Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014"

Transkript

1 Vedtatt i samkommunestyret den

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag Midtre Namdal Samkommune Hovedmålsettinger Organisering Administrativ organisering Utviklingsprosjekt i Midtre Namdal samkommune i Befolkningsutvikling i MNS Regnskapet 2013-Økonomi Rammeområder kommentarer til budsjettavvik Investeringsregnskap-økonomi Økonomisk status Personal Utfordringer 2014 og årene framover Årsmelding fra virksomhetene Administrasjon Interne tjenester. IT og kvalitet Skatteoppkrever Lønn og regnskap Barnevern Kommuneoverlege og legevakt NAV Utvikling Miljø og landbruk Økonomiske oversikter Regnskapsskjema 1A Regnskapsskjema 1B Investeringer 2A Investeringer 2B Fordeling av kostnader mellom medlemskommunen i samkommunen

3 1 Sammendrag Midtre Namdal Samkommune ble etablert som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september Samkommunestyret behandlet i sak 35/12 handlingsprogrammet for og budsjettet for Handlingsprogrammet angir målsetningene for Dette dokumentet beskriver måloppnåelse for MNS og virksomhetene i MNS. Samkommuneforsøket har et tidsperspektiv på 4 år og 2013 var avslutningsåret. Dette forsøket skal bidra til god kvalitet, effektiv ressursbruk, bedre organisering av kompetanse og bedre samhandling med regionale aktører. Årsrapporten består av 3 deler: I første del presenteres aktivitet og måloppnåelse for samkommunens politiske og administrative ledelse, samt regnskapet for samkommunen. I del 2 presenteres aktivitet og måloppnåelse for samkommunens virksomheter. Denne delen er basert på årsmeldinger fra tjenestestedslederne. Del 3 presenterer regnskapsoversikter var et relativt aktivt år både politisk og administrativt med mange aktuelle saker. Framtidig organisering av det interkommunale samarbeidet ble behandlet av deltagerkommunene i 2013 etter en utredning gjort i MNS med bidrag bl.a. fra TFoU. Samkommunemodellen er nå vedtatt som permanent organisasjonsmodell for de interkommunale tjenestene for kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Omdømmeprosjektet i landbruket ble sluttført i 2013 og Prosjektet Visit Namdalen gikk inn i en ny fase med etablering og av destinasjonsselskapet Visit Namdalen SA. Samkommunen hadde som helhet på tjenesteområdene (eks. finansposter) et merforbruk på kroner i Barnevernet hadde alene et merforbruk på 11 mill. kroner, hvorav 10,2 mill. kroner er knyttet til tiltaksbudsjettene. Den øvrige samkommunale virksomheten hadde et mindreforbruk på 1,75 mill. kroner. Skatteoppkreveren, Miljø og landbruk og Lønn og regnskap hadde alle betydelige mindreforbruk. Fylkesmannens tilsynssak på barnevernet har preget En rekke avvik er avdekket. Antallet fristoversittelser har fortsatt vært svært høyt i 2013, men saksbehandlingstiden har gått ned og tilbakemeldingene fra Fylkesmannen er mer positive på dette området. Det har vært arbeidet mye med å fjerne fristbrudd, utvikle kvalitetssikrede rutiner, innføre godt internkontrollsystem samt sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å løse oppgavene i barnevernet, parallelt med et meget omfattende arbeid med å svare Fylkesmannen i tilsynssakene. Antallet barn får hjelp av barnevernet øker, både med tiltak i og utenfor hjemmet. Her ligger også hovedforklaringen på merforbruket i barnevernet. Kommunestyrene i deltakerkommunene vedtok i 2012 å opprette en felles lønn og regnskapsavdeling i MNS. Nyorganiseringen ble iverksatt fra 1.jan Videre ble vedtatt felles sentralbord med Namdalseid kommune som tjenesteleverandør iverksatt fra 1. april Begge ordninger har så langt fungert svært godt. MNS ble også formelt ansvarlig for legevaktsamarbeidet i Namdalen (LINA) fra Det er startet et arbeid med å innfri nye krav om daglegevaktstelefon under LINA-paraplyen. 3

4 2 Midtre Namdal Samkommune 2.1 Hovedmålsettinger Hovedmålsettingene for samkommunesamarbeidet er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom kommunene vedtatt våren 2009 Formålet med samarbeidet er todelt: 1. Sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for innbyggere og brukere i Midtre Namdal 2. Prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid Deltakerkommunene har følgende hovedmål for den kommende fireårsperioden: Bedre kvalitet på service til innbyggerne gjennom videreføring og videreutvikling av dagens MNR-samarbeid Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler Bedre organisering av regionens politiske, administrative og faglige kompetanseressurser Bedre forutsetninger for forpliktende regional samhandling og aktiv mobilisering mot andre kommuner, fylkeskommunen og staten Etablering av et mottaksapparat og en beredskap for ivaretakelse av nye oppgaver og virkemidler Økt påvirkningskraft i forhold til fylkeskommunen, staten og andre aktører Styringsmodellen skal bidra til følgende mål: Forenkling av det samlede interkommunale styringssystemet i retning av færre aktører, tydeligere ansvarsplassering og mer effektive samhandlingsprosesser Demokratisering av samarbeidet gjennom overgang til mer rettferdige representasjonsordninger og bedre dialog mellom MNR og kommunestyrene Vitalisering av regionrådets politiske roller som strategisk organ og styreorgan Effektivisering av den administrative styringen Utvikling av samarbeidets innhold, inkludert tilføring av nye oppgaveområder 2.2 Organisering Politisk organisering Figuren viser politisk organisering i Midtre Namdal samkommune. Samkommunestyret Midtre Namdal består av 23 medlemmer med følgende fordeling: Namsos kommune: 11 medlemmer Overhalla kommune: 5 medlemmer Namdalseid kommune: 4 medlemmer Fosnes kommune: 3 medlemmer Samkommunestyret har i 2013 hatt 5 møter og behandlet 55 saker. Samkommunestyret har i 2013 hatt 4

5 stort fokus og behandlet flere saker om barnevernet. Sak om framtidig organisering av det interkommunale samarbeidet har også vært en viktig sak. Det store prosjektet om samhandlingsreformen ble avsluttet med behandling av sluttrapport i juni Samkommunestyret har ellers hatt mange saker fra Miljø og landbruk, både enkeltsøknader, retningslinjer og høringer. I tillegg er det behandlet ulike budsjett-, rapport og regnskapssaker Politisk ledelse Midtre Namdal samkommunestyre har i 2013vært ledet av ordføreren i Namdalseid kommune Steinar Lyngstad. Varaordfører i 2013 har vært ordfører i Namsos Morten Stene. I 2013 vil ledelsen fortsette å gå på omgang mellom kommunene i Midtre Namdal Samkommune og da er det ordføreren i Namsos som står for tur Komiteer og utvalg Samkommunen har som egen juridisk enhet et eget kontrollutvalg og egen klagenemnd. Samkommunestyret har opprettet 3 komiteer med ansvar for hhv. miljø- og landbruksområdet, utvikling og helse-, barn- og velferdssektoren. Antallet møter og antall politiske saker går fram av tabellen under. I tillegg har alle komiteer behandlet en rekke drøftings- og orienteringssaker. Utvalg Komité miljø og landbruk Komité helse, barn og velferd Komité utvikling Antall saker Antall møter Sentrale saker: 10 5 Delings-, konsesjons- og ervervssaker i landbruket Høringer Samarbeid om felles søknad om forsøksordning med snøscootertraseer. 7 5 Barnevernet - status og utvikling Legevaktsamarbeidet Samhandlingsreformen prosjekt «Helhetlige helsetjenester» o Statusrapporter o Sluttrapport o Felles sykeheimsleger 4 5 Prosjekt mobil-/bredbåndsdekning RUP Næringslivsseminar for samkommunestyret Havneplan Namsos kommune 2.3 Administrativ organisering Figuren viser den administrative organiseringen og hvilke virksomheter som er lagt under samkommunen. M i d t r e N a m d a l s a m k o m m u n e A d m i n i s t r a t i v o r g a n i s e r i n g Administrasjonssjef Ass. administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune er arbeidsgiver for følgende: Administrasjonssjef i 20 % stilling Skatteoppkreveren Kommuneoverlegen Legevakt Samhandlingsreformen Utvalg for hovedtillitsvalgte Adm. Støtte: Arb.giv. funksjon, post/ arkiv Sosiale tjenester i NAV Barnevern Lønn og regnskap Miljø og landbruk Rådmannsgruppen Utvikling IT og kvalitetssikring 5

6 Assisterende administrasjonssjef i 100 % stilling Barnevernsleder i 100 % stilling Leder for MNS-NAV er ansatt i staten. De andre ansatte i samkommuneordningene har beholdt sin arbeidsgivertilknytning til den enkelte kommune, slik den var i forsøksperioden med Midtre Namdal Regionråd. Dette er besluttet endret fra da samkommunene vil ta over arbeidsgiveransvaret for alle ansatte knyttet til MNSvirksomheter. 2.4 Utviklingsprosjekt i Midtre Namdal samkommune i 2013 Handlingsprogrammet fastslo 6 utviklingsområder for Under redegjøres kort for arbeidet med disse områdene Utredning av felles dokumentsenter I og med at vedtaket om den permanente organisasjonsformen for det interkommunale samarbeidet ikke ble avklart før årsskiftet, er denne saken overført til IT-strategiplan handlingsplaner Strategiplanen er operasjonalisert med handlingsplaner på flere områder. Mye arbeid gjenstår for at IT-strategiplanen skal bli et dynamisk planverk for styring av området Samkommunen som permanent samarbeidsløsning i Midtre Namdal Arbeidet ble igangsatt allerede i En bred anlagt prosjektrapport ble behandlet og sendt ut på høring. Samkommunespørsmålet ble behandlet i samkommunestyret, i felles kommunestyremøte før saken ble endelig vedtatt i kommunestyrene i desember med ny samarbeidsavtale. Alle kommunestyrer vedtok at samkommunene skal være den permanente organisasjonsformen for samarbeidskommunene. Parallelt utredet og behandlet Flatanger kommune sak om tilknytning til MNS. Kommunestyret i Flatanger vedtok enstemmig fortsatt å stå utenfor, men fortsette samarbeidet gjennom vertskommuneavtaler på en rekke områder. Kommunestyrene vedtok i forbindelse med samkommunesaken at MNS fra 2014 skulle bli arbeidsgiver for egne ansatte med egne partssammensatte utvalg og egen lønnspolitikk. Videre vedtok kommunestyrene at samkommunen skulle avvikle ordningen med administrasjonssjef på omgang, men fra ha egen ansatt administrasjonssjef Samhandlingsreformen MNS og samarbeidskommunene Osen og Flatanger har inngått et planleggings- og implementeringssamarbeid om samhandlingsreformen i Midtre Namdal. Prosjektet ble avsluttet med behandling av sluttrapporten sommeren Sluttrapporten er senere behandlet i kommunestyrene. MNS har med avviklingen av samarbeidsprosjektet ikke annet ansvar på området enn det som tilhører kommuneoverlegens ansvarsområde. Samarbeid om samhandlingsreformen samt oppfølging av en rekke fellesprosjekter følges nå opp av helse og omsorgsledergruppa. 6

7 2.4.4 Organisasjons- og metodeutviklingsprosjekt i barnevernet Som et resultat av samkommunestyrets behandling av status i barnevernet i 2010, ble det vedtatt å sette i gang et 3-årig organisasjons- og metodeutviklingsprosjekt i MNS barnevern. Prosjektet kom i gang i april Sommeren 2012 startet Fylkesmannen det som utover høsten ble en bred anlagt tilsynssak overfor MNS barnevern. Utgangspunktet var henleggelsespraksis. Det ble avdekket systemsvikt på området. Det ble opprettet flere tilsynssaker på enkeltbarn som følges opp av Fylkesmannen over tid. Tilsynstemaet ble etter hvert utvidet til å gjelde opplysningsplikten og avvergelsesplikten. Parallelt med dette hadde MNS barnevern vedvarende og omfattende fristoversittelser for undersøkelse av meldte saker til barnevernet. De er etablert en ny rutine i forhold til undersøkelsesfasen (og dermed endret henleggelsespraksis) som nå er i tråd med loven og allment aksepterte barnevernfaglige prinsipper. Videre er det startet et større rutineutviklingsprosjekt som skal omfatte alle deler av barneverntjenestens arbeid inkl. økonomiske og administrative rutiner. Rapporteringssystemer er under utvikling. Arbeidet med tilsynssaken har vært svært omfattende i 2013 og hemmet framdriften i utviklingsprosjektet. Utviklingsprosjektet vil pågå også i Helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i MNS Utviklingsprosjekt vedr helhetlig samfunnssikkerhet ble vedtatt i 2010, men kom ikke i gang før høsten Felles beredskapskoordinator ble da tilsatt. Prosjektet har følgende målsettinger: 1. Prosjektet skal ha et helhetlig tverrsektorielt og tverrkommunalt perspektiv på samfunnssikkerhet og beredskap. Med basis i ROS-analyser, utvikle felles planer for kommunene i MNS og der det kreves eller er ønskelig med egne kommunale planer, utvikle felles planmaler. 2. Den regionale beredskapskoordinatoren skal være en felles kompetanseressurs for alle kommunale sektorer i alle MNS-kommunene. Beredskapskoordinatoren skal også inngå i kriseledelsen i kommunene som faglig resurs. 3. Den regionale beredskapskoordinatoren skal ha ansvar for utvikling og implementering av en kompetanseutviklingsstrategi i MNS kommunene 4. Prosjektet skal også der det er naturlig invitere til et bredere samarbeid i Namdalen og Nord-Trøndelag. Arbeidet gjennomføres som planlagt. Kommunene i MNS har tatt i bruk et felles datasystem for kommunal krisehåndtering utviklet av DSB og har gjennomført ROS-analyser. Alle kommunene har nå erfaring med bruk av det elektroniske systemet DSB enten i konkrete krisesituasjoner eller i øvelser. Våre kommuner får gode tilbakemeldinger for arbeidet på dette området fra Fylkesmannen og andre kommuner. En fjær i hatten for prosjektet, men spesielt for Fosnes kommune at Fosnes blir brukt som eksempelkommune av Fylkesmannen overfor andre små og store kommuner. Prosjektet avsluttes sommeren Befolkningsutvikling i MNS Folketallet i hver kommune danner grunnlaget for beregningen av fordelingen av kostnadene mellom kommunene i MNS på de fleste virksomhetsområdene. Politikk/administrasjon, utvikling og IT/kvalitetssikring har 50 % lik fordeling, og 50 % fordelt etter innbyggertall. Kommuneoverlege og legevakt har en fordeling på 40 % likt og 60 % etter innbyggertall, lønn og regnskap har en fordeling med 25 % likt og 60 % etter folketall, mens NAV, barnevern og 7

8 skatteoppkrever fordeles etter 10 % likt og 90 % etter innbyggertall. Når det gjelder fordeling miljø og landbruk fordeles kostnadene etter 25 % etter innbygger og 75 % etter antall gårdsbruk med produksjon. Tiltaksbudsjettet for barnevern og NAV fordeles konkret til den enkelte kommune ut i fra gjeldende vedtak tilhørende den enkelte kommune. Tabellen under viser befolkningsutviklingen i perioden Endring i % Namsos , Namdalseid , Overhalla , Fosnes ,2 MNS ,1 Folketallet i MNS-kommunene samlet sett har vært jevnt økende fra Både Namsos og Overhalla har hatt en befolkningsvekst, mens Namdalseid og Fosnes har hatt en befolkningsnedgang i perioden Regnskapet 2013-Økonomi Driftsregnskapet Hovedoversikt Regnskap Budsjett Beløp i 1000 kr Avvik Regnskapsskjema 1a (årsregnskap) Netto driftsinntekter Netto finans Netto avsetninger Til fordeling rammeområder Regnskapsskjema 1b (årsregnskap) Netto driftsutgifter rammeområder Regnskapsmessig mindreforbruk Driftsregnskapet er gjort opp i balanse Finans Netto finans har et mindre forbruk på 98 tusen. Årsaken skyldes noe lavere gjeldsavdrag enn budsjettert, og lavere rentekostnader enn forventet Netto avsetninger Netto avsetninger er på totalt 285 tusen og inneholder investeringsmoms som er overført til investeringsregnskapet. Det er 59 tusen lavere enn budsjettert. 1 Tall fra SSB og ved inngangen av året. 8

9 2.6.4 Til fordeling fagområder Driftsinntekter Netto driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik Beløp i 1000 kr Overføring fra deltakerkommuner Momskompensasjon Avskrivninger/kalk.rente SUM Avviket mellom budsjetterte inntekter og regnskapsførte netto driftsinntekter er på kr Dette avviket skyldes økte overføringer fra deltakerkommunene, til dekning av økte utgifter. Momskompensasjonen er avhengig av investeringsaktiviteten. 2.7 Rammeområder kommentarer til budsjettavvik Regnskapsskjema detaljert - Drift 2013 Regnskap Revidert 2013 Budsjett Avvik Administrasjon Barnevern tiltak Barnevernadm Finans IT-infrastruktur Kartsamarbeid Kommuneoverlege Legevakt Miljø og landbruk NAV, administrasjon NAV, tiltak PLO-system Politisk Sak -/arkivsystem Samhandlingsreform Skatteoppkrever Utviklingsavdeling Økonomisystem Lønn og regnskap Sentralbord Sum rammeområder - netto driftsutg Regnskapstallene viser totalt et merforbruk på kr ,-. Tiltak i barnevernet refunderes direkte fra den enkelte kommune, og Barnevern tiltak har totalt et merforbruk på vel 10,1 mill., men det er store variasjoner mellom kommunene. NAV tiltak har et merforbruk på 9

10 knapt 0,2 mill. Skatteoppkrever, Lønn og regnskap, Miljø og landbruk har alle betydelige mindre forbruk. Det vises for øvrig til avdelingenes egne kapitler for mer økonomiske detaljer 2.8 Investeringsregnskap-økonomi Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Regnskapsskjema 2B - Investering 2013 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2013 Budsjett Budsjett 2012 IKT infrastruktur IT økonomi samkommunen IT Sak Arkiv Samkommunen Hjemmesykepleie (IPLOS) Barnevernstjenester (program) Sum Oversikten viser at investeringene har vært innenfor IT infrastruktur i Økonomisk status Drift Driftsregnskapet er gjort opp i balanse. Dette resultatet skyldes at deltakerkommunene tar ansvaret for avvik i sine regnskap i regnskapsåret, slik at avvik i samkommunens regnskap derfor dekkes opp i regnskapsåret. Budsjettavviket i samkommunen er på kr Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser et underskudd på kr Likviditet Som oversikten viser består omløpsmidlene i all hovedsak av bundne driftsfond. Korrigert arbeidskapital Omløpsmidler Ubrukte lånemidler 61 - Bundne investeringsfond - - Bundne driftsfond (12 123) (12 665) Ubundne investeringsfond - - Omløpsmidler til drift Kortsiktig gjeld Korrigert arbeidskapital 553 (487) 10

11 2.10 Personal Arbeidsmiljø og sykefravær Sykefraværet i de samkommunale enhetene der Namsos kommune er arbeidsgiver er på 4,6 %. Miljø og landbruk har 4,1 %. Namsos kommune har som målsetting at sykefraværet kommer ned på 6,8 %. Barnevern, ansatte i politiske prosjekter og legevakt er virksomheter med høyere sykefravær enn dette måltallet. Inntrykket er at alle enheter arbeider godt med å forebygge og redusere sykefraværet Andre personalpolitiske områder MNS har ingen egen arbeidsgiverpolitikk i og med at de ansatte fortsatt er ansatt i sine morkommuner. Dermed følger MNS den seniorpolitikk som arbeidsgiverkommunen følger MNS følger de målsettinger om likestilling, diskriminering og tilgjengelighet, samt vedtatte etiske retningslinjer som eierkommunene og sentrale retningslinjer gir. HMS-arbeidet følger morkommunene og gjennomføres i tråd med sentrale forskrifter og lokale retningslinjer. I februar-mars blir den årlige vernerunden gjennomført. Linjeledelsen er ansvarlig for gjennomføring av vernerunde på det enkelte tjenestested. Lokalt verneombudet skal delta. Alle arbeidsplasser skal ha et verneombud Utfordringer 2014 og årene framover Utviklingsområder for MNS er redegjort for i handlingsplanen og omfatter bl.a.: 1. MNS som arbeidsgiver 2. Kommuneoverlegefunksjonen 3. Organisasjons- og metodeutviklingsprosjekt i barnevernet 4. Samfunnssikkerhet og beredskap 5. Mobil og bredbåndsdekning i Midtre Namdal 6. Skogbruksprosjektet 7. Samarbeid om nødnett i kommunene 8. Felles logopedtjeneste i Midtre Namdal 11

12 3 Årsmelding fra virksomhetene 3.1 Administrasjon Beskrivelse av område Leder for enheten i 2013: Lars Erik Moxness til og med Kjell Einvik fra og med Området omfatter administrasjonssjef og ass. administrasjonssjef samt ulike utviklingsprosjekter. Administrasjonssjefen ivaretar rådmannsfunksjonene i MNS, dels som innstillende myndighet overfor samkommunestyret (komiteene) og dels som ansvarlig iverksetter av vedtak. Ass. administrasjonssjef har i tillegg til funksjonen som stedfortreder, prosjektlederansvaret for samkommuneforsøket samt ivaretar saksbehandling overfor samkommunestyret Ressursinnsats drift Det er avsatt 1,2 stilling til administrasjon av MNS Sykefravær nærvær Sykefraværet pr er på 1,5 % Mål og måloppnåelse Måloppnåelse er stor grad knyttet til MNS som helhet og slik presentert i kap. 2. Det vises også til kap. 2 når det gjelder hendelser i 2013 og utfordringer framover. Også for administrasjonssjef og ass. administrasjonssjef har barnevernet og tilsynssaken fått stort fokus og vært svært arbeidskrevende. Denne situasjonen vil nok vedvare utover i Etablering av ny virksomhet MNS Lønn og regnskap hadde fokus i starten av året. Det store samhandlingsprosjektet ble avsluttet til sommerferien. Videre nevnes spesielt her at MNS tok over ansvaret for felles sentralbord fra MNS kjøper denne tjenesten av Namdalseid kommune som i sin tur har lagt tjenesten til sitt servicekontor. Erfaringene med felles sentralbord er så langt vært gode Økonomi Økonomisk oversikt drift pr Tjenester R2011 R2012 B2013 R2013 Avvik 9000 Politikk Administrasjon Sum Budsjettavvik Ansvar 9000 (politikk) og 9100 (administrasjon) viser samlet et mindreforbruk på

13 3.2 Interne tjenester. IT og kvalitet Beskrivelse av området Leder for enheten: Ivar Stenvik IT MNS har som hovedoppgaver drift, vedlikehold og implementering av IT infrastruktur/kommunikasjonsløsninger i kommunene Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Avdelingen har gitt rådgiving/veiledning samt bistått med drift og revisjon av kvalitets- og avviks- systemene. Avdelingen bruker i all hovedsak sine ressurser på drift av IKT- løsningene, men i og med at de ansatte i IT MNS har sitt tilsettingsforhold til ulike arbeidsgivere, blir det også utført andre oppgaver knyttet til den enkelte kommune. IT MNS selger driftsressurser til kommunene i samarbeidet Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjon Omfang 2010 pr Omfang 2011 pr Omfang 2012 pr Omfang 2013 pr Brukere i det administrative nettverk Elever i grunnskole Ressursinnsats drift Personalressurser pr Avdelinger Årsverk 2010 Årsverk 2011 Årsverk 2012 Årsverk 2013 IT MNS Ressursen består av alle organisert under IT MNS; 1 årsverk i Namdalseid, 1 årsverk i Overhalla og 8 årsverk i Namsos. 1,5 årsverk lønnes av IT MNS. Namsos kommune selger til andre kommuner/enheter 1 årsverk. Namsos kommune har 3 lærlinger, som også utfører oppdrag i MNS- kommunene Sykefravær - nærvær Det rapporteres på sykefravær i forhold til den enkelte arbeidsgiver/kommune Mål og måloppnåelse IKT- løsningene Telefoni Avdelingen har brukt mye energi på å migrere fra gammel til ny mobiltelefonløsning. Vi har hatt ProffNett som administrativ løsning for fraværsmarkering og intern trafikkhåndtering. Løsningen utfases av Telenor og erstattes med Mobilt Bedriftsnett. Mobilt Bedriftsnett har bedre funksjonalitet og er mer brukervennlig. Målsetting om at alle mobilabonnement er migrert til Mobilt Bedriftsnett innen utgangen av Målet er oppnådd, og 750 abonnementer er migrert totalt for samkommunen. InContact sentralbord er varslet skal fases ut, og det er startet utprøving av Mobilt Bedriftsnett sentralbord som alternativ løsning. Det har i 2013 pågått et arbeid i forhold til anskaffelse av Mobil kostnadskontroll for å bedre internkontroll med kostnadsfordeling på mobiltrafikken. Ansvaret for prosjektet ble høsten 2013 overført til regnskap/økonomi. 13

14 IT- infrastruktur SCCM System Center Configuration Manager Målsetting om å sette i drift SCCM for å bedre kontroll med maskinvare knyttet til datanettverket. Løsningen ble implementert og satt i drift i løpet av første halvår 2013, og satt i produksjon fra sommeren. Gir oversikt over PCer og deres status, installert programvare, og mulighet for å oppdatere programvaren fra SCCM uten at man må inn på den enkelte PC. Avdekket at vi var underlisensiert. Det ble anskaffet flere lisenser. SCCM har vist seg å være et godt verktøy for bedre kontroll og administrasjon. Ny ytre brannmur Målsetting om å sette i drift ny ytre brannmur, siden kapasiteten på den gamle er sprengt. Brannmur anskaffet, men ikke satt i drift. Økt lagringskapasitet Nye SATA diskhyller til SAN anskaffet og satt i drift. Økt kapasitet på dekning for trådløst nettverk Gjennomført med oppgradert lisens på WLC. Raskere nettverk Ny hovedswitch anskaffet, men ikke i produksjon. Ny selvbetjent løsning for resetting av passord. Utviklet og satt i drift. Veldig mye brukt. Mer enn 600 har resatt passordet sitt i løpet av et halvt år. Flytting av brukerområdene Ny server og lagringsområde er tatt i bruk og innholdet på det gamle U:/ er flyttet. Bedre kapasitet, raskere og rimeligere. FEIDE Feide har stått på planen i flere år, men det har ikke vært bevilget midler til gjennomføring. I 2013 søkte MNS om tilskudd fra statlig nivå, og fikk innvilget prosjektstøtte til etablering og innføring. Prosjektet ble startet i 2013, men vil ikke bli fullført før sommeren Drift Rullering av IKT- strategiplan som ble vedtatt i 2012 Ikke gjennomført. Utsatt til våren Prosjekter hvor IT er involvert: Velferdsteknologi; legekonsultasjon via web- løsning. Iverksatt mot Fosnes kommune. Visma mobil omsorg; prosjektet er etablert, men har ikke blitt konkretisert og iverksatt. Visma ressursstyring; prosjektet er gjennomført, og løsningen satt i drift. Det er ikke dokumentert erfaring og måloppnåelse. Avvikssystemet Den gamle løsningen skal fases ut, og ny løsning tas i bruk. Målsettingen var at dette skulle skje i Det er satt på vent i forhold til pågående arbeid med HMS- systemet i Namsos kommune. 14

15 Skoleadministrativt system Overhalla og Namdalseid har tatt i bruk Visma FLYT skoleadministrativt system på nett. Namsos kommune har i 2013 vurdert om det er mulig å gå over fra IST Extens til Visma. Denne evalueringen er ikke ferdig ennå. Lagring av foto Ny løsning for lagring og tilgangsstyring satt i drift. Ennå i utprøvingsfasen. Prosjektstyring og prosjektledelse IT MNS har hatt ansatte på kurs i forhold til opplæring i prosjektstyring med PRINCE2- metoden. Utprøvd på flere prosjekter med dokumentasjonssamling i Wiki- sider på SharePoint. Positive erfaringer, men målet om bedre prosjektstyring vil ikke bli oppnådd uten at flere får nødvendig opplæring og at det fattes beslutning på øverste nivå om metode. Stortingsvalget IT var involvert i gjennomføringen av valget, selv om det ikke var skanning av stemmesedler. IT bistod med logistikk. Miljø IT/kvalitet i Namsos kommune bistår ledelsen med drift og vedlikehold av styringssystemene i forhold til ISO Kommunen er miljøsertifisert, og hadde revisjon i mai Revisjonen avdekket én merknad og ett avvik. Dette er lukket. IT/kvalitet har egen miljøplan. Planen har 4 punkter hvor vi anser at IKT- driften kan redusere miljø- påvirkningen Energi gjennom valg av energieffektivt IKT- utstyr, økt virtualisering og regler for strømstyring. Avfall ved avtale fra leverandør om resirkulering av utstyr, sortering av EE- avfall, gjenbruk. CO2- utslipp ved å bidra til at organisasjonen har effektive IKT- løsninger som forenkler kommunikasjon og møtevirksomhet og slik redusere reisevirksomhet, fjernsupport som gjør at fagavdelingene kan hjelpe brukerne uten å måtte reise ut til det enkelte tjenestested. Et økende antall i organisasjonen har tatt i bruk slike løsninger Økonomi Økonomisk oversikt drift pr Tjenester R2011 R2012 B2013 R2013 Avvik Selskap 50, IT MNS Økonomisk utvikling I forbindelse med at IT MNS har fått en overgripende rolle i forhold til større deler av driften i medlemskommunene, har flere av driftstiltakene blitt samlet. I stor grad skyldes økningen i budsjettet at det er felles lisensavtale og avtale på linjeleie Budsjettavvik - Budsjettet viser balanse for

16 Økonomisk oversikt investering Ferdigstilte prosjekter i 2013 IT infrastruktur 9120 (eks. inv. i fagsyst. på 9130) Regnskap Budsjettert totalramme Avvik Forklaring til avvik IT MNS hadde i 2013 ikke kapasitet til å gjennomføre alle budsjetterte prosjekter. Det ble foretatt en investering som ikke var med i planen på kr ,- til manglende lisenser. Det betyr i utgangspunktet at det var prosjekter for kr ,- som ikke ble iverksatt Utfordringer framover Til tross for økende behov og stor etterspørsel, har ikke avdelingens bemanningsressurser vokst i takt med behovet. I tillegg kommer det faktum at avdelingen i økende grad involveres i prosjekter fordi svært mange prosjekter har innvirkning på, eller påvirkes av IKTinfrastrukturen. Det er vanskelig for avdelingen å prioritere de store overordnede prosesser i forhold til strategivalg, planlegging, prosjektledelse og prosjektstyring. Alle ansatte har ansvar for flere fagsystemer, og skal også drive support og veiledning. Det blir derfor oftest at de brukerrelaterte behov prioriteres, for å sikre at den brukerrelaterte del av kommunens tjenester ikke stopper pga. dataproblemer. Brukerbehovene endres, og det kommer til stadighet ny teknologi og nye programmer som innvirker på hverdagen til de ansatte. Til glede for noen, og til bekymring for andre. T/kvalitet har påpekt i flere år, og har med som eget tema i IKT- strategiplanen, behovet for kompetanseheving. IKT- strategiplanen har en målsetting om å få laget en kompetanseplan. Dette har ikke skjedd. Det er kontinuerlig store endringer innen IKT- tjenestene. E- handel og E- faktura er store prosjekter på nasjonalt nivå som er en forsmak på hva som er i vente. SvarUT og elektronisk dokumentformidling står for tur. Det er behov for økt fokus på styringsdokumenter, internkontroll og informasjonsflyten. IKT har tatt opp ved flere anledninger behovet for et bedre internett. Dagens løsning fungerer men er fragmentert og ikke konsistens. Mange sliter med å tilegne seg aktuell informasjon fordi de ikke finner den. Et ledd som viser at internkontrollen må bli bedre, er oversikten over brukerutvikling i administrasjonsnettet. Tjenesteproduksjon Omfang 2011 Omfang 2012 Omfang 2013 Brukere i adm. nett Dette viser en kolossal økning på ett år. Årsaken er todelt; bedre verktøy for telling og oversikt, innmeldte brukere som slutter meldes ikke ut. Vi har ca. 250 brukere som skulle vært meldt ut fordi de ha sluttet. Allikevel betyr dette at avdelingen har et betydelig større volum brukere enn tidligere. 16

17 3.2.8 Samfunnssikkerhet og beredskap IKT gjennomfører ROS- analyser hvert annet år eller ved store driftsendringer. Det er planlagt ROS- analyse i forhold til ny IKT- strategiplan og utarbeidelse av handlingsprogram for IKTarkitektur og infrastruktur i IT MNS har besluttet å anskaffe ROS- modulen til Elektronisk Kvalitetshåndbok for å bedre kunne dokumentere avdekket risiko og iverksatte tiltak. 3.3 Skatteoppkrever 3.3.1Beskrivelse av resultatenhet Leder for enheten: Gretha Olson Sjursen Skatteoppkreverkontoret har ansvaret for innkreving av skatter og avgifter, føring av skatteregnskap, regnskapskontroll- og informasjon til deltakerkommunenes arbeidsgivere og skatteytere. I tillegg til deltakerkommunene i MNS har kontoret også ansvar for skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger og Høylandet, Lierne og Røyrvik kommune. Kontoret utfører også arbeidsgiverkontroll på timebasis for kommunene Vikna og Leka. Årsrapport og årsregnskap for skatteoppkreverfunksjonen er sendt hver enkelt kommune. Kontrollutvalget fremlegger årsrapport, årsregnskap og revisorberetning for kommunestyret Tjenesteproduksjon Kommunenes andel av skatteinngangen 2013 (Alle tall i 1000 kr.) Endring Namsos Overhalla Namdalseid Flatanger Fosnes Høylandet Lierne Røyrvik Som tabellen ovenfor viser er det positiv utvikling i skatteinngangen for alle kommuner Ressursinnsats Personalressurser Avdelinger Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte ,8 6 5,8 6 5, Sykefravær nærvær Avdelinger Tiltak: Oppfølging iht. fastsatte rutiner Utvikling i sykefravær ,6 % ,5 % ,4 17

18 3.3.5 Mål og måloppnåelse Kontorets mål er følgende: Arbeidsgiverkontrollen skal bidra til økt etterlevelse, redusere svart økonomi og korrekte grunnlagsdata. Skatte- og avgiftsregnskapene skal være korrekte og à jour. Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Skatteinnfordring: Det har i 2013 vært en positiv utvikling av skatterestansene da det er en nedgang for de fleste deltakerkommunene, og kontoret har oppnådd resultatkrav som er fastsatt i samarbeid med Skatt Midt Norge på de fleste skattearter. Arbeidsgiverkontroll: 5,6 % av arbeidsgiverne i deltakerkommunene er kontrollert. Det er totalt avholdt 65 arbeidsgiverkontroller for overfor nevnte kommuner. Dette er et positivt resultat som er i overkant av resultatkravet på 5 %. I forbindelse med arbeidsgiverkontrollen er det avdekt at det er oppgitt kr i for lite person inntekt, og kr i for lite arbeidsgiveravgiftsgrunnlag. I tillegg er det avdekket uregelmessigheter hos ca. 64 % av de kontrollerte Økonomi Økonomisk oversikt drift Tjenester R2011 R2012 B2013 R2013 Avvik Økonomisk utvikling Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr som i hovedsak skriver seg fra vakanse i stillinger. Det er også en økning i gebyrinntekter samt at staten har overtatt store deler av frankeringen slik at det er en markant nedgang i frankeringsutgiftene. Gebyrinntektene er en post det er vanskelig å budsjettere da dette har sammenheng med skyldnerens evne og vilje til å betale, noe som kan variere fra år til år. I budsjett for 2014 er det foretatt en økning i gebyrinntektene, frankeringsutgiftene er redusert samt at det er budsjettert med vakanse i en stilling Begivenheter i 2013 En person har gått av med pensjon. Stillingen vil som et forsøk stå vakant i I tillegg har en person fødselspermisjon fram til juli Utfordringer fremover I 2013 skulle kontoret få innført nytt system (KOSS) i forbindelse med arbeidsgiverkontrollen. Dette prosjektet er forskjøvet med et år, og det forventes at dette systemet vil være i funksjon i andre halvdel av I den forbindelse vil flere av de ansatte være under opplæring en del av året, og det vil bli en utfordring å nå resultatkravene på arbeidsgiverkontrollen i I tillegg vil kontoret delta i skatteetatens satsing på forebygging av svart arbeid. Det iverksettes landsomfattende kontrolltiltak, og kontoret skal delta på kontroller i 7 av de 8 kommuner som ligger under MNS Skatteoppkreveren. Kontoret vil på bakgrunn av dette vektlegge at de ansatte får faglig oppdatering både internt og eksternt. For øvrig vil det ikke bli iverksatt spesielle tiltak i

19 3.4 Lønn og regnskap Beskrivelse av resultatenhet Leder for enheten: Jan Arne Alstad Lønn og regnskap har ansvaret for daglig føring av regnskap, produksjon av lønn og innfordring av kommunale gebyrer og krav på vegne av deltagerkommunene. Enheten ble etablert pr og samlokalisert i nye kontorer med adresse Carl Gulbrandsonsgt. 7 i Namsos Tjenesteproduksjon Lønn: Det har i løpet av 2013 vært ca personer som har mottatt lønn eller annen godtgjørelse fra MNS lønn/regnskap. Overhalla 744 Namsos 2736 Fosnes 150 Namdalseid 255 Fakturering (innbetalinger) Det har i løpet av 2013 vært utstedt fakturaer fra MNS lønn/regnskap Overhalla Namsos Fosnes 2457 Namdalseid 6097 Fakturabehandling (utbetalinger) Det har i løpet av 2013 vært behandlet og utbetalt ca fakturaer fra MNS lønn/regnskap Overhalla: 7900 Namsos: Fosnes 3200 Namdalseid Ressursinnsats Personalressurser Avdelinger Årsverk 2013 Lønn og regnskap 14, Sykefravær nærvær Utvikling i sykefravær Avdelinger Tiltak: Oppfølging iht. fastsatte rutiner ,9 % 19

20 3.4.5 Mål og måloppnåelse Hovedmål: Lønn- og regnskapsfunksjonen skal fremstå som effektiv, samordnet og kvalitativ og kunne avgi lønn, regnskap og styringsinformasjon pålitelig og tjenlig til rett tid. Delmål: - Kvalitetssikring av lønns- og regnskapsproduksjonen - Effektivisering av lønn- og regnskapsfunksjonen skal frigjøre ressurser og bidra til at funksjonen totalt sett skal bli billigere for deltagerkommunene - Utvikle et stabilt og robust fagmiljø - Målrettet kompetanseutvikling - Avklare og dekke behov for spesialist- og generalistkompetanse Økonomi Økonomisk oversikt drift Tjenester B2013 R2013 Avvik Økonomisk utvikling Regnskapsmessig mindre forbruk ved avdelingen skyldes i hovedsak 3 forhold: 1: Vakanse i stillinger første del av året 2: Redusert husleie 1 kvartal (flyttet ikke før medio april 13) 3: Høyere inntekter på gebyrer enn forventet. MNS lønn og regnskap er pålagt effektivisering på til sammen kr ,- i perioden Kr ,- ble tatt i budsjettet for Begivenheter i 2013 MNS Lønn og regnskap ble etablert som egen enhet pr og samlokalisert i egne leide lokaler i Namsos medio april samme år. Dette har betydd en rekke nye arbeidsoppgaver for mange av medarbeiderne og nye personer samt forskjellige kommuner å forholde seg til. I samarbeid med kommunene har det vært arbeidet med utvikling av overordnet leveransebeskrivelse ovenfor deltagerkommunene, forslag til leveransebeskrivelse ble oversendt deltagerkommunene ved årsskiftet. Som en del av denne jobben har det vært arbeidet med utvikling av rutiner innenfor fagfeltet, der effektive arbeidsprosesser står sentralt Utfordringer fremover - Tilpasse drift i forhold til økonomiske rammevilkår - Videreutvikle leveranseavtale med tilhørende rutinebeskrivelser - Effektivisere arbeidsprosesser gjennom å ta i bruk eksisterende og nye hjelpemidler 3.5 Barnevern Beskrivelse av fagområde Resultatenhetens navn: Midtre Namdal samkommune barnevern Konstituert barnevernleder: Aina Tetlien Sellæg Resultatenhetens ansvarsområde: Lov om barnevern 20

21 Forsøk med overføring av myndighet til barneverntjenesten i Midtre Namdal trådte i kraft fra Forsøket ble, , avløst med forsøk med Midtre Namdal samkommune Namsos, Namdalseid, Fosnes og Overhalla kommuner. Mål for samarbeidet er todelt; å sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft for innbyggere og brukere i Midtre Namdal samt å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Den myndighet og oppgaver som deltakerkommunene har etter lov om barnevernstjenester ble overført til samkommunen og leder av barneverntjenesten i samkommunen. Fra har Flatanger kommune en avtale med Midtre Namdal samkommune om kjøp av barneverntjenester. Midtre Namdal samkommune ble vedtatt som en fast organisering fra Tjenesteproduksjon i Midtre Namdal Samkommune barnevern. Tjenesteproduksjon Antall nye meldinger Undersøkelser startet Avsluttede undersøkelser Undersøkelser over 3 måneder Barn med tiltak i løpet av året Bare hjelpetiltak Omsorgstiltak ( 4-12, 4-4,5) Barn som bv.tj. fører tilsyn med Som en ser av figuren er antall meldinger som behandles i dag, 3,5 ganger nivået i Det har vært stor økning i saker som behandles i fylkesnemnda. 8 saker i 2010 til 28 saker i 2013, tendensen ser ut til å fortsette i En kraftig økning fra 2011 og fram til i dag på tiltak utenfor hjemmet. 21

22 3.5.3 Ressursinnsats drift I forbindelse med regionalisering av tjenesten (2004) ble barnevernet tilført 1,60 stillinger, slik at tjenesten hadde til sammen 8,00 årsverk. Samkommunestyret har i flere runder behandlet bemanningssituasjonen i barnevernet og vedtatt økninger i 2009, 2010 og I tillegg er tjenesten tilført resurser fra statlig satsingstiltak for barnevernet og som følge av vertskommuneavtalen med Flatanger kommune. Det ble 2013 tilsatt 1,5 stilling faste sykevikarer for å øke robustheten i en tjeneste med høyt sykefravær. I 2013 ble tjenesten tilført 1 juriststilling og 2 tiltakskonsulentstillinger i forbindelse med statlige satsningstiltak. Det er ved årsskifte 17,35 stillinger i barnevernet Sykefravær - nærvær Avdelinger Tiltak MNS barnevern Økt grunnbemanning, iverksatt utbedring av kontorlokaler og plan for utvikling av barneverntjenesten, herunder helsefremmende tiltak og kompetansetiltak. Utvikling i sykefravær pr Sykefravær Sykefravær Sykefravær Sykefravær ,6 10,7 14,5 9,1 MNS barnevern har hatt et svært høyt fravær over tid. Arbeidets karakter og arbeidsbyrden gjør det i perioder svært belastende å arbeide i barnevernet. I tillegg har tilsynssaken og pressedekningen knyttet til denne vært svært belastende også i Den har avdekket interne forhold som det må arbeides videre med for at sykefraværet skal gå ned. Eksempel på dette er rutiner for opplæring av nytilsatte. Staben oppleves både ansvarlig, engasjert og lojal overfor barnevernets mål. Vi mener at vi derfor har et godt grunnlag for å arbeide med å få ned sykefraværet Mål og måloppnåelse Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse, eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal barneverntjenesten 22

23 bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Målgruppe; utsatte barn 0-18 år (18 23 år). Målsetting: Beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Bidra til at barn kan vokse opp hos sine foreldre. Barneverntjenesten har i 2013 gitt flere barn og familier hjelp, antall barn som har fått hjelpetiltak i familien har økt og antall tiltak utenfor hjemmet har økt. Antall meldinger til barneverntjenesten har også økt og kan ses på som et uttrykk for at tjenesten fungerer bedre i forhold til målsettingen. Tjenesten har også fått gode tilbakemeldinger fra eks fylkesnemnda at det er et godt barnevernsarbeid som framlegges. Barneverntjenesten er samlokalisert med PPT og helsesøstertjenesten i Familiens hus i Namsos, og det jobbes kontinuerlig med forbedret samhandling og en dør inn til brukere av tjenestene. Barneverntjenesten deltar i tverretatlige samarbeidsmøter knyttet til skoler og barnehager i samkommunen. Barneverntjenesten har valgt å prioritere bruk av ressurser til tiltak som har vist seg å ha god effekt så som: PMTO terapeut og rådgivere (Foreldreveiledning), BAPP grupper (samtalegrupper for barn av foreldre som har psykiske og/eller rusproblemer), familieråd (metode hvor familie/nettverk og barn selv skal finne løsninger på sine problemer), mandagsog tirsdagsklubb samt sommerklubb (aktivitetstilbud til utsatte barn og unge) Økonomi Økonomisk oversikt drift pr Tabellen under viser fordelingen av utgiftene og avvik på kommunenivå for tiltaksbudsjettene. Regnskap 2013 Budsjett MNS Rapportert avvik Regnskap Avvik budsjett Avvik fra tertialrapport Administrasjon Tiltak/kommune Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Sum tiltak Sum MNS Økonomisk utvikling Kontinuerlig økning av utgifter til barneverntjenesten, som bl.a. skyldes økt aktivitet, flere barn får hjelp av barnevernet og det er behov for mer omfattende hjelp enn tidligere. Alle indikasjoner tyder på at utgiftene vil komme til å øke. Dette knyttet spesielt til omsorgstiltak. Antallet barn under omsorg har økt med 22 stykker i løpet av 2013 og tendensen ser ut til å fortsette i Budsjettavvik Avviket i administrasjonsutgifter er knyttet til det omfattende arbeidet som tilsynssaken har ført med seg Det er satt inn resurser for å svare på de krav som Fylkesmannen har stilt for at det løpende barnevernsarbeidet skulle få arbeide mest mulig uforstyrret. Avviket er 23

24 derfor knyttet til lønn til ekstrainnleid personale som utelukkende har arbeidet med tilsynssaken. Avviket på tiltaksbudsjettet er knyttet til økt antall barnevernssaker og flere saker med kostnadskrevende tiltak både i og utenfor heimen. Flere barn over på omsorgstiltak i På den annen side betyr utgiftsnivået at flere barn får hjelp og forhåpentligvis bedre og riktigere hjelp. Avviket er behandlet i egen sak til samkommunestyret i mars Hendelser/aktiviteter i Tilsyn fra Fylkesmannen. Tilsynet har vart hele 2013 og har omhandlet flere tilsynstemaer; henleggelsespraksis, fristoversittelser (jfr. tabell i kap ) samt rutiner knyttet til anmeldelse/avvergelsespliktet når et barn opplever vold mot seg selv eller i nære relasjoner. Tilsynssaken er nå lukket og sluttrapport fra Fylkesmannen er skrevet. Framover vil det kun bli tatt stikkprøvekontroller av tjenesten. Fylkesmannen har ved gjennomgang av tilsynssak avdekket avvik på systemnivå i MNS barnevern. Avvik på systemnivå er avdekket og erkjent. Fylkesmannen har gått til det skritt og anmelde forholdet og saken er under etterforskning av politiet. Et utviklingsprosjekt som barneverntjenesten har hatt gående ble i 2012 omdefinert noe til å gjelde: organisasjonsutvikling, internkontroll og kvalitetsledelse i MNS barnevern. Her har det blitt jobbet med rutine- og ledelsesutvikling. Prosjektet utløper ved utgangen av Det ble tilsatt en jurist ved barnevernet i Effekten her har vært god og i tråd med intensjonen ved ansettelse. Juristen blir brukt som veileder i enkelt saker og er også blitt brukt på generelle saker i tjenesten. Det ble tilsatt to tiltakskonsulenter i 2013 for å imøtekomme kravet om endringstiltak i stedet for kompenserende tiltak i arbeid i familier. Medieomtalene som har vært i forbindelse av Fylkesmannens anmeldelse har ført til flere henvendelser fra tidligere barn som ønsker å se sine mapper ved barneverntjenesten Utfordringer framover. Konstituert barnevernleder uttrykker fortsatt sterk bekymring over den gradvis økende arbeidsbelastningen på ansatte i tjenesten, som bl.a. skyldes økning i antall henvendelser til barneverntjenesten, økende alvorlighetsgrad og kompleksitet i saker som barneverntjenesten jobber med. Tilsynssaken har også ført til en økende arbeidsbelastning. Både i forhold til at det er ressurskrevende i seg selv å gjennomgå alle sakene, samt at vi opplever at samarbeidsinstanser henvender seg i økende grad for å få råd og veiledning i enkeltsaker. Det har også vært en stor psykisk belastning for de ansatte med mediedekningen som har vært i God økonomisk kontroll og å utarbeide treffsikre analyser for tjenesten er en utfordring framover. Dette arbeidet er i gang og det er nå utlyst en stilling som økonomi og administrativ medarbeider. Dette er nødvendig og avgjørende bidrag til utvikling og oppfølging av gode rutiner på økonomiområdet. Politiets nulltoleranse mot familievold, lovendring som omhandler helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade og en generell holdningsendring som har ført til et åpnere barnevern, stiller større krav og forventninger til barneverntjenesten. 2. linjetjenesten henvender seg i større grad i forbindelse med barn/ungdom som etter endt behandlingsopplegg må ha en annen omsorgsbase enn hos 24

25 foreldrene. Barneverntjenesten har også i 2013 jobbet med flere flyktninge - og asylsøkerfamilier med omfattende problematikk som har vært ressurskrevende. Arbeidet med tilsynssaken har aktualisert flere områder som det må arbeides videre med i Det er nødvendig å se på grunnlaget for at MNS har langt færre barn under omsorg enn kommuner som vi kan sammenligne oss med. Det er klare indikasjoner på at terskelen for å overta omsorg har vært for høy i Midtre Namdal. Videre må det arbeides med å utvikle den samlede kompetansebasen som vårt barnevern har. Dette skal gjøres med kvalitetssikrede rutiner, bedre opplæringssystemer for nytilsatte, veiledning, lederopplæring og nyrekruttering. 3.6 Kommuneoverlege og legevakt Beskrivelse av resultatenhet. Leder for enheten: Fungerende kommuneoverlege Haldor Tømmervik Holien Kommuneoverlegen i MNS Kommuneoverlegetjenesten skal løse oppgaver som er pålagt kommunene i forhold til kommunal samfunnsmedisin. Dette omfatter: Miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap Legevakttjeneste Folkehelsekoordinator Helsestatistikk og epidemiologi Organisasjon, ledelse og kvalitetssikring Sosialmedisinske funksjoner (enkeltindivid/grupper) Kunnskap om og anvendelse av helsenettet Medvirkning og rådgivning i henhold til kommunehelsetjenesteloven Samhandlingsreformen De samfunnsmedisinske tjenestene selges til Osen og ekskl. folkehelsekoordinator til Flatanger kommune. Antall årsverk: Da tidligere kommuneoverlege Per W Tvete slutten i stillingen sommeren 2013, fungerte først Haldor T Holien som legevaktsansvarlig. Senere utover høsten fungerte Holien i kommuneoverlegestillingen. Pga. dette fremkommer ikke all oversikt i denne rapport da overgangen mellom legene hadde en diskrepans Legevaktordningen i MNS Legevakten omfatter deltagerkommunene i samkommunen og kommunene Flatanger og Osen. Disse bemannes av allmennleger og turnusleger fra deltagende kommuner samt enkelte sykehusleger og andre leger fra distriktet. Antall leger i vakt avhenger av flere faktorer: Antall turnusleger, alder på fastleger og andre vaktfritak. Ved utgangen av 2013 deltok 15 leger i vaktordningen. 4 leger var fritatt fra legevaktsarbeid i henhold til særavtale, herav 2 stk. pga. helsemessige plager. Namsos bidro med 9 fastleger, Overhalla hadde en vaktlege, Namdalseid stilte med to leger, Flatanger hadde en lege og Osen hadde en fastlege og en turnuslege Forbruket av legevakttjenester er ganske likt fra år til år, med et relativt overforbruk av tjenesten for kommunen nærmest vaktsentralen. Legevakttjenesten har mottatt noen avvik i 25

26 2013, de fleste av disse er lukket. Det eksisterer et tilsyn fra Fylkeslege i NT fra 2013 som ikke er lukket enda. Legesamarbeid mellom kl. 08:00 og 23:00 Folketelling pr Gjelder for periode: Kommune Fastlege Oppmøte Sykebesøk Rådgivning Konf Sum Innb. Per 1000 i.b 1633 Osen Namsos Namdalseid Overhalla Fosnes Flatanger Vedrørende legevaktaktivitet mellom og se egen rapport fra LINA Status miljørettet helsevern Aktivitet Status pr Tilsyn med skoler og barnehager iht. forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 23 enheter er godkjent, en ny godkjenning, og godkjenning er trukket tilbake for en enhet midlertidig. Det burde være muligheter for noen godkjenninger i løpet av 2014, men dette forutsetter at kommunene bruker ressurser på lukking av bygningstekniske avvik. Gjennomført nytt tilsyn i et utvalg av private barnehager, samt offentlige skoler og barnehager Oppfølging av funn fra tilsyn 2011/2012 i Midtre Namdal i alle 5 kommuner med bistand til lukking av avvik. Oppfølging av tilsyn med skoler og barnehager i Osen kommune Oppfølging av 5 tilsyn på enheter innen oppvekst i Lierne kommune. Midlertidig stenging av skolebygg pga. uforsvarlig bygge/anleggsarbeid i en uke 2 Bygge / plansaker Gitt uttalelse vedrørende en del avløps- og støysaker relatert til arealdisponering Rådgivning vedrørende utforming av nye offentlige kommunale bygg Rådgivning relatert til utbygging endring av private barnehager 3 Radon i bygninger Rådgivning til enkelte kommuner og foresatte vedrørende kartlegging av radon i skoler og barnehager 4 Faste månedlige Pågår når det er praktisk mulig sett i forhold til andre oppgaver kontordager ute i de andre kommunene 5 ROS-analyse bistand Offentlige og private barnehager pågår jevnlig 6 Deltagelse/rådgivning i tilknytning til ISO miljøstyring 7 Deltagelse på kurs etc. - Bistand overordnet ROS-analyse i Flatanger kommune Bistand til ROS-analyse oppvekst Flatanger kommune Bistått i forbindelse med internrevisjon i Overhalla kommune - Inneklimadag Helsedirektoratet - Seminar om byggeavfall og miljøgifter - Kurs om sensibilisering Helsedirektoratet - Fagmøte Helseplager tilskrevet miljøfaktorer Helsedirektoratet - Holdt foredrag om miljørettet helsevern metodikk for Indre Namdal kommunene - Deltatt på Fylkeskommunens møte om trafikksikkerhet 8 Inneklimakartlegging Igangsatt ny spørreundersøkelse blant foresatte og elever ved Høknes barneskole, arbeidet ikke avsluttet 26

27 9 Deltagelse på tilsyn utført av Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet anbefaler at helsemyndigheter som har ansvar for folkehelse deltar på tilsynsbesøk. Kommuneoverlegen har vært representert ved et tilsyn Status folkehelsekoordinator Sissel Pettersen er ansatt som folkehelsekoordinator for MNS og Osen kommune. I 2013 har Stine Strand hatt et vikariat i 50 % stilling fram til og i 40 % stilling fra og med I denne perioden har Sissel Pettersen vært engasjert i et prosjekt i 50 % stilling for Midtre Namdal i regi St Olavs Hospital. Stine Strand har i perioden januar mai 2013 blant annet arrangert Mini-røris/Røris kurs, planlagt og gjennomført ernæringskurs - BRA MAT kurs for Overhalla, Namsos og Osen. I tillegg har hun hatt ernæringsoppdrag for Namdalseid og Fosnes Aktivitetsmidler fra Nord-Trøndelag fylkeskommune Hver kommune får aktivitetsmidler fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, beløpet består av et grunnbeløp og et beløp utregnet etter innbyggertall. I 2012 fikk kommunene i MNS kr ,- i aktivitetsstøtte. Folkehelsekoordinator har vært med i prosessen i noen kommuner hvor pengene har blitt tildelt ulike satsninger i kommunene beskrevet i handlingsplaner. Pengene brukes til helsefremmende og forebyggende aktiviteter, og kommunene får til mye bra tiltak av små summer Frisklivstilbud Kommunene har kommet ulikt i opprettelse av frisklivstilbud. Frisklivstilbud består av individuelle helsesamtaler, fysisk aktivitet i gruppe, ernæringskurs og/eller røykeslutt. Frisklivsperioden er vanligvis 3 måneder. Deretter motiveres deltageren for å delta i ordinære aktiviteter i kommunen. Folkehelsekoordinator har deltatt i prosessen ved å lede UP 10 i Helhetlige helsetjenester. Etter at UP10 er avsluttet ble det besluttet at folkehelsekoordinator skulle ha ansvar for å invitere kommunene med på felles møter og erfaringsutveksling/ulike tema. I tillegg til å bistå kommunene ved behov. Namdalseid og Overhalla har pr i dag egne frisklivstilbud i tråd med veileder. Overhalla kommune har fått til et godt samarbeid med Skage frivilligsentral når det gjelder frisklivstilbud. Fosnes kommune har frisklivsdag på helsesentret annenhver fredag med ulike tema. De har to instruktører i Bra Mat kurs og er i gang med kurs innen motiverende intervju som brukes i helsesamtalen. Namsos kommune har ikke kommet i gang med frisklivstilbud, men har to sertifiserte røykesluttkurs instruktører og to Bra Mat instruktører. I tillegg har de et godt tilbud til seniorer med mange helsefremmende og forebyggende aktiviteter på Seniorhuset i Namsos. Osen har tre ulike fysisk aktivitets tilbud til voksne + individuell helsesamtale Kurs for barnehageansatte og ansatte i skole Folkehelsekoordinator i MN og Indre Namdal arrangerte kurs i Røris og Mini-Røris for personale i skole (1. 4. klasse) og barnehageansatte. Røris og Mini-Røris er et bevegelsesprogram med musikk utarbeidet av Friskis & Svettis Norge for blant annet skoleelever og barnehagebarn. Kurset ble finansiert med midler fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og midler fra hver kommune. 131 deltagere Næring for læring HINT, Indre og Midtre skoleutvikling og MNS har fått midler til prosjektet Næring for læring kantinemat for og av skoleelever (Namdalsmidler kr ). Dette er et samarbeidsprosjekt for å se på hva som serveres på skolekantiner og vurdere om det bør 27

28 gjøres endringer. Vernepleierstudenter og ernæringsfysiolog har sammen med Namdalseid skole og Statland skole laget et tilbud som har gått over 10 uker. Prosjektet evalueres våren 2014 med fokusgruppeintervju Helsefremmende fokus i sykepleie Folkehelsekoordinator har vært prosjektdeltager i Helsefremmende fokus i bachelorutdanningen for sykepleiere, HINT Namsos og Levanger, Friskgården Grong, Midtre Namdal samkommune og Levanger kommune. Målet er å implementere helsefremmende kommunikasjon i sykepleie og det er arrangert undervisning, fagdager og prosjektmøter i løpet av året. Lærere, studenter og praksisveiledere i kommunene er målgruppen. Prosjektet avsluttes i 2013 med evaluering i form av fokusgruppeintervju og deretter en sluttrapport. Rapporten presenteres våren Behandling av barn, unge og familier med overvekt i 1. linjetjenesten, Sunne Steg MNS, Flatanger kommune og Osen kommune er med i et prosjekt i regi St Olavs hospital hvor man skal utarbeide et behandlingstilbud for barn, unge og familier med overvekt og fedme i et samkommuneperspektiv. Haram kommune og Trondheim kommune deltar også med små- og storkommuneperspektiv. I tillegg deltar Sykehuset Namsos, Sykehuset Ålesund, Røros rehabilitering og Muritunet. Midtre Namdal startet tilbud til barn, unge og familier høsten 2013 med individuelle tilbud i egen kommune og samkommunalt tilbud i form av helgesamlinger. Maia Skaret Engblom er ansatt i 30 % stilling som leder for tilbudet. Ansatte som deltar fra MNS får tilbud om felles veiledning etter hver helgesamling for kunnskapsutveksling og kunnskapsutvikling. Maia S. Engblom reiser ut til kommunene for veiledning og samtaler med både ansatte og deltagende familier. 14. oktober 2013 ble det holdt fagdag i Namsos, hovedsakelig for involverte i Sunne Steg. Representanter fra St Olavs og Røros rehabilitering underviste. 37 deltagere og reportasje i Midt-Nytt. Det er plass til inntil 10 familier på Sunne Steg, og vi har 7 familier som deltar. Erfaringer så langt viser at ansatte som har deltatt i Sunne Steg, benytter erfaringer og materiale til flere familier enn de som deltar på det opprinnelige opplegget. Fosnes kommune har også kommet i gang med et undervisningsopplegg for barn, foreldre og ansatte i barnehage og skole. Dette i regi helsesøster og diabetessykepleier Tilskudd til folkehelseprosjekter En stor del av folkehelsearbeidet består av det arbeidet som gjøres av frivilligheten. Folkehelsekoordinator har bistått en del frivillige i det å søke eksterne midler for å få gjennomført ulike prosjekter; I 2013 har Bergløypa som ligger i Overhalla kommune blitt tildelt av Gjensidigestiftelsen og Mental Helse, Overhalla har fått midler fra Extra stiftelsen. I tillegg har Nord-Trøndelag fylkeskommune gitt Nordfjellet rundt en støtte til et forprosjekt på kr ,-. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommune og frivillige for å prøve å knytte turtraseene sammen i en rundløype for blant annet bedre utnyttelse av tråkkemaskin. Videre bistått Fysak Bangsund, Namsos, til å søke midler for Hageloftet Planarbeid Kommunene skal i følge Folkehelselovens 5 ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. I tillegg skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer ( 7). Folkehelsekoordinator deltar i denne prosessen i tre kommuner, og arbeidet videreføres i

29 Rusforebygging Deltar i prosjektgruppa til PREMIS, rusforebyggende arbeid i Overhalla, nå På Tvers gruppa. Møte sammen med Fosnes kommune og Fylkesmannen for eventuelt deltagelse i DELTA. Møte med Namdalseid kommune vedrørende rusarbeid. Deltar/har deltatt i følgende: Ulike folkehelsemøter i de ulike kommunene i Midtre Namdal Nettverksmøter med folkehelsekoordinatorer i Nord-Trøndelag arrangert av Nord- Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Representant fra MNS i Kompetansenettverket i forebyggende og helsefremmende arbeid i Nord-Trøndelag (Kommune, helseforetak, HUNT, Fylkesmann, Fylkeskommune) Representant fra MNS i nettverksgruppe for frisklivstilbud i Nord-Trøndelag i samarbeid med Fylkesmann, Fylkeskommune, Helseforetak, Verdal kommune og Værnes regionen. Prosjektgruppemedlem i Overvekt og Folkehelse, St Olavs Hospital Undervist for Masterstudenter på NTNU mars og april 2013, helsevitenskap; Forankring av folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid i Midtre Namdal og presentasjon av hvordan etablere forebygging og behandling av barnefedme i en kommune Status samfunnsmedisin og smittevern Arbeid med deltagelse i prosjektet kommunale ØHJ senger har tatt mye av tiden høsten 2013 samt forberedelse til innføringen av nødnett og felles legevaktssentral. Med hensyn til smittevern har 2013 forløpt uten store pandemier. Vi har generelt i vårt distrikt en del tilfeller av tuberkulose og hepatitt som settes i sammenheng med andelen asylsøker/flyktninger Ressursinnsats drift Personalressurser 2011 Personalressurser 2013 Årsverk Ansatte Sykefravær Årsverk Ansatte Sykefravær Kommuneoverlegen 1,58 2 1,58 2 3,6 % Folkehelse Legevakttjenesten 0,9 0,9 19,1 % Økonomi Økonomisk oversikt drift pr Tjenester R2011 R2012 B2013 R2013 Avvik Kommuneoverlegen MNS legevakt

30 3.6.8 Utfordringer framover 3.7 NAV Samhandlingsreformen er igangsatt for å sikre et likeverdig helsetilbud til alle innbyggere i vårt område. Det eksisterer fortsatt mange utfordringer i god samhandling rundt pasienten som vil kontinueres i Det er et kommunalt ansvar for kommunene å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Det å finne gode kartleggingsverktøy samt føre dette arbeidet videre vil behøve mer ressurser fremover. Drift av legevakt med hensyn til implementering av nødnett og ny legevaktssentral vil kreve fokus i Beskrivelse av fagområde Leder for enheten: Geir Tore Buvarp Fagområdet har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Midtre Namdal samkommune i henhold det til enhver tid gjeldende delegasjonsreglement, med unntak av oppgaver som er organisert i spesialenheter og forvaltningsenheter. Minimumsløsning for kommunale tjenester i NAV er definert som Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og Velferdsetaten. I tillegg har kommunene overført oppgaver innenfor: Husbankens bostøtteordning Husbankens startlån (med unntak av Overhalla) Ressursinnsats drift Personalressurser pr Årsverk 2011 Årsverk 2012 Årsverk 2013 Stat 18,5 18,5 18,5 Kommune 12,2 13,9 13,9 Tabell 1 Årsverk i NAV Sykefravær nærvær Utvikling i sykefravær pr Sykefravær 2011 Sykefravær 2012 Sykefravær 2013 Statlige ansatte (inkl. Flatanger) 9,8 % 13,2 % 10,1 % Kommunalt ansatte 3,5 % 5,6 % 1,2 % Tabell 2 Sykefravær i NAV Fraværet er i all hovedsak knyttet til forhold utenfor arbeidsplassen Mål og måloppnåelse Økonomi I tråd med lav arbeidsledighet har kommunenes kostnader innenfor økonomisk sosialhjelp ikke hatt vesentlig økning. Vi ser at den svake trenden med nedgang i utbetalinger har stagnert i De som står utenfor arbeidsmarkedet i dag, krever betydelig større innsats fra NAV for å komme nærmere arbeid eller skole. Det har vært en meget krevende oppgave å holde god nok oversikt da regnskapsrapportene også i store deler av 2013 har hatt mangler og feil. Videre har det periodevis vært betydelige 30

31 forsinkelser i fakturahåndtering i regnskapsavdelingen, som har medført både kostnader og en betydelig omdømmeutfordring Økonomisk oversikt drift pr Tjenester R2012 B2013 R2013 Avvik Sosial rådgivning og veiledning Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Tabell 3 Budsjett og regnskap Tiltak pr kommune Ser vi på de to største postene i tiltaksregnskapet ser disse slik ut pr kommune: Tjenester (tall i hele 1000) R2012 B2013 R2013 Avvik Kvalifiseringsordningen Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Økonomisk sosialhjelp Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Tabell 4 Fordelt på kommune Tjenesteproduksjon Aktivitet i 2013 Vi ser etter hvert gode effekter av samarbeidet i samkommunen. Felles saksbehandlermøter i gir oss mulighet for å finne gode felles metoder for å gi brukerne en mest mulig lik behandling og veiledning. I den sammenheng er innføring av Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging et viktig tiltak. Denne gir oss en felles tilnærming uavhengig av størrelse på kontor eller geografi. Fylkesmannen hadde tilsynsbesøk i Overhalla og gjennomgikk kvalifiseringsordningen (KVP). Gjennomgangen avdekket ingen avvik. Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet personer som er eller står i fare for å bli langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp kan søke. Det er en rettighet på lik linje med økonomisk sosialhjelp. 25 Antall på kvalifiseringsprogrammet (KVP) Fosnes Namdalseid Overhalla Namsos Måltall Kvalifisering 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Tabell 5 Antall på KVP

32 Aldersfordeling Den største gruppen er personer mellom år. Ungdomsgruppen dvs. de under 25 år, er fortsatt for stor og vi arbeider kontinuerlig for å redusere denne. Etablering av ungdomsteam skal gi tettere og bedre oppfølging, men internt sykefravær har ført til at vi ikke har lyktes godt nok her. 300 Aldersfordeling < 24 år år år 67 år > 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Tabell 6 Aldersfordeling 2013 Arbeidsledigheten i Midtre Namdal (Inkl. Flatanger) er generelt lav. Relativ endring i antall helt ledige i Nord- Trøndelag viser en økning. Flere av bykommunene i fylket har opplevd markert nedgang i arbeidsledigheten i løpet av 2012, og ser i 2013 at ledigheten er på tur opp. Tabell 7 Relativ endring i antall helt ledige siste år (des. 2013) Innvandrere Av helt ledige ser vi at andelen innvandrere som er helt ledige er redusert fra 20 % i 2011 til 16 % i Dette er en gledelig utvikling og kan ha bakgrunn i at vi har satt inn ekstra ressurs for å ha større fokus på dette. Vi ser at norskkunnskap blir stadig viktigere for å komme i arbeid. Mange arbeidsgivere stiller krav til norskkompetanse for å sikre at både arbeidsoppgaver og sikkerhetsforskrifter blir forstått og etterlevd. 32

33 Tabell 8 Andel innvandrere av alle helt ledige (des. 2013) Hovedkilde til livsopphold domineres av to grupper i 2013 som tidligere år. Det er supplerende ytelser til personer som mottar trygd/pensjon og de som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Det kan stilles spørsmål om de statlige stønadssatser er tilstrekkelig for å ha et verdig liv og en anstendig økonomi. Normalt skal en pensjon være tilstrekkelig for livsopphold, men vi ser stadig at dette ikke er mulig med dagens kostnadsnivå. Gjeld og disponering Det har vært en betydelig økning i antall gjeldssaker. Gjeldsrådgiving er meget krevende og sammen med disponeringsavtaler tar dette mye av tiden til saksbehandlerne. Nedgangen i juni/juli skyldes underrapportering grunnet ferieavvikling. Det ble i 2013 startet et gjeldsprosjekt i NAV Nord-Trøndelag, der det skal etableres 1-2 kompetansesenter i fylket. Midtre Namdal er representert i styringsgruppen, og det arbeides godt i prosjektet Gjeld og disponeringssaker Gjeldssaker Disponeringsavtaler Tabell 9 Gjeld- og disponeringssaker 2013 Klagesaker Antall klagesaker kan gi oss en formening om kvaliteten på saksbehandlingen. Vi har et relativt lavt nivå av klagesaker. Klagesakene er også et retningsgivende virkemiddel for vår 33

34 praksis i tilfeller der Fylkesmannen gir klager medhold og vi endrer da våre rutiner for å tilpasse oss dette. Det har totalt vært 15 klagesaker i Klagesaker Klagesaker 0 Tabell 10 Klagesaker 2013 Bostøtte og Startlån NAV administrerer bostøtte for alle kommunene og startlån for alle med unntak av Overhalla har ført med seg mye arbeid mht. startlån og husbankens retningslinjer som er relativt uklare og gir mulighet for både å prioritere bosetting og/eller sosialfaglig begrunnelser i forhold til vanskeligstilte. På høsten kom det innskjerpinger fra regjeringen og ungdom i etableringsfase ble tatt ut fra målgruppen. Fortsatt er det mange som opplever store forskjeller mellom kommunene og den enkelte kommunes vurderinger Utfordringer framover (2014) Gjennomføre systematisk og tett samarbeid med arbeidslivet i Midtre Namdal for å oppnå målsettingene bl.a. i sosialpolitisk plan, slik at flere med nedsatt arbeidsevne går til arbeid, skole eller avklares til andre varige ordninger. Færre arbeidsledige med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet, for å sikre økt deltakelse i arbeidslivet for langtidsmottakere av sosial stønad eller som står i fare for å bli det. Videreutvikle ungdomsteam i Midtre Namdal, som skal ha hovedfokus på ungdom under 25 år og utprøving av aktivitetskrav for sosialhjelpsmottakere.. Sikre personer med gjeldsproblemer en kvalitativ god hjelp og veiledning i en tidlig fase Forbedre og effektivisere de kommunale tjenestene i NAV. Sikre et faglig og kvalitativt godt tilbud til alle brukere. Innføre balansert målstyring innenfor ulike deler av de kommunale oppgavene i NAV. Tett og forpliktende samarbeid med flyktningetjenesten, vekst- og attføringsbedriftene, barnevernstjenesten, rus- og psykiatritjenesten og Namsos Opplæringssenter Fokus på språk og arbeid overfor fremmedspråklige. 3.8 Utvikling Beskrivelse av resultatenhet Leder for enheten: Odd Arne Flasnes Formålet med MNS Utvikling er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med nærings- og samfunnsutvikling under ledelse av samkommunestyret som har det overordnede ansvar for næringspolitikk og tilrettelegging for næringsutvikling. MNS Utvikling er kommunenes førstelinjetjeneste i forhold til lokalt næringsliv og Innovasjon Norge og yter støtte til fornyelse, omstilling og etableringer i regionen. Ordningen skal bidra til økt 34

35 kompetanse i arbeidet med næringsutvikling og samfunnsutvikling. MNS Utvikling arbeider for de 4 kommunene som deltar i samkommunen som til sammen utgjør innbyggere, dvs. nærmere 50 % av Namdalens befolkning Tilrettelegging for ny virksomhet Diskusjonspartner vedr. etablering/utvikling av forretningsmodell/forretningsplan, herunder veiledning i søknadsprosesser. Formidler tilbud om etablereropplæring, kontakt med offentlige myndigheter og ulike fagmiljø, andre bedrifter og investorer. Informasjon om offentlige støtteordninger. Utarbeider næringsfaglige vurderinger for arbeidssøker via NAV. Saksbehandler søknadsprosjekter for regionalt næringsfond der søker er innenfor lokalt/regionalt marked. Tilbyr inntil 10 timer veiledning kostnadsfritt til den enkelte etablerer. Gir praktisk hjelp om aktuelle tomter og lokaliteter for en eventuell etablering Tilrettelegge for og delta i utviklingsarbeid i eksisterende bedrifter/næringsliv Oppsøker og tar initiativ til utviklingstiltak der bedriftene inviteres til å delta. Informerer om offentlige virkemidler og kan foreta forhåndsvurderinger i forhold til finansieringssaker. Kan tilrettelegge for etablering av nettverk mellom bedrifter og bedrifter/offentlige myndigheter. Formidler kontakt med fagmiljø/forskningsinstitusjoner/bedrifter etter behov. Deltar som diskusjonspartner sammen med bedriften ved bedriftsutviklingsprosjekter. Saksbehandler søknadsprosjekter for det regionale næringsfondet (egen orientering for søkere er utarbeidet). Gir praktisk hjelp om aktuelle tomte- og lokaliteter for en eventuell etablering. Veilede bedriften i forbindelse med søknadsprosesser Være samkommunens faginstans i utviklingsspørsmål Initiere, etablere og delta i regionale og lokale utviklingsprosjekter. Utarbeider og gjennomfører regionale utviklingsprosesser og utviklingsprogram. Er saksbehandlere for samkommunen i næringssaker. Kan forestå den daglige ledelsen av kommunale næringsbygg, herunder drift og utbyggingsprosjekter. Forvalter økonomiske virkemidler på vegne av regionen. MNS Utvikling er samkommunens førstelinjetjeneste overfor lokalt næringsliv og yter støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. Bistår kommunene i arbeidet med utvikling av offentlige infrastrukturtiltak. 35

36 3.8.2 Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjon Omfang 2010 pr Omfang 2011 pr Omfang 2012 pr Omfang 2013 pr Veiledning etablerere Veiledning/møter med bedrifter Prosjektledelse Daglig ledelse av selskaper Forvaltning av regionalt næringsfond Initiering av utviklingsprosjekter Ressursinnsats drift Personalressurser pr Avdelinger Årsverk 2011 Årsverk 2012 Årsverk 2013 Hovedkontor Namsos 3,3 3,3 3 Avdelingskontor Fosnes Sekretær 0,3 0,2 0,3 Prosjektleder mobil-/bredb. 1 Sum: 4,6 4,5 5, Sykefravær Utvikling i sykefravær pr Avdelinger Tiltak Sykefravær 2011 Sykefravær 2012 Sykefravær 2013 Hovedkontor Namsos Ingen Avdelingskontor Fosnes Ingen 0 8 0,6 Sum: 0 8 0, Mål og måloppnåelse MNS Utvikling har ikke hatt noen målparametere utenom de målene som er definert i Utviklingsplan for Midtre Namdal. Denne planen er ikke ment å være et styringsprogram for kontoret, men et verktøy for partnerskapet i den hensikt å legge til rette for en positiv næringsutvikling i regionen. Det redegjøres under for aktuelle måleparametre Nyetablerte bedrifter i Midtre Namdal samkommune i 2013 Som vi ser av tabellen nedenfor ble det etablert 165 bedrifter i Midtre Namdal samkommune i 2013 mot 152 nye foretak i Dette er en økning på 7 % i forhold til året før. Andelen kvinner ligger på 15 % som er meget lavt og aldersfordelingen viser at 17 % av etablererne er under 35 år. Dette er en økning på 3 % i forhold til året før. Av etablerere under 35 år er 39 % kvinner. 36

37 Namsos Namdalseid Overhalla Fosnes År 2013 År Nyetablerte bedrifter som har fått veiledning i 2013 For 2013 har 48 % av de som etablerte ny bedrift i vår region fått veiledning/oppfølging av MNS Utvikling. Grunnen til at det ikke er flere, kommer av at det er relativt mye nyregistreringer innen eiendom, en del innen jordbruk/skogbruk og innen helse som ikke etterspør våre tjenester, videre søker en del tilbud om Etablereropplæring og Alkymisten Eksternt tilførte virkemidler i 2013 For 2013 ble det fra Innovasjon Norge tilført 52,3 mill. kroner til bedrifter i Midtre-Namdal samkommune mot 64,3 mill. kroner i Dette er en nedgang på 12 mill. kroner sammenlignet med Regionalt Næringsfond 2013 Totalt tilført ramme for det regionale næringsfondet i 2013 var på kroner hvorav det ble gitt tilsagn om tilskudd på til sammen kroner. Fordelingen mellom fellesprosjekter og kommuner følger av nedenstående tabell. Kommune/År Fosnes Overhalla Namdalseid Namsos Felles MNS Sum Typiske fellestiltak MNS for 2013 har vært Gründerlab, samferdselsprosjektet i Namdal, Visit Namdal SA, mobil- og bredbåndprosjektet i MNS. Indikatorer forvaltning av regionalt næringsfond 2013 Indikator Mål Resultat 2013 Avvik Næringsutvikling 90 % 86 % - 4 % Kompetanseutvikling 50 % 38 % - 12 % Innovasjon 40 % 30 % - 10 % Internasjonalisering 20 % 5 % - 15 % Ungdom 20 % 16 % - 4 % 37

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre

Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre Dato: 28.05.2009 Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre Vedtatt i Fosnes kommunestyre xx/xx. 2009, sak xx/xx Vedtatt i Namdalseid kommunestyre xx.xx. 2009, sak xx/xx Vedtatt i Namsos

Detaljer

Årsberetning Midtre Namdal Samkommune

Årsberetning Midtre Namdal Samkommune Årsberetning Midtre Namdal Samkommune 2010 31.mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG

ÅRSBERETNING 2011 ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG ÅRSBERETNING 2011 1 ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2016/5194-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite

Detaljer

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL»

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger kommune Osen kommune H T T P : / / WW W. M I D T R E - N A M D A L. N O 1 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune MIDTRE

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Komite barn, helse og velferd

Komite barn, helse og velferd Møteinnkalling Utvalg: Komite barn, helse og velferd Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2011/320-25 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 18.09.2012

Detaljer

Juridiske samarbeidsformer

Juridiske samarbeidsformer Juridiske samarbeidsformer Administrativt vertskommunesamarbeid ( 28b) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd ( 28c) Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Samarbeid etter lov om interkommunale

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Barnevern Saksmappe: 1/1444-2 Saksbehandler: Karin Bergstrøm Saksframlegg STATUSRAPPORT FOR BARNEVERNTJENESTEN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2010/5729-2 Saksbehandler: Anne Berit Løvhaugen Saksframlegg Sosialpolitisk plan 2011-2014 for Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2010/9526-10 Saksbehandler: Tor Brenne/Sissel Pettersen Saksframlegg Folkehelseplan for Midtre Namdal 2011-2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Status arbeidet med søknad om ISK 3 Orientering kommunestyret

Status arbeidet med søknad om ISK 3 Orientering kommunestyret Innherred samkommune Status arbeidet med søknad om ISK 3 Orientering kommunestyret 29.9.2008 1 Rådmann Rudolf Holmvik 2www.innherred-samkommune.no Vedtak i samkommunestyret 15. mai 08 1. Samkommunemodellen

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg

Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Indre Namdal Indre Namdal (IN) omfatter 6 kommuner. Har formalisert IKTsamarbeidet i eget selskap. Region med

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet?

Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet? Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet? Hva vektlegges for åmøte et økt ansvar og fokus på rehabilitering? Eva Fiskum Prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.05. 2015 Møtetid: Kl. 10.30 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Namsos kommune. Økonomisjefen. Notat. Årsberetning 2009 - Resultatenhet. Fagsjef Svein Arild Rye Resultatenhetsleder Trine Ahlin PPT

Namsos kommune. Økonomisjefen. Notat. Årsberetning 2009 - Resultatenhet. Fagsjef Svein Arild Rye Resultatenhetsleder Trine Ahlin PPT Namsos kommune Økonomisjefen Notat Til: Fra: Fagsjef Svein Arild Rye Resultatenhetsleder Trine Ahlin PPT Referanse 2010/244-1 12.01.2010 Dato Årsberetning 2009 - Resultatenhet 1. Beskrivelse av resultatenhet.

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tønsberg Dato: 03.05.2016 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne Møtende

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim Samfunnsmedisin på kommunalt nivå Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim En liten innledning på vegne av oss alle > Ramme og målsetning for dagen > Lovgrunnlag > Generelt

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 VEDTATT

ÅRSBERETNING 2015 VEDTATT ÅRSBERETNING 2015 VEDTATT 17.06.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4 Utviklingsoppgaver

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE Vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11. 2009, sak 78/09 og Levanger kommunestyre 18.11. 2009, sak 62/09 I Allmenne bestemmelser 1 Navn og medlemskommuner Innherred

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013 Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 07.nov. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal Samkommune... 5 3 Organisering... 5 3.1 Politisk organisering...

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer