FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013"

Transkript

1 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS

2 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER PERSONAL RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG OG FYSIOTERAPI RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER RESULTATENHET FOR NAV- OG SOSIALTJENESTEN RESULTATENHET HELSE KULTUR SERVICEKONTORET PLAN, BYGG OG NÆRING IKT-HALLINGDAL HALLINGDAL BARNEVERNSTJENESTE

3 RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER RESULTATVURDERINGER INNLEDENDE KOMMENTAR Året har vært et år hvor vi har jobbet med å få mange viktige ting på plass både administrativt og i forhold til utvikling av Flå samfunnet. Administrativt har det vært mye HMS arbeide. Oppgradering av rutiner, hovedbok og innleggelse i elektronisk kvalitetssystem er et arbeide som er viktig og som tar tid. Flå kommune var med i Øvelse Bjørn i. Dette var en stor øvelse hvor samspillet mellom de forskjellige nødetater og kommunen ble øvet. Øvelsen ga nyttig lærdom og erfaring til så vel kommunens kriseledelse som til brannvesenet. Når det gjelder utviklingen av Flå samfunnet så ble det i gjort mye godt og viktig arbeide med Flå Flerbrukshall, planlegging av Flå Veksthus og områderegulering for Gulsvikfjellet. Flå Veksthus vil bli svært viktig for utviklingen fremover og kommunestyret vedtok leieavtale for administrasjon og legekontor/helsestasjon i desembermøtet. Det betyr at vi fra våren 2015 har en helt annen tilgjengelighet for innbyggerne våre. Veksthuset blir selvsagt universelt utformet og forholdene for besøkende til legekontor/helsestasjon blir mye bedre. Dette medfører bedre tjenester. Områderegulering for Gulsvikfjellet vil gi mange nye hyttetomter noe som også er viktig for utvikling og vekst. Resultatoppnåelsen på enhetene tilsier at vi leverer gode tjenester. Målene enhetene har satt seg er i all hovedsak nådd. Kostra tallene viser hvordan vi ligger an i forhold til sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 5), se kommentarer i forbindelse med tabellene nedenfor. Det har også i vært jobbet mye med å få sykefraværet ytterligere ned. Sykefraværet var i på 6,8%, en nedgang fra 7% i 2012 og 9,6% i DRIFTSREGNSKAPET Økonomi et for viser et netto positivt avvik (overskudd) på kr ,-. Årsaken til avviket i forhold til budsjett er beskrevet under økonomiske analyser. Diagrammet nedenfor viser netto driftsresultat etter pliktige avsetninger for perioden : 3

4 smessig mindreforbruk (tall i 1000) Driftsresultat Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,2 2,6 1,7 1,5 2 2,4 1,8 2,6 0,4 0,7 Gj.snitt alle kommuner Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt Buskerud Gj.snitt kommunegru ppe 05 Flå Både brutto og netto driftsresultat ligger under resultatene sammenlignet med gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. Vi er avhengig av vekst i folketallet og særlig i aldersgruppen 6-15 år for å kunne budsjettere og oppnå driftsresultat bedre enn det vi har oppnådd i. Forholdene tatt i betraktning må resultatet for ses på som svært positivt. Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter gir et bilde av vår evne til å betale løpende regninger. Vi har en god arbeidskapital. 4

5 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 24,1 9,9 7, ,1 Gj.snitt alle kommuner Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt Buskerud Gj.snitt kommunegruppe 05 Flå Gjeld pr innbygger er ekskl. startlån og viser en gjeld på kr pr innbygger. Dette er ikke høyt sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Når det gjelder frie inntekter per innbygger ligger vi høyt blant annet som følge av at vi mottar småkommunetilskudd. Frie inntekter i kroner per innbygger Finansielle nøkkeltall (tall i 1000) Netto lånegjeld i kroner per innbygger Gj.snitt alle kommuner Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt Buskerud Gj.snitt kommunegruppe 05 Flå Gjeld i % av brutto driftsinntekter viser all langsiktig gjeld inkl. pensjonsforpliktelser sett opp i mot driftsinntektene. 5

6 250 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Flå Gj.snitt kommunegruppe 05 Gj.snitt Buskerud Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt alle kommuner I økonomireglene er det gitt minimumskrav for størrelsen på årlige avdrag. Etter kommunelovens 50,7 kan gjenværende løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstige levetiden for kommunens anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Som en forenkling anbefaler Fylkesmannen å bruke 4,0 % av netto lånegjeld som et minimumskrav for årlige avdrag. et for viser at vi har betalt over 4% av netto lånegjeld til betaling av avdrag i meldingsåret. Interkommunalt samarbeid: Interkommunalt samarbeid er for mindre kommuner særdeles viktig på mange områder for å kunne yte gode tjenester. Det interkommunale samarbeidet er godt og utvikles stadig. Årsmeldinger for de største samarbeidene IKT Hallingdal og Hallingdal barnevernstjeneste legges ved. FOND Kommunens totale fondsbeholdninger er på kr Av dette er udisponert og kan disponeres til fremtidige investeringer. Se mer om fond under økonomiske analyser. INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsutgiftene i år var kr , -. Diagrammet viser brutto investeringsutgifter i perioden

7 37975 Investeringer i anleggsmidler (tall i 1000) Det er stort avvik mellom budsjetterte investeringer og gjennomførte investeringer i. Flere prosjekter har blitt forsinket eller utsatt av forskjellige årsaker. Det vil medføre høyere investeringer i Alderssammensetning 1.juli år 2-6 år 6-15 år år år år 90-7

8 Folketallsutviklingen i Flå har vært positiv de siste årene, men i har vi litt tilbakegang i folketallet. Vi antar at det nå bor mange i Flå som ikke har meldt flytting hit da antall nye boenheter tatt i bruk, og at dette er årsaken til nedgangen. En fortsatt nedgang i innbyggere i aldersgruppen 6-15 år er svært uheldig. Det blir viktig å få en tilvekst i denne aldersgruppen fremover. Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå Flå Kostragruppe 05 Buskerud Landet uten Oslo Landet Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 0,4 1,7 0,7 2 1,8 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,6 3,2 1,5 2,4 2,6 Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,5 88,8 89,6 90,8 90 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 17,9 10,1 9 8,4 8,3 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,7 14,4 9,7 10,1 10,1 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 17 10,8 9,9 8,9 8,9 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner ,2 96,1 93,5 93,8 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 7,8 17,5 11,2 13,5 13,8 Andelen sosialhjelpsmottakere år, av innbyggerne år 4,6 3,5 4,2 3,8 3,9 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 5,1 : 5,2 4,7 4,7 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere 0, Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brto dr.utg til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 9,8 11,3 14,7 14,3 14,4 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern Kort om tallene: Mange av tallene er kommentert tidligere. Flå er en liten kommune og vil automatisk ligge noe høyt også i forhold til kommunegruppe 05. Utgifter per elev i grunnskolen er høyt i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette er et resultat av nedgang i folketallet i aldersgruppen skolepliktig alder. Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass er også svært høy på grunn av få plasser. Dette vil endre seg hvis det i 2014 bygges på flere plasser som planlagt i budsjettet.. 8

9 Utgifter pr mottaker av hjemmetjenester er svært lav i forhold til sammenlignbare kommuner, noe som gjør at vi bør se på kostnadsfordelingen mellom disse to tjenestene. Utgifter til barnevernstjenesten er nesten det dobbelte av hva den er i sammenlignbare kommuner. Det skal foretas en evaluering av Hallingdal Barnevernstjeneste i Odd-Egil Stavn Rådmann 9

10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER Utvikling i Flå kommunes økonomi, er her beskrevet ved sammenligninger for årene 2003 til og med. Analysen er ment å gi en oversikt ved å trekke ut hovedlinjer. Full oversikt kan man bare få ved en mer nøye gjennomgang for de forskjellige årene. Alle tallene i tabellene er oppgitt i hele tusen kroner. BALANSEREGNSKAPET Balanseregnskapet gir en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31. desember hvert år i hele tusen kroner. EIENDELER Omløpsmidler: Kasse, postgiro og bankinnskudd, fond/skattetrekk Kortsiktige fordringer Premieavvik STP/KLP Sum Anleggsmidler: Pensjonsmidler Aksjer og andeler Utlån Utstyr, maskiner, biler Fast eiendom Sum SUM EIENDELER Alle bankinnskudd Flå kommune har pr er plassert i Skue Sparebank. Oversikt over aksjene kommunen eier, er spesifisert i note 5 i regnskapet for. Pensjonsmidler påvirker eiendeler med kr ,- og pensjonsforpliktelsen langsiktig gjeld med kr ,- pr GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld: Kortsiktig gjeld Premieavvik Pensjonsforpliktelse Langsiktig gjeld Sum Egenkapital: Fond Ikke disponert netto drift Likviditetsreserve Annen egenkapital Sum SUM GJELD OG EGENKAPITAL

11 SOLIDITET OG LIKVIDITET Soliditeten (egenkapital/sum eiendeler) er på 29,43% pr Det betyr at kommunen eier 29,43% av anleggene. Gjeldsgraden er på 70,57% ved utgangen av. 37,48% 30,86% 31,76% 32,18% Soliditet 29,98% 29,43% Soliditeten er blitt påvirket av den fremtidige pensjonsutgiften som er ført i balansen. Soliditeten sier noe om bedriftens evne til å tåle tap. Likviditeten (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) er på 302%. Det er en økning i forhold til. Likviditet 302% 284% 284% 302% 294% 278% Likviditeten sier noe om kommunens evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Det har ikke vært noe problem for kommunen å overholde sine betalingsforpliktelser i. 11

12 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN FRA Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler kr kr Kortsiktig gjeld kr kr Arbeidskapital kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap kr Inntekter investeringsregnskap kr Innbet.ved eksterne kr finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler kr kr Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap kr Utgifter investeringsregnskap kr Utbetalinger ved eksterne kr finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) kr ( ) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr Endring arbeidskapital i balansen kr Differanse (forklares nedenfor) 0 Endring av arbeidskapitalen vil være lik årets anskaffelser av omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Den angir hva kommunen har anskaffet av midler i. For Flå kommune er det en økning i arbeidskapitalen i med kr ,-. 12

13 FONDSBEHOLDNING Fond Øremerkede tilskudd Sum Ubrukt bevilget: Næringsfond Viltfond Vassfarfondet Konsesjonsavgiftsfondet Sum bev. bundne driftsfond Tomte- og boligfond Kapitalfond Sum bev. bundne kap.fond Disp.fond (overf. til inv.) Disp.fond (overf. til drift) Øremerket tilskudd Sum overføringer Sum tot. bevilget- ikke brukt Til disposisjon I ovenstående tabell ser man at sum fond den er kr ,-, en økning med kr ,- i forhold til Av denne summen er kr ,- vedtatt brukt. Det vil si at ved utgangen av, er det kr ,- på fond i kommunen som kan disponeres i fremtiden. Kr ,- av beløpet er vedtatt brukt i budsjettet for Av tabellen ser man at Flå kommune har kr ,- i økning av disponible fond pr i forhold til Nå er det ikke noe mål i seg selv for en kommune å ha store midler stående på fond. Men dersom fondsbeholdningen stadig blir redusert, vil kommunen i fremtiden i større grad være avhengig av et godt driftsresultat for å kunne finansiere sine investeringer. LANGSIKTIG GJELD PR. INNBYGGER Lån: Lån til investeringer Startlån Sum lån pr (hele tusen) Innbyggere pr Lån pr. innbygger (hele kr.) Lån til Investeringer Startlån Sum lån pr. innbygger (hele tusen) Kommunens langsiktige gjeld er i redusert med kr 2, ,- i forhold til

14 INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsregnskapet viser kommunens investeringer og hvordan disse er finansiert i tusen kroner Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Utgifter fordelt: Rådmann Rådmann Personal Interkommunalt samarbeid Skole Pleie- og omsorg Kultur Tekniske tjenester Sum utgifter I hadde Flå kommune et finansieringsbehov på kr ,-. Dette ble i hovedsak finansiert ved bruk av avsetninger, overføringer fra drift og refusjoner. De største investeringsprosjektene var gjenoppbygging omsorgsboliger, kommunale veier, gangvei og kloakkpumpe stasjon Tunnelen 2. 14

15 DRIFTSREGNSKAPET-REGNSKAPSSKJEMA 1A Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansu Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Tidligere års regnskapsmessig merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt drift smessig mer-/mindreforbruk sskjema 1A og 1B er obligatoriske skjemaer. Skjema 1A viser regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)eller merforbruk (underskudd). I vedtatt budsjett er regnskapsmessig mer-/mindreforbruk alltid kr 0. Av skjemat ovenfor fremgår det hvilke inntekter og utgifter som er med i mer-/mindreforbruket. et vil alltid ha et mindre-/merforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket er for 2103 kr ,-.Kommunestyret vedtar i egen sak hvordan beløpet skal disponeres. Sammenheng mellom brutto/netto driftsresultat/ mindreforbruk (tall i 1000): Sum driftsinntekter Sum driftskostnader = Brutto driftsresultat Netto eksterne finanskostnader Avskrivninger =Netto driftsresultat Bruk av fond Avsetning til fond Mindreforbruk

16 NETTOFORDELING AV INNTEKTER/UTGIFTER PÅ DET ENKELTE ANSVARSOMRÅDE REGNSKAPSSKJEMA 1 B Sum fordelt drift Ansvarsområdet rådmann 0100 Netto driftsramme Ansvarsområdet rådmann 1000 Netto driftsramme Ansvarsområdet personal 1100 Netto driftsramme Ansvarsområdet HallingSkog 1200 Netto driftsramme Ansvarsområdet NAV/sosial 1500 Netto driftsramme Ansvarsområdet interkommunalt samarbeid 1800 Netto driftsramme Ansvarsområde skole 2300 Netto driftsramme Ansvarsområde barnehage 2500 Netto driftsramme Ansvarsområde pleie -og omsorg 3500 Netto driftsramme Ansvarsområde helse 3600 Netto driftsramme Ansvarsområdet kultur 5000 Netto driftsramme Ansvarsområde tekniske tjenester 6500 Netto driftsramme Til fordeling drift Fordelt til drift

17 De største inntektene i driftsregnskapet er skatter og rammetilskudd. I tillegg har resultatenhetene egne inntekter. Utgiftene er knyttet til tjenesteyting i resultatenhetene og pliktige avsetninger til fond. Netto driftsresultat for kommunen var i kr ,-. Økning i skatteinngangen (skatt på formue og inntekt) ble kr ,- i i forhold til regnskapet for Økningen i rammetilskudd for var kr ,- i forhold til smessig mindreforbruk for ble kr ,-. Forklaringen på det regnskapsmessige mindreforbruket er i hovedsak: - Kraftinntekter ble kr , større enn budsjettert. Dette skyldes ekstra kraftinntekter for 2012 som ble utbetalt til Flå kommune i mars. - Premie innbetaling til KLP ble kr ,- mindre enn budsjettert. UTGIFTENE I DRIFTSREGNSKAPET I driftsregnskapet er de største nettoutgiftene knyttet til resultatenhetenes virksomhet. Andelen av kommunens utgifter til resultatenhetene har i vært 89,40%. FORDELING AV NETTO DRIFTSUTGIFTER MELLOM ANSVARSOMRÅDENE Tabellen viser netto driftsutgifter pr enhet i Flå kommune for. Netto driftsutgifter pr ansvarsområde (i % av totale driftsutgifter ) 33,0 % 21,8 % 6,2 % 0,6 % 2,2 % 7,3 % 7,4 % 5,8 % 1,7 % 13,9 % 0,1 % 17

18 INNTEKTER I DRIFTSREGNSKAPET Kommunens viktigste driftsinntekter er skatt og rammetilskudd. Forholdet mellom de to inntektene er vist grafisk nedenfor. For utgjorde rammetilskudd 63% og skatteinntekter 37%. Tilsvarende prosenter for 2012 var rammetilskudd 64% og skatteinntekter 36% Desto høyere prosenten er for rammetilskuddet, desto mer avhengig er kommunen av statlige overføringer. Forholdet mellom skatt og rammetilskudd Skatt Rammetilskudd Erling Glesne økonomisjef 18

19 PERSONAL Nærvær Nærværsfaktoren for hele Flå kommune har i vært på 93,2 %. Det viser en stabilitet i forhold til fjoråret. Dette viser at satsningen på oppfølging av sykemeldte og de tiltak som er igangsatt bærer resultater. Utfordringene har også i vært størst i barnehagen. Tilstedeværelsen i barnehagen har vært på 86.6 % i. Det ble igangsatt ytterligere oppfølgingstiltak høsten og intensiveres ytterligere utover i Tendensen er positiv. Pleie- og omsorgssektoren har klart å stabilisere seg, og ligger nå på 90,2 % tilstedeværelse. Ansvarsområdet rådmannen har en tilstedeværelse på 98,5 %. Langtidsfraværet totalt i kommunen, det vil si fravær utover 16 dager utgjør 4,9 %. 2 % fravær er korttidsfravær, det vil si inntil 16 dager. Av dette igjen utgjør egenmeldt fravær 1,2 %. Det er fremdeles mangel på nærvær utover arbeidsgiverperioden som utgjør hoveddelen med 4,9 %. Det ble gjort noen strukturelle endringer i I ble det gjort ytterligere tiltak i forhold til organisering. Oppfølgingsdelen av enkeltansatte var et viktig moment for dette. Rådmannen hadde ansvar for flere ansatte utover ledergruppa. Det ble derfor foretatt endringer slik at de som naturlig ville høre innunder teknisk enhet ble flyttet dit. Renholderne ble flyttet inn i ny enhet hvor personalsjef fungerer som enhetsleder og økonomisjef er ansvarlig for budsjett. Den nye enheten har fått benevnelsen Personal, Økonomi og Fellesfunksjoner. I tillegg til ansatte som arbeider med områdene personal, økonomi og fakturering er også kultur og renholdertjenesten en del av enheten. Lærlinger som kommunen har tatt imot er også under dette ansvarsområdet. Totalt teller enheten 18 personer. Oppfølging av ansatte, ment som et forebyggende tiltak, har konkretisert seg i en egen rutine i den nye hovedboka vår. Systematisk oppfølging av enkelt ansatte inntil 6 ganger pr år er nedfelt i denne rutinen. Ved å sette av tid til hver enkelt, vil man kunne ta tak i problemstillinger og gjøre endringer før det medfører sykemeldinger. På oppfordring er tiltaket også delt med andre gjennom Kommunenes Sentralforbund (KS). Helse, Miljø og Sikkerhet generelt. Flå kommune har fortsatt sitt samarbeid med Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste (HAVA) i. Det ble overført ubrukte timer fra 2012 til slik at vi hadde 145 timer. I tillegg ble det kjøpt ytterligere 5 timer for bistand i forbindelse med tilsyn på Flåheimen og skolen. Hovedboka i helse- miljø og sikkerhet er gjennomgått og vært jobbet fram med ledergruppa som sparringspartnere og bidragsytere. Dette har vært det enkelttiltaket vi har brukt flest timer fra bedriftshelsetjenesten. Vi har valgt å lage en generell del (del I) og en del som inneholder de konkrete rutinene (del II). Det er lagt inn direkte linker til lov og forskrifter og / eller andre henvisninger. Dette vil lette arbeidet og gjøre bruken mer effektiv. Neste skritt er påbegynt med tanke på å legge hovedboka inn i elektronisk kvalitetssystem. Det er gjennomført Radonmålinger på flere arbeidsplasser i Flå kommune. I tillegg var en rekke kommunale bygg gjennom samme prosess. Resultatet av målingene var positive og under det nivå som trenger oppfølging. Rapportene ble framlagt i Arbeidsmiljøutvalget. Det ble også gjennomført helseoppfølging med HAVA. Det var enkeltansatte på renseanlegg, feier, kjøkken, fysioterapi, renholdere og nattevakter på Flåheimen med mer enn 50 % stilling på natt. Rapportene her er også framlagt for Arbeidsmiljøutvalget. 19

20 Vernerunder er gjennomført i pleie- og omsorg, skole, barnehage, helse. I påvente av innflytting i nye lokaler er det lite hensiktsmessige med omfattende endringer i nåværende bygg. Det er ikke avdekket alvorlige mangler eller feil. Kurs / Opplæring - Kompetanse - Rekruttering Fokus på faglig oppdatering, opplæring og videreutdanning har fortsatt i. Tidligere vedtak om å få flere assistenter opp på fagarbeidernivå har fortsatt med stor suksess. Flere av våre assistenter har gjennomført den teoretiske prøven som helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og renholdsoperatør. De mangler enda noen timer praksis for å kunne gå opp til fagprøve. Det er gjennomført praktisk prøve for lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget og i helsefagarbeiderfaget, samt en bestått fagprøve som renholdsoperatør. Flere ledere har gjennomført kompetansehevende kurs / studier i regi av høgskoler og universitet. Videreutdanning av lærere, et samarbeidsprosjekt med Fylkesmann har vært videreført og flere har tatt og bestått eksamen i vårsemesteret. Regionale samarbeidsprosjekt i Hallingdal innen opplæring og kompetanseheving har også foregått gjennom for både barnehage, skole, pleieog omsorg, og også på administrativt nivå. Personalsjefene i Hallingdal søkte om HMS midler fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) på høsten. Vi fikk innvilget kr Et av prosjektene disse midlene skal brukes på er barnehagen i Flå. Prosjektsøknaden sin tittel var «Hvor mange syke kan de friske tåle» Oppstart vil være mars Kurset, med midler fra VOX, for basiskompetanse i arbeidslivet ble avsluttet i begynnelsen av og 7 deltagere gjennomførte 80 timers kurset. Rekrutteringen generelt har stort sett vært bra, og bedre enn forventet på noen felter. Vi har hatt litt utfordringer knyttet til sykepleierkompetanse. Vi har også i tatt i mot lærling. Denne gang i barne- og ungdomsarbeiderfaget og man valgte å starte med første modul i skolen. Kvalifiserte helsefagarbeidere vil behøves i et 5 års perspektiv. Vi må derfor fortsette å utdanne egne assistenter der dette er mulig, og være positive til å ta imot lærlinger som ønsker seg inn i pleie- og omsorgssektoren. Det er få som sier opp sin stilling i vår kommune, og turnover skjer stort sett ved naturlig avgang med bakgrunn i hel eller deltidspensjonering. Organisering Flå kommune er en liten kommune med ca 140 ansatte fordelt på 90 årsverk. Det er få ledere og en håndfull mellomledere. Det er mange utfordringer knyttet til dette. Mange oppgaver skal dekkes av et fåtall personer. Det ble gjennomført en omorganisering i for å finne best mulig løsning for oppfølging av ansatte. En ny enhet ble opprettet, hvor ansatte innen faget økonomi, personal, kultur og renhold er plassert, samt lærlingene. Deltid Flå kommune har i foretatt tilsettinger i pleie- og omsorg både med bakgrunn i utvidelse av deltidsstillinger og fordi folk har vært benyttet som arbeidskraft gjennom en 4 års periode. Disse har nå fått faste tilsettinger. Det vurderes til enhver tid muligheten, og temaet utvidelse av faste deltidsstillinger diskuteres med tillitsvalgte. Det er fortsatt slik at arbeidsgiver ønsker utvidelse av stillinger der ansatte har høgskolekompetanse, men der den ansatte selv ønsker å være deltidsansatt. Flå kommune har en overvekt av kvinnelige ansatte og det er derfor flest kvinner som jobber deltid. 20

21 Noe av deltiden fylles av studenter som ønsker praksis i fagfeltet. Turnusen i pleie- og omsorg skal vurderes for å se om en endring av denne kan medføre mindre deltid. Likestilling og integrering Flå kommune har en intensjon om å behandle kvinner og menn, folk med ulik kulturell bakgrunn og etnisitet på samme måte. Vi vurderer ut i fra kvalifikasjoner og i henhold til hovedtariffavtalens føringer. Det betyr at vi intervjuer og ansetter i henhold til dette. Vi har en rekke ansatte med annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk. Dette fungerer bra, og beriker både arbeidsmiljø og samfunn. Lik lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn, er til en hver tid en målsetning. Rådmannen sin ledergruppe i bestod av 54,5 % kvinner og 45,5 % menn. De få mellomlederne (5) vi har er kvinner, og det er fremdeles en hovedvekt av kvinnelige ansatte generelt i kommunen. Det er fremdeles stort trykk på søknader på jobb som kommer fra folk utenfor Norge. Hovedtyngden av søkerne kommer allikevel mot sommeren. Søkerne er ofte godt kvalifiserte, men har mangelfull språkkompetanse. Noen har også høyere utdanning som ikke er godkjent i Norge eller EØS. Seniorpolitikk Det har i løpet av blitt tatt i bruk et seniorpolitisk reglement. Lederne har fått veiledere for gjennomføring av samtaler, og personalsjef har gjennomført seniorsamtaler med en del av kandidatene i aldersgruppen år. Dette vil fortsette inn i Seniorpolitikken består i hovedsak av seniordager som skal kunne tas ut etter gitte retningslinjer med mål å skape et pust i hverdagen og gi rom for å hente seg inn igjen, få påfyll av kompetanse. Tilbakemeldingene fra ansatte som har benyttet seg av dette har vært positive. Vedtaket ble gjort i slutten av mars, og seniordagene ble hovedsakelig tatt ut fra juni og ut året. 7 personer har i tatt ut 27 seniordager. Etikk og verdier Flå kommune har sitt eget etiske reglement. Etiske problemstillinger blir tatt opp med jevne mellomrom på de ulike enhetene og i rådmannens ledergruppe. Det jobbes med bevisstgjøring i forhold til dette på ledernivå og blant de ansatte i virksomhetene våre. Flå kommune skal, med sine ansatte, i møter med kollegaer og medarbeidere, leverandører, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, myndigheter og andre ivareta sin integritet og opptre på en slik måte at de ivaretar gjeldende krav og retningslinjer. Lover og forskrifter skal respekteres og er en nødvendighet for å skape tillit til en hver tid. Dette gjelder for alle tjenester og i møte med brukerne av våre tjenester. Det er utarbeidet varslingsrutiner og avvikshåndtering som skal ivareta at dette overholdes. Britt H. Thalerud personalsjef 21

22 RESULTATENHET BARNEHAGE 1.1 Drift Budsjett Nettoramme barnehage Barnehagen hadde et merforbruk i på 10,4 %. Overskridelsene skyldes i det hele merforbruk på lønn. På bakgrunn av økning i barnetallet januar måtte antall årsverk økes. Det er i tillegg brukt vikarer for å dekke det høye fraværet gjennom året. Dette var det ikke tatt høyde for i budsjettet. Det ble satt inn tiltak for å redusere overskridelsene, og vikarbruken høsten-13 ble redusert til et absolutt minimum. 2.1 Personell Barnehagens sykefravær var på 13,4 %. Dette er et resultat vi ikke kan si oss fornøyde med. Arbeid med sykefravær har hatt fokus i barnehagen i flere år, og i februar gjennomførte HAVA en arbeidsmiljøundersøkelse, med fokus på det psykososiale miljøet. Undersøkelsens konklusjon gav ingen svar på hvorfor nærværsprosenten er så lav, da trivselen blant medarbeiderne er svært god. Høsten har det vært gjennomført samtaler med hver enkelt ansatt, og det er etablert tett oppfølging. Det arbeides med temaet «nærvær» på hvert personalmøte, og enheten har satt seg konkrete mål for sykefravær i I tillegg er det søkt og bevilget midler til å gjennomføre et prosjekt som omhandler nærvær i barnehagen i Fag/tjenesteproduksjon Flå kommunale barnehage har areal til ca 58 plasser. Fra august økte barnetallet igjen i barnehagen, og pr hadde vi 54,6 plasser, fordelt på 39 barn. Det har ikke tidligere vært registrert så stor andel barn som benytter barnehagetilbudet i Flå kommune. Dette er en utvikling vi liker! Det er spesielt økningen av 1- og 2-åringer, samt plasstørrelsen til hvert enkelt barn, som er årsaken til økningen. Barneantallet varierer mye fra år til år, men holder seg stabilt mellom 30 og 40 barn. Barnehagen er i gang med en plan for arbeidet med å frigjøre mer areal for å kunne tilby flere plasser, om det skulle være behov for det i kommende år. Andelen fagutdannede i enheten er stor, og vi har fagpersonell i alle lovpålagte stillinger. Dette er en stor fordel da barnehagefagmiljøet i kommunen er lite med kun 1 barnehage. Det ansettes ikke nye assistenter uten fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Gjennomsnittsalderen blant personalet er i dag 35,5 år. Det er ønskelig å rekruttere menn inn i stillinger i barnehagen, da enheten i mange år kun har hatt kvinnelige ansatte. Barnehagens styringsverktøy er Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, RP-11. Rammeplanene gir klare føringer for innholdet i barnehagetilbudet. Barnehagens medarbeidere arbeider målrettet for å bli kjent med innholdet slik at barnehagen gir et brukertilbud som er i tråd med de statlige føringene, og som oppfattes som godt både av barn, foreldre og personell. Felles løft for tidlig innsats er et prosjekt barnehagen fremdeles er en del av. I gjorde man seg ferdig med steg 1 barnehage, og gikk over i steg 2 overgang. Barnehagen har i prosjektet siden 22

23 2010 arbeidet med temaet «Barns språklige og sosiale utvikling», og har gjennom disse årene fått en kompetanseheving i hele personalgruppa på refleksjoner rundt eget arbeid, voksenrollen, pedagogisk dokumentasjon, betydningen av barns lekeferdigheter og betydningen av tidlig innsats for barnets utvikling videre. Barnehagen arbeider nå tett med skolen for å utarbeide en ny plan for overgang barnehage skole. Den nye planen vil inneholde klare målsettinger for å sikre at alle barn i Flå får en trygg og god overgang når de skal begynne på skolen. Det vil i prosjektperioden være fokus på kompetanseutveksling fra personell mellom enhetene, det vil etableres samarbeidsmøter for å sikre faglig innhold og det vil skapes en gjensidig respekt og forståelse for arbeidet ved hver av enhetene. Den nye planen skal være klar i løpet av Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Det er etablert et nærere samarbeid med biblioteket, og noen av avdelingene kan nå tilby «barnas bibliotek» i barnehagen. Bøker som leses i barnehagen, f.eks i samling, vil foreldrene kunne få låne med hjem om barnet ønsker det. Høytlesning er et svært viktig forebyggende tiltak når det gjelder lese- og skrivevansker for barn. Det vil bli arbeidet for å utvikle dette tilbudet videre. Det er påbegynt planer om å utvikle uteområdet vårt ytterligere. De siste årene er det gjort store endringer ute, noe som har vært helt nødvendig ettersom flere, og yngre barn, har kommet til. I denne forbindelse er det lagt større vekt på bruk av uterommets muligheter, gjennom bl.a. å øke faste turdager fra en til to pr uke for barna. Mye av arbeidet med uterommet blir basert på frivillig innsats gjennom dugnadsarbeid. Det rettes en stor takk til foreldregruppa som hjelper barnehagen i arbeidet å få utviklet uteområdet. Det er gitt tilbud om kurs for ressurspersonene i prosjektet Felles løft for tidlig innsats, men utover dette har ikke kompetanseheving vært prioritert. Dette vil prioriteres i større grad i Fra statlig hold opprettes kompetanseheving som et satsingsområde for å heve kvaliteten i barnehagene. Hvert år gjennomføres en ordinær medarbeidersamtale med hver enkelt ansatt. Det er utarbeidet nye rutiner som skal ivareta arbeidstakerne ytterligere, gjennom regelmessige, uformelle samtaler gjennom året. Målet er å arbeide forebyggende mot sykefravær, samt gi medarbeiderne tettere oppfølging på arbeidet i enheten. Enheten har gjennom flere år hatt fokus på holdningsskapende arbeid. I har det spesielt vært arbeidet med temaet profesjonalitet, og alle temaer som kommer inn under dette begrepet; være god rollemodell, utfordringer rundt taushetsløftet, utfordringer med å være kollega og venn m.m. Lokal kultur og kjennskap til nærmiljøet er vektlagt i Rammeplanen. Barnehagen satser på dette, og har i / 2014 deltatt i et regionalt prosjekt med temaet «Hallingdal». Arbeidet med dialekt og lokal kultur vil fortsette videre i Krav om bruk av digitale verktøy kommer sterkere og sterkere inn også i barnehagen. Det er kjøpt inn en ipad som kan nyttes i det pedagogiske arbeidet med enkeltbarn, men det er ønskelig å vurdere ytterligere investeringer innenfor digitale hjelpemidler. Det er ønskelig å få Smartboard i barnehagen, en interaktiv tavle som kan benyttes i all type opplæring og lek. Dette må det satses på videre i Beredskap 23

24 Barnehagens rutinebok ble utarbeidet Siste revidering ble foretatt høsten. IK-mat-systemet ble oppdatert i Barnehagens rutiner ved pandemi er inkludert i kommunes pandemiplan. Det er utarbeidet plan for vold og trusler, høsten Det er foretatt en risikovurdering/kartlegging for personalet, desember Risikovurderingen skal revideres våren HAVA bidro til å kartlegge risiko for belastinger og gi opplæring i arbeidsteknikk, våren Rutiner skal inn i Kvalitetssystemet når opplæring er gitt og systemet er klart. Brannrutiner revideres hvert barnehageår, og det er gjennomført minst 2 brannøvelser med barn og personell i. Ny kriseperm, gjennom abonnement hos Personalomsorg, ble tegnet våren. Krisepermen omhandler sykdom og ulykke, død, seksuelle overgrep, vold og uønsket adferd, mobbing, utsatte barn, andre alvorlige hendelser og ressurser. Abonnementet gjelder i første omgang til februar

25 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING 1.1 Drift Budsjett Nettoramme enhet Overskridelse i forhold til budsjett kommer stort sett av økte lønnsutgifter. Noe av årsaken til dette er blant annet utgifter til vikarer som en følge av langtidsfravær, men skolen har i størst mulig grad brukt vikarer til undervisning kun der det er vurdert som påkrevet. Fraværet kan ikke relateres til arbeidsmiljøet ved Flå skole. Sammenslåtte klasser i muntlige og praktiske fag er iverksatt, og er vurdert som forsvarlig fordi klassetrinnene på Flå er små. Om ikke elevtallet øker kan det bli nødvendig å slå sammen klasser også i kjernefagene norsk, matematikk og engelsk. Skolen må da finne en løsning som er akseptabel ut i fra et undervisningsmessig synspunkt. 2.1 Personell Det totale sykefravær ved Flå skole var i på totalt 6 %. Dette er en relativt stor nedgang fra 2012, men er fortsatt alt for høyt hvis nåværende undervisningsstruktur skal opprettholdes og flyten i undervisningen ikke skal bli for skadelidende. Det tilstrebes derfor en ytterligere reduksjon av sykefraværet ved skolen. Større fokus på tettere kontakt med og oppfølging av sykemeldte er tiltak som til en viss grad kan slå ut positivt når det gjelder totalfraværet. Arbeidet med å fortsette forbedringen av arbeidsmiljøet ved skolen er et annet moment som sannsynligvis vil ha en positiv virkning. Et tredje moment er å finne undervisningsbasert metodikk som gjør at ressursene kan begrenses uten at det går ut over elevenes innlæring. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Flå skole har intensivert satsingen på underveisvurdering av de enkelte elevene, og vi har nå halvårsvurderinger av alle. Vi har også stort fokus på kvaliteten og innholdet i denne vurderingen. Dette har ført til at vi raskere kan oppdage når den enkelte elev har behov for ekstra hjelp/tiltak. Mange av skolens langdager (-fagdager) har vært øremerket klasseledelse Felles Løft og vurdering for læring. Med riktig bruk vil disse prosjektene. Skolen har fortsatt med å bruke kartleggings- og nasjonale prøver og analysene av disse for å finne ut hvor eventuell spesiell satsing er påkrevet. Ny Giv er et prosjekt som skal sørge for at de elevene som sliter mest i 10. klasse får ekstra hjelp til å forberede seg på overgangen til videregående skole, og vil bli implementert for å hjelpe disse elevene. Felles Løft - tidlig innsats er en regional satsing i samarbeid med StatPed der skolen nå er inne i forbindelse med overgang fra barnehage til skole. Her samarbeider skole og barnehage tett, og et av målene er å oppdage elever med behov for tilrettelegging på et tidligere stadium. Slik kan tiltak settes inn tidligere, og elevene vil da i en del tilfelle ikke ha behov for spesialundervisning senere i skoleløpet. 25

26 4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Vurdering, Felles Løft og klasseledelse er blitt og blir høyt prioritert ved Flå skole. Elevene blir fortsatt oppfordret og motivert til egen måloppnåelse. Snittet av standpunktkarakterene våren ligger på et normalnivå for Flå skole. Fag som ligger på det høyeste nivået skolen har hatt de siste fem årene er engelsk muntlig og skriftlig, norsk muntlig, mat og helse og musikk. Kroppsøving, matematikk og norsk sidemål skiller seg ut i negativ retning, og burde hatt et noe høyere snitt. Skolen skal framover fokusere ytterligere på den enkelte elevs mulighet til å få best mulig innlæring i de enkelte fagene, og dermed øke sjansene for et bedre resultat. Flå skole er langt under fylkes- og landsgjennomsnittet i skriftlig eksamen i engelsk på tross av at skolen lå over i standpunkt. Når det gjelder muntlig eksamen i samfunnsfag og naturfag er skolen også noe under lands- og fylkesgjennomsnittet. Når det gjelder nasjonale prøver høsten 201 ser Flå skole ut til å ha et forbedringspotensiale. For 5. klasse var resultatene for regning og engelsk noe under fylkes- og landsgjennomsnitt og for regning langt under. 8. klasse fikk et bra resultat i lesing, men lå langt under i regning og engelsk. 9. klasse lå jevnt med fylkes- og /landsgjennomsnittet i lesing, men over i regning. Læringsmiljø Atferdsprosjektet ART er videreført med en gruppestørrelse på seks elever. Det gode samarbeidet med barnevern, PPT og helsestasjon er videreført. For klasse- og læringsmiljøet er klasseledelse av avgjørende betydning, og dette vil fortsatt bli fulgt opp. Ordensreglementet er evaluert og vil bli evaluert videre hvert år. En regelmatrise som gjelder hvert enkelt område på skolen henger oppe på de forskjellige områdene. Dette er viktige «spilleregler», og er i blitt understreket sterkere for elevene og bedre synliggjort. Fokus på arbeidet mot mobbing er svært viktig, og det er vektlagt hvordan man skal opptre for å avverge konflikter og mobbesituasjoner mellom elever. Man kan ikke arbeide for mye med dette temaet, og det ble innhentet en ekstern foredragsholder i uke 36. Dette var den nasjonale uka mot mobbing, og tema for denne uka var «Voksne skaper vennskap». Aktiviteter i friminutter hjelper beviselig mot mobbing, og det vil bli gjort forsøk på å skaffe eksterne midler for å oppgradere den relativt slitte apparatparken ved skolen. Resultatet av elevundersøkelsen for skoleåret vil først bli offentliggjort ultimo mars Beredskap Brannøvelser ble avholdt både for skolen og SFO i, og skolen har også hatt et branntilsyn. Terror-/trusseløvelse skal avholdes i 2014, og da fortrinnsvis ved hjelp av politiet. Handlingsplan mot mobbing er repetert og revidert i, og satsingen mot et mobbefritt miljø fortsetter. 26

27 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG OG FYSIOTERAPI 1.1 Drift Budsjett Nettoramme enhet Pleie-omsorg og fysioterapi har et overskudd på kr. Dette skilles i hovedsak reduserte pensjonskostnader i KLP. 1.2 Investering I årsbudsjettet for ble det bevilget kr til forprosjekt utbygging Flåheimen. Midlene ble ikke brukt i. I kommunestyresak 94/13 overføring investeringsprosjekt ble det vedtatt at beløpet skulle overføres til Personell Sykefraværet er på 9,3%. Enhetens målsetting for var at sykefraværet skulle ned til 10 %. Dette målet har vi nådd. Det har vært helt nødvendig å benytte vikarbyrå i for å få til døgnbemanning av sykepleiere, som er lovpålagt. En av grunnene til sykepleiermangelen er at en sykepleier har permisjon i sin 100 % stilling for å fungere i en lederstilling. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Antall personer med tjenester fra enheten basert på IPLOS. Tjenestetype 2012 Hjemmetjenester Antall Antall 2012 Omsorgslønn 1 2 BPA 1 1 Dagsenter arbeidsstugu Transport Tjeneste Omsorgsbolig Praktisk bistand (hjemmehjelp) Hjemmesykepleie Trygghetsalarm Avlastning utenfor institusjon 4 3 Totalt Institusjon Avlastning i institusjon 3 2 Institusjon korttidsopphold utredning 0 1 Institusjon korttidsopphold anna formål 5 3 Institusjon korttidsopphold rehabilitering 11 7 Institusjon langtidsopphold 8 14 Totalt Enheten har gjennom året gitt tjenester til et stort antall personer. En person kan være registrert med flere tjenestetyper gjennom året. 27

28 4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Mål i handlingsprogrammet for budsjett er uthevet med fet skrift. Alle uavhengig av alder og diagnose kan bo i sin egen bolig lengst mulig. Dette tilbudet er gitt alle brukere i. Alle med behov får rett behandling, pleie- og omsorg til rett tid og sted. Alle som har hatt behov for tjenester har fått tilbud til rett tid og sted. Tjenestene er bygget på respekt for den personlige integriteten og egenverdet, og så langt som råd er, for livsførselen til det enkelte mennesket. Alle tjenestemottakere har blitt respektert for sin personlige integritet og egenverd. Den enkeltes fysiske og psykiske ressurser blir ivaretatt og stimulert for å: - Forebygge funksjonssvikt og sykdom - Øke funksjonsevne og livsglede. Enheten stimulerer for forebygging av sykdom og funksjonssvikt i den grad tjenestemottaker er mottagelig for slik stimuli. Gitt rom for brukermedvirkning og personlige valgmuligheter i den daglige omsorgen. Alle tjenestemottakerne har brukermedvirkning. Dersom de ikke har samtykkekompetanse er det nærmeste pårørende som er med å avgjør hvilke tjenester brukeren mottar. Gitt mulighet for meningsfylt fritid og aktivitet aktiv omsorg/kulturelle tiltak Så langt rammene rekker gis alle brukerne mulighet for aktiv og meningsfylt fritid. Arbeidsstua er et tilbud til alle behovstrengende i kommunen. Bussen går til arbeidsstua hver onsdag. På Flåheimen arrangeres det jevnlig kulturelle innslag, gjerne på onsdager i forbindelse med onsdagsruta. Motivert og lagt til rette for aktiv deltagelse fra brukere, pårørende og frivillige. Dette er noe det må arbeides mere med. Deltatt i delprosjektgrupper under prosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter 1 repr. Delkompetansegruppe for kompetanse, læring og mestring. 1 repr. Kompetanseutveksling og kompetanseoverføring mellom Vestre Viken HF Ringerike sykehus og kommunene i Hallingdal Kartlagt kompetanse/kompetansebehov utarbeidet kompetanseplan Det ble gjort en kompetansekartlegging i. Fysioterapitjenesten Fysioterapeutene har ansvar for fysioterapi fra nyfødte til de eldste eldre. Tjenesten utøves på flere arenaer: Flå fysioterapi, sykehjem, skole, barnehage, helsestasjon, pasientens hjem og på arbeidsplasser. Fysioterapeutene har gjennom året gitt tjenester til et stort antall personer. Hovedoppgaver i : - Pasientbehandlinger etter henvisning fra lege 28

29 - Hjelpemiddelformidling/ utlån av hjelpemidler fra NAV - Friskliv: Frisklivstrening. Kostholdskurs Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram Fysioterapitjenesten har hatt stor pasienttilgang og i perioder ventetid for enkelte pasienter. Prioriterte pasientgrupper (bla. barn, nyopererte, rehabilitering etter større skader) har kommet til raskt, ofte innen en uke. Hjelpemiddelformidling foregår fortløpende og har høy prioritet i den grad bruker er helt avhengig av hjelpemiddelet for å fungere i hverdagen. ( Dette innebærer utredning, søknad, opplæring og oppfølging). Antall utleverte hjelpemiddel i Flå i var 152. Frisklivstrening: Det har vært gruppetrening to ganger pr. uke hele året utenom ferier. Det har vært holdt to kostholds kurs i samarbeid med helsesøster i. Kompetanseheving: Fysioterapeutene har deltatt på kurs innen fagfeltet. 5.1 Beredskap Beredskapsplanen inneholder identifikasjon av kritiske punkter, risiko og sårbarhetsanalyse samt prosedyrer: 1. Trusler/vold i arbeidssituasjonen 2. Alvorlig skade/ulykke/krisesituasjon blant personalet 3. Dødsfall/alvorlig ulykke blant ansatte 4. Uventet dødsfall/dødsfall etter ulykker blant beboerne/brukerne 5. Overgrep på bruker 6. Innbrudd 7. Pressehåndtering i krise 8. IT-kollaps 9. Brann 10. Smitte 11. Evakueringsplan 12. Opprettholdelse av tjenestetilbud hjemmetjenester. I tillegg til disse prosedyrene finnes infeksjonskontrollprogram og kvalitetssystem for tjenestene. Det er i den lokale beredskapsplanen henvist til prosedyrer både i kvalitetssystemet og i infeksjonskontrollprogrammet. 29

30 RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER 1.1 Drift Budsjett Nettoramme tekniske tjenester I regnskapstallene i tabellen er avskrivninger tatt med. Dette er ikke med i budsjettallene. Totale avskrivninger er på kr ,-. Når dette beløpet trekkes fra regnskapstallene blir regnskapet på kr ,-. Dette tilsier et overforbruk på kr ,-. Dette overforbruket skyldes kostnader til nødvendig reparasjon/vedlikehold av en leilighet. P.g.a. fukt og muggskader var det nødvendig å utbedre denne for å få leid den ut igjen. Videre skyldes dette overforbruk på lønn i fbm overtid vedr. brøyting og økte kostnader for brøyteavtaler. Det har hele året blitt holdt en stram linje m.h.p. utgiftssiden for å kunne overholde budsjettet. 1.2 Investering Tjeneste Budsjett 2211 Drift av barnehageanlegg , , Institusjoner 0, , Boliger utenfor institusjon ,- 0, Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak , , Kommunale veier , , Vannforsyning eget vann , , Distribusjon av vann , , Kommunale idrettsbygg og anlegg , ,- Barnehage: Kostnadene har gått til ferdigstillelse av skuret. I løpet av året er det sett på muligheter for utvidelse av barnehagen. Flere muligheter er vurdert, men det er ikke tatt noen beslutning på hvordan utvidelsen eventuelt vil bli. I kommunestyre sak 94/13 overføring av investeringer til 2014 ble det vedtatt at restbeløp skulle overføres til Institusjon: I løpet av høsten ble det nedsatt en styringsgruppe som arbeidet med forprosjektet. I kommunestyre møte i desember orienterte styringsgruppen om hvor langt forprosjektet er kommet. Det påløp ikke kostnader i. I løpet av første halvår 2014 vil det bli fremmet en kommunestyre sak om hvor stor utbyggingen skal være. I kommunestyre sak 94/13 ble beløpet kr ,- overført til Boliger utenfor institusjon To omsorgsboliger brant ned i februar. Utgiften kr gjelder gjenoppbygging av omsorgsboligene. Utgiften til gjenoppbyggingen refunderes av forsikringsselskapet. Ferdigstillelse av leilighetene er satt til 01. mai Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak: Dette gjelder gangveg langs Fv. frem til Hei. Kostnadene har gått til planarbeid. I kommunestyre sak 94/13 ble restbeløpet på prosjektet overført til

31 Kommunale veier: Dette gjelder oppgradering av vegen over evjen til barnehagen/idrettsplassen. Her er det brukt ,-. Resten er avsatt til bundne fond i fbm. midler avsatt for som ikke ble brukt. Noe arbeider gjenstår og blir utført våren Kommunestyret har bestemt at restbeløp skal brukes til asfaltering av veien Tunellkrysset Suserudbekken. Vannforsyning eget vann: Beløpet er brukt til konsulenttjenester samt prøveboring og prøvepumping for ny vannkilde til Gulsvik Vannverk (pålegg fra Mattilsynet). I budsjettet for var det budsjettert med et låneopptak på kr ,- til utbygging av Gulsvik vannverk. Utbyggingen ble ikke gjennomført i. I kommunestyresak 94/13 ble det vedtatt at utbyggingen og innlånet skulle foretas i Distribusjon av vann: Beløpet er benyttet til opprustning/forbedring av vannforsyning til renseanlegget og kloakkpumpestasjoner (pålegg fra Mattilsynet). I budsjettvedtaket for ble det bevilget kr ,- til oppgradering av ledningsnettet. Beløpet skulle være lånefinansiert. Oppgraderingen skjedde ikke i. I ovennevnte kommunestyre sak ble oppgraderingen og innlånet overført til Kommunale idrettsbygg og -anlegg: I budsjettet for var det vedtatt brukt kr ,- til utbygging av flerbrukshall. Kr ,- av beløpet skulle lånefinansieres. I kommunestyre sak i ble det redegjort for hvordan utbyggingen ble. Størstedelen av utgiften til utbyggingen av flerbrukshallen vil påløpe i I ovennevnte kommunestyre sak ble låneopptaket overført til Personell Personell: Resultatenheten hadde pr. 1/ ansatte. Det var 2 stk. på administrasjonen (enhetsleder og byggesaksbehandler), 5 vaktmestere og 7 renholdere. I vårhalvåret ble det gjort en administrativ omorganisering. Skogbrukssjef, rådgiver for plan/miljø/jord samt kart og geodataansvarlig ble overført enheten. Samtidig ble renholderne flyttet til enhet personal, økonomi og fellesfunksjoner. 1 vaktmester (60%) gikk av med pensjon og har ikke blitt erstattet. Til sammen var det 9,4 stillingshjemler pr. 31/ Det av 5 stk. på administrasjonen (enhetsleder, byggesaksbehandler, skogbrukssjef, rådgiver jord/plan/miljø og ansvarlig for kart og geodata) Det var 4 vaktmestere (3,4 stillinger). Sykefravær: Totalt sykefravær på enheten var på 4,2 %. Korttidsfravær (1-16 dager) var 1,4 % og langtidsfravær >= 17 dgr) var på 2,7 %. Det var 1,4 % egenmeldt fravær. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Den store utvikling og utbyggingen i Flå har tatt svært mye tid på enheten. En del andre oppgaver har dessverre blitt nedprioritert p.g.a. dette. Tjenestene til kommunens brukere har imidlertid blitt opprettholdt med samme gode kvalitet som tidligere år. Vi har hatt en sikker vannforsyning med vann av svært god kvalitet. Vi har ikke forurenset det å ytre miljøet på noen måte. Veiene har blitt vedlikeholdt (sommer og vinter) på samme måte som i tidligere år. 4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Brukerbetaling av tjenester: 31

32 Vi lå tilnærmet på 100 % dekningsgrad for våre forretningsområder (Vann, Avløp, Renovasjon) med unntak av slam. Slam er ikke relevant da det her er årlig innbetaling og slamtømming hver 2. år. Totalt var prisene litt redusert i forhold til tidligere år. Kommunale Veier: Det har blitt utført nødvendig sommer og vintervedlikehold av de kommunale veiene. Vi skulle ønsket oss mer kapasitet til å slodde og foreta støvbinding på vegen fra Tunnelen mot Bårdsplassen. Det er gjennomført ny anbudsrunde og etablert nye kontakter (4 år) for vintervedlikehold av en del vegen vi ikke har kapasitet til å utføre selv. Det ble litt problemer med å få kontrahert noen på alle rodene, men det løste seg til slutt. Her steg kostnadene en god del i forhold til tidligere år. Vegen over evjen til barnehagen og idrettsplassen har vært problematisk i flere år. Her ble det utført en del omlegginger og endret løsning. Litt arbeid (oppussing, sikring med gjerde, m.m.) gjenstår og blir utført våren Det er utført en evaluering av prøveprosjektet fra Vesbekken til Suserudbekken. Her har kommunestyret fattet vedtak om legging av fast dekke. Dette blir utført forsommeren Kommunale Bygg: Det er foretatt opprustning av en kommunal leilighet da dette var nødvendig for å kunne leie denne ut videre (fukt, mugg). På Flå skole har vi vært plaget av lekkasje gjennom taket på gymsalen. Dette har blitt grundig sjekket og skyldes isdannelser på taket p.g.a. for varmt loft. Her har det blitt utført en del arbeider med montering av vifter for å få loftet kaldere samt bedre isolasjon mot varm del under. Dette ser foreløpig ut til å ha vært vellykket. I februar hadde vi en brann ved omsorgsboligene på Voldsjordet (HVPU). 2 leiligheter ble totalskadet av brannen og en 3. leilighet fikk noe vann- og røykskader. Denne leiligheten er utbedret og det er gjennomført anbudsrunde for gjenoppføring av de 2 leiligheten som brant. Dette arbeidet pågår nå og skal være ferdig til 1/5-14. Dette arbeidet vil bli dekket av forsikringen. Det er bygget et tilbygg til uthuset ved barnehagen som skal benyttes til barn som sover i barnevogn. Dette arbeidet er avsluttet. Vann: Vi har holdt lekkasjemengden under kontroll, og driftet vannverk og ledningsnett på vanlig måte. Flå Vannverk er blitt godkjent hos Mattilsynet i Her har vi også i hatt tilsyn. Vi har fått pålegg om å revidere hovedplan vann og etablere en plan for utskifting av ledningsnettet. Dette blir det arbeidet videre med i Vi har bygget om vanninntak til renseanlegget og kloakkpumpestasjoner for å redusere faren for forurensning av vann. Gulsvik Vannverk er ikke godkjent og det vises til egen sak om etablering av ny vannkilde. Vi har i utført grunnundersøkelser og prøvepumping med prøvetaking av mulig ny vannkilde. Dette er nå avsluttet. Det vil bli lagt frem en sak til kommunestyret med flere alternative løsninger. Vi har ikke fått byttet overvåkningssystem til et som er billigere i drift og mer stabilt. Driftsovervåkningssystemet vårt er for tiden ute av drift og vi foretar manuell overvåkning. Det eksisterende systemet er gammelt, utdatert og svært dyrt å vedlikeholde. Det er derfor ønskelig med et nytt system og det arbeides med et anbud for dette. Vi må imidlertid avvente litt endelig valg av vannkilde for Gulsvik. Vannverkene er driftet på en slik måte at kostnader er holdt på et minimum og vi leverte fortsatt vann med en god kvalitet og til en akseptabel pris for abonnentene. Kloakk: Vi fortsatte med den gode driften av renseanlegget og ingen uheldige miljøpåvirkninger skjedde. 32

33 Det pågår tilsynssak ett av de større private renseanleggene. Dette har tatt svært mye tid og det har dessverre ikke vært kapasitet til å føre tilsyn med de andre anleggene. Renovasjon: Vi har fortsatt mye misbruk av kontainerne. Det er lagt ned en del arbeid i vurderinger rundt ny renovasjonsordning. Kommunestyret har vedtatt å gå over til henteordning (dunk/sekk). Før dette utføres skal det fremlegges en plan for dette i kommunestyret. Det arbeides med denne planen sammen med Hallingdal Renovasjon IKS. Vi håper å kunne ha et forslag klart til over sommeren og idriftsetting før vinteren setter inn. Det vil her nødvendigvis bli noen tilpasninger og justeringer etter noe tids erfaring. Personal / bemanning: Vi har hatt en grei bemanning for å løse den daglige driften, men har dessverre måtte nedprioritere en del oppgaver. Dette har ikke alltid blitt mottatt like greit av brukerne. Den vanskeligste tiden er under ferieavvikling. For å avhjelpe noe på situasjonen hadde vi inne noen skoleelever. Dette fungerte bra og vi ønsker å fortsette med dette. HMS/Internkontroll: Vi har avholdt den årlige gjennomgang av HMS-boken. Vi hadde et avvik på HMS som ble lukket umiddelbart. Videre hadde vi noen mindre avvik på internkontroll. Disse ble lukket raskt. 5.1 Beredskap Beredskapsplaner er gjennomgått, men det er ikke funnet behov for å revidere disse i. For forelå følgende beredskapsplaner på enheten: Beredskapsplan for Flå Vannverk Delvis beredskapsplan for Gulsvik Vannverk (vil bli omarbeidet i fbm. ny vannkilde) Beredskapsplan for Roppemoen Vannverk Beredskapsplan for Ødegårdsmoen Vannverk Kommunens beredskapsplan For øvrig vises til øvrige beredskapsplaner for de andre enhetene hvor Tekniske Tjenester vil inngå med mannskap og utstyr. 33

34 RESULTATENHET FOR NAV- OG SOSIALTJENESTEN 1.1 Drift Budsjett Nettoramme NAV - og sosialtjenesten Årsrapporten gjelder den kommunale delen av NAV Flå. Disse har i vært: Sosialtjenesten med tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Husbankens virkemidler: Bostøtte, startlån og tilskudd til tilpasning og etablering Støttekontakt etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mv. NAV Flå holdt seg også i innenfor budsjettrammene for enheten. Drift NAV endte på et netto resultat 97% av budsjettet. Sammenlignet med forrige budsjettår (2012) var dette allikevel et år med høyere utgifter, økningen finnes hovedsakelig på tjeneste 2811 økonomisk sosialhjelp. Året har vist at det har vært økt etterspørsel etter tjenester og behov for sosial stønad i kommunen. Det er i alt utbetalt kr i bidrag i mot kr i 2012, en relativt betydelig økning på et lite budsjett. 2.1 Personell NAV Flå har 2 stillingshjemler, begge i 100%. Flå kommune har arbeidsgiveransvar for leder mens staten v/ NAV Buskerud er arbeidsgiver for den ansatte i veilederstillingen. Stat og kommune har gjennom partnerskapet forpliktet seg til å dekke lønns- og personalkostnader med halvpart på hver. Begge stillingene har vært besatt i. Det har i tillegg vært innleid vikar på timebasis 20 timer for å holde kontoret åpent ved ferieavvikling. Vikaren har også utført forefallende arkivarbeid. NAV kontorene kan ikke lenger være enmannsbetjente av hensyn til ansattes sikkerhet. For å være mindre sårbare ved ferier, sykdom mm, inngikk NAV Flå og NAV Nes i februar -13 samarbeidsavtale om kollegastøtte ved behov. Avtalen forplikter begge kontorene til å bistå det andre hvis mulig. NAV Flå har ved flere anledninger fått bistand fra Nes. Dette utløser ikke lønnseller reiseutgifter på Flå-budsjettet. Kommunalt sykefravær ved enheten i har vært 5 dager og gjelder 1 tilfelle. (ca 0,3%). 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Antall vedtak etter Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i var 146 vedtak fordelt på 33 brukere. Dette var en økning i antall vedtak på 64% i forhold til 2012 og bekrefter en årsak til økt forbruk i sosialhjelpsbudsjettet. Vedtakene gjelder i hovedsak økonomisk stønad, rådgivning og støttekontakt. NAV Flå tilbyr økonomisk rådgivning og gir bistand ved søknader om gjeldsordning. Kontoret har et godt samarbeid med Namsmann når det gjelder gjeldsordninger. Sosialtjenesten i NAV Flå har også bistått NAV Nes med gjeldsrådgivning og søknader om gjeldsordning i. Dette er en del av samarbeidsavtalen, jfr pkt 2.1. I alt 14 personer fra Nes har vært meldt opp til vurdering for gjeldsordning. Møter med brukere bosatt i Nes kommune har foregått på NAV Nes. NAV Flå tilbyr frivillig forvaltning av brukers trygdeytelser for å oppnå bedre kontroll over privatøkonomien. Forvaltning fører erfaringsmessig til reduserte utbetalinger over sosialhjelpsbudsjettet og er et lønnsomt tiltak for kommunen. Forvaltning gir dessuten bruker økt økonomisk trygghet og forutsigbarhet. I har vi gitt denne tjenesten til 3 personer. I tillegg har kontoret hatt vedtak om tvungen forvaltning for 1 bruker. 34

35 Støttekontakt: Ansvar for støttekontakter ligger hos enhet pleie- og omsorg, men NAV tok også i hånd om saksbehandling og oppfølging av vedtak og timelister. Tjenesten er fom overført til pleie- og omsorg. Klagesaker: I har kontoret mottatt 1 klage på vedtak som ble videresendt Fylkesmannen i Buskerud til endelig avgjørelse. I tillegg kom Fylkesmannens avgjørelse på klage mottatt i Fylkesmannen ga ikke klagene medhold. Brukerundersøkelse: Det er ikke gjennomført egen brukerundersøkelse for sosialtjenesten alene, men det har vært gjennomført lokal brukerundersøkelse for NAV Flå høsten. Undersøkelsen gjelder både statlige og kommunale tjenester i NAV. Resultatene av undersøkelsen er gode. Sosialtjenesten i NAV Flå hadde dialogkonferanse med Fylkesmannen i Buskerud på NAV Flå. Fylkesmannen gjennomførte ikke ordinært tilsyn, men gjennomgikk allikevel kontorets rutiner for behandling av søknader, og fikk vedtak og personmapper til gjennomsyn. Kontoret fikk ingen tilbakemeldinger om avvik. 4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Sikre økonomisk og sosial trygghet: NAV Flå har gitt økonomisk rådgivning til brukere som trenger eller ønsker det og bidratt til at flere får en mer forutsigbar og trygg økonomisk situasjon. Kontoret har gitt økonomisk stønad til personer som trenger det for å overvinne en vanskelig økonomisk situasjon og sikre livsnødvendigheter. NAV Flå har et særlig fokus på og kartlegger barnas situasjon i husstander som trenger økonomisk stønad. Flest mulig i arbeid og aktivitet: Arbeidsledigheten i Flå er fortsatt av den laveste i Buskerud. Arbeidssøkere blir fulgt opp tett og får tilbud om hjelp til jobbsøking fra veileder og plass på Jobbklubb-kurs på Gol (regi Podium). Dette året ble det også igangsatt en ny jobbklubb «Ut i jobb» i regi NAV i Hallingdal. Ungdom er satsingsområde. «Aktiv mot læreplass» i regi Nordic Academy er et tilbud til ungdom under 24 år som ikke har fullført videregående. Færrest mulig brukere med behov for sosial stønad: Antall stønadsmottakere økte i i forhold til Årsakene er flere som vi ikke kan påvirke. Kvalifiseringsordningen. NAV Flå har ikke klart å nå NAV s måltall 1 for antall brukere i Flå. Kontoret har ikke hatt deltakere på KVP i. 5.1 Beredskap Rutinehåndbok for Sosiale tjenester i NAV Flå ble revidert i november i forhold til nytt rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV og Fylkesmannens bemerkninger til håndboka.. Det er fokus på vold og trusler. NAV Flå gjennomfører at det alltid er 2 ansatte på jobb når kontoret er åpent for publikum. Vi har foretatt sikkerhetsgjennomgåelse sammen med politiet i med tanke på sikringstiltak. Politiet har fått tilsendt oversikt over kontorets planløsning og har tatt bilder, noe som kan være viktig ved evt trusselsituasjon. Det er en utfordring at det ikke alltid er politi tilstede i kommunen, i en krisesituasjon kan vi måtte vente lenge på bistand. 35

36 RESULTATENHET HELSE 1.1 Drift Budsjett Nettoramme helse Enhet helse har i et mindre forbruk totalt. Hovedsakelig grunnet høyere inntekter enn forventet og lavere pensjonsutgifter. 2.1 Personell Enhet helse har hatt stabil bemanning i. Det er små ressurser til store ansvarsområder, som gjør at det til tider kan være belastende for de som arbeider i tjenestene. Sykefraværet i 2012 lå på 4,8 % i enheten. 3.1 Fag/tjeneste Rus og psykisk helsetjeneste: Tjenesten har i startet med å få på plass enkeltvedtak for tjenester og rutinebeskrivelser. Videre har vi hatt fokus på hvordan tjenesten kan følge opp ansvaret for rusarbeid. Lokalt arbeid og registreringer i brukerplan viser at kommunen har utfordringer i forhold til rus, og det er viktig å følge dette opp i årene som kommer. Et annet viktig satsingsområde er ungdom/unge voksne som faller ut av videregående skole og arbeidsliv. Også her ser vi at kommunen har utfordringer, og det er lang vei til tilbud i spesialisthelsetjenesten og arbeidsmarkedsbedrifter. Det kommunale tilbudet blir derfor ekstra viktig. Tjenesten har totalt 1,4 stilling fordelt på 2 personer, henholdsvis 80 % fagansvarlig og 60 % miljøterapeut (20 % miljøarbeid / 40 % dagsenter). Pr hadde tjenesten registrert 22 brukere med aktive tjenester i form av samtaler eller hjemmebesøk. Av disse var 13 innvilget tjenester hver uke, 6 annenhver uke og 3 sjeldnere enn dette. I tillegg var seks saker under saksbehandling og oppstart av tjenestetilbud. Tjenesten har også noen henvendelser med 1-2 samtaler i en krisesituasjon eller før henvisning til spesialisthelsetjenesten. Disse er ikke medregnet i statistikken. Ved innføringen av enkeltvedtak ble brukerlista gjennomgått, og saker uten kontakt de siste 6 månedene er avsluttet. Det er derfor vanskelig å sammenligne med tidligere års statistikk. I tillegg skal tjenesten ivareta følgende oppgaver: Sekretærfunksjon for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Faste tverrfaglige møter internt i kommunen. Leder i Kriseteamet avholdt 1 møte + øvelse i ) Dagsenteret: Har fokus på nettverksbygging, trivsel og sosialt samvær. Det er åpent to dager pr uke. Dagsenteret ble i benyttet av 22 personer, hvor det har vært gjennomsnittlig 6-8 tilstede samtidig. Dette er en igjen en økning fra tidligere år. Legetjenesten: Det er i gjennomført 5053 konsultasjoner, med en bemanning på 1 legehjemmel og 1,4 helsesekretærstilling. Kommunelegen er medisinskfaglig ansvarlig i 36

37 kommunen. Dette innebærer ansvar for samfunnsmedisin og andre offentlige legeoppgaver (tilsyn ved Flåheimen, helsestasjons-/skolelege). Legen deltar i kommunelegeforum, knyttet opp mot Miljørettet helsevern i Hallingdal. Det tilbys undervisning til øvrig kommunalt personell v/behov og etter avtale. Helsestasjon: Noe nedgang i fødselstall gjør at aktiviteten i forhold til antall konsultasjoner for sped/småbarn har gått noe ned. Tjenesten omfatter jordmor-, lege- og helsesøsterkonsultasjoner etter oppsatt program og ekstra behov, i svangerskapsomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, reisevaksinasjon, tuberkulosekontroller og ansvarsgruppemøter. I tillegg gjennomføres undervisning, foreldremøter og kurs/gruppetilbud. Enhetslederfunksjon er tillagt helsesøsterstillingen. Salg og skjenking: Det var 5 skjenkesteder og 2 salgssteder i begynnelsen av, ett salgssted ble avviklet i løpet av året. Det gjennomføres i gjennomsnitt 3 kontroller pr salg-/skjenkested. Dette er en tjeneste kommunen har valgt å kjøpe gjennom Securitas AS. Rusforebygging: Flå kommune har gjennom flere år hatt avtale med organisasjonen MOT, også i Arbeidet utføres i ungdomsskolen gjennom lokale MOT-informatører fra skole/ungdomsklubb. Dette innebærer holdningsskapende arbeid gjennom fokus på verdiene «MOT til å leve, bry seg og si nei», og at ungdom skal ha «Mot til å ta egne valg»! MOT er m.a.o ikke et rent rusforebyggingsprogram. Folkehelse: Folkehelse er ikke en helsetjeneste i seg selv, men omfatter kommunen som helhet. Folkehelseperspektivet skal være innarbeidet i alle tjenester. Ansvarsområdet ble tildelt enhet helse, helseleder/helsesøster i uten tilførsel av nye ressurser. Det betyr en reduksjon av helsesøsterstillingen tilsvarende den ressursen som kreves for å ivareta behovet for koordinering av folkehelsearbeidet i Flå kommune. 4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Internkontroll: Dette arbeidet er prosessorientert og skal pågå jevnlig. I 2010 ble det påbegynt et kvalitetssystem basert på en intranettplattform i Hallingdal som ennå ikke er i praktisk bruk på alle enheter. Manuelle permer er derfor fortsatt aktuelle som et arbeidsverktøy inntil alt er overført elektronisk plattform. Kompetanse: Det opprettholdes en høy faglig standard gjennom kursing, erfaringsutveksling og tett samarbeid internt og med andre tjenesteytere. Rus og psykisk helsetjeneste: Det arbeides med tett individuell oppfølging, ansvarsgrupper og individuelle planer i henhold til målsetting. Re-/habiliterings- og sekretærfunksjon for «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne» har ikke blitt prioritert. Dette har sammenheng med økt belastning i forhold til tillagt ansvar for rustjenesten. Dagsenteret har i høy grad nådd målet om å være en trivselsplass for nettverksbygging og sosialt samvær, som igjen gir en forebyggende effekt og «hjelp til selvhjelp». Det ble arrangert turer, sommer- og juleavslutning. I forhold til kompetanseheving har de ansatte deltatt på kurs og nettverkssamlinger i forbindelse med og rus/psykisk helse. Tjenesten tilbyr også veiledning til øvrig personell i kommunen ved behov. 37

38 Legetjenesten: Flå legekontor benytter ultralydapparat til hjelp i diagnostisering og det tilbys akupunktur ved muskel og skjelett lidelser m.m. Det er godt samarbeid mellom legetjenesten, NAV og rus/psykisk helsetjeneste med tanke på felles brukere av tjenestene, ansvarsgruppemøter og individuelle planer. Fastlegelisten øker stadig. Det er også en del pasienter som benytter seg av legetilbudet i Flå som ikke har byttet fastlege til Flå. Utvikling av fastlegelista siste år: Pasienter på fastlegelista 1.jan Helsestasjon: Helsestasjons-/skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen er gjennomført etter oppsatt program og de mål som er satt for tjenesten i. Barseltreff tilbys foreldre m/barn under 2 år en gang pr måned, det har vært fra 1 4 foreldre m/barn som har møtt opp. Rusforebygging: Ungdomsprogrammet MOT er gjennomført. Salg/skjenking: Det ble gjennomført følgende antall kontroller i : 12 skjenkebevilling m/røyk 6 salgskontroller 5 kontroller v/stengt hos bevillingseier 6 internkontroller I 6 av disse var det mindre avvik som er fulgt opp, hovedsakelig i forhold til internkontroll.. Folkehelse: Høsten ble det gjennomført en kartlegging av hva Flå kommune har av helsefremmende tiltak i nåværende drift som en del av arbeidet i delprosjekt «Folkehelse» i Hallingdal Lokalmedisinske Tjenester. 5.1 Beredskap «Plan for smittevern i Flå kommune» og «Plan for helsemessig og sosial beredskap» ble rullert i Planene skal rulleres annethvert år. Øvrige planer i enheten: «Plan for psykososialt arbeid i Flå kommune» - Rullert

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2014

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 MARS 2015 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer