Samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser"

Transkript

1 Samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser Bacheloroppgave i EK 205 E Ledelse og markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi Toril Amalie Furnes Bodø Totalt antall sider: 78

2 Forord Denne oppgaven er skrevet som en avslutning på mitt treårige studium i Økonomi og ledelse. Profileringen jeg har valgt er Relasjonsmarkedsføring og ledelse i service- og opplevelsesøkonomi og består av 15 studiepoeng, noe som er halvparten av vårens studie. Jeg vil med dette rette en takk til min veileder Dorthe Eide for hjelp og støtte under prosessen. I tillegg vil jeg takke Opplevelser i Nord for et studentstipend som gjorde det mulig for meg å følge prosjektet jeg skulle studere under deres prosess. Til slutt må jeg takk klyngebedriftene i Innovative Opplevelser, Marie fra Mimir og ikke minst, alle informantene jeg har fått lov til å intervjue. Abstract This rapport is the final assignment in my Bachelor degree in Economics and leadership. I have been studying the creative processes of a design firm and how they can lead an innovation proses amongst well-established firms in the experience economy to create even better experiences for their customers. I have been doing observations and interviews to examine my theories and theses. My main results is that the design firm has been doing a great effort to create some creative settings which has led to a whole new marketing strategy that will be presented to the firms in the region a little closer to the summer. i

3 Sammendrag Oppgavens tittel: Samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser Oppgavens tema: Casestudie med Innovative Opplevelser og Scandinavian Design Group Problemstilling: Hvordan kan opplevelsesbedrifter jobbe med samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser i et større geografisk område? Kort presentasjon av case: Oppgaven min består av en casestudie med fokus på Innovative Opplevelsers prosjekter med arbeidstittel Storhavsweekend og deres samarbeid med innleide Scandinavian Design Group. Jeg skal undersøke hvorvidt det er innovativt å bruke et designbyrå i en prosess med lokale aktører og hvordan dette oppfattes av de involverte bedriftene. Hovedfunn: Scandinavian Design Group har gjennom kreative prosesser i samarbeid med et veletablert bedriftsnettverk laget et utkast på en merkevare som kan være starten på en ny markedsføring av opplevelsesbedrifter i Nordland. Denne merkevaren er designet ut fra samarbeid mellom opplevelsesbedriftene og designbyrået gjennom flere fellessamlinger, workshops og hjemmeoppgaver. Som bedriftsnettverk tyder det på at det er nyttig å ha med seg et profesjonelt byrå som kan hjelpe dem enda et stykke på veien når det gjelder å gjennomføre økt reiselivstrafikk til landsdelen vår. Bedriftene hadde allerede et godt samarbeid seg imellom gjennom et etablert nettverk, men med et kreativt byrå i spissen har de lært enda flere kreative metoder å arbeide på og bedriftene vil frem mot sommeren få presentert en merkevarestrategi som er utviklet med bakgrunn i deres meninger, ytringer og kreativitet. ii

4 Innholdsfortegnelse... 0 Forord... i Sammendrag... ii Innholdsfortegnelse... iii 1 Innledning Bakgrunn Case «Storhavsweekend» Problemstilling og avgrensning Oppgavens oppbygging Innovasjon og opplevelsesdesign Introduksjon Innovasjon Opplevelser og opplevelsesdesign Innovasjon i service- og opplevelsessektoren Samarbeidsdrevet innovasjon og nettverksinnovasjon Merkevare og innovativ markedsføring Metode Forskningsdesign Datainnsamling Observasjoner Intervju Dataanalyse Forskningsetikk Funn fra observasjoner Første samling i Bodø, Scandic Havet Hotell, 23. februar Andre samling i Bodø, Thon Hotell Nordlys, 16. mars Tredje samling, SDGs lokaler i Oslo, 19. mai Helhetlig inntrykk fra observasjonsrundene Funn fra intervju Intervju av informanter fra bedriftene Drøfting og konklusjon Oslo-manualen Kreative prosesser Konklusjon problemstilling Forskningsspørsmål Forskningsspørsmål Implikasjoner til ledelsen Veien videre Litteraturliste VEDLEGG 1: iii

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn I dagens marked er det en kontinuerlig økende konkurranse om kundene. Det er viktig for bedrifter å tilby gode produkter som selger godt, samtidig som det å implementere nye satsningsområder er en viktig del av markedsføringen. For å opprettholde, og deretter øke, salget er det viktig å hele tiden tenke fremover i produkttilbud, markedsområder og pakkeløsninger, både alene og i samhandling med andre aktører. I reiselivssammenheng er det viktig at kunder som har kommet seg hjem etter en reise ikke sitter med en følelse av at de har gått glipp av noe på sin ferie, uavhengig av om dette har vært en rundreise eller en tur av kortere tidsrom. NHO Reiseliv presenterte 9.mars 2015 en artikkel der regjeringen lover økt fokus og satsing på reiseliv i Norge. I 2014 var det over 20 millioner overnattinger på norske hoteller, noe som er en markant økning fra tidligere år og det vises til at 2015 har startet enda bedre enn det 2014 gjorde. Dette betyr at 2015 ligger an til å bli et rekordår. Arbeidet regjeringen har varslet skal ende opp i en ny stortingsmelding om norsk reiseliv, femten år etter den forrige ble utgitt. Det økte satsingen på reiseliv er noe norske reiselivsaktører setter pris på og NHO reiselivs Kristin Krohn Devold sier i artikkelen at vi nå skal få frem nye næringer i Norge i tillegg til oljenæringen (http://www.nhoreiseliv.no/2015/03/09/regjeringen-varsler-okt-satsing-pareiseliv/). Nord-Norge har rykte på seg for å være en eksotisk destinasjon og mange nordmenn har som mål å se for eksempel Lofoten, før de blir for gamle. Bedriftene i Nord-Norge satser derimot mye på å få kundene hit nå, ikke når de blir gamle. Stadig flere bedrifter lokalisert i Lofoten, Narvik, Bodø og Vesterålen frister med opplevelser som trigger adrenalin og action. Dette skal friste de yngre kundegruppene til å komme hit fremfor å dra på helgeturer eller kortreiser andre steder i verden. 1

6 1.2 Case «Storhavsweekend» I oppgaven min skal jeg se nærmere på hvordan opplevelser planlegges og promoteres, både i enkeltbedrifter, men hovedsakelig i større bedriftsklynger. Jeg skal spesielt se på hvordan bedriftene i et spesifikt case bruker sine opplevelser for å skape gode opplevelsespakker. Er de innovative i sin utvikling eller går det på rutine? I et case-studie skal jeg bruke Innovative Opplevelser som akkurat nå gjennomfører et innovasjonsprosjekt med arbeidstittel «Storhavsweekend» sammen med flere reiselivsaktører i Nord-Norge. Innovative opplevelser startet for noen år siden som et samarbeid med et utvalg bedrifter. Klyngen startet som et Arena-prosjekt støttet av Innovasjon Norge. Arena-programmet er en mulighet for finansiell og faglig støtte til regionale bedriftsgrupper som ønsker å samles om en felles innsats for sin region, miljøet rundt og de enkelte bedriftene (www.innovasjonnorge.no). Les mer om Arenaprosjektet under teoridelen knyttet til nettverksdrevet innovasjon. Planen både i Arena-prosjektet og nå i det som med arbeidstittel kalles «Storhavsweekend» er at bedriftene skal jobbe sammen med å få tilreisende hit til landsdelen vår for å oppleve hva Nord-Norge har å by på. De såkalte klyngebedriftene består av over 40 ulike bedrifter over et geografisk område i Nordland. De er inndelt primært i fire ulike regioner fra Bodø i sør, til Lofoten og Vesterålen og til Narvikområdet i nord. I tillegg har det vært en medlemsbedrift tilhørende Nord-Trøndelag og tre medlemmer fra Svalbard. Dette innovasjonsprosjektet som nå er i gang er delvis finansiert av Innovasjon Norge og skal gjennomføre med hjelp fra Scandinavian Design Group. Det ble startet opp høsten 2014 med blant annet en oppstartsworkshop i Saltstraumen. Deretter har det vært to arbeidssamlinger i løpet av våren 2015 og målet er at i slutten av prosessen skal gruppen komme frem til et innovativt og salgbart konsept for de fire ulike regionene. Hvordan kan disse bedriftene fange opp turister eller tilreisende fra andre deler av Norge? Kan det være en løsning med en felles markedsføringsplattform eller skal hver enkelt bedrift jobbe for seg selv? I denne oppgaven skal jeg se nærmere nettopp på dette. Fokuset mitt vil være i mindre grad på hvordan de enkelte bedriftene arbeider for å viderefremme sine produkter, og i størst grad på hvordan klyngebedriftene sammen kan danne innovasjoner som pakkeløsninger og totale opplevelser for kundene. Prosjektet skal hjelpe klyngebedriftene å øke sitt samarbeid. For å lede dette prosjektet har Innovative Opplevelser leid inn et eksternt designbyrå som skal være en pådriver for utviklingen. Dette er et nytt og spennende trekk som kan sees på som en 2

7 innovativ arbeidsmetode. Det er dette samarbeidet med det eksterne byrået som danner basisen for den innovative vendingen i oppgaven. 1.3 Problemstilling og avgrensning Oppgavens hovedproblemstilling er: Hvordan kan opplevelsesbedrifter jobbe med samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser i et større geografisk område? Denne problemstillingen er valgt fordi jeg vil undersøke hvordan bedrifter jobber med planlegging og innovasjon av opplevelser. Videre er det viktigste elementet hvordan bedriftene klarer å samarbeide om innovasjonsprosesser slik at det skal favne de riktige bedriftene og de riktige kundegruppene. Den samarbeidsdrevne innovasjonsprosessen i denne problemstillingen er i all hovedsak arbeidet klyngen skal gjennomføre sammen med Scandinavian Design Group. Det som karakteriserer «et større geografisk område» er begrenset til Innovative Opplevelsers bedriftsklynge som i dette tilfellet er fordelt over fire regioner i Nordland. Som en del av hovedproblemstillingen ovenfor skal jeg undersøke to ulike forskningsspørsmål: 1. Hvordan gjennomfører opplevelsesbedrifter innovasjon og opplevelsesdesign i dette caset spesielt? Klyngebedriftene i dette prosjektet består av over 40 ulike bedrifter i Bodø, Lofoten, Vesterålen og Narvik-området. Dette er bedrifter som selger opplevelser innen mat, natur, ekstremsport, overnatting, kurs og konferanse, familieaktiviteter og mye mer. Det essensielle for meg er å finne ut hvordan disse bedriftene til daglig planlegger og promoterer aktivitetene sine og hvordan de synes dette virker. Jeg vil også prøve å danne meg et bilde av hvordan de samarbeider med de andre bedriftene for å tilby kundene sine ulike typer opplevelsespakker eller pakkereiser på et generelt grunnlag og mer spesielt; hvordan de ser dette i forhold til samarbeid om innovasjon i Storhavsweekend-prosjektet. Dette forskningsspørsmålet vil jeg først undersøke med en litteraturstudie og deretter med empirisk studie. 3

8 2. Hvilke verktøy og arbeidsprosesser bruker designbyråer i sammenhenger der de skal lede en innovasjonsprosess? Et innleid designbyrå vil forhåpentligvis komme inn i et slikt samarbeid med en helt annen innfallsvinkel enn det bedriftene i klyngen allerede bruker. For det første skal byrået være en ekstern partner som ikke skal selge inn sine egne produkter, de skal i all hovedsak hjelpe klyngen til å utvikle og/eller selge sine produkter. Utfordringen og spenningen i dette samarbeidet er hvordan designbyråets inntreden blir og hvilke metoder de har for å fremme blant annet kreativiteten, samhandlingen og innovasjonen. Dette forskningsspørsmålet skal avgrenses til å kun undersøkes med empirisk studie. Modeller og figurer jeg skal bruke er hentet utelukkende fra det aktuelle designbyrået og jeg har ikke tatt høyde for andre designbyråers arbeidsmetoder. Hvordan legger designbyrået opp arbeidet og hvordan planlegger de implementeringen av det nye prosjektet? Hvilke innovasjonsprosesser og kreative verktøy vil de benytte seg av for å få bedriftene til å snakke sammen på en best mulig måte? Jeg skal i denne delen av oppgaven undersøke hvordan ett designbyrå går inn i et slikt prosjekt. Hvordan jobber de innad i byrået og hvordan jobber de sammen med klyngebedriftene? Er de opptatte av hvordan opplevelsene er for kundene eller er de mest opptatt av hvordan det hele skal markedsføres til slutt? Vil de ha noe påvirkningskraft i hvordan bedriftene pakker totalopplevelsene sine eller er det hvordan merkevaren skal bygges opp og fremmes som er hovedfokuset? Ulike designbyråer bruker selvfølgelig ulike arbeidsmetoder og ulike designere innenfor ett og samme byrå kan også ha sine egne måter og metoder å arbeide på. I min oppgave har jeg avgrenset caset til å handle om ett spesifikt designbyrå med to av sine designere og et særskilt utviklingscase som har arbeidstittel «Storhavsweekend» og som er ledet av Innovative Opplevelser. 4

9 1.4 Oppgavens oppbygging Oppgaven inneholder totalt seks hoveddeler, heretter kalt kapittel 1-6. Det første kapittelet er innledning, kapittel 2 inneholder oppgavens teorideler, kapittel 3 er valgt metode, kapittel 4 og 5 presenterer mine funn og drøftinger og kapittel 6 er avslutning på oppgaven. Innunder kapittel 4 og 5 med funn fra mine observasjoner og intervjuer vil jeg drøfte litt underveis i kapittelet. Drøftingsdelen i kapittel 6 er dermed å anse som en tilleggsdel der jeg drøfter litt generelt på kryss av funn før jeg presenterer konklusjonen. 5

10 2 Innovasjon og opplevelsesdesign 2.1 Introduksjon I dette kapittelet undersøkes forskningsspørsmål nr 1 gjennom et litteraturstudie. Jeg skal fordype meg i begrepene innovasjon og opplevelser, fortelle litt om opplevelsesøkonomi generelt, vise teorier på hvordan man designer gode opplevelser, se litt på kreative prosesser, merkevare som tema og til slutt en studie av nettverksinnovasjon og samarbeidsdrevet innovasjon. 2.2 Innovasjon Innovasjon defineres som: «Enhver idé, praksis eller materiell størrelse, som oppleves som ny for den som tar det i bruk» (Zaltman, et al, 1973). Med dette menes det at innovasjon er mye mer enn en god ide eller en ny tankemåte for en bedrift. For at noe skal kunne kalles innovativt i ordets rette forstand er det vesentlig at denne nye ideen eller tankemåten taes i bruk. Det er dermed nødvendig med implementering og tilrettelegging slik at de nye metodene læres og etter hvert blir naturlige tankemåter. En annen og enklere definisjon som forteller oss nettopp dette er: «New ideas that work» (Mulgan og Alberry i Fuglsang 2008). Denne korte definisjonen sier oss at ideene må fungere for å kunne kalles innovative. Oslo-manualen (2005), utarbeidet av OECD (Organisation for economic co-operation and Development) og Eurostat (European Commission), er etterhvert blitt en manual som beskriver og forklarer hvordan innovasjon kan defineres og måles. En kjent modell fra denne manualen er denne modellen som presenterer fire hovedtyper av innovasjon; 6

11 Figur 1, Oslo-manualen Produktinnovasjon presenteres som nye produkter eller tjenester til markedet. På den ene siden kan dette være helt nye banebrytende produkter som da nettbrett eller smarttelefoner ble implementert i markedet. På den andre siden ser vi produkter og tjenester som blir videreført og videreutviklet ved at telefon og mp3-spiller nå er i en og samme enhet eller det faktum at man nå kan betale for seg i butikken ved hjelp av mobiltelefon og en scanningsenhet. Prosessinnovasjon er nye måter å fremstille eller distribuere produkter og tjenester på. Dette gjelder både distribuering av nye produkter eller tjenester, men også innovative distribusjonsmetoder til allerede velfungerende produkter. Organisatorisk innovasjon er nye og smarte måter å organisere en bedrifts arbeidsoppgaver på. I mange sammenhenger sees dette på som omstrukturering eller en forandringsreform. Det trenger imidlertid ikke være så omfattende for at det skal kunne kalles en innovasjon. Husk den enkle definisjonen som sa «New ideas that work». Som oftest gjelder nok en organisatorisk innovasjon som et stort prosjekt og mye endringer, men samtidig kan nye rutiner på de hverdagslige tingene også sees på som innovasjoner. Markedsinnovasjon er å åpne opp for nye markeder for våre produkter eller tjenester. Det kan også være at selve markedsføringsstrategien er innovativ, spennende og ny. Det å se etter nye markeder eller å se på gamle markeder med nye innfallsvinkler er en kjempeutfordring, men som kan gi gode resultater når man bare lykkes. Kanskje kan segmentering av nye målgrupper eller nye målområder være tilstrekkelig for å gjennomføre en markedsinnovasjon? 7

12 2.3 Opplevelser og opplevelsesdesign Opplevelsesøkonomi som eget begrep ble presentert av Pine og Gilmore (1999). De mente da at opplevelsesøkonomien var en utvikling fra serviceøkonomi og at opplevelsesnæringen skal overta servicenæringens plass. Om opplevelsene har tatt over for service i de 15 årene som er gått siden da tør jeg ikke påstå, men det er helt klart at opplevelsesøkonomi er et eget fagfelt som er kommet for å bli. Figur 2, Verdiskapningsstigen Pine og Gilmore presenterte i 1999 denne modellen som på norsk er oversatt til verdiskapingsstigen. Den representerer fem trinn som viser utviklingen av service og opplevelser. I de siste årene er det gjort store mengder med forskning på opplevelser og opplevelsenes betydning. Mye av denne forskningen er gjort i Nord-Norge og forskningsgrupper fra Opplevelser i Nord, Reiseliv i Nord og Mimir har bidratt stort til at fokuset i dag er nettopp så stort som det er. 8

13 En opplevelse defineres av Mimir på følgende måte: «En meningsfull opplevelse defineres gjerne som flersanselig, positiv, omfattende og minneverdig. Meningsfulle opplevelser kan føre til at en person endrer seg eller sitt syn på noe, det vil si at han virkelig berøres følelsesmessig og mentalt.» (http://www.mimir.no/kursog-foredrag/kurs-i-opplevelsesdesign) I boken «Opplevelsesøkonomi, kunsten å skape opplevelser» av Ann-Jorid Pedersen presenteres det også en modell fra MIMIR. Denne modellen betegner kategorier av opplevelsesvirksomhet: Figur 3, kategorier av opplevelsesvirksomhet Figuren deler opplevelser inn i fire forskjellige kategorier; A Opplevelser man må møte opp for å delta i og der hovedmålet er opplevelsen i seg selv. B Opplevelser der man må møte opp for å delta og der hovedmålet er å selge et annet produkt. C Opplevelser som kan konsumeres hjemme der målet er opplevelsen i seg selv. 9

14 D Opplevelser som kan konsumeres hjemme der målet er å selge et annet produkt. A og C kalles såkalte primære opplevelser der det er selve opplevelsen som står i fokus. B og D er dermed sekundære opplevelser siden opplevelsen som selges kun er et biprodukt eller et springbrett for det som egentlig selges (Pedersen 2012). MIMIRs definisjon av opplevelse sier oss at en opplevelse skal være en altoppslukende god følelse. For at en opplevelse skal være meningsfull skal man berøres innvendig og man skal gå ut fra opplevelsesrommet med en ny erfaring og en god følelse. Flere forskere omtaler en opplevelse innenfor opplevelsesøkonomien som noe ekstraordinært. Vi søker variasjon og har en lengsel etter det skjemme bort oss selv. En ekstraordinær opplevelse beskriver også som en individuell følelse siden ikke alle mennesker har de samme interessene og forutsetningene for å oppleve ting likt. En opplevelse er inndelt i en start og en slutt og i noen tilfeller skulle vi ønske at tiden midt i kunne stå stille for å få være i opplevelsen enda lengre (Mossberg 2007). En ekstraordinær opplevelse i natur- og kultursjangre er ofte preget av det som kalles immersion eller konsumentfordypning. Konsumentfordypning kan defineres som: «en tilstand av flyt eller høydepunkt som oppstår i kommersielle kontekster når ny romlig tilhørighet gjør at fortid og fremtid forsvinner i en altoppslukende involvering i øyeblikket» (Lindberg 2014). For å kunne se mer på hva immersion eller konsumentfordypning er skal vi først se litt på innledende begreper i opplevelsesteorien, nemlig flow, peak performance og peak experience. Flow er et begrep som har fått stadig større oppmerksomhet de senere årene. Det blir beskrevet som et begrep for å være fullstendig involvert i en aktivitet. Det er også sett på som en spontan følelse av å kunne gjennomføre noe uten for store anstrengelser og det kan nesten føles som noe ekstatisk. En flow-følelse gir alltid ekstra motivasjon og øker behovet for å gjøre denne aktiviteten flere ganger. En peak experience er en høydepunktopplevelse forklart som «gledesfylte øyeblikk av selvrealisering» og er gjerne så involverende at man mister seg selv i en liten stund. Peak perfomance er følelsen man får når man opplever en nærmest ufattelig mestring underveis i en aktivitet. I motsetning til de to andre begrepene er vi her helt og holdent til stede og bevisst på oss selv og det vi er kapable til (Pedersen 2012). Immersion, eller konsumentfordypning, blir beskrevet som en mikstur av både flow og peak 10

15 performance. Dette betyr at man glemmer tid og sted rundt seg, men er helt og holdent til stede i opplevelsen. Det er aktiviteten der og da som er det eneste som betyr noe. Denne følelsen er god å kjenne på og som opplevelsesdesignere eller forskere er det viktig å klare å finne ut av hvordan eller hva det er som utløser dette. For å skape en best mulig opplevelse for våre kunder er det relevant at vi er bevisste på hva det er som gjør at mennesker kan havne i flytsonen under en opplevelse. Dramaturgi er et av hjelpemidlene som kan taes i bruk når man skal designe gode opplevelse. En dramaturgilinje spiller på hendelsesforløpet i opplevelsen og deler det hele inn i forskjellige deler. En dramaturgilinje kan fremstilles på flere måter og det kan både være for en enkelt opplevelse, men også for en tidsperiode med flere opplevelser og flere topper. Figur 4, dramaturgi Det essensielle i en slik dramaturgi er at det stadig er en oppbygging og en forventning til opplevelsens høydepunkt. Det er dette vi har jobbet for! Samtidig er det viktig at hele opplevelsen ikke avsluttes for brått, det er viktig for mersalget og for kundenes ønsker om nye opplevelser at det rundes av med en liten opptur eller en liten forventning til «neste gang». For å lage den optimale dramaturgien er det viktig å tenke på hva som er gåsehudfaktoren og hvilke verdidrivere opplevelsen innehar. Det som gir økt kundetilfredshet er det vi søker etter (Pedersen 2012). 11

16 Opplevelsesrom I boken «Å skape opplevelser, fra OK til wow!» beskriver Lena Mossberg en modell hun kaller opplevelsesrommet. «Med opplevelsesrommet menes de fysiske omgivelsene som tjenesten produseres, leveres og forbrukes i» (Mossberg, 2007:112). I andre sammenhenger defineres opplevelsesrom som fysiske, sosiale og symbolske omgivelser (Eide og Mossberg 2015). Et opplevelsesrom kan være ulike med tanke på beliggenhet, størrelse og fremtoning. Det finnes tradisjonelle, historiske opplevelsesrom som kirker og andre ærverdige bygninger og det kan være midlertidige steder som utendørs konsertarenaer og sportsbegivenheter. Midt i mellom disse finner vi de permanente rommene som kan ha variasjon i innhold og opplevelsen. Opplevelsesrommet og utformingen av dette kan føre til kognitive reaksjoner hos menneskene som er der. For eksempel kan høyden under taket, lukten i rommet eller arkitekturen ha noe å si for hvilken følelse kundene får i det de ankommer opplevelsesrommet (Mossberg 2007). Image I temaet om opplevelse synes jeg at det kan være på sin plass å snakke litt om image. «Image står for hvordan en person eller målgruppe oppfatter for eksempel et produkt, en bedrift eller et sted» (Mossberg 2007:164). Image kan være svært viktig i en prosess der vi skal prøve å selge produktene våre. Et image er det bildet kundene har av produktet eller bedriften vår og det varepraten blir gjerne positiv eller negativ ut i fra det inntrykket vi har gitt dem. Christian Grõnroos har skrevet om image som fire roller for en bedrift der den første er at image kommuniserer forventninger. Med dette mener han at en bedrift kan skape et positivt omdømme eller et konsept som får et positivt omdømme slik at gjestene våre har store forventninger til oss selv om de aldri har besøkt oss før. Den andre rollen er at image er et filter der den tekniske og funksjonelle kvaliteten påvirker kundens oppfatning. En teknisk svikt i billettbestillingen kan bli en stor sak dersom resten av imaget er dårlig. Er derimot image godt i bunn kan en slik svikt bli ansett som en bagatell. Den tredje rollen er image som en funksjon av forventninger og erfaringer. Dette er summen av punkt en og to. Kundens forventninger og den funksjonelle/tekniske kvaliteten blir til slutt en totalsum for den oppfattede servicekvaliteten. 12

17 Her kan image styrkes der som forventningene blir innfridd eller image blir svekket dersom servicekvaliteten er dårligere enn man hadde forventet seg. Den siste rollen til Grõnroos er image og dets effekt på ansatte og kunder. Dette er forståelsen av hvordan image har en intern virkning på sine ansatte og en ekstern virkning på sine kunder. De ansatte og deres grad av tilhørighet eller kultur innad i bedriften kan styrke eller svekke image utad. Dersom de ansatte føler seg dårlig behandlet kan de gjøre en dårligere jobb og dermed yte dårligere service. En ansatt som føler seg sett og verdifull på jobb og som brenner for det han jobber med kan være en forkjemper for bedriftens image og vareprat (Mossberg 2007). Opplevelsesdesign Opplevelsesdesign handler om å utvikle og systematisere konsepter slik at de blir så unike i sammensetning og innhold at konkurrentene ikke kan kopiere det (Jantzen et al 2011). Videre handler et godt design om å klare å skape en slags produktgjenkjennelse hos kundene. Bryggeriet Heineken i Amsterdam er et eksempel på dette. På en Heineken Tour gjennom bryggeriet får du både se, lukte og smake øl, samtidig som du vandrer gjennom kafe, bryggeri og butikk. De ønsker at Heineken skal bli en del av deg og at det deretter blir «ditt» øl (Jantzen et al 2011). «Opplevelsesdesign betegner det arbeidet som ligger bak en opplevelsesleveranse, det vil si hele prosessen fra observasjon og ideutvikling via konseptualisering til iscenesettelse og produksjon/gjennomføring av opplevelsen» (Pedersen 2012:41). OIKoP-metoden For å kunne se på en oversiktlig måte hvordan en opplevelse kan designes kan vi bruke et verktøy som kalles OIKoP-metoden. Navnet er en sammensetning av det modellen består av; observasjon, ideutvikling, konseptualisering og produksjonsfasen (Pedersen 2012). La oss se på de forskjellige fasene en etter en: Observasjonsfasen handler om å lytte til sin egen ide, sine ansatte, sine gjester og kunder og til sin egen opplevelse. Det er viktig å gjøre dette på den riktige måten for å få skikkelig tak på det som er essensen i menneskets ønsker om opplevelsen. En god designer klarer å gjøre dette systematisk og det er i denne fasen veldig viktig å gjøre undersøkelser med tanke på kundenes behov. I markedsanalyse kan vi skille mellom to typer undersøkelsesmetoder som 13

18 kalles kvantitativ og kvalitativ metode. I den kvantitative er det vanlig å bruke spørreundersøkelser for å finne ut hvor mange som mener slik og sånn. I kvalitativ metode er det derimot mer relevant og ha intervjuer og gruppesamtaler slik at vi kan finne ut hvorfor menneskene vi undersøker mener det akkurat slik (Johannessen, Christoffersen og Tufte 2011). Det er den kvalitative metoden som er aktuell i designprosessen. Vi må finne ut av hva det er kundene vil ha. En annen metode som kan brukes er etnografi som går ut på å beskrive og observere kundene i en opplevelsessituasjon. Det er her viktig å lese kundene rett. Vi skal ikke finne ut hvor godt produktet vårt allerede er, vi skal undersøke hva som er gjestenes egentlige behov og se på hvordan vi kan løse disse (Pedersen 2012). Ideutviklingsfasen handler om å definere det du har funnet ut at kundene vil ha. En slik prosess er en kontinuerlig prosess og man må være forberedt på å forandre på ideene etter hvert. Ofte blir en ide enda bedre etter den har vært testet. Da vet man hva som fungerer og hva som eventuelt mangler. Ofte er det enkeltpersoners kreative siden som fører til gode ideer, men det er veldig viktig at ikke dette skal være en standard. Ved å trene opp de ansatte til å tenke i kreative baner får man en mye høyere andel av ideskaping og sammen kan man skape noe som er enda bedre enn bare det et menneske kan komme opp med (Pedersen 2012). For å kvalitetssikre en ide kan det være greit å sjekke ideen satt opp mot andre teorier. Blant annet kan man bruke egenskapene i opplevelsespyramiden LEO: 14

19 Figur 5, LEO-pyramiden Opplevelsespyramiden LEO Denne modellen er laget av Lapland Center of Expertise i Finland og kalles som regel for LEOs opplevelsespyramide eller LEO-pyramiden. Denne modellen kan leses både horisontalt og vertikalt. I det vertikale planet finner vi de fem strukturelle nivåene og i det horisontale planet det som kalles opplevelsesproduktets egenskaper. Det er opplevelsesproduktets egenskaper vi skal inn på i forbindelse med idefasen i designet. De seks egenskapene er autensitet, individualitet, historie, kontrast, flersanselighet og interaksjon. Autensitet har med kundens følelse av at opplevelsen er ekte å gjøre. En ting er at opplevelsen skal være i tråd med det som er omverdenens forventning av ekte, vi må også få med oss den enkelte kundes oppfatning og forventning. Et godt eksempel på dette er eksempelet om sameteltet fra læreboka der kunden mente at et sametelt skulle være laget av pels selv om dette ikke har blitt gjort på ca to hundre år (Pedersen 2012). Da spiller det ikke mye rolle hva vi og de andre kundene mener, for nettopp denne mannen er ikke opplevelsen vår autentisk. Som designer er det vanskelig å forholde seg til alle kunders behov og oppfatning og på et eller annet tidspunkt må vi ta en avgjørelse for å favne flest mulig gjester. Noen kan falle utenfor uansett, men utfordringen vår er å ha det mest mulig autentisk for flest mulig kunder. Individualitet handler om valgfrihet og vårt samfunns store marked av valgmuligheter. Det handler også om å skreddersy våre produkter slik at de passer til de ulike kundegruppene. Pine og Gilmore har en setning som sier: 15

20 «Alle kunder fortjener å få nøyaktig det de ønsker seg til en pris de er villig til å betale» (Pedersen 2012:87). Med dette menes det at utvalget av opplevelses bør variere nok slik at alle kunder kan finne noe de ønsker uten at det nødvendigvis skal gå på bekostning av andre. Historie eller historiefortelling er opplevelsens tredje egenskap. Eksempler på opplevelser med god historiefortelling er tema-opplevelser som turer til fangstområder, temaparker som Ringenes Herre eller viking-middager på Stiklestad med mjød og serveringsdamer i tidsriktige klær. Dette er alle opplevelser som settes i et historisk perspektiv for å gjøre opplevelsen enda mer minneverdig. Kontrast handler om å oppleve noe helt annet enn det man gjør til vanlig. For det som kalles en ekstraordinær opplevelse er målet å drømme seg så langt bort i opplevelsen at man glemmer til og sted. Det oppstår dermed en kontrast til vårt vanlige liv. Flersanselighet er å tilrettelegge for at flere av kroppens fem sanser er i bruk på samme tid for å nyte opplevelsen. Konseptmiddager med lyd, lys, show og skuespillere i tillegg til at du får servert mat kan pirre flere sanser enn bare smakssansen. Vi ønsker at møtelokaler eller butikker skal lukte godt og kan sette ut ferske bakervarer eller skåler med aroma i. Interaksjon er den siste opplevelsesegenskapen presentert i LEOs pyramide. Interaksjon handler om en deltagelse fra kundenes ståsted. Vil dere være vikinger for en dag? Styre båten selv? I denne egenskapen kommer også viktigheten av kundenes involvering inn (Pedersen 2012). Dette er noe vi skal snakke mer om senere i oppgaven. Som designer er det viktig å sjekke ideene opp mot disse seks egenskapene i pyramiden. Vi må se om vi kan gjøre små endringer for å øke autensiteten, legge mer til rette for interaksjon og vi må sørge for at historien er god nok. Konseptualiseringsfasen er videreutviklingen fra idefasen. «Et opplevelsesprodukt er en markedsorientert gruppering av opplevelsesprodukter og ressurser, som samlet sett gir en forståelse for hva slags opplevelse gjesten står ovenfor» (Pedersen 2012:163). Fordelen med å bygge et konsept rundt opplevelsen er at det kan være vanskelig for deltagerne å vite hva det er de skal være med på dersom selve opplevelsen ikke er skikkelig presentert. Ann-Jorid Pedersen har laget en modell hun kalles Konsepthierarkiet hvor hun presenterer de 16

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Servicekvalitet og påvirkning av. Kundens lojalitet. Bachelor 2012

Servicekvalitet og påvirkning av. Kundens lojalitet. Bachelor 2012 2012 Bachelor 2012 Servicekvalitet og påvirkning av Kundens lojalitet Bacheloroppgave 2012 3.år Hotell og relasjonsledelse ved Markedshøyskolen Denne bacheloroppgaven ble utarbeidet av: 979525 979532 Denne

Detaljer

Kokebok for apputvikling

Kokebok for apputvikling Bachelor i Markedsføring og Salgsledelse Kokebok for apputvikling Hvordan går et utvalg bedrifter frem under utviklingen av en mobil applikasjon, som en tjeneste/service på det norske markedet? Studentnummer

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon?

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Av Erik Johnsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø November

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Ett skritt av gangen?

Ett skritt av gangen? Linda Normann Næss Ett skritt av gangen? En studie av en gruppe læreres domestisering av det digitale verktøyet Smart Board Masteroppgave i Tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer