Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret"

Transkript

1 Saksnr.: 2016/6621 Dokumentnr.: 51 Løpenr.: 88560/2017 Klassering: L12 Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Intercity dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg, rv. 110 Simo - St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av ev. 111 øst for Hafslund Optimalisering av traseer for konsekvensutredning Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til Bystyret: 1. Delområde 10 Seut Kjæråsen: Bane NOR og Statens vegvesen sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 6b og to vegalternativer, 1 og en kombinasjon av 2 og 3, støttes. 2. Delområde 20 Kjæråsen Østfoldhallen: Bane NOR sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 2a i søndre korridor og 4a i nordre korridor støttes. 3. Delområde 30 Østfoldhallen E6: Bane NOR sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 1a i søndre korridor og jernbanealternativ 4b i nordre korridor støttes. 4. Delområde 40 E6-Borg bryggerier. 1a 20 i søndre korridor konsekvensutredes ikke. 4b i nordre korridor og 5c (1a 10) i midtre korridor konsekvensutredes begge både over og under E6. 5. Delområde 50 Borg bryggerier Klavestad: Når tilleggsutredninger foreligger fremmes en ny sak som beslutter hvilke alternativer for veg og jernbane som skal konsekvensutredes. Fredrikstad, Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører På bakgrunn av behandlingen i Styringsgruppa i Nedre Glommas behandling vil ordfører endre sin innstilling i saken slik at den samsvarer med styringsgruppa sin innstilling. Endret innstilling innebærer å ta ut alternativ 1a 20 i søndre korridor fra konsekvensutredning. Det skyldes at Sarpsborg kommune mener alternativet er svært lite ønskelig. Bane Nord er ikke enig i at alternativet tas ut nå. Rådmannens kommentar Ingen kommentar. Rådmannens forslag til innstilling 1. Delområde 10 Seut Kjæråsen: Bane NOR og Statens vegvesen sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 6b og to vegalternativer, 1 og en kombinasjon av 2 og 3, støttes. 2. Delområde 20 Kjæråsen Østfoldhallen: Bane NOR sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 2a i søndre korridor og 4a i nordre korridor støttes. 3. Delområde 30 Østfoldhallen E6: Bane NOR sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 1a i søndre korridor og jernbanealternativ 4b i nordre korridor støttes.

2 4. Delområde 40 E6 Borg bryggerier: Bane Nor sin vurdering om å konsekvensutrede ett alternativ der jernbanen går over E6 i hver korridor; 4b i nordre korridor, 5c over E6 i midtre korridor og 1a i søndre korridor, støttes. Dette forutsetter at det for minst et av alternativene i tillegg konsekvensutredes en løsning der jernbanen går under E6. 5. Delområde 50 Borg bryggerier Klavestad: Når tilleggsutredninger foreligger fremmes en ny sak som beslutter hvilke alternativer for veg og jernbane som skal konsekvensutredes. Sammendrag Planutvalget gir sin uttalelse i saken. Dette er et felles likelydende saksframlegg for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt Østfold fylkeskommune. Vedtatt planprogram for InterCity Fredrikstad-Sarpsborg, rv. 110 og fv. 118 angir hvilke korridoralternativer som skal konsekvensutredes i forbindelse med det forestående kommunedelplanarbeidet. Som en innledende fase i planarbeidet er det jobbet med å optimalisere de ulike jernbanetraseene som ligger i forstudierapporten fra 2016, samt vegløsninger for rv. 110 og fv Hensikten har vært å spisse hvilke trasealternativer for veg og bane som skal konsekvensutredes i hver utredningskorridor, slik at utredningsarbeidet ikke blir mer omfattende enn nødvendig. Med bakgrunn i optimaliseringsrapporten har forslagsstillerne utledet sine anbefalinger innenfor fem delområder; delområde 10 Seut Kjæråsen, delområde 20 Kjæråsen Østfoldhallen, delområde 30 Østfoldhallen E6, delområde 40 E6 Borg bryggerier, og delområde 50 Borg bryggerier Klavestad. Formålet med denne saken er å forankre disse anbefalingene. Rådmannen anbefaler følgende: 1. Delområde 10 Seut Kjæråsen: Bane NOR og Statens vegvesen sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 6b og to vegalternativer, 1 og en kombinasjon av 2 og 3, støttes. 2. Delområde 20 Kjæråsen Østfoldhallen: Bane NOR sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 2a i søndre korridor og 4a i nordre korridor støttes. 3. Delområde 30 Østfoldhallen E6: Bane NOR sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 1a i søndre korridor og jernbanealternativ 4b i nordre korridor støttes. 4. Delområde 40 E6 Borg bryggerier: Bane Nor sin vurdering om å konsekvensutrede ett alternativ der jernbanen går over E6 i hver korridor; 4b i nordre korridor, 5c over E6 i midtre korridor og 1a i søndre korridor, støttes. Dette forutsetter at det for minst et av alternativene i tillegg konsekvensutredes en løsning der jernbanen går under E6. 5. Delområde 50 Borg bryggerier Klavestad: Når tilleggsutredning foreligger fremmes en ny sak som beslutter hvilke alternativer for veg og jernbane som skal konsekvensutredes. Vedlegg 1. Måldokument, datert april InterCity-prosjektet Østfoldbanen Fredrikstad Sarpsborg. Optimalisering av traseer som grunnlag for konsekvensutredning. Sammendrag Optimaliseringsrapport, datert

3 3. InterCity Fredrikstad Sarpsborg Alternativer for konsekvensutredning i delområde 10 Seut Kjæråsen, notat Bane NOR og Statens vegvesen datert InterCity Fredrikstad Sarpsborg Alternativer for konsekvensutredning i delområde 20 Kjæråsen Østfoldhallen, notat Bane NOR datert InterCity Fredrikstad Sarpsborg Alternativer for konsekvensutredning i delområde 30 Østfoldhallen E6 og delområde 40 E6 Borg bryggerier, notat Bane NOR datert Brev fra Borregaard datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Øvrige saksdokumenter, se sak 2016/6621. Saksopplysninger og vurdering Dette er et felles likelydende saksframlegg for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt Østfold fylkeskommune. Saken gjelder hvilke trasealternativer for veg og bane som skal legges til grunn for konsekvensutredning og videre planlegging i arbeidet med kommunedelplan for InterCity dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg, rv. 110 Simo St.Croix og fv. 118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund. Kommunedelplanen vil i denne saken benevnes som kommunedelplan for InterCity, rv. 110 og fv Planprogram for kommunedelplan for InterCity, rv. 110 og fv. 118 har lagt rammene for hvilke alternativer for veg og bane som er utviklet og vurdert. Planprogrammet ble fastsatt av Fredrikstad bystyre og Sarpsborg bystyre Fastsetting av planprogrammet ble også behandlet av fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune Det er i innledende fase utarbeidet et måldokument, jf. vedlegg 1. Måldokumentet inneholder en oversikt over prosjektspesifikke mål som skal ligge til grunn for planarbeidet, samt beslutningsprosessen som skal lede til en anbefaling i kommunedelplanen. Videre er det gjennomført et arbeid for å finne den beste jernbanetraseen innenfor hver utredningskorridor i planprogrammet. Samtidig har det vært sett på ulike vegløsninger for rv. 110 i Fredrikstad og fv. 118 over Glomma i Sarpsborg, inkludert eventuell utvidelse eller omlegging av rv. 111 øst for Hafslund. Arbeidet som er gjort med å utvikle og vurdere trasealternativer er dokumentert i en omfattende rapport; Optimalisering av traseer som grunnlag for konsekvensutredning, datert Sammendrag av optimaliseringsrapporten følger som vedlegg, jf. vedlegg 2. Selve rapporten finnes på Bane NORs nettside: Optimaliseringsrapporten redegjør for alternativutvikling og evalueringsmetodikk. For hver korridor er det søkt etter prinsipielt ulike løsninger. Endelig korridor for InterCity dobbeltspor, ny rv. 110 og ny fv. 118 blir fastsatt gjennom vedtak av kommunedelplan. Traseene vil bli videre optimaliserte og endelig fastsatt gjennom reguleringsplan. Nærmere om innholdet i optimaliseringsrapporten

4 I rapporten er strekningen mellom Seut og Klavestad delt inn i fem delområder; Delområde 10 Seut Kjæråsen: Tiltaket innenfor delområdet omfatter ny dobbeltsporet jernbane, ny stasjon på Grønli og utvidelse av rv. 110 til fire felt på strekningen Simo - St. Croix. Bane NOR og Statens vegvesen er forslagstillere og Fredrikstad kommune er planmyndighet. Delområde 20 Kjæråsen Østfoldhallen: Tiltaket innenfor delområdet omfatter ny dobbeltsporet jernbane. Bane NOR er forslagstiller og Fredrikstad kommune er planmyndighet. Delområde 30 Østfoldhallen E6: Tiltaket innenfor delområdet omfatter ny dobbeltsporet jernbane. Bane NOR er forslagstiller og Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune er planmyndighet. Delområde 40 E6 Borg bryggerier: Tiltaket innenfor delområdet omfatter ny dobbeltsporet jernbane. Bane NOR er forslagstiller og Sarpsborg kommune er planmyndighet. Delområde 50 Borg bryggerier Klavestad: Tiltaket innenfor dette delområdet omfatter ny dobbeltsporet jernbane, ny fv. 118 over Glomma samt utvidelse eller omlegging av rv. 111 øst for Hafslund. Bane NOR og Sarpsborg kommune, i tett samarbeid med Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune, er forslagsstillere. Sarpsborg kommune er planmyndighet. For å vurdere oppfyllelse av målene for veg- og baneprosjektene er det utviklet et sett med vurderingskriterier. Disse kriteriene er forankret i overordnede mål, blant annet i Nasjonal transportplan, konseptvalgutredningen for IC-strekningene og Bypakke Nedre Glomma. Det er definert seks vurderingskriterier som gjelder alle delområder: Funksjonalitet og sporgeometri Anleggsgjennomføring Trafikkavvikling

5 Ikke prissatte konsekvenser; landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser Innløste boligbygg/boenheter Kostnader I tillegg er det avledet tre kriterier som kun omfatter delområde 10 og delområde 50, ettersom disse områdene gjelder by og stasjon: Byutvikling Støy Luftforurensing Optimaliseringsrapporten har ingen anbefaling om hvilke alternativer som bør konsekvensutredes. Det er forslagsstillerne, som med bakgrunn i optimaliseringsrapporten og etter drøftinger i faglig samarbeidsgruppe, som har vurdert dette. Faglig samarbeidsgruppe består av representanter fra Bane NOR, Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Riksantikvaren og Fylkesmannen i Østfold. Nedenfor beskrives hvilke alternativer for veg- og banetraseer som er vurdert innenfor det enkelte delområde, hva som er forslagsstiller sin vurdering av hvilke alternativer som skal konsekvensutredes samt rådmannens vurdering. De ulike alternativene vil bli nærmere belyst i konsekvensutredningen som er neste fase i planarbeidet. Delområde 10 Seut Kjæråsen Det er utviklet tre alternativer for nytt dobbeltspor (2a, 4a og 6b) og tre alternative vegløsninger (1, 2 og 3) for strekningen. Banealternativene skiller seg i hovedsak ved forskjellig plassering og utforming av ny Fredrikstad stasjon på Grønli, samt videre linjeføring mot Kjæråsen. Felles for alle alternativene er at de kommer inn mot Fredrikstad fra parsell Haug Seut i samme linjeføring. Området har tett bybebyggelse inkludert flere skoler (Frederik II videregående skole, Glemmen videre-gående skole og Trara barneskole), Glemmen kirke, gravlunder, idrettsanlegg og turveger. Både rv. 110 og jernbanen er i dag store barrierer. Gågatesystemet, Glemmen kirkegård og Brattliparken er en del av det som binder byen sammen med Fredrikstadmarka. Glemmen kirke er et landemerke og et viktig bygningselement. I Fredrikstad sentrum finnes det flere betydelige kulturhistoriske verdier, blant annet Trosvik gård med historisk hageanlegg og Glemmen kirke. Det er flere verneverdige bygninger i området på og ved Grønli. Området har svært utfordrende grunnforhold.

6 Alle alternativer for ny Fredrikstad stasjon har fire spor til plattform. De etableres som mellomplatt-former med lengde 350 meter. Banealternativ 2a og 6b har plattformene mellom åsryggene St. Hansfjellet og Grønlifjellet, mens alternativ 4a har store deler (ca. halvparten av lengden) av plattformene inne i St. Hansfjellet og kan potensielt også nås fra vestsiden av St. Hansfjellet. Alternativene ligger på forskjellige kotehøyder fra +2 til +5. Ut fra ny Fredrikstad stasjon føres alle banealternativene i en horisontalkurve mot Kjæråsen gjennom Grønlifjellet og videre i fjelltunnel inn i Kjæråsen etter passering av Bydalen i løsmassekulvert. Alternativ 2a og 6b tillater 100 km/t, mens alternativ 4a tillater 130 km/t i dette området. Alle vegalternativer er løst på samme måte fra Simokrysset til kryssområdet ved Veumveien. Fra og med dette krysset følger alternativ 2 og 3 traseen til dagens rv. 110 med forskjellig høydeplassering. Alternativ 3 ligger på bakkeplan tilsvarende dagens riksveg, mens alternativ 2 ligger lavere, og med lokk over deler av strekningen ved Grønli. Alternativ 1 er lagt i tunnel fra Veumveien under Brattliparken på nordsiden av stasjonsområdet og koples til fv. 109 rett nord for Glemmen skole. Fra skolen føres vegen sydover igjen over jernbanen ned til eksisterende rv. 110-trasé og videre langs dagens trasé ved Dammyrområdet mot St. Croix, likt de andre to alternativene. I dette alternativet er eksisterende rv. 110 fjernet på sørsiden av stasjonsområdet og erstattet av kun en gang- og sykkelveg. Alle alternativene

7 har en kollektivakse i dagens trase for fv. 109, mens øvrig trafikk flyttes nærmere Grønlifjellet. Forslagstillerne, Bane NOR og Statens vegvesen sin vurdering av hvilke alternativer som skal konsekvensutredes Forslagsstillerne vurderer det som tilstrekkelig å konsekvensutrede ett jernbanealternativ; alternativ 6b, jf. vedlegg 3. De to alternativene 2a og 6b med plattformer i dagen er ikke vurdert å være tilstrekkelig ulike til at det er relevant å utrede begge, og av disse virker alternativ 6b å komme best ut samlet sett. Jernbanealternativet 4a med plattformer delvis inn i St. Hansfjellet har enkelte fordeler sammenliknet med de to andre alternativene, deriblant sekundær adkomst til plattform fra vestsiden av St. Hansfjellet og en noe bedre jernbaneteknisk løsning. Fordelene er ikke vurdert å kunne oppveie for ulempene ved en mer komplisert løsning med stasjon delvis i tunnel. Av de tre vegalternativene vurderer forslagsstillerne det som tilstrekkelig å konsekvensutrede ett alternativ i hver korridor; alternativ 1 og en kombinasjon av alternativ 2 og 3. Hensikten med å se på en kombinasjon av alternativ 2 og 3 er å få utredet begge de to prinsippene med lokk og bygate. Rådmannens vurdering Rådmannen støtter forslagsstillernes vurdering om å konsekvensutrede ett jernbanealternativ; alternativ 6b, samt vegalternativ 1 og en kombinasjon av vegalternativ 2 og 3.

8 Det betyr i hovedsak at banealternativ 4a med plattformer delvis inn i St. Hansfjellet velges bort. De to andre alternativene er relativt like, og selv om banealternativ 6b legges til grunn for videre utredningsarbeid, vil det fortsatt kunne vurderes elementer fra alternativ 2a. Det legges vekt på at banealternativ 6b kommer bedre ut enn de andre i forhold til flere av vurderingskriteriene, blant annet byutvikling. En av fordelene med banealternativ 4a er muligheten for direkte adkomst for gående og syklende til stasjonsområdet fra vestsiden av St. Hansfjellet. Dersom alternativet ikke tas med videre bør det ses på andre løsninger som gjør stasjonsområdet tilgjengelig fra vest. Alle banealternativene oppfyller kravene til funksjonalitet og sporgeometri, og kan kombineres med alle vegalternativene. Det er vegløsningene som gir de største utslagene i forhold til angitte vurderingskriterier. Alternativ 1 vurderes som det beste samlet sett, etterfulgt av alternativ 2, og deretter alternativ 3. Forslaget om å gå videre med en kombinasjon av vegalternativ 2 og 3 som ett alternativ virker hensiktsmessig. På den måten bør ikke omfanget av utredningsarbeidet bli unødvendig omfattende, og samtidig vil begge prinsippene med lokk og bygate blir nærmere belyst. Alle kombinasjonene av veg og bane vil berøre flere verdifulle bygninger og bygningsmiljøer i forskjellig grad, blant annet rundt stasjonsområdet på Grønli. En av ulempene med banealternativ 6b i forhold til 2b er at Gamle Glemmen Herredshus ser ut til å bli direkte berørt. Foreløpige beregninger viser at banealternativene er forholdsvis like når det gjelder antall boliger som må innløses, med omtrent 50 boliger og tilsammen 70 boenheter for hvert av alternativene. Vegløsning 2 og 3 krever innløsning av ca. 60 boliger med tilsammen 90 boenheter, mens vegløsning 1 vil kunne kreve innløsing av ca. 80 boliger med tilsammen 110 boenheter dersom det blir behov for åpen byggegrop. Dersom vegen kan føres i tunell hele veien vil antallet bli redusert. Delområde 20 Kjæråsen Østfoldhallen Det er vurdert tre alternativer for nytt dobbeltspor (2a, 4a, 6b) i to korridorer i dette delområdet. Hele delområdet preges av tett bebyggelse. Fram til Råbekken er det hovedsakelig boligbebyggelse med eneboliger og rekkehus, mens det mellom Råbekken og Østfoldhallen er store næringsområder, blant annet med mye handelsvirksomhet. Gamle Glemmen kirke ligger innenfor delområdet. Hovedvegen mellom Fredrikstad og Sarpsborg, fv. 109, berører området. Det er startet reguleringsarbeid for ny fv. 109 mellom Råbekken og Alvim.

9 Alternativ 2a (søndre korridor) Alternativet kommer ut av tunnel ved Kjæråsen og føres via kulvert/åpent trau gjennom Lisleby, og krysser eksisterende jernbanespor i plan like nord for Snippen og føres videre langs østsiden av eksisterende jernbane fram til Østfoldhallen. Alternativ 4a (nordre korridor) Alternativet ligger i en sammenhengende lang bergtunnel vest/nord for alternativ 2a og 6b og kommer ut i "dagen" rett nord for Gamle Glemmen kirke og går via kulvert/åpent trau videre over på en lang viadukt/bru over Evjebekkveien og videre inn over handelsområdet langs Dikeveien. Løsningen vil blant annet kreve omlegging av Dikeveien samt senkning av Evjebekkveien og rundkjøring ved fv Alternativ 6b (søndre korridor) Alternativet har omtrent samme horisontalføring som alternativ 2a, men kommer ut lavere og er foreslått ført i kulvert/åpent trau omtrent fram til dagens Lisleby stasjon og videre på vestsiden av dagens jernbane frem til Østfoldhallen. Forslagstiller, Bane NOR sin vurdering av hvilke alternativer som skal konsekvensutredes Forslagsstiller vurderer det som tilstrekkelig å konsekvensutrede ett alternativ i nordre korridor og ett alternativ i søndre korridor, j f. vedlegg 4. Alternativ 4a legges til grunn for konsekvensutredning i nordre korridor. Alternativ 2a er vurdert som det mest realistiske alternativet i søndre korridor, hovedsakelig på grunn av mindre geotekniske utfordringer, lavere kostnader og mindre nærføring til

10 eksisterende bane enn alternativ 6b. I området fra nord for Snippen/Lisleby og videre til Rolvsøy godsterminal så ligger korridoren langs eksisterende jernbanespor. Det er ikke tatt stilling til hvilken side(r) nytt dobbeltspor bør ligge på. Rådmannens vurdering Rådmannen støtter forslagsstiller sin beslutning om å konsekvensutrede alternativ 4a i nordre korridor og alternativ 2a i søndre korridor. I følge optimaliseringsrapporten er det relativt store forskjeller mellom de ulike korridoralternativene. Ved å utrede alternativ 2a i søndre korridor vil det antatt mest utfordrende alternativet i denne korridoren bli nærmere belyst og sammenlignet med alternativ 4a i nordre korridor. Alle alternativene oppfyller kravene til funksjonalitet og sporgeometri. Både alternativ 2a og 6b vil innebære store inngrep gjennom Lislebyområdet, og vil dersom det ikke blir utført avbøtende tiltak, skape en barriere. Foreløpige beregninger viser at alternativ 2a krever innløsning av ca. 60 boliger med til sammen 100 boenheter og alternativ 6b ca. 40 boliger med til sammen 60 boenheter. Flere av disse er eldre og vurderes å ha historisk verdi. Alternativ 4a berører ikke Lisleby, og krever innløsning av under 10 boliger. Alternativ 4a peker seg også kanskje ut som det minst utfordrende når det gjelder anleggsgjennomføring. Primært fordi det trolig går i bergtunnel helt fra Kjæråsen og frem til det er "i dagen" et stykke før Evjebekkveien. Etter kryssing av Evjebekkveien, gjennom handelssenteret langs Dikeveien og frem til Østfoldhallen, er utfordringene dog større. Foreløpig kommer alternativ 4a noe dårligere ut enn de andre alternativene i forhold til landskapsvirkning. Alternativ 2a vil ødelegge et helleristningsfelt på Hauge. Delområde 30 Østfoldhallen E6 I utvikling av jernbanealternativer har det for dette området vært fokus på å koordinere planleggingen med planlegging av fv. 109 på Rolvsøy. I tillegg er grunnforholdene ved Rolvsøysund svært utfordrende, med varierende og store dybder til berg samt store partier med kvikkleire/sprøbruddsmateriale. Greåkerdalen og Alvimdalen har også svært utfordrende grunnforhold, med store partier kvikkleire/sprøbruddsmateriale. På delområdet er det også viktige kulturhistoriske verdier som Rolvsøy kirke, Greåker Fort samt kulturlandskapet i Alvimdalen. Grensesnittet mot ny planlagt fv. 109 og samkjøring av løsninger er også vektlagt. Det har vært en føring at dobbeltsporet skal sikres tilknytning til Rolvsøy godsterminal. Mellom Østfoldhallen og E6 er det utviklet og vurdert fire alternativer for nytt dobbeltspor, fordelt på de tre korridorene som er gitt i vedtatt planprogram. To av alternativene (alternativ 1a og alternativ 5c) har varianter/kombinasjoner slik at det i alt er seks mulige løsninger.

11 Alternativ 1a (med variant 10 og 20) Alternativ 1a er det sørligste alternativet. Alternativet ligger på østsiden av dagens jernbane og blir liggende på en lang bru over Rolvsøysund som også krysser dagens jernbanebru samt planlagt og eksisterende fv. 109 før det går inn i kort bergtunnel under Greåker fort. Greåkerdalen krysses på lav terrengbru før det videreføres i lang bergtunnel som kommer ut i dagen igjen i Alvimdalen og videreføres inn i neste delområde via bru over E6. Det foreligger to varianter i Alvimdalen. Variant 10 legger seg omtrent i Ordfører Thorbjørnsens vei for å kunne fortsette langs Vogts vei i neste delområde, mens variant 20 går lenger sør. Alternativ 3a Alternativet er som for alternativ 1a lagt øst for dagens spor ved Østfoldhallen, men krysser dette ved Nes på bru. Alternativet ligger i den midtre korridoren over Rolvsøysund og krysser over Rolvsøysund og dagens og planlagt ny vegbru for fv Videre går det inn i

12 en meter lang skjæring i Greåkerfjellet, før det går inn i tunnel med utløp i Greåkerdalen og krysser dalen på en lav bru/konstruksjon. Deretter ligger det i bergtunnel fram til Alvimjordene og avsluttes i midtre korridor med mulighet for videreføring i Vogts vei. Alternativ 4b Dette er det nordligste alternativet. Alternativet ligger langs vestsiden av dagens jernbane ved Østfoldhallen. Ved Rolvsøy godsterminal fjerner det seg fra denne og legges dypt i kulvert vest for Rolvsøy kirke. Videre går linja under både eksisterende og planlagt fv. 109, og bryter fv. 112 Solliveien. Alternativet har den laveste brukonstruksjonen over Rolvsøysund, og krysser Moa idrettsplass. Videre går det inn i bergtunnel under Greåker videregående skole med utløp i Greåkerdalen og krysser dalen på en lav bru/konstruksjon. Deretter ligger det i bergtunnel fram til Alvimjordene og avsluttes i nordre korridor og videreføres inn i neste delområde via bru over E6. Alternativ 5c (med variant 10 og 20) Alternativet ligger på vestsiden av eksisterende spor fra Østfoldhallen og forbi Rolvsøy godsterminal. Det ligger tett på Rolvsøy kirke (mellom eksisterende spor og kirkegården). Alternativet krysser Rolvsøysund i midtre korridor og går over eksisterende og planlagt ny bru for fv Videre går det inn i en meter lang skjæring i Greåkerfjellet. Både variant 10 og 20 går inn i bergtunnel med utløp i Greåkerdalen og krysser dalen på en lav bru/konstruksjon. Inni Greåkerfjellet svinger variant 10 mot nord og kobles mot alternativ 4b, mens variant 20 går mer rett fram til Alvimjordene og avsluttes i midtre korridor med mulighet for videreføring i Vogts vei og kryssing både under og over E6. Forslagsstiller, Bane NOR sin vurdering av hvilke alternativer som skal konsekvensutredes Bane NOR vurderer alternativene i midtre korridor, 3a og 5c som svært utfordrende. Dette med tanke på nærhet til eksisterende brukonstruksjoner for dagens jernbane i drift og dagens fv. 109, dårlige grunnforhold og nærhet til trase for ny fv Bane NOR ønsker derfor ikke å gå videre med de to alternativene i midtre korridor; 3a og 5c. Forslagsstiller, Bane NOR vurderer det som tilstrekkelig å konsekvensutrede ett alternativ i nordre korridor; 4b og ett alternativ i søndre korridor; 1a, jf. vedlegg 5. Rådmannens vurdering Rådmannen støtter forslagstiller Bane NOR sin vurdering om å konsekvensutrede ett alternativ i nordre korridor; 4b og ett alternativ i søndre korridor; 1a. Rådmannen støtter også Bane NOR i at det ikke skal konsekvensutredes noen alternativer i midtre korridor. Rådmannen legger til grunn at dette ikke utelukker videre utredning av alternativer der jernbanen går under E6 i neste delområde (40). Rådmannen ser ikke at alternativene i midtre korridor innehar noe positivt som søndre og nordre korridor ikke har. Rådmannen viser til rapporten der det framkommer at godsterminalen på Rolvsøys vil opprettholdes i alle alternativene. Terminalen berøres imidlertid i noe ulik grad ved de ulike alternativene, noe som vil ha betydning for behov for ombygging. Foreløpige beregninger viser at flest boenheter må innløses ved de to alternativene i midtre korridor. For søndre og nordre korridor viser foreløpige beregninger at henholdsvis 10 boenheter og 50 boenheter må innløses. For det videre arbeidet er det viktig å vektlegge lokalsamfunnet på Greåker og videre utvikling av dette. Alternativene i midtre korridor har også sterk innvirkning på det fredete kulturminnet Greåker fort. Dette siden tunnelpåhugget blir under Greåker Fort. Inngrepet vil ikke nødvendigvis true Greåker fort direkte, men de indirekte virkningene vil bli vesentlige. Det nordre alternativet; 4b anses også noe bedre for landskapsbildet enn de øvrige alternativene.

13 Delområde 40 E6 Borg bryggerier I utvikling av banealternativer har det blant annet vært fokus på å redusere konsekvensene for Lande skole. Videre har det vært søkt å unngå å heve eller senke E6. Det betyr at banen må ha tilstrekkelig frihøyde/fridybde samtidig som man hensyntar geotekniske forhold og bebyggelse. Videre har det vært fokus på ikke å hindre eksisterende aktiviteter eller forringe bokvaliteter, samt begrense behovet for å rive boliger. Fra E6 til Borg Bryggerier er det fire alternativer i tre korridorer, der det midtre alternativet; 5c har kryssing både over og under E6. Grunnen til at det søndre alternativet; 1a ikke er utredet under E6 er dårlige grunnforhold i Alvimdalen. Det er således ikke tilrådelig å gå dypt og under E6 så langt sør. Alle alternativene går gjennom næringsområder og/eller boligområder i enten skjæring, kulvert eller viadukt fram mot Sarpsborg stasjon. Alternativ 1a Alternativ 1a har den sørligste kryssingen av E6 på bru og fortsetter gjennom et boligområde i skjæring fram til Sarpsborg stadion der alternativet legges på nivå med eksisterende jernbane. Alternativ 4b Alternativ 4b krysser E6 på bru og er det nordligste alternativet. Etter kryssing av E6 går det gjennom næringsområdet "Tunejordet" før det fortsetter i Vogts vei. Alternativ 5c Det midtre alternativet 5c har to varianter der man enten krysser over eller under E6 ved Ordfører Thorbjørnsens vei. Videre går begge i traseen til Vogts vei (over eller under). Forslagsstiller Bane NOR sin vurdering av hvilke alternativer som skal konsekvensutredes Alternativ 5c under E6 er vurdert å ha særdeles store utfordringer knyttet til geoteknikk, anleggsgjennomføring og kostnader sammenliknet med de andre alternativene i delområdet. Med bakgrunn i dette vurderer ikke Bane NOR 5c under E6 som et realistisk alternativ som bør konsekvensutredes.

14 Forslagsstiller, Bane NOR vurderer det som hensiktsmessig å konsekvensutrede ett alternativ i hver korridor; 4b i nordre korridor, 5c over E6 i midtre korridor og 1a i søndre korridor, jf. vedlegg 5. Rådmannens vurdering Rådmannen mener at med bakgrunn i vurderingene i optimaliseringsrapporten er det ikke grunnlag for å utelate noen av korridorene i dette delområdet. Det er ingen av alternativene som skiller seg entydig ut positivt eller negativt. I optimaliseringsrapporten framkommer for eksempel at for anleggsgjennomføring er det midtre alternativet; 5c med kryssing over E6 å anse som det beste. Hovedårsaken er mindre behov for sikringstiltak i byggeperioden enn for de andre. Det midtre alternativet; 5c med kryssing under E6 kommer dårlig ut på anleggsgjennomføring. Alternativet går dypt og medfører behov for omfattende graving, sikringstiltak og midlertidige trafikkomlegginger både for E6, fv. 118, Hundskinnveien og Vogtsvei i byggeperioden. I permanent situasjon skiller det sørligste alternativet; 1a seg negativt ut på trafikkavvikling. Alternativet medfører betydelige endringer i dagens lokalvegsystem. Det søndre alternativet; 1a har også størst konsekvenser for innløsing av boliger. Foreløpige beregninger viser at 50 boligbygg må innløses, med til sammen 90 boenheter. Det nordligste alternativet; 4b har minst konsekvenser, med innløsing av 40 boligbygg og 50 boenheter. Med bakgrunn av dette støtter rådmannen forslagsstiller Bane NOR sin vurdering om å konsekvensutrede ett alternativ der jernbanen går over E6 i hver korridor; 4b i nordre korridor, 5c over E6 i midtre korridor og 1a i søndre korridor. Dette forutsetter imidlertid at det for minst et av alternativene i tillegg konsekvensutredes en løsning der jernbanen går under E6. Rådmannen mener det er viktig å få belyst dette alternativet tilstrekkelig blant annet fordi Alvimjordet er et viktig kulturlandskap med nasjonale interesser. I rapporten vurderes alle alternativer med kryssing over E6 å danne en ny visuell barriere i Alvimdalen. Det er også viktig å få utredet et alternativ under E6 for å belyse barrierevirkning for boligområdet på Brevik/Lande. Bane NORs vurdering er at alternativet under E6 ikke bør konsekvensutredes. Dette blant annet fordi alternativet i optimaliseringsrapporten er vurdert som svært kostbart, ca. 200 prosent dyrere enn det billigste alternativet. Gjennom samarbeidet i Bypakke Nedre Glomma er det likevel avklart at Bane NOR vil konsekvensutrede et slikt alternativ dersom de øvrige partene i samarbeidet ber om dette. Alternativet vil da være fullt ut belyst når konsekvensutredningen foreligger. Delområde 50 Borg bryggerier Klavestad I utvikling av veg- og banealternativer har man vært opptatt av hensynet til kulturminner, kulturmiljøer og landskapet omkring Sarpsfossen, som er av både nasjonal og lokal verdi. Det er flere motstridende interesser i området. Det har også vært fokus på å minimere negative konsekvenser for Sarp kraftverk og Hafslund kraftverk, samt Borregaard sitt avfallsdeponi på Opsund. Området har også utfordrende geotekniske forhold blant annet med et kvikkleireområde øst for Glomma. I tillegg har det man vært opptatt av å utvikle løsninger som bygger opp under god byutvikling. Det er en føring for jernbanen at det skal opprettholdes tilkobling til Østre linje, samt at Østre linje skal ha et eget spor til stasjonen for å sikre størst mulig kapasitet og at det skal være en effektiv sporlengde på 750 meter for godstog på stasjonsområdet. Det betyr at for alle jernbanealternativene er det tre spor over Glomma. Videre skal det opprettholdes driftsfunksjoner og sidespor på stasjonsområdet, herunder tømmerterminal og tilgang til Borregaard. Det er også en føring at jernbanen og stasjonsområdet skal kunne bygges ut etappevis.

15 Innenfor delområdet er det utviklet og vurdert: 2 ulike stasjonsløsninger 4 alternativer for bane over Glomma 9 alternativer for veg over Glomma Stasjonsløsninger Det foreligger to stasjonsløsninger. Begge følger dagens spor fra Borg Bryggerier og inn til stasjonsområdet. Løsning 1 har seks togspor, mens løsning 2 har sju togspor. Det er samme spor- og plattformlengde. Hovedforskjellene mellom alternativene er knyttet til sporkapasitet og plattformsløsning. Alternativ 1 har to spor ved Borg Bryggerier, mellomplattformer for spor 1-2 og 3-4 og sidestilt plattform til spor 5. Alternativ 2 har tre spor ved Borg Bryggerier. Ventesporet skal benyttes av tømmertog fra Oslo som skal til tømmerterminalen, gjennomgående godstog fra Oslo som skal forbikjøres av persontog i Sarpsborg, vognstammer fra Rolvsøy godsterminal som skal til Sarpsborg for å kobles på andre godstog og arbeidsmaskiner som skal til vedlikeholdsbasen. Alternativet har sidestilt plattform til spor 1 og mellomplattformer til spor 2-3 og 4-5. Alle jernbanealternativene kan kombineres med begge stasjonsalternativene. Jernbanealternativene For alle banealternativene er det tre spor på ny bru over Glomma. To spor tilhører dobbeltsporet mot Halden og et spor grener av til Østre linje. På denne måten oppnås størst mulig kapasitet på dobbeltsporet. Alle jernbanelinjene over Glomma samler seg ved Hafslund skole og går i dagens trase videre mot Klavestad. Alternativ Nord for Olavsvollen Bakgrunnen for dette alternativet er å bevare både Olavsvollen og Tarris, i tillegg til kraftverkene langs Glomma. Alternativet er det nordligste, og ligger helt ut mot Glomma, dels på bru. Det er fire spor på den første brua på bysiden. Dette på grunn av uttrekkspor på stasjonsområdet. Alternativet berører avfallsdeponiet til Borregaard. Dobbeltsporet skjærer også inn i et kvikkleireområde på østsiden av Glomma.

16 Alternativ Nord for Tarris Banealternativet ligger rett nord for Tarris og skjærer gjennom de synlige delene av Olavsvollen. Alternativ Midt Dette alternativet bevarer Olavsvollen og oppnår lengre rettlinje for plassering av sporveksler. Sporene ligger på sørsiden av Olavsvollen og gjennom Tarris. Alternativ Syd for Tarris Dette alternativet er utviklet i et forsøk på å bevare kulturminnene best mulig. Ny jernbanetrasé føres på sydsiden av Tarris og i god avstand fra Olavsvollen. Alternativet føres på ny bru over Glomma nord for eksisterende jernbanebru. Jernbanealternativ Nord for Tarris anbefales ikke videreført. Begrunnelsen er at alternativet utraderer den nordre og best bevarte delen av det nasjonalt verdifulle kulturminnet Olavsvollen. I dette delområdet er Bane NOR og Sarpsborg kommune forslagsstillere. Anbefalingen er fra Bane NOR og rådmannen i Sarpsborg kommune, basert på en prosess i den faglige samarbeidsgruppen der også Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Riksantikvaren inngår. Vegalternativer I optimaliseringsrapporten er det utformet ulike prinsipielle vegløsninger. Vegløsningene følger enten dagens trase; vegalternativ 1 og 5, legges inntil ny jernbanetrase; vegalternativ 2, 7, 8 og 9 eller innebærer delt løsning der kollektiv-, gange- og sykkel følger dagens trase mens øvrig trafikk går på ny bru inntil jernbanen; vegalternativ 3. I rapporten er fire av vegalternativene kombinert med banealternativet Nord for Tarris. Det er vegalternativ 1, 2, 3 og 8. Disse alternativene er ikke omtalt nedenfor. Prinsippet med veg i dagens trase er videreført i alternativ 5 i kombinasjon med banealternativ Sør. Prinsippet med veg inntil ny jernbanetrase er videreført i vegalternativ 7 i kombinasjon med banealternativ Midt og i vegalternativ 9 i kombinasjon med banealternativ Nord for Olavsvollen. Prinsippet med delt løsning der kollektiv-, sykkel og gange følger dagens trase mens øvrig trafikk går på ny bru inntil jernbanen er ivaretatt gjennom utredning av de andre alternativene. Videre er alle vegalternativene uavhengig av valg av trase for rv. 111, enten i dagens trase vest for Hafslund hovedgård eller i ny trase øst for Hafslund hovedgård. Banealternativ Nord for Olavsvollen kombinert med vegalternativ 9 Ny firefelts fv. 118 legges parallelt med og syd for ny jernbanebru over Glomma. Forbi Tarris ligger vegen mellom Tarris og jernbanen. Inn mot dagens kryss med fv. 109 i Borregaardsbakken følger ny vegtrase dagens fv. 118, men utvides mot nord. På østsiden av Glomma kobles fv. 118 til rv. 111 i en ny rundkjøring nord for eksisterende rundkjøring vest for Hafslund hovedgård. Løsning for syklende og gående følger dagens veg/banetrase. Det er mulig å bygge ny veg før bane med midlertidige vegomlegginger både på bysiden og østsiden.

17 Banealternativ Midt kombinert med vegalternativ 7 Ny firefelts fv. 118 legges parallelt med og syd for ny jernbanebru over Glomma. Anlegg for gående og syklende legges i dagens veg-/banetrase. Rundkjøringen ved Hafslund hovedgård forskyves noe mot nord i forhold til dagens rundkjøring. Dagens trefeltsveg, rv. 111/fv. 118 blir på strekningen Statsminister Torpsvei Nordbyveien liggende i eksisterende trase, med en utvidelse mot nord for å få plass til fire felt og ny gang- og sykkelveg. Det er mulig å bygge ny fv. 118 før bane med midlertidige vegomlegginger på bysiden og østsiden.

18 Banealternativ Syd for Tarris kombinert med vegalternativ 5 Ny firefelts fv. 118 føres på ny bru over Glomma i eksisterende trase med utvidelse mot nord inn i eksisterende jernbanebru. Det er ikke mulig å bygge ny fv. 118 før bane. Gang- og sykkelanlegg legges parallelt med og på nordsiden av ny jernbane.

19 Forslagsstiller Bane NOR og rådmannens vurdering Innenfor delområdet foreligger tre jernbanealternativer med tilhørende vegalternativer det er aktuelt å gå videre med. Rådmannen vil vise til optimaliseringsrapporten som viser at alle alternativene vil medføre stor negativ konsekvens for kulturmiljø da alle alternativene har inngrep i middelaldergrunnen. Hele området fra Sarpsfossen og vestover forbi Olavsvollen er fredet middelaldergrunn. Alternativenes konsekvenser for øvrige kulturverdier i området vil variere noe. Tarris vil kunne bevares som bolig i banealternativ Nord for Olavsvollen med vegalternativ 9. Tarris vil måtte rives ved banealternativ Midt og vegalternativ 7. Ved banealternativ Syd for Tarris og vegalternativ 5 vil ikke Tarris kunne bestå som bolig, men kan benyttes til andre formål som ikke krever vegadkomst. Det er ikke mulig å løse adkomst til Tarris for dette alternativet siden ny firefelts veg skal være avkjørselsfri. Alle alternativer gir behov for å innløse boliger. Foreløpige vurderinger viser at for jernbanealternativ Nord for Olavsvollen i kombinasjon med vegalternativ 9 må færrest boliger innløses; totalt 20 boligbygg med 20 boenheter. De andre alternativene er relativt like med innløsing av boligbygg med mellom 40 og 60 boenheter. Tallene er usikre. Bane NOR og rådmannen anser at jernbanealternativ midt og vegalternativ 7 er et alternativ som bør konsekvensutredes. Dette jernbanealternativet er foruten Nord for Tarris det mest optimale jernbanealternativet. Det oppnår den høyeste dimensjonerende hastigheten gjennom stasjonen og den beste funksjonaliteten. Geoteknisk sett er dette jernbanealternativet mest gunstig fordi det gir mest plass på begge sider for sikringstiltak for skråningen ned mot Glomma i nord og ned mot Borregaard i sør. Det er store partier bløt kvikkleire i tillegg til morenemasser både ved Olavsvollen og ved Tarris. Jernbanealternativ midt er prinsipielt likt jernbanealternativ Nord for Tarris, men med den forskjellen at det ikke berører de synlige delene av Olavsvollen. Alternativet kommer i konflikt med Tarris. Mens Olavsvollen er unik og et fredet kulturminne, har Tarris ikke en slik

20 juridisk status. Imidlertid har Tarris en høy lokal verdi som kulturminne knyttet til industrimiljøet rundt Borregaard. Dersom Tarris må rives mener rådmannen at opprusting av arbeiderboligen Olavs Voll må inngå som et kompenserende tiltak slik at et tilsvarende kulturminne ivaretas. Jernbanealternativ Nord for Olavsvollen kombinert med vegalternativ 9 kommer i rapporten dårlig ut på teknisk gjennomførbarhet. Dette knytter seg til den betydelige usikkerheten med alternativet som følge av at alternativet berører avfallsdeponiet til Borregaard. I tillegg er alternativet vurdert som utfordrende blant annet med tanke på jernbaneteknikk, geoteknikk og kostnader. Alternativet er slik det foreligger heller ikke vurdert som bra for Olavsvollen. Direkte inngrep i Olavsvollen kan muligens unngås, men vollen vil bli sperret inne. Bane NOR og rådmannen har derfor igangsatt tilleggsutredninger knyttet til avfallsdeponiet og gjennomførbarhet for dette alternativet. I tilleggsutredningen vil det også vurderes om jernbanealternativ Nord for Olavsvollen kan erstattes av et alternativ med en jernbanetrase som er trukket lenger nordover enn alternativene som er vurdert i optimaliseringsrapporten. Dette er for å følge opp et tilleggspunkt i Sarpsborg bystyre sitt vedtak ved fastsetting av planprogrammet. Tilleggspunktet var som følger: «Sarpsborg kommune ber om at det i det videre planarbeidet vurderes en utforming av stasjonsområdet som muliggjør at traséen over Glomma kan legges så langt nord at kulturminnene i området ved Sarpsfossen ikke berøres.» Et slikt alternativ må vurderes ut fra blant annet jernbaneteknikk og avfallsdeponiet til Borregaard. I jernbanealternativ Syd for Tarris kombinert med vegalternativ 5 trekkes veg og bane sør for kulturminnene i området og er således vurdert som et bedre alternativ for kulturminnene. Alternativet er vurdert som utfordrende blant annet med tanke på jernbaneteknikk, geoteknikk og kostnader samt nærhet til industrivirksomheten på Borregaard. Alternativet forutsetter at vegen utvides nordover inn i dagens jernbanebru. Det betyr at vegen ikke kan bygges før jernbane. Dette er problematisk når ny vegbru bør etableres på kort sikt. Statens vegvesen har understreket at dagens vegbru over Glomma har svært begrenset levetid, 5-10 år. Nytt dobbeltspor skal ifølge gjeldende Nasjonal transportplan «i utgangspunktet ta sikte på ferdigstillelse i I forslag til Nasjonal transportplan (Meld. St. 33) foreslås det å utsette ferdigstilling av parsellen Sarpsborg Halden til Dette gjør det mindre relevant å utrede løsninger hvor ny veibru først kan realiseres i etterkant av nytt dobbeltspor. Bane NOR og rådmannen har derfor vurdert det dithen at det også bør utredes en variant av alternativet der vegutvidelsen blir lagt på sørsiden av eksisterende veg uten at det åpnes for at anlegget kan ta areal fra Hafslundparken. Dette innebærer at vegen kan bygges før jernbanen. Ny veg vil da komme i konflikt med Sarp kraftverk i Glomma. I tillegg vil vegen komme enda nærmere industrivirksomheten til Borregaard. Borregaard har i en uttalelse vært svært kritisk til dette, jf. vedlegg 6. Rådmannen mener likevel det er riktig å gjøre ytterligere vurderinger av en slik variant. Det blir imidlertid viktig å klargjøre forholdet til at Borreggard er en storulykkevirksomhet samt eventuelt omfang og kostnader ved å berøre Sarp kraftverk. I tillegg vil det bli sett optimaliserte løsninger for gående og syklende slik at de blir bedre for kulturminnene i området. Bane NOR og rådmannen mener det er hensiktsmessig med tilleggsutredninger for disse tre alternativene før det tas beslutning om hvilke alternativer som skal videreføres i planleggingen. Rådmannen vil komme tilbake med en sak til høsten for å beslutte hvilke alternativer for veg og bane som skal konsekvensutredes innenfor delområde 50 Borg bryggerier Klavestad. Økonomiske konsekvenser For delområde 10 er det Bane NOR i som har kostnaden for planarbeidet samme med Statens vegvesen. Dette ettersom det er Bane Nor og Statens vegvesen som er

21 forslagsstillere for dette delområdet. For delområde 20, 30 og 40 er Bane NOR forslagsstiller alene og de har kostnaden med planarbeidet. For delområde 50 er Bane NOR forslagsstiller sammen med Sarpsborg kommune i tett samarbeid med Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen. For dette delområdet er det avtalt, men ikke signert avtale mellom forslagsstillerne Bane NOR og Sarpsborg kommune om en kostnadsfordeling mellom partene. Bane NOR har kostnaden knyttet til planlegging av jernbane. I tillegg er det en kostnad knyttet til planlegging av veg og koordinering av fellesplanlegging. Dette fordeles i hovedsak med 20 pst. på Bane NOR og 80 pst. på Sarpsborg kommune. I Bypakkesamarbeidet er det avtalt at Østfold fylkeskommune dekker 50 pst. av Sarpsborg kommunes andel som følge av at Sarpsbru er en fylkesvei. Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har tidligere hatt kostander knyttet til planlegging av ny Sarpsbru på 7 millioner kroner i perioden For å finansiere planlegging av felles kommunedelplan for veg og jernbane har Sarpsborg kommune bevilget 3,5 millioner kroner. Østfold fylkeskommune har avsatt 4 millioner kr til dette planarbeidet i budsjett for Foreløpige kostnader knyttet til planarbeidet for Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune er om lag 2,5 millioner kroner. Dette er knyttet til arbeid med planprogram og Optimaliseringsrapport. Gjenstående kostnader knyttet til tilleggsutredning, konsekvensutredning og utarbeidelse av planutkast er estimert til 9-10 millioner kr. Det er da lagt til grunn konsekvensutredning av to alternativer over Sarpsfossen. Det må også påberegnes kostnader til grunnundersøkelser som ikke er inkludert. Total bevilgning og finansiering må innarbeides i kommende budsjetter og handlingsplaner i Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune. Miljømessige konsekvenser I optimaliseringsrapporten er det foretatt foreløpige vurderinger av såkalte ikke-prissatte konsekvenser. Dette er vurderinger av landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser, herunder beslag av dyrket mark. I tillegg er det foretatt foreløpige vurderinger av behovet for å innløse boliger. For delområde 10 Seut Kjæråsen og delområde 50 Borg bryggerier Klavestad er det i tillegg foretatt vurderinger av byutvikling, støy og luftforurensning. For en nærmere beskrivelse av de miljømessige vurderingene som er gjort, vises det til optimaliseringsrapporten på Bane NORs nettside. For hvert delområde er det en tabellarisk oppsummering av vurderte konsekvenser, herunder også miljømessige konsekvenser som finnes på følgende sider i rapporten: Delområde 10 Seut Kjæråsen, side 124. Delområde 20 Kjæråsen Østfoldhallen, side 165. Delområde 30 Østfoldhallen E6, side 206. Delområde 40 E6 Borg bryggerier, side 234. Delområde 50 Borg bryggerier Klavestad, side 342. Forslag om vern eller arealbruksendringer vil alltid medføre interessekonflikter. I neste fase av planarbeidet som er en fullstendig konsekvensutredning av alternativene vil de miljømessige konsekvensene bli vurdert ytterligere.

22 Konsekvenser levekår/folkehelse Konsekvenser for levekår og folkehelse vil bli utredet i det videre plan- og utredningsarbeidet. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Rådmannens vurdering fremgår under saksopplysninger og vurdering.

InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111

InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111 InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111 Orientering for styringsgruppe og referansegruppe i Bypakke Nedre Glomma 26.01.2017 1 Agenda Intro Kort om bakgrunn,

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Saksnr.: 2016/6621 Dokumentnr.: 21 Løpenr.: 196314/2016 Klassering: L12 Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Fastsetting av

Detaljer

banenor.no Org.nr: NO MVA Bane NOR SF Postboks 4350, NO 2308 Hamar Sentralbord: 05280

banenor.no Org.nr: NO MVA Bane NOR SF Postboks 4350, NO 2308 Hamar Sentralbord: 05280 Mottakere: Etter adresseliste Dato: 20.04.2017 Deres ref.: Side: 1 / 5 Vår saksbehandler: Alf Louis Solvang Telefon: Mobil: +47 90937564 E-post: Alf.Louis.Solvang@banenor.no InterCity Østfoldbanen, parsell

Detaljer

InterCity-prosjektet Østfoldbanen Fredrikstad Sarpsborg. Sammendrag Optimaliseringsrapport

InterCity-prosjektet Østfoldbanen Fredrikstad Sarpsborg. Sammendrag Optimaliseringsrapport Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert / kommentert Revider og send inn på nytt Kun for informasjon Sign: Revidert etter gjennomgang Bane NOR VEM BELY ANO 00A Første utgave 07.04.2017 VEM BELY

Detaljer

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling MULIGHETSSTUDIE 87 8 Vurdering av traséforslag og anbefaling Under følger en vurdering av foreslåtte traséforslag i foregående kapittel og hvilken trasé som foreslås for Indre og Nedre bane. 8.1 Indre

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Formannskapet /17 Bystyret /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Formannskapet /17 Bystyret /17 Saksnr.: 2016/7514 Dokumentnr.: 102 Løpenr.: 38867/2017 Klassering: Intercity dobbeltspor Haug-Seut Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 06.04.2017 26/17

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

InterCity Haug-Halden. Kortversjon forstudierapport Haug Halden Mai 2016

InterCity Haug-Halden. Kortversjon forstudierapport Haug Halden Mai 2016 InterCity Haug-Halden Kortversjon forstudierapport Haug Halden Mai 2016 FORORD Jernbaneverket skal planlegge og bygge slik at det blir sammenhengende dobbeltspor på InterCity-strekningen til Halden stasjon.

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Saksnr.: 2013/29727 Dokumentnr.: 44 Løpenr.: 97103/2015 Klassering: Råbekken-Hatteveien Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Fv.

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

InterCity Haug-Halden Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016

InterCity Haug-Halden Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016 InterCity Haug-Halden Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016 Forord Jernbaneverket skal planlegge og bygge slik at det blir sammenhengende dobbeltspor på InterCity-strekningen til Halden stasjon.

Detaljer

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy Kreativ fase notat Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy MULTICONSULT 2008 Innhold Innhold... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 2. Mål med kreativ fase... 4 3. Arbeidsmetode...

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

InterCity Haug-Halden. Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016

InterCity Haug-Halden. Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016 InterCity Haug-Halden Kortversjon forstudierapport Haug Halden mai 2016 Forord Jernbaneverket skal planlegge og bygge slik at det blir sammenhengende dobbeltspor på InterCity-strekningen til Halden stasjon.

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Saksnr.: 2016/6621 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 65961/2016 Klassering: L12 Saksbehandler: Anna Auganes Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning

Detaljer

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11185-23328/2017 Arkiv: Q62 Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører:

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Vedtak i styringsgruppa: Innkalling og saksliste til Styringsgruppas møte godkjennes.

Vedtak i styringsgruppa: Innkalling og saksliste til Styringsgruppas møte godkjennes. REFERAT Styringsgruppas møte 2-2017 Fredag 17. mars, klokka 9-12, rådhuset i Fredrikstad Til stede fra Styringsgruppa: Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (møteleder) Olav Moe, Østfold fylkeskommune Tor

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 12.04.2016 Fylkesutvalget 14.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 12.04.2016 Fylkesutvalget 14.04.2016 Saksnr.: 2016/6779 Løpenr.: 36029/2016 Klassering: Saksbehandler: Elin Tangen Skeide Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 12.04.2016 Fylkesutvalget 14.04.2016 Planprogram

Detaljer

Forslag til endringer: Planprogram for kommunedelplan: Ny bro over Glomma i Fredrikstad

Forslag til endringer: Planprogram for kommunedelplan: Ny bro over Glomma i Fredrikstad Forslag til endringer: Planprogram for kommunedelplan: Ny bro over Glomma i Fredrikstad Side x, avsnitt y 1. Side 4, 2.2 Formål med planarbeidet 2. Side 5, 3.3 Alternativer 3. Side 6, 3.3.1 Alternativ

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017

E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017 E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017 Hva jeg skal snakke om Status for prosjektet hva har vi i dag? Konsekvensutredningen Alternativer og vurderinger SVVs foreløpige anbefaling

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd

Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd Bestillinga fra departementet Hva fylkeskommunen har valgt å anbefale og hva Fylkeskommunen er

Detaljer

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Dobbeltspor Nykirke-Barkåker Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Agenda 1. Velkommen 2. Planlegging og utbygging av IC Vestfoldbanen 3. Kortfilm 4. Presentasjon av planforslag pr. 8.6.17

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksframlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksframlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksframlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ stryingsgruppe 15.04.2016 2-2016 14/16 Overordnet styringsgruppe 26.04.2016 2-2016 15/16 Behandling i by- og kommunestyrer

Detaljer

KONSEPTUTVIKLING OG MÅLOPPNÅELSE

KONSEPTUTVIKLING OG MÅLOPPNÅELSE KONSEPTUTVIKLING OG MÅLOPPNÅELSE KU OG KDP NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG FASE 2 OPPDRAGSNUMMER: 10057000 RAPPORT FASE 2 14.03.2014 Sweco Norge AS RAPPORT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1

Detaljer

Gulskogen - Hokksund KDP/KU. Folkemøte, Høring og offentlig ettersyn 21. juni 2017 i Drammen inkl. informasjon fra folkemøte 19.juni 2017 i Hokksund

Gulskogen - Hokksund KDP/KU. Folkemøte, Høring og offentlig ettersyn 21. juni 2017 i Drammen inkl. informasjon fra folkemøte 19.juni 2017 i Hokksund Gulskogen - Hokksund KDP/KU Folkemøte, Høring og offentlig ettersyn 21. juni 2017 i Drammen inkl. informasjon fra folkemøte 19.juni 2017 i Hokksund Agenda Tema Velkommen Hvem er vi? Presentasjon av planforslag

Detaljer

FREDRIKSTADKOMMUNE. Møtebok. høringsuttalelse. Formannskapets behandling : innstilling til Bystyret:

FREDRIKSTADKOMMUNE. Møtebok. høringsuttalelse. Formannskapets behandling : innstilling til Bystyret: FREDRIKSTADKOMMUNE Saksnr.: 2010/8890 Dokumentnr.: 17 Løpenr.: 65293/2012 Klassering: 113 Saksbehandler: Trine Huitfeldt Nygaard Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 14.06.2012 101/12

Detaljer

Fra Rådmannsutvalget: Jostein Haug (for Håkon Johnsen), Bente Meinert, Unni Skaar (for Sigmund Vister) og Roar Midtbø Jensen.

Fra Rådmannsutvalget: Jostein Haug (for Håkon Johnsen), Bente Meinert, Unni Skaar (for Sigmund Vister) og Roar Midtbø Jensen. REFERAT Styringsgruppas møte 7-2016 Fredag 21. oktober, klokka 9-11, rådhuset i Sarpsborg Til stede fra Styringsgruppa: Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (møteleder) Olav Moe, Østfold fylkeskommune Tor

Detaljer

978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no

978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no 978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no InterCity Utbygging av Østfoldbanen Oktober 2015 2 En moderne Østfoldbane Utbyggingen av Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.

Detaljer

Jernbaneverket fremmer forslag til planprogram. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er planmyndighet.

Jernbaneverket fremmer forslag til planprogram. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er planmyndighet. FORORD Jernbaneverket (JBV) har igangsatt planarbeid for dobbeltspor på InterCity-strekningen Haug i Råde til Halden. Prosjektet er forankret i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 [1] og Konseptvalgutredning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi Velkommen! Fra Jernbaneverket: Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver (ordstyrer) Anne Braaten, prosjektsjef Jarle Tangen, prosjekteringsleder Gunnar Sletten, fagansvarlig Dagrun Mysen Kulbotten, grunnerverv

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3 Alternativ 2.1, E18 i dagen mellom Slependen og Høn Vei i dagen gir lavere samlet kostnadsnivå for investering og drift enn tunneler, og er mer robust i forhold til uforutsette hendelser. God trafikal

Detaljer

FORORD. Spørsmål knyttet til forslag til planprogram kan rettes til Jernbaneverket v/planleggingsleder Alf Louis Solvang,

FORORD. Spørsmål knyttet til forslag til planprogram kan rettes til Jernbaneverket v/planleggingsleder Alf Louis Solvang, til fastsettelse Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg, Rv. 110 Simo - St.Croix og Fv. 118 ny Sarpsbru med evnt. omlegging av

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2003/12038 Dokumentnr.: 62 Løpenr.: 42389/2010 Klassering: Oldenborg/Byens Marker Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget

Detaljer

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune Silingsrapport rv. 23 Linnes E18 Lier kommune Region sør Prosjektavdelingen Oktober 2016 1 Forord Dette er vedlegg til planprogrammet for rv. 23 Linnes - E18, kommunedelplan med konsekvensutredning. Silingsrapporten

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud

E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud Presentasjon i Asker rådhus 19.3.2015 Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Dagens temaer Vurderte løsninger og viktige konsekvenser av disse Endringer

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Nytt vegkryss på Mære

Nytt vegkryss på Mære Planprogram - folkemøte Nytt vegkryss på Mære 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru er ikke høy nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

Kommunedelplan for Dovrebanen gjennom Hamar - Jernbanedirektoratets vurdering og anbefaling

Kommunedelplan for Dovrebanen gjennom Hamar - Jernbanedirektoratets vurdering og anbefaling Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 28.06.2017 Saksref.: 201700832-8 Deres ref.: 15/849 Sider: 6 Kommunedelplan for Dovrebanen gjennom Hamar - Jernbanedirektoratets vurdering og

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal Øst Midt Vest Alternativ stasjonslokalisering Stoppunkt på befaring 1 Koigen (ca 127 moh på toppen) Vest med kulvert:

Detaljer

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Planprogram Prosjekt: Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Kåfjord kommune Region nord Tromsø sentrum, ktr Dato: 4. okt. 2011 Planprogram Dette planprogram danner grunnlag

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan. Nykirke Barkåker. Frokostmøte 14. januar utkast 1

Planprogram for kommunedelplan. Nykirke Barkåker. Frokostmøte 14. januar utkast 1 Planprogram for kommunedelplan Nykirke Barkåker Frokostmøte 14. januar 2014 20.01.2014 utkast 1 Møtets hensikt Orientering Bakgrunn Planprogram for kommunedelplan Nykirke Barkåker Tilbakeblikk 1993 2013

Detaljer

Fastsatt planprogram. Mars 2017

Fastsatt planprogram. Mars 2017 Fastsatt planprogram Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg, Rv. 110 Simo - St.Croix og Fv. 118 ny Sarpsbru med evnt. omlegging

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Planprogram. Sandbukta Moss Såstad. Åpent møte. 12. februar FEBRUAR 2014 PLANPROGRAM NYTT DOBBELTSPOR SANDBUKTA- MOSS-SÅSTAD

Planprogram. Sandbukta Moss Såstad. Åpent møte. 12. februar FEBRUAR 2014 PLANPROGRAM NYTT DOBBELTSPOR SANDBUKTA- MOSS-SÅSTAD Planprogram Sandbukta Moss Såstad Åpent møte 12. februar 2014 1 Historikk, Sandbukta-Moss Sandbukta-Moss-Kleberget Konsekvensutredning for dobbeltspor Sandbukta-Moss stasjon, 1993. 5 alternativer, daglinje,

Detaljer

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Mulighetsstudie for gang- og sykkelvei ved Holstad Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/03200-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: Alternativ 1a

Detaljer

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker 1 Hvorfor denne høringsuttalelsen? Ringsaker Pensjonistparti vil understreke viktigheten av at det utredes flere

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

multiconsult.no E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan

multiconsult.no E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan Agenda Oppsummering av tidligere vurderinger Presentasjon av planen med film og kart Tiltak og konsekvenser Gjennomgang av modell med mulighet for spørsmål 2 Planområdet

Detaljer

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 13165 Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Hjelmstad - 61271326 Vår dato: 06.07.2012 Vår referanse: 2010/001773-076 Kommunedelplan

Detaljer

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune Silingsrapport rv. 23 Linnes E18 Lier kommune Region sør Prosjektavdelingen Oktober 2016 1 Forord Dette er vedlegg til planprogrammet for rv. 23 Linnes E18, kommunedelplan med konsekvensutredning. Silingsrapporten

Detaljer

Øvrige: Roy Jakobsen, Jostein Haug, Vibeke Weibell Eliassen, Tor Stabbetorp og Gry Rustad Pettersen (prosjektleder/ referent).

Øvrige: Roy Jakobsen, Jostein Haug, Vibeke Weibell Eliassen, Tor Stabbetorp og Gry Rustad Pettersen (prosjektleder/ referent). REFERAT Møte i Styringsgruppa 5 2016, 15. juni kl. 13 15 Fylkeshuset i Sarpsborg Til stede fra Styringsgruppa: Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (møteleder) Olav Moe, Østfold fylkeskommune Kari Agerup,

Detaljer

Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad

Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2761 15/708-15 30.10.2015 Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16 Planverksteder i uke 34 2016 1 Bakgrunn 2 Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet 30.08.2015 Følgende premisser ligger til grunn for den videre planleggingen: 1.

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

Rv. 305 Kodal E18. Samarbeidsgruppemøte. 3. desember 2009

Rv. 305 Kodal E18. Samarbeidsgruppemøte. 3. desember 2009 Rv. 305 Kodal E18 Samarbeidsgruppemøte 3. desember 2009 Dagsorden Politisk behandling og fastsettelse av planprogrammet Vegvesenets forslag til hvilke varianter som skal utredes innenfor vegalternativene

Detaljer

Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar

Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar Formannskapet i Hamar kommune 06.12.17 Ove Skovdahl Jernbanedirektoratet «Jernbanedirektoratet skal på vegne av staten ha et helhetlig ansvar for styring og koordinering

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte 3. okt 2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Informasjonsmøte 3. oktober 2016 Oppstart av planarbeid og høring

Detaljer

Fra Rådmannsutvalget: Håkon Johnsen, Bente Meinert, Sigmund Vister og Roar Midtbø Jensen.

Fra Rådmannsutvalget: Håkon Johnsen, Bente Meinert, Sigmund Vister og Roar Midtbø Jensen. REFERAT Styringsgruppas møte 8-2016 Onsdag 14. desember, klokka 9-12, rådhuset i Sarpsborg Til stede fra Styringsgruppa: Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (møteleder) Olav Moe, Østfold fylkeskommune Simen

Detaljer

Kommunedelplan E18. Temamøte i Asker kommunestyre

Kommunedelplan E18. Temamøte i Asker kommunestyre Kommunedelplan E18 Temamøte i Asker kommunestyre 19.3.2015 Kommunedelplan E18 Prosess og politisk behandling hittil Opprinnelig planområde: Holmen-Drengsrud Planprogram vedtatt 30. august 2011 Rapport

Detaljer

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Bybrua - suksess som prioritert bru for kollektiv, sykkel og gange 2 Antall gående og syklende på Bybrua 2017 Antall fotgjengere og syklister på Bybrua per

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014 PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Moss tirsdag 28. januar 2014 1. STATUS IC 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4. VEIEN VIDERE 5. BYGGETILTAKET 1. STATUS - IC-prosjektet

Detaljer

Erfaringer med KU i vegplanlegging - med eksempler fra E6 Moelv-Biri

Erfaringer med KU i vegplanlegging - med eksempler fra E6 Moelv-Biri Planprosessleder Jan Terje Løitegård Erfaringer med KU i vegplanlegging - med eksempler fra E6 Moelv-Biri Plan- og bygningslovkonferansen 30.10.2014 Agenda Hva er en KU og hva er det ikke? KU i Statens

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Bakgrunn og hensikt. Etter adresseliste. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo. Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar.

Bakgrunn og hensikt. Etter adresseliste. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo. Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Etter adresseliste. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 11.11.2016

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rv. 4 Kjul Åneby sør. Kommunedelplan med konsekvensanalyse. Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder

Rv. 4 Kjul Åneby sør. Kommunedelplan med konsekvensanalyse. Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder Rv. 4 Kjul Åneby sør Kommunedelplan med konsekvensanalyse Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder Rv. 4 Kjul Åneby sør. Tunnelmunning Rv. 4 Kjul Åneby sør Standard som ligger inne i alternativene 4 felt

Detaljer

Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua. KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv

Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua. KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv Strekningen Ramberget-Mjøsbrua Det ble utarbeidet et forprosjekt på strekningen

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR NY RV4 - PARSELL ROA-GRAN GRENSE SILINGSRAPPORT

KOMMUNEDELPLAN FOR NY RV4 - PARSELL ROA-GRAN GRENSE SILINGSRAPPORT Arkivsaksnr.: 06/169-59 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KOMMUNEDELPLAN FOR NY RV4 - PARSELL ROA-GRAN GRENSE SILINGSRAPPORT Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

RÅDE KOMMUNE Sakspapir

RÅDE KOMMUNE Sakspapir RÅDE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr. Fast utvalg for miljø og teknikk Saksbeh. SIJA Saksansv. Siv-Thuva Jansson Avgjøres av: Fast utvalg for miljø og teknikk Arkiv

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

Alternative traseer mellom Ottestad og Åkersvika

Alternative traseer mellom Ottestad og Åkersvika Alternative traseer mellom Ottestad og Åkersvika Presentasjon for planutvalget i Stange 2. februar 2016 Ass. Planleggingsleder Marit K. Bjørke Samlet oversiktskart trase 1a og 2a Jernbanetekniske fakta

Detaljer

Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa

Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa 19.06.2017 Knut Sørgaard Lisbet Kierulf Botnen Halldis Skogen Ivar Olsen Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Største fellesprosjektet

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Overordnet styringsgruppe 15.05.2017 2-2017 19/17 Videre prosess og fremdrift for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 10/1805-19 Arknr.: Q10 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Kommuneplanutvalget 2/12 15.02.2012 FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR E 18 SKI GRENSE, VINTERBRO

Detaljer

REFERAT. Styringsgruppas møte Onsdag 14. juni, klokka 12-15, fylkeshuset

REFERAT. Styringsgruppas møte Onsdag 14. juni, klokka 12-15, fylkeshuset REFERAT Styringsgruppas møte 4-2017 Onsdag 14. juni, klokka 12-15, fylkeshuset Til stede fra styringsgruppa: Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg kommune (møteleder) Linda Engsmyr, Sarpsborg kommune Ann-Hege

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT !1.1lilli1(1 1iiijc!,1111 111111111 Geomatikk 09/2738 17 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT /5 Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAIVIAR.JUL -knr.: /7 Deres ref Vår ref 09/2738 (5) 200801528-/SRH Dato 1

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Alternativer som foreslås utredet videre og alternativer som foreslås forkastet Region sør Prosjektavdelingen Dato: 2010-06-28 Innhold 1 Innledning... 3 2 Løsninger

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

Fv. 109 Råbekken - Alvim Tilbudskonferanse

Fv. 109 Råbekken - Alvim Tilbudskonferanse Fv. 109 Råbekken - Alvim Tilbudskonferanse 13.3.14 Prosent Hvordan reiser folk i Nedre Glomma? Transportmiddelbruk på reiser foretatt av bosatte i Fredrikstad og Sarpsborg Sarpsborg Fredrikstad 70 60 50

Detaljer