Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering Styret 2005 og administrasjonen... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5"

Transkript

1

2 Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2005 og administrasjonen Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr Resultatregnskap Bruk av midler Noter til årsregnskapet.. 11 Revisjonsberetning Fokus for Frukt og Grønt Forum PR - Informasjon Skolefrukt Markedsføring MER-kampanjen

3 Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har lagt bak seg sitt 55. arbeidsår i god skikk. Det er grunn til å takke de ansatte for god innsats for å bringe vårt gode og glade budskap ut til det norske folk og til frukt/grøntbransjen i Norge. Markedet for frukt og grønnsaker i Norge er inne i en bra vekst. Med bakgrunn i Opplysningskontoret for frukt og grønnsakers rammevilkår, er det en stor utfordring i fremtiden for kontoret å bidra til at de norskproduserte varene tar sin andel av veksten av totalmarkedet basert på bærekraftige strategier for fremtiden. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har hatt som mål å etablere et renommé som et kompetansesenter innen vår bransje. Gjennom strategiene for å oppnå det, har dette vært å gi et bidrag til en målrettet utvikling langs hele verdikjeden med sikte på å øke forbruket av våre varer. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har klart formulerte strategiske mål som det er viktig å nå for på sikt å skape en tilfredsstillende utvikling i forbruket av frukt/grønt. Vi må likevel alltid kunne ha et åpent sinn rundt strategivalg og ha en løpende diskusjon om hvilke strategier vi skal legge i bunn for virksomheten ved Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Gjennom 2005 har brukertallene hver måned for økt, det er svært gledelig. Det må derfor være et mål for fremtiden å videreutvikle vårt nettsted for å effektivisere informasjonsstrømmen mot pressen, bransjen og publikum. Opplysningskontoret for frukt og grønnsakers frukt/grønt leksikon er nå digitalisert og gjort tilgjengelig for bransje og publikum ved en ny-lansering i Dette er viktig for å kunne bygge en solid kunnskap, både i bransje og i forbrukermarkedet rundt våre produkter. Det er grunn til å glede seg over at Opplysningskontoret for frukt og grønnsakers produkt-spot er på radio har fått god respons og oppmerksomhet. De har bidratt til å støtte de norskproduserte varene i markedet i sin sesong. Det har vært arbeidet med å utvikle e-lærings løsninger som har vært et effektivt verktøy for å utdanne frukt/grønt-ansatte i dagligvarehandelen. Slike programmer er viktige for at kunnskap skal kunne bygges på alle nivåer for å øke forbruket av frukt/grønt i Norge. Kontoret gjennomførte også i 2005 sin årlige konferanse; Frukt og Grønt Forum. Dette årets program var rettet mot hvordan man skal få barn og ungdom til å spise mer frukt og grønnsaker. Skolen er sentral i denne sammenhengen, og det er spesielt viktig nå når denne viktige arenaen er i endring når det gjelder skolemåltidet. Skolefruktens plass i fremtiden er av stor betydning for bransjen ved at det på denne arenaen blir lagt føringer og vaner for den oppvoksende slekts fremtidige forbruk av frukt/grønt. All kjent forskning bygger opp under det enkle faktum at spisevaner blir etablert tidlig i alle menneskers liv. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har tatt konsekvensen av dette og søkt gjennom ulike prosjekter rettet mot barn og ungdom å bidra til at forbruket av frukt og grønnsaker skal øke i fremtiden. Dette gjelder Skolefrukt ordningen som i 2005 har vært under store organisatoriske endringer ved at alle rutiner i ordningen er blitt datafisert. Det er videre MER-kampanjen som bygger opp under at idretts-norge i langt større grad enn nå, skal ha tilbud om oppskåret frukt og grønnsaker på alle sine arrangementer. Videre har man gjennom prosjektet Fruktfest forsøkt å få til en endring i de norske barnehagene når det gjelder spesielt bruk av oppkuttet frukt og grønnsaker i bursdagsselskaper som feires i barnehagen og for så vidt i de enkelte hjem. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har i 2005 hatt en markant nyorientering i sin virksomhet gjennom alle de nye elementene som er nevnt over, og en styrking av tiltak som vi har drevet over flere år. Det er grunn til å glede seg over dette fordi det gir gode muligheter til å møte framtiden bokstavelig talt på en fruktbar måte. Oslo, 30. januar 2006 Oddmund Østebø 3

4 Formål OFG skal gjennom markedsførings- og informasjonsaktiviteter stimulere til økt totalforbruk av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i det daglige kostholdet i Norge. Visjon OFG skal være Norges viktigste pådriver, kompetansesenter, idéskaper og inspirator for å påvirke bruken av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter. OFG skal være en konkurransenøytral medbygger av totalmarkedet for frukt og grønt i Norge. Organisering Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), lokalisert i Oslo, er en felles organisasjon for grøntbransjen i Norge, som er opprettet for å drive generisk (nøytral) informasjons- og markedsføringsarbeid til nytte for alle som produserer og selger friske grøntvarer. OFG skal rette sine aktiviteter mot handelsleddet og forbruker, for der i gjennom å øke forbruket og totalmarkedet av frukt og grønnsaker. OFG er organisert som en offentlig stiftelse med en urørlig kapital på kr Beløpet er fordelt i ni like deler på de organisasjonene som etablerte stiftelsen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Oikos - Økologisk Landslag, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Bama-Gruppen, Coop, Norgesfrukt. Finansiering OFG finansieres ved hjelp av midler fra den kollektive dekningen av omsetningsavgift på hagebruksprodukter, andre jordbruksavtalemidler, oppdragsmidler (bl.a. fra norske produsenter) og andre bidrag. I tillegg mottar OFG midler fra Sosial og helsedirektoratet for finansiering av Skolefruk-prosjektet, som driftes gjennom et eget kostnadssenter i OFG. Rettmessig bilde av utviklingen og resultatet Etter styrets oppfatning gir årsberetningen for 2005 et rettmessig bilde av utviklingen og resultatet av virksomheten for regnskapsåret

5 Styret 2005 Organisasjon: Medlem: Varamedlem: Norges Bondelag Hans Ellef Wettre (AU-medlem) Anne-Kari Hedlund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Jostein Lutro Kirstin Sollid Norges Gartnerforbund Amund Huseby (AU-medlem) Jon Røine Grøntprodusentenes Samarbeidsråd Per-Odd Gjestvang Per Skjervold OIKOS Marit Sundt Asbjørn Løvstad Norges Frukt- og Grønnsakgross. Oddmund Østebø (styreleder) Stein Jørgensen Forbund Bama-Gruppen AS Jan Hammarstrøm John Niclas Hage Coop Norge Øyvind Bergstrøm Geir Ødevarp Norgesfrukt AS Trond Storrud (AU-medlem) Tomm Søgaard Administrasjon Kontoret var i 2005 bemannet som følger. Direktør: Informasjonssjef: Markedskonsulent: Sekretær: Matkonsulent: Prosjektleder Skolefrukt: Guttorm Rebnes Britt Kåsin Tone Eggum Kari Jørgensen Toril Gulbrandsen Sveinung Grimsby 5

6 Redegjørelse for forutsetninger om fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Videre drift av OFG forutsetter fortsatt bidrag fra norsk produksjon, i dag landbruksoppgjøret. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i OFG anses tilfredsstillende. Det avholdes regelmessige internmøter hvor ledelse og ansatte har en åpen dialog. Sykefraværet i 2005 var på et tilfredsstillende lavt nivå. Det var i 2005 ikke noen personskader, ei heller hadde OFG skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Likestilling OFGs administrasjon består av fire kvinner og to menn. Lederen for kontoret er mann. Styret i OFG har ni mannlige styremedlemmer. Både styret og OFGs ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting er naturligvis å innfri samfunnets forventninger på sikt. Ytre miljø Bedriftens virksomhet har begrenset forurensende effekt på det ytre miljø. Disponering av resultat Disponering av ubrukte midler er overført i ny regning innenfor forskjellige aktivitetsområder. Oslo, 28. februar 2006 Oddumund Østebø Styreleder Hans Ellef Wettre Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Amund Huseby Marit Sundt Trond Storrud Nestleder Jan Hammarstrøm Per Odd Gjestvang Guttorm Rebnes Direktør 6

7 EIENDELER noter Anleggsmidler Transportmidler Sum Anleggsmidler Omløpsmidler VPS-konto Kundefordringer Fordring Fylkesskattesjefen Andre kortsiktige fordringer Kasse Bank Bank skattetrekk Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Billån Mva-reserve Ubenyttet ved Omsetningsrådet Ubenyttet ved Kvalitet og salgsfr.tiltak Ubenyttet ved Frukt og grønt i skolen Ubenyttet ved Økologisk Landbruk Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 noter Driftsinntekter Offentlige tilskudd Elevbetalinger Skolefrukt Salgsinntekter Driftsutgifter Lønns og personalkostnader Driftskostnader (opplysningsvirksomhet) Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Overføringer Overført fra/til Omsetningsrådet Overført fra/til Kvalitet og salgsfr.tiltak Overført fra/til Frukt og grønt i skolen Overført/dekket Oslo, 28. februar 2005 Oddumund Østebø Styreleder Hans Ellef Wettre Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Amund Huseby Marit Sundt Trond Storrud Nestleder Jan Hammarstrøm Per Odd Gjestvang Guttorm Rebnes Direktør 8

9 Motatt Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inn./kostn. inntekter midler Omsetningsavgiftens midler Ubenyttet pr Tilbakebetalt ubenyttet pr Mottatte midler Finansinntekter Langsiktige produktkampanjer Opplæringskonsept rettet mot butikk Pressesamarbeid/informasjon Brosjyre/butikkplakater/leksikon Andre tiltak Reklamelager Administrasjon/driftsutgifter SUM Netto forbruk Overført til neste år Kvalitets- og salgsfremmende tiltak Ubenyttet pr Overført til Grønt kort Mottatte midler Langsiktige holdningskampanjer (MER) Langsiktige produktkampanjer Markedsundersøkelser Opplæringskonsept rettet mot butikk Bransjeagenda Presseaktivitet Brosjyre/butikkplakater/leksikon Storhusholdning Skoletiltak/ernæring Grønt kort SUM Netto forbruk Overført til neste år

10 Motatt Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inn./kostn. inntekter midler Skolefrukt Ubenyttet pr Overført til Grønt kort rest av midler fra Overført til neste år Mottatte midler Finansinntekter Lønn og sosiale utgifter Driftsutgifter Informasjonstiltak Elevbetalinger Prisnedskrivning SUM Netto forbruk Overført til neste år Økologisk Inf.kampanje Ubenyttet pr Overført til neste år SUM 0 Netto forbruk 0 Overført til neste år Sum mottatt Netto forbruk Resultat

11 NOTE 1 Bundne midler Grunnkapital er satt inn på egen bankkonto med kr NOTE 2 Offentlig tilskudd Avgiftspliktig del av tilskudd er kostnadsført på prosjektene. NOTE 3 Elevbetalinger Skolefrukt Elevbetalinger er inntektsført med kr Elevbetalingene er basert på innbetalinger av kr. 2,50 pr. frukt pr dag fra elever som har foretatt innbetaling via Skolefrukts administrasjonssystem. Beløpet har uavkortet blitt utbetalt til leverandørene som har levert frukt og grønnsaker på de aktuelle skoler. OFG foretar kun en administrativ jobb, ved innkreving og utbetaling, uten å trekke gebyrer eller å beregne avanse. NOTE 4 Lønns og personalkostnader Lønn Kr Arbeidsgiveravgift Kr Pensjonsforsikring Kr Andre ytelser Kr Sum personalkostnader Kr Lønn og annen godtgjørelse til Daglig leder Kr Honorar til OFGs styre Kr Lønn Kr Arbeidsgiveravgift Kr Pensjonsforsikring Kr Andre ytelser Kr Sum personalkostnader Kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr Herav bistand kr Beløpene er ekskl. mva. NOTE 5 Varige driftsmidler Bil Anskaffelseskost Avgang Kr Anskaffelseskost Kr Akkumulert avskrivning Kr Bokført verdi Kr. 0 Avskrivningstid 7 år lineært 11

12 12

13 OFG har gjennom 2005 arbeidet etter strategi-, markeds- og PR-planen for Planen skal, på samme måte som planen for 2004, lede OFGs arbeid med å finne frem til målrettede virkemidler som bidrar til å rive ned barrierene som hindrer et økt forbruk av friske frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Man har gjennom 2005 videreutviklet og intensivert arbeidet med å etablere OFG som et kompetanse- og tjenesteleverandør for verdikjeden, pressen og media. Arbeidet med å etablere et renommé tar imidlertid tid, men på samme måte som for 2004 har man i løpet av 2005 fått svært gode tilbakemeldinger om at man er på rett vei. Det være seg tilbakemeldinger fra aktørene langs verdikjeden som fra media og forbrukere. OFG har i sin strategiplan definert tre hovedbarrierer for hvorfor forbrukeren ikke spiser mer friske frukt, bær, grønnsaker og poteter: inspirasjon, kunnskap og tilgjengelighet. Disse hovedbarrierene gir en ramme for alle OFGs aktiviteter noe som bidrar til et fokus på det som betyr mest for en økning i forbruket. Aktiviteten mot inspirasjon består hovedsakelig av arbeid med PR- og informasjon. OFG blir oppfattet som en svært troverdig og objektiv informasjonskanal. Etterspørselen etter redaksjonelt stoff er stor. Utfordringen er imidlertid å finne frem til vinklinger som media ser som interessante. Med bakgrunn i dette har OFG i løpet av 2005 videreutviklet sitt arbeid med PR- og informasjon ved å rette seg mer mot dags- og regionalpresse. I tillegg har man videreført de gode samarbeidene man over tid har bygget opp med den kulørte ukepresse. På samme måte som i 2004, har man for 2005, fokusert på hvordan man skal klare å få folk til å oppfatte frukt som snacks og grønnsaker som hurtig mat. Arbeidet inn mot presse og media understøttes videre med OFGs digitale strategi hvor pressen og andre samarbeidspartnere selv kan finne frem til bilder og materiell i frukt.no sitt bilde- og mediaarkiv. Tilgjengeliggjøringen av materiell på denne måten, synes å ha vært en riktig beslutning både i form av gode tilbakemeldinger og høy bruksfrekvens fra pressen og bransjen. Kunnskap er en kritisk barriere for økt forbruk. OFG har derfor for 2005 videreført arbeidet med e-læring, og har oppnådd gode resultater hos enkelte av dagligvarekjedene. E-læringssystemet har etablert seg som et fleksibelt, kostnadseffektivt og brukervennlig verktøy for å spre kunnskap bland frukt- og grøntansatte i dagligvarehandelen. Frukt.no, som paraplykonsept i OFGs betalte reklamekampanjer for enkeltprodukter på radio, i fagpresse og ved hjelp av tipsfoldere, ser ut til å virke godt og etter hensikten. Etter testing av kampanjene tyder det på at kunnskapen oppfattes av målgruppene. Kampanjene har videre generert sterk vekst i bruken av frukt.no gjennom hele Arbeidet med å spre kunnskap ble ytterligere styrket ved lanseringen av frukt.no sitt frukt- og grøntleksikon i oktober Det er utarbeidet både en bransje- og en forbrukerversjon som skal bidra til å spre riktig faktainformasjon om frukt og grønnsaker. Leksikonet har blitt svært godt mottatt, noe som besøkstallet også bekrefter. Etterspørselen etter fakta om frukt og grønnsaker er stor, og det tyder på at man skal kunne inngå flere spennende samarbeid for Frukt og Grønt Forum 2005 ble arrangert 27. oktober. Årets tema var hvordan man skal klare å etablere varige spisevaner av frukt og grønnsaker hos barn og unge, og hvordan kommersielle og offentlige krefter kan arbeide sammen. Konferansen var en suksess, og man klarte å belyse en rekke muligheter som bransjen og myndighetene bør ta tak i. OFGs konsepter rettet mot tilgjengelighet Skolefrukt, MER og Fruktfest har gjennom 2005 blitt videreutviklet og styrket. Skolefrukt har gjennom et nytt web-basert administrasjonssystem og økte resurser på kommunikasjon fått en økt tilslutning både fra skoler og elever; MER har blitt svært godt mottatt blant kretser, særforbund og klubber inn under Norges idrettsforbund og Fruktfest har blitt testet ut og er svært godt mottatt blant barnehager og småbarnsforeldre. Arbeidet med å styrke disse tre prosjektene vil fortsette i

14 Frukt og Grønt Forum er et årlig bransjeforum for kategorien frukt og grønnsaker. Årets arrangement ble holdt på UBC Ullevål Stadion 27. oktober. Temaet for årets arrangement var: - Hvordan etablere varige spisevaner hos barn og ungdom på frukt og grønnsaker? - Kan samfunnsinteresser og kommersielle interesser arbeide sammen? Konklusjonen: Spisevaner dannes tidlig. Det er derfor vesentlig at barn forsøker å smake og at vaner etableres. Eksempelvis er tilgjengelighet av frukt og grønnsaker i spiseklare porsjoner der barn oppholder seg viktig. I tillegg til tilgjengelighet er markedsføring og påvirkning av barn for å etablere gode og positive vaner tidlig, viktig. Barn er kresne, og de kan lett velge å ikke ville smake og ville spise frukt og grønnsaker om man ikke tar hensyn til barns handlemønster. Samfunnsinteressene og de kommersielle interessene er sammenfallende. Man har felles mål om å øke forbruket og man ønsker å etablere gode vaner hos barn tidlig. Det var noe uenighet om hvor vidt man skal markedsføre mot barn. Spørsmålet er om målet helliger midlet. Å få barn til å bli påvirket til å oppfatte det positivt og riktig å spise frukt og grønt vil være avgjørende for deres voksne helse. Barn blir kontinuerlig påvirket planmessig og effektivt. Innen frukt og grønnsaker har imidlertid påvirkningen vært liten. Er det derfor riktig å gå mer effektiv til verks gjennom offensive reklame og PR kampanjer, eller vil man nå målet kun gjennom å gjøre frukt og grønnsaker tilgjengelig? Med all fokus i media og tilbakemeldinger fra bransjen vurderes arrangementet for å ha vært utbytterikt og en suksess. Årets foredragsholdere: Dr. Philos Elling Bere, Universitet i Oslo Trond Myhrvold, Adm. Dir., Research International, Oslo Margaret Brusletto, Kommunikasjonsdirektør, McDonald s, Oslo Prof. Fergus Lowe, School of Psychology, University of Wales, Bangor, UK 14 Frukt og Grønt Forum 2005 ble avholdt 27. oktober. Frukt og Grønt Forum er etablert som en årlig konferanse som setter fokus på strategisk viktige spørsmål for frukt- og grøntkategorien. Frukt og Grønt Forum 2005 var det tredje i rekken.

15 Pressesamarbeide Det har vært et høyt aktivitetsnivå hva pressesamarbeidet angikk for Pressekonferanser, presseturer, samarbeider med dags-, fag- og ukepresse, radio- og TV-innslag, utsendte pressemeldinger og artikler lagt inn på og i takt med årstiden, er kjernen i vårt virke. Alle aktiviteter har blitt gjennomført opp mot de skiftende årstidene og sesongene, og lagt opp mot den gjeldene strategi- og aktivitetsplan. Dagspresse Totalt har OFG deltatt i 65 avisoppslag i riks-, regional og lokalaviser. Dette har vært alt fra vanlige intervjuer over aktuelle temaer knyttet opp mot de skiftende sesongene, til konkrete matfaglige samarbeid som oppfølging fra pressekonferanser og presseturer i regi av OFG. Fagpresse Totalt har OFG hatt 30 samarbeidsoppslag. OFG har hatt med fagpressen på pressetur og pressekonferanser. Videre er det levert stoff til 12 av Gartneryrkets utgaver. Det har blitt gjennomført samarbeid med Dagligvarehandelen om smoothies og trender fra USA, i tillegg til løpende oppslag fra presseturer og pressemeldinger. Fagbladene: Kjøkkenskriveren, Kjøkkensjefen og Matindustrien har alle hatt artikler om kokkekonkurransene Årets Grønne Kokk og Årets Hulda. I helsemagasiner som Shape Up, Maizon, Mozon og I Form har man oppslag om salater, vegetarmat, ukjente frukt og grønnsaker, smoothies og hvorfor frukt og grønt er viktig for kostholdet. Eksempler på oppslag i dags og fagpresse i løpet av 2005 hvor OFG har vært bidragsyter. 15

16 Ukepresse OFG har totalt samarbeidet om 208 helsider i Aktivitetsnivået har vært høyt mot ukepressen. Det meste har hatt budskap om at frukt og grønnsaker er friske, velsmakende og spennende produkter som er lettvint å tilberede til hverdags, men som også har sin selvfølgelige rolle til fest. OFG har i løpet at året bl.a. arrangert oppskriftskonkurranse over temaet krydderurter og asparges. Oppslutningen var meget god. Radio Totalt har OFG deltatt i 136 radioprogrammer i Innslagene på lokal-, regional- og riksradio har vært rettet inn mot årstidens produkter, markedssituasjonen og inn mot høytidene. Det har i tillegg blitt produsert stoff med bakgrunn fra presseturer, pressekonferanser, utsendte pressemeldinger og stoff som har vært lagt ut på TV OFG har deltatt i 9 TV-programmer i Det har vært en klar økning i antall ganger man har deltatt redaksjonelt i TV-programmer i 2005 sammenlignet med TV-kanalene har vært sterkt motivert for å fronte ulike innslag der frukt, bær, grønnsaker og poteter er fokusert. Siste grønne TV-innslag i 2005 var asparges som tema i årets Julenøtter i NRK. Utover dette har OFG frontet høstgrønnsaker i NRK Frokost TV, Fruktfest i TV2s God Morgen Norge, eksotiske grønne produkter og bananen 100 år i Norge på Budstikka TV og inngåelse av MER-avtaler med idrettsorganisasjoner på TV Norges sportsnyheter. Fra samarbeid og oppslag i Allers 5/2005 Fra samarbeid og oppslag i Norsk Ukeblad Fra samarbeid og oppslag i Familien 3/

17 Pressemeldinger og nyhetsbrev Totalt har det blitt sendt ut 13 pressemeldinger og 10 nyhetsbrev til presse og bransje. Pressemeldingene har fulgt de skiftende sesongene, men har også trukket frem nye trender innen forbruk og hva som skjer på forskning. OFG har hele 2005 sendt ut nyhetsbrev til pressen og til bransjeaktørene. Etter tilbakemeldingene har dette vært en god satsning. Pressearrangementer Det har blitt gjennomført presseturer til Tromsø og Kristiansund hvor potet var i fokus. Videre har man vært i Vestfold med asparges som tema og i Oppegård i Akershus hvor en nyoppstartet plommeprodusent ble besøkt. I mai deltok OFG sammen med grøntbransjen på Økern under gjenåpningen av Karl Johans gate med 6 oppsiktsvekkende langbord med oppskåret frukt og grønt. Kronprins Haakon Magnus sto for åpningen. Arrangementet ble en stor suksess og ble referert i riks- og lokalmedier. OFG deltok sammen med de andre opplysningskontorene i landbruket med felles stand på Streif 2005 på Karl Johan. Streif 2005 ble arrangert av Landbruksdepartementet og var en del av 100-årsmarkeringen for unionsoppløsningen hvor man ønsket å sette norsk mat i fokus. Temaet for opplysningskontorenes fellesstand var matpakka gjennom 100 år. Arrangementet ble åpnet med en pressekonferanse hvor Landbruksminister Lars Sponheim deltok. Arrangementet ble en suksess. I november arrangerte OFG sammen med Eksportutvalget for fisk et felles pressearrangement på restaurant Gamle Rådhus over tema Lutefisk og Potet. Det var en stor oppslutning fra pressens side. Samtlige arrangementer har gitt en god pressedekning i dags-, fag-og ukepresse, radio og TV. Grøntbransjen deltok i nyåpningen av Karl Johans gate. OFGs nyhetsbrev i 2005 som sendes ut til pressen. 17

18 Oppskriftskonkurranse med COOP Coop arrangerte en grønn oppskriftskonkurranse gjennom hele Den var meget vellykket, og det ble derfor besluttet å fortsette konkurransen i 2005 over tema ernæring. Oppslutningen visste seg å bli enda større enn forrige år. Konkurransen ble avsluttet ved utgangen av Banan 100 år i Norge i I 2005 var det 100 år siden bananen første gang ble importert til Norge. OFG fulgte opp dette gjennom oppslag i 20 ulike medier dags-, fag- og ukepresse og i radio og TV. Det ble bl.a. understreket at bananen er vår største frukt hva forbruk angår, og at den har en spennende jubileumshistorie i Norge. Oppslag om COOPs oppskriftskonkurranse 2005 i Gartneryrket. Oppslag i Dagligvarehandelen i forbindelse med bananens 100-års jubileum. 18

19 Bakgrunn Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) og Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) har siden 1996 samarbeidet om å etablere en abonnementsordning for frukt og grønnsaker i grunnskolen på lik linje med skolemelkordningen. Abonnementet betales av foreldre/foresatte og koster kr 2,50 inkl. mva pr. dag. Abonnementet er videre subsidiert med kr 1,- pr. dag. Dette prisnedskrivningstilskuddet får leverandørene utbetalt etterskuddsvis. Satsingen er et ledd i arbeidet med å øke forbruket av frukt og grønnsaker i befolkningen, basert på den betydelige helsegevinsten som er påvist ved et høyt inntak. Skolefrukt er også et verktøy for skolene til å oppfylle Shdir s retningslinjer for skolemåltidet i grunnskole og videregående skole. Status Våren 2005 deltok skoler og elever i Skolefrukt. Høsten 2005 deltok i alt skoler og ca elever. 102 av skolene har lokalbutikk som leverandør av skolefrukten. Organisering Skolefrukt er siden finansiert gjennom Helsedepartementet. Ansvaret for ordningen er videre delegert og ligger hos Shdir. OFG har sin tur blitt gitt ansvaret for den løpende driften og administrasjonen av utbetalingen av prisnedskrivningstilskuddet. Shdir har det overordnede ansvaret og har i tillegg ansvaret for informasjons- og PR-arbeidet. OFG og Shdir har en løpende dialog. Skolefrukt er en egen kostnadsenhet hos OFG og drives av en prosjektleder og en innleiet assistent. I påmeldingsperioden har man på timebasis ytterligere supplert staben med en timeansatt for å opprettholde servicegraden. Forenklet drift Utviklingen og testingen av administrasjonssystemet for Skolefrukt ble ferdigstilt våren Høsten 2005 lanserte man det nye systemet fullt ut mot leverandører, skoler og foresatte. Lanseringen var en stor suksess. Det har kun oppstått mindre feil som raskt har blitt rettet opp, uten videre konsekvenser. Den web-baserte løsningen gir stor fleksibilitet og et løpende innsyn i status for påmeldinger, leveringer og betalinger. En annen stor fordel med løsningen er at man har bidratt til å lette oppfølgingsarbeidet for skolene ved at den enkelte foresatt melder på sine barn direkte via Internett og betaler via nettbank eller kredittkort etter at skolene har åpnet for at de ønsker å tilby Skolefrukt. OFG foretar en ren gjennomfakturering mellom foresatte og leverandørene av frukten, uten at det beregnes gebyrer eller noen fortjeneste. Ordningen har videre muliggjort kommunikasjon via e-post til leverandører, skoler og foresatte. Det har blitt sendt ut e-post til alle landets skoler i flere runder med informasjon om ordningen på riktig målføre. Med bakgrunn i at OFG har overtatt oppfølgingen av innbetalingene fra de foresatte, har OFG måttet styrke sin stab med ressurser fra et call-senter. Avtalen med call-senteret ble inngått etter en offentlig anbudsinnbydelse. Call-senteret har i påmeldingsperiodene hatt opp til 300 telefoner om dagen, samt lest og besvart e-post fra foresatte. Skolefruktsys - Skolefrukts nyutviklede administrasjonssystem. Skolefrukt.no - Skolefrukts internettsider. 19

20 frukt.no Frukt.no blir benyttet som avsender for kommunikasjonen fra Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Når det er hensiktsmessig, suppleres frukt.no med Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker som undertekst. Valget av frukt.no som avsender ble gjort med utgangspunkt i at det er en kort og klar avsender, kombinert med at den utvetydig henviser til OFGs internettsider. Felles mal under én paraply For å bli mer synlige og for å oppnå synergieffekter i betalt reklame, har OFG utarbeidet et felles uttrykk og med felles maler for foldere, radiospotter, annonser og bannere på Internett. De felles malene kan også benyttes av produsenter og grossister. Frukt.no og flere tips finner du på frukt.no gjentas på alt materiell og skaper således én felles paraply som gir gjenkjennelse hos forbruker selv om man markedsfører ulike produkter. Mediekampanjer Mediestrategien fra 2004 ble videreført i De viktigste barrierene for et økt forbruk er, ved siden av inspirasjon og tilgjengelighet, kunnskap. Fokuset i mediakampanjene er derfor gjennom korte tips å bidra til å øke kunnskapen hos forbrukeren. Som en fellesnevner i all kommunikasjon benytter man spiseklart. For frukt uttrykkes dette ved å få frukt til å bli snacks ved oppkutting og smoothies, og for grønnsaker og poteter uttrykkes dette ved å få de til å bli hurtig tilberedt mat i forbrukers hode. Som et symbol har OFG gjennom de tre siste årene benyttet en epledeler for at forbruker skal huske å kutte opp frukten. Parallelt benyttes wok og potetmos som et huskesymbol for hvor lett grønnsaker og poteter kan tilberedes. OFG videreførte og styrket denne kommunikasjonen i 2005, både i redaksjonelle sammenhenger, så vel som i betalt kommunikasjon. Tips Radiospottene for 2004 ble besluttet videreført for 2005 da de etter å ha blitt testet scoret svært godt. I hver radiospott henstilles det til at flere tips finner du på frukt.no. Hver av kampanjene følges derfor opp med at det legges inn kampanjebannere på frukt.no, hvor klikk på bannerannonsene leder rett til tipsbasen. OFG har videreført sin strategi på å fokusere på digitalt innhold. Man har derfor kunnet utforme tipsfoldere til alle kampanjer da disse blir trykket opp til selvkost for den enkelte aktør. I 2005 ble det på forespørsel fra grossistene trykket opp i alt tipsfoldere for ulike produkter og temaer. Man har opprettet en egen menymappe for materiell som kan bestilles eller lastes ned på brasjesidene på frukt.no. I en undersøkelse, gjennomført av MMI høsten 2005, svarte hele 67% at de ønsket tips om frukt og grønnsaker i butikken der de handler. Eplekutteren har begynt å bli synlig i butikk. Den blir benyttet som et symbol for at forbruker skal huske å kutte opp frukten før den spises. Aktivitetsplanen for

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2004 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2004 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2004 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Fokus for 2004.. 7 Frukt og Grønt Forum 2004....

Detaljer

planer og aktiviteter for 2007

planer og aktiviteter for 2007 planer og aktiviteter for 2007 Forbruket øker Både i tonnasje og i verdi Frukt og grønnsaker (eks. poteter) øker til sammen med 6,7% fra 2004 til 2005 Sammenlignet med andre land i Europa er Norge et av

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002..

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002.. Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2002 og administrasjonen.... 5 Fokus for 2002.. 6 Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon.... 8 Skolefrukt..

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2009 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2009 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2009 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2009... 7 Resultatregnskap 2009.....

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2003 og administrasjonen... 5. Fokus for 2003..

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2003 og administrasjonen... 5. Fokus for 2003.. Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2003 og administrasjonen.... 5 Fokus for 2003.. 6 Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon.... 8 Skolefrukt..

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2007 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2007 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2007 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2007... 7 Resultatregnskap 2007.....

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2006 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2006 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2006 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2006... 7 Resultatregnskap 2006.....

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2008 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2008 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2008 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2008... 7 Resultatregnskap 2008.....

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Gartner 2015 Mattrender

Gartner 2015 Mattrender Gartner 2015 Mattrender OFG sett med nye øyne Oslo, 21. oktober 2015 Gerd Byermoen Opplysningskontoret for frukt og grønt Kort om Opplysningskontoret for frukt og grønt Mattrender i Norge Hvordan skal

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG)

5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) 5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) Lillestrøm 9 mai. 2012 Toril Gulbrandsen Prosjektleder, 5 om dagen-barnehage OFG er en nøytral stiftelse med offentlige

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruksutvikling av frukt og grønt Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruket har økt i 10 år Kilde: SSB/SLF/NFGF Norge har hatt en vekts i forbruket på både frukt

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Revisjonsberetning 1 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Skolepenger 6 122 289 730

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2011 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2011 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2011 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2011... 7 Resultatregnskap 2011.....

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

[ En engasjert hverdag ]

[ En engasjert hverdag ] [ En engasjert hverdag ] Kanvas Stiftelsen Kanvas er Norges største private aktør innen utvikling og drift av barnehager. Med basis i vår visjon om en engasjert hverdag er vi pådrivere for å bedre barns

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Frukt og grønt i sjette

Frukt og grønt i sjette Frukt og grønt i sjette Nanna Lien for Elling Bere og Knut-Inge Klepp Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap Involverte i prosjektet Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer