Hovedfunn! !!!! Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedfunn! !!!! Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar 2014 2"

Transkript

1

2 Hovedfunn "#$%'('%)+,)-./0/'1)#$2)%%)3.#4$)-#,2 "#$%"'("#)%+,-../#%0-$12(,%+,-../#%03"0"450/,+-+4"(%.%)4%067."#$%1-0+,8%((4$%-.07)%09:4(+"..%#3"0)%52$$% -.1"%#)%%01"04#$.%)50/,;60-+%++%0-$.7($0/66%0<+".4)4$+-. )%4,,%#=)'%#)4$'4+3"0,8%##+,"64(3'%0"#)0%+,/##+,"6-$%01"04#$%09 >4+%0+-0%'"04"+8-#%0.%((-.)%1-0+,8%((4$%,-../#%#%;,-../#%+=00%(+%#%+"..%((-.,-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%9?/##%#%10")%##%/#)%0+=,%(+%#6%,%0)%01-040%#4#$"'")%3"0.2% +"."05%4)-$%11%,4'4+%0)%(4#$"',/##+,"6;07)-$%01"04#$0%("%04( 50/,"'+-+4"(%.%)4%09 5'3+)--#3006,)'2%7-3)3006,)'1)84 A71(%0%6/#,%0%0)%."0,%0%1-0+,8%((%04%01"04#$%#%-$5%3-'%#%,-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%0"66-0%0%0-.+4#50/,"'+-+4"(%.%)4%09%)'4)1-0+,8%((4$%-66$"'%0;8%#%+%0-$.7($0/66%0%0)%% -$%01"04#$+)%(4#$;+"."#)0%4(",1-07'4)%0%/'4,(%4##+"+%#67)%% -.07)%;+,4((%+.%((-.,-../#%0+-$12(,%+,-../#%0+5%3-'9 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

3 Innhold Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

4 Kontakt $ "#$%'()+),-)).//01)+2304 "#$%'($)("+,$ -'5+-)).//01) :;79; <<<6+-)).//01) $ $ $ $ $ $ -.+/0'1$,,2+$ A-1?0%+>6-22C+15>AB61. DE <<<6A+%+>010%061. $ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

5 Forord "#$%'($)+$)''"'$#"),-#$)./01)2,)3+4)56#$)7$+'(8)')%$")92,:$('($) #9<)2,);6;'2+$)A$%'$#);'%$)./0/)6():2#)(D$6A)%$);';"$)"#$)-#$$)%$+") ;'$)6;$#,2;D6$#8)$<;$A=+$#)6()49)=-)%$+'(;"D$$;"$)"#$%$'( ")%%+$, )6()=-)>)2++)644$"+'(:$";)42(+6((.?)) ) ""#$%'()$+ 46#,2+"'($)GF'4'H8)F'#$<"6#2"$")46#);'<<$#:$")6()$#$%;<2=)GFIJH8) 6A)-);"E""$)=#6;D$<"$"),$%)-)'(-);6A)"$A26==%#2(;(',$#$?) ) 1 );"'+"$)6==);6A) 6==%#2(;(',$#)2;$#")=-)%$#$;)'"$#$;;$)46#)-)9"#$%$)4E+($%$)%$+"$A2K)) ) -.)/01+(#$/(")%%+2"1#3)+#4()5(2+6)/%1#3)+#1+#.1/'25$(2('1+0$7#( ")%%+$/()5(68'"$#")%%+$/(9(#)#21'$(%$02$/(#)%( ")%%+2"1#3)+#.$/"7:8(4(/$'17$/7(72'(9(2+.)'.$/$()5($+51#3$/$(2++;855$/$<(( ) 9"#$%'(;6==%#2() M )G46#;<'(;2,"2+$)./0.H?)"#$%'($)$#)-)$"#2<"$) 0 ):""=KNNOOO?$<;$A=$+<6AA9$?6) )):""=;KNNOOO?42P$66<?P6AN$<;$A=$+<6AA9$) )):""=;KNN"O'""$#?P6AN$<;$A=$+<6AA9$). ):""=KNNOOO?'2++644$"+'(:$"?6) 1 ):""=KNNOOO?%';"#'<";;$"$#$"?6) M ) 2(S4$./0.A?=%4) %';"#'<";9",'<+'(8)#$=#$;$"$#"),$%)F2BT#'<)3((,')G6==%#2(;(',$#H)6()>)2++) 644$"+'(:$"8)#$=#$;$"$#"),$%)3+4)56#$)7$+'()G6==%#2(;"2<$#H?)) ) 6A"2+");6A)F';"#'<";;$"$#$"H)D6$#)46#)-);"U#<$)%';"#'<";<6AA9$#;)6() #$('6$#;)$,$)"'+)-)9",'<+$)2""#2<"',$)+6<2+;2A49?)F';"#'<";;$"$#$")$#)$) %$=2#"$A$"$"?)>)#$(D$#'($;)4#2A+$(()"'+);"2";9%;D$"")46#)./0M)4'<<) F';"#'<";;$"$#$");<';;$#")U$)6==(2,$#)')46#'%$+;$)A$%)%$)<6AA$%$) <6AA9$#$46#A$) V )6()",'<+'(;=#6(#2A)46#)U#$('6$#) W?) +,%-+ 5$2A$")2<)(D$6A4E#'()2,)%$$)9"#$%'($):2#)$;"-"")2,)) 3+4)56#$)7$+'()) X2)Y$'A) F2BT#'<)3((,')) X62<'A)Z'%$#() )./0+,1$+2/(3+ 3+4)56#$)7$+'(8);6A)$#)9"#$%'($;)42(B)6()=#6;D$<"2;,2#+'()8):2#) ;$<"6#;)#9<)2,);6;'2+$)A$%'$#);6A)%$+)2,)%$):$+:$"+'($) <6AA9'<2;D6;A'<;$?)Y2)$#)A$%46#42""$#)2,)E<$$)I6;'2+$)A$%'$#)') G./0.H?)7$+'()$#)92,:$('($);"#2"$('B)6()<6AA9'<2;D6;#-%(',$#)') <6AA9'<2;D6;U#-$")>)2++)644$"+'(:$"?)Y2)$#)9"%2$") I','+A2#<$%;4E#$#)A$%)46#%U='()')A2#<$%;<6AA9'<2;D6),$%)J>NC7Y?) + + V ):""=KNNOOO?%';"#'<";;$"$#$"?6N"$A2$#N<6AA9$#$46#A W ):""=KNNOOO?%';"#'<";;$"$#$"?6NU#$('6=#6(#2AA$") Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

6 ]"#^%4.%06%#+8-#%0+8%1+1-0+,%0'%)CDS:[?DM:9^"#3"0%# 3-'%)"#+'"01-0,'"(4%++4,04#$%#;+6%+4%(1-0"5%((%0-$14$/0%09 ;/,<='#39224#, B"#<[04,R$$'4#%0,-../#4,"+8-#+07)$4'%0-$%#)%("'(%)%(+%#4 B4+04,++%#%0%<M-.6%"#+%+%#%01-0)4+04,+/'4,(4#$9B%03"03"# )%1"$(4$%"#+'"0%1-0"((,-../#4,"+8-#9^"#3"08-55%.2%.%) 1-0+,#4#$+1-0.4)(4#$-$%01"04#$+)%(4#$.%((-.,-../#%#%9B"#<[04,3"0 A6).B/C3D?/3#0E#,$1)'2 V7)%1-0/#)%0+=,%(+%#-$3-'%)/#)%0+=,%(+%#%0$8%##-.1=0.%) #-0+,/'4,(%)%a/%+V"Y,9a/%+V"Y,5%+,04'%++-.[/0-6"+(%)%#)% (%'%0"#)=0"'(=+#4#$%04##%#-#(4#%+6=00%/#)%0+=,%(+%09]-",4. _4#)5%0$10"a/%+V"Y,3"057)%)%("4"05%4)%.%),'"(4%++4,04#$"' +6=00%+,8%.";-66("+4#$-$,'"(4%++4,04#$"'5",$0/##+)""+". $8%##-.1=04#$"'/+%#)%(+%#%9 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

7 Innledning "#$%'(( <=51#/1.,,%$#'12$2$3#$(#<.';#('#A<.'/A.;#$=#/#23/./)25#,#()#')/):#5:#5)#)$<.',2/0.$/B.1.,,%$)12/0.$/2';#)(> )+,((-./%#(%-/0+ C.'A/)1'#%'#($)$#$.-),25'#5#32$/.'.3#'():#;5#(# 8> 6> 9> ),(((1-23(4(+$#+5%%,(%( 1.,,%$#$#/.<=51#/1.,,%$#$#/)$<.',2/0.$/B. 1.,,%$)12/0.$/2$/32'5)#+<.'(#',#(A/)1'#)52$)5.-),25 3#(2/2,5)#1.,,%$#'.<=51#/1.,,%$#'<)115)1#5=(#$(##B 1.,,%$)12/0.$/2$/32'5))1.,,%$#$K<=51#/1.,,%$#+/2,:3)51#$ ()'#1##B-./2('#//#.#5#<.$$%,,#'(#$$#-#'/.$#$1%$$#$A/-A> 9LM2352$(#/LLN1.,,%$#'.<=51#/1.,,%$#' GOPQH/32'#.5#3#'#1.$21(22)5)$<.',2/0.$/B. 1.,,%$)12/0.$/2$/32'5))/)$#'#/-#1)3#1.,,%$#'. <=51#/1.,,%$#'> ),((+31.3'(4-6$5-( )$<.',2/0.$/B.1.,,%$)12/0.$/2$/32'5))1.,,%$#$K<=51#/1.,,%$# 3%'(#'#'/.,'#5#32$##,2'#52#')5/./)25#,#()#'>"##32'/A )$<.',2/0.$/B.1.,,%$)12/0.$/2$/32'5)#)1.,,%$#'K 8> 4'2#)K:#$/)1K,A5/#$)$K<.'2$1')$ 6> S=#K#<<#1 9> T1/#,-5#'K#'<2')$ "#<'2,)11./A2/./)25#,#()#';5#.--5#3(,#/:#$/)1/,#//)/., 8> U')/#1.,,%$)12/0.$ 6> V$3.53#'#.)$15%(#'#)$$;=#'$# 9> ),((+17384'(4-6$5-( 8> V:3)51#$'2(#'/./)25#,#()#'2);'%1X 6> V$$#$:3)51#3)'1/.,:#/.,'A(#'#'/./)25#,#()#'2);'%1X 9> V:3)51#$'2(%2';#)(#//'2#)#'<.';'%123/./)25#,#()#'X L> V:3)51#$'2(<.',25)/#'#//'2#)#$#<.';'%123/./)25#,#()#'X Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

8 \9 D3'4(,%#$0")%0(%)%(+%#",4'%#$"+8%0450/,%#"'+-+4"(%.%)4%0d J9 D3'4(,%#$0")3"00%+6-#)%#%#%-66(%')#2%'%)50/,"' +-+4"(%.%)4%0d I9 ^'4(,%1-0'%##4#$%03"00%+6-#)%#%#%-.75(44(1=0,/##+,"6 -$07)-.50/,"'+-+4"(%.%)4%0d b9 M8%##+,"6;%01"04#$+)%(4#$-$+"."05%4) N9 D#'-('%04#$"'4##52$$%0%.%)+-+4"(%.%)4%0;4(-,"( /'4,(4#$+"05%4) HIJ3006,)'2KL%7-3)3006,)' A-6/("+8-#%#)%##%/0%)#4#$%#0%%0+%$.-%0("#)%+GOb,-../#%0-$HN12(,%+,-../#%09M-../#%0-$12(,%+,-../#%0%0 -$"#+"%9?-07,/##%1-03-()%-++4(-0$"#4+"+8-#%#%;+%+-.3%(3%; 5(%,-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%4##)%(41=($%#)%-.07)%0E M006,)' C,-(%;5"0#%3"$%;-66'%,+ M/(/0 M-../#"(%,#4,, ^%(+%-$-.+-0$ R#)0%'40,+-.3%+-.07)%0 M-../#%#+%#0"(;+-.3%(3% 57-3)3006,)' C".1%0)+%( :"##3%(+% M/(/0 R#)0%'40,+-.3%+-.07)%0?2(,%+,-../#%#+%#0"(;+-.3%(3% N)(,$),.),) V"+%0670%+6-#)%#,"0(%$$4#$%#+-.5(%$8%##-.1=0.%) 6-6/("+8-#+/#)%0+=,%(+%#14,,4#1-0."+8-#+<-$,-../#4,"+8-#+"#+'"0(4$%1-0KHJ,-../#%0-$H\12(,%+,-../#%0 4(+%#)+6=00%+,8%."%)40%,%4(+4#%<6-+")0%++% I 9R')4++%'"0)%OQQ +-.5%+'"0%+6=00%+,8%."%1-0,-../#%0TJKcU-$HH1-0 12(,%+,-../#%0TIKcU9 M006,)<')(,$),.),)2%'$)-#,2 R'$0"1%##%)%#1-0+%0'4")%%0%#,("0%#)%#+4(")%+=0+%,-../#%#%%00%60%+%#% ()+'4++=00%$0")%##)%+.79B% 5%20"#70+'"0%#%502%+#%)67,-../#%+=00%(+%;+7%0/+4,,%03%%# +=0+1-0)%+.7,-../#%#%;.%#+1-0)%"((%0+=0+%%0#%+%#"((%.%)9 5#26'KO5'$)-#,2/4.#-),$.)21)4/'.)(G'')3+)0/#%'8-$.#- 3006,).G'')-) I R#"((0%+6-#)%#%0%08/+%01-0"'.%()4#$%0 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

9 A7)%#"#)0%+4)%#%0("#$1(%0%+.7-$.%((-.+-0%,-../#%0.%)4 /#)%0+=,%(+%#;1-0)4)%8-%01(%++(4,%-"(9B%5%20"#70 0%+/("%#%$8%#$ %#%((%0$8%##-.+#4"'"((%,-../#%0;%0 )%1(%+"')%+.7-$.%((-.+-0%.%)4"((%9 5#26'IO5'$)-#,2/4/,./--3006,)'../-.P.#-),$.21)4/'.# %'8-$.#-3006,).G'')-) N)(,$),.)'2/00),-#2,#,20)$/,$')6.')$,#,2)' >4%04,,%,8%#.%)"#)0%#"+8-#"(%/#)%0+=,%(+%0+-.3"03%#'%#)+%$ )40%,%4(,-../#%#%+-$12(,%+,-../#%#+4#1-0."+8-#+<-$,-../#4,"+8-#+"#+'"0(4$%9A0",+4+'43"01"#$%-66'4+%0" /#)%0+=,%(+%00%%.-,-../#%0-$12(,%+,-../#%0+%#)%+45/(,;.%)%<6-+4(,-../#%#%+-$12(,%+,-../#%#+6-+.-",9B%##% 26%."++%/+%#)%(+% b 4#,(/)%0%0(%#,%4(+6=00%+,8%."+"..%#.%)% =#+,%-."'%),-..%#)%+-.+",+5%3"#)(%03%#'%#)%(+%# '4)%0%+%#)%0+6=00%+,8%."%4()%#.%)"05%4)%0%#)%##% /#)%00"66-0%04#$+-.+,2()%+."#$(%#)%,8%##+,"64()%+".(4$%"',-../#%#+X12(,%+,-../#%#+'40,+-.3%%0-$"')%(4#$%01-0%"0+%$4 -$.%)+-+4"(%.%)4%09 +4,,%03'"+-.,8%##%%$#%0)%+-.'%($%07)%("41-03-()4()%+-. 4,,%)%("09>40-0"+,8%'3%%##70)%$8%()%0,-../#%+=00%(+%3"0.%)./(4$3%%0-$0%++/0+%01-07)%("4)%##%26%#/#)%0+=,%(+%09 [((%0+%0)%#"/0(4$70-"4#%0%++%#1-0)%+6=0+.7(%#%+-."+-664 /#)%0+=,%(+%#%0"'5%2)#4#$1-03'%.+-.3"0+'"09?-0/12((%#)%4#1-0."+8-#<+%"66%#)4,++4)%GI9 >43"0+=,7.4#4.%0%)%##%26%/+4,,%03%'%)'700%04##+ 10%.$"#$+.7%9 +"..%#(4$#4#$%0.%)"#)0%#"+8-#"(%/#)%0+=,%(+%0+-.,"0(%$$%0 M-../#%<S-0$%+50/,"'+-+4"(%.%)4%09:4( )%%1-05%3-()%,-..%0'4"((4,%'%(4(7+"..%#(4$#%%#,%(%"''70%1/##.%)1/##10" /#)%0+=,%(+%#V%"9M-.. N +-.0%,(".%5207%^M`%,(".%5207RC $8%##-.1=0%1-0MC4OQHH9 b B%##%10%.$"#$+.7%#5(%5%#2%"'B40%,-0"%1-0+".1/##+4,,%03%-$5%0%)+,"6 )")%+".(%4##)""1-0M-../#%/#)%0+=,%(+%#OQHOT810.%-)%,"64%(%;+4)%bUE 36EXXLLL9)+59#-Xf(-5"(XA/5(4,"+8-#%0XOQHOX`"66-0X,-../#%/#)%0+-,%(+%#ZOQHO96)1 N V%"9M-..E36EXXLLL9,+9#-XA"$%?4(%+XHIbNOXHQGQK\Z`"66-0ZV[:RMWZ6)1'%0+8-#96)1 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

10 "#$%$'()#)+,#-./'.-012%-1-'1) %4-5) "#$"%$'(#$)#%$+",#$-.$.$/.$)-0%)1."2"$($)+'%'#"%2'#3+"2"$3$ 4+"5625"%)0,")"2)$)-0%%"),7"1'$).$%""+'2#"$)1$163($/%$ %")-25"2#"2"8$9+'%"2"$/%'$/%4.25)625"%)0,")"2:$5"%$;<;$'+$ =1162">?%(")$32/%1')72)>$($,11623,')72)'2)+'%3("$,1$1"5$ 6#/%132($'+$)-0%%"),7"1'"#8$$ A#+"%$5"##"$"%$5"#$().$+",#'(#$'#$)-0%)1.$($)+'%'#"%2'#3+$%"'#"%#$#3$ "#$%#'($)(")+,'(""-.))'(/0(+$+%(/0'()"")$3$)'11"24"2($ 1"5$3)#%3,#))"2#"%"#)$0+%3("$/%),232()>$($/%13532()--('+"%$B)"$ /%%5"#C8$ $ D""$#"'1"#$4'%$+E%#$32++"%#$3$+'($($/%16"%32($'+$)-0%)1.$($ )+'%'#"%2'#3+8$F'2("$02),"5"$)-0%)1.$1.##"$5"))+"%%"$6#(.$/%'$ #35,%"+"25"$/%$%")-25"2#"2"8$$ $ "2$/%'$/G,"),1162"8$3))"$#%":$)1$2'#6%3(+3)$3,,"$"%$%")-25"2#"%$/%$ %")-",#3+"$,1162"%$($/G,"),1162"8$I%6,$'+$))3'"$1"53"%$322(.%$3$ )-0%%"),7"1'"#8$ $ 6,05$.$'()#)7/''),()5/$(+-"-0)7,0)#$.-0-)'81-0) F."#$1"5$5"22"$4+"5%'--%#"2$"%$.$/%135"$/622"2"$20G#%'#$>$-.$ (%6--"23+.$>$6#"2$.$#,"$($,2,65"%"8$$$ $ "22"$4+"5%'--%#"2$/%135"%$/"%#'"#$'+$/622"2":$1"2$5"#$/322")$ ().$(%622'($/%$+35"%"$'2'G)"$'+$5'#'"2"8$KL$'+$4+"5625"%)0,")"2)$ M;;$%")-25"2#"%$BNLOC$4'%$)'(#$)"($+33($#3$.$5"#'$3$6#/G"25"$ 91$5"#$/%"1(.%$'+$'+)23##"#$1$%")-25"2#/%5"32("2$"%$5"#$,'%#$'#$ %")6#'#"2"$3,,"$6#"2$+35"%"$,'2$("2"%'3)"%")$#3$'"$'25"#)$,1162"%$ 4+%5'2$)3#6')72"2$"%$/%$5"$,1162"%$($/G,"),1162"%$)1$4'%$ $ $ $ $ $ $ $ $ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

11 Oppsummering R84#-3),2'/$)'#/-)0)$#)'./..#1'63S M006,),) bh60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40")%0%+,-../#%3"0"450/, +-+4"(%.%)4%09C7$-)+-."((%,-../#%#%3"0"450/,?"Y%5--,; )%0%%01=($%0g-/:/5%;:L4%0-$D#+"$0".9C".(4$%"')%+-+4"(%.%)4%#%'4,"0(%$$%0%0"450/,"',-../#%#%+-.)%("04 /#)%0+=,%(+%#9?4$/0MKEC4)%HN?4$/0MGEC4)%OH 57-3)3006,),) R((%0%+6-#)%#%#%"#$40")%0%+12(,%+,-../#%3"0"450/,+-+4"(%.%)4%09C".(4$%3"0"450/,?"Y%5--,-$:L4%09A7)%#%+%6("++%#% 1=($%0g-/:/5%;?(4Y,0-$V(-$$9C".(4$%"')%+-+4"(%.%)4%#%'4,"0(%$$%0%0"450/,"'12(,%+,-../#%#%+-.)%("04/#)%0+=,%(+%#9?4$/0?MKEC4)%OQ?4$/0?MGEC4)%OO DMC</#)%0+=,%(+%#V%"9M-..;10"OQHH;-66$"\b60-+%#"',-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%+-.)%(-,")%3"))%"450/, +-+4"(%.%)4%09 R,,),84#-3)4#'308).0'F$)')'#/-)0)$#)'./..# 1'63S M006,),) C-+4"(%.%)4%0%0"450/,4##%#1-0"((%)%,"0("$% '40,+-.3%+-.07)%#%9>40,+-.3%+-.07)%#%=)%%+$+(#$+7/1'7>(#)%(?$'?$7-$='7/%0)%%#,%(-.07)%#%)%0+-+4"(%.%)4%0%0.%+50/,9 57-3)3006,),) C-+4"(%.%)4%0%0"450/,4##%#1-0"((%)%,"0("$% '40,+-.3%+-.07)%#%3-+12(,%+,-../#%#%+-.)%("04/#)%0+=,%(+%#9 C".(4$%"'3"0"450/,+-+4"(%.%)4%04##%#'40,+-.3%+-.07)% A20$/$59$+0$(#")'$/B()'C/2+5-$4"'%((%'%4##%#D8'"$#")%%+$+( #$+7/1'7>(#)%(?$'?$7E '4++/+4,,%03%;+6%+4%(4(F1++?$'#$9?4$/0?M\EC4)%OG R84#-3),2'/$6./'1)#$).'/.)2#)'%'1'63/4#/-) 0)$#)'S M006,)' KJ60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40",-../#%#3"0/"05%4)%+0"%$ "(%.%)4%09^%0+%0'4")%%0."0,%01-0+,8%((67)%.4#+% Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

12 >4+%0"1(%0"((%"0450/,+-+4"(%.%)4%0/%#73"%#1%0)4$+0"%$41-0 )%%9?4$/0MJEC4)%O\?4$/0MIEC4)%OI 57-3)3006,)' b"')%hh12(,%+,-../#%#%+-.)%("04)%##%/#)%0+=,%(+%#3"0 /"05%4)%+0"%$41-050/,"'+-+4"(%.%)4%09:-"')%0%+-.4,,%3"0 /"05%4)%%#+(4,+0"%$4"#$40")%%04$"#$.%)7/"05%4)%)%#9?4$/0?MJEC4)%OJ DMC</#)%0+=,%(+%#V%"9M-..;10"OQHH;-66$"HI60-+%#"',-../#%#%-$12(,%+,-../#%#%+-.)%(-,")%3"))%+0"%$ /,"'+-+4"(%.%)4%09 R84#-3),2'/$%'0/-#)').'/.)2#),)%'1'63/4 #/-)0)$#)'S M006,)' ^-+HJ60-+%#"',-../#%#%+-.3"0/"05%4)%+0"%$ "(%.%)4%0%0)%#/"05%4)%/%#")%#%06-(44+,%%((%0").4#4+0"4' '%)"9^-+KH60-+%#"',-../#%#%%0+0"%$4%#6-(44+,'%)".%#+)%#4bK60-+%#"',-../#%#%%0").4#4+0"4''%)"9 OQ60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40")%0%++0"%$ "(%.%)4%0%0 57)%").4#4+0"4'-$6-(44+,'%)"9?4$/0MbEC4)%Ob 57-3)3006,)' ^-++2'"')%7%12(,%+,-../#%#%4/#)%0+=,%(+%#+-.3"0/"05%4)% +0"%$ "(%.%)4%0;%0+0"%$4%#1-0.%('%)"9 D-"')4++%12(,%+,-../#%#%%0+0"%$4%#57)%").4#4+0"4'-$ 6-(44+,'%)"9 D)%='04$%1%.%0+0"%$4%#,/#").4#4+0"4''%)"9?4$/0?MbEC4)%ON R84#-3),2'/$)'-)$)-),/3.#4.),2/+)'.#1'63),/4 #/-)0)$#)'S M006,)' KK60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40")%#6-(44+,%(%)%(+%#%0",4' %#$"+8%0450/,%#"'+-+4"(%.%)4%0;.%#+)%1-0)%#").4#4+0"4'% (%)%(+%#"#$4+JJ60-+%#9 OG60-+%#"'0%+6-#)%#%#%"#$40"57)%").4#4+0"4'-$6-(44+, (%)%(+%%0",4'%#$"+8%0450/,%#"'+-+4"(%.%)4%09?4$/0MNEC4)%KQ 57-3)3006,)'?40%"')%%((%'%0%+6-#)%#%#%"#$40"'%0,%#)%#").4#4+0"4'%%((%0 6-(44+,(%)%(+%#%0",4'%#$"+8%0412(,%+,-../#%#+50/,"'+-+4"(%.%)4%09 [#"')%HH0%+6-#)%#%#%"#$40"57)%)%#").4#4+0"4'%-$6-(44+,% (%)%(+%#%0",4'%#$"+8%09?4$/0?MNEC4)%KH Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

13 R84#-3),2'/$8/'')(,$),.),)((-)4$,7..)4)$1'63 /4#/-)0)$#)'S M006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.3"0-66(%')#2%4##%#+".(4$%"')%,"0("$% -.07)%#%9 W.07)%#%+-.+,4((%0+%$/'%)"1(%+0%+6-#)%#%03"0-66(%')#2% %0E G+.)'.$/$()5($+51#3$/$(2++;855$/$(2(')"1'(#1%6++#7.2"'2+5( H855$()5(2.1/$71(")%%+$+#($5$7()%0:%%$( I$"/77$/2+5(1.(1+#177$( =/2#$")%%+2"1#3)+((?4$/0MHQEC4)%KO 57-3)3006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.0"66-0%0%0-66(%')#2%4##%#+".(4$%,"0("$%-.07)%0</##"I$"/77$/2+5(1.(+C/2+5#'2.-$I$"/77$/2+5(1.( 2++6'877$/$9 W.07)%#%+-.+,4((%0+%$/ %%0E H855$()5(2.1/$71(68'"$#")%%+$+#($5$7()%0:%%$ I$"/77$/2+5(1.(1+#177$ G+.)'.$/$()5($+51#3$/$(2++;855$/$(2(')"1'((#1%6++#7.2"'2+5( 36,,3/(2'F$01'63/4#/-)0)$#)'S M006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.3"01-0'%##4#$%0-.75(44(1=0,/##+,"6-$ 07)10""((%)%",=0%#%'4,"0(%$$%09 B%",=0%#%+-.#%'#%+-1%+%0E B40%,-0"%1-01-0'"(#4#$-$DM:TB414U MC B40%,-0"%1-0+".1/##++4,,%03%-$5%0%)+,"6TBCVU M-../#"(<-$.-)%0#4+%04#$+)%6"0%.%#%?4$/0MHHEC4)%KG 57-3)3006,)' B%%00%+6-#)%#%0+-.3"01-0'%##4#$%0-.75(44(1=0,/##+,"6-$ 07)10"7%"')%-('",=0%#%'4,"0(%$$%09 B%",=0%#%+-.#%'#%+-1%+%0E B40%,-0"%1-01-0'"(#4#$-$DM:TB414U MC B40%,-0"%1-0+".1/##++4,,%03%-$5%0%)+,"6TBCVU M-../#"(<-$.-)%0#4+%04#$+)%6"0%.%#% D#$%#"'0%+6-#)%#%#%1-0'%#%075(44(1=0,/##+,"6-$07)10" C"+.4#4+%0%#+,-#-0TCMU;4(8='%0#)%6"0%.%#%;^%(+%<-$ -.+-0$+)%6"0%.%#%-$?2(,%+."##%#9?4$/0?MHHEC4)%K\ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

14 M+),,3/(P)'%/'#,2$)-#,22/0/'1)#$ M006,)' M/#Ob60-+%#"'0%+6-#)%#%#%+4%0+%$%#4$4",-../#%#%3"0$-),8%##+,"64("#)0%+50/,"'+-+4"(%.%)4%0.%#+K\60-+%#+4%0+%$%#4$4 ",-../#%#%)%(%0%01"04#$-.50/,"'+-+4"(%.%)4%0.%)3'%0"#)0%9 II60-+%#"'0%+6-#)%#%#%%0%#4$%4"("#)%+,-../#%0,"#3"#2% "'7+"."05%4)%-.1%((%+,".6"#8%04+-+4"(%.%)4%09?4$/0MHOEC4)%KJ 57-3)3006,)'?%."'%((%'%0%+6-#)%#%0%0$"#+,%%#4$4"12(,%+,-../#%#%3"0$-),8%##+,"64("#)0%+12(,%+,-../#%050/,%0+-+4"(%.%)4%0.%#++%,+"' %((%'%0%+6-#)%#%0%0%#4$Tf"#+,%%#4$-$^%(%#4$U4" 12(,%+,-../#%#%)%(%0%01"04#$-.)%%.%)3'%0"#)0%9 h%"'%((%'%0%+6-#)%#%0%0%#4$%4"12(,%+,-../#%0,"#3"#2%"' 7+"."05%4)%-.1%((%+,".6"#8%04+-+4"(%.%)4%09?4$/0?MHOEC4)%KI R,4-4)'#,2/4#,,1722)')0)$#/-)0)$#)'P#-3/-. 6.4#3-#,2/'1)#$ "#$%'()"$%#+#$%%,-)")#.)%%'/#0'0$+()#/)1$)"#/)1#$#02"+2)$)"3# 42$5($%06(+%)"#'#2$(2+57# M006,)' D#'-('%04#$"'4##52$$%0%'%)38%(6"'+-+4"(%.%)4%0%0+6-0")4+,.%)4,-../#%#%++0"%$4%0;/'4,(4#$+6("#%0-$4(",9?4$/0MHKEC4)%Kb 57-3)3006,)' C'"0%#%0%+6-#)%#%#%10"12(,%+,-../#%#%$403%0%0+"..%#1"((%#)%.%)+'"0%#%0%+6-#)%#%#%10",-../#%#%$409?4$/0?MHKE+4)%KN 8$(5)#)"9+"$%)"#:+"#14#/)1#;#,)%-22)#0'0$+()#/)1$)"#$%%)%#)%#)(()"# 9()")#+#9<()%1)#2-6)"#42$5($%06"'0)00)"7# M006,)' B%%02)%(4$"0%+6-#)%#%#%3"05%+%01"04#$.%)-.)=..%"05%4)9 B%'"04%0%03'-0.2%%01"04#$0%+6-#)%#%#%3"0.%))%"#)0% /'4,(4#$+60-+%++%#%'4#"'#$40-$)%3=2%"#"((%A$7(2""$BJ;$#.1/7 2)%067"+-+4"(%.%)4%0%0/60=')1-0."#$%4##%#."#$%-.07)%09?4$/0MHGEC4)%GQ 57-3)3006,)' C'"0%#%0%+6-#)%#%#%10"12(,%+,-../#%#%$403%0%0+"..%#1"((%#)%.%)+'"0%#%0%+6-#)%#%#%10",-../#%#%$409?4$/0?MHGE+4)%GH Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

15 8$(5)#)"9+"$%)"#:+"#14#/)1#;#,)%-22)#0'0$+()#/)1$)"#2$(#;#$%'()")#'# )%+0.)")#)%#)(()"#9()")#+#9<()%1)#2-6)"#/;("466)"#$#('5+(2# 42$5($%0+",)$17( M006,)' B%%0+-0%1-0+,8%((%043'4(,%#$0"))%0"66-0%0%+$-)%%01"04#$%0.%) )%,"0("$%.7($0/66%#%9R((%%0#%'#;5-0+%10".7($0/66%#'0/$( #)%(2""$($/($+51#3$/79R')%.7($0/66%#%'4#"'#$40%0)%1=($%#)%140% +-.#%'#%+-1%+"',-../#%<0%+6-#)%#%#%E A)"#+$(#)%(1'7($/($+51#3$/7( J+50)%(#)%(1'7($/($+51#3$/7( K")'$$'$.$/( '0/$(#)%(1'7($/($+51#3$/7(?4$/0MH\EC4)%GO 57-3)3006,)' `%+6-#)%#%#%0"66-0%0%0$-)%%01"04#$.%),/#0%"')%18-0%#,"0("$%.7($0/66%#%9B%%%0.7($0/66%#%0%+6-#)%#%#%10" 12(,%+,-../#%#%0%,,%010".E J+50)%(#)%(1'7($/($+51#3$/7( A)"#+$(#)%(1'7($/($+51#3$/7( K")'$$'$.$/(?4$/0?MH\EC4)%GK =#:$(5)#9+0)"#+#6"'0.)5242$5($%#)"#0'0$+()#/)1$)"#:)%0$520/)00$)7(( ( M006,)' B%"#$4+-66(%')3%#+4,+.%++4$3%4"((%)%60-+8%,/'4,(4#$+1"+%#%'4,"0(%$$%09B%%0%."0,%0/+("$"'-66(%')3%#+4,+.%++4$3%4,-../#%#% %,/'4,(4#$+1"+%#I$#'717#/$ "#$%1(%0%"')%+=0+%,-../#%#%0"66-0%0")%-$+7-66(%'%0)% +-.3%#+4,+.%++4$750/,%+-+4"(%.%)4%04)%#4)(4$+%1"+%# =)+#$77.2"'2+59?4$/0MHJEC4)%GG?4$/0MHIEC4)%GJ 57-3)3006,)' W$+710"12(,%+,-../#%#%0"66-0%0%+)%-66(%')3%#+4,+.%++4$3%4 +".(4$%"')%1"+%#%'4,"0(%$$%09:4(+'"0%#)%+-.1-0,-../#%#% 0%$4+0%0%0'4."0,%0/+("$"'-66(%')3%#+4,+.%++4$3%1-0 I$#'717#/$0+2+59?4$/0?MHJEC4)%G\ Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

16 Figursamling ^%01=($%00"66-0%#+KQ14$/0%09?4$/0%0.%0,%K-.3"#)(%0,-../#%0?4$/0%0.%0,%FK-.3"#)(%012(,%+,-../#%0 Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

17 kommuner Figur: K1 "#$%'()"%(+,%-."'#(/)(0.'-1(,#(2)/%1( 345/("(+,%6,.-(0.(3,55$'17%%.8( ;99(:( C9(:( B9(:( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( (;D(E'-%(<(999( "''2F##%( (<D(<(999(G(>(CCC( "''2F##%( (=D(?(999(G(C(CCC( "''2F##%( (>D(;9(999(G(;C( CCC("''2F##%( (?D(<9(999(G(>C( CCC("''2F##%( H%("''2F##%( I".'-1( J)/%1( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

18 kommuner Figur: K2 ;>9( ;<9( "#$%'()"%(/'1/..(3,55$'%(1,1/.1K(0.'-1(,#( 2)/%1("(+,%6,.-(0.(3,55$'17%%.8( ;99( B9( >9( <9( 9( (;D(E'-%(<(999( "''2F##%( (<D(<(999(G(>(CCC( "''2F##%( (=D(?(999(G(C(CCC( "''2F##%( (>D(;9(999(G(;C(CCC( "''2F##%( (?D(<9(999(G(>C(CCC( "''2F##%( H%("''2F##%( I,1/.1( I".'-1( J)/%1( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

19 kommuner Figur: K3 C9(:( B9(:( LM7%5N.D( '$()"+,--."/0"+%.)/(#$%%/ 1(+2,-3/#2,-(4)/(0#$56(.+/5/%%/(7/(/ 2,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%D( O%,'1)"(+,%-."'#(/)(-(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%()%$("33(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%8( $''D( B;(M%,'1(/)(%M,'-'1'(+,%1..%(/1(-%( 3,55$'(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%8((?9(:( >9(:( =9(:( QM,'-'12/D(RS;CB( I,($2)/%1( <9(:( ;9(:( 9(:( R"K()N%(3,55$'K(("'3.$-%1(/..( )"%3,561,5%N-'K((6/%("33(1/P("( 2%$3(,"/.(5-"%((((( T/( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

20 fylkeskommuner Figur: FK3 ;99(:( C9(:( LM7%5N.D( '$()"9:%+/2+,--."/0"+%.)/(#$%%/ 1(+2,-3/#2,-(4)/(0#$56(.+/5/%%/(7/(/ 2,2$%/-/)/(8 B9(:( A9(:( "#$%'()"%D( O%,'1)"(+,%-."'#(/)(-(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%()%$("33(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%8( $''D( U..(%M,'-'1'(+,%1..%(/1(-%( +F.33,55$'(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%8(( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( T/( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

21 kommuner Figur: K4 /V2,,3( 9(:( ;9(:( <9(:( =9(:( A9(:( B9(:( C9(:( ;99(:( LM7%5N.D( '$()"+,--."/#$56(.+/5/%%/(7/(/$1 9;%</")/2,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%(6)".3(,"/.(5-"%(-(/)()N%(%M,'-'1%(,5(6/%(( 1/P("(2%$3(,"/.(5-"%K(2%$3%8( $''D( U)()N%(%M,'-'1%(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%(6/%(N(#,-1(,5(/..(1/P("(2%$3(/V2,,38( ON(-('1(M./'(+7.#%(W,$I$2K(IX"P%(,#( Y'1/#%/58(L/51."#(/)(-(,"/.(5-"'()"( 3/%1.##%(%(1/P("(2%$38( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,"/.(5-"%(( W,$I$2( IX"P%( Y'1/#%/5( ["'3-Y'(."V3%( J.,##( \"3"M-"/( U'-%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

22 fylkeskommuner 9(:( ;9(:( <9(:( =9(:( A9(:( B9(:( C9(:( ;99(:( Figur: FK4 /V2,,3( LM7%5N.D( '$()"9:%+/2+,--."/#$56(.+/5/%%/(7/(/ $19;%</")/2,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%(6)".3(,"/.(5-"%(-(/)()N%(%M,'-'1%(,5(6/%(( 1/P("(2%$3(,"/.(5-"%K(2%$3%8( $''D( U)()N%(%M,'-'1%(6/%(/..(1/P("(2%$3(2N-( /V2,,3(,#(IX"P%8(ON(-('1(M./'(+7.#%( W,$I$2K(."V3%(,#(J.,##8(L/51."#(/)(-(,"/.( 5-"'()"(3/%1.##%(%(1/P("(2%$38( QM,'-'12/D(RS;;( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,"/.(5-"%( IX"P%( W,$I$2(."V3%( J.,##( \"3"M-"/( ["'3-Y'( Y'1/#%/5( U'-%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

23 kommuner Figur: K5 LM7%5N.D( =/(2,-)"+,--."/3$(#$56(.+2,2$%/ -/)/(0""/"31%+/$1+,--."/"2 1(+2,-3/#2,-(4)/(3$()/(/#$5)/-6(.+8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%("'''+,%( 6)".3()"%3,561,5%N-%(%M,'-'1'( +,%1..%(/1(-%(3,55$'%(6/%(1/P("(2%$3(,"/.( 5-"%8( $''D( $'''()"%(/1(,"/.(5-"%(%(1/P("(2%$3( "'''+,%(/51."#(/)(-(3/%1./#1( )"%3,561,5%N-'8(Y(0..##(%/MM,%1%%( 6/.)M/%1'(/)(%M,'-'1'(/1(-(6/%(1/P("( 2%$3(,"/.(5-"%("'''(]U'-%( )"%3,561,5%N-%]8((( ;99(:( C9(:( B9(:( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( ^"%3,561,5%N-'(]_,55$''('1%/.1K(,5( 6.61](,#(]_$.1$%](%(-('3.1,5%N-'(-%(,"/.(5-"%(%(6FMM"#1(1/P("(2%$38( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,5%N-%(( T/( R"( ^1("33( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

24 fylkeskommuner Figur: FK5 LM7%5N.D( =/(2,-)"9:%+/2+,--."/3$(#$56(.+2,2$%/ -/)/(0""/"31%+/$19:%+/2+,--."/"2 1(+2,-3/#2,-(4)/(3$()/(/#$5)/-6(.+8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(+,%("'''+,%(6)".3( )"%3,561,5%N-%(%M,'-'1'(+,%1..%(/1(-%( +F.33,55$'%(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%8( $''D( $'''()"%(/1(,"/.(5-"%(%(1/P("(2%$3("'''+,%( /51."#(/)(-(3/%1./#1()"%3,561,5%N-'8(( L/51."#(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%("'''( )"%3,561,5%N-1(]^"-%#N'-(3,.%`(,MM.a%"'#](,#(0(/)(..)("'''(]F.33,55$''( '1%/.1K(,5(6.61]8(( ;99(:( C9(:( B9(:( >9(:( =9(:( <9(:( ;9(:( 9(:( Y(0..##(%/MM,%1%%(F)(/)(..)(%M,'-'1%(/1(-( 6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%("'''(]U'-%( )"%3,561,5%N-%](/50-"#(,5()"(%#"1%%%('( )"($"33%61K(M".1(0.(]I/''6.]8( QM,'-'12/D(RS;;( Z%(3$''(-1(3%F(/)(+,%(H%(,5%N-%(( T/( R"( ^1("33( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

25 kommuner Figur: K6 LM7%5N.D( '$()"+,--."/.#$(6/)/#/"2#($#/<9,(6(.+ $12,2$%/-/)/(8 "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)(,5(-(6/%( 1%/1#"K("33(6/%(1%/1#"(..%(,5(-(%("(M%,8(?9(:( >9(:( $''D(( 3,55$''(6/%($1/%2"-1(1%/1#"(+,%(,"/.( 5-"%8(Z%(%()"(/1(-1(%(5/%3%1(+,%34..(MN(-( 5"'1(3,55$''(/55'."#'1(5-(-( 5..,51,%(,#(-(17%1(3,55$''8(( =9(:( <9(:( Z%(%(-1(2%$31(LLJ(1%(17%%.3/1#,%"%8( Y(-(5"'1(%(RSB>K(5..,51,%(RSA<(,#("(-( 17%1(%(RS>98(>($2)/%18( QM,'-'1'(b33(M%'1%1(+7.#'-( -b'"4,'(/)(1%/1#"d( ;9(:( 9(:( T/( R"( ^"(%("(#/'#( R"K(5'()"( 6/%(3,'3%1( M./'%(,5(N( #47%(-1( R"K()"(6/%( "33(1/P( 0.."'#(0.( -P( ^1("33( "#$$%'(")$+","%$",$-."'-'#,"$/"%0'."1%"$(.$ 2.-'#(,$-)$2.-'3-'$0-++4,",53610"%0-++4,",$ %0(1$/'40"$%-%(1"$+"#"'7$8'(")",$0(,$/9#"$.:'"$"$%"1.%",#)$#-04+",$"11"'$,,)9$$ 2"12"1)$,3-'+(%;-,%<5$0-++4,0(%;-,%%'(")7$$ c''($'-%73.'( ;d(_,55$'%(llj(+,.35'#-d(9(g(0.(>ccc( <d(_,55$'%(llj(+,.35'#-d(?999(g(;cccc( =d(_,55$'%(llj(+,.35'#-d(<9999(,#(,)%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

26 fylkeskommuner Figur: FK6 B9(:( A9(:( LM7%5N.D( '$()"9:%+/2+,--."/.#$(6/)/#/"2#($#/< "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)(,5(-(6/%( 1%/1#"K("33(6/%(1%/1#"(..%(,5(-(%("(M%,8( $''D(( B(/)(-(;;(+F.33,55$''(,5(-.1/%("(-''( $'-%73.'(6/%($1/%2"-1(1%/1#"(+,%(2%$3(/)((,"/.(5-"%8(<(/)(-(1%(,5("33(6/%( $1/%2"-1(1%/1#"(+,%(2%$3(/)(,"/.(5-"%( +,%1..%(/1(-(%("(#/'#(5-(N($1/%2"-( 1%/1#"'8(?9(:( >9(:( =9(:( QM,'-'12/D(RS;;( QM,'-'1'(b33(M%'1%1(+7.#'-( -b'"4,'(/)(1%/1#"d( "#$$%'(")$+","%$",$-."'-'#,"$/"%0'."1%"$(.$ 2.-'#(,$-)$2.-'3-'$0-++4,",53610"%0-++4,",$ %0(1$/'40"$%-%(1"$+"#"'7$8'(")",$0(,$/9#"$.:'"$"$%"1.%",#)$#-04+",$"11"'$,,)9$$ 2"12"1)$,3-'+(%;-,%<5$0-++4,0(%;-,%%'(")7$$ <9(:( ;9(:( 9(:( T/( R"( ^"(%("(#/'#( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

27 kommuner Figur: K7 LM7%5N.D( '$()"+,--."/.#$(6/)/#/"2#($#/<9,(6(.+ $12,2$%/-/)/(8( "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)( %M,'-'1'(,5(+,%1..%(/1(3,55$''(-%(( 6/%(+%-"#(1%/1#"(+,%(2%$3(/)(,"/.(5-"%K(P("( +,%6,.-(0.(,5(-(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%(..%("8( $''D(( Z%(%()"(/1(H%1/..1(1/%("(2%$3(,"/.(5-"%( $1'(N(6/('(+%-"#(1%/1#"(+,%(2%$3(/)(,"/.( 5-"%8( QM,'-'12/D(RS;C?(( 5($2)/%1( >?(:( >9(:( =?(:( =9(:( <?(:( <9(:( ;?(:( ;9(:(?(:( 9(:( T/( R"( ^"(%("(#/'#( R"K(5'()"( 6/%(3,'3%1( M./'%(,5(N( #47%(-1( R"K()"(6/%( "33(1/P( 0.."'#(0.( -P( ^1("33( _,55$'%(,5(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%( _,55$'%(,5("33(6/%(1/P("(2%$3(,"/.(5-"%( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

28 kommuner Figur: K8 T/K(-'(%(/-5"'"1%/0)1()-1/P( 9(:( ;9(:( <9(:( =9(:( LM7%5N.D( =/(2,-)/(/3$(2#($#/<9,(2,2$%/-/)/(>/( 2#($#/</"9,(-/%#1/)#$58( "#$%'()"%(M%,'1)"(+,%-."'#(/)(6),%-/'( 1%/1#"%()-1/(6,(-(3,55$''(,5(6/%( $1/%2"-1(1%/1#"(+,%(,"/.(5-"%8(( T/K(-'(%(M,."03()-1/P( $''D( 1%/1#"'()%3'(M,."03(..%(/-5"'"1%/0)1( )-1/P8(( T/K(-'(%(2N-(/-5"'"1%/0)1(,#(M,."03( )-1/P( Z,(=;(M%,'1(/)(3,55$''("($'-%73.'K(,5(6/%($1/%2"-1(1%/1#"(+,%(,"/.(5-"%K((%( 1%/1#"'(M,."03()-1/P(5'(-'("(B=(M%,'1( %(/-5"'"1%/0)1()-1/P8( R"K(-'(%(6)%3'(M,."03(..%( /-5"'"1%/0)1()-1/P( _$'(<9(M%,'1(/)(%M,'-'1'(+,%1..%(/1( -%(1%/1#"(+,%(,"/.(5-"%(%(2N-( /-5"'"1%/0)1(,#(M,."03()-1/P8( ^1("33( QM,'-'12/D(RSA9(( Hovedrapport for utredningen Sosiale kommuner 2013 I all offentlighet Versjon: 12. februar

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm Studentmanual Matematisk analyse 8. utgave Knut Sydsæter Arne Strøm Forord Denne manualen gir mer detaljerte løsninger på utvalgte oppgaver (merket SM ) i Matematisk Analyse Bind, 8. utgave, Gyldendal

Detaljer

Mercedes-Benz Nyttekjøretøy Mercedes-Benz Norge KUNDEPRISLISTE NYE V-KLASSE PERSONBIL 01.01.2015

Mercedes-Benz Nyttekjøretøy Mercedes-Benz Norge KUNDEPRISLISTE NYE V-KLASSE PERSONBIL 01.01.2015 Mercedes-Benz Nyttekjøretøy Mercedes-Benz Norge KUNDEPRISLISTE NYE V-KLASSE PERSONBIL 01.01.2015 PERSONBIL Avgiftsvekt KG HK Co2 g/km Nox mg/km Engangsa vgift Utsalgspris ink. mva 2000 kg 136 152 149,7

Detaljer

Prisliste MINI Countryman & Paceman

Prisliste MINI Countryman & Paceman Prisliste Countryman & Paceman Gyldig fra 1. juli 2014 BMW Norge AS Martin Lingesvei 17-1330 Fornebu 67 81 85 00 www.mini.no Be Denne prislisten erstatter alle andre prislister BMW Norge AS forbeholder

Detaljer

Privatarkiv nr. I. Folkeaksjonen mot utbygging av AIta- Kautokeinovassdraget ARKIVKATALOG

Privatarkiv nr. I. Folkeaksjonen mot utbygging av AIta- Kautokeinovassdraget ARKIVKATALOG Privatarkiv nr. I Folkeaksjonen mot utbygging av AIta Kautokeinovassdraget ARKIVKATALOG AIta Museum 2003 Innhold 1. Historikk I Om arkivskaper 2. Om arkivet og arkivordningen 3. Vediegg i : Utkast til

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Punktskrift i dagliglivet pdl

Punktskrift i dagliglivet pdl Punktskrift i dagliglivet pdl Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 50 Punktskrift i dagliglivet pdl Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 50 3 Huseby kompetansesenter, Oslo,

Detaljer

"Analyse av faktorer som påvirker yrkesdeltakingen".

Analyse av faktorer som påvirker yrkesdeltakingen. SAMMENDRAG I de senere årene har Økonomer og sosiologer i Økende grad tatt i bruk analysemetoder som går under fellesbetegnelsen kvalitativ responsanalyser. Disse metodene er opprinnelig utviklet med tanke

Detaljer

!"#$!%&'#$($)%&*+,#+-.-'#&$)%&$#-$-"$-/&.-',0%1.+.22$

!#$!%&'#$($)%&*+,#+-.-'#&$)%&$#-$-$-/&.-',0%1.+.22$ "#$%!'()*$+!,--.,%!(,/!0122324!!"#$!%'#$($)%*+,#+-.-'#$)%$#-$-"$-/.-',0%1.+.22$ 3--#'#+#$4*5%116$78--#$9"0:8;16$8,?*,,#-$%'$ @+#.-8$@+A?$$ B.,+8$3-81",#$3@$!!! !"#$%'()(*+,-.. "#$%!'()*$+!!'5!

Detaljer

Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden

Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden En litteraturoversikt En utredning foretatt i forbindelse med Forsvarets planer for Regionfelt Østlandet, del 2 John D.C. Linnell Brian Barnes Jon

Detaljer

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Strålevern Hefte 26 StrålevernHefte 26 revidert 2005 TRANSPORT AV RADIOAKTIVT MATERIALE I UNNTAKSKOLLI Utdrag fra ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 Organ: Region Vestviken Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2013 Tid: 12:00 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal møte. SAKSLISTE Møtesakstype/nr.

Detaljer

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet Kurshefte GeoGebra Ungdomstrinnet GeoGebra Geometri og algebra Dynamisk geometriverktøy Algebraisk verktøy Gratis Brukes på alle nivåer i utdanningssystemet Finnes på både bokmål og nynorsk Kan lastes

Detaljer

------------------------------

------------------------------ 74-1 REGLER I ORGANISASJONSARBEI DET ------------------------------ l. INGEN SKAL FA VITE MER ENN NØDVENDIG FOR UTFØRELSEN AV SITT OPPDRAG. 2. INGEN MÅ FORSØKE A VITE MER ENN DET HAN BLIR FORTALT. SKULLE

Detaljer

NOAA Climate Database Modernization Program (CDMP) Imaging Support Task, October 2003 Title: WMO Pub. No. 47 (1955-72)

NOAA Climate Database Modernization Program (CDMP) Imaging Support Task, October 2003 Title: WMO Pub. No. 47 (1955-72) NOAA limte Dtbse Moderniztion rogrm (DM) Imging upport Tsk, October 00 Title: WMO ub. No. 7 (97) eries reference informtion: WMO (World Meteorologicl Orgiztion), 9: Interntionl List of elected, upplementry

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Haarmål og høyreregulær representasjon på kompakte kvantegrupper

Haarmål og høyreregulær representasjon på kompakte kvantegrupper Haarmål og høyreregulær representasjon på kompakte kvantegrupper Vegard Steine Bertelsen Master i fysikk og matematikk Oppgaven levert: August 2006 Hovedveileder: Magnus B. Landstad, MATH Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014)

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva

Detaljer

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011 NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE Oktober 2011 1 Waleed Ghanima, PhD Overlege ved hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Sykehuset

Detaljer

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb" elqit en

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb elqit en tr''l J I \ #F@-%. \ i,lr' -@3:*ffi.ffi.:::swr** t,t,l' /" """' i] il \/ [illa trt Av $ophus lvygaard. 7 " Qslo n*s_ lags histogie skal nedtesnes. I{va er vel da naturligere enn a iienvenoe-ses-tii han

Detaljer

Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar

Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar v/rune Øverland, Trainor Elsikkerhet A/S Den siste artikkelen om kalibrering og statistikk tar for seg praktisk bruk av Microsoft Excel

Detaljer

l. ObHga jonene særlii e vilkår

l. ObHga jonene særlii e vilkår Nomk Tillitsmann ASA Oblig jon avtale Inngått: 25. april 2013 mellom tst d I' n: Blaker parebank med arg nr: 837 86252 g illi tsmannen: or k Tillitsmann A med arg nr: 963342624 P egnes ligasjonseierne

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Mete med den gamle Kongsveien!

Mete med den gamle Kongsveien! Nr. 1 1983 ARVEN-- ---------.J-.- 3o- Ar-gS-ng MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG _., Mete med den gamle Kongsveien! Nu skal vi spandere en dag pa en tur gjennem hele San nidal. Og vi kan jo pr0ve a

Detaljer

Thema emnekategorier Versjon 1.1

Thema emnekategorier Versjon 1.1 Thema emnekategorier Versjon 1.1 Word- fil opprettet av Jesús Peraita A AB ABA ABC ABK ABQ AF AFC AFCC AFCL AFF AFH AFJ AFK AFKB AFKC AFKG AFKN AFKP AFKV AFP AFT AFW AG AGA AGB AGC Kunst og kultur Kunst

Detaljer

VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955

VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955 ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 2 SÆRTRYKK AV STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 2, 1957 VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955 Av Arne Amundsen GROWTH AND INTERDEPENDENCE IN THE NORWEGIAN

Detaljer