FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013"

Transkript

1 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS

2 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER PERSONAL RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG OG FYSIOTERAPI RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER RESULTATENHET FOR NAV- OG SOSIALTJENESTEN RESULTATENHET HELSE KULTUR SERVICEKONTORET PLAN, BYGG OG NÆRING IKT-HALLINGDAL HALLINGDAL BARNEVERNSTJENESTE

3 RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER RESULTATVURDERINGER INNLEDENDE KOMMENTAR Året har vært et år hvor vi har jobbet med å få mange viktige ting på plass både administrativt og i forhold til utvikling av Flå samfunnet. Administrativt har det vært mye HMS arbeide. Oppgradering av rutiner, hovedbok og innleggelse i elektronisk kvalitetssystem er et arbeide som er viktig og som tar tid. Flå kommune var med i Øvelse Bjørn i. Dette var en stor øvelse hvor samspillet mellom de forskjellige nødetater og kommunen ble øvet. Øvelsen ga nyttig lærdom og erfaring til så vel kommunens kriseledelse som til brannvesenet. Når det gjelder utviklingen av Flå samfunnet så ble det i gjort mye godt og viktig arbeide med Flå Flerbrukshall, planlegging av Flå Veksthus og områderegulering for Gulsvikfjellet. Flå Veksthus vil bli svært viktig for utviklingen fremover og kommunestyret vedtok leieavtale for administrasjon og legekontor/helsestasjon i desembermøtet. Det betyr at vi fra våren 2015 har en helt annen tilgjengelighet for innbyggerne våre. Veksthuset blir selvsagt universelt utformet og forholdene for besøkende til legekontor/helsestasjon blir mye bedre. Dette medfører bedre tjenester. Områderegulering for Gulsvikfjellet vil gi mange nye hyttetomter noe som også er viktig for utvikling og vekst. Resultatoppnåelsen på enhetene tilsier at vi leverer gode tjenester. Målene enhetene har satt seg er i all hovedsak nådd. Kostra tallene viser hvordan vi ligger an i forhold til sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 5), se kommentarer i forbindelse med tabellene nedenfor. Det har også i vært jobbet mye med å få sykefraværet ytterligere ned. Sykefraværet var i på 6,8%, en nedgang fra 7% i 2012 og 9,6% i DRIFTSREGNSKAPET Økonomi et for viser et netto positivt avvik (overskudd) på kr ,-. Årsaken til avviket i forhold til budsjett er beskrevet under økonomiske analyser. Diagrammet nedenfor viser netto driftsresultat etter pliktige avsetninger for perioden : 3

4 smessig mindreforbruk (tall i 1000) Driftsresultat Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,2 2,6 1,7 1,5 2 2,4 1,8 2,6 0,4 0,7 Gj.snitt alle kommuner Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt Buskerud Gj.snitt kommunegru ppe 05 Flå Både brutto og netto driftsresultat ligger under resultatene sammenlignet med gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. Vi er avhengig av vekst i folketallet og særlig i aldersgruppen 6-15 år for å kunne budsjettere og oppnå driftsresultat bedre enn det vi har oppnådd i. Forholdene tatt i betraktning må resultatet for ses på som svært positivt. Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter gir et bilde av vår evne til å betale løpende regninger. Vi har en god arbeidskapital. 4

5 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 24,1 9,9 7, ,1 Gj.snitt alle kommuner Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt Buskerud Gj.snitt kommunegruppe 05 Flå Gjeld pr innbygger er ekskl. startlån og viser en gjeld på kr pr innbygger. Dette er ikke høyt sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Når det gjelder frie inntekter per innbygger ligger vi høyt blant annet som følge av at vi mottar småkommunetilskudd. Frie inntekter i kroner per innbygger Finansielle nøkkeltall (tall i 1000) Netto lånegjeld i kroner per innbygger Gj.snitt alle kommuner Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt Buskerud Gj.snitt kommunegruppe 05 Flå Gjeld i % av brutto driftsinntekter viser all langsiktig gjeld inkl. pensjonsforpliktelser sett opp i mot driftsinntektene. 5

6 250 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Flå Gj.snitt kommunegruppe 05 Gj.snitt Buskerud Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt alle kommuner I økonomireglene er det gitt minimumskrav for størrelsen på årlige avdrag. Etter kommunelovens 50,7 kan gjenværende løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstige levetiden for kommunens anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Som en forenkling anbefaler Fylkesmannen å bruke 4,0 % av netto lånegjeld som et minimumskrav for årlige avdrag. et for viser at vi har betalt over 4% av netto lånegjeld til betaling av avdrag i meldingsåret. Interkommunalt samarbeid: Interkommunalt samarbeid er for mindre kommuner særdeles viktig på mange områder for å kunne yte gode tjenester. Det interkommunale samarbeidet er godt og utvikles stadig. Årsmeldinger for de største samarbeidene IKT Hallingdal og Hallingdal barnevernstjeneste legges ved. FOND Kommunens totale fondsbeholdninger er på kr Av dette er udisponert og kan disponeres til fremtidige investeringer. Se mer om fond under økonomiske analyser. INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsutgiftene i år var kr , -. Diagrammet viser brutto investeringsutgifter i perioden

7 37975 Investeringer i anleggsmidler (tall i 1000) Det er stort avvik mellom budsjetterte investeringer og gjennomførte investeringer i. Flere prosjekter har blitt forsinket eller utsatt av forskjellige årsaker. Det vil medføre høyere investeringer i Alderssammensetning 1.juli år 2-6 år 6-15 år år år år 90-7

8 Folketallsutviklingen i Flå har vært positiv de siste årene, men i har vi litt tilbakegang i folketallet. Vi antar at det nå bor mange i Flå som ikke har meldt flytting hit da antall nye boenheter tatt i bruk, og at dette er årsaken til nedgangen. En fortsatt nedgang i innbyggere i aldersgruppen 6-15 år er svært uheldig. Det blir viktig å få en tilvekst i denne aldersgruppen fremover. Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå Flå Kostragruppe 05 Buskerud Landet uten Oslo Landet Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 0,4 1,7 0,7 2 1,8 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,6 3,2 1,5 2,4 2,6 Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,5 88,8 89,6 90,8 90 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 17,9 10,1 9 8,4 8,3 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,7 14,4 9,7 10,1 10,1 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 17 10,8 9,9 8,9 8,9 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner ,2 96,1 93,5 93,8 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 7,8 17,5 11,2 13,5 13,8 Andelen sosialhjelpsmottakere år, av innbyggerne år 4,6 3,5 4,2 3,8 3,9 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 5,1 : 5,2 4,7 4,7 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere 0, Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brto dr.utg til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 9,8 11,3 14,7 14,3 14,4 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern Kort om tallene: Mange av tallene er kommentert tidligere. Flå er en liten kommune og vil automatisk ligge noe høyt også i forhold til kommunegruppe 05. Utgifter per elev i grunnskolen er høyt i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette er et resultat av nedgang i folketallet i aldersgruppen skolepliktig alder. Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass er også svært høy på grunn av få plasser. Dette vil endre seg hvis det i 2014 bygges på flere plasser som planlagt i budsjettet.. 8

9 Utgifter pr mottaker av hjemmetjenester er svært lav i forhold til sammenlignbare kommuner, noe som gjør at vi bør se på kostnadsfordelingen mellom disse to tjenestene. Utgifter til barnevernstjenesten er nesten det dobbelte av hva den er i sammenlignbare kommuner. Det skal foretas en evaluering av Hallingdal Barnevernstjeneste i Odd-Egil Stavn Rådmann 9

10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER Utvikling i Flå kommunes økonomi, er her beskrevet ved sammenligninger for årene 2003 til og med. Analysen er ment å gi en oversikt ved å trekke ut hovedlinjer. Full oversikt kan man bare få ved en mer nøye gjennomgang for de forskjellige årene. Alle tallene i tabellene er oppgitt i hele tusen kroner. BALANSEREGNSKAPET Balanseregnskapet gir en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31. desember hvert år i hele tusen kroner. EIENDELER Omløpsmidler: Kasse, postgiro og bankinnskudd, fond/skattetrekk Kortsiktige fordringer Premieavvik STP/KLP Sum Anleggsmidler: Pensjonsmidler Aksjer og andeler Utlån Utstyr, maskiner, biler Fast eiendom Sum SUM EIENDELER Alle bankinnskudd Flå kommune har pr er plassert i Skue Sparebank. Oversikt over aksjene kommunen eier, er spesifisert i note 5 i regnskapet for. Pensjonsmidler påvirker eiendeler med kr ,- og pensjonsforpliktelsen langsiktig gjeld med kr ,- pr GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld: Kortsiktig gjeld Premieavvik Pensjonsforpliktelse Langsiktig gjeld Sum Egenkapital: Fond Ikke disponert netto drift Likviditetsreserve Annen egenkapital Sum SUM GJELD OG EGENKAPITAL

11 SOLIDITET OG LIKVIDITET Soliditeten (egenkapital/sum eiendeler) er på 29,43% pr Det betyr at kommunen eier 29,43% av anleggene. Gjeldsgraden er på 70,57% ved utgangen av. 37,48% 30,86% 31,76% 32,18% Soliditet 29,98% 29,43% Soliditeten er blitt påvirket av den fremtidige pensjonsutgiften som er ført i balansen. Soliditeten sier noe om bedriftens evne til å tåle tap. Likviditeten (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) er på 302%. Det er en økning i forhold til. Likviditet 302% 284% 284% 302% 294% 278% Likviditeten sier noe om kommunens evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Det har ikke vært noe problem for kommunen å overholde sine betalingsforpliktelser i. 11

12 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN FRA Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler kr kr Kortsiktig gjeld kr kr Arbeidskapital kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap kr Inntekter investeringsregnskap kr Innbet.ved eksterne kr finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler kr kr Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap kr Utgifter investeringsregnskap kr Utbetalinger ved eksterne kr finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) kr ( ) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr Endring arbeidskapital i balansen kr Differanse (forklares nedenfor) 0 Endring av arbeidskapitalen vil være lik årets anskaffelser av omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Den angir hva kommunen har anskaffet av midler i. For Flå kommune er det en økning i arbeidskapitalen i med kr ,-. 12

13 FONDSBEHOLDNING Fond Øremerkede tilskudd Sum Ubrukt bevilget: Næringsfond Viltfond Vassfarfondet Konsesjonsavgiftsfondet Sum bev. bundne driftsfond Tomte- og boligfond Kapitalfond Sum bev. bundne kap.fond Disp.fond (overf. til inv.) Disp.fond (overf. til drift) Øremerket tilskudd Sum overføringer Sum tot. bevilget- ikke brukt Til disposisjon I ovenstående tabell ser man at sum fond den er kr ,-, en økning med kr ,- i forhold til Av denne summen er kr ,- vedtatt brukt. Det vil si at ved utgangen av, er det kr ,- på fond i kommunen som kan disponeres i fremtiden. Kr ,- av beløpet er vedtatt brukt i budsjettet for Av tabellen ser man at Flå kommune har kr ,- i økning av disponible fond pr i forhold til Nå er det ikke noe mål i seg selv for en kommune å ha store midler stående på fond. Men dersom fondsbeholdningen stadig blir redusert, vil kommunen i fremtiden i større grad være avhengig av et godt driftsresultat for å kunne finansiere sine investeringer. LANGSIKTIG GJELD PR. INNBYGGER Lån: Lån til investeringer Startlån Sum lån pr (hele tusen) Innbyggere pr Lån pr. innbygger (hele kr.) Lån til Investeringer Startlån Sum lån pr. innbygger (hele tusen) Kommunens langsiktige gjeld er i redusert med kr 2, ,- i forhold til

14 INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsregnskapet viser kommunens investeringer og hvordan disse er finansiert i tusen kroner Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Utgifter fordelt: Rådmann Rådmann Personal Interkommunalt samarbeid Skole Pleie- og omsorg Kultur Tekniske tjenester Sum utgifter I hadde Flå kommune et finansieringsbehov på kr ,-. Dette ble i hovedsak finansiert ved bruk av avsetninger, overføringer fra drift og refusjoner. De største investeringsprosjektene var gjenoppbygging omsorgsboliger, kommunale veier, gangvei og kloakkpumpe stasjon Tunnelen 2. 14

15 DRIFTSREGNSKAPET-REGNSKAPSSKJEMA 1A Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansu Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Tidligere års regnskapsmessig merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt drift smessig mer-/mindreforbruk sskjema 1A og 1B er obligatoriske skjemaer. Skjema 1A viser regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)eller merforbruk (underskudd). I vedtatt budsjett er regnskapsmessig mer-/mindreforbruk alltid kr 0. Av skjemat ovenfor fremgår det hvilke inntekter og utgifter som er med i mer-/mindreforbruket. et vil alltid ha et mindre-/merforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket er for 2103 kr ,-.Kommunestyret vedtar i egen sak hvordan beløpet skal disponeres. Sammenheng mellom brutto/netto driftsresultat/ mindreforbruk (tall i 1000): Sum driftsinntekter Sum driftskostnader = Brutto driftsresultat Netto eksterne finanskostnader Avskrivninger =Netto driftsresultat Bruk av fond Avsetning til fond Mindreforbruk

16 NETTOFORDELING AV INNTEKTER/UTGIFTER PÅ DET ENKELTE ANSVARSOMRÅDE REGNSKAPSSKJEMA 1 B Sum fordelt drift Ansvarsområdet rådmann 0100 Netto driftsramme Ansvarsområdet rådmann 1000 Netto driftsramme Ansvarsområdet personal 1100 Netto driftsramme Ansvarsområdet HallingSkog 1200 Netto driftsramme Ansvarsområdet NAV/sosial 1500 Netto driftsramme Ansvarsområdet interkommunalt samarbeid 1800 Netto driftsramme Ansvarsområde skole 2300 Netto driftsramme Ansvarsområde barnehage 2500 Netto driftsramme Ansvarsområde pleie -og omsorg 3500 Netto driftsramme Ansvarsområde helse 3600 Netto driftsramme Ansvarsområdet kultur 5000 Netto driftsramme Ansvarsområde tekniske tjenester 6500 Netto driftsramme Til fordeling drift Fordelt til drift

17 De største inntektene i driftsregnskapet er skatter og rammetilskudd. I tillegg har resultatenhetene egne inntekter. Utgiftene er knyttet til tjenesteyting i resultatenhetene og pliktige avsetninger til fond. Netto driftsresultat for kommunen var i kr ,-. Økning i skatteinngangen (skatt på formue og inntekt) ble kr ,- i i forhold til regnskapet for Økningen i rammetilskudd for var kr ,- i forhold til smessig mindreforbruk for ble kr ,-. Forklaringen på det regnskapsmessige mindreforbruket er i hovedsak: - Kraftinntekter ble kr , større enn budsjettert. Dette skyldes ekstra kraftinntekter for 2012 som ble utbetalt til Flå kommune i mars. - Premie innbetaling til KLP ble kr ,- mindre enn budsjettert. UTGIFTENE I DRIFTSREGNSKAPET I driftsregnskapet er de største nettoutgiftene knyttet til resultatenhetenes virksomhet. Andelen av kommunens utgifter til resultatenhetene har i vært 89,40%. FORDELING AV NETTO DRIFTSUTGIFTER MELLOM ANSVARSOMRÅDENE Tabellen viser netto driftsutgifter pr enhet i Flå kommune for. Netto driftsutgifter pr ansvarsområde (i % av totale driftsutgifter ) 33,0 % 21,8 % 6,2 % 0,6 % 2,2 % 7,3 % 7,4 % 5,8 % 1,7 % 13,9 % 0,1 % 17

18 INNTEKTER I DRIFTSREGNSKAPET Kommunens viktigste driftsinntekter er skatt og rammetilskudd. Forholdet mellom de to inntektene er vist grafisk nedenfor. For utgjorde rammetilskudd 63% og skatteinntekter 37%. Tilsvarende prosenter for 2012 var rammetilskudd 64% og skatteinntekter 36% Desto høyere prosenten er for rammetilskuddet, desto mer avhengig er kommunen av statlige overføringer. Forholdet mellom skatt og rammetilskudd Skatt Rammetilskudd Erling Glesne økonomisjef 18

19 PERSONAL Nærvær Nærværsfaktoren for hele Flå kommune har i vært på 93,2 %. Det viser en stabilitet i forhold til fjoråret. Dette viser at satsningen på oppfølging av sykemeldte og de tiltak som er igangsatt bærer resultater. Utfordringene har også i vært størst i barnehagen. Tilstedeværelsen i barnehagen har vært på 86.6 % i. Det ble igangsatt ytterligere oppfølgingstiltak høsten og intensiveres ytterligere utover i Tendensen er positiv. Pleie- og omsorgssektoren har klart å stabilisere seg, og ligger nå på 90,2 % tilstedeværelse. Ansvarsområdet rådmannen har en tilstedeværelse på 98,5 %. Langtidsfraværet totalt i kommunen, det vil si fravær utover 16 dager utgjør 4,9 %. 2 % fravær er korttidsfravær, det vil si inntil 16 dager. Av dette igjen utgjør egenmeldt fravær 1,2 %. Det er fremdeles mangel på nærvær utover arbeidsgiverperioden som utgjør hoveddelen med 4,9 %. Det ble gjort noen strukturelle endringer i I ble det gjort ytterligere tiltak i forhold til organisering. Oppfølgingsdelen av enkeltansatte var et viktig moment for dette. Rådmannen hadde ansvar for flere ansatte utover ledergruppa. Det ble derfor foretatt endringer slik at de som naturlig ville høre innunder teknisk enhet ble flyttet dit. Renholderne ble flyttet inn i ny enhet hvor personalsjef fungerer som enhetsleder og økonomisjef er ansvarlig for budsjett. Den nye enheten har fått benevnelsen Personal, Økonomi og Fellesfunksjoner. I tillegg til ansatte som arbeider med områdene personal, økonomi og fakturering er også kultur og renholdertjenesten en del av enheten. Lærlinger som kommunen har tatt imot er også under dette ansvarsområdet. Totalt teller enheten 18 personer. Oppfølging av ansatte, ment som et forebyggende tiltak, har konkretisert seg i en egen rutine i den nye hovedboka vår. Systematisk oppfølging av enkelt ansatte inntil 6 ganger pr år er nedfelt i denne rutinen. Ved å sette av tid til hver enkelt, vil man kunne ta tak i problemstillinger og gjøre endringer før det medfører sykemeldinger. På oppfordring er tiltaket også delt med andre gjennom Kommunenes Sentralforbund (KS). Helse, Miljø og Sikkerhet generelt. Flå kommune har fortsatt sitt samarbeid med Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste (HAVA) i. Det ble overført ubrukte timer fra 2012 til slik at vi hadde 145 timer. I tillegg ble det kjøpt ytterligere 5 timer for bistand i forbindelse med tilsyn på Flåheimen og skolen. Hovedboka i helse- miljø og sikkerhet er gjennomgått og vært jobbet fram med ledergruppa som sparringspartnere og bidragsytere. Dette har vært det enkelttiltaket vi har brukt flest timer fra bedriftshelsetjenesten. Vi har valgt å lage en generell del (del I) og en del som inneholder de konkrete rutinene (del II). Det er lagt inn direkte linker til lov og forskrifter og / eller andre henvisninger. Dette vil lette arbeidet og gjøre bruken mer effektiv. Neste skritt er påbegynt med tanke på å legge hovedboka inn i elektronisk kvalitetssystem. Det er gjennomført Radonmålinger på flere arbeidsplasser i Flå kommune. I tillegg var en rekke kommunale bygg gjennom samme prosess. Resultatet av målingene var positive og under det nivå som trenger oppfølging. Rapportene ble framlagt i Arbeidsmiljøutvalget. Det ble også gjennomført helseoppfølging med HAVA. Det var enkeltansatte på renseanlegg, feier, kjøkken, fysioterapi, renholdere og nattevakter på Flåheimen med mer enn 50 % stilling på natt. Rapportene her er også framlagt for Arbeidsmiljøutvalget. 19

20 Vernerunder er gjennomført i pleie- og omsorg, skole, barnehage, helse. I påvente av innflytting i nye lokaler er det lite hensiktsmessige med omfattende endringer i nåværende bygg. Det er ikke avdekket alvorlige mangler eller feil. Kurs / Opplæring - Kompetanse - Rekruttering Fokus på faglig oppdatering, opplæring og videreutdanning har fortsatt i. Tidligere vedtak om å få flere assistenter opp på fagarbeidernivå har fortsatt med stor suksess. Flere av våre assistenter har gjennomført den teoretiske prøven som helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og renholdsoperatør. De mangler enda noen timer praksis for å kunne gå opp til fagprøve. Det er gjennomført praktisk prøve for lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget og i helsefagarbeiderfaget, samt en bestått fagprøve som renholdsoperatør. Flere ledere har gjennomført kompetansehevende kurs / studier i regi av høgskoler og universitet. Videreutdanning av lærere, et samarbeidsprosjekt med Fylkesmann har vært videreført og flere har tatt og bestått eksamen i vårsemesteret. Regionale samarbeidsprosjekt i Hallingdal innen opplæring og kompetanseheving har også foregått gjennom for både barnehage, skole, pleieog omsorg, og også på administrativt nivå. Personalsjefene i Hallingdal søkte om HMS midler fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) på høsten. Vi fikk innvilget kr Et av prosjektene disse midlene skal brukes på er barnehagen i Flå. Prosjektsøknaden sin tittel var «Hvor mange syke kan de friske tåle» Oppstart vil være mars Kurset, med midler fra VOX, for basiskompetanse i arbeidslivet ble avsluttet i begynnelsen av og 7 deltagere gjennomførte 80 timers kurset. Rekrutteringen generelt har stort sett vært bra, og bedre enn forventet på noen felter. Vi har hatt litt utfordringer knyttet til sykepleierkompetanse. Vi har også i tatt i mot lærling. Denne gang i barne- og ungdomsarbeiderfaget og man valgte å starte med første modul i skolen. Kvalifiserte helsefagarbeidere vil behøves i et 5 års perspektiv. Vi må derfor fortsette å utdanne egne assistenter der dette er mulig, og være positive til å ta imot lærlinger som ønsker seg inn i pleie- og omsorgssektoren. Det er få som sier opp sin stilling i vår kommune, og turnover skjer stort sett ved naturlig avgang med bakgrunn i hel eller deltidspensjonering. Organisering Flå kommune er en liten kommune med ca 140 ansatte fordelt på 90 årsverk. Det er få ledere og en håndfull mellomledere. Det er mange utfordringer knyttet til dette. Mange oppgaver skal dekkes av et fåtall personer. Det ble gjennomført en omorganisering i for å finne best mulig løsning for oppfølging av ansatte. En ny enhet ble opprettet, hvor ansatte innen faget økonomi, personal, kultur og renhold er plassert, samt lærlingene. Deltid Flå kommune har i foretatt tilsettinger i pleie- og omsorg både med bakgrunn i utvidelse av deltidsstillinger og fordi folk har vært benyttet som arbeidskraft gjennom en 4 års periode. Disse har nå fått faste tilsettinger. Det vurderes til enhver tid muligheten, og temaet utvidelse av faste deltidsstillinger diskuteres med tillitsvalgte. Det er fortsatt slik at arbeidsgiver ønsker utvidelse av stillinger der ansatte har høgskolekompetanse, men der den ansatte selv ønsker å være deltidsansatt. Flå kommune har en overvekt av kvinnelige ansatte og det er derfor flest kvinner som jobber deltid. 20

21 Noe av deltiden fylles av studenter som ønsker praksis i fagfeltet. Turnusen i pleie- og omsorg skal vurderes for å se om en endring av denne kan medføre mindre deltid. Likestilling og integrering Flå kommune har en intensjon om å behandle kvinner og menn, folk med ulik kulturell bakgrunn og etnisitet på samme måte. Vi vurderer ut i fra kvalifikasjoner og i henhold til hovedtariffavtalens føringer. Det betyr at vi intervjuer og ansetter i henhold til dette. Vi har en rekke ansatte med annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk. Dette fungerer bra, og beriker både arbeidsmiljø og samfunn. Lik lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn, er til en hver tid en målsetning. Rådmannen sin ledergruppe i bestod av 54,5 % kvinner og 45,5 % menn. De få mellomlederne (5) vi har er kvinner, og det er fremdeles en hovedvekt av kvinnelige ansatte generelt i kommunen. Det er fremdeles stort trykk på søknader på jobb som kommer fra folk utenfor Norge. Hovedtyngden av søkerne kommer allikevel mot sommeren. Søkerne er ofte godt kvalifiserte, men har mangelfull språkkompetanse. Noen har også høyere utdanning som ikke er godkjent i Norge eller EØS. Seniorpolitikk Det har i løpet av blitt tatt i bruk et seniorpolitisk reglement. Lederne har fått veiledere for gjennomføring av samtaler, og personalsjef har gjennomført seniorsamtaler med en del av kandidatene i aldersgruppen år. Dette vil fortsette inn i Seniorpolitikken består i hovedsak av seniordager som skal kunne tas ut etter gitte retningslinjer med mål å skape et pust i hverdagen og gi rom for å hente seg inn igjen, få påfyll av kompetanse. Tilbakemeldingene fra ansatte som har benyttet seg av dette har vært positive. Vedtaket ble gjort i slutten av mars, og seniordagene ble hovedsakelig tatt ut fra juni og ut året. 7 personer har i tatt ut 27 seniordager. Etikk og verdier Flå kommune har sitt eget etiske reglement. Etiske problemstillinger blir tatt opp med jevne mellomrom på de ulike enhetene og i rådmannens ledergruppe. Det jobbes med bevisstgjøring i forhold til dette på ledernivå og blant de ansatte i virksomhetene våre. Flå kommune skal, med sine ansatte, i møter med kollegaer og medarbeidere, leverandører, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, myndigheter og andre ivareta sin integritet og opptre på en slik måte at de ivaretar gjeldende krav og retningslinjer. Lover og forskrifter skal respekteres og er en nødvendighet for å skape tillit til en hver tid. Dette gjelder for alle tjenester og i møte med brukerne av våre tjenester. Det er utarbeidet varslingsrutiner og avvikshåndtering som skal ivareta at dette overholdes. Britt H. Thalerud personalsjef 21

22 RESULTATENHET BARNEHAGE 1.1 Drift Budsjett Nettoramme barnehage Barnehagen hadde et merforbruk i på 10,4 %. Overskridelsene skyldes i det hele merforbruk på lønn. På bakgrunn av økning i barnetallet januar måtte antall årsverk økes. Det er i tillegg brukt vikarer for å dekke det høye fraværet gjennom året. Dette var det ikke tatt høyde for i budsjettet. Det ble satt inn tiltak for å redusere overskridelsene, og vikarbruken høsten-13 ble redusert til et absolutt minimum. 2.1 Personell Barnehagens sykefravær var på 13,4 %. Dette er et resultat vi ikke kan si oss fornøyde med. Arbeid med sykefravær har hatt fokus i barnehagen i flere år, og i februar gjennomførte HAVA en arbeidsmiljøundersøkelse, med fokus på det psykososiale miljøet. Undersøkelsens konklusjon gav ingen svar på hvorfor nærværsprosenten er så lav, da trivselen blant medarbeiderne er svært god. Høsten har det vært gjennomført samtaler med hver enkelt ansatt, og det er etablert tett oppfølging. Det arbeides med temaet «nærvær» på hvert personalmøte, og enheten har satt seg konkrete mål for sykefravær i I tillegg er det søkt og bevilget midler til å gjennomføre et prosjekt som omhandler nærvær i barnehagen i Fag/tjenesteproduksjon Flå kommunale barnehage har areal til ca 58 plasser. Fra august økte barnetallet igjen i barnehagen, og pr hadde vi 54,6 plasser, fordelt på 39 barn. Det har ikke tidligere vært registrert så stor andel barn som benytter barnehagetilbudet i Flå kommune. Dette er en utvikling vi liker! Det er spesielt økningen av 1- og 2-åringer, samt plasstørrelsen til hvert enkelt barn, som er årsaken til økningen. Barneantallet varierer mye fra år til år, men holder seg stabilt mellom 30 og 40 barn. Barnehagen er i gang med en plan for arbeidet med å frigjøre mer areal for å kunne tilby flere plasser, om det skulle være behov for det i kommende år. Andelen fagutdannede i enheten er stor, og vi har fagpersonell i alle lovpålagte stillinger. Dette er en stor fordel da barnehagefagmiljøet i kommunen er lite med kun 1 barnehage. Det ansettes ikke nye assistenter uten fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Gjennomsnittsalderen blant personalet er i dag 35,5 år. Det er ønskelig å rekruttere menn inn i stillinger i barnehagen, da enheten i mange år kun har hatt kvinnelige ansatte. Barnehagens styringsverktøy er Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, RP-11. Rammeplanene gir klare føringer for innholdet i barnehagetilbudet. Barnehagens medarbeidere arbeider målrettet for å bli kjent med innholdet slik at barnehagen gir et brukertilbud som er i tråd med de statlige føringene, og som oppfattes som godt både av barn, foreldre og personell. Felles løft for tidlig innsats er et prosjekt barnehagen fremdeles er en del av. I gjorde man seg ferdig med steg 1 barnehage, og gikk over i steg 2 overgang. Barnehagen har i prosjektet siden 22

23 2010 arbeidet med temaet «Barns språklige og sosiale utvikling», og har gjennom disse årene fått en kompetanseheving i hele personalgruppa på refleksjoner rundt eget arbeid, voksenrollen, pedagogisk dokumentasjon, betydningen av barns lekeferdigheter og betydningen av tidlig innsats for barnets utvikling videre. Barnehagen arbeider nå tett med skolen for å utarbeide en ny plan for overgang barnehage skole. Den nye planen vil inneholde klare målsettinger for å sikre at alle barn i Flå får en trygg og god overgang når de skal begynne på skolen. Det vil i prosjektperioden være fokus på kompetanseutveksling fra personell mellom enhetene, det vil etableres samarbeidsmøter for å sikre faglig innhold og det vil skapes en gjensidig respekt og forståelse for arbeidet ved hver av enhetene. Den nye planen skal være klar i løpet av Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Det er etablert et nærere samarbeid med biblioteket, og noen av avdelingene kan nå tilby «barnas bibliotek» i barnehagen. Bøker som leses i barnehagen, f.eks i samling, vil foreldrene kunne få låne med hjem om barnet ønsker det. Høytlesning er et svært viktig forebyggende tiltak når det gjelder lese- og skrivevansker for barn. Det vil bli arbeidet for å utvikle dette tilbudet videre. Det er påbegynt planer om å utvikle uteområdet vårt ytterligere. De siste årene er det gjort store endringer ute, noe som har vært helt nødvendig ettersom flere, og yngre barn, har kommet til. I denne forbindelse er det lagt større vekt på bruk av uterommets muligheter, gjennom bl.a. å øke faste turdager fra en til to pr uke for barna. Mye av arbeidet med uterommet blir basert på frivillig innsats gjennom dugnadsarbeid. Det rettes en stor takk til foreldregruppa som hjelper barnehagen i arbeidet å få utviklet uteområdet. Det er gitt tilbud om kurs for ressurspersonene i prosjektet Felles løft for tidlig innsats, men utover dette har ikke kompetanseheving vært prioritert. Dette vil prioriteres i større grad i Fra statlig hold opprettes kompetanseheving som et satsingsområde for å heve kvaliteten i barnehagene. Hvert år gjennomføres en ordinær medarbeidersamtale med hver enkelt ansatt. Det er utarbeidet nye rutiner som skal ivareta arbeidstakerne ytterligere, gjennom regelmessige, uformelle samtaler gjennom året. Målet er å arbeide forebyggende mot sykefravær, samt gi medarbeiderne tettere oppfølging på arbeidet i enheten. Enheten har gjennom flere år hatt fokus på holdningsskapende arbeid. I har det spesielt vært arbeidet med temaet profesjonalitet, og alle temaer som kommer inn under dette begrepet; være god rollemodell, utfordringer rundt taushetsløftet, utfordringer med å være kollega og venn m.m. Lokal kultur og kjennskap til nærmiljøet er vektlagt i Rammeplanen. Barnehagen satser på dette, og har i / 2014 deltatt i et regionalt prosjekt med temaet «Hallingdal». Arbeidet med dialekt og lokal kultur vil fortsette videre i Krav om bruk av digitale verktøy kommer sterkere og sterkere inn også i barnehagen. Det er kjøpt inn en ipad som kan nyttes i det pedagogiske arbeidet med enkeltbarn, men det er ønskelig å vurdere ytterligere investeringer innenfor digitale hjelpemidler. Det er ønskelig å få Smartboard i barnehagen, en interaktiv tavle som kan benyttes i all type opplæring og lek. Dette må det satses på videre i Beredskap 23

24 Barnehagens rutinebok ble utarbeidet Siste revidering ble foretatt høsten. IK-mat-systemet ble oppdatert i Barnehagens rutiner ved pandemi er inkludert i kommunes pandemiplan. Det er utarbeidet plan for vold og trusler, høsten Det er foretatt en risikovurdering/kartlegging for personalet, desember Risikovurderingen skal revideres våren HAVA bidro til å kartlegge risiko for belastinger og gi opplæring i arbeidsteknikk, våren Rutiner skal inn i Kvalitetssystemet når opplæring er gitt og systemet er klart. Brannrutiner revideres hvert barnehageår, og det er gjennomført minst 2 brannøvelser med barn og personell i. Ny kriseperm, gjennom abonnement hos Personalomsorg, ble tegnet våren. Krisepermen omhandler sykdom og ulykke, død, seksuelle overgrep, vold og uønsket adferd, mobbing, utsatte barn, andre alvorlige hendelser og ressurser. Abonnementet gjelder i første omgang til februar

25 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING 1.1 Drift Budsjett Nettoramme enhet Overskridelse i forhold til budsjett kommer stort sett av økte lønnsutgifter. Noe av årsaken til dette er blant annet utgifter til vikarer som en følge av langtidsfravær, men skolen har i størst mulig grad brukt vikarer til undervisning kun der det er vurdert som påkrevet. Fraværet kan ikke relateres til arbeidsmiljøet ved Flå skole. Sammenslåtte klasser i muntlige og praktiske fag er iverksatt, og er vurdert som forsvarlig fordi klassetrinnene på Flå er små. Om ikke elevtallet øker kan det bli nødvendig å slå sammen klasser også i kjernefagene norsk, matematikk og engelsk. Skolen må da finne en løsning som er akseptabel ut i fra et undervisningsmessig synspunkt. 2.1 Personell Det totale sykefravær ved Flå skole var i på totalt 6 %. Dette er en relativt stor nedgang fra 2012, men er fortsatt alt for høyt hvis nåværende undervisningsstruktur skal opprettholdes og flyten i undervisningen ikke skal bli for skadelidende. Det tilstrebes derfor en ytterligere reduksjon av sykefraværet ved skolen. Større fokus på tettere kontakt med og oppfølging av sykemeldte er tiltak som til en viss grad kan slå ut positivt når det gjelder totalfraværet. Arbeidet med å fortsette forbedringen av arbeidsmiljøet ved skolen er et annet moment som sannsynligvis vil ha en positiv virkning. Et tredje moment er å finne undervisningsbasert metodikk som gjør at ressursene kan begrenses uten at det går ut over elevenes innlæring. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Flå skole har intensivert satsingen på underveisvurdering av de enkelte elevene, og vi har nå halvårsvurderinger av alle. Vi har også stort fokus på kvaliteten og innholdet i denne vurderingen. Dette har ført til at vi raskere kan oppdage når den enkelte elev har behov for ekstra hjelp/tiltak. Mange av skolens langdager (-fagdager) har vært øremerket klasseledelse Felles Løft og vurdering for læring. Med riktig bruk vil disse prosjektene. Skolen har fortsatt med å bruke kartleggings- og nasjonale prøver og analysene av disse for å finne ut hvor eventuell spesiell satsing er påkrevet. Ny Giv er et prosjekt som skal sørge for at de elevene som sliter mest i 10. klasse får ekstra hjelp til å forberede seg på overgangen til videregående skole, og vil bli implementert for å hjelpe disse elevene. Felles Løft - tidlig innsats er en regional satsing i samarbeid med StatPed der skolen nå er inne i forbindelse med overgang fra barnehage til skole. Her samarbeider skole og barnehage tett, og et av målene er å oppdage elever med behov for tilrettelegging på et tidligere stadium. Slik kan tiltak settes inn tidligere, og elevene vil da i en del tilfelle ikke ha behov for spesialundervisning senere i skoleløpet. 25

26 4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Vurdering, Felles Løft og klasseledelse er blitt og blir høyt prioritert ved Flå skole. Elevene blir fortsatt oppfordret og motivert til egen måloppnåelse. Snittet av standpunktkarakterene våren ligger på et normalnivå for Flå skole. Fag som ligger på det høyeste nivået skolen har hatt de siste fem årene er engelsk muntlig og skriftlig, norsk muntlig, mat og helse og musikk. Kroppsøving, matematikk og norsk sidemål skiller seg ut i negativ retning, og burde hatt et noe høyere snitt. Skolen skal framover fokusere ytterligere på den enkelte elevs mulighet til å få best mulig innlæring i de enkelte fagene, og dermed øke sjansene for et bedre resultat. Flå skole er langt under fylkes- og landsgjennomsnittet i skriftlig eksamen i engelsk på tross av at skolen lå over i standpunkt. Når det gjelder muntlig eksamen i samfunnsfag og naturfag er skolen også noe under lands- og fylkesgjennomsnittet. Når det gjelder nasjonale prøver høsten 201 ser Flå skole ut til å ha et forbedringspotensiale. For 5. klasse var resultatene for regning og engelsk noe under fylkes- og landsgjennomsnitt og for regning langt under. 8. klasse fikk et bra resultat i lesing, men lå langt under i regning og engelsk. 9. klasse lå jevnt med fylkes- og /landsgjennomsnittet i lesing, men over i regning. Læringsmiljø Atferdsprosjektet ART er videreført med en gruppestørrelse på seks elever. Det gode samarbeidet med barnevern, PPT og helsestasjon er videreført. For klasse- og læringsmiljøet er klasseledelse av avgjørende betydning, og dette vil fortsatt bli fulgt opp. Ordensreglementet er evaluert og vil bli evaluert videre hvert år. En regelmatrise som gjelder hvert enkelt område på skolen henger oppe på de forskjellige områdene. Dette er viktige «spilleregler», og er i blitt understreket sterkere for elevene og bedre synliggjort. Fokus på arbeidet mot mobbing er svært viktig, og det er vektlagt hvordan man skal opptre for å avverge konflikter og mobbesituasjoner mellom elever. Man kan ikke arbeide for mye med dette temaet, og det ble innhentet en ekstern foredragsholder i uke 36. Dette var den nasjonale uka mot mobbing, og tema for denne uka var «Voksne skaper vennskap». Aktiviteter i friminutter hjelper beviselig mot mobbing, og det vil bli gjort forsøk på å skaffe eksterne midler for å oppgradere den relativt slitte apparatparken ved skolen. Resultatet av elevundersøkelsen for skoleåret vil først bli offentliggjort ultimo mars Beredskap Brannøvelser ble avholdt både for skolen og SFO i, og skolen har også hatt et branntilsyn. Terror-/trusseløvelse skal avholdes i 2014, og da fortrinnsvis ved hjelp av politiet. Handlingsplan mot mobbing er repetert og revidert i, og satsingen mot et mobbefritt miljø fortsetter. 26

27 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG OG FYSIOTERAPI 1.1 Drift Budsjett Nettoramme enhet Pleie-omsorg og fysioterapi har et overskudd på kr. Dette skilles i hovedsak reduserte pensjonskostnader i KLP. 1.2 Investering I årsbudsjettet for ble det bevilget kr til forprosjekt utbygging Flåheimen. Midlene ble ikke brukt i. I kommunestyresak 94/13 overføring investeringsprosjekt ble det vedtatt at beløpet skulle overføres til Personell Sykefraværet er på 9,3%. Enhetens målsetting for var at sykefraværet skulle ned til 10 %. Dette målet har vi nådd. Det har vært helt nødvendig å benytte vikarbyrå i for å få til døgnbemanning av sykepleiere, som er lovpålagt. En av grunnene til sykepleiermangelen er at en sykepleier har permisjon i sin 100 % stilling for å fungere i en lederstilling. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Antall personer med tjenester fra enheten basert på IPLOS. Tjenestetype 2012 Hjemmetjenester Antall Antall 2012 Omsorgslønn 1 2 BPA 1 1 Dagsenter arbeidsstugu Transport Tjeneste Omsorgsbolig Praktisk bistand (hjemmehjelp) Hjemmesykepleie Trygghetsalarm Avlastning utenfor institusjon 4 3 Totalt Institusjon Avlastning i institusjon 3 2 Institusjon korttidsopphold utredning 0 1 Institusjon korttidsopphold anna formål 5 3 Institusjon korttidsopphold rehabilitering 11 7 Institusjon langtidsopphold 8 14 Totalt Enheten har gjennom året gitt tjenester til et stort antall personer. En person kan være registrert med flere tjenestetyper gjennom året. 27

28 4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Mål i handlingsprogrammet for budsjett er uthevet med fet skrift. Alle uavhengig av alder og diagnose kan bo i sin egen bolig lengst mulig. Dette tilbudet er gitt alle brukere i. Alle med behov får rett behandling, pleie- og omsorg til rett tid og sted. Alle som har hatt behov for tjenester har fått tilbud til rett tid og sted. Tjenestene er bygget på respekt for den personlige integriteten og egenverdet, og så langt som råd er, for livsførselen til det enkelte mennesket. Alle tjenestemottakere har blitt respektert for sin personlige integritet og egenverd. Den enkeltes fysiske og psykiske ressurser blir ivaretatt og stimulert for å: - Forebygge funksjonssvikt og sykdom - Øke funksjonsevne og livsglede. Enheten stimulerer for forebygging av sykdom og funksjonssvikt i den grad tjenestemottaker er mottagelig for slik stimuli. Gitt rom for brukermedvirkning og personlige valgmuligheter i den daglige omsorgen. Alle tjenestemottakerne har brukermedvirkning. Dersom de ikke har samtykkekompetanse er det nærmeste pårørende som er med å avgjør hvilke tjenester brukeren mottar. Gitt mulighet for meningsfylt fritid og aktivitet aktiv omsorg/kulturelle tiltak Så langt rammene rekker gis alle brukerne mulighet for aktiv og meningsfylt fritid. Arbeidsstua er et tilbud til alle behovstrengende i kommunen. Bussen går til arbeidsstua hver onsdag. På Flåheimen arrangeres det jevnlig kulturelle innslag, gjerne på onsdager i forbindelse med onsdagsruta. Motivert og lagt til rette for aktiv deltagelse fra brukere, pårørende og frivillige. Dette er noe det må arbeides mere med. Deltatt i delprosjektgrupper under prosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter 1 repr. Delkompetansegruppe for kompetanse, læring og mestring. 1 repr. Kompetanseutveksling og kompetanseoverføring mellom Vestre Viken HF Ringerike sykehus og kommunene i Hallingdal Kartlagt kompetanse/kompetansebehov utarbeidet kompetanseplan Det ble gjort en kompetansekartlegging i. Fysioterapitjenesten Fysioterapeutene har ansvar for fysioterapi fra nyfødte til de eldste eldre. Tjenesten utøves på flere arenaer: Flå fysioterapi, sykehjem, skole, barnehage, helsestasjon, pasientens hjem og på arbeidsplasser. Fysioterapeutene har gjennom året gitt tjenester til et stort antall personer. Hovedoppgaver i : - Pasientbehandlinger etter henvisning fra lege 28

29 - Hjelpemiddelformidling/ utlån av hjelpemidler fra NAV - Friskliv: Frisklivstrening. Kostholdskurs Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram Fysioterapitjenesten har hatt stor pasienttilgang og i perioder ventetid for enkelte pasienter. Prioriterte pasientgrupper (bla. barn, nyopererte, rehabilitering etter større skader) har kommet til raskt, ofte innen en uke. Hjelpemiddelformidling foregår fortløpende og har høy prioritet i den grad bruker er helt avhengig av hjelpemiddelet for å fungere i hverdagen. ( Dette innebærer utredning, søknad, opplæring og oppfølging). Antall utleverte hjelpemiddel i Flå i var 152. Frisklivstrening: Det har vært gruppetrening to ganger pr. uke hele året utenom ferier. Det har vært holdt to kostholds kurs i samarbeid med helsesøster i. Kompetanseheving: Fysioterapeutene har deltatt på kurs innen fagfeltet. 5.1 Beredskap Beredskapsplanen inneholder identifikasjon av kritiske punkter, risiko og sårbarhetsanalyse samt prosedyrer: 1. Trusler/vold i arbeidssituasjonen 2. Alvorlig skade/ulykke/krisesituasjon blant personalet 3. Dødsfall/alvorlig ulykke blant ansatte 4. Uventet dødsfall/dødsfall etter ulykker blant beboerne/brukerne 5. Overgrep på bruker 6. Innbrudd 7. Pressehåndtering i krise 8. IT-kollaps 9. Brann 10. Smitte 11. Evakueringsplan 12. Opprettholdelse av tjenestetilbud hjemmetjenester. I tillegg til disse prosedyrene finnes infeksjonskontrollprogram og kvalitetssystem for tjenestene. Det er i den lokale beredskapsplanen henvist til prosedyrer både i kvalitetssystemet og i infeksjonskontrollprogrammet. 29

30 RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER 1.1 Drift Budsjett Nettoramme tekniske tjenester I regnskapstallene i tabellen er avskrivninger tatt med. Dette er ikke med i budsjettallene. Totale avskrivninger er på kr ,-. Når dette beløpet trekkes fra regnskapstallene blir regnskapet på kr ,-. Dette tilsier et overforbruk på kr ,-. Dette overforbruket skyldes kostnader til nødvendig reparasjon/vedlikehold av en leilighet. P.g.a. fukt og muggskader var det nødvendig å utbedre denne for å få leid den ut igjen. Videre skyldes dette overforbruk på lønn i fbm overtid vedr. brøyting og økte kostnader for brøyteavtaler. Det har hele året blitt holdt en stram linje m.h.p. utgiftssiden for å kunne overholde budsjettet. 1.2 Investering Tjeneste Budsjett 2211 Drift av barnehageanlegg , , Institusjoner 0, , Boliger utenfor institusjon ,- 0, Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak , , Kommunale veier , , Vannforsyning eget vann , , Distribusjon av vann , , Kommunale idrettsbygg og anlegg , ,- Barnehage: Kostnadene har gått til ferdigstillelse av skuret. I løpet av året er det sett på muligheter for utvidelse av barnehagen. Flere muligheter er vurdert, men det er ikke tatt noen beslutning på hvordan utvidelsen eventuelt vil bli. I kommunestyre sak 94/13 overføring av investeringer til 2014 ble det vedtatt at restbeløp skulle overføres til Institusjon: I løpet av høsten ble det nedsatt en styringsgruppe som arbeidet med forprosjektet. I kommunestyre møte i desember orienterte styringsgruppen om hvor langt forprosjektet er kommet. Det påløp ikke kostnader i. I løpet av første halvår 2014 vil det bli fremmet en kommunestyre sak om hvor stor utbyggingen skal være. I kommunestyre sak 94/13 ble beløpet kr ,- overført til Boliger utenfor institusjon To omsorgsboliger brant ned i februar. Utgiften kr gjelder gjenoppbygging av omsorgsboligene. Utgiften til gjenoppbyggingen refunderes av forsikringsselskapet. Ferdigstillelse av leilighetene er satt til 01. mai Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak: Dette gjelder gangveg langs Fv. frem til Hei. Kostnadene har gått til planarbeid. I kommunestyre sak 94/13 ble restbeløpet på prosjektet overført til

31 Kommunale veier: Dette gjelder oppgradering av vegen over evjen til barnehagen/idrettsplassen. Her er det brukt ,-. Resten er avsatt til bundne fond i fbm. midler avsatt for som ikke ble brukt. Noe arbeider gjenstår og blir utført våren Kommunestyret har bestemt at restbeløp skal brukes til asfaltering av veien Tunellkrysset Suserudbekken. Vannforsyning eget vann: Beløpet er brukt til konsulenttjenester samt prøveboring og prøvepumping for ny vannkilde til Gulsvik Vannverk (pålegg fra Mattilsynet). I budsjettet for var det budsjettert med et låneopptak på kr ,- til utbygging av Gulsvik vannverk. Utbyggingen ble ikke gjennomført i. I kommunestyresak 94/13 ble det vedtatt at utbyggingen og innlånet skulle foretas i Distribusjon av vann: Beløpet er benyttet til opprustning/forbedring av vannforsyning til renseanlegget og kloakkpumpestasjoner (pålegg fra Mattilsynet). I budsjettvedtaket for ble det bevilget kr ,- til oppgradering av ledningsnettet. Beløpet skulle være lånefinansiert. Oppgraderingen skjedde ikke i. I ovennevnte kommunestyre sak ble oppgraderingen og innlånet overført til Kommunale idrettsbygg og -anlegg: I budsjettet for var det vedtatt brukt kr ,- til utbygging av flerbrukshall. Kr ,- av beløpet skulle lånefinansieres. I kommunestyre sak i ble det redegjort for hvordan utbyggingen ble. Størstedelen av utgiften til utbyggingen av flerbrukshallen vil påløpe i I ovennevnte kommunestyre sak ble låneopptaket overført til Personell Personell: Resultatenheten hadde pr. 1/ ansatte. Det var 2 stk. på administrasjonen (enhetsleder og byggesaksbehandler), 5 vaktmestere og 7 renholdere. I vårhalvåret ble det gjort en administrativ omorganisering. Skogbrukssjef, rådgiver for plan/miljø/jord samt kart og geodataansvarlig ble overført enheten. Samtidig ble renholderne flyttet til enhet personal, økonomi og fellesfunksjoner. 1 vaktmester (60%) gikk av med pensjon og har ikke blitt erstattet. Til sammen var det 9,4 stillingshjemler pr. 31/ Det av 5 stk. på administrasjonen (enhetsleder, byggesaksbehandler, skogbrukssjef, rådgiver jord/plan/miljø og ansvarlig for kart og geodata) Det var 4 vaktmestere (3,4 stillinger). Sykefravær: Totalt sykefravær på enheten var på 4,2 %. Korttidsfravær (1-16 dager) var 1,4 % og langtidsfravær >= 17 dgr) var på 2,7 %. Det var 1,4 % egenmeldt fravær. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Den store utvikling og utbyggingen i Flå har tatt svært mye tid på enheten. En del andre oppgaver har dessverre blitt nedprioritert p.g.a. dette. Tjenestene til kommunens brukere har imidlertid blitt opprettholdt med samme gode kvalitet som tidligere år. Vi har hatt en sikker vannforsyning med vann av svært god kvalitet. Vi har ikke forurenset det å ytre miljøet på noen måte. Veiene har blitt vedlikeholdt (sommer og vinter) på samme måte som i tidligere år. 4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Brukerbetaling av tjenester: 31

32 Vi lå tilnærmet på 100 % dekningsgrad for våre forretningsområder (Vann, Avløp, Renovasjon) med unntak av slam. Slam er ikke relevant da det her er årlig innbetaling og slamtømming hver 2. år. Totalt var prisene litt redusert i forhold til tidligere år. Kommunale Veier: Det har blitt utført nødvendig sommer og vintervedlikehold av de kommunale veiene. Vi skulle ønsket oss mer kapasitet til å slodde og foreta støvbinding på vegen fra Tunnelen mot Bårdsplassen. Det er gjennomført ny anbudsrunde og etablert nye kontakter (4 år) for vintervedlikehold av en del vegen vi ikke har kapasitet til å utføre selv. Det ble litt problemer med å få kontrahert noen på alle rodene, men det løste seg til slutt. Her steg kostnadene en god del i forhold til tidligere år. Vegen over evjen til barnehagen og idrettsplassen har vært problematisk i flere år. Her ble det utført en del omlegginger og endret løsning. Litt arbeid (oppussing, sikring med gjerde, m.m.) gjenstår og blir utført våren Det er utført en evaluering av prøveprosjektet fra Vesbekken til Suserudbekken. Her har kommunestyret fattet vedtak om legging av fast dekke. Dette blir utført forsommeren Kommunale Bygg: Det er foretatt opprustning av en kommunal leilighet da dette var nødvendig for å kunne leie denne ut videre (fukt, mugg). På Flå skole har vi vært plaget av lekkasje gjennom taket på gymsalen. Dette har blitt grundig sjekket og skyldes isdannelser på taket p.g.a. for varmt loft. Her har det blitt utført en del arbeider med montering av vifter for å få loftet kaldere samt bedre isolasjon mot varm del under. Dette ser foreløpig ut til å ha vært vellykket. I februar hadde vi en brann ved omsorgsboligene på Voldsjordet (HVPU). 2 leiligheter ble totalskadet av brannen og en 3. leilighet fikk noe vann- og røykskader. Denne leiligheten er utbedret og det er gjennomført anbudsrunde for gjenoppføring av de 2 leiligheten som brant. Dette arbeidet pågår nå og skal være ferdig til 1/5-14. Dette arbeidet vil bli dekket av forsikringen. Det er bygget et tilbygg til uthuset ved barnehagen som skal benyttes til barn som sover i barnevogn. Dette arbeidet er avsluttet. Vann: Vi har holdt lekkasjemengden under kontroll, og driftet vannverk og ledningsnett på vanlig måte. Flå Vannverk er blitt godkjent hos Mattilsynet i Her har vi også i hatt tilsyn. Vi har fått pålegg om å revidere hovedplan vann og etablere en plan for utskifting av ledningsnettet. Dette blir det arbeidet videre med i Vi har bygget om vanninntak til renseanlegget og kloakkpumpestasjoner for å redusere faren for forurensning av vann. Gulsvik Vannverk er ikke godkjent og det vises til egen sak om etablering av ny vannkilde. Vi har i utført grunnundersøkelser og prøvepumping med prøvetaking av mulig ny vannkilde. Dette er nå avsluttet. Det vil bli lagt frem en sak til kommunestyret med flere alternative løsninger. Vi har ikke fått byttet overvåkningssystem til et som er billigere i drift og mer stabilt. Driftsovervåkningssystemet vårt er for tiden ute av drift og vi foretar manuell overvåkning. Det eksisterende systemet er gammelt, utdatert og svært dyrt å vedlikeholde. Det er derfor ønskelig med et nytt system og det arbeides med et anbud for dette. Vi må imidlertid avvente litt endelig valg av vannkilde for Gulsvik. Vannverkene er driftet på en slik måte at kostnader er holdt på et minimum og vi leverte fortsatt vann med en god kvalitet og til en akseptabel pris for abonnentene. Kloakk: Vi fortsatte med den gode driften av renseanlegget og ingen uheldige miljøpåvirkninger skjedde. 32

33 Det pågår tilsynssak ett av de større private renseanleggene. Dette har tatt svært mye tid og det har dessverre ikke vært kapasitet til å føre tilsyn med de andre anleggene. Renovasjon: Vi har fortsatt mye misbruk av kontainerne. Det er lagt ned en del arbeid i vurderinger rundt ny renovasjonsordning. Kommunestyret har vedtatt å gå over til henteordning (dunk/sekk). Før dette utføres skal det fremlegges en plan for dette i kommunestyret. Det arbeides med denne planen sammen med Hallingdal Renovasjon IKS. Vi håper å kunne ha et forslag klart til over sommeren og idriftsetting før vinteren setter inn. Det vil her nødvendigvis bli noen tilpasninger og justeringer etter noe tids erfaring. Personal / bemanning: Vi har hatt en grei bemanning for å løse den daglige driften, men har dessverre måtte nedprioritere en del oppgaver. Dette har ikke alltid blitt mottatt like greit av brukerne. Den vanskeligste tiden er under ferieavvikling. For å avhjelpe noe på situasjonen hadde vi inne noen skoleelever. Dette fungerte bra og vi ønsker å fortsette med dette. HMS/Internkontroll: Vi har avholdt den årlige gjennomgang av HMS-boken. Vi hadde et avvik på HMS som ble lukket umiddelbart. Videre hadde vi noen mindre avvik på internkontroll. Disse ble lukket raskt. 5.1 Beredskap Beredskapsplaner er gjennomgått, men det er ikke funnet behov for å revidere disse i. For forelå følgende beredskapsplaner på enheten: Beredskapsplan for Flå Vannverk Delvis beredskapsplan for Gulsvik Vannverk (vil bli omarbeidet i fbm. ny vannkilde) Beredskapsplan for Roppemoen Vannverk Beredskapsplan for Ødegårdsmoen Vannverk Kommunens beredskapsplan For øvrig vises til øvrige beredskapsplaner for de andre enhetene hvor Tekniske Tjenester vil inngå med mannskap og utstyr. 33

34 RESULTATENHET FOR NAV- OG SOSIALTJENESTEN 1.1 Drift Budsjett Nettoramme NAV - og sosialtjenesten Årsrapporten gjelder den kommunale delen av NAV Flå. Disse har i vært: Sosialtjenesten med tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Husbankens virkemidler: Bostøtte, startlån og tilskudd til tilpasning og etablering Støttekontakt etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mv. NAV Flå holdt seg også i innenfor budsjettrammene for enheten. Drift NAV endte på et netto resultat 97% av budsjettet. Sammenlignet med forrige budsjettår (2012) var dette allikevel et år med høyere utgifter, økningen finnes hovedsakelig på tjeneste 2811 økonomisk sosialhjelp. Året har vist at det har vært økt etterspørsel etter tjenester og behov for sosial stønad i kommunen. Det er i alt utbetalt kr i bidrag i mot kr i 2012, en relativt betydelig økning på et lite budsjett. 2.1 Personell NAV Flå har 2 stillingshjemler, begge i 100%. Flå kommune har arbeidsgiveransvar for leder mens staten v/ NAV Buskerud er arbeidsgiver for den ansatte i veilederstillingen. Stat og kommune har gjennom partnerskapet forpliktet seg til å dekke lønns- og personalkostnader med halvpart på hver. Begge stillingene har vært besatt i. Det har i tillegg vært innleid vikar på timebasis 20 timer for å holde kontoret åpent ved ferieavvikling. Vikaren har også utført forefallende arkivarbeid. NAV kontorene kan ikke lenger være enmannsbetjente av hensyn til ansattes sikkerhet. For å være mindre sårbare ved ferier, sykdom mm, inngikk NAV Flå og NAV Nes i februar -13 samarbeidsavtale om kollegastøtte ved behov. Avtalen forplikter begge kontorene til å bistå det andre hvis mulig. NAV Flå har ved flere anledninger fått bistand fra Nes. Dette utløser ikke lønnseller reiseutgifter på Flå-budsjettet. Kommunalt sykefravær ved enheten i har vært 5 dager og gjelder 1 tilfelle. (ca 0,3%). 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Antall vedtak etter Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i var 146 vedtak fordelt på 33 brukere. Dette var en økning i antall vedtak på 64% i forhold til 2012 og bekrefter en årsak til økt forbruk i sosialhjelpsbudsjettet. Vedtakene gjelder i hovedsak økonomisk stønad, rådgivning og støttekontakt. NAV Flå tilbyr økonomisk rådgivning og gir bistand ved søknader om gjeldsordning. Kontoret har et godt samarbeid med Namsmann når det gjelder gjeldsordninger. Sosialtjenesten i NAV Flå har også bistått NAV Nes med gjeldsrådgivning og søknader om gjeldsordning i. Dette er en del av samarbeidsavtalen, jfr pkt 2.1. I alt 14 personer fra Nes har vært meldt opp til vurdering for gjeldsordning. Møter med brukere bosatt i Nes kommune har foregått på NAV Nes. NAV Flå tilbyr frivillig forvaltning av brukers trygdeytelser for å oppnå bedre kontroll over privatøkonomien. Forvaltning fører erfaringsmessig til reduserte utbetalinger over sosialhjelpsbudsjettet og er et lønnsomt tiltak for kommunen. Forvaltning gir dessuten bruker økt økonomisk trygghet og forutsigbarhet. I har vi gitt denne tjenesten til 3 personer. I tillegg har kontoret hatt vedtak om tvungen forvaltning for 1 bruker. 34

35 Støttekontakt: Ansvar for støttekontakter ligger hos enhet pleie- og omsorg, men NAV tok også i hånd om saksbehandling og oppfølging av vedtak og timelister. Tjenesten er fom overført til pleie- og omsorg. Klagesaker: I har kontoret mottatt 1 klage på vedtak som ble videresendt Fylkesmannen i Buskerud til endelig avgjørelse. I tillegg kom Fylkesmannens avgjørelse på klage mottatt i Fylkesmannen ga ikke klagene medhold. Brukerundersøkelse: Det er ikke gjennomført egen brukerundersøkelse for sosialtjenesten alene, men det har vært gjennomført lokal brukerundersøkelse for NAV Flå høsten. Undersøkelsen gjelder både statlige og kommunale tjenester i NAV. Resultatene av undersøkelsen er gode. Sosialtjenesten i NAV Flå hadde dialogkonferanse med Fylkesmannen i Buskerud på NAV Flå. Fylkesmannen gjennomførte ikke ordinært tilsyn, men gjennomgikk allikevel kontorets rutiner for behandling av søknader, og fikk vedtak og personmapper til gjennomsyn. Kontoret fikk ingen tilbakemeldinger om avvik. 4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Sikre økonomisk og sosial trygghet: NAV Flå har gitt økonomisk rådgivning til brukere som trenger eller ønsker det og bidratt til at flere får en mer forutsigbar og trygg økonomisk situasjon. Kontoret har gitt økonomisk stønad til personer som trenger det for å overvinne en vanskelig økonomisk situasjon og sikre livsnødvendigheter. NAV Flå har et særlig fokus på og kartlegger barnas situasjon i husstander som trenger økonomisk stønad. Flest mulig i arbeid og aktivitet: Arbeidsledigheten i Flå er fortsatt av den laveste i Buskerud. Arbeidssøkere blir fulgt opp tett og får tilbud om hjelp til jobbsøking fra veileder og plass på Jobbklubb-kurs på Gol (regi Podium). Dette året ble det også igangsatt en ny jobbklubb «Ut i jobb» i regi NAV i Hallingdal. Ungdom er satsingsområde. «Aktiv mot læreplass» i regi Nordic Academy er et tilbud til ungdom under 24 år som ikke har fullført videregående. Færrest mulig brukere med behov for sosial stønad: Antall stønadsmottakere økte i i forhold til Årsakene er flere som vi ikke kan påvirke. Kvalifiseringsordningen. NAV Flå har ikke klart å nå NAV s måltall 1 for antall brukere i Flå. Kontoret har ikke hatt deltakere på KVP i. 5.1 Beredskap Rutinehåndbok for Sosiale tjenester i NAV Flå ble revidert i november i forhold til nytt rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV og Fylkesmannens bemerkninger til håndboka.. Det er fokus på vold og trusler. NAV Flå gjennomfører at det alltid er 2 ansatte på jobb når kontoret er åpent for publikum. Vi har foretatt sikkerhetsgjennomgåelse sammen med politiet i med tanke på sikringstiltak. Politiet har fått tilsendt oversikt over kontorets planløsning og har tatt bilder, noe som kan være viktig ved evt trusselsituasjon. Det er en utfordring at det ikke alltid er politi tilstede i kommunen, i en krisesituasjon kan vi måtte vente lenge på bistand. 35

36 RESULTATENHET HELSE 1.1 Drift Budsjett Nettoramme helse Enhet helse har i et mindre forbruk totalt. Hovedsakelig grunnet høyere inntekter enn forventet og lavere pensjonsutgifter. 2.1 Personell Enhet helse har hatt stabil bemanning i. Det er små ressurser til store ansvarsområder, som gjør at det til tider kan være belastende for de som arbeider i tjenestene. Sykefraværet i 2012 lå på 4,8 % i enheten. 3.1 Fag/tjeneste Rus og psykisk helsetjeneste: Tjenesten har i startet med å få på plass enkeltvedtak for tjenester og rutinebeskrivelser. Videre har vi hatt fokus på hvordan tjenesten kan følge opp ansvaret for rusarbeid. Lokalt arbeid og registreringer i brukerplan viser at kommunen har utfordringer i forhold til rus, og det er viktig å følge dette opp i årene som kommer. Et annet viktig satsingsområde er ungdom/unge voksne som faller ut av videregående skole og arbeidsliv. Også her ser vi at kommunen har utfordringer, og det er lang vei til tilbud i spesialisthelsetjenesten og arbeidsmarkedsbedrifter. Det kommunale tilbudet blir derfor ekstra viktig. Tjenesten har totalt 1,4 stilling fordelt på 2 personer, henholdsvis 80 % fagansvarlig og 60 % miljøterapeut (20 % miljøarbeid / 40 % dagsenter). Pr hadde tjenesten registrert 22 brukere med aktive tjenester i form av samtaler eller hjemmebesøk. Av disse var 13 innvilget tjenester hver uke, 6 annenhver uke og 3 sjeldnere enn dette. I tillegg var seks saker under saksbehandling og oppstart av tjenestetilbud. Tjenesten har også noen henvendelser med 1-2 samtaler i en krisesituasjon eller før henvisning til spesialisthelsetjenesten. Disse er ikke medregnet i statistikken. Ved innføringen av enkeltvedtak ble brukerlista gjennomgått, og saker uten kontakt de siste 6 månedene er avsluttet. Det er derfor vanskelig å sammenligne med tidligere års statistikk. I tillegg skal tjenesten ivareta følgende oppgaver: Sekretærfunksjon for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Faste tverrfaglige møter internt i kommunen. Leder i Kriseteamet avholdt 1 møte + øvelse i ) Dagsenteret: Har fokus på nettverksbygging, trivsel og sosialt samvær. Det er åpent to dager pr uke. Dagsenteret ble i benyttet av 22 personer, hvor det har vært gjennomsnittlig 6-8 tilstede samtidig. Dette er en igjen en økning fra tidligere år. Legetjenesten: Det er i gjennomført 5053 konsultasjoner, med en bemanning på 1 legehjemmel og 1,4 helsesekretærstilling. Kommunelegen er medisinskfaglig ansvarlig i 36

37 kommunen. Dette innebærer ansvar for samfunnsmedisin og andre offentlige legeoppgaver (tilsyn ved Flåheimen, helsestasjons-/skolelege). Legen deltar i kommunelegeforum, knyttet opp mot Miljørettet helsevern i Hallingdal. Det tilbys undervisning til øvrig kommunalt personell v/behov og etter avtale. Helsestasjon: Noe nedgang i fødselstall gjør at aktiviteten i forhold til antall konsultasjoner for sped/småbarn har gått noe ned. Tjenesten omfatter jordmor-, lege- og helsesøsterkonsultasjoner etter oppsatt program og ekstra behov, i svangerskapsomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, reisevaksinasjon, tuberkulosekontroller og ansvarsgruppemøter. I tillegg gjennomføres undervisning, foreldremøter og kurs/gruppetilbud. Enhetslederfunksjon er tillagt helsesøsterstillingen. Salg og skjenking: Det var 5 skjenkesteder og 2 salgssteder i begynnelsen av, ett salgssted ble avviklet i løpet av året. Det gjennomføres i gjennomsnitt 3 kontroller pr salg-/skjenkested. Dette er en tjeneste kommunen har valgt å kjøpe gjennom Securitas AS. Rusforebygging: Flå kommune har gjennom flere år hatt avtale med organisasjonen MOT, også i Arbeidet utføres i ungdomsskolen gjennom lokale MOT-informatører fra skole/ungdomsklubb. Dette innebærer holdningsskapende arbeid gjennom fokus på verdiene «MOT til å leve, bry seg og si nei», og at ungdom skal ha «Mot til å ta egne valg»! MOT er m.a.o ikke et rent rusforebyggingsprogram. Folkehelse: Folkehelse er ikke en helsetjeneste i seg selv, men omfatter kommunen som helhet. Folkehelseperspektivet skal være innarbeidet i alle tjenester. Ansvarsområdet ble tildelt enhet helse, helseleder/helsesøster i uten tilførsel av nye ressurser. Det betyr en reduksjon av helsesøsterstillingen tilsvarende den ressursen som kreves for å ivareta behovet for koordinering av folkehelsearbeidet i Flå kommune. 4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram. Internkontroll: Dette arbeidet er prosessorientert og skal pågå jevnlig. I 2010 ble det påbegynt et kvalitetssystem basert på en intranettplattform i Hallingdal som ennå ikke er i praktisk bruk på alle enheter. Manuelle permer er derfor fortsatt aktuelle som et arbeidsverktøy inntil alt er overført elektronisk plattform. Kompetanse: Det opprettholdes en høy faglig standard gjennom kursing, erfaringsutveksling og tett samarbeid internt og med andre tjenesteytere. Rus og psykisk helsetjeneste: Det arbeides med tett individuell oppfølging, ansvarsgrupper og individuelle planer i henhold til målsetting. Re-/habiliterings- og sekretærfunksjon for «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne» har ikke blitt prioritert. Dette har sammenheng med økt belastning i forhold til tillagt ansvar for rustjenesten. Dagsenteret har i høy grad nådd målet om å være en trivselsplass for nettverksbygging og sosialt samvær, som igjen gir en forebyggende effekt og «hjelp til selvhjelp». Det ble arrangert turer, sommer- og juleavslutning. I forhold til kompetanseheving har de ansatte deltatt på kurs og nettverkssamlinger i forbindelse med og rus/psykisk helse. Tjenesten tilbyr også veiledning til øvrig personell i kommunen ved behov. 37

38 Legetjenesten: Flå legekontor benytter ultralydapparat til hjelp i diagnostisering og det tilbys akupunktur ved muskel og skjelett lidelser m.m. Det er godt samarbeid mellom legetjenesten, NAV og rus/psykisk helsetjeneste med tanke på felles brukere av tjenestene, ansvarsgruppemøter og individuelle planer. Fastlegelisten øker stadig. Det er også en del pasienter som benytter seg av legetilbudet i Flå som ikke har byttet fastlege til Flå. Utvikling av fastlegelista siste år: Pasienter på fastlegelista 1.jan Helsestasjon: Helsestasjons-/skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen er gjennomført etter oppsatt program og de mål som er satt for tjenesten i. Barseltreff tilbys foreldre m/barn under 2 år en gang pr måned, det har vært fra 1 4 foreldre m/barn som har møtt opp. Rusforebygging: Ungdomsprogrammet MOT er gjennomført. Salg/skjenking: Det ble gjennomført følgende antall kontroller i : 12 skjenkebevilling m/røyk 6 salgskontroller 5 kontroller v/stengt hos bevillingseier 6 internkontroller I 6 av disse var det mindre avvik som er fulgt opp, hovedsakelig i forhold til internkontroll.. Folkehelse: Høsten ble det gjennomført en kartlegging av hva Flå kommune har av helsefremmende tiltak i nåværende drift som en del av arbeidet i delprosjekt «Folkehelse» i Hallingdal Lokalmedisinske Tjenester. 5.1 Beredskap «Plan for smittevern i Flå kommune» og «Plan for helsemessig og sosial beredskap» ble rullert i Planene skal rulleres annethvert år. Øvrige planer i enheten: «Plan for psykososialt arbeid i Flå kommune» - Rullert

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Ag. Balsfjord kommune - for framtida

Ag. Balsfjord kommune - for framtida Ag. Balsfjord kommune - for framtida niwiliu11111 I Foto: Gunn Grønås. Nye Storsteinnes skole 23.mars 2011 Innholdsfortegnelse Forord 3 Hovedoversikt drift 4 Analyse 6 Ordfører og folkevalgte organ 17

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 Papir i en digital verden Du fikk antagelig denne årsmeldingen i postkassen. Det kan virke underlig i en tid

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer