De usynlige VM-heltene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De usynlige VM-heltene"

Transkript

1 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer Side 30

2 Kirke, kultur og oppvekst Innhold Potensielle medlemmer Pr iv ate b arne hag e r har et v er vepotensial på medlemmer. Alle fylkene får dekket frikjøp i tre måneder for å danne en innsatsgruppe i hvert fylke TEMA: Vold mot kvinner 14 Sykler til giret fryser 16 Vi må våge å se alt 18 Hør på barna 20 PORTRETTET: Vital vakthund 26 Fikk fast jobb og erstatning KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 39 Klar for ny runde i retten 40 FOTOREPORTASJEN: VM på ski 46 Tyske kommuner tar tjenestene tilbake 55 Bruk medlemsportalen Foto: Anita Arntzen Må kjenne eleven Hva skal til for at leksehjelpen skal fungere? På Harestua skole har de lært at leksehjelperen må kjenne eleven for å kunne gi god hjelp. Foto: Erik M. Sundt 32 Tilbud for alle Ringsaker bibliotek har mange planer med flere utradisjonelle aktører. Hovedsatsingen er barn og ungdom, men det voksne publikummet får også sitt. 36 Ikke fordi vi må Når offentlige tjenester konkur - ranseutsettes, er det et politisk veivalg. Det fins andre alternativer, skriver fokusforfatterne Fanny Voldnes og Svenn Arne Lie. ISSN X Illustrasjonsfoto: colourbox.com FASTE SPALTER 4 Nytt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Privatisering et politisk veivalg 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52 GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 56 Oss 58 Kryssord 59 Sudoku og Quiz 61 Tilbakeblikk og Petit 62 ETTER JOBB: Full fart mot Birken 64 EN AV OSS: Sumobryter på jobb Foto: Pål Andreassen Krisesentre i endring Selvstendig økonomi gjør at stadig færre norskfødte kvinner trenger krise senterets hjelp. Men sentrene har like mange beboere i dag som for 25 år siden. Les hvorfor på s Med rett til å avsløre Etter at Jørgen Kosmo (63) overtok som riksrevisor i 2005, har avsløringene kommet som perler på en snor. Den tidligere stortingspresidenten og statsråden har filleristet mange gamle kolleger i en rekke offentlige institusjoner. 14 Sykkelby mot alle odds Kongsberg har bakker, snø og kronglete gater. Like fullt så har de blitt landets nest beste sykkelby. Her sykles det året rundt. 8 2 < Fagbladet 2/2011

3 Likestilling løser problemer Forskjellen mellom norske menns og kvinners lønninger har økt de siste tre årene. Kvinnene er overrepresentert i deltidsstillinger, og av de som har ufrivillig deltid, er 80 prosent kvinner. Hørt det før? Men så lenge vi ikke klarer å snu utviklingen i riktig retning, må det sies igjen. Og igjen. På mange områder står likestillingen i Norge på stedet hvil. Det viser likestillingsog diskrimineringsombudets samfunnsregnskap for Det norske arbeidsmarkedet er et av de mest kjønnsdelte i den industri - aliserte delen av verden. Fremdeles er nesten nitti prosent av søkerne til syke - pleierutdanningen kvinner. Og selv om over seksti prosent av dagens studenter er kvinner, er åtte av ti professorer menn. Likestilling er ikke bare et spørsmål om å gi den enkelte mann og kvinne like muligheter. Det er også en forutsetning for å løse mange samfunnsproblemer. En stor grad av likestilling reduserer faren for at kvinner blir utsatt for overgrep og vold. Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har norske kvinner med utdanning og egen inntekt «På mange områder står likestillingen i Norge på stedet hvil.» mye mindre risiko for å bli mishandlet enn medsøstre uten selvstendig økonomi. I 2009 bodde 2500 kvinner på norske krisesentre. Tallet har vært stabilt de siste 25 årene. Imidlertid har det skjedd en viktig forandring. Over seksti prosent av kvinnene som søker hit, er nå fra minoritetsgrupper. En tredel rømmer fra sine norske ektemenn. Krisesenterloven fra 2010 pålegger alle kommuner å ha et krisesentertilbud for både menn og kvinner. Fra i år skal sentrene finansieres gjennom rammetilskuddet til kommunene. Fagfolk er bekymret for at dette vil gi voldsrammede kvinner et dårligere tilbud, fordi de heretter må konkurrere om midlene med andre sårbare grupper; som eldre, barn og ungdom, syke og rusmisbrukere. Bare rundt 20 norske kommuner har laget en handlingsplan for å bekjempe vold i nære relasjoner. Det er for få. Kommunene må pålegges å utarbeide en slik plan, og også sørge for at alle deres innbyggere får vite hvilke rettigheter de har. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2009: Fagbladet 2/2011 < 3

4 Siden sist Flere gassbusser i Sverige En av tre nyregistrerte busser i Sverige går på gass. Andelen nyregistrerte gassbusser steg til nesten 33 prosent i fjor, og det er en klar økning fra året før. Også andelen tyngre gass laste - biler økte markant. Årsaken er ifølge «Gassmaga - sinet» at produksjonen av biogass fra avfall har økt betraktelig i Sverige. I mer enn 30 svenske byer kjører bussene på biogass. Til sammen ruller over gasskjøretøy på de svenske veiene, og flere er på vei inn i trafikken, sier Anders Mathiasson. Fagforbundet har i flere år vært en pådriver for biogassbusser i Norge. Det kommunale renovasjonsselskapet Frevar i Fredrikstad SPONSER: Fagforbundet har betalt merprisen for en biogassbuss i Fredrikstad. har samarbeidet systematisk med Borgbuss om biogassbusser. Fagforbundet har sponset merprisen på én av selskapets busser, slik at den kunne bruke biogass som drivstoff i stedet for tradisjonell diesel. Ifølge de miljøvernorganisasjonene som Fagforbundet har kontaktet, er biogass det mest klimanøytrale drivstoffet som er kjent i dag. Dersom eldre dieselbusser skiftes ut med gassbusser, er det mulig å oppnå kraftig reduksjon av CO2-utslipp, samtidig som luftkvaliteten blir bedre og partikkelutslippene reduseres. PF Foto: Per Flakstad Saastad får ikke stå i stillingen Are Saastad får ikke stå i stillingen som tillitsvalgt ved Aker sykehus inntil saken hans er endelig avgjort. Han er også dømt til å betale kroner i saksomkostninger. Kjennelsen fra namsretten gir Oslo universitetssykehus Aker medhold i at Saastad må arbeide ved Ahus i Akershus, dit avdelingen han opprinnelig ble ansatt i, er flyttet. Da Fagbladet gikk i trykken, var det ikke besluttet om Fagforbundet Aker og Saastad kommer til å anke kjennelsen. Du kan følge utviklingen i saken på PF NHO må lytte til seg selv Av og til er det viktig ikke bare hva som sies, men også hvem som sier det. Vi i Fagforbundet har lenge visst at konkurranseutsetting og privati - sering egner seg dårlig når man leverer tjenester til fellesskapet. Nå har vi fått uventede allierte. Konkurranse gir mer byråkrati, dårligere tilbud og flere statlige kroner til private investorer, slår NHO fast. Bakgrunnen er at Nav vil sette yrkesrettet attføring ut på anbud, og flere av bedriftene som i dag tilbyr dette, er medlemmer av NHO. NHO har til og med fått laget en rapport som viser at det ikke er noe å tjene på anbud av disse virksom hetene. Systemet er egnet til å lage stoler og andre produkter ikke til å hjelpe mennesker med rusproblemer og psykiske vansker å komme inn i arbeidslivet, sier Johan Martin Leikvoll i NHO. Det er som vi skulle sagt det selv. Selv om NHO velger å lukke ørene for fakta fra Fagforbundet, kan det hende at de er mer lydhør for argumenter fra egne rekker.» I Oslo hører vi daglig om funksjonshemmede unger som verken kommer seg til eller fra skolen til riktig tid, og om voksne som verken kommer seg på jobb eller til fritidsaktiviteter slik de skal. Alt fordi Høyre/Frp-byrådet har gitt ansvaret til et svensk selskap, som hadde det billigste tilbudet. Men noen betaler alltid prisen. Kaoset i TT-tjenestene er bare det siste i rekken av mange eksempler på hvordan innbyggerne rammes av ideologisk drevet privatisering. Samtidig med at den ene delen av NHO presenterer gode argumenter og analyser mot konkurranseutsetting, fortsetter NHO Service ufortrødent sitt arbeid for det motsatte. I mange kommuner ligger deres påstander om store innsparinger til grunn for forslag om privatisering. Påstander som Fagforbundet for lengst har grundig tilbake - vist. Likevel driver NHO Service opp - læring av Høyre og Fremskrittspartiets kandidater til lokalvalget der de bruker gamle tall og eksempler som om ingen ting hadde skjedd. Jeg foreslår at den ene delen av NHO nå lytter til hva den andre delen sier. Kan hende de er lydhør for argumenter fra egne rekker. Ellers kunne man jo mistenke NHO for å være mot privatisering når egne medlemmer er best tjent med det, og for når det er penger å hente på det Jan Davidsen, forbundsleder 4 < Fagbladet 2/2011

5 Helselover i endring Nå endres to av de viktigste lovene som regulerer helsetilbudet for oss alle. Det må til for å realisere samhandlingsreformen. NY FOLKEHELSELOV Forslaget skjerper kommunenes ansvar for folkehelsearbeidet på alle nivåer. Det er lagt stor vekt på forebyggende arbeid. Ansvaret gjelder på tvers av alle sektorer. Illustrasjonsfoto: colourbox.com To av Norges viktigste helselover skal behandles denne våren. I sitt høringssvar er Fagforbundet positive til at både det forebyggende arbeidet og helse- og omsorgstilbudet skal styres og koordineres nærmest mulig der folk bor. Derimot er forbundet kritisk til finansieringsforslagene. Dette er en stor reform som ikke kan knipses på plass. Finan - sieringen er ikke utredet nok, vi må ta oss tid til en gradvis opptrapping, sier forbundets nest - leder Mette Nord. Fagforbundet støtter heller ikke forslagene til endringer i klage- og vedtaksretten. NY HELSE- OG OMSORGSLOV Den nye helse- og omsorgsloven skal erstatte kommunehelse tjeneste loven. I tillegg skal den omfatte de deler av sosialtjeneste loven som omhandler innbyggere som er blitt syke. Forebyggende oppgaver som hittil har ligget under sosialtjenesteloven, blir flyttet til den nye Folkehelseloven. Vi vil beholde vedtaksretten hos tilsynsmyndighetene, ikke minst for å sikre brukeren. Dersom fru Hansen får medhold i at hun har rett til en sykehjemsplass, skal ikke klagen kunne sendes tilbake til en ny runde i kommunen, påpeker Nord. Tekst og foto: TITTI BRUN Foreslår fredsprisen til ILO Tre Arbeiderpartirepresentanter på Stortinget foreslår at Nobels fredspris for 2011 skal gå til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). De tre stortingsrepresentantene, Martin Kolberg, Tone Merete Sønsterud og Else-May Botten, foreslår at Nobels fredspris for 2011 skal gå til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen. Forslagstillerne mener at FNbyrået ILO kan spille en avgjørende rolle for å sikre at økonomsk vekst fører til økt sysselsetting og anstendige arbeidsplasser. De tre peker på at «Organisasjonen, som ble grunnlagt på prinsippet om dialog, inkluderer aktører og interesser fra nord og FORSLAGSSTILLERE: Ap-representantene Tone Merete Sønsterud, Else-May Botten og Martin Kolberg mener ILO bør vinne årets fredspris. sør, fra myndigheter, næringsliv og arbeidstakere og kjenner sosial dialog fra innsiden.» Forslagsstillerne legger også vekt på at ILO har utgjort en kritisk stemme i forsvar for menneskerettigheter, demokrati og sosial rettferdighet. Samtidig har ILO insistert på dialog som verktøy for å nå målene. Forslagsfristen var 1. februar, og prisen deles ut 10. desember. ILO har også tidligere mottatt fredsprisen, i Tekst: TORGNY HASÅS, LO-Aktuelt Foto: Arbeiderpartiet Fra husmorpolitikk til familiepolitikk I 1970 var nesten en halv million norske kvinner husmor på heltid. Og man begynte tidlig: Gjennomsnittbruden var drøyt 22 år gammel, og 93 prosent av alle barn hadde gifte foreldre. Barnehageplass var ukjent for de fleste. Rapporten Familiepolitikkens historie 1970 til 2000 (Nova-rapport nr. 1/2011) er spekket med fakta om hvordan Norge i løpet av 30 år utviklet seg fra et «husmorparadis» til et land der barn og jobb er en selvfølge for de fleste kvinner. Rapporten kan bestilles på SH Fagbladet 2/2011 < 5

6 Siden sist Avtale om redusert deltid Fagforbundet og Spekter har inngått en samarbeidsavtale om kompetanse, heltid og samhandling i sykehusene. Som første arbeidstakerorganisasjon har Fagforbundet inngått en samarbeidsavtale med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Det var Anne Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter, som gjorde avtalen kjent på Fagforbundets sykehuskonferanse utenfor Trondheim. Hjelp til å velge Hun la fram en rekke prognoser for framtidas helsevesen med spesiell vekt på sykehussektoren. Vi kan vente oss en manko på sykepleiere og helsefagarbeidere innen Og det er hvis alle arbeider i full stilling. Og det gjør de jo ikke, sa Bratten. Vi må prioritere. Og vi må hjelpe ungdommen til å prioritere, mente hun. Bratten mener det er viktig å se helheten i helse- og omsorgsarbeidet. Men ingen går i fakkeltog for helheten, sier hun. Ett eksempel er ENIGE OM MÅLENE: Nestleder Geir Mosti og Anne Kari Bratten har undertegnet samarbeidsavtalen på vegne av Fagforbundet og Spekter. striden om hvilke funksjoner som skal legges til hvilke sykehus. Et annet eksempel på manglende helhetsperspektiv finner hun i organisasjonslivet på sykehuset. Vi har 41 fagforbund i sykehussektoren. 39 av dem er pro - fesjonsforbund. En grunn til at Spekter har inngått en samarbeidsavtale med Fagforbundet, er nettopp at dette forbundet organiserer flest yrkesgrupper, og er åpen for de resterende. I likhet med Fagforbundet er også Bratten opptatt av at helse og helsetjenestene er en verdi som ikke fordeles likt i det norske samfunnet. De som skriker seg til det, får mer enn de som ikke har høy utdanning og høy inntekt, sier hun. Avtale Jeg tror Spekter og Fagforbun - det har felles interesser og mål på en rekke områder, sa Bratten, og nevnte arbeidet med blant annet rett person på rett plass, flere heltidsstillinger og kompetanse - utvikling. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagforenings - seier i Tyrkia Etter 272 dager i streik har det tyrkiske fagforbundet Tümtis undertegnet en avtale med transport- og budselskapet UPS. Avtalen innebærer at streikende ansatte, som ble oppsagt av selskapet, skal tas inn igjen. Streiken ble derfor avsluttet, men kampen for tariffavtale forsetter. Streiken brøt ut for ti måneder siden fordi noen av de mest aktive fagforeningsfolkene fikk sparken. Nå er oppsigelsene trukket tilbake, og det er undertegnet avtale om økonomisk kompensasjon. Samtidig er Tümtis anerkjent som fagforening og har rett til å organisere de ansatte i selskapet. Transportarbeiderforbun - det, Fagforbundet, Handel og kontor, Parat og Yrkestrafikkforbundet har bidratt med streikebidrag til Tümtis siden i fjor høst. Tekst: VEGARD HOLM Illustrasjonsfoto: colourbox.com BEKYMRET: De tillitsvalgte innen rusomsorgen i Oslo er bekymret fordi antall avrusningsplasser er redusert. Rusplasser ofret i budsjettkutt Tallet på avgiftningsplasser for rusavhengige i Oslo vil i løpet av et halvt år bli redusert fra 69 til 40. Tillitsvalgte på alle fagområder fortviler over utviklingen. I forslaget til budsjett for Oslo universitetssykehus blir senter for rus og avhengighetsbehandling pålagt å spare 30 millioner kroner i Dette innebærer at 12 avgiftningsplasser må legges ned 1. mars. Disse plassene kommer i tillegg til de 17 plassene for alkoholavhengighet som ble lagt ned i fjor. Knut Sandli, tillitsvalgt for Fagforbundet, forteller at folk gråter på telefonen når de ikke får avrusningsplass. Vi er redde for at mange i vår pasientgruppe kan komme til å dø som følge av utviklingen med færre plasser og høyere terskel for å få behandling, sier han og tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet, Fellesorganisasjonen, Overlegeforeningen og Yngre Legers Forening. Klinikksjef Øystein Mæland ved Klinikk psykisk helse og avhengighet deler ikke de tillitsvalgtes bekymring. Tidligere var det et «først til mølla»-prinsipp ved avrusningsstasjonene, mens samlokalisering av akutt- og avgiftningsapparatet på Aker sykehus nå fører til bedre akuttvurderinger og bedre utnyttelse av den totale kapasiteten, sier han. Derfor er det viktig å ikke bare se på antall plasser, men også på hvordan vi utnytter de plassene vi har, sier Mæland til Klassekampen. PF 6 < Fagbladet 2/2011

7 < MER MILJØVENNLIGE BORETTSLAG I samarbeid med Husbanken og Enova skal Norske boligbyggelag (NBBL) i løpet av våren besøke norske byer og informere om hvordan borettslag kan spare strøm og samtidig forbedre bokvali - teten, opplyser direktør Helge Skinner i NBBL. Mange føler seg utrygge Fra 1. februar ble rundt 90 medlemmer av Fagforbundet overtallige i Friluftsetaten i Oslo kommune. Selv om de ikke direkte har fått sparken, føler mange seg utrygge, sier Jan-Edvard Monsrud som er leder i Friområdenes Fagforening. Bakgrunnen for saken er at det borgerlige flertallet i byrådet vedtok å konkurranseutsette driften av parkene og friområdene i Oslo i forbindelse med budsjettet for I budsjettframlegget står det at målet er full konkurranseutsetting, og dette skal skje trinnvis uten bruk av internanbud. I praksis betyr dette at Oslos egne ansatte ikke skal få være med å konkurrere om jobbene de så langt har utført. Sløsing med ressurser Lederen av Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, er oppgitt over at byrådet går så drastisk til verks. Friluftsetatens ansatte er fagarbeidere og spesialarbeidere som i årevis har gjort en god jobb med hovedstadens parker og friom - råder. Nå skal de i stedet flyttes rundt til oppgaver de sannsynligvis ikke har de samme forutsetningene for å klare like godt. Og det bare for at private firmaer skal få gjøre deres gamle jobb. Krever avtale ved Parkteatret Fagforbundet har i lengre tid forsøkt å forhandle fram en tariffavtale for medlemmene som jobber ved Parkteatret i Oslo, men uten å lykkes. Nå er konflikten sendt til Riksmekleren. Meklingsdatoer er i skrivende stund fastsatt til 10., 11. og 17. februar. Siste oppdatering i saken får du på PF FULL KONKURRANSE: Oslos friområder og parker skal konkurranseutsettes, blant annet driften av skøyteisen i Spikersuppa. De kommunalt ansatte får ikke være med å konkurrere om oppdragene. Det er sløsing med menneskelige ressurser. Vi snakker ikke om kvalitet eller pris på arbeidet, bare om den privatiseringsideologien som preger Frp og Høyre, sier Mari Sanden. Bryter avtale Fagforbundet mener i tillegg at byrådet bryter en avtale med arbeidstakernes forhandlingssammenslutning ved at kommunens egne ansatte ikke får være med å konkurrere om oppgaver som anbudsutsettes. Vi har levert inn en uenighet på dette, sier Jan-Edvard Monsrud, og Mari Sanden opplyser at Fagforbundet er innkalt til et møte 28. februar for å drøfte saken. Selv om ingen blir direkte sagt opp, har Jan-Edvard Monsrud fått tilbakemeldinger om at mange av de ansatte er utrygge. Mange er redde for at de kan bli tilvist arbeid som de ikke ønsker å ta, og at de kan bli oppsagt hvis de sier nei, sier han. Tekst og foto: PER FLAKSTAD < VIL BEHOLDE TRIKK I TRONDHEIM Framtida til trikkelinja i Trondheim, Gråkallbanen, skal snart diskuteres. I den forbindelse er beboerne i byen spurt om hva de syns om trikkelinja. 76 prosent av de spurte ønsker å beholde den. < ANERKJENNER PALESTINSK STAT Russlands president Dmitrij Medvedev sier at Russland allerede anerkjente en uavhengig palestinsk stat i 1988, og at standpunktet gjelder fortsatt. Dette kom fram da Medvedev besøkte Vestbredden i januar. < ØKT PENSJONIST - KONTIGENT Fagforbundets landsstyre vedtok på sitt siste møte før jul å øke pensjonistkontingenten fra 400 til 410 kroner i året. Økningen gjelder fra 1. januar i år. < KS MED I TRANSPARENCY Kommunenes interesseorganisasjon KS ønsker å melde seg inn i Transparency International Norge. Transparency er en medlemsbasert forening som ble etablert i Norge i 1999, og den har antikorrupsjon som sitt viktigste arbeidsområde. Fagbladet 2/2011 < 7

8 Stadig flere minoritetskvinner oppsøker krisesentrene. Norske kvinner går andre steder når mannen slår. Men ikke alle har et alternativ. Tekst: SIDSEL HJELME

9 TEMA: Vold mot kvinner Nye utfordringer for krisesentrene Fra 2011 finansieres krisesentrene gjennom rammetilskuddet til kommunene. Tidligere har de hatt øremerkede tilskudd over statsbudsjettet. Omleggingen gjør at noen krisesentre får lavere tilskudd i år enn tidligere. Stortinget har bevilget 15 millioner ekstra som fordeles til kommunene med de største omstillingsutfordringene. I fagmiljøene er mange bekymret for at omleggingen vil gi voldsutsatte kvinner et dårligere tilbud fordi de må konkurrere om midler med andre og større, sårbare grupper som eldre, barn og ungdom, syke og rusmisbrukere. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Alisia har vært på flukt fra sin voldelige mann i flere måneder. Hun har flyttet fra krise senter til krisesenter, men mannen har funnet henne hver gang. Nå håper hun på ro for seg og sine tre barn. Alisia er en av stadig flere utenlandske kvinner som finner veien til landets krisesentre. Antallet er fordoblet siden I samme periode er antallet norske kvinner halvert. Hentekoner Tre av ti minoritetskvinner som bor på krisesenter er gift med norske menn. Lin Me er en av dem. Hun holder sitt to måneder gamle guttebarn på armen mens hun koker seg en kopp te på felleskjøkkenet. Det er bare et drøyt år siden hun giftet seg med sin norske mann og flyttet til Norge. Nå er framtida uviss. På flere krisesentre er det i dag ingen norske beboere. Når utenlandske kvinner er overrepresen - tert, er det blant annet fordi de til hører den del av befolkningen som har generelt dårligere kår enn majoritetsbefolkningen. Det er flere alvorlige trusler og grov vold blant sosialhjelpsmottakere, andre personer med svært dårlig råd, personer med uføre- eller attføringstrygd og arbeidsløse. Mange av minoritetskvinnene på krisesentrene har bakgrunn fra samfunn eller grupper der forskjellene mellom menns og kvinners status og makt er større enn det som er vanlig i Norge. Liv i koffert Alisia unnskylder rotet når hun viser oss rommet sitt på krisesenteret. En køyeseng, en madrass, en kommode. Hastig pakkede kofferter og klær på en stol. I en uke har dette vært hjemmet til Alisia og hennes tre barn på tre, fem og sju år. Dette er det tredje krisesenteret hun og barna har bodd på. - Jeg håper vi slipper å flytte enda en gang. Det er slitsomt, sier Alisia og stryker det mørke håret bort fra pannen. Likestilling er veien I en studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), har forsker og sosiolog Wenche Jonassen sett på utviklingen i hvem som er brukere av krisesentrene. Krisesenter i tall Antallet kvinner med opphold på krisesenter har ligget stabilt på rundt 2500 i 25 år. I 2009 hadde 2368 kvinner opphold på krisesenter. Andelen kvinner med minoritetsbakgrunn har økt jevnt over flere år, i 2009 var andelen 61 prosent. Tre av ti minoritetskvinner er gift med en nordmann. Kvinner som bor på krise - sentrene er i mindre grad yrkesaktive enn kvinner ellers i Norge. 18 prosent jobber heltid, 14 prosent deltid og 33 prosent mottar stønad/ - trygd/pensjon. > Fagbladet 2/2011 < 9

10 TEMA: Vold mot kvinner «Han kastet meg rundt som en filledukke.» Historisk Fram til 1978 var en celle hos politiet det eneste stedet voldsutsatte kvinner og deres barn kunne søke beskyttelse. Landets første krise - senter åpnet i Oslo i Krisesenterloven fra 2010 pålegger alle kommuner å ha et krisesentertilbud for både menn og kvinner. Kvinner som har utdanning og egen inntekt, og som lever i et likestilt samliv, har atskillig mindre risiko for å bli mishandlet enn medsøstre uten selvstendig økonomi. Og de har oftere et valg: - Når vi i dag har færre norskfødte kvinner på krisesentrene, er økonomi den viktigste årsaken. De har økonomi til å stå på egne bein. Positive skilsmisser Endrede holdninger til skilsmisse er en annen viktig forklaring, påpeker forskeren: - Det betyr mye at det i Norge i dag er helt greit å skille seg. På 70-tallet var det en skam, mens i dag er det forbundet med større skam om du blir i et mishandlingsforhold enn om du skiller deg. - Slik kan du godt si at det norske arbeidet for likestilling er riktig vei å gå for å minske risikoen for vold og mishandling. Møtte drømmemannen Men jobb, utdanning og selvstendig økonomi hjelper langt fra alle. En iskald januarnatt i fjor ble Karin en del av familievoldstatistikken. Seks år tidligere hadde hun møtt en fantastisk mann. De delte hverdager, familie, reiser og naturopplevelser. Så begynte han å forandre seg, ble oppfarende og brå, etter hvert også truende. Det viste seg at Karins kjæreste hadde vært psykisk syk i mange år, og at han bare hadde vært i en god periode da de møttes. Livet ble et mareritt Jeg var redd og bekymret; jeg så at han mistet grepet mer og mer, sier Karin. Forholdene hjemme var forferdelige. Selv ble hun så nedkjørt av problemene at hun var syk - meldt i lange perioder. Likevel tviholdt Karin på de gode øyeblikkene innimellom. - Jeg var «flink» til å se det positive, og fant en slags balanse i vannviddet. Og ifølge ham var det jeg som var syk og som burde vært innlagt. Til krisesenteret Samboeren hadde aldri gått fysisk til angrep på Karin. Men en lørdagskveld i januar gikk forholdet inn i en ny fase. - Han kastet meg rundt som en filledukke. Etter kraftige tumulter kom Karin seg omsider ut 10 < Fagbladet 2/2011

11 Illustrasjonsfoto: colourbox.com hjemmefra og inn i bilen, sterkt forslått og ør i hodet. Men hvor skulle hun kjøre? - Jeg ante ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Hos familien min ville han finne meg, og min beste venninne var på hytta. Jeg var helt i sjokk og livsfarlig i trafikken; jeg kjørte på måfå rundt i byen i flere timer. En kvinnelig drosjesjåfør som sto parkert på en holdeplass, ble redningen. - Jeg kastet bilen inn foran hennes, løp inn i bilen hennes og ba henne hjelpe meg. I den panikktilstanden jeg var i, var jeg ikke i stand til å ta vare på meg selv. Drosjesjåføren forsto umiddelbart alvoret, til - kalte politiet, og fra politistasjonen bar det videre til legevakta. Klokka fire om morgenen ble Karin støttet over dørterskelen til byens krisesenter. Ballast beskyttet ikke Til tross for lærerutdanning, lederjobb og egen leilighet som ballast, havnet Karin i en statistikk hun aldri hadde sett for seg at hun skulle bli del av. Psykisk sykdom kan ingen verge seg mot. Ansiktet er alvorlig, øynene mørke og stemmen rolig mens Karin forteller sin rystende historie. I tida på krisesenteret, og etterpå, ble hun pepret med sms-er som vekslet mellom kjærlighetserklæringer og selvmordstrusler. I denne perioden gjorde samboeren også flere selvmordsforsøk. For første gang kunne Karin dele dette med andre. Fikk støtte Tilbakemeldingen fra de ansatte på krisesenteret var entydig: Dette er en syk mann. - Endelig fikk jeg satt dette i perspektiv. Støtten jeg fikk på krisesenteret, både mens jeg bodde der og etterpå, var enestående, og har betydd enormt mye. Karins mareritt var imidlertid langt fra over, selv om hun var i trygghet på krisesenteret. Det skulle bli verre. Zombie-liv Karin eide selv leiligheten de hadde bodd i, forholdet var definitivt slutt, så da mannen flyttet ut etter to måneder, flyttet Karin hjem. Allerede etter en uke ignorerte eksen besøksforbudet, sirklet i bil i nabolaget, oppsøkte Karins Voldens mange ansikter Å være redd partneren din eller andre i din nærhet. Kontroll, krenkelser eller ydmykelse. Manglende rett til å bruke egne penger. Å nektes kontakt med familie og venner. Å bli fortalt hvor lite verd du er, å bli truet, utskjelt, kritisert eller latterliggjort Å bli slått, lugget, sparket, dyttet, holdt fast, kastet noe på, truet med noe, tatt kvelertak på. Ødeleggelse av noe du eier. Sex mot din vilje. Å bli truet eller tvunget til å gifte deg. > Fagbladet 2/2011 < 11

12 TEMA: Vold mot kvinner «Uten støtten fra krisesenter, politi og kriseteam hadde jeg ikke stått på beina i dag. Målet er nå å komme tilbake på jobb.» Illustrasjonsfoto: colourbox.com barn og foreldre, søster og svoger, og vekselvis tryglet, tigget og truet. - Jeg gikk rundt som en zombie, og klarte verken å spise eller sove. Mens våren våknet rundt Karin, økte det på med trusler og suicidale meldinger, og på forsommeren lyktes mannen nesten med å ta sitt eget liv. Etter et kort opphold på psykiatrisk, ble han utskrevet, og prøvde igjen å ta kontakt med Karin. Lettelsen Da sommeren i fjor var på hell, fikk Karin telefonen som satte punktum for helvetet hun hadde levd i: Det som en gang var mannen i hennes liv, hadde tatt sitt eget liv og det på en så utspekulert måte at det rammet hele Karins familie. Hvordan det skjedde, ber hun om at vi ikke skriver. Likevel: - Jeg kjente en utrolig lettelse. Det er over. Jeg trenger ikke å være redd mer. Men fortsatt har Karin en lang vei å gå for å finne en normal hverdag. - Jeg kan ikke få fullrost den hjelpen jeg har fått. Uten støtten fra krisesenter, politi og kriseteam hadde jeg ikke stått på beina i dag. Målet er nå å komme tilbake på jobb, det er to skritt fram og ett tilbake. Nå jobber jeg 30 prosent. Og jeg spør meg selv igjen og igjen: - Hvordan kunne det gå så galt? Nytt liv på vent For Alisia og barna, på flukt fra en voldelig ektemann og far, er framtida satt på vent. Alisia snakker godt norsk, har jobbet i barnehage og lengter etter et liv. Men som trebarnsmor med livet i tre kofferter, er det foreløpig ikke rom for hennes egne behov. Sønnen Arfan på tre har akkurat fått plass i en barnehage i nærheten av krisesenteret. Forhåpentligvis får datteren på fem også innpass der snart, mens eldstejenta har begynt på sin tredje skole selv om hun bare går i andre klasse. Hvor lenge hun får gå der, er uvisst. Alisia er mest bekymret for treåringen. Altfor mange ganger har han sett faren bruke vold. Nå frykter hun at sønnen har tatt til seg farens metode for konfliktløsning: Å slå. Hver fjerde kvinne Ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå og Fafo har mer enn hver fjerde kvinne opplevd at ektefelle eller samboer har brukt fysisk makt. Er du eller noen du kjenner utsatt for vold? medlemssentre gir deg kontaktinformasjon til krisesentre over hele landet. Kilder: Krisesentersekretariatet, Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress. 12 < Fagbladet 2/2011

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsideillustrasjon: Vidar Eriksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet LIKESTILLING LANGT IFRA! Samferdsel og teknisk Innhold En salong med kvalitet

Detaljer

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20 Forsidefoto: Eivind Senneset < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 12-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Forgiftet av kvikksølv Side 49 TEMA: Hvem skal eie vannet? Side 8 12 FULL FART PÅ HVILEPULS PORTRETTET

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4

Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4 Forsidefoto: Kjell Inge Søreide < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 9-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4 Masseflukt fra privatiserte barnehager SIDE 16

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må

Detaljer

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet KOMMUNESAMMENSLÅING: Hvor skal grensa ga? Side 10 INNHOLD Tar tak i giftfarene

Detaljer

Har de ei framtid i nord? Forbilde og løvetann SIDE 20 Miljøbussene inntar gatene SIDE 30 SIDE 8. www.fagbladet.no

Har de ei framtid i nord? Forbilde og løvetann SIDE 20 Miljøbussene inntar gatene SIDE 30 SIDE 8. www.fagbladet.no Forsidefoto: Lars Åke Andersen, Sidsel Hjelme og colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Har de ei framtid i nord? Nr. 1-2012 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 Forbilde og løvetann

Detaljer

Nr. 3-2012 < For medlemmer i Fagforbundet

Nr. 3-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Thor Nielsen/St. Olavs Hospital/Colourbox.com < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 3-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Kontor og administrasjon Innhold Veksthus for ledere

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32 Nr. 9-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Magisk

Detaljer

Sa ja til mer skatt reddet skolen

Sa ja til mer skatt reddet skolen Forsidefoto: Pål Andreassen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 8-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Verdivalget Sa ja til mer skatt reddet skolen Side 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet.

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet. < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152hels1.indd 1 Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell

Detaljer

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet.

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no TEMA: PENSJON HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Nr. 3-2014 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 10 Kreftsyk brannmann går til

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46 Forsidefoto: Terje Skåre < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fikk hjelp får bli SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2007 Der kvinner tjener mest 8 > Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<<

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<< Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST ENDELIG 300.000 SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 5 juni 2008 Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp

Detaljer

Hva får jeg? Velferd: SIDE 8. Berører deg og meg 14. Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir fårikål 44 Norge på topp i uønsket deltid 54

Hva får jeg? Velferd: SIDE 8. Berører deg og meg 14. Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir fårikål 44 Norge på topp i uønsket deltid 54 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Velferd: Hva får jeg? SIDE 8 Berører deg og meg 14 > Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir

Detaljer

Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet

Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Velferd: Hva får jeg? SIDE 8 Berører deg og meg 14 Billigst og best med kommunalt renhold 30 Livets

Detaljer

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 03.2012 TEMA: DELTID HVER FJERDE HELG ER NOK s. 14 GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER s. 12 LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI s. 04 BUF ER

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer