nr 24/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 24/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 24/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SQUARE Square Inc, 1455 Market Street, Suite 600, US- CA94103 SAN FRANCISCO, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Maskinvare og programvare for utførelse, behandling og autentifisering av betalingstransaksjoner med kredittkort, debetkort, gavekort, forhåndsbetalte kort, kontanter og andre betalingsformer; elektroniske innretninger, nemlig kortlesere, computer-chip lesere, utsalgsstedsterminaler, og tilhørende maskinvare og programvare, alle for godkjennelse, utførelse, muliggjørelse, tilretteleggelse, behandling, betjening, autentifisering og administrasjon av betalingstransaksjoner via mobile innretninger, kassaapparater og andre systemer på utsalgsstedet, og lokale og globale kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for elektronisk handel som setter brukeren i stand til å utføre forretningstransaksjoner via mobile innretninger, kassaapparater og andre systemer på utsalgsstedet, og lokale og globale kommunikasjonsnettverk; magnetisk kodede gavekort, forhåndsbetalte kort og utsatt betalingskort; holdere for magnetisk kodede gavekort, forhåndsbetalte kort og utsatt betalingskort; elektronisk kodede gavekort, forhåndsbetalte kort og utsatt betalingskort; holdere for elektronisk kodede gavekort, forhåndsbetalte kort og utsatt betalingskort; dataprogramvare, nemlig software applikasjoner for bruk av konsumenter innen området mobil betaling; datamaskinvare og dataprogramvare for innsamling, lagring, analysering og tilveiebringelse av data og informasjon vedrørende elektroniske betalingstransaksjoner; programvare for muliggjøring av mobile betalinger, og som setter kunden i stand til å bruke deres elektroniske signatur, PIN-kode, navn eller foto for å fullføre mobile betalingstransaksjoner; dataprogramvare for utstedelse av kvitteringer i forbindelse med mobile betalingstransaksjoner; elektroniske og elektriske apparater, nemlig maskiner for utstedelse, lesing og registrering av kvitteringer; dataprogramvare til bruk ved utstedelse av fakturaer og inndrivelse av utestående beløp; dataprogramvare for fremstilling, vedlikehold og oppdatering av online søkbare databaser inneholdende selgerinformasjon og informasjon om andres varer og tjenester; dataprogramvare for tilgang til informasjonsregistre som kan nedlastes fra det globale datanettverk; dataprogramvare for tilrettelegging og håndtering av selger-kunde kommunikasjon, og for å tilveiebringe informasjon vedrørende betalingstransaksjoner; dataprogramvare for å tilveiebringe en on-line database innen området transaksjonsbehandling, for å opplaste transaksjonsdata, tilveiebringe statistisk analyse, og fremstille meddelelser og rapporter; dataprogramvare som setter individer og selskaper i stand til å frembringe web-tilstedeværelse som reflekterer og oppsummerer deres demografiske informasjon, profil, innkjøpshistorie og preferanser, betalingshistorie og metoder, og annen informasjon som gjenspeiler deres online og mobile transaksjoner; dataprogramvare for forretningsoptimalisering, planlegging og administrasjon; dataprogramvare for innsamling, lagring, analysering og rapportering av forretningsrelaterte data og informasjon, nemlig programvare for frembringelse og rapportering av forretningsanalyser relatert til betalingsbehandling, autentisering og sporing; dataprogramvare for tilrettelegging av kreditt, lån og kontantutlån; dataprogramvare for tilrettelegging og ferdigstillelse av pengeoverføringer og lån via epost, mobile innretninger og globale og lokale datanettverk; dataprogramvare for forretningsforetak, nemlig programvare til bruk for å muliggjøre, drive og administrere kunderelasjoner og lojalitetsprogram; dataprogramvare for utsendelse av tilbud, belønninger, kuponger, avtaler, sjanser og reklame til kunder via mobile innretninger og lokale og globale datanettverk, og for å gjøre anbefalinger ovenfor kundene vedrørende andres varer og tjenester; dataprogramvare for distribusjon av reklame, tilbud, belønninger, kuponger, avtaler og rabatter via epost, lokale og globale nettverk og via mobile innretninger; datamaskinvare og dataprogramvare for håndtering av varelagre innen detaljhandelen; nedlastbar GISprogramvare (geografisk informasjonssystem); dataprogramvare for fastleggelse og kartlegging av konsumenters fysiske lokalisering; programvare for datoriserte søkemotorer. Klasse 35 Reklamering og salgsfremmende tjenester for andre; online og mobile reklametjenester; annonsere og markedsføre andres varer og tjenester via epost, globale og lokale datanettverk og via mobile elektroniske innretninger; administrasjon og sporing av kredittkort, debetkort, gavekort, forhåndsbetalte kort, utsatt betalingskort, kontanter og andre former for betalingstransaksjoner for forretningsformål; tilveiebringe en online søkbar database som inneholder selgerinformasjon og informasjon vedrørende andres varer og tjenester; tilveiebringe en online søkbar database som fremviser andres varer og tjenester; tilveiebringe online markedsplasser for selgere og kjøpere av varer og/eller tjenester; tilveiebringe et nettsted som fremviser en online markedsplass for utveksling av varer og tjenester med andre brukere; utstede og tilveiebringe kvitteringer for elektroniske betalinger og betalingstransaksjoner; annonsere og markedsføre andres varer og tjenester ved særskilte tilbud og promoteringer; annonsering og markedsføring andres varer og tjenester ved å gjøre anbefalinger til konsumenter vedrørende de varer og tjenester som best vil møte deres behov, basert på konsumentens tidligere innkjøp og innkjøpsmønster; markedsføringstjenester, nemlig promotering av andres gavekort, forhåndsbetalte kort, gavekuponger, belønninger, kuponger, rabatter og spesialtilbud; tilveiebringe varsler og meddelelser vedrørende andres varer og tjenester, og vedrørende belønninger, kuponger, rabatter, tilbud og unike kjøpsmuligheter; promoteringstjenester, nemlig promotering av andres varer ved å tilveiebringe gavekort, forhåndsbetalte kort, gavekuponger, belønninger, kuponger, rabatter og spesialtilbud; tilveiebringe et web-basert system og online portaler innen området konsument-til-foretak 3

4 registrerte varemerker nr 24/15 handel, for konsumenter å kunne gå inn i, håndtere og modifisere deres konsumentpreferanseinformasjon, for bruk av forhandlere til å fremstille og administrere tilbud om levering til konsumenter; drive og administrere kunderelasjoner og lojalitetsprogram; tilveiebringe incitament-belønningsprogram ved utstedelse og behandling av lojalitetskuponger for frekvent bruk av deltakende forretningsforetak; tilveiebringe incitamentbelønningsprogram for kunder ved utstedelse og behandling av lojalitetspoeng ved online kjøp av et forretningsforetaks varer og tjenester; bedriftsledelse relatert til forretningsoptimalisering; håndtering av forretningsinformasjon, nemlig elektronisk rapportering av forretningsinformasjon, forretningsanalyser, nemlig informasjon og analyser vedrørende salg av andres varer og tjenester, og vedrørende autentisering, behandling og administrasjon av mobile betalinger; fremstilling av forretningsrapporter; fremstilling av rapporter for andre vedrørende salg av andres varer og tjenester; annonserings og markedsføringstjenester tilveiebrakt ved hjelp av indirekte metoder for markedsføringskommunikasjon, nemlig sosiale media, søkemotor-markedsføring, markedsføring ved forespørsler, internettmarkedsføring, markedsføring via mobile innretninger, blogger og andre former for passive, delbare eller virale kommunikasjonskanaler;håndtering av forretningsinformasjon, nemlig elektronisk rapportering av forretningsanalyser relatert til behandling, autentisering og sporing av betalinger; innsamling og frembringelse av forretningsregistre; tilveiebringe online forretningsregistre som fremviser andre foretak, varer og tjenester; overvåkingstjenester for andre i forretningsøyemed for å bringe på det rene den geografiske lokalisering av brukere av mobile betalingsinnretninger og/eller personer som utfører kredittkort-transaksjoner; annonserings og registertjenester, nemlig promotering av andres tjenester ved å tilveiebringe en web side som fremviser lenker til andres hjemmesider; tilveiebringe en web side som fremviser oppslutning, evalueringer, anbefalinger og forslag om varer og tjenester for kommersielle formål; tilveiebringe en web side som fremviser oppslutning, evalueringer, anbefalinger og forslag fremsatt av brukere om varer og tjenester for kommersielle formål; promotering av andres varer og tjenester ved rapportering og analyse av søkemotorhenvisninger; innkjøpsforenklingstjenester, nemlig tilveiebringe en online sammenligne-innkjøp søkemotor for innhenting av innkjøpsinformasjon; e- handelstjenester, nemlig tilretteleggelse av utvekslingen av finans- og forretningsinformasjon mellom- og blant kunder og foretak relatert til e- handelstransaksjoner; e-handelstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon om produkter via telekommunikasjonsnettverk for markedsføring og salgsformål; bestillingsoppfyllelsestjenester; administrasjon av varelager; administrasjon av varelager innen området forbrukervarer og tjenester; elektronisk behandling av bestillinger for andre; administrativ behandling av innkjøpsrekvisisjoner; forretningsledelse og -konsultasjoner innen området transport og leveringer; datorisert sporing og følging av pakker i transitt for å besørge rettidig levering, for forretningsformål; tilveiebringe sporingstjenester og informasjon vedrørende sporing av dokumenter, pakker, frakt, varepartier og andre gjenstander i transitt; datatjenester, nemlig innsamle, lagre, analysere og tilveiebringe data og informasjon vedrørende elektroniske betalingstransaksjoner; datatjenester, nemlig administrasjon av online ventelister og automatisering av online ventelisteprosesser for andre; datatjenester, nemlig innsamle og stille til rådighet data og informasjon vedrørende den fysiske lokalisering til brukere av innretninger. Klasse 36 Godkjenne, behandle, autentisere, håndtere og avstemme betalingstransaksjoner foretatt ved kredittkort, debetkort, gavekort, forhåndsbetalte kort, utsatt betalingskort, kontanter, og andre former for betalinger; finansielle tjenester, nemlig godkjenne, behandle, autentisere, håndtere og avstemme elektroniske betalinger og elektroniske betalingstransaksjoner; finansielle tjenester, nemlig sette kunden i stand til å kjøpe, tildele andre, eller dele magnetisk kodede gavekort, forhåndsbetalte kort og betalingskort med andre; finansielle tjenester, nemlig sette konsumenter og forretningsforetak i stand til å foreta elektroniske betalingstransaksjoner ved bruk av elektronisk signatur, PIN-kode eller foto; behandling av transaksjoner foretatt ved bruk av gavekort og forhåndsbetalte kort; betalingstjenester i forbindelse med lojalitetsprogram; tilveiebringe person-til-person pengeoverføringer og lånetjenester via epost, mobile elektroniske innretninger og globale og lokale datanettverk; besørge og frembringe kreditt, lån og kontantforskuttering; besørge og frembringe kreditt, lån og kontantforskuttering mellom tredjeparter; finansielle tjenester, nemlig besørge finansiering til eksisterende forretningsforetak og foretak under etablering; finansieringstjenester; finansielle tjenester, nemlig yte kreditt og tilveiebringe finansielle ressurser, lån og kontantforskuttering til eksisterende forretningsforetak og foretak under etablering; faktureringstjenester. Klasse 38 Tilveiebringe elektronisk overføring av finansiell og forretningsmessig informasjon mellom og blant kunder og forretningsforetak; tilveiebringe elektronisk overføring av betalingstransaksjoner og relatert informasjon, selger-kjøper kommunikasjon, og annonserings- og reklamemateriell; e-handelstjenester, nemlig elektronisk overføring av transaksjoner, data og informasjon vedrørende e-handel; telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringe epost notifikasjonsvarsler via internett og mobile elektroniske innretninger. Klasse 39 Besørge henting, levering, lagring og transport av dokumenter, pakker, frakt og varepartier via bakke- og lufttransport. Klasse 42 Tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare for behandling, autentisering, håndtering og sporing av betalinger; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare for forretningsforetak, nemlig programvare til bruk for å muliggjøre, tilrettelegge, drifte og administrere kunderelasjoner og lojalitetsprogram; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare til bruk for å innsamle, lagre, analysere og tilveiebringe data og informasjon vedrørende elektroniske betalingstransaksjoner; tilveiebringe en interaktiv web side som fremviser teknologi som setter brukeren i stand til å få tilgang til, spore, håndtere, overvåke, og generere informasjon og rapporter vedrørende andres salg av varer og tjenester; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare som setter individer og forretningsforetak i stand til å frembringe web-tilstedeværelse som reflekterer og oppsummerer deres demografiske informasjon, profil, innkjøpshistorie og preferanser, betalingshistorie og metoder, og annen informasjon som gjenspeiler deres online og mobile transaksjoner; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for forretningsoptimalisering, planlegging og administrasjon; tilveiebringe en web side som fremviser teknologi som setter brukeren i stand til å opprette handlelister, ønskelister, og ventelister for fremtidig levering; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare for å gjøre reservasjoner og bestillinger for underholdnings-, sportslige og kulturelle begivenheter, innkvartering, måltider, spa-avtaler og andre avtaler knyttet til personlig pleie; datatjenester, nemlig frembringe et online samfunn for registrerte brukere for å delta i diskusjoner, dele evalueringer, omtaler, anbefalinger, forslag, favoritter, innkjøpshistorikk knyttet til varer og tjenester, for å få tilbakemeldinger fra likesinnede, danne virtuelle samfunn, og for å engasjere seg i sosiale nettverk vedrørende andres varer og tjenester; tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for geografiske informasjonssystem (GIS programvare); 4

5 registrerte varemerker nr 24/15 Online kartleggingstjenester vedrørende den fysiske lokaliseringen til selgere samt produkter og tjenester av interesse for konsumenten; kartleggingstjenester; tilveiebringe en web side som fremviser en søkemotor for brukernes fastsettelse av lokaliseringen til selgere og til gjenstander for salg; datatjenester, nemlig tilveiebringe informasjon og grafisk gjengivelse vedrørende den fysiske lokaliseringen til selgere og deres produkter og tjenester på en internett hjemmeside; tilveiebringe brukerautentiseringstjenester for e-handelstransaksjoner; e-handelstjenester, nemlig være vert for e-handel plattformer på internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tygera Pharma Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser, herunder farmasøytiske preparater og substanser for bruk i hematologi, onkologi og for kreftbehandling; reagenser for medisinsk bruk; kjemikalier for medisinsk diagnose og reagenser for medisinsk diagnose; antistoffbaserte kjemikalier og reagenser for medisinsk bruk, nemlig monoklonalt antistoff, immunoterapier og antistoffradionuklidkonjugasjoner; radioterapier; sett for diagnoseanalyse bestående av kjemikalier og reagenser for medisinsk diagnose; biokjemiske preparater, nemlig antistoff for medisinsk diagnose og terapeutisk bruk. Klasse 42 Medisinsk og farmasøytisk forskning og utvikling, herunder medisinsk og farmasøytisk forskning og utvikling innen områdene hematologi, onkologi og kreftbehandling; (gjennomføring av) kliniske tester, herunder kliniske tester innen områdene, hematologi, onkologi og kreftbehandling; tilveiebringelse av informasjon vedrørende medisinsk og vitenskapelig forskning, herunder innen områdene hematologi, onkologi og kreftbehandling. Klasse 44 Medisinske tjenester; tjenester i forbindelse med helbredelse, spesielt diagnostiske tjenester innen områdene, hematologi, onkologi og kreftbehandling; immunoterapi og radioterapi innen områdene hematologi, onkologi og kreftbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen hairmania THOWSEN FRISØR AS, Fjellom 10D, 1529 MOSS, Klasse 44 Frisør. TRE MOT EN HEKSEMS TREFELLING, Sanengveien 5, 1619 FREDRIKSTAD, HEKSEM JON TRE MOT EN, Lunteveien 19, 1633 GAMLE FREDRIKSTAD, Klasse 37 Skogsarbeider, rydding av linjer i skogen. Klasse 41 Instruktør Klasse 44 Trebeskjæring, hagestell, utleie av landbruksmateriell, drift tilknyttet skogbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ATRIUM DESIGN & TRADE AS, Sponstuveien 20 C, 1263 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; trapper, trappegelendere og deler og tilbehør for samme, alle forannevnte varer av metall. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); trapper, trappegelendere og deler og tilbehør for samme (ikke av metall). Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet innen området for bygg og trappeinstallasjoner; installasjonsvirksomhet innen området for bygg og trapper. 5

6 registrerte varemerker nr 24/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NorCell Therapeutics Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser, herunder farmasøytiske preparater og substanser for bruk i hematologi, onkologi og for kreftbehandling; reagenser for medisinsk bruk; kjemikalier for medisinsk diagnose og reagenser for medisinsk diagnose; antistoffbaserte kjemikalier og reagenser for medisinsk bruk, nemlig monokionalt antistoff, immunoterapier og antistoffradionuklidkonjugasjoner; radioterapier; sett for diagnoseanalyse bestående av kjemikalier og reagenser for medisinsk diagnose; biokjemiske preparater, nemlig antistoff for medisinsk diagnose og terapeutisk bruk. Klasse 42 Medisinsk og farmasøytisk forskning og utvikling, herunder medisinsk og farmasøytisk forskning og utvikling innen områdene hematologi, onkologi og kreftbehandling; (gjennomføring av) kliniske tester, herunder kliniske tester innen områdene, hematologi, onkologi og kreftbehandling; tilveiebringelse av informasjon vedrørende medisinsk og vitenskapelig forskning, herunder innen områdene hematologi, onkologi og kreftbehandling. Klasse 44 Medisinske tjenester; tjenester i forbindelse med helbredelse, spesielt diagnostiske tjenester innen områdene, hematologi, onkologi og kreftbehandling; immunoterapi og radioterapi innen områdene hematologi, onkologi og kreftbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Værenik ANNA GRECHYKHA, GLASSBEGERVEIEN 28, 4032 STAVANGER, Klasse 29 Desserter; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; kjøttvarer [bearbeidet]; meieriprodukter; preparater for tilberedelse av buljonger; preparater for tilberedning av supper. Klasse 30 Deig; deigvarer; desserter; konditorvarer; marinader; melprodukter; pelmeni [melboller fylt med kjøtt]; ravioli; vareniki [fylte melboller; dumplings; glutenfrie dumplings; glutenfri kumle; kumle. Klasse 43 Catering; kafeer; kantiner; restauranter; selvbetjeningsrestauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WINDFIELD Normann Coat AS, Postboks 1 Bønes, 5849 BERGEN, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Normann Coat AS, Postboks 1 Bønes, 5849 BERGEN, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lantmännen Cerealia AB, Box 267, SE MALMÖ, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Spiselige frø og nøtter; smør laget av nøtter; bær; drikker basert på nøtter og/eller frø; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede, kokte og tilberedte frukter og grønnsaker; geleer, 6

7 registrerte varemerker nr 24/15 syltetøy, kompotter, fruktkompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatninger; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk, konditorvarer og godsaker, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pannekaker; boller, rundstykker; grøt; mat fremstilt av havre; ferdiglagede matretter hovedsakelig bestående av ris, pasta, og korn; drikker hovedsakelig basert på havre; smoothies hovedsakelig basert på havre; müsli. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann samt andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre konsentrater/preparater til fremstilling av drikker; smoothies. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Fjords IC SCANDINAVIA AS, Postboks 20, 8108 MISVÆR, Klasse 3 Blekemidler for kosmetisk bruk; deodoranter for mennesker eller dyr; deodorantsåper; etterbarberingsmidler; fargestoffer for håret; hårfargestoffer; hårspray; kosmetikk for øyebryn; kosmetikksett; kosmetisk krem; kosmetiske preparater for hudpleie; leppestifter; lipgloss; lotion for kosmetisk bruk; maskara; masker for skjønnhetspleie; neglelakk; oljer for parfymer; parfymer; parfymevarer; pudder for sminking; rouge; sjampo; sjampo for kjæledyr; sminkeprodukter; sminker; solbeskyttende midler; solkrem; såpe; såpestykke; tørrsjampo; kosmetikk og kosmetiske preparater; eteriske oljer, hudpleie og hårpleieprodukter; hårstyling-preparater, nemlig, hårspray, mousse, gele, voks, oljer, kremer, lotion og balsamer; preparater for vasking, toning, farging, bleking, legging og styling av hår; preparater for hårkrølling. Schweppes International Limited, 7 Albemarle Street, GB-WIS4HQ LONDON, Storbritannia Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MyNewsdesk AB, Bondegatan 21, SE STOCKHOLM, Sverige Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 0028 OSLO, Klasse 35 Databaserte forretningsinformasjonstjenester; kommersielle informasjonstjenester via adgang til databaser; samling, innmating og systematisering av informasjon i databaser; oppdatering av forretningsinformasjon på databaser; oppdatering av reklameinformasjon på databaser; forretningsinformasjon; samling og innmating av informasjon i databaser; systematisering av 7

8 registrerte varemerker nr 24/15 informasjon i databaser; bearbeiding, lagring, produksjon og/eller kontroll av databasert informasjon; konsulenttjenetser knyttet til PR-rettet bearbeidelse av internasjonal massemedia; PR-tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen bygninger [interiør]; rengjøring og reparasjon av dampkjeler; vedlikehold og reparasjon av brennere; byggevirksomhet; vedlikehold, rengjøring og reparasjon av lær; vedlikehold, rensing og reparasjon av pelsverk; rengjøring av klær; rensing av klær; malevirksomhet; rørleggervirksomhet; rengjøring av kjøretøyer; utleie av rengjøringsmaskiner; kjemisk rensing; tørr-rensing; rengjøring av bygninger [eksteriør]; gaterengjøring; snekkertjenester; byggevirksomhet; elektro-installasjon; elektrikertjenester. Klasse 39 Transport med lastebiler; lagring av varer; lagring; varelagring; utleie av lagerplass; fergetransport; frakt [varetransport]; transport ved hjelp av oljeledninger; transport av møbler; transport; sjøtransport; verditransport; transport av reisende; transport og lagring av avfall; flyttebyråer; transportmeglingsvirksomhet; transportinformasjon; transportreservering; transporttjenester; verditransport [bevoktet]. INNOMARIN AS, Stålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIK, Klasse 29 Fersk sjømat, frossen sjømat og mer eller mindre bearbeidede produkter av sjømat og fisk; fisk (ikke levende); konserverte, tørrede, frosne og kokte produkter; fiskefileter, fiskehermetikk, fiskemat, fiskemousse, fiskeprodukter, laks (ikke levende), saltet fisk, tørrfisk, sjøpølser (ikke levende), snacks, fiskehermetikk, røykt fisk. Klasse 40 Røyking av matvarer, konservering av næringsmidler, slaktevirksomhet, salting og tørring og luting av fisk. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke ; restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ipro IPRO EIENDOMSSERVICE AS, Furualleen 11, 6409 MOLDE, Klasse 36 Salg av eiendom ("omsetning"); anskaffelse (for andre) av edle metaller for utlån; Avbetalingslån; utleie av fast eiendom; eiendomsomsetning; meglervirksomhet for fast eiendom; bankvirksomhet; taksering av fast eiendom; fondsinvestering; kapitalinvesteringer; lånefinansiering; finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; pantelån; bestyrelse av fast eiendom; utleie av landbrukseiendommer; utlån mot pant i fast eiendom; sparebanktjenester; husleieinnkreving; utleie av kontorer (fast eiendom); nettbanktjenester; forbrukslånstjenester; lån mot sikkerhet; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom., Investering i fond Klasse 37 Vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet; installasjon og reparasjon av elektriske apparater; rengjøring av (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Polinova AB, c/o Polarbröd AB, Älvsbyn, SE ÄLVSBYN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Brød og bakverk. 8

9 registrerte varemerker nr 24/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROM AS, Backersgate 16, 3080 HOLMESTRAND, Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer. Klasse 35 Salg av interiørartikler; salg av møbler. Klasse 42 Interiørkonsulentvirksomhet. Polinova AB, c/o Polarbröd AB, Älvsbyn, SE ÄLVSBYN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Brød og bakverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHASTOOL Parker Hannifin Manufacturing Limited, Parker House, 55 Maylands Avenue, Hemel Hempstead Industrial Estate, GB-HP24SJ HEMEL HEMPSTEAD, Storbritannia Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 7 Feste-, sammenkoblings- og forbindelsesverktøy og - utstyr; hydraulisk verktøy, mekanisk verktøy, hydraulisk håndverktøy, mekanisk håndverktøy, inklusiv formeverktøy for koblinger og kontakter; verktøymaskiner, kloinnsatser for verktøy, krympeverktøy, presseverktøy, alle deler av maskiner; verktøy til merking av hylser og rørmaterialer; understell og benkefester for maskiner og verktøy, inklusiv formeverktøy for koblinger og kontakter; luftpumper og elektriske pumper; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Polinova AB, c/o Polarbröd AB, Älvsbyn, SE ÄLVSBYN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Brød og bakverk. 9

10 registrerte varemerker nr 24/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Polinova AB, c/o Polarbröd AB, Älvsbyn, SE ÄLVSBYN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Brød og bakverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Scancot SCANCO AS, Postboks 2626 Liamyrane, 5828 BERGEN, HANS JOHAN HATLEM, Skorvane 27, 5217 HAGAVIK, Klasse 7 Lagre, lagre av syntetisk materiale, selvsmørende lager, lager som maskindeler, bøssinger, hylser, lagerplater, aksiallagerskiver, glideplater, smørefrie glidelager, glidelister for maritime og offshorerelaterte bruksområder, ror aksel lager, propell aksel lager, hekkrulle lager, lukekarm, pelikan krok ståltau, pelikan krok kjetting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHASTITE Parker Hannifin Manufacturing Limited, Parker House, 55 Maylands Avenue, Hemel Hempstead Industrial Estate, GB-HP24SJ HEMEL HEMPSTEAD, Storbritannia Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 6 Rørkoblinger og -forbindelser, høytrykkskoblinger og - forbindelser, trykkbeholderkoblinger og -forbindelser; fastkoblinger og utløpskoblinger for rør, herunder rette koblinger, vinkelkoblinger, T-rørkoblinger, krysskoblinger og koniske koblinger / koblinger med avtakende størrelse; rørdiameterreduksjonsrør; rørbeslag; armatur, rammer, muttere, beslag og muffer for tilvirkning av koblinger; alle forannevnte varer er av metall. Klasse 7 Feste-, sammenkoblings- og forbindelsesverktøy og - utstyr; hydraulisk verktøy, mekanisk verktøy, hydraulisk håndverktøy, mekanisk håndverktøy, inklusiv formeverktøy for koblinger og kontakter; verktøymaskiner, kloinnsatser for verktøy, krympeverktøy, presseverktøy, alle deler av maskiner; verktøy til merking av hylser og rørmaterialer; understell og benkefester for maskiner og verktøy, inklusiv formeverktøy for koblinger og kontakter; luftpumper og elektriske pumper; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse 8 Håndpumper; manuelt drevet feste-, sammenkoblings- og forbindelsesverktøy og -utstyr; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Woods IC SCANDINAVIA AS, Postboks 20, 8108 MISVÆR, Klasse 3 Blekemidler for kosmetisk bruk; deodoranter for mennesker eller dyr; deodorantsåper; etterbarberingsmidler; fargestoffer for håret; hårfargestoffer; hårspray; kosmetikk for øyebryn; kosmetikksett; kosmetisk krem; kosmetiske preparater for hudpleie; leppestifter; lipgloss; lotion for kosmetisk bruk; maskara; masker for skjønnhetspleie; neglelakk; oljer for parfymer; parfymer; parfymevarer; pudder for sminking; rouge; sjampo; sjampo for kjæledyr; sminkeprodukter; sminker; solbeskyttende midler; solkrem; såpe; såpestykke; tørrsjampo; kosmetikk og kosmetiske preparater; eteriske oljer, hudpleie og hårpleieprodukter; hårstyling-preparater, nemlig, hårspray, mousse, gele, voks, oljer, kremer, lotion og balsamer; preparater for vasking, toning, farging, bleking, legging og styling av hår; preparater for hårkrølling. 10

11 registrerte varemerker nr 24/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cloetta Holland B.V., Hoevestein 26, NL-4903SC OOSTERHOUT, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 30 Næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, søtsaker; frokostblandinger, næringsmidler laget av cerealier og kornpreparater; snackfood, snacks, kjeks, vaffelkjeks, kornstenger [energibar], vafler, kaker, bakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Preparerte nøtter; saltede og sukrede nøtter; chips av tørkede grønnsaker; tørkede frukter. Klasse 30 Sjokolade; frukter, rosiner og nøtter trukket med yoghurt og/eller sjokolade. Klasse 31 Nøtter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLE HAAN Cole Haan LLC, 150 Ocean Road, US-NH03840 GREENLAND, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Klasse 9 Preparater for rengjøring, polering, skuring og sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiemidler; tannpussemidler; skopleie produkter, skopussemidler, skokremer, skovoks. Optiske artikler, solbriller, rammer for optiske artikler, briller, brilleinnfatninger; brilleglass; kontaktlinser; brilleetuier; beholdere for briller; brillesnorer; sportsbriller; beskyttelsesbriller; deler og tilbehør til optiske artikler; vesker tilpasset mobiltelefoner, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; CDer, DVD og andre digitale opptaksmedier; dataprogrammer; nedlastbare dataprogrammer; programvarer i form av apper for mobilenheter og datamaskiner; deler og tilbehør til forannevnte. Klasse 14 Klokker, klokker inkludert høydemålere, kompass, skrittellere, fart og/eller avstandsmålere med farstsensorer og hjerterytmemålere, alt som deler av klokker; klokkeremmer, klokkebånd; kronografer for bruk som klokker; stoppeklokker; mekaniske og automatiske klokker; ur; smykker; øredobber, halskjeder, ringer, armbånd og anheng, nøkkelringer; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Klasse 16 Periodiske publikasjoner; aviser; magasiner og tegneserier; bøker; fotografier; materialer til bokbinding; papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdingsformål; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje for innpakking (ikke inkludert i andre klasser); dagbøker; planleggingsdagbøker; notepad-holdere, bokomslag i lær, pengeklyper. Klasse 18 Dokumentmapper, lommebøker, kofferter, reisekister, reisevesker, sekker, lærvesker, håndvesker, pengepunger, handlevesker i lær, læretuier for nøkler, visittkortholdere, kredittkortholdere, skuldervesker, bagasje, bagasjelapper av lær, passetuier av lær, kosmetikketuier, konvoluttvesker, bager for sportsartikler, sportsbager, strandvesker, lommebøker; paraplyer. Klasse 24 Sengetepper; bordduker; lommetørklær; husholdningslintøy; gardiner; putevarer; håndklær; bekledning for senger, vegger, vindu og bord; tepper; servietter; vaskekluter; matter og tepper; flagg, bannere og vimpler. Klasse 25 Klær for menn, kvinner og barn; olabukser, bukser, undertøy, skjorter, t-skjorter, topper, ermeløse topper, skjørt, sokker, jakker, kåper, shorts, bluser, gensere, vester, kjoler, skjerf, hansker, sjal, buksedresser, caper, regntøy, skitøy, badetøy, undertøy, singleter, strømper; slips; fottøy; støvler, sko, joggesko, pumps, sandaler og tøfler; hodeplagg, skyggeluer, hatter. Klasse 35 Online detaljhandelstjenester innen rengjøringspreparater, poleringspreparater, slipepreparater, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiemidler, tannpussemidler, skopleie produkter, skopussemidler, skokremer, skovoks, optiske artikler, solbriller, innfatninger for optiske artikler, briller, brilleinnfatninger, brilleglass, kontaktlinser, brilleetuier, beholdere for briller, brillesnorer, sportsbriller, beskyttelsesbriller, deler og tilbehør til optiske artikler, apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, CDer, DVD og andre 11

12 registrerte varemerker nr 24/15 digitale opptaksmedier, dataprogramvarer, nedlastbare dataprogramvarer, programvarer i form av apper for mobilenheter og datamaskiner, klokker, klokker inkludert høydemålere, kompass, skrittellere, fart og/eller avstandsmålere med farstsensorer og hjerterytmemålere, klokkeremmer, klokkebånd, kronografer for bruk som klokker, stoppeklokker, mekaniske og automatiske klokker, ur, smykker, øredobber, halskjeder, ringer, armbånd, anheng, deler og tilbehør for klokker og smykker, trykksaker, periodiske publikasjoner, aviser, magasiner, tegneserier, bøker, fotografier, materialer til bokbinding, papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdingsformål, kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje for innpakking (ikke inkludert i andre klasser), dagbøker, dokumentmapper, notepad holdere, bokomslag i lær, stresskofferter, lommebøker, kofferter, reisekister, reisevesker, ryggsekker, lærvesker, håndvesker, pengepunger, handlevesker i lær, læretuier for nøkler, visittkortholdere, kredittkortholdere, pengeklyper, nøkkelringer, skuldervesker, konvoluttvesker, bager for sportartikler, sportsbager, strandvesker, skulderveske, lommebøker, paraplyer, sengetepper, bordduker, lommetørklær, husholdningslintøy, gardiner, putevar, håndklær, bekledning for senger, vegger, vindu og bord, tepper, servietter, vaskekluter, matter, tepper, flagg, bannere og vimpler, klær for menn, kvinner og barn, olabukser, bukser, undertøy, skjorter, t-skjorter, topper, ermløse topper, skjørt, sokker, jakker, kåper, shorts, bluser, gensere, vester, kjoler, skjerf, hansker, sjal, buksedresser, caper, regntøy, skitøy, badetøy, undertøy, singleter, strømper, slips, fottøy, støvler, sko, joggesko, pumps, sandaler og tøfler, hodeplagg, skyggeluer, hatter; bedriftsledelse; bedriftsaministrajon og kontorvirksomhet; salgspromotering, markedsføring og reklametjenester for andre også gjennom internett; kommersiell virksomhet og administrative tjenester innen franchising- og utbyttingsfeltet for detaljhandel også gjennom internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VICE FILMS Vice Media Canada Inc, 127 B King StreetMontréal, CA-H3C2P2 QUEBEC, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 41 Produksjon og distribusjon av filmer i alle medier, nemlig online, tv, og teatre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen E.R. Offshore E.R. OFFSHORE GmbH & Cie. KG, Hohe Bleichen 12, DE HAMBURG, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Forretningmessige tjenester for skip; bedriftsadministrasjon; business management; kontoroppgaver; markedsføringstjenester; personell administrering av mannskaper for skip; organisatorisk støtte for kontraktspartnere og interne og eksterne tjenesteleverandører som er involvert i driften av skip; ovennevnte funksjoner også tilgjengelig via elektroniske nettverk, slik som Internett. Klasse 36 Finansielle tjenester; finansielle tjenester og tilrettelegging av lån i shippingsektoren; strukturering og dokumentasjon av finansielle tjenester for andre innenfor området skip og rederier. Klasse 39 Skipsmegling, tjenester til rederier og skips-selskaper, nemlig transport med skip, frakttjenester [formidling av skipslaster] og skipstransport; tjenester i forhold til leveranser til skip og av skip; informasjon og rådgivningstjenester innen sjøtransport, sjø og elv navigasjon og trafikk; utleie og innleie av skip, spesielt spesialskip for produksjon av olje og gass; transport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DEU SKINCARE NORDIC Ole-Bjørn Lütken Tjugen, Kjærlighetsstien 10 B, 1781 HALDEN, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 3 Aloe verapreparater for kosmetisk bruk; Alunsteiner [alunsteiner]; Ambra [parfyme]; Aromatiske stoffer [eteriske oljer]; Astringerende midler for kosmetisk bruk; Avfargningsmidler for kosmetisk bruk; Avsminkingspreparater; Badepreparater, ikke for medisinske formål; Badesalter ikke for medisinsk bruk; Barberingspreparater; Barbersåpe; Bergamott-essens; Blomsterekstrakter [parfymerivarer]; Blyanter for kosmetisk bruk; Blyanter for øyenbryn; Dekorative motiver for kosmetisk bruk; Deodoranter for personlig bruk og for dyr; Deodorantsåper; Desinfiserende såper; Eau de Cologne; Etterbarberingsmidler; Etuier for leppestifter; Fargeoppløsninger til kosmetisk bruk; Fargestoffer for håret; Fett for kosmetisk bruk; Gele for bleking av tenner; Hårfjerningsmidler; Hårspray; Kosmetikk for øyenbryn; Kosmetikksett; Kosmetisk krem; Kosmetiske preparater; Kunstige festemidler for øyenvipper; Kunstige negler; Kunstige øyenvipper; Leppeglanser; Lotion for kosmetisk bruk; Mandelmelk for kosmetisk bruk; Mandelolje; Mandelsåpe; Maskara; Masker for skjønnhetspleie; Neglelakk; Oljer for 12

13 registrerte varemerker nr 24/15 kosmetisk bruk; Oljer for parfymer; Parfymer; Preparater for behandling av negler; Preparater for hårkrølling; Pulversjampoer; Røkelse; Såper; Sitronoljeessenser; Sjampo; Sminkeprodukter; Vaselin for kosmetisk bruk; Voks for fjerning av hår. Klasse 35 Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; Demonstrasjoner av varer; Import- og eksportagenturer; Modelltjenester for reklame og salg; Organisering av handels- og reklameutstillinger; Organisering av messer for salg og markedsføring; Organisering av motevisninger for salgsformål; Presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer, primært innen kosmetikk og skjønnhetspleie, som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i et varemagasin, supermarked eller fysisk butikk; Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer, primært innen kosmetikk og skjønnhetspleie, gjennom en TV-shop kanal som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer via fjernhandel; Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer, primært innen kosmetikk og skjønnhetspleie, som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer via postordrekatalog eller telefonordre; Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer, primært innen kosmetikk og skjønnhetspleie, som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer en nettside for handel med bredt vareutvalg. Klasse 44 Aromaterapitjenester; Badstutjenester; Frisørsalonger; Hårfjerning med voks; Helsebringende kurbadtjenester; Helsekonsultasjoner; Manikyrtjenester; Massasje; Skjønnhetspleietjenester; Skjønnhetssalonger; Solariumstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Emarketer, Inc. [a Delaware corporation], 11 Times Square, Floor 14, US-NY10036 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Internettbaserte datatjenester i form av formidling av informasjon vedrørende utøvelse av forretningsvirksomhet via globale datainformasjonsnettverk; forretningsinformasjonstjenester og forskningstjenester; markedsundersøkelsestjenester og analysetjenester; markedsinnsiktstjenester (market intelligence services); analyseringstjenester forbundet med data og statistikk fra markedsundersøkelser; iverksettelse av virksomhets- og markedsundersøkelser; forbrukerundersøkelsestjenester; markedsmeldingstjenester og markedsundersøkelsestjenester; digitaliserte markedsundersøkelsestjenester og iverksettelse av internettbaserte forretningsundersøkelsestjenester. Klasse 41 Utdanningstjenester, nemlig tilveiebringelse av seminarer og arbeidsgrupper (workshops), ikkenedlastbare webinarer og digitale nyhetsbrev, alt innenfor området demografi, mediebruk, sosiale medier, forbrukeratferd, mobilteknologi, utøvelse av forretningsvirksomhet via internett, internettrender og innsamling og anvendelse av markeds- og firmaopplysninger (business intelligence). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEVERDIG AS, Havnegaten 31, 3080 HOLMESTRAND, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen abosys FINTRACON, Kobbervikdalen 108, 3036 DRAMMEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 13

14 registrerte varemerker nr 24/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Det norske brenneri AS, c/o Holta Invest AS, Postboks 2501, Solli, 0201 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), cider; eplebrennevin. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKEA Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB, Strömgatan 11, SE MALMÖ, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 19 Bygningsmateriell (ikke av metall); flyttbare bygninger (ikke av metall); bygningsstillaser (ikke av metall); bygningsdeler (ikke av metall). Klasse 37 Konstruksjons-, anleggs- og byggetjenester; entreprenørtjenester for landutvikling; utgravingstjenester; informasjon vedrørende landutviklingsentreprise, utgraving, konstruksjon, anlegg og bygg; utleie av byggemaskiner og annet bygge,- konstruksjons- og anleggsutstyr; installasjonsog reparasjonstjenester i boliger og bygninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tides HAM DEVELOPMENT AS, Vidars gate 13 B, 0452 OSLO, Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXZOLT Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, NL- 5831AN BOXMEER, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Medisiner og farmasøytiske preparater for veterinær bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB, Strömgatan 11, SE MALMÖ, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 19 Bygningsmateriell (ikke av metall); flyttbare bygninger (ikke av metall); bygningsstillaser (ikke av metall); bygningsdeler (ikke av metall). Klasse 37 Konstruksjons-, anleggs- og byggetjenester; entreprenørtjenester for landutvikling; utgravingstjenester; informasjon vedrørende landutviklingsentreprise, utgraving, konstruksjon, anlegg og bygg; utleie av byggemaskiner og annet bygge,- konstruksjons- og anleggsutstyr; installasjonsog reparasjonstjenester i boliger og bygninger. 14

15 registrerte varemerker nr 24/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GREEN LIGHT LABEL Stingray Marine Solutions AS, Stålfjæra 5, 0975 OSLO, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Vitenskapelig, fotografiske apparater og instrumenter; styringsenhet for laser; laser. Klasse 10 Veterinære apparater og instrumenter; laser for medisinsk bruk. Klasse 44 Fiskeoppdrettstjenester; avlusning av fisk; medisinske tjenester og veterinærtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/582,437 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAP INTUITION Liaison Technologies Inc, Suite 200, 3157 Royal Drive, US-GA30022 ALPHARETTA, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Computer software-modul for analysering av utvalg av kilde- og måldata utvalgt for å bestemme datatilordninger på tvers av flere utvalg for fremstilling av flere tilordninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Grid Design AS, Sandakerveien 24 C, 0473 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Grid Design AS, Sandakerveien 24 C, 0473 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/296,053 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP UNISON PARTNER PORTAL Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Markedsførings- og forretningstjenester tilveiebrakt gjennom et nettbasert system og online portaler; konsulenttjenester innen bedriftsledelse relatert til ledelse i kundeforhold, salgsstøtteadministrasjon, og markedsføringsautomatisering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUMSUM SUMMA SUMARUM AS, Vormsundvegen 1, 2150 ÅRNES, Klasse 35 Bokføring, bilagsregistrering, regnskapstjenester, regnskapskontroll, fakturering, lønnsarbeid, rapportering til offentlige myndigheter, utarbeidelse av ligningsskjemaer, selvangivelser og årsregnskap samt rådgivning og bistand ved stiftelse av selskap eller endringer i selskapsregistrering. Klasse 36 Betalingstjenester for andre, nemlig betaling av regninger, lønn og andre krav på vegne av kunder; veiledning, rådgivning og konsulentbistand i skatte- og avgiftsspørsmål. 15

16 registrerte varemerker nr 24/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JACKON SUPER XPS Jackon AS, Postboks 1410, 1602 FREDRIKSTAD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, pakningsog isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/400,133 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHRONOWING Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Dataperifieriutstyr; datahardware; personlige digitale assistenter; elektroniske planleggere; elektroniske notatblokker; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; MP3- og andre digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; dataperiferiutstyr til å ha på seg; digitale elektroniske innretninger til å ha på seg, hovedsaklig bestående av et armbåndsur samt inneholdende en telefon, software og visningsskjermer for å se på, sende og motta tekstmeldinger, e-poster, stemmer, data og informasjon fra og til smarttelefoner, tabletdatamaskiner, bærbare datamaskiner og andre trådløse kommunikasjonsinnretninger, software til å kontrollere trekk og funksjoner ved smarttelefoner, tablet-datamaskiner, bærbare datamaskiner og andre trådløse kommunikasjonsinnretninger; trådløse kommunikasjonsinnretninger for overføring av stemmer, data eller bilder; smartklokker. Klasse 14 Klokker; armbåndsur; klokkeremmer; klokkestropper; etuier for klokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sjømat, Postboks 5471 Majorstuen, 0305 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 16

17 registrerte varemerker nr 24/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GULLSMED ARNE NORDLIE AS, Sætreskog veien 4, 1415 OPPEGÅRD, Klasse 14 Smykker i sølv (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, DK KØBENHAVN Ø, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format, eller distribuert online eller via multimedienettverk; cd'er, innspilte og nedlastbare computerprogrammer; videokassettbånd og innspilte DVD-disker. Klasse 16 Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøker, plakater; fotografier; samlemapper (papirhandel). Klasse 41 Klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse), bokklubbvirksomhet, produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av film og programmer lagret på videokassettbånd og DVD-disker. Yanmar Co., Ltd., 1-32, Chayamachi Kita-ku, JP- OSAKA, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Bokser av papp eller papir, innpakkingspapir, poser og konvolutter av papir eller plast for innpakking, plastfilm for innpakking, pappesker. Klasse 36 Finansielle tjenester; finansrådgivning, rådgivning og konsultasjoner i finansielle spørsmål; forvaltning av formuer; tjenester vedrørende bestyrelse av familiestiftelser; megling av pantelån; pantelån; kredittjenester; investeringforvaltning og -bestyring; investeringsplanlegging; investeringsrådgivning; inkassoforretninger, inkassobyrå; kausjon (garanti); lånefinansiering; garantier (kausjon); lån mot sikkerhet, lån mot verdipapirer; avbetalingslån, betaling ved avdrag. Klasse 37 Installering og reparasjon av varmeutstyr, installering og reparasjon av luftkondisjoneringsapparater, vedlikehold og reparasjon av fly, utleie av anleggsmaskiner og apparater, utleie av gravemaskiner, reparasjon eller vedlikehold av anleggsmaskiner, vedlikehold av traktorer, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer, vedlikehold og reparasjon av fartøyer, vedlikehold og reparasjon av av strømgeneratorer, vedlikehold og reparasjon av landbruksmaskiner og redskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BY NUMBERS Etaia AS, Balders gate 3, 0263 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; lommebøker; mapper for betalingskort; vesker; bager; ryggsekker; paraplyer; parasoller; spaserstokker; belter. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg 17

18 registrerte varemerker nr 24/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRESSUREFLEX Kongsberg Automotive ASA, Postboks 62, 3602 KONGSBERG, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Huldresølv AS, Nybergflata 6, 3737 SKIEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer; ur; smykker. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av edle metaller og deres legeringer, ur, smykker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIRROR'S EDGE EA Digital Illusions CE AB, Katarinavägen 15, SE- STOCKHOLM, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Dataspillsoftware; dataspillsoftware for nedlasting via et globalt datanettverk og trådløse enheter; videospillsoftware. Klasse 41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et online dataspill; tilveiebringelse av informasjon relatert til elektroniske dataspill, tilveiebrakt via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NISMO Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takara-cho, Kanagawaku, JP- YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kjemikalier for glassfarging; kjemikalier for glassfrosting; preparater for å hindre misfarging av glass; antistatiske midler, annet enn for husholdningsbruk; kjemiske preparater til bilreparasjon og -vedlikehold; kjemiske preparater for vannavstøtning; kjemiske sammensetninger for reparasjon av glassfrontruter; lim for industrielle formål; kjemiske tetningsmasser for kjøretøydeler og - overflater; epoksyharpiks, ubehandlet; fettfjerningspreparater til bruk for kjøretøyer; separerings- og løsnings- (limfjernings-) preparater; kjemiske tilsetningsstoffer for oljer; kjemiske tilsetningsstoffer for rengjøring av drivstoff innsprøytningssystemer; kjemiske tilsetningsstoffer til bruk i radiatorer for å hindre rust; kjemiske tilsetningsstoffer for kjølemidler til klimaanlegg; kjemiske tilsetningsstoffer til motordrivstoff; syrlig vann til batterilading; bremsevæsker; servorstyringsvæsker; girvæsker; kjølevæsker for motorer til kjøretøyer. Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; understellsbehandlingsmidler for kjøretøychassis; primere; belegningsmidler (maling); antirust-smurninger; antirust-oljer; antirust-preparater for kjøretøyer; beskyttende preparater for metaller. Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; frontruterensevæsker; vokspoleringer; rustfjerningspreparater; malingfjerningspreparater; blankpussemidler; Eau de Klasse 5 Cologne. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; førstehjelpsskrin, fylte; deodoranter, ikke for mennesker eller dyr; luftrensepreparater; luktforfriskningspreparater; medisinskrin/beholdere, bærbare, fylte; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; ulykkesforsikringer; meglervirksomhet for avbetalingskjøp; kreditt- og kontantkorttjenester; finansinformasjon; finansieringstjenester; utstedelse av kredittkort; bruktbiltaksering; forsikring av landkjøretøyer; tilveiebringe/tilby altomfattende garantiservice for landkjøretøyer, konstruksjonselementer og deler hertil; utvidet 18

19 registrerte varemerker nr 24/15 garantiforsikringstjenester; faktoringstjenester; utlån mot sikkerhet; lån (finansiering); leasingbil finansiering. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester for kjøretøyapparater; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon via telefon; fremskaffe/tilby brukertilgang til globale datanettverk; datastyrt overføring av meldinger, lyd og bilder; overføring av digital data, hentet fra kjøretøyapparater; fremskaffe/tilby tilgang til databaser; utleie av telekommunikasjonsutstyr. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; transportinformasjon; biltransport; kjøretøyutleie; kjøretøyuhell assistanse (tauing); passasjertransport; skaffe/tilveiebringelse av informasjon knyttet til transport av gods og passasjerer; informasjonstjenester, hovedsakelig tilveiebringelse av best prognose for ruteveiledning, taleruting, lokaliseringsassistanse og praktiske tjenester til sjåfører gjennom komponenter integrert i landkjøretøyer; bilparkering; leasing av kjøretøyer; transportmegling. koordineringen av fremskaffelsen og distribueringen av mat og drikke til trengende barn; rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende det forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIPSTICK FRIDAY L'OREAL, 14 rue Royale, FR PARIS, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Sminkeprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUAKER NOURISH THEIR FUTURE The Quaker Oats Company, Quaker Plaza, 555 West Monroe Street, US-IL60661 CHICAGO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Reklamevirksomhet; organisering av markedsføring og kampanjer med det formål å etablere sunn spiselivsstil for barn; organisering av kampanjer for å bringe bevissthet om samfunnsprosjekter for å hjelpe til med at barn får mat og drikke og støtte sunn barneutvikling; merkevarebevissthetskampanjer; distribusjon av reklamemateriell; rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende det forannevnte. Klasse 36 Veldedighetstjenester; veldedighetshetsfondtjenester; rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende det forannevnte. Klasse 45 Veldedighetstjenester, nemlig ta del i ikke-profitt organisasjoner for å hjelpe til med at barn får mat og drikke og oppmuntre sunn barneutvikling, nemlig The Quaker Oats Company, Quaker Plaza, 555 West Monroe Street, US-IL60661 CHICAGO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Reklamevirksomhet; organisering av markedsføring og kampanjer med det formål å etablere sunn spiselivsstil for barn; organisering av kampanjer for å bringe bevissthet om samfunnsprosjekter for å hjelpe til med at barn får mat og drikke og støtte sunn barneutvikling; merkevarebevissthetskampanjer; distribusjon av reklamemateriell; rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende det forannevnte. Klasse 36 Veldedighetstjenester; veldedighetshetsfondtjenester; rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende det forannevnte. Klasse 45 Veldedighetstjenester, nemlig ta del i ikke-profitt organisasjoner for å hjelpe til med at barn får mat og drikke og oppmuntre sunn barneutvikling, nemlig koordineringen av fremskaffelsen og distribueringen av mat og drikke til trengende barn; rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende det forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYDANE Laboratoires Thea, 12, rue Louis Blériot, Zone industrielle du Brézet, FR CLERMONT- FERRAND, Frankrike Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 5 Farmasøytiske produkter og preparater for oftalmologisk bruk; øyebadevann, kremer og geleer for oftalmologiske formål. 19

20 registrerte varemerker nr 24/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Eico Eico A/S, Østergade 118, DK-9700 BRØNDERSLEV, Danmark Otello advokatfirma, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 3 Blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper; parfymevarer; parfyme; røkelsespreparater (parfyme). Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; avtrekksvifter for kjøkken; filtre for avtrekksvifter; kokeplater; vasker; armatur for vasker; badeapparater; sanitære avløp armaturer for bad; armaturer for massasjebad; sanitære avløp armaturer for dusj; servantbatterier; avfalls beslag for vasker; luktfjerningsapparater for luft; grillapparater. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; svamper; børster (ikke malerpensler); gjenstander for rengjøringsformål; kokekjeler; gryter; woker; stekepanner; avfallsbeholdere; beholder i form av duftbokser for parfymering av luften eller for dispensering parfymer, luftfrisker eller luftrenseblandinger til den omgivende atmosfære. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wonderlandsleep Wonderland AS, Øran Vest, 6300 ÅNDALSNES, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 20 Møbler; senger; madrasser; sengebunner. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; soveromstilbehør nemlig trekk for madrasser, laken, putevar, tepper, duntepper og vattepper, sengetepper, pledd, overtrekk til duntepper og vattepper, sengedekker, putebeskyttere og madrassbeskyttere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XTEGRITY Equalizer Flange Integrity Systems Ltd, Anderson House, 9-11 Frithside Street, GB-AB439AB FRASERBURGH, ABERDEENSHIRE, Storbritannia Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Verktøy og apparater for rørklemming; verktøy og apparater for rørstramming; verktøy og apparater for rørinnretting; verktøy og apparater for rørsammenkobling; verktøy og apparater for rørlukking; verktøy og apparater for rørseparering; verktøy og apparater for rørspredning; klemverktøy og apparater for rørflenser; strammingsverktøy og apparater for rørflenser; innrettingsverktøy og apparater for rørflenser; sammenkoblingsverktøy og apparater for rørflenser; lukkingsverktøy og utstyr for rørflenser; separeringsverktøy og apparater for rørflenser; spredningsverktøy og apparater for rørflenser; trekkverktøy og apparater for rørflenser; klemverktøy og apparater for metallverk; strammingsverktøy og apparater for metallverk; innrettingsverktøy og apparater for metallverk; sammenkoblingsverktøy og apparater for metallverk; lukkingsverktøy og apparater for metallverk; separeringsverktøy og apparater for metallverk; spredningsverktøy og apparater for metallverk; klemverktøy og apparater for rørledningsmanifolder; strammingsverktøy og apparater for rørledningsmanifolder; innrettingsverktøy og apparater for rørledningsmanifolder; sammenkoblingsverktøy og apparater for rørledningsmanifolder; lukkingsverktøy og apparater for rørledningsmanifolder; separeringsverktøy og apparater for rørledningsmanifolder; spredningsverktøy og apparater for rørledningsmanifolder; håndopererte mekanisk drevne verktøy og håndopererte hydrauliske verktøy; løfteredskaper og apparater; senkeverktøy og apparater; pumper; hydrauliske pumper; deler, utstyr og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse 8 Håndopererte klemverktøy og apparater for rør; håndopererte strammingsverktøy og apparater for rør; håndopererte innrettingsverktøy og apparater rør; håndopererte sammenkoblingsverktøy og apparater for rør; håndopererte lukkingsverktøy og oapparater for rør; håndopererte separeringsverktøy og apparater for rør; håndopererte spredningsverktøy og apparater for rør; håndopererte klemverktøy og apparater for rørflenser; håndopererte strammingsverktøy og apparater for rørflenser; håndopererte innrettingsverktøy og apparater for rørflenser; håndopererte sammenkoblingsverktøy og apparater for rørflenser; håndopererte lukkingsverktøy og apparater for rørflenser; håndopererte separeringsverktøy og apparater for rørflenser; håndopererte spredningsverktøy og apparater for rørflenser; håndopererte trekkeverktøy og apparater for rørflenser; håndopererte klemverktøy og apparater for metallverk; håndopererte strammingsverktøy og apparater for metallverk; håndopererte innrettingsverktøy og apparater metallverk; håndopererte sammenkoblingsverktøy og apparater for metallverk; håndopererte lukkingsverktøy og apparater for metallverk; håndopererte separeringsverktøy og apparater for metallverk; håndopererte spredningsverktøy og apparater for metallverk; håndopererte klemverktøy og apparater for rørledningsmanifolder; håndopererte strammingsverktøy og apparater for 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer