Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering Styret 2005 og administrasjonen... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5"

Transkript

1

2 Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2005 og administrasjonen Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr Resultatregnskap Bruk av midler Noter til årsregnskapet.. 11 Revisjonsberetning Fokus for Frukt og Grønt Forum PR - Informasjon Skolefrukt Markedsføring MER-kampanjen

3 Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har lagt bak seg sitt 55. arbeidsår i god skikk. Det er grunn til å takke de ansatte for god innsats for å bringe vårt gode og glade budskap ut til det norske folk og til frukt/grøntbransjen i Norge. Markedet for frukt og grønnsaker i Norge er inne i en bra vekst. Med bakgrunn i Opplysningskontoret for frukt og grønnsakers rammevilkår, er det en stor utfordring i fremtiden for kontoret å bidra til at de norskproduserte varene tar sin andel av veksten av totalmarkedet basert på bærekraftige strategier for fremtiden. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har hatt som mål å etablere et renommé som et kompetansesenter innen vår bransje. Gjennom strategiene for å oppnå det, har dette vært å gi et bidrag til en målrettet utvikling langs hele verdikjeden med sikte på å øke forbruket av våre varer. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har klart formulerte strategiske mål som det er viktig å nå for på sikt å skape en tilfredsstillende utvikling i forbruket av frukt/grønt. Vi må likevel alltid kunne ha et åpent sinn rundt strategivalg og ha en løpende diskusjon om hvilke strategier vi skal legge i bunn for virksomheten ved Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Gjennom 2005 har brukertallene hver måned for økt, det er svært gledelig. Det må derfor være et mål for fremtiden å videreutvikle vårt nettsted for å effektivisere informasjonsstrømmen mot pressen, bransjen og publikum. Opplysningskontoret for frukt og grønnsakers frukt/grønt leksikon er nå digitalisert og gjort tilgjengelig for bransje og publikum ved en ny-lansering i Dette er viktig for å kunne bygge en solid kunnskap, både i bransje og i forbrukermarkedet rundt våre produkter. Det er grunn til å glede seg over at Opplysningskontoret for frukt og grønnsakers produkt-spot er på radio har fått god respons og oppmerksomhet. De har bidratt til å støtte de norskproduserte varene i markedet i sin sesong. Det har vært arbeidet med å utvikle e-lærings løsninger som har vært et effektivt verktøy for å utdanne frukt/grønt-ansatte i dagligvarehandelen. Slike programmer er viktige for at kunnskap skal kunne bygges på alle nivåer for å øke forbruket av frukt/grønt i Norge. Kontoret gjennomførte også i 2005 sin årlige konferanse; Frukt og Grønt Forum. Dette årets program var rettet mot hvordan man skal få barn og ungdom til å spise mer frukt og grønnsaker. Skolen er sentral i denne sammenhengen, og det er spesielt viktig nå når denne viktige arenaen er i endring når det gjelder skolemåltidet. Skolefruktens plass i fremtiden er av stor betydning for bransjen ved at det på denne arenaen blir lagt føringer og vaner for den oppvoksende slekts fremtidige forbruk av frukt/grønt. All kjent forskning bygger opp under det enkle faktum at spisevaner blir etablert tidlig i alle menneskers liv. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har tatt konsekvensen av dette og søkt gjennom ulike prosjekter rettet mot barn og ungdom å bidra til at forbruket av frukt og grønnsaker skal øke i fremtiden. Dette gjelder Skolefrukt ordningen som i 2005 har vært under store organisatoriske endringer ved at alle rutiner i ordningen er blitt datafisert. Det er videre MER-kampanjen som bygger opp under at idretts-norge i langt større grad enn nå, skal ha tilbud om oppskåret frukt og grønnsaker på alle sine arrangementer. Videre har man gjennom prosjektet Fruktfest forsøkt å få til en endring i de norske barnehagene når det gjelder spesielt bruk av oppkuttet frukt og grønnsaker i bursdagsselskaper som feires i barnehagen og for så vidt i de enkelte hjem. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har i 2005 hatt en markant nyorientering i sin virksomhet gjennom alle de nye elementene som er nevnt over, og en styrking av tiltak som vi har drevet over flere år. Det er grunn til å glede seg over dette fordi det gir gode muligheter til å møte framtiden bokstavelig talt på en fruktbar måte. Oslo, 30. januar 2006 Oddmund Østebø 3

4 Formål OFG skal gjennom markedsførings- og informasjonsaktiviteter stimulere til økt totalforbruk av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i det daglige kostholdet i Norge. Visjon OFG skal være Norges viktigste pådriver, kompetansesenter, idéskaper og inspirator for å påvirke bruken av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter. OFG skal være en konkurransenøytral medbygger av totalmarkedet for frukt og grønt i Norge. Organisering Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), lokalisert i Oslo, er en felles organisasjon for grøntbransjen i Norge, som er opprettet for å drive generisk (nøytral) informasjons- og markedsføringsarbeid til nytte for alle som produserer og selger friske grøntvarer. OFG skal rette sine aktiviteter mot handelsleddet og forbruker, for der i gjennom å øke forbruket og totalmarkedet av frukt og grønnsaker. OFG er organisert som en offentlig stiftelse med en urørlig kapital på kr Beløpet er fordelt i ni like deler på de organisasjonene som etablerte stiftelsen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Oikos - Økologisk Landslag, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Bama-Gruppen, Coop, Norgesfrukt. Finansiering OFG finansieres ved hjelp av midler fra den kollektive dekningen av omsetningsavgift på hagebruksprodukter, andre jordbruksavtalemidler, oppdragsmidler (bl.a. fra norske produsenter) og andre bidrag. I tillegg mottar OFG midler fra Sosial og helsedirektoratet for finansiering av Skolefruk-prosjektet, som driftes gjennom et eget kostnadssenter i OFG. Rettmessig bilde av utviklingen og resultatet Etter styrets oppfatning gir årsberetningen for 2005 et rettmessig bilde av utviklingen og resultatet av virksomheten for regnskapsåret

5 Styret 2005 Organisasjon: Medlem: Varamedlem: Norges Bondelag Hans Ellef Wettre (AU-medlem) Anne-Kari Hedlund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Jostein Lutro Kirstin Sollid Norges Gartnerforbund Amund Huseby (AU-medlem) Jon Røine Grøntprodusentenes Samarbeidsråd Per-Odd Gjestvang Per Skjervold OIKOS Marit Sundt Asbjørn Løvstad Norges Frukt- og Grønnsakgross. Oddmund Østebø (styreleder) Stein Jørgensen Forbund Bama-Gruppen AS Jan Hammarstrøm John Niclas Hage Coop Norge Øyvind Bergstrøm Geir Ødevarp Norgesfrukt AS Trond Storrud (AU-medlem) Tomm Søgaard Administrasjon Kontoret var i 2005 bemannet som følger. Direktør: Informasjonssjef: Markedskonsulent: Sekretær: Matkonsulent: Prosjektleder Skolefrukt: Guttorm Rebnes Britt Kåsin Tone Eggum Kari Jørgensen Toril Gulbrandsen Sveinung Grimsby 5

6 Redegjørelse for forutsetninger om fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Videre drift av OFG forutsetter fortsatt bidrag fra norsk produksjon, i dag landbruksoppgjøret. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i OFG anses tilfredsstillende. Det avholdes regelmessige internmøter hvor ledelse og ansatte har en åpen dialog. Sykefraværet i 2005 var på et tilfredsstillende lavt nivå. Det var i 2005 ikke noen personskader, ei heller hadde OFG skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Likestilling OFGs administrasjon består av fire kvinner og to menn. Lederen for kontoret er mann. Styret i OFG har ni mannlige styremedlemmer. Både styret og OFGs ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting er naturligvis å innfri samfunnets forventninger på sikt. Ytre miljø Bedriftens virksomhet har begrenset forurensende effekt på det ytre miljø. Disponering av resultat Disponering av ubrukte midler er overført i ny regning innenfor forskjellige aktivitetsområder. Oslo, 28. februar 2006 Oddumund Østebø Styreleder Hans Ellef Wettre Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Amund Huseby Marit Sundt Trond Storrud Nestleder Jan Hammarstrøm Per Odd Gjestvang Guttorm Rebnes Direktør 6

7 EIENDELER noter Anleggsmidler Transportmidler Sum Anleggsmidler Omløpsmidler VPS-konto Kundefordringer Fordring Fylkesskattesjefen Andre kortsiktige fordringer Kasse Bank Bank skattetrekk Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Billån Mva-reserve Ubenyttet ved Omsetningsrådet Ubenyttet ved Kvalitet og salgsfr.tiltak Ubenyttet ved Frukt og grønt i skolen Ubenyttet ved Økologisk Landbruk Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 noter Driftsinntekter Offentlige tilskudd Elevbetalinger Skolefrukt Salgsinntekter Driftsutgifter Lønns og personalkostnader Driftskostnader (opplysningsvirksomhet) Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Overføringer Overført fra/til Omsetningsrådet Overført fra/til Kvalitet og salgsfr.tiltak Overført fra/til Frukt og grønt i skolen Overført/dekket Oslo, 28. februar 2005 Oddumund Østebø Styreleder Hans Ellef Wettre Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Amund Huseby Marit Sundt Trond Storrud Nestleder Jan Hammarstrøm Per Odd Gjestvang Guttorm Rebnes Direktør 8

9 Motatt Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inn./kostn. inntekter midler Omsetningsavgiftens midler Ubenyttet pr Tilbakebetalt ubenyttet pr Mottatte midler Finansinntekter Langsiktige produktkampanjer Opplæringskonsept rettet mot butikk Pressesamarbeid/informasjon Brosjyre/butikkplakater/leksikon Andre tiltak Reklamelager Administrasjon/driftsutgifter SUM Netto forbruk Overført til neste år Kvalitets- og salgsfremmende tiltak Ubenyttet pr Overført til Grønt kort Mottatte midler Langsiktige holdningskampanjer (MER) Langsiktige produktkampanjer Markedsundersøkelser Opplæringskonsept rettet mot butikk Bransjeagenda Presseaktivitet Brosjyre/butikkplakater/leksikon Storhusholdning Skoletiltak/ernæring Grønt kort SUM Netto forbruk Overført til neste år

10 Motatt Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inn./kostn. inntekter midler Skolefrukt Ubenyttet pr Overført til Grønt kort rest av midler fra Overført til neste år Mottatte midler Finansinntekter Lønn og sosiale utgifter Driftsutgifter Informasjonstiltak Elevbetalinger Prisnedskrivning SUM Netto forbruk Overført til neste år Økologisk Inf.kampanje Ubenyttet pr Overført til neste år SUM 0 Netto forbruk 0 Overført til neste år Sum mottatt Netto forbruk Resultat

11 NOTE 1 Bundne midler Grunnkapital er satt inn på egen bankkonto med kr NOTE 2 Offentlig tilskudd Avgiftspliktig del av tilskudd er kostnadsført på prosjektene. NOTE 3 Elevbetalinger Skolefrukt Elevbetalinger er inntektsført med kr Elevbetalingene er basert på innbetalinger av kr. 2,50 pr. frukt pr dag fra elever som har foretatt innbetaling via Skolefrukts administrasjonssystem. Beløpet har uavkortet blitt utbetalt til leverandørene som har levert frukt og grønnsaker på de aktuelle skoler. OFG foretar kun en administrativ jobb, ved innkreving og utbetaling, uten å trekke gebyrer eller å beregne avanse. NOTE 4 Lønns og personalkostnader Lønn Kr Arbeidsgiveravgift Kr Pensjonsforsikring Kr Andre ytelser Kr Sum personalkostnader Kr Lønn og annen godtgjørelse til Daglig leder Kr Honorar til OFGs styre Kr Lønn Kr Arbeidsgiveravgift Kr Pensjonsforsikring Kr Andre ytelser Kr Sum personalkostnader Kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr Herav bistand kr Beløpene er ekskl. mva. NOTE 5 Varige driftsmidler Bil Anskaffelseskost Avgang Kr Anskaffelseskost Kr Akkumulert avskrivning Kr Bokført verdi Kr. 0 Avskrivningstid 7 år lineært 11

12 12

13 OFG har gjennom 2005 arbeidet etter strategi-, markeds- og PR-planen for Planen skal, på samme måte som planen for 2004, lede OFGs arbeid med å finne frem til målrettede virkemidler som bidrar til å rive ned barrierene som hindrer et økt forbruk av friske frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Man har gjennom 2005 videreutviklet og intensivert arbeidet med å etablere OFG som et kompetanse- og tjenesteleverandør for verdikjeden, pressen og media. Arbeidet med å etablere et renommé tar imidlertid tid, men på samme måte som for 2004 har man i løpet av 2005 fått svært gode tilbakemeldinger om at man er på rett vei. Det være seg tilbakemeldinger fra aktørene langs verdikjeden som fra media og forbrukere. OFG har i sin strategiplan definert tre hovedbarrierer for hvorfor forbrukeren ikke spiser mer friske frukt, bær, grønnsaker og poteter: inspirasjon, kunnskap og tilgjengelighet. Disse hovedbarrierene gir en ramme for alle OFGs aktiviteter noe som bidrar til et fokus på det som betyr mest for en økning i forbruket. Aktiviteten mot inspirasjon består hovedsakelig av arbeid med PR- og informasjon. OFG blir oppfattet som en svært troverdig og objektiv informasjonskanal. Etterspørselen etter redaksjonelt stoff er stor. Utfordringen er imidlertid å finne frem til vinklinger som media ser som interessante. Med bakgrunn i dette har OFG i løpet av 2005 videreutviklet sitt arbeid med PR- og informasjon ved å rette seg mer mot dags- og regionalpresse. I tillegg har man videreført de gode samarbeidene man over tid har bygget opp med den kulørte ukepresse. På samme måte som i 2004, har man for 2005, fokusert på hvordan man skal klare å få folk til å oppfatte frukt som snacks og grønnsaker som hurtig mat. Arbeidet inn mot presse og media understøttes videre med OFGs digitale strategi hvor pressen og andre samarbeidspartnere selv kan finne frem til bilder og materiell i frukt.no sitt bilde- og mediaarkiv. Tilgjengeliggjøringen av materiell på denne måten, synes å ha vært en riktig beslutning både i form av gode tilbakemeldinger og høy bruksfrekvens fra pressen og bransjen. Kunnskap er en kritisk barriere for økt forbruk. OFG har derfor for 2005 videreført arbeidet med e-læring, og har oppnådd gode resultater hos enkelte av dagligvarekjedene. E-læringssystemet har etablert seg som et fleksibelt, kostnadseffektivt og brukervennlig verktøy for å spre kunnskap bland frukt- og grøntansatte i dagligvarehandelen. Frukt.no, som paraplykonsept i OFGs betalte reklamekampanjer for enkeltprodukter på radio, i fagpresse og ved hjelp av tipsfoldere, ser ut til å virke godt og etter hensikten. Etter testing av kampanjene tyder det på at kunnskapen oppfattes av målgruppene. Kampanjene har videre generert sterk vekst i bruken av frukt.no gjennom hele Arbeidet med å spre kunnskap ble ytterligere styrket ved lanseringen av frukt.no sitt frukt- og grøntleksikon i oktober Det er utarbeidet både en bransje- og en forbrukerversjon som skal bidra til å spre riktig faktainformasjon om frukt og grønnsaker. Leksikonet har blitt svært godt mottatt, noe som besøkstallet også bekrefter. Etterspørselen etter fakta om frukt og grønnsaker er stor, og det tyder på at man skal kunne inngå flere spennende samarbeid for Frukt og Grønt Forum 2005 ble arrangert 27. oktober. Årets tema var hvordan man skal klare å etablere varige spisevaner av frukt og grønnsaker hos barn og unge, og hvordan kommersielle og offentlige krefter kan arbeide sammen. Konferansen var en suksess, og man klarte å belyse en rekke muligheter som bransjen og myndighetene bør ta tak i. OFGs konsepter rettet mot tilgjengelighet Skolefrukt, MER og Fruktfest har gjennom 2005 blitt videreutviklet og styrket. Skolefrukt har gjennom et nytt web-basert administrasjonssystem og økte resurser på kommunikasjon fått en økt tilslutning både fra skoler og elever; MER har blitt svært godt mottatt blant kretser, særforbund og klubber inn under Norges idrettsforbund og Fruktfest har blitt testet ut og er svært godt mottatt blant barnehager og småbarnsforeldre. Arbeidet med å styrke disse tre prosjektene vil fortsette i

14 Frukt og Grønt Forum er et årlig bransjeforum for kategorien frukt og grønnsaker. Årets arrangement ble holdt på UBC Ullevål Stadion 27. oktober. Temaet for årets arrangement var: - Hvordan etablere varige spisevaner hos barn og ungdom på frukt og grønnsaker? - Kan samfunnsinteresser og kommersielle interesser arbeide sammen? Konklusjonen: Spisevaner dannes tidlig. Det er derfor vesentlig at barn forsøker å smake og at vaner etableres. Eksempelvis er tilgjengelighet av frukt og grønnsaker i spiseklare porsjoner der barn oppholder seg viktig. I tillegg til tilgjengelighet er markedsføring og påvirkning av barn for å etablere gode og positive vaner tidlig, viktig. Barn er kresne, og de kan lett velge å ikke ville smake og ville spise frukt og grønnsaker om man ikke tar hensyn til barns handlemønster. Samfunnsinteressene og de kommersielle interessene er sammenfallende. Man har felles mål om å øke forbruket og man ønsker å etablere gode vaner hos barn tidlig. Det var noe uenighet om hvor vidt man skal markedsføre mot barn. Spørsmålet er om målet helliger midlet. Å få barn til å bli påvirket til å oppfatte det positivt og riktig å spise frukt og grønt vil være avgjørende for deres voksne helse. Barn blir kontinuerlig påvirket planmessig og effektivt. Innen frukt og grønnsaker har imidlertid påvirkningen vært liten. Er det derfor riktig å gå mer effektiv til verks gjennom offensive reklame og PR kampanjer, eller vil man nå målet kun gjennom å gjøre frukt og grønnsaker tilgjengelig? Med all fokus i media og tilbakemeldinger fra bransjen vurderes arrangementet for å ha vært utbytterikt og en suksess. Årets foredragsholdere: Dr. Philos Elling Bere, Universitet i Oslo Trond Myhrvold, Adm. Dir., Research International, Oslo Margaret Brusletto, Kommunikasjonsdirektør, McDonald s, Oslo Prof. Fergus Lowe, School of Psychology, University of Wales, Bangor, UK 14 Frukt og Grønt Forum 2005 ble avholdt 27. oktober. Frukt og Grønt Forum er etablert som en årlig konferanse som setter fokus på strategisk viktige spørsmål for frukt- og grøntkategorien. Frukt og Grønt Forum 2005 var det tredje i rekken.

15 Pressesamarbeide Det har vært et høyt aktivitetsnivå hva pressesamarbeidet angikk for Pressekonferanser, presseturer, samarbeider med dags-, fag- og ukepresse, radio- og TV-innslag, utsendte pressemeldinger og artikler lagt inn på og i takt med årstiden, er kjernen i vårt virke. Alle aktiviteter har blitt gjennomført opp mot de skiftende årstidene og sesongene, og lagt opp mot den gjeldene strategi- og aktivitetsplan. Dagspresse Totalt har OFG deltatt i 65 avisoppslag i riks-, regional og lokalaviser. Dette har vært alt fra vanlige intervjuer over aktuelle temaer knyttet opp mot de skiftende sesongene, til konkrete matfaglige samarbeid som oppfølging fra pressekonferanser og presseturer i regi av OFG. Fagpresse Totalt har OFG hatt 30 samarbeidsoppslag. OFG har hatt med fagpressen på pressetur og pressekonferanser. Videre er det levert stoff til 12 av Gartneryrkets utgaver. Det har blitt gjennomført samarbeid med Dagligvarehandelen om smoothies og trender fra USA, i tillegg til løpende oppslag fra presseturer og pressemeldinger. Fagbladene: Kjøkkenskriveren, Kjøkkensjefen og Matindustrien har alle hatt artikler om kokkekonkurransene Årets Grønne Kokk og Årets Hulda. I helsemagasiner som Shape Up, Maizon, Mozon og I Form har man oppslag om salater, vegetarmat, ukjente frukt og grønnsaker, smoothies og hvorfor frukt og grønt er viktig for kostholdet. Eksempler på oppslag i dags og fagpresse i løpet av 2005 hvor OFG har vært bidragsyter. 15

16 Ukepresse OFG har totalt samarbeidet om 208 helsider i Aktivitetsnivået har vært høyt mot ukepressen. Det meste har hatt budskap om at frukt og grønnsaker er friske, velsmakende og spennende produkter som er lettvint å tilberede til hverdags, men som også har sin selvfølgelige rolle til fest. OFG har i løpet at året bl.a. arrangert oppskriftskonkurranse over temaet krydderurter og asparges. Oppslutningen var meget god. Radio Totalt har OFG deltatt i 136 radioprogrammer i Innslagene på lokal-, regional- og riksradio har vært rettet inn mot årstidens produkter, markedssituasjonen og inn mot høytidene. Det har i tillegg blitt produsert stoff med bakgrunn fra presseturer, pressekonferanser, utsendte pressemeldinger og stoff som har vært lagt ut på TV OFG har deltatt i 9 TV-programmer i Det har vært en klar økning i antall ganger man har deltatt redaksjonelt i TV-programmer i 2005 sammenlignet med TV-kanalene har vært sterkt motivert for å fronte ulike innslag der frukt, bær, grønnsaker og poteter er fokusert. Siste grønne TV-innslag i 2005 var asparges som tema i årets Julenøtter i NRK. Utover dette har OFG frontet høstgrønnsaker i NRK Frokost TV, Fruktfest i TV2s God Morgen Norge, eksotiske grønne produkter og bananen 100 år i Norge på Budstikka TV og inngåelse av MER-avtaler med idrettsorganisasjoner på TV Norges sportsnyheter. Fra samarbeid og oppslag i Allers 5/2005 Fra samarbeid og oppslag i Norsk Ukeblad Fra samarbeid og oppslag i Familien 3/

17 Pressemeldinger og nyhetsbrev Totalt har det blitt sendt ut 13 pressemeldinger og 10 nyhetsbrev til presse og bransje. Pressemeldingene har fulgt de skiftende sesongene, men har også trukket frem nye trender innen forbruk og hva som skjer på forskning. OFG har hele 2005 sendt ut nyhetsbrev til pressen og til bransjeaktørene. Etter tilbakemeldingene har dette vært en god satsning. Pressearrangementer Det har blitt gjennomført presseturer til Tromsø og Kristiansund hvor potet var i fokus. Videre har man vært i Vestfold med asparges som tema og i Oppegård i Akershus hvor en nyoppstartet plommeprodusent ble besøkt. I mai deltok OFG sammen med grøntbransjen på Økern under gjenåpningen av Karl Johans gate med 6 oppsiktsvekkende langbord med oppskåret frukt og grønt. Kronprins Haakon Magnus sto for åpningen. Arrangementet ble en stor suksess og ble referert i riks- og lokalmedier. OFG deltok sammen med de andre opplysningskontorene i landbruket med felles stand på Streif 2005 på Karl Johan. Streif 2005 ble arrangert av Landbruksdepartementet og var en del av 100-årsmarkeringen for unionsoppløsningen hvor man ønsket å sette norsk mat i fokus. Temaet for opplysningskontorenes fellesstand var matpakka gjennom 100 år. Arrangementet ble åpnet med en pressekonferanse hvor Landbruksminister Lars Sponheim deltok. Arrangementet ble en suksess. I november arrangerte OFG sammen med Eksportutvalget for fisk et felles pressearrangement på restaurant Gamle Rådhus over tema Lutefisk og Potet. Det var en stor oppslutning fra pressens side. Samtlige arrangementer har gitt en god pressedekning i dags-, fag-og ukepresse, radio og TV. Grøntbransjen deltok i nyåpningen av Karl Johans gate. OFGs nyhetsbrev i 2005 som sendes ut til pressen. 17

18 Oppskriftskonkurranse med COOP Coop arrangerte en grønn oppskriftskonkurranse gjennom hele Den var meget vellykket, og det ble derfor besluttet å fortsette konkurransen i 2005 over tema ernæring. Oppslutningen visste seg å bli enda større enn forrige år. Konkurransen ble avsluttet ved utgangen av Banan 100 år i Norge i I 2005 var det 100 år siden bananen første gang ble importert til Norge. OFG fulgte opp dette gjennom oppslag i 20 ulike medier dags-, fag- og ukepresse og i radio og TV. Det ble bl.a. understreket at bananen er vår største frukt hva forbruk angår, og at den har en spennende jubileumshistorie i Norge. Oppslag om COOPs oppskriftskonkurranse 2005 i Gartneryrket. Oppslag i Dagligvarehandelen i forbindelse med bananens 100-års jubileum. 18

19 Bakgrunn Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) og Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) har siden 1996 samarbeidet om å etablere en abonnementsordning for frukt og grønnsaker i grunnskolen på lik linje med skolemelkordningen. Abonnementet betales av foreldre/foresatte og koster kr 2,50 inkl. mva pr. dag. Abonnementet er videre subsidiert med kr 1,- pr. dag. Dette prisnedskrivningstilskuddet får leverandørene utbetalt etterskuddsvis. Satsingen er et ledd i arbeidet med å øke forbruket av frukt og grønnsaker i befolkningen, basert på den betydelige helsegevinsten som er påvist ved et høyt inntak. Skolefrukt er også et verktøy for skolene til å oppfylle Shdir s retningslinjer for skolemåltidet i grunnskole og videregående skole. Status Våren 2005 deltok skoler og elever i Skolefrukt. Høsten 2005 deltok i alt skoler og ca elever. 102 av skolene har lokalbutikk som leverandør av skolefrukten. Organisering Skolefrukt er siden finansiert gjennom Helsedepartementet. Ansvaret for ordningen er videre delegert og ligger hos Shdir. OFG har sin tur blitt gitt ansvaret for den løpende driften og administrasjonen av utbetalingen av prisnedskrivningstilskuddet. Shdir har det overordnede ansvaret og har i tillegg ansvaret for informasjons- og PR-arbeidet. OFG og Shdir har en løpende dialog. Skolefrukt er en egen kostnadsenhet hos OFG og drives av en prosjektleder og en innleiet assistent. I påmeldingsperioden har man på timebasis ytterligere supplert staben med en timeansatt for å opprettholde servicegraden. Forenklet drift Utviklingen og testingen av administrasjonssystemet for Skolefrukt ble ferdigstilt våren Høsten 2005 lanserte man det nye systemet fullt ut mot leverandører, skoler og foresatte. Lanseringen var en stor suksess. Det har kun oppstått mindre feil som raskt har blitt rettet opp, uten videre konsekvenser. Den web-baserte løsningen gir stor fleksibilitet og et løpende innsyn i status for påmeldinger, leveringer og betalinger. En annen stor fordel med løsningen er at man har bidratt til å lette oppfølgingsarbeidet for skolene ved at den enkelte foresatt melder på sine barn direkte via Internett og betaler via nettbank eller kredittkort etter at skolene har åpnet for at de ønsker å tilby Skolefrukt. OFG foretar en ren gjennomfakturering mellom foresatte og leverandørene av frukten, uten at det beregnes gebyrer eller noen fortjeneste. Ordningen har videre muliggjort kommunikasjon via e-post til leverandører, skoler og foresatte. Det har blitt sendt ut e-post til alle landets skoler i flere runder med informasjon om ordningen på riktig målføre. Med bakgrunn i at OFG har overtatt oppfølgingen av innbetalingene fra de foresatte, har OFG måttet styrke sin stab med ressurser fra et call-senter. Avtalen med call-senteret ble inngått etter en offentlig anbudsinnbydelse. Call-senteret har i påmeldingsperiodene hatt opp til 300 telefoner om dagen, samt lest og besvart e-post fra foresatte. Skolefruktsys - Skolefrukts nyutviklede administrasjonssystem. Skolefrukt.no - Skolefrukts internettsider. 19

20 frukt.no Frukt.no blir benyttet som avsender for kommunikasjonen fra Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Når det er hensiktsmessig, suppleres frukt.no med Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker som undertekst. Valget av frukt.no som avsender ble gjort med utgangspunkt i at det er en kort og klar avsender, kombinert med at den utvetydig henviser til OFGs internettsider. Felles mal under én paraply For å bli mer synlige og for å oppnå synergieffekter i betalt reklame, har OFG utarbeidet et felles uttrykk og med felles maler for foldere, radiospotter, annonser og bannere på Internett. De felles malene kan også benyttes av produsenter og grossister. Frukt.no og flere tips finner du på frukt.no gjentas på alt materiell og skaper således én felles paraply som gir gjenkjennelse hos forbruker selv om man markedsfører ulike produkter. Mediekampanjer Mediestrategien fra 2004 ble videreført i De viktigste barrierene for et økt forbruk er, ved siden av inspirasjon og tilgjengelighet, kunnskap. Fokuset i mediakampanjene er derfor gjennom korte tips å bidra til å øke kunnskapen hos forbrukeren. Som en fellesnevner i all kommunikasjon benytter man spiseklart. For frukt uttrykkes dette ved å få frukt til å bli snacks ved oppkutting og smoothies, og for grønnsaker og poteter uttrykkes dette ved å få de til å bli hurtig tilberedt mat i forbrukers hode. Som et symbol har OFG gjennom de tre siste årene benyttet en epledeler for at forbruker skal huske å kutte opp frukten. Parallelt benyttes wok og potetmos som et huskesymbol for hvor lett grønnsaker og poteter kan tilberedes. OFG videreførte og styrket denne kommunikasjonen i 2005, både i redaksjonelle sammenhenger, så vel som i betalt kommunikasjon. Tips Radiospottene for 2004 ble besluttet videreført for 2005 da de etter å ha blitt testet scoret svært godt. I hver radiospott henstilles det til at flere tips finner du på frukt.no. Hver av kampanjene følges derfor opp med at det legges inn kampanjebannere på frukt.no, hvor klikk på bannerannonsene leder rett til tipsbasen. OFG har videreført sin strategi på å fokusere på digitalt innhold. Man har derfor kunnet utforme tipsfoldere til alle kampanjer da disse blir trykket opp til selvkost for den enkelte aktør. I 2005 ble det på forespørsel fra grossistene trykket opp i alt tipsfoldere for ulike produkter og temaer. Man har opprettet en egen menymappe for materiell som kan bestilles eller lastes ned på brasjesidene på frukt.no. I en undersøkelse, gjennomført av MMI høsten 2005, svarte hele 67% at de ønsket tips om frukt og grønnsaker i butikken der de handler. Eplekutteren har begynt å bli synlig i butikk. Den blir benyttet som et symbol for at forbruker skal huske å kutte opp frukten før den spises. Aktivitetsplanen for

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - DES 13_Layout 1 06.12.13 19.36 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D DESEMBER 2013 Julen startet med pyntet juletre i slutten av november på Amadores-stranden. LES OM: KanSKjE årets julegave

Detaljer