Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010."

Transkript

1 Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 Skjønhaug Borettslag FORRETNINGSORDEN 1. Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til Lov om borettslag og borettslagets vedtekter. 2. Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller av en møteleder valgt av generalforsamlingen. 3. Møtelederen skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til lov og vedtakter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen legger møteleder fram en plan for gjennomføringen. 4. Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over saker som behandles og alle vedtak som treffes av generalforsamlingen. I protokollen føres alle valg samt eventuelle protokolltilførsler som generalforsamlingen fatter vedtak om å ta inn. 5. Alle forslag skal så langt det er mulig, leveres skriftlig til møtelederen med forslagsstillerens navn og leilighetsnummer. 6. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Innledningsforedrag må ikke overstige 5 minutter Øvrige innlegg skal ikke overstige 3 minutter for første innlegg og 2 minutter for de øvrige. Møteleder har rett til å la styrets representanter få utvidet taletid for å svare på spørsmål som er stilt. 7. Ordet til forretningsordenen gis 1 gang til hver sak og med en taletid på høyst 1 minutt. 8. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan ikke trekkes hvis noen motsetter seg dette. 9. Hvis et forslag eller en sak foreslås utsatt, skal møteleder sørge for at forslaget om dette blir satt under votering før en fortsetter debatten. Tidspunktet for forslagets behandling må samtidig fastsettes.

3 Side 3 Skjønhaug Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Skjønhaug Borettslag avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl i storstua, Lindebergåsen 15 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn E) Godkjenning av forretningsorden 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010 A) Årsberetning og regnskap for 2010 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital C) Årsberetning for utvalgene (side 26 31) 3. GODTGJØRELSER (side 31) A) Styret B) Revisor C) Byggekomité D) Godkjenning av etterbetaling 4. INNKOMNE FORSLAG (side 32) A) Forslag fra J. P. Holst l om at borettslaget gjør om eksisterende lån til et IN-lån slik at beboerne får muligheter til å innfri sin gjeld spørsmål om hvorfor borettslaget kun kan ha 2 aktive IN-lån 5. VALG AV TILLITSVALGTE (side 33-34) A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av inntil 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av utomhusutvalg for 1 år G) Valg av velferdsutvalg for 1 år H) Valg av avisredaksjon for 1 år Oslo, Styret i Skjønhaug Borettslag Arne Andersen /s/ Jens Lind /s/ Aina Sprauten /s/ Sigurd Moe Hetland /s/ Rolf Arne Bertheussen /s/

4 Side 4 Skjønhaug Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Arne Andersen Lindebergåsen 19A Nestleder Jens Lind Lindebergåsen 3B Styremedlem Aina Sprauten Lindebergåsen 1C Styremedlem Sigurd Moe Hetland Lindebergåsen 13A Styremedlem Rolf Arne Bertheussen Lindebergåsen 3A VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Britt-Sissel Haglund Lindebergåsen 5D Varamedlem Frank Spidsberg Lindebergåsen 21B Varamedlem Gerd Frydenlund Lindebergåsen 13C Varamedlem Britt Borgan Lindebergåsen 19A DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Arne Andersen Varadelegert OBOS generalforsamling Jens Lind VALGKOMITEEN Jan G Andersen Lindebergåsen 11 Helge Kolle Lindebergåsen 13C Linda Kandola Lindebergåsen 19A May Hilde Andersen Lindebergåsen 25B Greta Øyen Lindebergåsen 11 UTOMHUSUTVALG: Greta Øyen Lindebergåsen 11 Turid Degnæs Lindebergåsen 1A Richard Johannessen Lindebergåsen 9A Oda Schjelderup Lindebergåsen 11 Tove Røgeberg Lindebergåsen 5D Vibeke Gulbrandsen Lindebergåsen 5D Fra styret Jens Lind Lindebergåsen 3B AVISREDAKSJON: Jan G. Andersen Lindebergåsen 11 Marit Sletta Lindebergåsen 13A Sigurd Moe Hetland Lindebergåsen 13A Frank Skaren Lindebergåsen 21A Ann-Kristin Torgersen Lindebergåsen 21A Jørg Ulrich Paul Kuhnt Lindebergåsen 11 Bengt Laingen Lindebergåsen 19A

5 Side 5 Skjønhaug Borettslag VELFERDSUTVALG: Jan G. Andersen Lindebergåsen 11 Margunn Berdal Lindebergåsen 15B Richard Johannessen Lindebergåsen 9 Rolf Johnsen Lindebergåsen 21B Anders Aspaas Lindebergåsen 5C Linda Kandola Lindebergåsen 19A May-Hilde Andersen Lindebergåsen 21B Thi Ngoc Mai Phan Lindebergåsen 19A Mette Olsen Lindebergåsen 17 May Kristoffersen Lindebergåsen 1C Ghada Bjørsnøs Lindebergåsen 9A Kristina Kivelæ Lindebergåsen 13B Berit Uri Lindebergåsen 7 Tove Mikalsen Lindebergåsen 21A Britt Borgan Lindebergåsen 19A Fra styret Sigurd Moe Hetland Lindebergåsen 13A FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Alna bydel i Oslo kommune og har adresse: Lindebergåsen 1-21 Borettslaget består av 318 andelsleiligheter, fordelt på 11 bygninger. Tomten, kjøpt i 1986 er på ,7 m 2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: Første innflytting skjedde i Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

6 Side 6 Skjønhaug Borettslag STYRET Styret har kontor i Lindeberg-åsen 13C. Styreleder har hatt kontortid mandag-fredag mellom kl og kl Styrerommet har telefon og e-post Kontoret er også bemannet mandager fra kl til kr da det selges polletter til vaskeri og solarium. Parkeringsbevis for gjester som trenger parkering utover 3 døgn og søknadsskjema for reservert plass for bil nr 2 kan hentes når kontoret er bemannet. Styret har egen postkasse utenfor kontoret. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE Vaktmester Tom Ingar Johansen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Lindebergåsen 11. Vaktmester kan kontaktes på telefon mellom kl og kl Beskjed kan gis på e-post på mobilsvar eller i postkassen utenfor kontoret. Vaktmesteren har fri lørdag, søndag og helligdager. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i PARKERING Borettslaget har 14 parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret. NØKLER/SKILT Rekvisisjon kan fås på kontoret kl til kl mandager. Beskjed om ønsket nøkkel kan også legges i postkassen til styret eller vaktmester. Skilt til postkasse skal bestilles hos styret ved å legge skjema i styrets postkasse snarest mulig etter endring/ innflytting. Melding om endring av navn på display til porttelefon kan legges i styret eller vaktmesters postkasse eller sendes som e-post. VASKERI Fellesvaskeriene er i nr. 1,9,13 og 19 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Polletter se under punkt styret. RENHOLD Borettslaget har avtale med et firma om renhold av fellesarealer og trapper. KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt

7 Side 7 Skjønhaug Borettslag over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOSkonsernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep krever autorisert installatør og vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Det gis opp til 25 % rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon dersom samtalekostnaden overstiger 5000,-. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr. samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. Den enkelte beboer får fri etablering av ADSL Bredbånd ved bestilling via internett og 10% rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15% på ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control og surfprat abonnement). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst: bestill obos Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på KRAFTLEVERANSE TIL SELSKAPETS FELLESANLEGG Borettslaget får levert kraft til fellesanlegg fra ISTAD Kraft AS FELLESMÅLING OG FELLES INNKJØP AV STRØM Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. Ved salg av leiligheten eller eierskifte må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut (Skjema fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på telefon eller internett På denne internettadressen kan du også finne oversikt over strømforbruk i egen leilighet. Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. Det totale strømforbruket i borettslaget i 2010 var kwh til en kostnad på kr Av dette gjaldt 60 % av forbruket og 61 % av kostnadene leilighetene. I 2009 var strømforbruket kwh til en kostnad av kr ,-. 56,1 % av forbruket og 59,6 % av kostnadene gjaldt leilighetene.

8 Side 8 Skjønhaug Borettslag ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har tidligere lagt til rette for at andelseiere kan innbetale sin andel av opprinnelig fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir normalt andelseier adgang til å innbetale sin andel av fellesgjelden. Dette lånet er imidlertid innfridd i sin helhet 1. juli AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader ( teoretisk leie ). OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FREMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Styret har bestemt at det skal brukes et eget skjema for søknad om bruksoverlating. Se bak i heftet. Søknader som ikke kommer på vårt søknadsskjema vil bli midlertidig avslått. Søkeren vil bli anmodet om å benytte riktig søknadsskjema. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til styret på e-post eller til OBOS på telefon Det er registrert 23 bruksoverlatinger i borettslaget pr inkl. juridiske andelseiere. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer

9 Side 9 Skjønhaug Borettslag i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. OBOS Skadeforsikring AS krever differensiert egenandel. Ved vannskader er egenandelen kr ,- og ved øvrige skader er egenandelen på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar (indre vedlikehold). INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Dersom det skulle oppstå skader som gjør leiligheten ubeboelig for en periode, er det innboforsikringen som dekker merkostnadene til å leie erstatningsleilighet. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. Borettslaget har avtale med Norsk Brannvernforening om årlig kontroll av brannsikringsutstyr i leilighetene. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø

10 Side 10 Skjønhaug Borettslag Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Frank Spidsberg er den i styret som har hatt ansvaret for internkontrollen i borettslaget. Han har sjekket lekeplassene sammen med vaktmesteren. Det er gjort tiltak for å sikre at lekeplassene er i henhold til forskriftene. I forbindelse med de bygningsmessige arbeidene i borettslaget har det vært gått vernerunder i forkant av hvert byggemøte. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD Betongreparasjoner og maling av fasader Ombygd heis i 5A, B, C, E og F Betongreparasjoner i garasjen i Lindebergåsen 7, 9, 15, 17 og garasjehus Ombygd heis i 5 D Lagt grunnmurspapp og utbedret leiligheter underetasjen i nr 9 på grunn av fuktskader Rehabilitert garasjeanlegg G Montert brannslanger og røykvarslere i samtlige leiligheter. Rehabilitert garasjeanlegg G Utskifting av PCB - holdige armaturer i garasjene Utskifting av trapperomsvinduer i Lindebergåsen 5. Utskifting av kjøkkenvinduer i toroms leiligheter i Lindebergåsen Oppussing av lokale i 13c (lokale for Skjønnskriften og spiserom for arbeidere) Utbedret betongskader i parkeringshuset ved Lindebergåsen 17. Innglasset balkonger på nordsiden av Lindebergåsen 5. Utskifting av vindu i soverom i fireromsleilighetene i Lindebergåsen Balofixkraner i toromsleiligheter. Utskifting av stoppekraner og etablert inspeksjonsluker på bad Utskifting av vinduer i nr. 1, gavlvegg øst i Lindebergåsen 5, 7 og 13. Utskifting av Kabel TV anlegget Utskifting av vinduer i nr. 3 og Betongrehabilitering og innglassing av Lindebergåsen 7, 9 11, 15 og Betongrehabilitering og innglassing av Lindebergåsen 1,13,19 og Betongrehabilitering i Lindebergåsen 5. Utbedring av søyler og sidevanger i Lindebergåsen 1, 19 og Automatiske dører montert i heiskupeer i Lindebergåsen Betongrehabilitering i Lindebergåsen 3 og Innglassing av balkonger i Lindebergåsen 3.

11 STYRETS ARBEID I 2010 ble det avholdt 14 styremøter og behandlet 172 saker. Side 11 Skjønhaug Borettslag Større arbeider i 2010 Reparert betong i garasjene i Lindebergåsen 7, 9, 15, 17 og i garasjehus kr Betongreparasjoner og maling av fasader kr Installering av porttelefoner kr Heisreparasjoner á konto kr Brannsikring, kontroll, røysvarslere og batterier kr Sum spesifiserte poster kr Oppfølging av økonomi Styret legger stor vekt på å følge opp økonomien i borettslaget. Ettersom kostnadene ikke påløper jevnt over året, vil det til tider oppstå overskuddslikviditet. Vi har anledning til å sette inn slik overskuddslikviditet på sparekonto i OBOS. Denne kontoen har langt bedre renter enn driftskontoen, men har begrenset antall uttak pr år. Renteinntektene på sparekontoen ble kr ,- i Renteinntektene på driftskontoen var kr 949. Rentene på driftskontoen har kun vært 0,1 % mens rentene på sparekontoen har vært mellom 2,85 og 3,1 %. Merfortjenesten ved vår aktive kapitalforvaltning har dermed vært på kr Grunnen til de høye renteinntektene er at det nye lånet i Terra må tas ut i porsjoner på 7-8 mill kr. Overskytende har blitt plassert på sparekonto og tatt ut etter behov. Garasjene En kontroll av betongen i garasjene viste at det hadde oppstått betongskader som en følge av rustsprengning i garasjene under Lindebergåsen 7, 9, 15 og 17. I garasjehuset ved siden av Lindebergåsen 17 hvor betongen hadde blitt rehabilitert i 2002 hadde det også oppstått omfattende betongskader, sannsynligvis på grunn av metoden som var brukt (kloridutrekk). Styret vedtok derfor å engasjere Vedlikeholds Service AS, som hadde det laveste anbudet, til å rehabilitere betongen og installere katodisk beskyttelse. Katodisk beskyttelse innebærer at det kontinuerlig vil stå på en svak elektrisk spenning som beskytter armeringsjernet mot å ruste. Det er også installert et overvåkningssystem slik at dersom det skulle oppstå nye skader kan disse utbedres på et tidlig tidspunkt. Arbeidene kostet kr Senere ble det oppdaget at det var betydelige betongskader i G5 III (under Lindebergåsen 5A og B). Styret har også bestilt utbedring av betongen i denne garasjen. Disse arbeidene er budsjettert til å koste 1,5 mill kr. Vi har tidligere reklamert ovenfor PA Entreprenør AS på arbeidene som er utført i garasjene G5 I og G5 II og noe er reparert, men en god del gjenstår. Dette vil bli fulgt opp av OBOS Prosjekt AS (OPAS) og av byggekomiteen. Byggekomiteen har deltatt i kontraktsforhandlinger. I den perioden arbeidene har pågått har byggekomiteen deltatt i byggemøter annen hver uke. Det har også vært befaringer etter behov. Fasadene Styret vedtok å gi OBOS Prosjekt AS oppdraget med prosjektadministrasjon i forbindelse med utbedring av betongskader, maling av betongen, vindusutskifting og innglassing av gjenstående balkonger (med unntak for 3 terrasser hvor andelseierne ikke ønsket innglassing). De totale kostnadene er budsjettert til kr inkl mva inklusive avsetning for uforutsett, byggherrereserve og prisstigning med til sammen ca 4 mill kr. Styret valgte å engasjere Vedlikeholdsservice AS til å utføre de bygningsmessige arbeidene selv om dette firmaet hadde det nest billigste tilbudet. Det

12 Side 12 Skjønhaug Borettslag firmaet som hadde det billigste tilbudet hadde for dårlig kredittverdighet og forskjellen var relativ liten. Vedlikeholds Service har senere byttet navn til Consolvo. Byggekomiteen har deltatt i kontraktsforhandlinger. I den perioden arbeidene har pågått har byggekomiteen deltatt i byggemøter annen hver uke. Det har også vært befaringer etter behov. Opptak av lån For å finansiere utbedringen av betong, vindusutskifting og innglassing har styret vedtatt å ta opp et lån i Terra Boligkreditt AS. Lånet var først på 39 mill kr. Senere har vi fått utvidet låneramma til inntil 46 mill kr. Vi kan trekke på lånet etter behov slik at vi slipper å ta opp byggelån. Informasjon Nyhetsbrevet Nytt fra styret har vært sendt ut etter de fleste styremøtene. Nyhetsbrevet har kommet ut 10 ganger i 2010 og har omfattet 81 små og store saker. Det ble avholdt et beboermøte 15. september med stor oppslutning. Sakslista var som følger: 1. Presentasjon av den nye vaktmesteren. 2. Redegjørelse for utskifting av varmtvannsberedere v/johan Haugseth (OBOS Prosjekt). 3. Redegjørelse for utbedring av heisene v/steinar Eriksen (Heiskonsulenten as). 4. Redegjørelse for arbeid med garasjene v/bjørn Hansen (OBOS Prosjekt as). 5. Redegjørelse for utbedring av fasadene inkl innglassing og vindusutskifting v/bjørn Hansen (OBOS Prosjekt as) 6. Arbeidet med plassering/ innpassing av papircontainere v/arne Andersen. 7. Husleiekonsekvenser v/arne Andersen. 8. Eventuelt. Nye beredere Med utgangspunkt i en ENØK analyse vedtok styret å installere nye varmtvannsberedere i borettslaget. Det ble også vurdert å bruke varmepumpe på avtrekksluften for å varme opp vannet. Dette har vært prøvd tidligere men blitt demontert ettersom beboerne klaget over dårlig ventilasjon. Berederne blir installert i De er kostnadsberegnet til ca 1,6 mill kr og vil bli finansiert med et gunstig ENØK-lån. Styret vedtok å engasjere Tore Orvei AS til å gjennomføre dette tiltaket ettersom han hadde det billigste tilbudet. Traktorgarasjen Det elektriske anlegget i traktorgarasjen var ikke i forskriftsmessig stand. Styret vedtok derfor å få dette utbedret. Ansettelse av vaktmester Vaktmester Saksvoll gikk av for aldersgrensen sommeren I forbindelse med dette vurderte styret å engasjere et byrå til å forestå vaktmestertjenestene i borettslaget, men fant at dette ble for kostbart ettersom byråer må fakturere med 25 % mva. Styret ansatte først Torbjørn Uglstad i jobben, men han fant seg ikke til rette og sluttet etter kort tid. Etterpå ansatte styret Tom Ingar Johansen. I forbindelse med opplæring av ny vaktmester har vi hatt stor nytte av Jan Erik Kristiansen som er vaktmester i Reistad borettslag.

13 Side 13 Skjønhaug Borettslag Boning av oppganger Vi mottok tilbud fra Øvre Romerike Drift på nedskuring og boning av trapper og golv i oppgangene. Tilbudet var på kr ,25 inkl mva. Summen utgjør kr 58,- pr leilighet og måned i 1 år. På grunn av arbeidene som var planlagt utført i borettslaget vedtok styret å utsette beslutningen om eventuelt å gjennomføre dette tiltaket til Forretningsførsel Borettslaget har en avtale med OBOS om en såkalt forenklet forretningsførsel. Dette innebærer at styret ufører en god del mer arbeid enn et borettslag med ordinær forretningsførsel. Styret har vurdert å gå over til ordinær forretningsførsel, men da hadde vi måttet betale kr ,- mer i honorar enn det vi betaler nå. Styret har derfor vedtatt å fortsette med forenklet forretningsførsel. Heisene Vi har mottatt melding fra heiskontrollen om at maskineriet og styringen til heisene er slitt og vi har blitt bedt om å forberede rehabilitering av heisene. Styret hadde planlagt å rehabilitere en heis i året for å slippe å ta opp lån. Heisen i Lindebergåsen 5D ble rehabilitert i 2009 av Euroheis AS. For at vi ikke skulle ende opp med at 6 forskjellige leverandører skulle rehabilitere hver sin heis, ble de resterende heisene satt ut på anbud med forutsetning om at en heis skulle rehabiliteres hvert år. Euroheis AS hadde det billigste anbudet og fikk jobben. De foreslo også en framdrifts- og betalingsplan som passet oss bra. Dette innebærer at samtlige gjenstående 5 heiser blir ferdig rehabilitert innen sommeren Betalingen skjer med ¼ i året med start i august 2010, uten rentetillegg. For betalingen som skjedde i august 2010 stillet Euroheis AS bankgaranti fram til leveransen overstiger betalingen. Deretter stiller borettslaget bankgaranti på kr ,-. Etter hvert som det betales avdrag trappes garantien ned med kr ,- pr år. Byggekomiteen har deltatt i kontraktsforhandlinger, byggemøter og ferdigbefaringer. Garasjeporter Styret har vedtatt å skifte ut garasjeporter når de er utslitte. Utslitte porter vil bli byttet ut med porter som har motor og mulighet for fjernkontroll. Det er naturligvis en del misnøye med dette fra beboere som har garasjer med gamle porter, men styret har foreløpig vedtatt å holde fast på den nåværende praksisen. I 2010 vedtok styret å skifte ut porten i Lindebergåsen 7. Fjernkontroller koster kr 600,- og kan kjøpes av vaktmesteren. Feiemaskin Styret har vedtatt å kjøpe inn en mindre, brukt, feiemaskin til bruk i garasjene sammen med Reistad borettslag. Feiing av garasjen har hittil vært en forsømt område på grunn av at vi har vært avhengige av leid hjelp. Styret håper at dette vil bedre seg når vaktmesteren selv kan utføre dette i ledige stunder. Returpunkt Renovasjonsetaten ønsker å opprette et returpunkt i borettslaget. Et returpunkt er en beholder for innsamling av glass og metall, eventuelt også en beholder for innsamling av emballasje. Renovasjonsetaten er også interessert i å etablere en oppsamlingsplass for malingsspann, elektronikk, batterier etc. I den forbindelse ønsker etaten at vi skriver under på en leiekontrakt for vedelagsfri leie av tomt (se vedlegg).

14 Side 14 Skjønhaug Borettslag I forbindelse med Rusken har det vært et problem at mange har ønsket å levere diverse elektrisk utstyr. Det er også en del bilbatterier i garasjen. Returpunktet for glass og plast er plassert i svingen nedenfor Lindebergåsen 5F. Returpunket for batterier, maling, småelektrisk og annet farlig avfall er plassert nedenfor Lindebergåsen 3B (utenfor traktorgarasjen). Kontroll av brannsikringsutstyr Årets kontroll av brannsikringsutstyr ble foretatt i desember. Årets kontroll omfattet, i tillegg til den ordinære kontrollen også utskifting av optiske røykvarslere. Det var mer en 50 beboere som ikke var hjemme og etter at en beboer hadde framsatt klage på at firmaet ikke møtte opp som varslet, sa Norsk Brannvernforening seg villig til å foreta en ny kontroll 7. mars Kontrollen inklusive utskifting av røykvarslere kostet kr ,-. Våtrom Våtrommene skal holdes i orden slik at lekkasjer ikke skjer. Originale våtrom ble bygget etter de reglene som gjaldt i 1978/1979. Slitasje, sammen med en enklere konstruksjon enn dagens krav gjør at golvet på bad og toalett neppe er tett, slik at vannsøl må unngås. Skader som oppstår på grunn av rørbrudd, vil vanligvis dekkes av forsikringen, mens skader på grunn av vannsøl vil måtte dekkes av den som har forårsaket skaden. Dette gjelder også følgeskader som oppstår i andre leiligheter. Styret oppfordrer til å rehabilitere badet. Rehabilitering av bad skal utføres i henhold til våtromsnormen. Klager Det er heldigvis svært få som klager på naboene sine. Styret håper at dette skyldes et godt bomiljø. Når styret en sjelden gang mottar en klage, skriver vi først til den det blir klaget på, uten å ta stilling til realiteten, og referer innholdet i klagen. Det blir gitt en frist på 14 dager for å komme med innsigelser. Deretter vurderer styret om det skal gis en advarsel, eller annen reaksjon. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat viser er underskudd på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås dekket ved overføring fra konto for egenkapital i balansen.

15 Side 15 Skjønhaug Borettslag DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av div. salg se egen note. KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at rehabiliteringen har kommet kortere enn antatt ved budsjettering. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2011 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. LÅN Borettslaget har et IN-lån i Husbanken til en flytende rentesats 2,8 % pr Lånet er nedbetalt sommeren Borettslaget har et vedlikeholdslån i Husbanken til en flytende rentesats 2,8 % pr Lånet ble tatt opp i 2003 og har en gjenværende løpetid på 18 år. Borettslaget har to lån i TERRA til flytende rente på 3,45 % pr Det tas ut i etapper av det ene lånet, etter hvert som borettslaget trenger penger til den pågående rehabiliteringen. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note i regnskapet. RENTER PÅ INNSKUDD Rentesatsene i OBOS pr. den : Renter på driftskonto: 0,10 % Renter på sparekonto: 3,00 % under kr ,05 % fra kr til kr 2 mill. 3,10 % over kr 2 mill FORRETNINGSFØRERHONORARET Borettslaget har ikke fått økning av forretningsførerhonoraret for MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for 2011.

16 REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. Side 16 Skjønhaug Borettslag FORSIKRING Vi har fått melding om følgende endringer fra 15. mars 2011: Indeks for bygningsforsikringer øker med 0,9 %. Naturskadeforsikringen reduseres fra 0,09 0 / 00 til 0,08 0 / 00. En generell økning av premiene med 5 %. På grunn av et stort overheng fra 2010 vil forsikringspremien for 2011 øke med ca 9 %. BUDSJETT 2011 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftskostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på ,- og et årsresultat på ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 5 % i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter: Rehabilitering heis á konto kr Betongreparasjon i garasje G5 III kr Utskifting av beredere kr Vindusutskifting, innglassing og betongreparasjoner fasade kr SUM kr Det nødvendig å ta opp et lån på 32 mill kr for å dekke de planlagte vedlikeholdsoppgavene. Driften i 2011 forutsetter en økning av felleskostnadene på 30 % fra 1. juli For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2011 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Skjønhaug Borettslag Arne Andersen /s/ Jens Lind /s/ Aina Sprauten /s/ Sigurd Moe Hetland /s/ Rolf Arne Bertheussen /s/

17 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Til generalforsamlingen i Skjønhaug Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Skjønhaug Borettslag, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et årsresultat på kr , oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Skjønhaug Borettslag per 31. desember 2010, og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

18 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 22. mars 2011 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

19 Side 19 Skjønhaug Borettslag 440 SKJØNHAUG BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Tilbakef. gev/tap salg av anl. middel Tillegg salgssum anl. midler Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

20 Side 20 Skjønhaug Borettslag SKJØNHAUG BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Salg anleggsmidler Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR IN: Innbetalt andel fellesgjeld DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til annen egenkapital

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer