Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002"

Transkript

1 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen

2 A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S cm² ca cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

3 Monteringsanvisning Montering og reparasjon av varmeren må kun utføres av fagmann. Les grundig gjennom monterings anvisningen før arbeidet påbegynnes! Ignorering av regelverk og / eller feilinstallasjon kan sette personer i fare og føre til skader på eiendom. Bruksområde Dette varmeapparatet er konstruert for innmontering i campingvogner og andre tilhengere. Varmeapparatet S 3002 (P) egner seg dessuten til montering i bobiler. Montering i båter er ikke tillatt. Annen bruk er mulig etter konsultasjon med Truma. Registrering For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv 2004/78/EF for bobiler en sikkerhetsavstengningsinnretning. Gasstrykk reguleringsanleggene Truma SecuMotion / MonoControl CS oppfyller dette kravet. Gjennom montering av en sikkerhets sperreinnretning, som f.eks. gasstrykk reguleringsanlegg Truma SecuMotion / MonoControl CS, med tilsvarende gassinstallasjon, er det tillatt med drift av en typekontrollert oppvarming med flytende gass under kjøring i henhold til EF-direktiv 2001/56/EF i hele Europa. For oppvarming under kjøring i campingvogner anbefaler vi også sikkerhetsavstengningsinnretningen for sikkerhets skyld. S 3002 (P) Varmeapparatet S 3002 (P) er tillatt for montering i kjøretøy (bobiler i kjøretøyklasse M1) for persontransport med høyst 8 sitteplasser i tillegg til førersetet, samt for tilhengere (campingvogner i kjøretøyklasse O). Montering er ikke tillatt inne i busser (kjøretøy klasse M2 og M3) og i kjøretøy for transport av farlig gods. Gjeldende forskrifter må følges ved montering i spesialkjøretøy. S 5002 Varmeapparatet S 5002 er godkjent for montering i tilhengere (campingvogner i kjøretøyklasse O). Montering er ikke tillatt inne i bobiler (kjøretøy klasse M1), i busser (kjøretøyklasse M2 og M3) og i kjøretøy for transport av farlig gods. Gjeldende forskrifter må følges ved montering i spesialkjøretøy. Konformitetserklæring Trumatic S er testet av DVGW og oppfyller gassapparatdirektivet (90/396/EØF) og andre EF-direktiver som gjelder sammen med dette. For EU-land foreligger følgende CE-produkt-nummer S 3002 (P): CE-0085AP0325 S 5002: CE-0085AP0326 Varmeapparatet oppfyller varmeanleggsdirektivet 2001/56/EF med tillegg 2004/78/EF, 2006/119/EF og er påført typegodkjenningsnummeret S 3002 (P): e S 5002: e Varmeapparatet oppfyller direktivet for tenningsstøy på bilmotorer 2004/104/EF, 2005/83/EF og 2006/28/EF og har typegodkjenningsnummer: e Varmeapparatet oppfyller EMC-direktiv 2004/108/EF, og direktiv for gamle kjøretøy 2000/53/EF. Forskrifter Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassystemet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. Dessuten oppheves driftstillatelsen for varmeren og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet. Montering i kjøretøy må oppfylle gjeldende tekniske og administrative bestemmelser i hvert enkelt brukerland (f. eks EN 1949). Nasjonale forskrifter og direktiver må overholdes (i Tyskland f.eks. DVGW arbeidsinstruks G 607). I øvrige land må man følge de forskriftene som gjelder for landet. Nærmere informasjon om bestemmelsene i de aktuelle landene kan innhentes fra våre utenlandskontorer (se Truma-serviceheftet eller Forbrenningsluften må ikke hentes fra kjøretøyets indre. Forbrenningsluften må alltid tilføres utenfra. Ta hensyn til «Spesielle monteringsanvisninger» ved montering i bobiler. Valg av plass 1. Under kjøring må sjåføren ikke komme i berøring med varmeapparatet fra setet sitt. Varmeapparatet må ikke monteres rett bak førersetet. 2. Varmeren og avgassføringen skal installeres slik at det til enhver tid er lett tilgjengelig for service og enkel demontering og montering. 3. Ovnen bygges som regel inn i kjøretøyets klesskap. Monteringsutsnitt S 3002 (P): 480 x 480 mm S 5002: 510 mm bredt, 522 mm høyt. For en tilfredsstillende funks jon er det viktig at varmesokkelen og monteringskassens underkant blir montert på ett plan, slik at betjeningshåndtaket er i flukt med panelet. 4. Med hjelp av monterings-sjablonen må det kontrolle res om utsnittet i gulvet (S 3002 (P): 205 x 100 mm, S 5002: 235 x 230 mm) for innsugingen av forbrenningsluften skal være til høyre eller venstre under ovnen (bilde A viser høyremontasje, bilde G venstre montasje). Forbrenningsluft-inntaket må ikke ligge i hjulenes sprutområde, ellers må det monteres et sprutvern. Det må ikke være varmefølsomme materialer under varmeren (skjær vekk gulvteppe). PVC-gulv kan misfarges av varmen fra varmerens sokkelplate. Det får heller ikke finnes noen brennbare/varmeømtålige materialer på kjøretøyets understell i nærheten av forbrenningsluftinnsugingen, eller disse må beskyttes mot termiske påvirkninger (f.eks. med en verneplate). Bilde B: Hvis varmeapparatet monteres på en sokkel, et dobbelt gulv eller liknende, må innsugforlengeren (Art.nr , lengde 50 cm) brukes. Innsugforlengeren må stikke fritt ut i luftstrømmen ca. 5 til 10 cm under det nederste punktet av kjøretøyet (om nødvendig kan forlengeren gjøres kortere). For Trumatic S 5002 trengs det 2 innsugforlengere. 3

4 Sokkelen eller det dobbelte gulvet må tette godt mot kjøretøyets indre. På grunn av faren for at gassflammen under ugunstige vindforhold kan slå bakover, må sokkelen være laget av et ikke brennbart materiale eller være kledd med metall på innsiden. For å unngå opphopning av uforbrent gass, må sokkelen ha en lufteåpning på minst 2 cm² nederst, eller være åpen på undersiden. 5. Avgassledninger og avtrekk må installeres slik at avgasser ikke kan trenge inn i kjøretøyet. For raskt å oppnå jevn varmluftfordeling samt reduksjon av varmerens ytter temperatur anbefaler vi at varmeren brukes sammen med Trumavent-varmluftsystem. Som tilleggsutstyr kan varmeovnen Trumatic S 5002 også leveres med en spesiell monteringsinnsats for to Trumavent-vifter. Forarbeide og monteringsinnsatser 1. Fest sjablongen for hulltagning med stifter, og pilen må peke nøyaktig på utsnittets forkant (R = høyremontering, L = venstremontering). 2. Sag opp åpningen og stikk opp hullene for de fem festeskruene. Vær nøye med målene! 3. Bilde A: Plasser rammedelen (5) i hullet og trykk utover. Forspenn evt. overstykket ved å krumme det slik at rammen sitter ordentlig fast. 4. Bilde D: Stikk ut de forhåndsutstansede åpningene for gjennomføring av avgassrøret (R = høyremontering, L = venstremontering) i den ytre delen av monteringsinnsatsen. Ved liten monteringsdybde kan avgassrøret på varmeovnen S 5002 også føres ut på siden (R1 eller L1). Ved montering av et spesialrør for innvendig gasstilkobling (se «Gasstilkobling») skal begge hullene åpnes. Hvis det skal monteres en Trumavent-vifte og/eller den elektriske tilleggsvarmeovnen Truma Ultraheat, skal de respektive forhåndsutstansede dekslene (T) eller (U) fjernes og formonteres på monteringsinnsatsen i henhold til vedlagte monteringsveiledning. 5. Bilde C: Legg den ytre (1) og den indre (2) delen av monteringsinnsatsen oppå hverandre og skru dem fast med 5 skruer (19). På varmeovnen S 5002 skal skruene (19a) brukes ved høyremontering og skruene (19b) ved venstremontering. Dersom det ikke blir bygget inn en vifte, må de 3 skruene (35) allikevel skrues fast. 6. Skru fast den formonterte innbyggingskassetten i utskjæringen med 6 skruer (6) skrått utover. Montering av varmeren Trumatic S 3002 P 1. Bilde A: Plasser varmeren i i gulvåpningen. Skyv inn termostatføleren med skjermplate (7) i spalten (8) inntil den griper hørbart inn i festebøylen (9) (bilde A viser høyremontering, bilde G viser venstremontering). Termostatføleren (7) må alltid sitte på varmerens forside (mot rommet). Termostatføleren (7) og kapillarrøret (10) må ikke under noen omstendighet være i kontakt med varmeveksleren eller varmepanelene! 3. Bilde A: Skru fast varmeren med de 5 skruene (3) i de forborede punktene i hjørnene og midt på foran. Forsterk evt. gulvkonstruksjonen med lister. 4. Bilde A: Trykk fjæren (30) ut av transportsikringen slik at den ligger an mot innbyggingskassetten (ellers virker ikke tenningen). 5. Bilde A: Stikk inn trykk-stangen med ringfjær (11) i tenningssikringsventilen (12). Fest tenningskabelen (38) på trykkstangsiden i innbyggingskassens 3 bøyler (39). Trumatic S Bilde A: Plasser varmeren i gulvåpningen. Skyv inn termostatføleren med skjermplate (7) i spalten (8) inntil den griper hørbart inn i festebøylen (9) (bilde A viser høyremontering, bilde G viser venstremontering). Termostatføleren (7) og tenningsautomaten (15) må alltid sitte på varmerens forside (mot rommet). Termostatføleren (7) og kapillarrøret (10) må ikke under noen omstendighet være i kontakt med varmeveksleren eller varmepanelene! 2. Bilde C: Skyv varmeren til den bakre avstandsvinkelen (18) i innbyggingskassetten. 3. Bilde A: Ta tenningsauto maten (15) ut av holderen. Skru fast varmeren med de 5 skruene (3) i de forborede punktene i hjørnene og midt på foran. Forsterk evt. gulv-konstruksjonen med lister. 4. Kontroller at kontaktkoblingene ( ) på tennboksen (15) sitter korrekt. Skyv deretter tennboksen (15) inn i sporene (16) til anslag (bilde A viser høyremontering, bilde G viser venstremontering). 5. Bilde A: Stikk inn trykk-stangen med ringfjær (11) i tenningssikringsventilen (12). Trumatic S 5002 For montering av et varmeapparat Trumatic S 5002 fra byggår 05/98 i utskiftning med et varmeapparat Trumatic S 5002 inntil byggår 05/98 gir Truma et ekstra nødvendig monteringsblendersett (spør din forhandler). 1. Bilde A: Sett så ovnen inn i utskjæringen i gulvet. Skyv ter mostatføleren med beskyttelsesdeksel (7) inn i spalten (8) og fest fast med plateskrue (9). (Bilde A viser høyremontasje og bilde G viser venstremontasje). Termostatføleren (7) og tenningsautomaten (15) må alltid sitte på varmerens forside (mot rommet). Termostatføleren (7) og kapillarrøret (10) må ikke under noen omstendighet være i kontakt med varmeveksleren eller varmepanelene! 2. Bilde A: Tennings auto maten (15) tas ut av holderen. Skru fast ovnen med de 5 skruene (3) i punktene som er boret i hjørnene og framme på midten. Evt. må gulvkon struksjonen forsterkes med lister. 3. Kontroller at kontaktkoblingene ( ) på tennboksen (15) sitter korrekt. Skyv deretter tennboksen (15) inn i sporene (16) til anslag (bilde A viser høyremontering, bilde G viser venstremontering). 4. Bilde A: Sett så trykk-stangen med ringfjær (11) inn i tennsikringsventilen(12). Sett håndtaket (55) slik på trykkstangen (11) at pilen viser mot «0» stillingen (midten av ovnen). 2. Bilde C: Skyv varmeren til den bakre avstandsvinkelen (18) i innbyggingskassetten. 4

5 Avtrekk Varmeren må kun brukes med toppavtrekk. Denne må monteres loddrett eller med høyst 15 graders helling! Bilde F: Plasser toppavtrekket slik at avgasslangen fra varmeren får en så rett og direkte stigning som mulig (min. 1,5 m, maks. 3 m). Med en slangelengde på 1,5 m må høyden være minst 1 m. Den videre trekkingen av slangen må foregå tilnærmet vertikalt. Trumatic S 3002 (P) Bilde E: Skjær ut en åpning med Ø 60 mm med en sentrumsavstand på minst 55 mm fra sideveggene. Trumatic S Bilde E: Skjær ut en åpning på 70 mm Ø med en middels avstand på minst 60 mm til sideveggene. 2. Bilde E: Er taket dobbelt, må der legges inn et trestykke i hulrommet, eller det legges inn en kretsformet innrullet blekkstrimmel (20) ca. 220 lang og 1 mm tykk inn i taket for å forhindre at takplatene blir sammenklemte når de skrues fast. Det ville ellers føre til at taket ikke lenger er vanntett. 3. Bilde E: Stikk avtrekket ovenfra gjennom taket og fest innvendig med ringmutter (21). Sikre deretter ringmutter (21) med en skrue (44). Tetning foretas via vedlagt gummipakning uten bruk av andre tetningsmidler. Avgassopplegget Til Trumatic S skal det kun benyttes Truma avgassrør AE 3 eller AE 5 i rustfritt stål med Truma isolasjonsrør ÜR eller ÜR 5 (APP), da varmeovnen kun er testet og godkjent med disse rørene. Avgasslangens lengde min. 1,5 m, maks. 3 m! Monteringen forenkles betraktelig ved å krumme det rustfrie røret og trekke opp O-ringen med hjelp av Biege-Boy (Art.nr ). 2. Skyv opp overrøret (41) på avgasslangen (må nå fra avtrekket til innbyggingskassettens bakside, se bilde E + D). 3. Bilde D + E: Trekk slangen så rett som mulig mot veggen. Skyv avgasslangen (40) så langt den går inn i avtrekket og fest med plateskrue (28). Avgassrør (40) med overrør (41) må være lagt med stigning i hele sin lengde og være fast og varig montert med flere rørklammere (42), da det ellers kan danne seg en vannansamling som forhindrer fritt avtrekk for avgassene. Gasstilkopling Bilde A (e): Driftstrykket til gasstilførselen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Bilde G: Gassledningen (32) må være tilkoblet med en skjæreringskobling på stussen (33), 8 mm utvendig diameter. Gasstilkoplingsniplene på varmeren må ikke bøyes! Ved tiltrekking av tilkopling må man holde mot med nøkkel! Slangen skal legges slik at varmeren kan tas ut for service. Kontroller at gassledningen er fri for smuss, spon ol. før den tilkoples varmeren! Etter ønske kan det leveres et spesialrør for innvendig-gasstilkopling som blir skrudd til gassforsyningsstussen (33) med en vinkelforbindelse Gassanlegget må være i henhold til de tekniske og administrative bestemmelsene for det enkelte brukerland (i Europa f.eks. EN 1949 for kjøretøyer). Nasjonale forskrifter og reglverk må overholdes (i Tyskland f.eks. DVGW arbeidsinstruks G 607 for kjøretøyer). Varmepaneler 1. Bilde G: Trykk håndtakshylsen (26), Piezo-tenneren (27) dersom ovnen er utstyrt med denne, og den integrerte betjeningsenheten (51) til Trumavent-viften TEB inn i åpningene (ta hensyn til høyre- eller venstremontering!). Sett blendingsdeksel (50) på de ubrukte hullene. Gjelder kun Trumatic S 3002 P Jordledningen (34) må tilkobles tenneren (27) og jordingskontakten (37) på frontdekselet. 2. Trykk inn typeskiltet (52) i vindusutsparingen (pass på høyre- eller venstremontering!). 1. Kople avgasslangen til varmeren: Skyv tettingsplaten (22) ca. 3 cm opp på avgasslangen (kloen vendt mot avgasstussen på varmeren). Skyv på trykkringen (25) Vri forsiktig O-ringen (23) på avgasslangen og stikk avgasslangen så langt det går inn i avgasstussen. Skyv O-ring, trykkring og tet tingsplate mot avgasstussen. Heng på tettingsplaten (22) ved å vri den og skru den fast med skrue (24). 3. Med integrert betjeningsdel (51) festes tilkoplingskabelen (53) til Trumavent-viften TEB til betjeningsdelen. Bøy bøylen (54) på innbyggings-kassetten bakover og trekk tilkoplingskabelen (53) gjennom. Gjelder kun Trumatic S 3002 P Skyv flatstiftkontakten på tenningskabelen (38) pa tilkoplingen (36) på trykktenneren (27) og skyv iso leringen (43) opp (se bilde A). Trumatic S 3002 (P) 4. Sett frontdekselet inn i de nedre festene. Før reguleringsstangen (11) inn i hylsen (26) nedenfra og sett frontdekselet i inngrep øverst. Sett betjeningshåndtaket (55) inn på reguleringsstangen (11) ovenfra, slik at pilen står i «0»-stilling. Trumatic S 5002 Etter hver demontering må det monteres en ny O-ring (23). 4. Sett frontdekselet inn i de nedre festene. Skyv reguleringsstangen (11) med betjeningshåndtaket (55) inn i håndtakshylsen (26) nedenfra og sett kledningen i inngrep øverst. 5

6 Kamin-flammepanel Elektrisk tilkobling 12 V Elektriske ledninger, koblings- og styringsenheter for varmeapparater må være plassert i kjøretøyet på en slik måte at det ikke er noe som hindrer dem i å virke som de skal, under normale driftsbetingelser. Alle ledninger som legges ut av kjøretøyet, må legges med sprutsikker gjennomføring. Montere panelet Plugg inn 12 V-ledningen i elektronikken (sett inn støpselet slik at de to ledningene fra støpselet går nedover). Fest ledningen i klemmen (d) på panelgulvet. Sett frontdekselet inn i de nedre festene. Skyv reguleringsstangen (11) med betjeningshåndtaket (55) inn i håndtakshylsen (26) nedenfra og sett kledningen i inngrep øverst. Den medfølgende kabelen (1,5 m) kobles til bilens sikrede nett (sentralstrøm 5 A). Det er ikke nødvendig å ta hensyn til polariteten. Ingen ytterligere forbrukere må være tilkoblet tilførselsledningen! d 12 V Ved bruk av nett- eller strømforsyningsapparater er det viktig å huske på at denne ene regulerte utgangsspenningen leverer mellom 11 V og 15 V, og at brumspenningen er < 1,2 Vss. For de forskjellige brukstilfellene anbefaler vi ladeautomatene til Truma. Spør din forhandler. Andre ladeapparater må bare brukes med et 12 volts batteri som buffer. Tilførselsledningen (12 V) føres bakover og festes ved hjelp av medfølgende klammer på sokkelen til varmeapparatet. Funksjonstest Etter montering må det kontrolleres at propangassledningene er tette. Det skal utstedes en kontrollattest (i Tyskland f.eks. i overensstemmelse med DVGW arbeidsinstruks G 607). Alle varmerens funksjoner må testes i overensstemmelse med vedlagte bruksanvisning. Kjøretøyets innehaver skal ha bruksanvisningen med utfylt garantikort for hånden. Varselmerking + 12 V Det gule varselklistremerket som følger med varmeren skal plasseres av installatøren eller eieren på et godt synlig sted i kjøretøyet (f.eks. på døren til kless kapet)! Klistremerker kan også bestilles fra Truma. Betjeningselement Kamin-flammepanelet er beregnet på standard høyremontering. For venstremontering må betjeningselementet på kaminflammepanelet flyttes til høyre side. Gjør dette ved å trekke av kabelen fra betjeningselementet, trykke sammen de to inngrepsstykkene og ta ut betjeningselementet. Trykk betjeningselementet inn i den høyre siden. Legg deretter kabelen som vist på figuren mot høyre side av panelet, til betjeningselementet. 12 V 6

7 Spesielle monterings-anvisninger Varmeren må kun brukes med toppavtrekk. Ved bruk av varmeapparatet under kjøring må pipepåbygget T3 (Art. nr ) brukes, og dette må være fritt plassert i luftstrømmen. Eventuelt må det i tillegg monteres en pipeforlengelse AKV (Art.nr ). Denne må være festet med en skrue. Ved hjelp av prøveturer, eller eventuelt i konsultasjoner med Truma, må bobilprodusenten eller varmeapparatmontøren beregne kombinasjonen av pipepåbygg og eventuelle forlengelser for de ulike kjøretøyversjonene. Avhengig av kjøretøytypen og takpåbygg kan det være nødvendig med pipepåbygg T1 (Art.nr ) eller T2 (Art.nr ). Takkonstruksjoner og pakking i nærheten av avtrekket påvirker varmerens funksjon negativt, spesielt under fart. Flammen kan rettes bakover og dermed skade varmeren og kjøretøyet. I slike tilfeller må ytterligere avtrekksforlenging monteres, slik at avtrekksmunningen ligger minst 10 cm over omgivende gjenstander. Hvis disse anvisningene ikke følges, aksepteres ingen garantikrav for skader på varmeren og kjøretøyet. Generelle anvisninger 1. Hvis kjøretøyet skal understellbehandles, må alle deler av varmesystemet under kjøretøyet dekkes som beskyttelse mot behandlingen. Når behandlingen er avsluttet, må beskyttelsen fjernes. 2. Hvis det lages hull for friskluftinntak, må disse plasseres slik at forurenset luft (avgasser, bensin- eller oljedamp) ikke kan trenger inn i kjøretøyet. 3. I visse tilfeller er det risiko for støvinntrenging osv. Hvis dette skjer anbefaler vi montering av tetningssett S 3002 (P): Art.nr S 5002: Art.nr

8 I Tyskland skal man alltid melde fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil, i andre land skal man henvende seg til de aktuelle servicepartnerne (se Truma-serviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. +47 (0) N-1391 Vollen Fax +47 (0) E /2010 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! A S 004 / S 004 P 1 16 Innmontering til høyre 1 66 8 12 11 1 10 6 14 9 4 2 B 1 18 1 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Innmontering til venstre

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Propanvarmer for campingvogner og andre tilhengere Monteringseksempel Varmeren vises her med

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Varmeapparatet med propan gass Trumatic S 2 Tilførsel av forbrenningsluft

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Boiler. Monteringsanvisning

Boiler. Monteringsanvisning Boiler Monteringsanvisning Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder Therme 230 V ~ Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Monteringsveiledning

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen... 3

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen...

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Oppvarming under

Detaljer

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 gassdrevet varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål... 2 Bestemmelser... 2 Valg av monteringssted...

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS HS2800 Montering og brukerveiledning Hytteliv Senteret AS 2 INNHOLD Denne pakken inneholder følgende: 1 stk. Heatsource 2800 1 stk. Termostatpanel 1 stk. GSM fjernstyring 1 stk. Gasstilkobling for 3/8"

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 APPARATETS MÅL Tegningen er bare til illustrasjon D C B A Apparatets mål (i mm) CoolDrawer RB90S A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 C Apparatets fulle

Detaljer

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic E 2400 Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Installasjonseksempel 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2 Tidsur (Ekstrautstyr) 3 Forbrenningsluft inn 4 Avgasser

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2 Truma VarioHeat Monteringsanvisning Side Monteringsvarianter 3 4 5 30 - max. 50 cm 7 30 - max. 50 cm 6 Bilde Bilde Bilde 3 30 - max. 50 cm Monteringseksempel Romtemperaturføler Digital betjeningsenhet

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen!

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen! 5 7 Trumatic E 3 9 Trumatic E 4000 / E 4000 A Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! fra 07 / 2010 1 Trumatic E 4000 / E 4000 A Installasjons eksempel 1 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2

Detaljer

Trumatic E Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic E Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic E 2400 Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! fra 07/2010 Installasjonseksempel 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2 Tidsur (Ekstrautstyr) 3 Forbrenningsluft inn 4 Avgasser ut 5 Eletronikkdel

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER KLARINGSHØYDE FOR ÅPNING (H) MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER Utformingen av styreskinnene består av tre deler og er den samme for både frontmonterte og mellommonterte bruksområder. (Se detaljtegning

Detaljer

Trumatic C 6002 EH. Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51

Trumatic C 6002 EH. Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Trumatic C 6002 EH 230 V~ Trumatic C EH 9 7 Trumatic CEH 3 1 60 40 60 Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! E 34010-71300 03 03/2007 (N) Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 7) 99 0 N-1391 Vollen Fax

Detaljer

Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett :

Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett : Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett : 1 Stk. Balansert rørkrør med kjeleanslutning. 1 Stk. Utvendig avslutning 1 Stk. Utvendig veggplate 1 Stk. Utvendig sikkerhetsgitter

Detaljer

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~ Combi D 6(E) Monteringsanvisning Combi E 9 7 3 Combi 2 3 1 1 60 0 230 V~ 60 Komfort på reisen Combi D 6(E) 2 1 3 6 Monteringseksempel 1 Betjeningsenheter 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 10 cm²)

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

Dusjkabinett HX-418E

Dusjkabinett HX-418E MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett HX-418E 2010-10 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av dusjkabinett HX-418E. MERK: I denne montasjeveiledning er det brukt noen bilder

Detaljer

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder 230 V ~ 40020-40400 G 06 09/2003 E 04 07/2003 Fo. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) 99 50 N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Truma Gerätetechnik

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Combi (E) CP plus ready. Monteringsanvisning

Combi (E) CP plus ready. Monteringsanvisning Combi (E) CP plus ready Monteringsanvisning Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningselementer (analoge/digitale) 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI SOLO+ kvalitet - helt enkelt MONTASJE ANVISNING SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet Solo+ - plassen.no 1 SOLO+ MONTASJEANVISNING PARTIFORKLARING HVF eller B-parti Skyvevindusparti

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo Rund. Dusjkabinett 90x90

Monteringsanvising for Primeo Rund. Dusjkabinett 90x90 Vers: 01.03 Monteringsanvising for Primeo Rund Dusjkabinett 90x90 www.dahl.no Medfølger ikke Dusjstang kan avvike fra levert modell Kommentarer til monteringsanvisning for Primeo Rund Montering gjøres

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksformål...

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft Monterings- og bruksanvisning for Cura multiløft Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innholdsfortegnelse: Side Generell beskrivelse 3 Betjening 3 Sikkerhet 3 Renhold 4 Vedlikehold 4 Lagring 4 Tekniske data 4

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer