%+-. 4,,%)%("09>40-0"+,8%'3%%##70)%$8%()%0,-../#%+=00%(+%3"0.%)./(4$3%%0-$0%++/0+%01-07)%("4)%##%26%#/#)%0+=,%(+%09 [((%0+%0)%#"/0(4$70-"4#%0%++%#1-0)%+6=0+.7(%#%+-."+-664 /#)%0+=,%(+%#%0"'5%2)#4#$1-03'%.+-.3"0+'"09?-0/12((%#)%4#1-0."+8-#<+%"66%#)4,++4)%GI9 >43"0+=,7.4#4.%0%)%##%26%/+4,,%03%'%)'700%04##+ 10%.$"#$+.7%9 +"..%#(4$#4#$%0.%)"#)0%#"+8-#"(%/#)%0+=,%(+%0+-.,"0(%$$%0 M-../#%<S-0$%+50/,"'+-+4"(%.%)4%09:4( )%%1-05%3-()%,-..%0'4"((4,%'%(4(7+"..%#(4$#%%#,%(%"''70%1/##.%)1/##10" /#)%0+=,%(+%#V%"9M-.. N +-.0%,(".%5207%^M`%,(".%5207RC $8%##-.1=0%1-0MC4OQHH9 b B%##%10%.$"#$+.7%#5(%5%#2%"'B40%,-0"%1-0+".1/##+4,,%03%-$5%0%)+,"6 )")%+".(%4##)""1-0M-../#%/#)%0+=,%(+%#OQHOT810.%-)%,"64%(%;+4)%bUE 36EXXLLL9)+59#-Xf(-5"(XA/5(4,"+8-#%0XOQHOX`"66-0X,-../#%/#)%0+-,%(+%#ZOQHO96)1 N V%"9M-..E36EXXLLL9,+9#-XA"$%?4(%+XHIbNOXHQGQK\Z`"66-0ZV[:RMWZ6)1'%0+8-#96)1 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

10 "#$%$'()#)+,#-./'.-012%-1-'1) %4-5) "#$"%$'(#$)#%$+",#$-.$.$/.$)-0%)1."2"$($)+'%'#"%2'#3+"2"$3$ 4+"5625"%)0,")"2)$)-0%%"),7"1'$).$%""+'2#"$)1$163($/%$ %")-25"2#"2"8$9+'%"2"$/%'$/%4.25)625"%)0,")"2:$5"%$;<;$'+$ =1162">?%(")$32/%1')72)>$($,11623,')72)'2)+'%3("$,1$1"5$ 6#/%132($'+$)-0%%"),7"1'"#8$$ A#+"%$5"##"$"%$5"#$().$+",#'(#$'#$)-0%)1.$($)+'%'#"%2'#3+$%"'#"%#$#3$ "#$%#'($)(")+,'(""-.))'(/0(+$+%(/0'()"")$3$)'11"24"2($ 1"5$3)#%3,#))"2#"%"#)$0+%3("$/%),232()>$($/%13532()--('+"%$B)"$ /%%5"#C8$ $ D""$#"'1"#$4'%$+E%#$32++"%#$3$+'($($/%16"%32($'+$)-0%)1.$($ )+'%'#"%2'#3+8$F'2("$02),"5"$)-0%)1.$1.##"$5"))+"%%"$6#(.$/%'$ #35,%"+"25"$/%$%")-25"2#"2"8$$ $ "2$/%'$/G,"),1162"8$3))"$#%":$)1$2'#6%3(+3)$3,,"$"%$%")-25"2#"%$/%$ %")-",#3+"$,1162"%$($/G,"),1162"8$I%6,$'+$))3'"$1"53"%$322(.%$3$ )-0%%"),7"1'"#8$ $ 6,05$.$'()#)7/''),()5/$(+-"-0)7,0)#$.-0-)'81-0) F."#$1"5$5"22"$4+"5%'--%#"2$"%$.$/%135"$/622"2"$20G#%'#$>$-.$ (%6--"23+.$>$6#"2$.$#,"$($,2,65"%"8$$$ $ "22"$4+"5%'--%#"2$/%135"%$/"%#'"#$'+$/622"2":$1"2$5"#$/322")$ ().$(%622'($/%$+35"%"$'2'G)"$'+$5'#'"2"8$KL$'+$4+"5625"%)0,")"2)$ M;;$%")-25"2#"%$BNLOC$4'%$)'(#$)"($+33($#3$.$5"#'$3$6#/G"25"$ 91$5"#$/%"1(.%$'+$'+)23##"#$1$%")-25"2#/%5"32("2$"%$5"#$,'%#$'#$ %")6#'#"2"$3,,"$6#"2$+35"%"$,'2$("2"%'3)"%")$#3$'"$'25"#)$,1162"%$ 4+%5'2$)3#6')72"2$"%$/%$5"$,1162"%$($/G,"),1162"%$)1$4'%$ $ $ $ $ $ $ $ $ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

11 Oppsummering R84#-3),2'/$)'#/-)0)$#)'./..#1'63S M006,),) bh60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40")%0%+,-../#%3"0"450/, +-+4"(%.%)4%09C7$-)+-."((%,-../#%#%3"0"450/,?"Y%5--,; )%0%%01=($%0g-/:/5%;:L4%0-$D#+"$0".9C".(4$%"')%+-+4"(%.%)4%#%'4,"0(%$$%0%0"450/,"',-../#%#%+-.)%("04 /#)%0+=,%(+%#9?4$/0MKEC4)%HN?4$/0MGEC4)%OH 57-3)3006,),) R((%0%+6-#)%#%#%"#$40")%0%+12(,%+,-../#%3"0"450/,+-+4"(%.%)4%09C".(4$%3"0"450/,?"Y%5--,-$:L4%09A7)%#%+%6("++%#% 1=($%0g-/:/5%;?(4Y,0-$V(-$$9C".(4$%"')%+-+4"(%.%)4%#%'4,"0(%$$%0%0"450/,"'12(,%+,-../#%#%+-.)%("04/#)%0+=,%(+%#9?4$/0?MKEC4)%OQ?4$/0?MGEC4)%OO DMC</#)%0+=,%(+%#V%"9M-..;10"OQHH;-66$"\b60-+%#"',-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%+-.)%(-,")%3"))%"450/, +-+4"(%.%)4%09 R,,),84#-3)4#'308).0'F$)')'#/-)0)$#)'./..# 1'63S M006,),) C-+4"(%.%)4%0%0"450/,4##%#1-0"((%)%,"0("$% '40,+-.3%+-.07)%#%9>40,+-.3%+-.07)%#%=)%%+$+(#$+7/1'7>(#)%(?$'?$7-$='7/%0)%%#,%(-.07)%#%)%0+-+4"(%.%)4%0%0.%+50/,9 57-3)3006,),) C-+4"(%.%)4%0%0"450/,4##%#1-0"((%)%,"0("$% '40,+-.3%+-.07)%#%3-+12(,%+,-../#%#%+-.)%("04/#)%0+=,%(+%#9 C".(4$%"'3"0"450/,+-+4"(%.%)4%04##%#'40,+-.3%+-.07)% A20$/$59$+0$(#")'$/B()'C/2+5-$4"'%((%'%4##%#D8'"$#")%%+$+( #$+7/1'7>(#)%(?$'?$7E '4++/+4,,%03%;+6%+4%(4(F1++?$'#$9?4$/0?M\EC4)%OG R84#-3),2'/$6./'1)#$).'/.)2#)'%'1'63/4#/-) 0)$#)'S M006,)' KJ60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40",-../#%#3"0/"05%4)%+0"%$ "(%.%)4%09^%0+%0'4")%%0."0,%01-0+,8%((67)%.4#+% Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

12 >4+%0"1(%0"((%"0450/,+-+4"(%.%)4%0/%#73"%#1%0)4$+0"%$41-0 )%%9?4$/0MJEC4)%O\?4$/0MIEC4)%OI 57-3)3006,)' b"')%hh12(,%+,-../#%#%+-.)%("04)%##%/#)%0+=,%(+%#3"0 /"05%4)%+0"%$41-050/,"'+-+4"(%.%)4%09:-"')%0%+-.4,,%3"0 /"05%4)%%#+(4,+0"%$4"#$40")%%04$"#$.%)7/"05%4)%)%#9?4$/0?MJEC4)%OJ DMC</#)%0+=,%(+%#V%"9M-..;10"OQHH;-66$"HI60-+%#"',-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%+-.)%(-,")%3"))%+0"%$ /,"'+-+4"(%.%)4%09 R84#-3),2'/$%'0/-#)').'/.)2#),)%'1'63/4 #/-)0)$#)'S M006,)' ^-+HJ60-+%#"',-../#%#%+-.3"0/"05%4)%+0"%$ "(%.%)4%0%0)%#/"05%4)%/%#")%#%06-(44+,%%((%0").4#4+0"4' '%)"9^-+KH60-+%#"',-../#%#%%0+0"%$4%#6-(44+,'%)".%#+)%#4bK60-+%#"',-../#%#%%0").4#4+0"4''%)"9 OQ60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40")%0%++0"%$ "(%.%)4%0%0 57)%").4#4+0"4'-$6-(44+,'%)"9?4$/0MbEC4)%Ob 57-3)3006,)' ^-++2'"')%7%12(,%+,-../#%#%4/#)%0+=,%(+%#+-.3"0/"05%4)% +0"%$ "(%.%)4%0;%0+0"%$4%#1-0.%('%)"9 D-"')4++%12(,%+,-../#%#%%0+0"%$4%#57)%").4#4+0"4'-$ 6-(44+,'%)"9 D)%='04$%1%.%0+0"%$4%#,/#").4#4+0"4''%)"9?4$/0?MbEC4)%ON R84#-3),2'/$)'-)$)-),/3.#4.),2/+)'.#1'63),/4 #/-)0)$#)'S M006,)' KK60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40")%#6-(44+,%(%)%(+%#%0",4' %#$"+8%0450/,%#"'+-+4"(%.%)4%0;.%#+)%1-0)%#").4#4+0"4'% (%)%(+%#"#$4+JJ60-+%#9 OG60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40"57)%").4#4+0"4'-$6-(44+, (%)%(+%%0",4'%#$"+8%0450/,%#"'+-+4"(%.%)4%09?4$/0MNEC4)%KQ 57-3)3006,)'?40%"')%%((%'%0%+6-#)%#%#%"#$40"'%0,%#)%#").4#4+0"4'%%((%0 6-(44+,(%)%(+%#%0",4'%#$"+8%0412(,%+,-../#%#+50/,"'+-+4"(%.%)4%09 [#"')%HH0%+6-#)%#%#%"#$40"57)%)%#").4#4+0"4'%-$6-(44+,% (%)%(+%#%0",4'%#$"+8%09?4$/0?MNEC4)%KH Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

13 R84#-3),2'/$8/'')(,$),.),)((-)4$,7..)4)$1'63 /4#/-)0)$#)'S M006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.3"0-66(%')#2%4##%#+".(4$%"')%,"0("$% -.07)%#%9 W.07)%#%+-.+,4((%0+%$/'%)"1(%+0%+6-#)%#%03"0-66(%')#2% %0E G+.)'.$/$()5($+51#3$/$(2++;855$/$(2(')"1'(#1%6++#7.2"'2+5( H855$()5(2.1/$71(")%%+$+#($5$7()%0:%%$( I$"/77$/2+5(1.(1+#177$( =/2#$")%%+2"1#3)+((?4$/0MHQEC4)%KO 57-3)3006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.0"66-0%0%0-66(%')#2%4##%#+".(4$%,"0("$%-.07)%0</##"I$"/77$/2+5(1.(+C/2+5#'2.-$I$"/77$/2+5(1.( 2++6'877$/$9 W.07)%#%+-.+,4((%0+%$/ %%0E H855$()5(2.1/$71(68'"$#")%%+$+#($5$7()%0:%%$ I$"/77$/2+5(1.(1+#177$ G+.)'.$/$()5($+51#3$/$(2++;855$/$(2(')"1'((#1%6++#7.2"'2+5( 36,,3/(2'F$01'63/4#/-)0)$#)'S M006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.3"01-0'%##4#$%0-.75(44(1=0,/##+,"6-$ 07)10""((%)%",=0%#%'4,"0(%$$%09 B%",=0%#%+-.#%'#%+-1%+%0E B40%,-0"%1-01-0'"(#4#$-$DM:TB414U MC B40%,-0"%1-0+".1/##++4,,%03%-$5%0%)+,"6TBCVU M-../#"(<-$.-)%0#4+%04#$+)%6"0%.%#%?4$/0MHHEC4)%KG 57-3)3006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.3"01-0'%##4#$%0-.75(44(1=0,/##+,"6-$ 07)10"7%"')%-('",=0%#%'4,"0(%$$%09 B%",=0%#%+-.#%'#%+-1%+%0E B40%,-0"%1-01-0'"(#4#$-$DM:TB414U MC B40%,-0"%1-0+".1/##++4,,%03%-$5%0%)+,"6TBCVU M-../#"(<-$.-)%0#4+%04#$+)%6"0%.%#% D#$%#"'0%+6-#)%#%#%1-0'%#%075(44(1=0,/##+,"6-$07)10" C"+.4#4+%0%#+,-#-0TCMU;4(8='%0#)%6"0%.%#%;^%(+%<-$ -.+-0$+)%6"0%.%#%-$?2(,%+."##%#9?4$/0?MHHEC4)%K\ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

14 M+),,3/(P)'%/'#,2$)-#,22/0/'1)#$ M006,)' M/#Ob60-+%#"'0%+6-#)%#%#%+4%0+%$%#4$4",-../#%#%3"0$-),8%##+,"64("#)0%+50/,"'+-+4"(%.%)4%0.%#+K\60-+%#+4%0+%$%#4$4 ",-../#%#%)%(%0%01"04#$-.50/,"'+-+4"(%.%)4%0.%)3'%0"#)0%9 II60-+%#"'0%+6-#)%#%#%%0%#4$%4"("#)%+,-../#%0,"#3"#2% "'7+"."05%4)%-.1%((%+,".6"#8%04+-+4"(%.%)4%09?4$/0MHOEC4)%KJ 57-3)3006,)'?%."'%((%'%0%+6-#)%#%0%0$"#+,%%#4$4"12(,%+,-../#%#%3"0$-),8%##+,"64("#)0%+12(,%+,-../#%050/,%0+-+4"(%.%)4%0.%#++%,+"' %((%'%0%+6-#)%#%0%0%#4$Tf"#+,%%#4$-$^%(%#4$U4" 12(,%+,-../#%#%)%(%0%01"04#$-.)%%.%)3'%0"#)0%9 h%"'%((%'%0%+6-#)%#%0%0%#4$%4"12(,%+,-../#%0,"#3"#2%"' 7+"."05%4)%-.1%((%+,".6"#8%04+-+4"(%.%)4%09?4$/0?MHOEC4)%KI R,4-4)'#,2/4#,,1722)')0)$#/-)0)$#)'P#-3/-. 6.4#3-#,2/'1)#$ "#$%'()"$%#+#$%%,-)")#.)%%'/#0'0$+()#/)1$)"#/)1#$#02"+2)$)"3# 42$5($%06(+%)"#'#2$(2+57# M006,)' D#'-('%04#$"'4##52$$%0%'%)38%(6"'+-+4"(%.%)4%0%0+6-0")4+,.%)4,-../#%#%++0"%$4%0;/'4,(4#$+6("#%0-$4(",9?4$/0MHKEC4)%Kb 57-3)3006,)' C'"0%#%0%+6-#)%#%#%10"12(,%+,-../#%#%$403%0%0+"..%#1"((%#)%.%)+'"0%#%0%+6-#)%#%#%10",-../#%#%$409?4$/0?MHKE+4)%KN 8$(5)#)"9+"$%)"#:+"#14#/)1#;#,)%-22)#0'0$+()#/)1$)"#$%%)%#)%#)(()"# 9()")#+#9<()%1)#2-6)"#42$5($%06"'0)00)"7# M006,)' B%%02)%(4$"0%+6-#)%#%#%3"05%+%01"04#$.%)-.)=..%"05%4)9 B%'"04%0%03'-0.2%%01"04#$0%+6-#)%#%#%3"0.%))%"#)0% /'4,(4#$+60-+%++%#%'4#"'#$40-$)%3=2%"#"((%A$7(2""$BJ;$#.1/7 2)%067"+-+4"(%.%)4%0%0/60=')1-0."#$%4##%#."#$%-.07)%09?4$/0MHGEC4)%GQ 57-3)3006,)' C'"0%#%0%+6-#)%#%#%10"12(,%+,-../#%#%$403%0%0+"..%#1"((%#)%.%)+'"0%#%0%+6-#)%#%#%10",-../#%#%$409?4$/0?MHGE+4)%GH Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

15 8$(5)#)"9+"$%)"#:+"#14#/)1#;#,)%-22)#0'0$+()#/)1$)"#2$(#;#$%'()")#'# )%+0.)")#)%#)(()"#9()")#+#9<()%1)#2-6)"#/;("466)"#$#('5+(2# 42$5($%0+",)$17( M006,)' B%%0+-0%1-0+,8%((%043'4(,%#$0"))%0"66-0%0%+$-)%%01"04#$%0.%) )%,"0("$%.7($0/66%#%9R((%%0#%'#;5-0+%10".7($0/66%#'0/$( #)%(2""$($/($+51#3$/79R')%.7($0/66%#%'4#"'#$40%0)%1=($%#)%140% +-.#%'#%+-1%+"',-../#%<0%+6-#)%#%#%E A)"#+$(#)%(1'7($/($+51#3$/7( J+50)%(#)%(1'7($/($+51#3$/7( K")'$$'$.$/( '0/$(#)%(1'7($/($+51#3$/7(?4$/0MH\EC4)%GO 57-3)3006,)' `%+6-#)%#%#%0"66-0%0%0$-)%%01"04#$.%),/#0%"')%18-0%#,"0("$%.7($0/66%#%9B%%%0.7($0/66%#%0%+6-#)%#%#%10" 12(,%+,-../#%#%0%,,%010".E J+50)%(#)%(1'7($/($+51#3$/7( A)"#+$(#)%(1'7($/($+51#3$/7( K")'$$'$.$/(?4$/0?MH\EC4)%GK =#:$(5)#9+0)"#+#6"'0.)5242$5($%#)"#0'0$+()#/)1$)"#:)%0$520/)00$)7(( ( M006,)' B%"#$4+-66(%')3%#+4,+.%++4$3%4"((%)%60-+8%,/'4,(4#$+1"+%#%'4,"0(%$$%09B%%0%."0,%0/+("$"'-66(%')3%#+4,+.%++4$3%4,-../#%#% %,/'4,(4#$+1"+%#I$#'717#/$ "#$%1(%0%"')%+=0+%,-../#%#%0"66-0%0")%-$+7-66(%'%0)% +-.3%#+4,+.%++4$750/,%+-+4"(%.%)4%04)%#4)(4$+%1"+%# =)+#$77.2"'2+59?4$/0MHJEC4)%GG?4$/0MHIEC4)%GJ 57-3)3006,)' W$+710"12(,%+,-../#%#%0"66-0%0%+)%-66(%')3%#+4,+.%++4$3%4 +".(4$%"')%1"+%#%'4,"0(%$$%09:4(+'"0%#)%+-.1-0,-../#%#% 0%$4+0%0%0'4."0,%0/+("$"'-66(%')3%#+4,+.%++4$3%1-0 I$#'717#/$0+2+59?4$/0?MHJEC4)%G\ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

16 Figursamling ^%01=($%00"66-0%#+KQ14$/0%09?4$/0%0.%0,%K-.3"#)(%0,-../#%0?4$/0%0.%0,%FK-.3"#)(%012(,%+,-../#%0 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

17 kommuner Figur: K1 "#$%'()"%(+,%-."'#(/)(0.'-1(,#(2)/%1( 345/("(+,%6,.-(0.(3,55$'17%%.8( ;99(:( C9(:( B9(:( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( (;D(E'-%(<(999( "''2F##%( (<D(<(999(G(>(CCC( "''2F##%( (=D(?(999(G(C(CCC( "''2F##%( (>D(;9(999(G(;C( CCC("''2F##%( (?D(<9(999(G(>C( CCC("''2F##%( H%("''2F##%( I".'-1( J)/%1( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

18 kommuner Figur: K2 ;>9( ;<9( "#$%'()"%(/'1/..(3,55$'%(1,1/.1K(0.'-1(,#( 2)/%1("(+,%6,.-(0.(3,55$'17%%.8( ;99( B9( >9( <9( 9( (;D(E'-%(<(999( "''2F##%( (<D(<(999(G(>(CCC( "''2F##%( (=D(?(999(G(C(CCC( "''2F##%( (>D(;9(999(G(;C(CCC( "''2F##%( (?D(<9(999(G(>C(CCC( "''2F##%( H%("''2F##%( I,1/.1( I".'-1( J)/%1( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

19 kommuner Figur: K3 C9(:( B9(:( LM7%5N.D( '$()"+,--."/0"+%.)/(#$%%/ 1(+2,-3/#2,-(4)/(0#$56(.+/5/%%/(7/(/ 2,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%D( O%,'1)"(+,%-."'#(/)(-(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%()%$("33(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%8( $''D( B;(M%,'1(/)(%M,'-'1'(+,%1..%(/1(-%( 3,55$'(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%8((?9(:( >9(:( =9(:( QM,'-'12/D(RS;CB( I,($2)/%1( <9(:( ;9(:( 9(:( R"K()N%(3,55$'K(("'3.$-%1(/..( )"%3,561,5%N-'K((6/%("33(1/P("( 2%$3(,"/.(5-"%((((( T/( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

20 fylkeskommuner Figur: FK3 ;99(:( C9(:( LM7%5N.D( '$()"9:%+/2+,--."/0"+%.)/(#$%%/ 1(+2,-3/#2,-(4)/(0#$56(.+/5/%%/(7/(/ 2,2$%/-/)/(8 B9(:( A9(:( "#$%'()"%D( O%,'1)"(+,%-."'#(/)(-(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%()%$("33(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%8( $''D( U..(%M,'-'1'(+,%1..%(/1(-%( +F.33,55$'(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%8(( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( T/( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

21 kommuner Figur: K4 /V2,,3( 9(:( ;9(:( <9(:( =9(:( A9(:( B9(:( C9(:( ;99(:( LM7%5N.D( '$()"+,--."/#$56(.+/5/%%/(7/(/$1 9;%</")/2,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%(6)".3(,"/.(5-"%(-(/)()N%(%M,'-'1%(,5(6/%(( 1/P("(2%$3(,"/.(5-"%K(2%$3%8( $''D( U)()N%(%M,'-'1%(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%(6/%(N(#,-1(,5(/..(1/P("(2%$3(/V2,,38( ON(-('1(M./'(+7.#%(W,$I$2K(IX"P%(,#( Y'1/#%/58(L/51."#(/)(-(,"/.(5-"'()"( 3/%1.##%(%(1/P("(2%$38( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,"/.(5-"%(( W,$I$2( IX"P%( Y'1/#%/5( ["'3-Y'(."V3%( J.,##( \"3"M-"/( U'-%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

22 fylkeskommuner 9(:( ;9(:( <9(:( =9(:( A9(:( B9(:( C9(:( ;99(:( Figur: FK4 /V2,,3( LM7%5N.D( '$()"9:%+/2+,--."/#$56(.+/5/%%/(7/(/ $19;%</")/2,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%(6)".3(,"/.(5-"%(-(/)()N%(%M,'-'1%(,5(6/%(( 1/P("(2%$3(,"/.(5-"%K(2%$3%8( $''D( U)()N%(%M,'-'1%(6/%(/..(1/P("(2%$3(2N-( /V2,,3(,#(IX"P%8(ON(-('1(M./'(+7.#%( W,$I$2K(."V3%(,#(J.,##8(L/51."#(/)(-(,"/.( 5-"'()"(3/%1.##%(%(1/P("(2%$38( QM,'-'12/D(RS;;( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,"/.(5-"%( IX"P%( W,$I$2(."V3%( J.,##( \"3"M-"/( ["'3-Y'( Y'1/#%/5( U'-%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

23 kommuner Figur: K5 LM7%5N.D( =/(2,-)"+,--."/3$(#$56(.+2,2$%/ -/)/(0""/"31%+/$1+,--."/"2 1(+2,-3/#2,-(4)/(3$()/(/#$5)/-6(.+8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%("'''+,%( 6)".3()"%3,561,5%N-%(%M,'-'1'( +,%1..%(/1(-%(3,55$'%(6/%(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%8( $''D( $'''()"%(/1(,"/.(5-"%(%(1/P("(2%$3( "'''+,%(/51."#(/)(-(3/%1./#1( )"%3,561,5%N-'8(Y(0..##(%/MM,%1%%( 6/.)M/%1'(/)(%M,'-'1'(/1(-(6/%(1/P("( 2%$3(,"/.(5-"%("'''(]U'-%( )"%3,561,5%N-%]8((( ;99(:( C9(:( B9(:( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( ^"%3,561,5%N-'(]_,55$''('1%/.1K(,5( 6.61](,#(]_$.1$%](%(-('3.1,5%N-'(-%(,"/.(5-"%(%(6FMM"#1(1/P("(2%$38( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,5%N-%(( T/( R"( ^1("33( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

24 fylkeskommuner Figur: FK5 LM7%5N.D( =/(2,-)"9:%+/2+,--."/3$(#$56(.+2,2$%/ -/)/(0""/"31%+/$19:%+/2+,--."/"2 1(+2,-3/#2,-(4)/(3$()/(/#$5)/-6(.+8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%("'''+,%(6)".3( )"%3,561,5%N-%(%M,'-'1'(+,%1..%(/1(-%( +F.33,55$'%(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%8( $''D( $'''()"%(/1(,"/.(5-"%(%(1/P("(2%$3("'''+,%( /51."#(/)(-(3/%1./#1()"%3,561,5%N-'8(( L/51."#(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%("'''( )"%3,561,5%N-1(]^"-%#N'-(3,.%`(,MM.a%"'#](,#(0(/)(..)("'''(]F.33,55$''( '1%/.1K(,5(6.61]8(( ;99(:( C9(:( B9(:( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( Y(0..##(%/MM,%1%%(F)(/)(..)(%M,'-'1%(/1(-( 6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%("'''(]U'-%( )"%3,561,5%N-%](/50-"#(,5()"(%#"1%%%('( )"($"33%61K(M".1(0.(]I/''6.]8( QM,'-'12/D(RS;;( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,5%N-%(( T/( R"( ^1("33( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

25 kommuner Figur: K6 LM7%5N.D( '$()"+,--."/.#$(6/)/#/"2#($#/<9,(6(.+ $12,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)(,5(-(6/%( 1%/1#"K("33(6/%(1%/1#"(..%(,5(-(%("(M%,8(?9(:( >9(:( $''D(( 3,55$''(6/%($1/%2"-1(1%/1#"(+,%(,"/.( 5-"%8(Z%(%()"(/1(-1(%(5/%3%1(+,%34..(MN(-( 5"'1(3,55$''(/55'."#'1(5-(-( 5..,51,%(,#(-(17%1(3,55$''8(( =9(:( <9(:( Z%(%(-1(2%$31(LLJ(1%(17%%.3/1#,%"%8( Y(-(5"'1(%(RSB>K(5..,51,%(RSA<(,#("(-( 17%1(%(RS>98(>($2)/%18( QM,'-'1'(b33(M%'1%1(+7.#'-( -b'"4,'(/)(1%/1#"d( ;9(:( 9(:( T/( R"( ^"(%("(#/'#( R"K(5'()"( 6/%(3,'3%1( M./'%(,5(N( #47%(-1( R"K()"(6/%( "33(1/P( 0.."'#(0.( -P( ^1("33( "#$$%'(")$+","%$",$-."'-'#,"$/"%0'."1%"$(.$ 2.-'#(,$-)$2.-'3-'$0-++4,",53610"%0-++4,",$ %0(1$/'40"$%-%(1"$+"#"'7$8'(")",$0(,$/9#"$.:'"$"$%"1.%",#)$#-04+",$"11"'$,,)9$$ 2"12"1)$,3-'+(%;-,%<5$0-++4,0(%;-,%%'(")7$$ c''($'-%73.'( ;d(_,55$'%(llj(+,.35'#-d(9(g(0.(>ccc( <d(_,55$'%(llj(+,.35'#-d(?999(g(;cccc( =d(_,55$'%(llj(+,.35'#-d(<9999(,#(,)%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

26 fylkeskommuner Figur: FK6 B9(:( A9(:( LM7%5N.D( '$()"9:%+/2+,--."/.#$(6/)/#/"2#($#/< "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)(,5(-(6/%( 1%/1#"K("33(6/%(1%/1#"(..%(,5(-(%("(M%,8( $''D(( B(/)(-(;;(+F.33,55$''(,5(-.1/%("(-''( $'-%73.'(6/%($1/%2"-1(1%/1#"(+,%(2%$3(/)((,"/.(5-"%8(<(/)(-(1%(,5("33(6/%( $1/%2"-1(1%/1#"(+,%(2%$3(/)(,"/.(5-"%( +,%1..%(/1(-(%("(#/'#(5-(N($1/%2"-( 1%/1#"'8(?9(:( >9(:( =9(:( QM,'-'12/D(RS;;( QM,'-'1'(b33(M%'1%1(+7.#'-( -b'"4,'(/)(1%/1#"d( "#$$%'(")$+","%$",$-."'-'#,"$/"%0'."1%"$(.$ 2.-'#(,$-)$2.-'3-'$0-++4,",53610"%0-++4,",$ %0(1$/'40"$%-%(1"$+"#"'7$8'(")",$0(,$/9#"$.:'"$"$%"1.%",#)$#-04+",$"11"'$,,)9$$ 2"12"1)$,3-'+(%;-,%<5$0-++4,0(%;-,%%'(")7$$ <9(:( ;9(:( 9(:( T/( R"( ^"(%("(#/'#( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

27 kommuner Figur: K7 LM7%5N.D( '$()"+,--."/.#$(6/)/#/"2#($#/<9,(6(.+ $12,2$%/-/)/(8( "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)( %M,'-'1'(,5(+,%1..%(/1(3,55$''(-%(( 6/%(+%-"#(1%/1#"(+,%(2%$3(/)(,"/.(5-"%K(P("( +,%6,.-(0.(,5(-(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%(..%("8( $''D(( Z%(%()"(/1(H%1/..1(1/%("(2%$3(,"/.(5-"%( $1'(N(6/('(+%-"#(1%/1#"(+,%(2%$3(/)(,"/.( 5-"%8( QM,'-'12/D(RS;C?(( 5($2)/%1( >?(:( >9(:( =?(:( =9(:( <?(:( <9(:( ;?(:( ;9(:(?(:( 9(:( T/( R"( ^"(%("(#/'#( R"K(5'()"( 6/%(3,'3%1( M./'%(,5(N( #47%(-1( R"K()"(6/%( "33(1/P( 0.."'#(0.( -P( ^1("33( _,55$'%(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%( _,55$'%(,5("33(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

28 kommuner Figur: K8 T/K(-'(%(/-5"'"1%/0)1()-1/P( 9(:( ;9(:( <9(:( =9(:( LM7%5N.D( =/(2,-)/(/3$(2#($#/<9,(2,2$%/-/)/(>/( 2#($#/</"9,(-/%#1/)#$58( "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)(6),%-/'( 1%/1#"%()-1/(6,(-(3,55$''(,5(6/%( $1/%2"-1(1%/1#"(+,%(,"/.(5-"%8(( T/K(-'(%(M,."03()-1/P( $''D( 1%/1#"'()%3'(M,."03(..%(/-5"'"1%/0)1( )-1/P8(( T/K(-'(%(2N-(/-5"'"1%/0)1(,#(M,."03( )-1/P( Z,(=;(M%,'1(/)(3,55$''("($'-%73.'K(,5(6/%($1/%2"-1(1%/1#"(+,%(,"/.(5-"%K((%( 1%/1#"'(M,."03()-1/P(5'(-'("(B=(M%,'1( %(/-5"'"1%/0)1()-1/P8( R"K(-'(%(6)%3'(M,."03(..%( /-5"'"1%/0)1()-1/P( _$'(<9(M%,'1(/)(%M,'-'1'(+,%1..%(/1( -%(1%/1#"(+,%(,"/.(5-"%(%(2N-( /-5"'"1%/0)1(,#(M,."03()-1/P8( ^1("33( QM,'-'12/D(RSA9(( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Brevik barnehage. Årsplan Sammen om Porsgrunn

Brevik barnehage. Årsplan Sammen om Porsgrunn Brevik barnehage Årsplan 2016 2017 Sammen om Porsgrunn 2 Brevik Barnehage ##$ #$'()*+,-.*/+012/-2),3,1''4-),4+$44056))4*/76)-2.,4,8 9,4')644,,+2:,+25)144,;

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Punktene A, B, C og D ligger på linje med innbyrdes avstander AB = 3, BC = 6, CD = 8 og DE = 4.

Punktene A, B, C og D ligger på linje med innbyrdes avstander AB = 3, BC = 6, CD = 8 og DE = 4. Oppgave Punktene A, B, C og D ligger på linje med innbyrdes avstander AB =, BC = 6, CD = 8 og DE =. Hva er minste mulige verdi for AE? A 0 B C D E 5 Tegn! Start med å tegne ei lang rett linje, plasser

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

OPPGAVER FOR FORUM

OPPGAVER FOR FORUM OPPGAVER FOR FORUM 2006-2007 MERK!: Du skal først skrive hele oppgaveteksten for hver oppgave, og deretter svaret på oppgaven. Hvert svar skal være detajert, og skrevet i et klart og tydelig matematisk

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL B / / A SSTUDIE#.0#KLOKKA#0:0 A / #00 I D DA G#S #00 #0 SSTUDIE#.0#KLOKKA#:0 0#000 / / UTSIKT /, 0 m / GRØNT #00 AREAL #00 / / ET TERM / / ÿvre Fyllingen #00 = 0 = 00 / / / / x x GRØNT AREAL ET TERM Jons

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

1.9 Oppgaver Løsningsforslag

1.9 Oppgaver Løsningsforslag til Oppgaver 19 19 Oppgaver 191 (Eksamen i grunnskolen 1993) a I et parallellogram ABCD er avstanden mellom de parallelle sidene AB og CD 5,0 cm Konstruer parallellogrammet når siden AB=9,0 cm og A = 45

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Eksamensoppgave i TKT 4124 Mekanikk 3

Eksamensoppgave i TKT 4124 Mekanikk 3 Institutt for konstruksjonsteknikk Eksamensoppgave i TKT 44 Mekanikk Faglig kontakt under eksamen: Aase Rees Tlf.: 7 5(9 45 4) / 95 75 65 Eksamensdato: 6. desember Eksamenstid (fra-til): 9 - Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

Eksamen 1T våren 2011

Eksamen 1T våren 2011 Eksamen 1T våren 011 Oppgave 1 a) 1) ) 7 6 00 000 =,6 10 0,04 10 =,4 10 4 b) c) x x + 6x= 16 + 6x 16 = 0 6 ± 6 4 1 ( 16) 6 ± 6 + 64 6 ± 100 6 ± 10 x = = = = = ± 5 1 x = 8 eller x = x x xx > 0 ( 1) > 0

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen Løsningsforslag eksamen T våren 00 DEL Oppgave a) Funksjonen f er gitt ved f 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f 3 Grafen y 0 8 6 4-4 -3 - - 3 4 - -4 Nullpunkt 3 0 3 Nullpunkt når 3 b) Løs likningen

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 07/00436-12 U Dok.dato: 19102009 Jour.dato: 20102009 Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter

Detaljer

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

"#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4!

#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4! "#$%&'( )$*+,-./0.,,&-12-&345/4 6'5-7&.$&'58 95//&:%&-&0&;#2'&0/&0

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

1 3 5 7 9 10 11 13 15 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM

Detaljer

Sortimentbrosjyre. Tonerkassetter fra Xerox til OEM

Sortimentbrosjyre. Tonerkassetter fra Xerox til OEM Sortimentbrosjyre Tonerkassetter fra til Gyldig fra Q3 2015 Tonerkassetter fra til har utviklet et bredt utvalg av tonerkassetter til HP, Brother, Samsung, Lexmark, Kyocera, OKI, Canon, Epson, IBM InfoPrint

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord.

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord. Tbn j f n n Hn b ny 39! f n S! h ø Ny b p k Ny kyn f kp 32% 2-32% 25 29 p k.p 33,3,/p p f + pn Nk bø E kff Fkp ppnjc c, 5% (3,23/k) 250, (,0/k) 1, C/Jcb U 2-32% 17.p,502,50/pk Mk 1 k, Skkbø/Knbø/ Hbø,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka 6.A a ABC DEC fordi C er felles i de to trekantene. AB DE, og da er BAC = EDC og ABC = DEC. Vinklene i de to trekantene er parvis like store,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Distributør (D) og Brønnøysundregistrene vedrørende elektronisk avgivelse av registerdata fra Løsøreregisteret

Samarbeidsavtale mellom Distributør (D) og Brønnøysundregistrene vedrørende elektronisk avgivelse av registerdata fra Løsøreregisteret UNDERAVTALE Samarbeidsavtale mellom Distributør (D) og Brønnøysundregistrene vedrørende elektronisk avgivelse av registerdata fra Løsøreregisteret Distributør får på de vilkår som følger av Rammeavtale

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik Eksamen R Løsningsforslag Høst 0..0 Øistein Søvik Del Oppgave a ) ) f x x ex Her bruker vi regelen som sier at uv ' u ' v uv ' u x, u ' og v e x, v ' e x f ' x ex x ex f ' x x ex f ' x x e x Oppgave )

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

BMW Danmark A/S. MINI Roadster R59 01-03-2012. Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms og reg.afgift.

BMW Danmark A/S. MINI Roadster R59 01-03-2012. Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms og reg.afgift. BMW Danmark A/S Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms og reg.afgift. Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer samt forskydelser i registreringsafgiften. = fabriksmonteret ekstraudstyr O =

Detaljer

Tlf: 41 40 38 99 Fax: 21 95 18 30. 1 1 059F030 STØTTEHYLSE.MESSING 3,0MM kr 7,00. 1 1 059F049 STØTTEHYLSE.MESSING 4,9MM kr 7,10

Tlf: 41 40 38 99 Fax: 21 95 18 30. 1 1 059F030 STØTTEHYLSE.MESSING 3,0MM kr 7,00. 1 1 059F049 STØTTEHYLSE.MESSING 4,9MM kr 7,10 1 1 059F STØTTEHYLSER MESSING kr - 1 1 059F020 STØTTEHYLSE.MESSING. 2,0MM kr 7,10 1 1 059F027 STØTTEHYLSE.MESSING 2,7MM kr 7,10 1 1 059F030 STØTTEHYLSE.MESSING 3,0MM kr 7,00 1 1 059F040 STØTTEHYLSE.MESSING

Detaljer

Ratinger for fastsetting av risikovekter for engasjementer ved beregning av kapitaldekning

Ratinger for fastsetting av risikovekter for engasjementer ved beregning av kapitaldekning Rundskriv Ratinger for fastsetting av risikovekter for engasjementer ved beregning av kapitaldekning RUNDSKRIV: 9/2014 DATO: 11.09.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper Finansieringsforetak

Detaljer

5.5.1 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger. Løsningsforslag + + = =

5.5.1 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger. Løsningsforslag + + = = til oppgavene i avsnitt 55 til oppgaver i avsnitt 55 551 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger cos( u + v) sin( u + v) cosu sin u u+ v u = sin( u v) cos( u v) sin

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Grenlandsfjordene En vurdering av kystvannets innflytelse på overflatelaget

Grenlandsfjordene En vurdering av kystvannets innflytelse på overflatelaget 8003123 Grenlandsfjordene En vurdering av kystvannets innflytelse på overflatelaget Forord I Grenlandsfjordene finner man flere ulike vannmasser, fra et overflatelag med en stor del ferskvann til nærmest

Detaljer

Hyaluronic-Acid Night No Script Mastercard Akseptert - Kan jeg få Hyaluronic uten resept Postado por Ttrhomras /05/26 16:46

Hyaluronic-Acid Night No Script Mastercard Akseptert - Kan jeg få Hyaluronic uten resept Postado por Ttrhomras /05/26 16:46 Hyaluronic-Acid Night No Script Mastercard Akseptert - Kan jeg få Hyaluronic uten resept Postado por Ttrhomras - 2015/05/26 16:46 http://i.imgur.com/2htewxe.gif Hyaluronic-Acid Online Online Relaterade

Detaljer

BÅRLIBRÅTEN BOFELLESSKAP PROSJEKTNR. 214 152 07 JULI 2015

BÅRLIBRÅTEN BOFELLESSKAP PROSJEKTNR. 214 152 07 JULI 2015 BÅRLIBRÅTEN BOFELLESSKAP PROSJEKTNR. 07 JULI 2015 1 X= Y= 0,000 0,000 Snitt B Snitt D Snitt D Fasade sør Snitt tekjøkken Snitt tekjøkken X = 612 250,000 Y = 6 646 450,000 Fasade vest Snitt Felles kj Snitt

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012 13022012 Offentlig journal Periode: 06022012-10022012 07/00205-38 I Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 10022012 Avsender: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Eksamen 1T, Våren 2010

Eksamen 1T, Våren 2010 Eksamen 1T, Våren 010 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (0 poeng) a) Funksjonen f er gitt ved f x x 3 Tegn grafen

Detaljer

! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ "

! #$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ ! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1! "#$ # % % #& ' # #!$ (! "#)*+ " $ " #)*+$ 1 21,-. /0123 4-512167-8 ) 9-2:.1236;: A-8,34

Detaljer

FASIT OG TIPS til Rinvold: Visuelle perspektiv. Avbildninger og symmetri. Caspar forlag, 2. utgave, 2009

FASIT OG TIPS til Rinvold: Visuelle perspektiv. Avbildninger og symmetri. Caspar forlag, 2. utgave, 2009 FASIT OG TIPS til Rinvold: Visuelle perspektiv. Avbildninger og symmetri. Caspar forlag, 2. utgave, 2009 Versjon 07.01.2011. Det er ikke tatt med svar på alle oppgaver. Denne fasiten vil bli oppdatert

Detaljer