Hovedfunn! !!!! Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedfunn! !!!! Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar 2014 2"

Transkript

1

2 Hovedfunn "#$%'('%)+,)-./0/'1)#$2)%%)3.#4$)-#,2 "#$%"'("#)%+,-../#%0-$12(,%+,-../#%03"0"450/,+-+4"(%.%)4%067."#$%1-0+,8%((4$%-.07)%09:4(+"..%#3"0)%52$$% -.1"%#)%%01"04#$.%)50/,;60-+%++%0-$.7($0/66%0<+".4)4$+-. )%4,,%#=)'%#)4$'4+3"0,8%##+,"64(3'%0"#)0%+,/##+,"6-$%01"04#$%09 >4+%0+-0%'"04"+8-#%0.%((-.)%1-0+,8%((4$%,-../#%#%;,-../#%+=00%(+%#%+"..%((-.,-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%9?/##%#%10")%##%/#)%0+=,%(+%#6%,%0)%01-040%#4#$"'")%3"0.2% +"."05%4)-$%11%,4'4+%0)%(4#$"',/##+,"6;07)-$%01"04#$0%("%04( 50/,"'+-+4"(%.%)4%09 5'3+)--#3006,)'2%7-3)3006,)'1)84 A71(%0%6/#,%0%0)%."0,%0%1-0+,8%((%04%01"04#$%#%-$5%3-'%#%,-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%0"66-0%0%0-.+4#50/,"'+-+4"(%.%)4%09%)'4)1-0+,8%((4$%-66$"'%0;8%#%+%0-$.7($0/66%0%0)%% -$%01"04#$+)%(4#$;+"."#)0%4(",1-07'4)%0%/'4,(%4##+"+%#67)%% -.07)%;+,4((%+.%((-.,-../#%0+-$12(,%+,-../#%0+5%3-'9 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

3 Innhold Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

4 Kontakt $ "#$%'()+),-)).//01)+2304 "#$%'($)("+,$ -'5+-)).//01) :;79; <<<6+-)).//01) $ $ $ $ $ $ -.+/0'1$,,2+$ A-1?0%+>6-22C+15>AB61. DE <<<6A+%+>010%061. $ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

5 Forord "#$%'($)+$)''"'$#"),-#$)./01)2,)3+4)56#$)7$+'(8)')%$")92,:$('($) #9<)2,);6;'2+$)A$%'$#);'%$)./0/)6():2#)(D$6A)%$);';"$)"#$)-#$$)%$+") ;'$)6;$#,2;D6$#8)$<;$A=+$#)6()49)=-)%$+'(;"D$$;"$)"#$%$'( ")%%+$, )6()=-)>)2++)644$"+'(:$";)42(+6((.?)) ) ""#$%'()$+ 46#,2+"'($)GF'4'H8)F'#$<"6#2"$")46#);'<<$#:$")6()$#$%;<2=)GFIJH8) 6A)-);"E""$)=#6;D$<"$"),$%)-)'(-);6A)"$A26==%#2(;(',$#$?) ) 1 );"'+"$)6==);6A) 6==%#2(;(',$#)2;$#")=-)%$#$;)'"$#$;;$)46#)-)9"#$%$)4E+($%$)%$+"$A2K)) ) -.)/01+(#$/(")%%+2"1#3)+#4()5(2+6)/%1#3)+#1+#.1/'25$(2('1+0$7#( ")%%+$/()5(68'"$#")%%+$/(9(#)#21'$(%$02$/(#)%( ")%%+2"1#3)+#.$/"7:8(4(/$'17$/7(72'(9(2+.)'.$/$()5($+51#3$/$(2++;855$/$<(( ) 9"#$%'(;6==%#2() M )G46#;<'(;2,"2+$)./0.H?)"#$%'($)$#)-)$"#2<"$) 0 ):""=KNNOOO?$<;$A=$+<6AA9$?6) )):""=;KNNOOO?42P$66<?P6AN$<;$A=$+<6AA9$) )):""=;KNN"O'""$#?P6AN$<;$A=$+<6AA9$). ):""=KNNOOO?'2++644$"+'(:$"?6) 1 ):""=KNNOOO?%';"#'<";;$"$#$"?6) M ) 2(S4$./0.A?=%4) %';"#'<";9",'<+'(8)#$=#$;$"$#"),$%)F2BT#'<)3((,')G6==%#2(;(',$#H)6()>)2++) 644$"+'(:$"8)#$=#$;$"$#"),$%)3+4)56#$)7$+'()G6==%#2(;"2<$#H?)) ) 6A"2+");6A)F';"#'<";;$"$#$"H)D6$#)46#)-);"U#<$)%';"#'<";<6AA9$#;)6() #$('6$#;)$,$)"'+)-)9",'<+$)2""#2<"',$)+6<2+;2A49?)F';"#'<";;$"$#$")$#)$) %$=2#"$A$"$"?)>)#$(D$#'($;)4#2A+$(()"'+);"2";9%;D$"")46#)./0M)4'<<) F';"#'<";;$"$#$");<';;$#")U$)6==(2,$#)')46#'%$+;$)A$%)%$)<6AA$%$) <6AA9$#$46#A$) V )6()",'<+'(;=#6(#2A)46#)U#$('6$#) W?) +,%-+ 5$2A$")2<)(D$6A4E#'()2,)%$$)9"#$%'($):2#)$;"-"")2,)) 3+4)56#$)7$+'()) X2)Y$'A) F2BT#'<)3((,')) X62<'A)Z'%$#() )./0+,1$+2/(3+ 3+4)56#$)7$+'(8);6A)$#)9"#$%'($;)42(B)6()=#6;D$<"2;,2#+'()8):2#) ;$<"6#;)#9<)2,);6;'2+$)A$%'$#);6A)%$+)2,)%$):$+:$"+'($) <6AA9'<2;D6;A'<;$?)Y2)$#)A$%46#42""$#)2,)E<$$)I6;'2+$)A$%'$#)') G./0.H?)7$+'()$#)92,:$('($);"#2"$('B)6()<6AA9'<2;D6;#-%(',$#)') <6AA9'<2;D6;U#-$")>)2++)644$"+'(:$"?)Y2)$#)9"%2$") I','+A2#<$%;4E#$#)A$%)46#%U='()')A2#<$%;<6AA9'<2;D6),$%)J>NC7Y?) + + V ):""=KNNOOO?%';"#'<";;$"$#$"?6N"$A2$#N<6AA9$#$46#A W ):""=KNNOOO?%';"#'<";;$"$#$"?6NU#$('6=#6(#2AA$") Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

6 ]"#^%4.%06%#+8-#%0+8%1+1-0+,%0'%)CDS:[?DM:9^"#3"0%# 3-'%)"#+'"01-0,'"(4%++4,04#$%#;+6%+4%(1-0"5%((%0-$14$/0%09 ;/,<='#39224#, B"#<[04,R$$'4#%0,-../#4,"+8-#+07)$4'%0-$%#)%("'(%)%(+%#4 B4+04,++%#%0%<M-.6%"#+%+%#%01-0)4+04,+/'4,(4#$9B%03"03"# )%1"$(4$%"#+'"0%1-0"((,-../#4,"+8-#9^"#3"08-55%.2%.%) 1-0+,#4#$+1-0.4)(4#$-$%01"04#$+)%(4#$.%((-.,-../#%#%9B"#<[04,3"0 A6).B/C3D?/3#0E#,$1)'2 V7)%1-0/#)%0+=,%(+%#-$3-'%)/#)%0+=,%(+%#%0$8%##-.1=0.%) #-0+,/'4,(%)%a/%+V"Y,9a/%+V"Y,5%+,04'%++-.[/0-6"+(%)%#)% (%'%0"#)=0"'(=+#4#$%04##%#-#(4#%+6=00%/#)%0+=,%(+%09]-",4. _4#)5%0$10"a/%+V"Y,3"057)%)%("4"05%4)%.%),'"(4%++4,04#$"' +6=00%+,8%.";-66("+4#$-$,'"(4%++4,04#$"'5",$0/##+)""+". $8%##-.1=04#$"'/+%#)%(+%#%9 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

7 Innledning "#$%'(( <=51#/1.,,%$#'12$2$3#$(#<.';#('#A<.'/A.;#$=#/#23/./)25#,#()#')/):#5:#5)#)$<.',2/0.$/B.1.,,%$)12/0.$/2';#)(> )+,((-./%#(%-/0+ C.'A/)1'#%'#($)$#$.-),25'#5#32$/.'.3#'():#;5#(# 8> 6> 9> ),(((1-23(4(+$#+5%%,(%( 1.,,%$#$#/.<=51#/1.,,%$#$#/)$<.',2/0.$/B. 1.,,%$)12/0.$/2$/32'5)#+<.'(#',#(A/)1'#)52$)5.-),25 3#(2/2,5)#1.,,%$#'.<=51#/1.,,%$#'<)115)1#5=(#$(##B 1.,,%$)12/0.$/2$/32'5))1.,,%$#$K<=51#/1.,,%$#+/2,:3)51#$ ()'#1##B-./2('#//#.#5#<.$$%,,#'(#$$#-#'/.$#$1%$$#$A/-A> 9LM2352$(#/LLN1.,,%$#'.<=51#/1.,,%$#' GOPQH/32'#.5#3#'#1.$21(22)5)$<.',2/0.$/B. 1.,,%$)12/0.$/2$/32'5))/)$#'#/-#1)3#1.,,%$#'. <=51#/1.,,%$#'> ),((+31.3'(4-6$5-( )$<.',2/0.$/B.1.,,%$)12/0.$/2$/32'5))1.,,%$#$K<=51#/1.,,%$# 3%'(#'#'/.,'#5#32$##,2'#52#')5/./)25#,#()#'>"##32'/A )$<.',2/0.$/B.1.,,%$)12/0.$/2$/32'5)#)1.,,%$#'K 8> 4'2#)K:#$/)1K,A5/#$)$K<.'2$1')$ 6> S=#K#<<#1 9> T1/#,-5#'K#'<2')$ "#<'2,)11./A2/./)25#,#()#';5#.--5#3(,#/:#$/)1/,#//)/., 8> U')/#1.,,%$)12/0.$ 6> V$3.53#'#.)$15%(#'#)$$;=#'$# 9> ),((+17384'(4-6$5-( 8> V:3)51#$'2(#'/./)25#,#()#'2);'%1X 6> V$$#$:3)51#3)'1/.,:#/.,'A(#'#'/./)25#,#()#'2);'%1X 9> V:3)51#$'2(%2';#)(#//'2#)#'<.';'%123/./)25#,#()#'X L> V:3)51#$'2(<.',25)/#'#//'2#)#$#<.';'%123/./)25#,#()#'X Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

8 \9 D3'4(,%#$0")%0(%)%(+%#",4'%#$"+8%0450/,%#"'+-+4"(%.%)4%0d J9 D3'4(,%#$0")3"00%+6-#)%#%#%-66(%')#2%'%)50/,"' +-+4"(%.%)4%0d I9 ^'4(,%1-0'%##4#$%03"00%+6-#)%#%#%-.75(44(1=0,/##+,"6 -$07)-.50/,"'+-+4"(%.%)4%0d b9 M8%##+,"6;%01"04#$+)%(4#$-$+"."05%4) N9 D#'-('%04#$"'4##52$$%0%.%)+-+4"(%.%)4%0;4(-,"( /'4,(4#$+"05%4) HIJ3006,)'2KL%7-3)3006,)' A-6/("+8-#%#)%##%/0%)#4#$%#0%%0+%$.-%0("#)%+GOb,-../#%0-$HN12(,%+,-../#%09M-../#%0-$12(,%+,-../#%0%0 -$"#+"%9?-07,/##%1-03-()%-++4(-0$"#4+"+8-#%#%;+%+-.3%(3%; 5(%,-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%4##)%(41=($%#)%-.07)%0E M006,)' C,-(%;5"0#%3"$%;-66'%,+ M/(/0 M-../#"(%,#4,, ^%(+%-$-.+-0$ R#)0%'40,+-.3%+-.07)%0 M-../#%#+%#0"(;+-.3%(3% 57-3)3006,)' C".1%0)+%( :"##3%(+% M/(/0 R#)0%'40,+-.3%+-.07)%0?2(,%+,-../#%#+%#0"(;+-.3%(3% N)(,$),.),) V"+%0670%+6-#)%#,"0(%$$4#$%#+-.5(%$8%##-.1=0.%) 6-6/("+8-#+/#)%0+=,%(+%#14,,4#1-0."+8-#+<-$,-../#4,"+8-#+"#+'"0(4$%1-0KHJ,-../#%0-$H\12(,%+,-../#%0 4(+%#)+6=00%+,8%."%)40%,%4(+4#%<6-+")0%++% I 9R')4++%'"0)%OQQ +-.5%+'"0%+6=00%+,8%."%1-0,-../#%0TJKcU-$HH1-0 12(,%+,-../#%0TIKcU9 M006,)<')(,$),.),)2%'$)-#,2 R'$0"1%##%)%#1-0+%0'4")%%0%#,("0%#)%#+4(")%+=0+%,-../#%#%%00%60%+%#% ()+'4++=00%$0")%##)%+.79B% 5%20"#70+'"0%#%502%+#%)67,-../#%+=00%(+%;+7%0/+4,,%03%%# +=0+1-0)%+.7,-../#%#%;.%#+1-0)%"((%0+=0+%%0#%+%#"((%.%)9 5#26'KO5'$)-#,2/4.#-),$.)21)4/'.)(G'')3+)0/#%'8-$.#- 3006,).G'')-) I R#"((0%+6-#)%#%0%08/+%01-0"'.%()4#$%0 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

9 A7)%#"#)0%+4)%#%0("#$1(%0%+.7-$.%((-.+-0%,-../#%0.%)4 /#)%0+=,%(+%#;1-0)4)%8-%01(%++(4,%-"(9B%5%20"#70 0%+/("%#%$8%#$ %#%((%0$8%##-.+#4"'"((%,-../#%0;%0 )%1(%+"')%+.7-$.%((-.+-0%.%)4"((%9 5#26'IO5'$)-#,2/4/,./--3006,)'../-.P.#-),$.21)4/'.# %'8-$.#-3006,).G'')-) N)(,$),.)'2/00),-#2,#,20)$/,$')6.')$,#,2)' >4%04,,%,8%#.%)"#)0%#"+8-#"(%/#)%0+=,%(+%0+-.3"03%#'%#)+%$ )40%,%4(,-../#%#%+-$12(,%+,-../#%#+4#1-0."+8-#+<-$,-../#4,"+8-#+"#+'"0(4$%9A0",+4+'43"01"#$%-66'4+%0" /#)%0+=,%(+%00%%.-,-../#%0-$12(,%+,-../#%0+%#)%+45/(,;.%)%<6-+4(,-../#%#%+-$12(,%+,-../#%#+6-+.-",9B%##% 26%."++%/+%#)%(+% b 4#,(/)%0%0(%#,%4(+6=00%+,8%."+"..%#.%)% =#+,%-."'%),-..%#)%+-.+",+5%3"#)(%03%#'%#)%(+%# '4)%0%+%#)%0+6=00%+,8%."%4()%#.%)"05%4)%0%#)%##% /#)%00"66-0%04#$+-.+,2()%+."#$(%#)%,8%##+,"64()%+".(4$%"',-../#%#+X12(,%+,-../#%#+'40,+-.3%%0-$"')%(4#$%01-0%"0+%$4 -$.%)+-+4"(%.%)4%09 +4,,%03'"+-.,8%##%%$#%0)%+-.'%($%07)%("41-03-()4()%+-. 4,,%)%("09>40-0"+,8%'3%%##70)%$8%()%0,-../#%+=00%(+%3"0.%)./(4$3%%0-$0%++/0+%01-07)%("4)%##%26%#/#)%0+=,%(+%09 [((%0+%0)%#"/0(4$70-"4#%0%++%#1-0)%+6=0+.7(%#%+-."+-664 /#)%0+=,%(+%#%0"'5%2)#4#$1-03'%.+-.3"0+'"09?-0/12((%#)%4#1-0."+8-#<+%"66%#)4,++4)%GI9 >43"0+=,7.4#4.%0%)%##%26%/+4,,%03%'%)'700%04##+ 10%.$"#$+.7%9 +"..%#(4$#4#$%0.%)"#)0%#"+8-#"(%/#)%0+=,%(+%0+-.,"0(%$$%0 M-../#%<S-0$%+50/,"'+-+4"(%.%)4%09:4( )%%1-05%3-()%,-..%0'4"((4,%'%(4(7+"..%#(4$#%%#,%(%"''70%1/##.%)1/##10" /#)%0+=,%(+%#V%"9M-.. N +-.0%,(".%5207%^M`%,(".%5207RC $8%##-.1=0%1-0MC4OQHH9 b B%##%10%.$"#$+.7%#5(%5%#2%"'B40%,-0"%1-0+".1/##+4,,%03%-$5%0%)+,"6 )")%+".(%4##)""1-0M-../#%/#)%0+=,%(+%#OQHOT810.%-)%,"64%(%;+4)%bUE 36EXXLLL9)+59#-Xf(-5"(XA/5(4,"+8-#%0XOQHOX`"66-0X,-../#%/#)%0+-,%(+%#ZOQHO96)1 N V%"9M-..E36EXXLLL9,+9#-XA"$%?4(%+XHIbNOXHQGQK\Z`"66-0ZV[:RMWZ6)1'%0+8-#96)1 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

10 "#$%$'()#)+,#-./'.-012%-1-'1) %4-5) "#$"%$'(#$)#%$+",#$-.$.$/.$)-0%)1."2"$($)+'%'#"%2'#3+"2"$3$ 4+"5625"%)0,")"2)$)-0%%"),7"1'$).$%""+'2#"$)1$163($/%$ %")-25"2#"2"8$9+'%"2"$/%'$/%4.25)625"%)0,")"2:$5"%$;<;$'+$ =1162">?%(")$32/%1')72)>$($,11623,')72)'2)+'%3("$,1$1"5$ 6#/%132($'+$)-0%%"),7"1'"#8$$ A#+"%$5"##"$"%$5"#$().$+",#'(#$'#$)-0%)1.$($)+'%'#"%2'#3+$%"'#"%#$#3$ "#$%#'($)(")+,'(""-.))'(/0(+$+%(/0'()"")$3$)'11"24"2($ 1"5$3)#%3,#))"2#"%"#)$0+%3("$/%),232()>$($/%13532()--('+"%$B)"$ /%%5"#C8$ $ D""$#"'1"#$4'%$+E%#$32++"%#$3$+'($($/%16"%32($'+$)-0%)1.$($ )+'%'#"%2'#3+8$F'2("$02),"5"$)-0%)1.$1.##"$5"))+"%%"$6#(.$/%'$ #35,%"+"25"$/%$%")-25"2#"2"8$$ $ "2$/%'$/G,"),1162"8$3))"$#%":$)1$2'#6%3(+3)$3,,"$"%$%")-25"2#"%$/%$ %")-",#3+"$,1162"%$($/G,"),1162"8$I%6,$'+$))3'"$1"53"%$322(.%$3$ )-0%%"),7"1'"#8$ $ 6,05$.$'()#)7/''),()5/$(+-"-0)7,0)#$.-0-)'81-0) F."#$1"5$5"22"$4+"5%'--%#"2$"%$.$/%135"$/622"2"$20G#%'#$>$-.$ (%6--"23+.$>$6#"2$.$#,"$($,2,65"%"8$$$ $ "22"$4+"5%'--%#"2$/%135"%$/"%#'"#$'+$/622"2":$1"2$5"#$/322")$ ().$(%622'($/%$+35"%"$'2'G)"$'+$5'#'"2"8$KL$'+$4+"5625"%)0,")"2)$ M;;$%")-25"2#"%$BNLOC$4'%$)'(#$)"($+33($#3$.$5"#'$3$6#/G"25"$ 91$5"#$/%"1(.%$'+$'+)23##"#$1$%")-25"2#/%5"32("2$"%$5"#$,'%#$'#$ %")6#'#"2"$3,,"$6#"2$+35"%"$,'2$("2"%'3)"%")$#3$'"$'25"#)$,1162"%$ 4+%5'2$)3#6')72"2$"%$/%$5"$,1162"%$($/G,"),1162"%$)1$4'%$ $ $ $ $ $ $ $ $ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

11 Oppsummering R84#-3),2'/$)'#/-)0)$#)'./..#1'63S M006,),) bh60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40")%0%+,-../#%3"0"450/, +-+4"(%.%)4%09C7$-)+-."((%,-../#%#%3"0"450/,?"Y%5--,; )%0%%01=($%0g-/:/5%;:L4%0-$D#+"$0".9C".(4$%"')%+-+4"(%.%)4%#%'4,"0(%$$%0%0"450/,"',-../#%#%+-.)%("04 /#)%0+=,%(+%#9?4$/0MKEC4)%HN?4$/0MGEC4)%OH 57-3)3006,),) R((%0%+6-#)%#%#%"#$40")%0%+12(,%+,-../#%3"0"450/,+-+4"(%.%)4%09C".(4$%3"0"450/,?"Y%5--,-$:L4%09A7)%#%+%6("++%#% 1=($%0g-/:/5%;?(4Y,0-$V(-$$9C".(4$%"')%+-+4"(%.%)4%#%'4,"0(%$$%0%0"450/,"'12(,%+,-../#%#%+-.)%("04/#)%0+=,%(+%#9?4$/0?MKEC4)%OQ?4$/0?MGEC4)%OO DMC</#)%0+=,%(+%#V%"9M-..;10"OQHH;-66$"\b60-+%#"',-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%+-.)%(-,")%3"))%"450/, +-+4"(%.%)4%09 R,,),84#-3)4#'308).0'F$)')'#/-)0)$#)'./..# 1'63S M006,),) C-+4"(%.%)4%0%0"450/,4##%#1-0"((%)%,"0("$% '40,+-.3%+-.07)%#%9>40,+-.3%+-.07)%#%=)%%+$+(#$+7/1'7>(#)%(?$'?$7-$='7/%0)%%#,%(-.07)%#%)%0+-+4"(%.%)4%0%0.%+50/,9 57-3)3006,),) C-+4"(%.%)4%0%0"450/,4##%#1-0"((%)%,"0("$% '40,+-.3%+-.07)%#%3-+12(,%+,-../#%#%+-.)%("04/#)%0+=,%(+%#9 C".(4$%"'3"0"450/,+-+4"(%.%)4%04##%#'40,+-.3%+-.07)% A20$/$59$+0$(#")'$/B()'C/2+5-$4"'%((%'%4##%#D8'"$#")%%+$+( #$+7/1'7>(#)%(?$'?$7E '4++/+4,,%03%;+6%+4%(4(F1++?$'#$9?4$/0?M\EC4)%OG R84#-3),2'/$6./'1)#$).'/.)2#)'%'1'63/4#/-) 0)$#)'S M006,)' KJ60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40",-../#%#3"0/"05%4)%+0"%$ "(%.%)4%09^%0+%0'4")%%0."0,%01-0+,8%((67)%.4#+% Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

12 >4+%0"1(%0"((%"0450/,+-+4"(%.%)4%0/%#73"%#1%0)4$+0"%$41-0 )%%9?4$/0MJEC4)%O\?4$/0MIEC4)%OI 57-3)3006,)' b"')%hh12(,%+,-../#%#%+-.)%("04)%##%/#)%0+=,%(+%#3"0 /"05%4)%+0"%$41-050/,"'+-+4"(%.%)4%09:-"')%0%+-.4,,%3"0 /"05%4)%%#+(4,+0"%$4"#$40")%%04$"#$.%)7/"05%4)%)%#9?4$/0?MJEC4)%OJ DMC</#)%0+=,%(+%#V%"9M-..;10"OQHH;-66$"HI60-+%#"',-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%+-.)%(-,")%3"))%+0"%$ /,"'+-+4"(%.%)4%09 R84#-3),2'/$%'0/-#)').'/.)2#),)%'1'63/4 #/-)0)$#)'S M006,)' ^-+HJ60-+%#"',-../#%#%+-.3"0/"05%4)%+0"%$ "(%.%)4%0%0)%#/"05%4)%/%#")%#%06-(44+,%%((%0").4#4+0"4' '%)"9^-+KH60-+%#"',-../#%#%%0+0"%$4%#6-(44+,'%)".%#+)%#4bK60-+%#"',-../#%#%%0").4#4+0"4''%)"9 OQ60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40")%0%++0"%$ "(%.%)4%0%0 57)%").4#4+0"4'-$6-(44+,'%)"9?4$/0MbEC4)%Ob 57-3)3006,)' ^-++2'"')%7%12(,%+,-../#%#%4/#)%0+=,%(+%#+-.3"0/"05%4)% +0"%$ "(%.%)4%0;%0+0"%$4%#1-0.%('%)"9 D-"')4++%12(,%+,-../#%#%%0+0"%$4%#57)%").4#4+0"4'-$ 6-(44+,'%)"9 D)%='04$%1%.%0+0"%$4%#,/#").4#4+0"4''%)"9?4$/0?MbEC4)%ON R84#-3),2'/$)'-)$)-),/3.#4.),2/+)'.#1'63),/4 #/-)0)$#)'S M006,)' KK60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40")%#6-(44+,%(%)%(+%#%0",4' %#$"+8%0450/,%#"'+-+4"(%.%)4%0;.%#+)%1-0)%#").4#4+0"4'% (%)%(+%#"#$4+JJ60-+%#9 OG60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40"57)%").4#4+0"4'-$6-(44+, (%)%(+%%0",4'%#$"+8%0450/,%#"'+-+4"(%.%)4%09?4$/0MNEC4)%KQ 57-3)3006,)'?40%"')%%((%'%0%+6-#)%#%#%"#$40"'%0,%#)%#").4#4+0"4'%%((%0 6-(44+,(%)%(+%#%0",4'%#$"+8%0412(,%+,-../#%#+50/,"'+-+4"(%.%)4%09 [#"')%HH0%+6-#)%#%#%"#$40"57)%)%#").4#4+0"4'%-$6-(44+,% (%)%(+%#%0",4'%#$"+8%09?4$/0?MNEC4)%KH Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

13 R84#-3),2'/$8/'')(,$),.),)((-)4$,7..)4)$1'63 /4#/-)0)$#)'S M006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.3"0-66(%')#2%4##%#+".(4$%"')%,"0("$% -.07)%#%9 W.07)%#%+-.+,4((%0+%$/'%)"1(%+0%+6-#)%#%03"0-66(%')#2% %0E G+.)'.$/$()5($+51#3$/$(2++;855$/$(2(')"1'(#1%6++#7.2"'2+5( H855$()5(2.1/$71(")%%+$+#($5$7()%0:%%$( I$"/77$/2+5(1.(1+#177$( =/2#$")%%+2"1#3)+((?4$/0MHQEC4)%KO 57-3)3006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.0"66-0%0%0-66(%')#2%4##%#+".(4$%,"0("$%-.07)%0</##"I$"/77$/2+5(1.(+C/2+5#'2.-$I$"/77$/2+5(1.( 2++6'877$/$9 W.07)%#%+-.+,4((%0+%$/ %%0E H855$()5(2.1/$71(68'"$#")%%+$+#($5$7()%0:%%$ I$"/77$/2+5(1.(1+#177$ G+.)'.$/$()5($+51#3$/$(2++;855$/$(2(')"1'((#1%6++#7.2"'2+5( 36,,3/(2'F$01'63/4#/-)0)$#)'S M006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.3"01-0'%##4#$%0-.75(44(1=0,/##+,"6-$ 07)10""((%)%",=0%#%'4,"0(%$$%09 B%",=0%#%+-.#%'#%+-1%+%0E B40%,-0"%1-01-0'"(#4#$-$DM:TB414U MC B40%,-0"%1-0+".1/##++4,,%03%-$5%0%)+,"6TBCVU M-../#"(<-$.-)%0#4+%04#$+)%6"0%.%#%?4$/0MHHEC4)%KG 57-3)3006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.3"01-0'%##4#$%0-.75(44(1=0,/##+,"6-$ 07)10"7%"')%-('",=0%#%'4,"0(%$$%09 B%",=0%#%+-.#%'#%+-1%+%0E B40%,-0"%1-01-0'"(#4#$-$DM:TB414U MC B40%,-0"%1-0+".1/##++4,,%03%-$5%0%)+,"6TBCVU M-../#"(<-$.-)%0#4+%04#$+)%6"0%.%#% D#$%#"'0%+6-#)%#%#%1-0'%#%075(44(1=0,/##+,"6-$07)10" C"+.4#4+%0%#+,-#-0TCMU;4(8='%0#)%6"0%.%#%;^%(+%<-$ -.+-0$+)%6"0%.%#%-$?2(,%+."##%#9?4$/0?MHHEC4)%K\ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

14 M+),,3/(P)'%/'#,2$)-#,22/0/'1)#$ M006,)' M/#Ob60-+%#"'0%+6-#)%#%#%+4%0+%$%#4$4",-../#%#%3"0$-),8%##+,"64("#)0%+50/,"'+-+4"(%.%)4%0.%#+K\60-+%#+4%0+%$%#4$4 ",-../#%#%)%(%0%01"04#$-.50/,"'+-+4"(%.%)4%0.%)3'%0"#)0%9 II60-+%#"'0%+6-#)%#%#%%0%#4$%4"("#)%+,-../#%0,"#3"#2% "'7+"."05%4)%-.1%((%+,".6"#8%04+-+4"(%.%)4%09?4$/0MHOEC4)%KJ 57-3)3006,)'?%."'%((%'%0%+6-#)%#%0%0$"#+,%%#4$4"12(,%+,-../#%#%3"0$-),8%##+,"64("#)0%+12(,%+,-../#%050/,%0+-+4"(%.%)4%0.%#++%,+"' %((%'%0%+6-#)%#%0%0%#4$Tf"#+,%%#4$-$^%(%#4$U4" 12(,%+,-../#%#%)%(%0%01"04#$-.)%%.%)3'%0"#)0%9 h%"'%((%'%0%+6-#)%#%0%0%#4$%4"12(,%+,-../#%0,"#3"#2%"' 7+"."05%4)%-.1%((%+,".6"#8%04+-+4"(%.%)4%09?4$/0?MHOEC4)%KI R,4-4)'#,2/4#,,1722)')0)$#/-)0)$#)'P#-3/-. 6.4#3-#,2/'1)#$ "#$%'()"$%#+#$%%,-)")#.)%%'/#0'0$+()#/)1$)"#/)1#$#02"+2)$)"3# 42$5($%06(+%)"#'#2$(2+57# M006,)' D#'-('%04#$"'4##52$$%0%'%)38%(6"'+-+4"(%.%)4%0%0+6-0")4+,.%)4,-../#%#%++0"%$4%0;/'4,(4#$+6("#%0-$4(",9?4$/0MHKEC4)%Kb 57-3)3006,)' C'"0%#%0%+6-#)%#%#%10"12(,%+,-../#%#%$403%0%0+"..%#1"((%#)%.%)+'"0%#%0%+6-#)%#%#%10",-../#%#%$409?4$/0?MHKE+4)%KN 8$(5)#)"9+"$%)"#:+"#14#/)1#;#,)%-22)#0'0$+()#/)1$)"#$%%)%#)%#)(()"# 9()")#+#9<()%1)#2-6)"#42$5($%06"'0)00)"7# M006,)' B%%02)%(4$"0%+6-#)%#%#%3"05%+%01"04#$.%)-.)=..%"05%4)9 B%'"04%0%03'-0.2%%01"04#$0%+6-#)%#%#%3"0.%))%"#)0% /'4,(4#$+60-+%++%#%'4#"'#$40-$)%3=2%"#"((%A$7(2""$BJ;$#.1/7 2)%067"+-+4"(%.%)4%0%0/60=')1-0."#$%4##%#."#$%-.07)%09?4$/0MHGEC4)%GQ 57-3)3006,)' C'"0%#%0%+6-#)%#%#%10"12(,%+,-../#%#%$403%0%0+"..%#1"((%#)%.%)+'"0%#%0%+6-#)%#%#%10",-../#%#%$409?4$/0?MHGE+4)%GH Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

15 8$(5)#)"9+"$%)"#:+"#14#/)1#;#,)%-22)#0'0$+()#/)1$)"#2$(#;#$%'()")#'# )%+0.)")#)%#)(()"#9()")#+#9<()%1)#2-6)"#/;("466)"#$#('5+(2# 42$5($%0+",)$17( M006,)' B%%0+-0%1-0+,8%((%043'4(,%#$0"))%0"66-0%0%+$-)%%01"04#$%0.%) )%,"0("$%.7($0/66%#%9R((%%0#%'#;5-0+%10".7($0/66%#'0/$( #)%(2""$($/($+51#3$/79R')%.7($0/66%#%'4#"'#$40%0)%1=($%#)%140% +-.#%'#%+-1%+"',-../#%<0%+6-#)%#%#%E A)"#+$(#)%(1'7($/($+51#3$/7( J+50)%(#)%(1'7($/($+51#3$/7( K")'$$'$.$/( '0/$(#)%(1'7($/($+51#3$/7(?4$/0MH\EC4)%GO 57-3)3006,)' `%+6-#)%#%#%0"66-0%0%0$-)%%01"04#$.%),/#0%"')%18-0%#,"0("$%.7($0/66%#%9B%%%0.7($0/66%#%0%+6-#)%#%#%10" 12(,%+,-../#%#%0%,,%010".E J+50)%(#)%(1'7($/($+51#3$/7( A)"#+$(#)%(1'7($/($+51#3$/7( K")'$$'$.$/(?4$/0?MH\EC4)%GK =#:$(5)#9+0)"#+#6"'0.)5242$5($%#)"#0'0$+()#/)1$)"#:)%0$520/)00$)7(( ( M006,)' B%"#$4+-66(%')3%#+4,+.%++4$3%4"((%)%60-+8%,/'4,(4#$+1"+%#%'4,"0(%$$%09B%%0%."0,%0/+("$"'-66(%')3%#+4,+.%++4$3%4,-../#%#% %,/'4,(4#$+1"+%#I$#'717#/$ "#$%1(%0%"')%+=0+%,-../#%#%0"66-0%0")%-$+7-66(%'%0)% +-.3%#+4,+.%++4$750/,%+-+4"(%.%)4%04)%#4)(4$+%1"+%# =)+#$77.2"'2+59?4$/0MHJEC4)%GG?4$/0MHIEC4)%GJ 57-3)3006,)' W$+710"12(,%+,-../#%#%0"66-0%0%+)%-66(%')3%#+4,+.%++4$3%4 +".(4$%"')%1"+%#%'4,"0(%$$%09:4(+'"0%#)%+-.1-0,-../#%#% 0%$4+0%0%0'4."0,%0/+("$"'-66(%')3%#+4,+.%++4$3%1-0 I$#'717#/$0+2+59?4$/0?MHJEC4)%G\ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

16 Figursamling ^%01=($%00"66-0%#+KQ14$/0%09?4$/0%0.%0,%K-.3"#)(%0,-../#%0?4$/0%0.%0,%FK-.3"#)(%012(,%+,-../#%0 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

17 kommuner Figur: K1 "#$%'()"%(+,%-."'#(/)(0.'-1(,#(2)/%1( 345/("(+,%6,.-(0.(3,55$'17%%.8( ;99(:( C9(:( B9(:( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( (;D(E'-%(<(999( "''2F##%( (<D(<(999(G(>(CCC( "''2F##%( (=D(?(999(G(C(CCC( "''2F##%( (>D(;9(999(G(;C( CCC("''2F##%( (?D(<9(999(G(>C( CCC("''2F##%( H%("''2F##%( I".'-1( J)/%1( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

18 kommuner Figur: K2 ;>9( ;<9( "#$%'()"%(/'1/..(3,55$'%(1,1/.1K(0.'-1(,#( 2)/%1("(+,%6,.-(0.(3,55$'17%%.8( ;99( B9( >9( <9( 9( (;D(E'-%(<(999( "''2F##%( (<D(<(999(G(>(CCC( "''2F##%( (=D(?(999(G(C(CCC( "''2F##%( (>D(;9(999(G(;C(CCC( "''2F##%( (?D(<9(999(G(>C(CCC( "''2F##%( H%("''2F##%( I,1/.1( I".'-1( J)/%1( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

19 kommuner Figur: K3 C9(:( B9(:( LM7%5N.D( '$()"+,--."/0"+%.)/(#$%%/ 1(+2,-3/#2,-(4)/(0#$56(.+/5/%%/(7/(/ 2,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%D( O%,'1)"(+,%-."'#(/)(-(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%()%$("33(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%8( $''D( B;(M%,'1(/)(%M,'-'1'(+,%1..%(/1(-%( 3,55$'(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%8((?9(:( >9(:( =9(:( QM,'-'12/D(RS;CB( I,($2)/%1( <9(:( ;9(:( 9(:( R"K()N%(3,55$'K(("'3.$-%1(/..( )"%3,561,5%N-'K((6/%("33(1/P("( 2%$3(,"/.(5-"%((((( T/( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

20 fylkeskommuner Figur: FK3 ;99(:( C9(:( LM7%5N.D( '$()"9:%+/2+,--."/0"+%.)/(#$%%/ 1(+2,-3/#2,-(4)/(0#$56(.+/5/%%/(7/(/ 2,2$%/-/)/(8 B9(:( A9(:( "#$%'()"%D( O%,'1)"(+,%-."'#(/)(-(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%()%$("33(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%8( $''D( U..(%M,'-'1'(+,%1..%(/1(-%( +F.33,55$'(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%8(( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( T/( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

21 kommuner Figur: K4 /V2,,3( 9(:( ;9(:( <9(:( =9(:( A9(:( B9(:( C9(:( ;99(:( LM7%5N.D( '$()"+,--."/#$56(.+/5/%%/(7/(/$1 9;%</")/2,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%(6)".3(,"/.(5-"%(-(/)()N%(%M,'-'1%(,5(6/%(( 1/P("(2%$3(,"/.(5-"%K(2%$3%8( $''D( U)()N%(%M,'-'1%(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%(6/%(N(#,-1(,5(/..(1/P("(2%$3(/V2,,38( ON(-('1(M./'(+7.#%(W,$I$2K(IX"P%(,#( Y'1/#%/58(L/51."#(/)(-(,"/.(5-"'()"( 3/%1.##%(%(1/P("(2%$38( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,"/.(5-"%(( W,$I$2( IX"P%( Y'1/#%/5( ["'3-Y'(."V3%( J.,##( \"3"M-"/( U'-%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

22 fylkeskommuner 9(:( ;9(:( <9(:( =9(:( A9(:( B9(:( C9(:( ;99(:( Figur: FK4 /V2,,3( LM7%5N.D( '$()"9:%+/2+,--."/#$56(.+/5/%%/(7/(/ $19;%</")/2,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%(6)".3(,"/.(5-"%(-(/)()N%(%M,'-'1%(,5(6/%(( 1/P("(2%$3(,"/.(5-"%K(2%$3%8( $''D( U)()N%(%M,'-'1%(6/%(/..(1/P("(2%$3(2N-( /V2,,3(,#(IX"P%8(ON(-('1(M./'(+7.#%( W,$I$2K(."V3%(,#(J.,##8(L/51."#(/)(-(,"/.( 5-"'()"(3/%1.##%(%(1/P("(2%$38( QM,'-'12/D(RS;;( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,"/.(5-"%( IX"P%( W,$I$2(."V3%( J.,##( \"3"M-"/( ["'3-Y'( Y'1/#%/5( U'-%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

23 kommuner Figur: K5 LM7%5N.D( =/(2,-)"+,--."/3$(#$56(.+2,2$%/ -/)/(0""/"31%+/$1+,--."/"2 1(+2,-3/#2,-(4)/(3$()/(/#$5)/-6(.+8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%("'''+,%( 6)".3()"%3,561,5%N-%(%M,'-'1'( +,%1..%(/1(-%(3,55$'%(6/%(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%8( $''D( $'''()"%(/1(,"/.(5-"%(%(1/P("(2%$3( "'''+,%(/51."#(/)(-(3/%1./#1( )"%3,561,5%N-'8(Y(0..##(%/MM,%1%%( 6/.)M/%1'(/)(%M,'-'1'(/1(-(6/%(1/P("( 2%$3(,"/.(5-"%("'''(]U'-%( )"%3,561,5%N-%]8((( ;99(:( C9(:( B9(:( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( ^"%3,561,5%N-'(]_,55$''('1%/.1K(,5( 6.61](,#(]_$.1$%](%(-('3.1,5%N-'(-%(,"/.(5-"%(%(6FMM"#1(1/P("(2%$38( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,5%N-%(( T/( R"( ^1("33( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

24 fylkeskommuner Figur: FK5 LM7%5N.D( =/(2,-)"9:%+/2+,--."/3$(#$56(.+2,2$%/ -/)/(0""/"31%+/$19:%+/2+,--."/"2 1(+2,-3/#2,-(4)/(3$()/(/#$5)/-6(.+8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%("'''+,%(6)".3( )"%3,561,5%N-%(%M,'-'1'(+,%1..%(/1(-%( +F.33,55$'%(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%8( $''D( $'''()"%(/1(,"/.(5-"%(%(1/P("(2%$3("'''+,%( /51."#(/)(-(3/%1./#1()"%3,561,5%N-'8(( L/51."#(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%("'''( )"%3,561,5%N-1(]^"-%#N'-(3,.%`(,MM.a%"'#](,#(0(/)(..)("'''(]F.33,55$''( '1%/.1K(,5(6.61]8(( ;99(:( C9(:( B9(:( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( Y(0..##(%/MM,%1%%(F)(/)(..)(%M,'-'1%(/1(-( 6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%("'''(]U'-%( )"%3,561,5%N-%](/50-"#(,5()"(%#"1%%%('( )"($"33%61K(M".1(0.(]I/''6.]8( QM,'-'12/D(RS;;( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,5%N-%(( T/( R"( ^1("33( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

25 kommuner Figur: K6 LM7%5N.D( '$()"+,--."/.#$(6/)/#/"2#($#/<9,(6(.+ $12,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)(,5(-(6/%( 1%/1#"K("33(6/%(1%/1#"(..%(,5(-(%("(M%,8(?9(:( >9(:( $''D(( 3,55$''(6/%($1/%2"-1(1%/1#"(+,%(,"/.( 5-"%8(Z%(%()"(/1(-1(%(5/%3%1(+,%34..(MN(-( 5"'1(3,55$''(/55'."#'1(5-(-( 5..,51,%(,#(-(17%1(3,55$''8(( =9(:( <9(:( Z%(%(-1(2%$31(LLJ(1%(17%%.3/1#,%"%8( Y(-(5"'1(%(RSB>K(5..,51,%(RSA<(,#("(-( 17%1(%(RS>98(>($2)/%18( QM,'-'1'(b33(M%'1%1(+7.#'-( -b'"4,'(/)(1%/1#"d( ;9(:( 9(:( T/( R"( ^"(%("(#/'#( R"K(5'()"( 6/%(3,'3%1( M./'%(,5(N( #47%(-1( R"K()"(6/%( "33(1/P( 0.."'#(0.( -P( ^1("33( "#$$%'(")$+","%$",$-."'-'#,"$/"%0'."1%"$(.$ 2.-'#(,$-)$2.-'3-'$0-++4,",53610"%0-++4,",$ %0(1$/'40"$%-%(1"$+"#"'7$8'(")",$0(,$/9#"$.:'"$"$%"1.%",#)$#-04+",$"11"'$,,)9$$ 2"12"1)$,3-'+(%;-,%<5$0-++4,0(%;-,%%'(")7$$ c''($'-%73.'( ;d(_,55$'%(llj(+,.35'#-d(9(g(0.(>ccc( <d(_,55$'%(llj(+,.35'#-d(?999(g(;cccc( =d(_,55$'%(llj(+,.35'#-d(<9999(,#(,)%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

26 fylkeskommuner Figur: FK6 B9(:( A9(:( LM7%5N.D( '$()"9:%+/2+,--."/.#$(6/)/#/"2#($#/< "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)(,5(-(6/%( 1%/1#"K("33(6/%(1%/1#"(..%(,5(-(%("(M%,8( $''D(( B(/)(-(;;(+F.33,55$''(,5(-.1/%("(-''( $'-%73.'(6/%($1/%2"-1(1%/1#"(+,%(2%$3(/)((,"/.(5-"%8(<(/)(-(1%(,5("33(6/%( $1/%2"-1(1%/1#"(+,%(2%$3(/)(,"/.(5-"%( +,%1..%(/1(-(%("(#/'#(5-(N($1/%2"-( 1%/1#"'8(?9(:( >9(:( =9(:( QM,'-'12/D(RS;;( QM,'-'1'(b33(M%'1%1(+7.#'-( -b'"4,'(/)(1%/1#"d( "#$$%'(")$+","%$",$-."'-'#,"$/"%0'."1%"$(.$ 2.-'#(,$-)$2.-'3-'$0-++4,",53610"%0-++4,",$ %0(1$/'40"$%-%(1"$+"#"'7$8'(")",$0(,$/9#"$.:'"$"$%"1.%",#)$#-04+",$"11"'$,,)9$$ 2"12"1)$,3-'+(%;-,%<5$0-++4,0(%;-,%%'(")7$$ <9(:( ;9(:( 9(:( T/( R"( ^"(%("(#/'#( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

27 kommuner Figur: K7 LM7%5N.D( '$()"+,--."/.#$(6/)/#/"2#($#/<9,(6(.+ $12,2$%/-/)/(8( "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)( %M,'-'1'(,5(+,%1..%(/1(3,55$''(-%(( 6/%(+%-"#(1%/1#"(+,%(2%$3(/)(,"/.(5-"%K(P("( +,%6,.-(0.(,5(-(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%(..%("8( $''D(( Z%(%()"(/1(H%1/..1(1/%("(2%$3(,"/.(5-"%( $1'(N(6/('(+%-"#(1%/1#"(+,%(2%$3(/)(,"/.( 5-"%8( QM,'-'12/D(RS;C?(( 5($2)/%1( >?(:( >9(:( =?(:( =9(:( <?(:( <9(:( ;?(:( ;9(:(?(:( 9(:( T/( R"( ^"(%("(#/'#( R"K(5'()"( 6/%(3,'3%1( M./'%(,5(N( #47%(-1( R"K()"(6/%( "33(1/P( 0.."'#(0.( -P( ^1("33( _,55$'%(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%( _,55$'%(,5("33(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

28 kommuner Figur: K8 T/K(-'(%(/-5"'"1%/0)1()-1/P( 9(:( ;9(:( <9(:( =9(:( LM7%5N.D( =/(2,-)/(/3$(2#($#/<9,(2,2$%/-/)/(>/( 2#($#/</"9,(-/%#1/)#$58( "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)(6),%-/'( 1%/1#"%()-1/(6,(-(3,55$''(,5(6/%( $1/%2"-1(1%/1#"(+,%(,"/.(5-"%8(( T/K(-'(%(M,."03()-1/P( $''D( 1%/1#"'()%3'(M,."03(..%(/-5"'"1%/0)1( )-1/P8(( T/K(-'(%(2N-(/-5"'"1%/0)1(,#(M,."03( )-1/P( Z,(=;(M%,'1(/)(3,55$''("($'-%73.'K(,5(6/%($1/%2"-1(1%/1#"(+,%(,"/.(5-"%K((%( 1%/1#"'(M,."03()-1/P(5'(-'("(B=(M%,'1( %(/-5"'"1%/0)1()-1/P8( R"K(-'(%(6)%3'(M,."03(..%( /-5"'"1%/0)1()-1/P( _$'(<9(M%,'1(/)(%M,'-'1'(+,%1..%(/1( -%(1%/1#"(+,%(,"/.(5-"%(%(2N-( /-5"'"1%/0)1(,#(M,."03()-1/P8( ^1("33( QM,'-'12/D(RSA9(( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL B / / A SSTUDIE#.0#KLOKKA#0:0 A / #00 I D DA G#S #00 #0 SSTUDIE#.0#KLOKKA#:0 0#000 / / UTSIKT /, 0 m / GRØNT #00 AREAL #00 / / ET TERM / / ÿvre Fyllingen #00 = 0 = 00 / / / / x x GRØNT AREAL ET TERM Jons

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

1.9 Oppgaver Løsningsforslag

1.9 Oppgaver Løsningsforslag til Oppgaver 19 19 Oppgaver 191 (Eksamen i grunnskolen 1993) a I et parallellogram ABCD er avstanden mellom de parallelle sidene AB og CD 5,0 cm Konstruer parallellogrammet når siden AB=9,0 cm og A = 45

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen Løsningsforslag eksamen T våren 00 DEL Oppgave a) Funksjonen f er gitt ved f 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f 3 Grafen y 0 8 6 4-4 -3 - - 3 4 - -4 Nullpunkt 3 0 3 Nullpunkt når 3 b) Løs likningen

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

"#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4!

#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4! "#$%&'( )$*+,-./0.,,&-12-&345/4 6'5-7&.$&'58 95//&:%&-&0&;#2'&0/&0

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 07/00436-12 U Dok.dato: 19102009 Jour.dato: 20102009 Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

1 3 5 7 9 10 11 13 15 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM

Detaljer

Sortimentbrosjyre. Tonerkassetter fra Xerox til OEM

Sortimentbrosjyre. Tonerkassetter fra Xerox til OEM Sortimentbrosjyre Tonerkassetter fra til Gyldig fra Q3 2015 Tonerkassetter fra til har utviklet et bredt utvalg av tonerkassetter til HP, Brother, Samsung, Lexmark, Kyocera, OKI, Canon, Epson, IBM InfoPrint

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

BMW Danmark A/S. MINI Coupé R58 01-03-2012

BMW Danmark A/S. MINI Coupé R58 01-03-2012 BMW Danmark A/S Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms og reg.afgift. Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer samt forskydelser i registreringsafgiften. = fabriksmonteret ekstraudstyr O =

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Distributør (D) og Brønnøysundregistrene vedrørende elektronisk avgivelse av registerdata fra Løsøreregisteret

Samarbeidsavtale mellom Distributør (D) og Brønnøysundregistrene vedrørende elektronisk avgivelse av registerdata fra Løsøreregisteret UNDERAVTALE Samarbeidsavtale mellom Distributør (D) og Brønnøysundregistrene vedrørende elektronisk avgivelse av registerdata fra Løsøreregisteret Distributør får på de vilkår som følger av Rammeavtale

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

BÅRLIBRÅTEN BOFELLESSKAP PROSJEKTNR. 214 152 07 JULI 2015

BÅRLIBRÅTEN BOFELLESSKAP PROSJEKTNR. 214 152 07 JULI 2015 BÅRLIBRÅTEN BOFELLESSKAP PROSJEKTNR. 07 JULI 2015 1 X= Y= 0,000 0,000 Snitt B Snitt D Snitt D Fasade sør Snitt tekjøkken Snitt tekjøkken X = 612 250,000 Y = 6 646 450,000 Fasade vest Snitt Felles kj Snitt

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

BMW Danmark A/S. MINI Roadster R59 01-03-2012. Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms og reg.afgift.

BMW Danmark A/S. MINI Roadster R59 01-03-2012. Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms og reg.afgift. BMW Danmark A/S Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms og reg.afgift. Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer samt forskydelser i registreringsafgiften. = fabriksmonteret ekstraudstyr O =

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012 13022012 Offentlig journal Periode: 06022012-10022012 07/00205-38 I Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 10022012 Avsender: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

R1-6.1-6.4 Geometri. I Figuren viser et trapes ABCD, hvor CAB 30, DBC 40, BDC 30. Geometri. Løsningsskisse

R1-6.1-6.4 Geometri. I Figuren viser et trapes ABCD, hvor CAB 30, DBC 40, BDC 30. Geometri. Løsningsskisse R1-6.1-6.4 Geometri Løsningsskisse I Figuren viser et trapes ABCD, hvor CAB 30, DBC 40, BDC 30 a) Hvilke kongruente trekanter finner du her? b) Hvilke formlike trekanter finner du her? c) Finn alle vinklene

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer

! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ "

! #$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ ! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1! "#$ # % % #& ' # #!$ (! "#)*+ " $ " #)*+$ 1 21,-. /0123 4-512167-8 ) 9-2:.1236;: A-8,34

Detaljer

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Geometri Del Løsningsforslag til del av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Oppgave.1 a Lengden til golvet på tegningen blir: 400 cm 8cm Bredden til golvet på tegningen blir: 300

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 06/00644-13 I Dok.dato: 03012012 Jour.dato: 03012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013 UTG A R D Visus og Hugr design, 2013 Innhald Logo 03 15 Fargepalett 16 Typografi 17 Piktogram 18 Skilting 19 22 Tilleggselement 23 Trykksaker 24 27 LOGO 03 Adobe Garamnod Pro Daxline Pro TYPOGRAFI Hovudfonten

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. mars 2016, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30 Årsmøtet i februar ble besøkt av 28

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

:-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Formelsamline

:-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Formelsamline I høgskolen i oslo I Emne: I INSTRUMEELL ANAL y r Gruppe(r): i3ka,?kb I Eksamensoppgaven Antall sider i består av: forsiden): 6 :-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5 Faglig veileder:

Detaljer

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator G høgskolen i oslo nne: Mterillære og husbyggingsteknikk Gruppe(r): BC, BB ogtba Emnekode: LO270 B Fglig veiieder:- Morten Opshl. Dto: 27.05.04 Eksmenstid: 09.00 - Eksmensoppgven består v: r- : -- Antll

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

SITUASJONSSNITT B-B '

SITUASJONSSNITT B-B ' 184,60 (M.o.h) 183,35 181,8 (M.o.h.) 176,00 (M.o.h) 173,65 GRSJE 170,00 (M.o.h) 170,20 (M.o.h) SIKTLINJE 166,05 162,70 (M.o.h) FRM HELSEREHB. (T) OMSORGSBOLIGER () EKSISTERENDE TERRENG 151,50 (M.o.h) SITUSJONSSNITT

Detaljer

Tlf: 41 40 38 99 Fax: 21 95 18 30. 1 1 059F030 STØTTEHYLSE.MESSING 3,0MM kr 7,00. 1 1 059F049 STØTTEHYLSE.MESSING 4,9MM kr 7,10

Tlf: 41 40 38 99 Fax: 21 95 18 30. 1 1 059F030 STØTTEHYLSE.MESSING 3,0MM kr 7,00. 1 1 059F049 STØTTEHYLSE.MESSING 4,9MM kr 7,10 1 1 059F STØTTEHYLSER MESSING kr - 1 1 059F020 STØTTEHYLSE.MESSING. 2,0MM kr 7,10 1 1 059F027 STØTTEHYLSE.MESSING 2,7MM kr 7,10 1 1 059F030 STØTTEHYLSE.MESSING 3,0MM kr 7,00 1 1 059F040 STØTTEHYLSE.MESSING

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 07/00413-2 I Dok.dato: 21122010 Jour.dato: 29122010 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 7 - NORDLAND Dok:

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 06/00659-10 U Dok.dato: 29042011 Jour.dato: 03052011 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Statsarkivet i Trondheim Sak: KARTLEGGING AV ARKIVARBEIDET VED NORGES

Detaljer

På reise i terrorens tid:

På reise i terrorens tid: NY SERIE FRA SENTER FOR TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KULTUR (TIK) 3 Håndtering av terrorisme har blitt en stor utfordring i dagens samfunn. Dette notatet gir en oversikt over sikkerhetstiltak i transportsektoren,

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Hon'ble Guardian Judges BOMBAY & WESTERN MAHARASHTRA REGION and Ex cadre officers in the State.

Hon'ble Guardian Judges BOMBAY & WESTERN MAHARASHTRA REGION and Ex cadre officers in the State. The Hon'ble s for the year 0, w.e.f. 0.0.0. Hon'ble s BOMBAY & WESTERN MAHARASHTRA REGION and Ex cadre officers in the State. Sr. No. Pune Other Ex Cadre Officers in State excluding Prin. Secretary, L

Detaljer

Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover

Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover Advarsel: Benyt altid den foreskrevne olietype eller væske. Hvis disse produkter ikke er tilgængelige, under originalt reservedelsnummer, skal en type med tilsvarende

Detaljer

Mercruiser. Reservedeler og tilbehør. Fritidsgården Bergen AS Blindheimsveien 91-5131 Nyborg Tlf 55 33 58 00 - Faks 55 33 58 01 post@eurofritid.

Mercruiser. Reservedeler og tilbehør. Fritidsgården Bergen AS Blindheimsveien 91-5131 Nyborg Tlf 55 33 58 00 - Faks 55 33 58 01 post@eurofritid. Mercruiser Reservedeler og tilbehør 2010 Fritidsgården Bergen AS Blindheimsveien 91-5131 Nyborg Tlf 55 33 58 00 - Faks 55 33 58 01 post@eurofritid.no Kjøpsbetingelser (Gjelder postordre/nettbutikken) Priser:

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Matematikk R,S og X. Nye læreplaner for programfag i matematikk i videregående skole. http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep

Matematikk R,S og X. Nye læreplaner for programfag i matematikk i videregående skole. http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep Matematikk R,S og X Nye læreplaner for programfag i matematikk i videregående skole http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep Foredrag på faglig pedagogisk dag 3. Jan. 2007 Kristian Ranestad Matematisk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

BILENS BEKREFTELSESETIKETT

BILENS BEKREFTELSESETIKETT BILENS BEKREFTELSESETIKETT FORORD - PROBE DENNE DELEKATALOGEN INNEHOLDER INFORMASJON OM PROBE PRODUSERT FRA 1092 Bilens bekreftelsesetikett Bilens bekreftelsesetikett er festet til venstre sidekarm under

Detaljer

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 LED KATALOG 2009 LED LYS NORGE AS En inovativ partner du kan stole på Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 Telefon: +47 476 77 958

Detaljer

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning Eksamen i FO929A Matematikk Prøve-eksamen Dato 13. desember 2007 Tidspunkt 09.00-1.00 Antall oppgaver Vedlegg Formelsamling Tillatte hjelpemidler Godkjent kalkulator Løsningsforslag Oppgave 1 a) Likningen

Detaljer

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør 1 Tenkte jeg skulle innom følgende: Litt bakteppe Hva betyr endringen

Detaljer

DIGITALE KAMERAER. 9650 Bruksanvisning - alle digitale modeller (skandinavisk språk) 495,-

DIGITALE KAMERAER. 9650 Bruksanvisning - alle digitale modeller (skandinavisk språk) 495,- DIGITALE KAMERAER 111738 18363 Pentax Optio 50 5 mill. piksler, 3x optisk zoom 2 000,- Inkl.: 39102 Veske, myk 39104 AV kabel I-AVC33 39105 USB kabel I-USB33 39106 Kamerarem O-ST33 39229 Batterier - 2xAA

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

!"#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) ;)(6'3*<)3,1)*!'//6,'3 =:6/6.*>.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!.

!#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) ;)(6'3*<)3,1)*!'//6,'3 =:6/6.*>.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!. !!"#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) " ;)(6'3*.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!.('7)*#-73A$ !"#$%"&'(&)*'+%,--.,/0#1%23'45653'7%-.&'".'1%-'8&9.'!-$).11%-':/;'

Detaljer