Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år."

Transkript

1 Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at TINE ppfyller flere knkrete vilkår sm vil avhjelpe de skadelige knkurransemessige virkningene. Knkurransetilsynet fryktet at en sammenslåing uten vilkår ville føre til lavere effektivitetspress, snevrere prduktutvalg g høyere priser til frbrukerne. Et ppkjøp uten vilkår ville frsterke en vesentlig begrensning av knkurransen i markedet fr kjøp g innsamling av råmelk g i markedet fr prduksjn, distribusjn g salg av meieriprdukter. Knkurransetilsynet mener at knkurransen i disse markedene var fr svak allerede før fusjnen. Derfr har tilsynet blant annet pålagt TINE å levere den melkeråvare andre prdusenter av meieriprdukter etterspør. Kn ku rra nseti Isynet Nrwegian Cmpetitin Authrity I tillegg må TINE endre sine vedtekter slik at det går raskere fr melkeprdusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Selskapet må gså selge ut t meierianlegg, ett på Østlandet g ett i Midt-Nrge, innen en frist sm er fastsatt av Knkurransetilsynet. Vilkårene pålegger TINE meldeplikt til Knkurransetilsynet fr fremtidige salg g nedleggelser av meierianlegg. Prduksjnsanlegg sm skal nedlegges, må fremlegges ffentlig fr salg, g TINEs knkurrenter må ikke diskrimineres i salgsprsessen. Selskapet frbys å påhefte knkurransebegrensende klausuler sm hindrer fremtidig meieridrift ved salg av anlegg. Meierimarkedet er i dag preget av høy knsentrasjn g stre etableringsbarrierer både på prduksjns- g viderefredlingsleddet. TINE er en dminerende aktør på alle ledd i verdikjeden, fra kjøp g innsamling av råmelk til markedsføring g salg av meieriprdukter.

2 Ny markedsrdning fr melk - mer knkurranse g like vilkår økt tilgang på råvaren til like vilkår sm TINEs egen fredlingsvirksmhet, vil det på lang sikt føre til mer effektiv knkurranse i meierisektren. målrettede, prduksjnsnøytrale tiltak enn reguleringer sm frstyrrer prisg markedsmekanismen. På lang sikt er det gså mulig at melkebøndene håndtering g fredling i TINE i seg selv ikke bidrar til å fremme knkurranse i markedet. Det er et tiltak sm kan gjøre det enklere å kntrllere Aktørene vil da i større grad få anled ppretthlder salgsvlumet, g dermed g vervåke at TINE ikke favriserer Knkurransetilsynet mener at Nrsk institutt fr landbruksøknmisk frskning har levert en rapprt med frslag sm bringer knkurransen i meierisektren et skritt i riktig retning, men ennå ikke langt nk. TINEs plikt til å frsyne andre aktører med melkeråvare bør ikke være begrenset; den bør være generell. Prisutjevningsrdningen bør ikke bare frenkles; den bør avvikles. fr kjøp av råmelk fra bøndene g i markedene fr prduksjn, distribusjn g salg av fredlede prdukter. Knkurrenter sm Synnøve Finden g Q-meieriene er avhengige av melkeråvare fra TINE, ettersm 98 prsent av bøndenes melkeprduksjn leveres til TINE-knsernet g den ttale melkeprduksjnen er kvtebegrenset. NILF freslår flere tiltak fr å stimulere til nyetablering g øke eksisterende aktørers knkurranseevne. Ifølge NILF bør det innføres et regnskapsmessig g administrativt skille ning til å utnytte strdriftsfrdeler i distribusjn g fredlingsvirksmhet. Prisutjevningsrdningen bør avvikles Etter Knkurransetilsynets vurdering bør prisutjevningsrdningen i meierisektren avvikles, slik at prduksjnssammensetning g priser i større grad blir bestemt av reelle tilbuds- g etterspørselsfrhld i markedet. De landbruksplitiske målsettingene knyttet til bøndenes inntekter, bevaring av kulturlandskap g distriktsmessige hensyn, kan ppnås mer effektivt gjennm inntektene, dersm nye g eksisterende aktører kan ekspandere med økt tilgang på melkeråvaren. Skulle landbruksmyndighetene likevel ønske å behlde prisutjevningen, mener Knkurransetilsynet at fastsetting av utjevningsavgifter g -tilskudd frtsatt bør være en frvaltningsmessig ppgave. Regnskapsmessig skille ikke nk Knkurransetilsynet understreker i høringsuttalelsen at et administrativt g regnskapsmessig skille mellm råvare- egen virksmhet. Derfr må landbruksfrvaltningen sm reguleringsmyndighet ikke undervurdere behvet fr rapprteringsrutiner, kntrll g vervåkning av TINEs markedsatferd. I denne frbindelse bør reguleringsmyndighetene få sanksjnsmuligheter, fr eksempel i frm av administrative bøter, i relevant regelverk. Markedsregulatrrllen bør gså tillegges et uavhengig rgan, g ikke den dminerende aktøren i meierimarkedet. mellm TINE BAs råvarehåndtering Knkurransetilsynet mener at de virke g fredling, TINE BAs plikt til å lige hindringene fr knkurranse i videreselge råmelk bør utvides, pris meierisektren ligger i reguleringene, slik sm den begrensede tilgangen på råvare g prisutjevningsrdningen. Fr utjevningsrdningen frenkles g støtterdninger fr små knsummelkmeierier innføres. Engasjert talsmann fr knkurranse Ft:TINE å fremme effektiv knkurranse mellm meierier, må tilgang til råvaren melk bedres. Samtidig bør alle aktører få tilgang til melkeråvare til like priser g vilkår sm TINEs fredlingsvirksmhet, uavhengig av m den skal brukes til knsummelk eller andre meieriprdukter. På ppdrag fra Landbruksdepartementet har Nrsk institutt fr landbruksøknmisk frskning (NILF) utredet frutsetningene fr å etablere knkurranse i meierisektren. TINE BA (TINE Nrske Meierier BA før knserndannelsen i april 2002) er den dminerende aktøren både i markedet Tilgang på råvare sentralt Etter Knkurransetilsynets vurdering er det lite trlig at særrdningene fr små knsummelkmeierier vil føre til en mer effektiv ressursbruk. Subsidier g tilskudd av ulike slag sm kmpenserer fr kstnadsfrskjeller, vil redusere aktørenes incentiver til å drive effektivt. Det er bedre å fremme effektiv knkurranse ved å pålegge TINE å levere råmelk til knkurrerende meierier, uavhengig av m disse prduserer knsummelk eller andre meieriprdukter. Dersm TINEs knkurrenter gis Egil Bakke Ft: Ada Winge - Jeg gratulerer Egil Bakke med dagen, hilser den nåværende knkurransedirektøren, Knut Eggum Jhansen. - Vi har begge en frtid i Finansdepartementet. Jeg fulgte med str interesse hans videre karriere. Det kan ikke være tvil m at han har satt dype spr etter seg. Han ledet Prisdirektratet g Knkurransetilsynet i en viktig peride, g han greide å skape frståelse fr mderne knkurranseplitikk sm en del av den øknmiske plitikken. Alltid engasjert g spirituell, med en sjelden evne til å uttrykke seg gdt både muntlig g skriftlig, ble han raskt en etterspurt debattant g fredragshlder. Han har aldri vært redd fr å signalisere klare meninger, gså m Egil Bakke er født i Hrten g er utdannet ssialøknm fra Universitetet i Osl. Han hadde gså et tårig studiepphld ved University f Minnesta, i likhet med Knkurransetilsynets t neste ledere, Einar Hpe g Knut Eggum Jhansen. Bakke gikk så gradene i Finansdepartementet (hvr han var i 17 år), Industridepartementet g Frbrukerg administrasjnsdepartementet. I dette departementet var han ekspedisjnssjef fra 1971 til I ni år var han leder fr den øknmisk-plitiske avdeling i Nrges Industrifrbund. Han ble prisdirektør i 1983 g frtsatte sm knkurransedirektør fra 1994 til våren Nr. 8/2002 KnkurranseNytt utgis av Knkurransetilsynet. lnfrmasjnsbladet blir publisert hver måned, unntatt i juli g august. Abnnement er gratis. Ansvarlig redaktør: Elin K. Kleven Redaktør: Liv K. Hammer Redaksjn: Cat A.Mørk Hanne Sterten Knut Wettermark redaksjn Redaksjnen ble avsluttet 17. ktber Abnnement kan bestilles hs Kn ku rra nseti Isynet Pstbks 8132 Dep 0033 OSLO Telefn: Telefaks: Fredag 27. september passerte han 75-årsmilepælen, men han er slett ikke nen passiv pensjnist. Egil Bakke, Nrges første knkurransedirektør, strør fremdeles rundt seg med frisk argumentasjn fr markedets verlegenhet i artikler g fredrag. kntrversielle spørsmål. Jeg er impnert ver hans vitalitet g stre aktivitet. «Han er en ung mann,» skrev Aftenpsten på åremålsdagen: «Når hanille er pptatt av å lvprise markedet, spenner interessene fra øknmi, plitikk g filsfi til litteratur, sjakk, musikk, turn g ballett.» 2 KnkurranseNytt 8/2002 KnkurranseNytt 8/2002 3

3 Ingen grunn til mistanke mt SAS Strenge betingelser fr Statkrafts ppkjøp i Agder Energi Knkurransetilsynet er pptatt av å sikre nye aktører levedyktige kår i knkurransen med SAS g Braathens g har så langt ikke Dette sier infrmasjnssjef Elin K. Kleven på bakgrunn av ppslag i pressen m at «SAS ftfølges» g spekulasjner m at prisene hldes kunstig lave på knkurranseutsatte strekninger ved hjelp av høye priser på ruter uten knkurranse. - Det er krrekt at vi planlegger en innsamling av pris- g kapasitetsdata fr å følge utviklingen på det nrske rutenettet, men dette arbeidet er bare i startfasen, g det er altfr tidlig å trekke nen knklusjn, sier Kleven. - Vi er i dialg med SAS m dette, Knkurransetilsynet ser naturligvis i utgangspunktet meget psitivt på prisknkurranse. Hensikten med å nedlegge frbud mt bnusrdningene i luftfarten innenriks var da gså nettpp å legge frhldene til rette fr reell knkurranse i dette markedet. - Vi registrerer med tilfredshet at prisene har gått ned. Men dersm prisknkurransen blir så hard at små aktører må gi pp, er dette sannsynligvis ikke i frbrukernes interesse. Frbrukerne er tjent med rimelige g det er betryggende at vi her har å priser gså på lengre sikt, g da er grunn til å tr at SAS pptrer i gjøre med en prfesjnell g seriøs en vedvarende, sunn knkurranse den strid med knkurranselven. aktør. beste måten å ppnå dette på, sier Elin K. Kleven. Tilrår betydelig mlegging av lufthavnavgiftene Betalingssystemet fr Luftfartsverkets flyplasser bør legges m i en retning sm bedre fremmer Knkurransetilsynet mener dessuten at det vil være samfunnsøknmisk gunstig dersm en viss del av betalingen slås imidlertid at gebyrsystemet på ne lengre sikt innrettes mt samfunnsøknmisk effektivitet. er knyttet til flybillettprisen, fr eksempel gjennm et fast prsentvis gebyr. Vurderingen er gjrt på prinsipielt samfunnsøknmisk effektivitet g knkurranse. En slik mlegging Også dette vil kunne bidra til nyetablering, grunnlag. Hvrdan anvendelsen av vil trlig innebære lavere takster på de minst trafikkerte flyplassene g høyere på de travleste. Dette kan stimulere til nyetablering g knkurranse mellm flyselskaper g til bedre utnyttelse av flyplasskapasiteten. Knkurransetilsynet skriver dette i sitt høringssvar til Luftfartsverket m frslaget til nytt takstregulativ. Så lenge alle Luftfartsverkets nåværende flyplasser tilhører samme eier, g ingen av dem skal nedlegges, mener Knkurransetilsynet det vil være riktig å dekke underskuddet på de minst trafikkerte flyplassene ved hjelp av inntjeningen på de større lufthavnene. Et krav m kstnadsdekning flyplass fr flyplass frarådes, da dette vil medføre et klart samfunnsøknmisk tap. 4 KnkurranseNytt 8/2002 særlig fr lavkstselskaper. Et tredje frslag går ut på å la lufthavngebyrene variere med mfanget g kvaliteten på lufthavntjenestene, slik at svakere utstyrte flyplasser blir rimeligere i bruk, g/eller ved at Luftfartsverket tilbyr flyselskaper sm ønsker dette, enklere g rimeligere tjenester gså på de større lufthavnene. Fr det fjerde freslår Knkurransetilsynet at lufthavngebyrene bør være høyere i rushtiden, slik at det blir dyrere å ta av eller lande når trafikken er særlig str. Knkurransetilsynet erkjenner at en såpass radikal mlegging av gebyrsystemet vil måtte ta ne tid. Det vil neppe være hensiktsmessig å gjøre gjennmgripende endringer i det freslåtte takstregulativet med virkning allerede fra l. januar Det fre- samfunnsøknmiske prinsipper eventuelt vil slå ut fr bestemte flyplasser, flyselskaper, flyruter eller flypassasjergrupper, er ikke trukket inn i vurderingen. Arbeids- g administrasjnsdepartementet fattet 14. ktber av selskapene i Statkraftalliansen. nest etter Statkraft. HEAS er i dag ett beslutning m at Statkraft må Vilkåret m at Statkraft må selge prduksjnskapasitet tilsvarende l TWh selge seg ut av E-CO Vannkraft AS g Hedmark Energi AS (HEAS), (l milliard kilwattimer) brtfaller samt selge prduksjnskapasitet dersm imprtkapasiteten til SØrtilsvarende 1 TWh fr å kunne Nrge innen gjennmføringsfristen erverve 45,5 prsent av aksjene i blir økt med minimum 200 MW. Agder Energi. I tillegg må Statkraft gi tilsynsmyndighetene økt Knkurransetilsynet frbød i mars i år innsyn i Statkrafts markedsagering. Det er satt klare frister fr Statkraft å gjennmføre ervervet av 45,5 prsent av aksjene i Agder Energi. Statkraft klaget vedtaket inn når vilkårene må være ppfylt. fr Arbeids- g administrasjnsdepartementet, sm har hatt klagesaken til behandling siden i smmer. - Dette er en gd løsning fr alle parter, sier statsråd Victr D. Nrman. - Statkraft får gjennmført sine industrielle intensjner, samtidig sm nistrasjnsdepartementet har truffet et - Jeg er glad fr at Arbeids- g admi knkurransen i Sør-Nrge skjerpes. vedtak sm ivaretar hensynet til knkurransen i kraftmarkedet i Sør-Nrge, Statkraft må selge sin eierandel sier knkurransedirektør Knut Eggum på 20 prsent i E-CO (tidligere Osl Jhansen. - Det er viktig å kunne Energi) g 49 prsent i HEAS til en ppretthlde gevinstene sm er ppnådd gjennm dereguleringen av uavhengig tredjepart. Det blir da minst en betydelig aktør mer i Sør-Nrge kraftmarkedet de siste ti år, til beste sm kan knkurrere med Statkraft. fr brukerne av elektrisk kraft. E-CO er Nrges største kraftprdusent Nrdisk samarbeid m knkurranse i kraftmarkedet De nrdiske knkurransemyndighetene har nedsatt en arbeidsgruppe sm skal se på behvet Disse prsessene har vært vellykkede, men samtidig medfører utviklingen nye utfrdringer fr en hensiktsmessig markedet fr elektrisk kraft gi en vurdering av tiltak fr å håndtere eventuelle knkurranseprblemer regulering av markedet. Knkurransen fr en bedre samrdning av i engrsmarkedet fr elektrisk kraft vurdere frslag til endringer i reguleringer sm kan frbedre knkurransen knkurranseplitikken i kraftmarkedet fregår på en nrdisk arena, mens knkurranseplitikken i Nrden. Det ble i utgangspunktet er besluttet på et møte mellm de nrdiske knkurransemyndighetene i Island. Kraftmarkedene i de nrdiske land har det siste tiåret gjennmgått betydelige endringer, særlig ved at det er blitt åpnet fr knkurranse g ved at det har skjedd en integrering av nasjnale markeder. nasjnal. Dette reiser spørsmål m det er behv fr en bedre samrdning av knkurranseplitikken i Nrden. På bakgrunn av dette besluttet de nrdiske knkurransemyndigheter på møt e t 13. september å nedsette en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal identifisere felles nrdiske knkurransemessige prblemstillinger i freslå samarbeidsløsninger fr å bedre effektiviteten i knkurransehåndhevingen. Arbeidsgruppen skal ha en bred tilnærming til knkurranseplitikken. Det kan bli nødvendig gså å se på tilgrensende reguleringsmråder med betydning fr markedenes fungeringsevne, sm fr eksempel regulering av elektrisitetsnettene. KnkurranseNytt 8/2002 5

4 Frbud mt Telenr Mbils eksklusivavtaler Knkurransetilsynet frbyr Telenr Mbil å avtale eller kreve eneleverandørvilkår verfr distributører av mbilabnnement. Telenr pålegges gså meldeplikt ved ppkjøp i frhandlerleddet. Hensikten med vedtaket er å legge til rette fr økt knkurran mbiltelefni. Vedtaket gir Telenr Mbils knkurrenter adgang til tilstrekkelig gde distribusjnskanaler. Det hindrer samtidig at Telenr Mbil kan frskjellsbehandle frhandlerne, avhengig av m disse har inngått eller vil inngå distribusjnsavtale med andre selskaper. meldeplikt ved ppkjøp av eierandeler i kjeder g frhandlere sm distribuerer mbilabnnement. Vedtaket trer i kraft ved årsskiftet g gjelder til 1. januar Det vil ha virkning gså fr allerede inngåtte avtaler. se g lavere priser fr brukerne av mbiltelefn. De såkalte eksklusivavtalene mellm Telenr Mbil g frhandlere av mbiltelefni hindrer frhandlerne i å selge prdukter g tjenester fr andre mbiltelefnselskaper i knkurranse med Telenr Mbil. Telenr Mbil har inngått slike eksklusivavtaler med mange faghandlere av mbiltelefni. Det er disse faghandlerne sm i første rekke betjener den viktigste kundegruppen, nemlig strbrukerne av mbiltelefni. Knkurransetilsynets ppfatning er at eksklusivavtalene begrenser knkurransen mellm mbiltelefnselskaper g hindrer nyetablering i markedet. Frbudet mt disse avtalene åpner fr sterkere knkurranse i markedet fr Vedtaket mfatter alle prdukter g/eller tjenester sm frutsetter mbilabnnement, blant annet bedriftsløsninger fra Telenr Mbil. Telenr-knsernet blir dessuten pålagt ntise r Knkurransetilsynet vil nøye følge utviklingen på mbilmarkedet generelt, g Telenr Mbils pptreden i relasjn til vedtaket spesielt, fr å sikre at vedtaket får den tilsiktede virkning. Nrske matmelprdusenter anmeldt Knkurransetilsynet har anmeldt frbrukerne på mel g melbaserte de t matmelprdusentene i prdukter. Nrge, Cerealia AS, Osl, g I mars i år gjennmførte Knkurransetilsynet et kntrllbesøk g senere en Nrgesmøllene DA, Bergen, til Økkrim. Bakgrunnen fr anmeldelsen er at tilsynet mener pr bevissikring hs de t anmeldte bedriftene, etter å ha fått rettslig beslutning dusentene har brutt knkurranselvens frbud mt samarbeid beslaglagt bevis. Primært var dette m dette. Det ble da søkt etter g m g påvirkning av priser, knyttet til varsler m prisøkning i fjr avanser g rabatter. T persner høst g en gjennmført økning etter er gså anmeldt. årsskiftet. I frbindelse med etterfrskningen er det tatt pp flere frklaringer. Knkurransetilsynet mener melprdusentene har samarbeidet m å øke prisene. Dette påfører den delen av indubestemmelser kan medføre bøter eller Brudd på knkurranselvens frbudsstrien sm bruker mel i sine varer, en fengsel inntil seks år, g dessuten kstnadsøkning på flere titalls milliner krner i løpet av dette året. Denne følger av lvbruddet. inndraging av eventuell gevinst sm industrien er utsatt fr betydelig internasjnal knkurranse, g meiprdusentenes prissamarbeid bidrar til å sm vil vurdere saken fr nærmere Anmeldelsen er sendt til Økkrim, redusere industriens knkurranseevne. strafferettslig ppfølging. Samtidig blir det trlig økte priser til nt i s Den eurpeiske knkurransedagen 2002 I kraft av Danmarks frmannskap i EU, arrangerte den danske Knkurreneestyrelsen 17. september den årlige eurpeiske knkurransedagen. Fkus var satt på EUs rlle i en glbal knkurranseplitikk g knkurranseplitikken sm redskap til å ppnå frnyelse g frbrukervelferd. Blant innlederne var EUs knkurransekmmissær Mari Mnti, sm brukte eksempler fra luftfarten når det gjelder glbalisering av industrien g av knkurranseplitikken. Mnti mente gså at en glbal knkurranseplitikk er i ferd med å ta frm innen rammen av len, det internasjnale nettverket av knkurransemyndigheter, der nå 70 lands myndigheter er medlemmer. Videklipp, sammendrag g innnlegg fra dagen kan ses på Knkurreneestyrelsens hjemmeside Knkurranserettsfrum Institutt fr privatrett på Universitetet i Osl arrangerer 27. nvember lunsjseminar der Olav Klstad innleder m temaet «Mt en pan-eurpeisk knkurranserett?». Tidligere i høst har Siri Teigum innledet m «Betydningen av cmfrt letters i frhld til nrsk knkurranselvgivning - Knkurransetilsynets avgjørelse i Apkjede-saken» g Anders Ryssdal m «Når bør man regulere atferd g når bør man regulere struktur?» Nederlandske tilsyn ønsker å slå seg sammen Det nederlandske pst- g teletilsynet g knkurransetilsynet ønsker å slå seg sammen. Pst- g teletilsynet vil bli en avdeling i det nye knkurransetilsynet, g tilsynene trr en slik rganisering vil gjøre det lettere å utøve deres ppgaver. De t tilsynene mener en slik sammenslåing gså passer bra med den nye reguleringspakken fra EU m en mer knkurransebasert regulering av mrådet pst g telekmmunikasjn. Endelig sammenslåing krever ny lvgivning, g det vil ta et par ) Juridisk direktør - vikariat Et ett års vikariat sm juridisk direktør er ledig fra 1. desember Stillingen skal dekke funksjnen sm knkurransedirektørens nærmeste rådgiver. Juridisk direktør skal bidra til å sikre at kvaliteten på det juridiske arbeidet i KOf\lkurransetilsynet hlder et høyt faglig nivå. språkføring på nrsk g engelsk, samt evne til tverrfaglig samarbeid er nødvendig. I tillegg vektlegges initiativ, kreativitet g ledererfaring. Lønnstrinn ( ). Knkurranserettsfrum er åpent fr interesserte. Fr mer infrmasjn henvises til hjemmesiden til Institutt fr privatrett år før dette kan være i rden. Det kreves juridisk embetseksamen, meget gd kjennskap til nrsk g EF/EØS-knkurranserett, samt relevant erfaring fra ffentlig eller privat virksmhet. Analytiske evner, sikker Søknader sendes innen 29. ktber til Knkurransetilsynet, pstbks 8132 Dep, 0033 Osl, eller sm e-pst til 6 KnkurranseNytt 8/2002 KnkurranseNytt 8/2002 7

5 Internasjnal kartellknferanse i Ri Ønsker bedre statlige innkjøpsavtaler Staten bør vurdere ut fra hvert effektiv knkurranse mellm tilbydere. Leverandørene bør knkurrere på enkelt marked m det er hensiktsmessig å inngå rammeavtaler På lengre sikt kan dette føre til økt knsentrasjn g redusert knkurranse pris istedenfr rabatter. Besteprisvilkår bør unngås. m innkjøp. Sentraliserte på tilbudssiden. Ved å desentralisere Rammeavtaler bør i utgangspunktet statlige innkjøp til den enkelte statsinstitusjn kan flere leverandører bør kunne velge andre leverandører ikke være bindende; statsinstitusjner ffentlige innkjøp bør i størst mulig grad unngås når frhldene slippe til. hvis disse kan tilby billigere varer ligger til rette fr effektiv eller tjenester. knkurranse mellm tilbydere. I Rammeavtaler kan imidlertid være Staten bør være varsm med å stille et brev til Arbeids- g administrasjnsdepartementet (AAD) kmmer Knkurransetilsynet med en rekke frslag til frbedring av berettiget i markeder sm allerede er karakterisert ved høy knsentrasjn på tilbudssiden. I slike tilfeller kan sentraliserte innkjøp danne mtvekt mfattende krav til sliditet, slik at gså nye aktører har mulighet til å hevde seg i anbudsknkurransen. Anbudsknkurransene bør utfrmes statlige innkjøpsavtaler. til selgermakt. slik at gså utenlandske aktører kan levere anbud. Hvis det er vesentlige kstnadsfrdeler Også underleverandørenes markedspsisjn AAD bad i vinter Knkurransetilsynet m å freta en kritisk gjennmgang av statlige rammeavtaler fr innkjøp under departementets ansvarsmråde. Disse avtalene er lagt til Statskjøp g beløp seg i fjr til ttalt ca. 2,7 milliarder krner. Ved vurdering av avtalene har tilsynet gså tatt utgangspunkt i Regjeringens knkurranseplitiske handlingsprgram, der Regjeringen freslår at ffentlige innkjøp blir lagt frbundet med sentralisering av statlige innkjøp, fr eksempel på grunn av manglende bevissthet eller kunnskap m effektive innkjøpsrutiner, kan gså dette tale fr en sentralisering av innkjøpene. Sentraliserte innkjøp bør derfr verveies nøye i hvert enkelt tilfelle. Knkurransetilsynet har en rekke frslag til frbedring av rammeavtaler: Vilkår bør settes slik at flest mulig bør tas med i betraktning ved vurdering av rammeavtaler. Anbefalingene baserer seg på en ppsummering av Knkurransetilsynets tidligere kmmentarer til hver av de elleve rammeavtalene tilsynet har gjennmgått. Disse avtalene gjelder Statens kjøp av flyreiser, ljeprdukter, htelltjenester, elektrisk kraft, mtrvgner, kntrinnredninger, m i en retning sm fremmer knkurranse. leverandører kan delta i anbudsknkurransen. Rammeavtalene bør deles pp i små kntr- g datarekvisita, kredittkrttjenester, kpieringsutstyr, papir g rekvisita samt kjøp av varer g tjenester Staten bør etter Knkurransetilsynets mening være frsiktig med å sentralisere statlige innkjøp i markeder hvr enheter, slik at flere leverandører kan delta. Kntraktsperiden bør ikke være fr innenfr tele g data under det såkalte Frvaltningsnettsamarbeidet. (Se ntis side 9). det i utgangspunktet ligger til rette fr lang, mellm ett g tre år. I september deltk Knkurransetilsynet i en internasjnal kartellknferanse i Ri de Janeir. Temaet var hvedsakelig bekjempelse av skadelig kartellvirksmhet, sm de siste årene har fått økt priritet av rganisasjner g enkeltland. I underkant av 30 nasjners knkurransemyndigheter, fruten representanter fra Eurpakmmisjnen, Verdensbanken, OECD g FN-systemet, deltk. Mange knkurransemyndigheter har etablert spesialiserte enheter sm har bekjempelse av skadelig kartellvirksmhet sm hvedppgave. Internasjnalt samarbeid g erfaringsutveksling mellm disse enhetene er viktig, g årets «wrkshp» i Ri var den fjerde internasjnale kartellknferansen sm er arrangert. Fra prgrammet kan nevnes ett særskilt anliggende sm ble reist av t eksternt inviterte advkater under lunsjfredrag. De var begge pptatt av frutsigbarhet g gjennmsiktighet i de regler sm regulerer knkurransen i de ulike land. Særlig var begge pptatt av at rettssikkerhet g knfidensialitet måtte tas hensyn til ved innhenting av infrmasjn g etterfølgende utveksling av samme infrmasjn, enten mellm ulike ffentlige myndigheter i samme land eller ver landegrensene. Dette er velkjente synspunkter. Frvaltningsnettsamarbeidet Mange av de samme etterfrskningsteknikker er i bruk rundt m i verden. Når det gjelder land sm det er mest naturlig å sammenligne mt Nrge, er det grlllu1 til å ntere seg den betydning sm ble lagt på såkalte leniency-prgrammer. Slike prgrammer innebærer at det fretaket sm først legger krtene på brdet verfr knkurransemyndighetene i kartell saker, ppnår redusert reaksjn i frbindelse med kartellvirksmhet. Dette ble ansett å være viktige virkemidler fr å avdekke lvbrudd. Dessuten er erfaringen at bruk av tvangsmidler sm ransaking sm ftest var av avgjørende betydning fr å kaste lys ver slikt ulvlig samarbeid. Beregning av den samfunnsøknmiske skaden av langvarig kartellvirksmarbeid ble sterkt fremhevet. Kartellene Betydningen av internasjnalt samhet invlverer en rekke usikre faktrer, er blitt mer internasjnale g sfistikerte. Bevisene blir stadig mer skjøre, g har resultert i at flere land har etablert mer sjablngmessige utregninger. Det tas utgangspunkt i en samarbeid følges pp raskt g effek g det er viktig at indikasjner på prsentvis andel av msetningen, g tivt, uten at bevis frspilles. Enkelte deretter gjøres det tillegg/fratrekk fr saker etterfrskes derfr i samarbeid vertredelsens karakter. Blant annet mellm de enkelte land, i tråd med USA bruker et detaljert system sm internasjnale avtaler. EU-systemet har resultert i stre bøter. I EU er bøtenivået blitt mangedblet i senere år. hensyn til infrmasjnsutveksling g planlegger et tettere samarbeid med Det er et tankekrs at det nrske bøtenivået ligger vesentlig lavere, mens mellm de ffentlige tilsynene er vik metdeutvikling. Reginalt samarbeid den internasjnale utviklingen peker tig, g her ble blant annet den nrdiske klart i retning av et bøtenivå med samarbeidsavtalen fra 200 l trukket større preventiv effekt. frem sm et gdt eksempel. nt is Regjeringen har besluttet å trekke Staten fra inri'kjøpsrdningen i Frvaltningsnettsamarbeidet fra l. januar utvalg IKT-Ieverandører, sier statsråd Victr D. Nrman. sektr inngår sentrale rammeavtaler med et relativt lite Samarbeidet har hatt sm funksjn å etablere g frvalte Nrman vil i stedet legge til rette fr at innkjøpsrdningen rammeavtaler fr kjøp av varer g tjenester innenfr tele g mdannes til et frivillig desentralisert innkjøpssamarbeid data fr det ffentlige. - Jeg anser det ikke knkurransefrem innenfr gegrafiske reginer eller innenfr enkeltsektrer. mende at en samlet statlig, fylkeskmmunal g kmmunal 8 KnkurranseNytt 8/2002 KnkurranseNytt 8/2002 9

6 Ny kunngjøring fra ESA m avtaler av mindre betydning Vedtak g uttalelser EFTAs vervåkingsrgan (ESA) har kmmet med en revidert kunngjøring m hva sm ppfattes sm avtaler av mindre betydning (bagatellkunngjøringen), g sm dermed ikke mfattes av frbudet mt knkurransebegrensende samarbeid i EØS-avtalens knkurranseregler. Frbudet rammer ikke knkurrenter sm har en samlet markedsandel under 10 prsent, eller bedrifter sm ikke er direkte knkurrenter hvis de hver fr seg har under 15 prsent markedsandel. Artikkel 53 i EØS' knkurranseregler fr fretak frbyr avtaler sm kan påvirke handelen mellm medlemsstater g sm har til frmål eller sm følge å hindre, begrense eller frdreie knkurransen innen EØS-avtalens virkemråde. Kunngjøringen fra EFTAs vervåkingsrgan kmmer sm følge av at Eurpakmmisjnen tidligere utstedte en tilsvarende kunngjøring fr medlemslandene i EU. EF-dmstlen har slått fast at frbudet i artikkel 81 i EF-traktaten, sm tilsvarer artikkel 53 i EØSavtalen, gjelder fr avtaler sm merkbart påvirker handelen innen EØSmrådet. Ved hjelp av terskelverdier angir Eurpakmmisjnen hva sm er merkbar begrensning av knkurransen, g dermed hva sm er frbudt g lvlig. EFTAs vervåkingsrgan mener det ikke kan frventes knkurransemessige prblemer når virksmhetene har liten grad av markedsstyrke. Denne grensen blir altså satt til 10 prsent fr avtaler mellm knkurrenter g IS prsent fr ikke-knkurrenter. I kunngjøringen er det en liste ver samarbeid sm uansett er frbudt, selv m bedrifter sm samarbeider er under terskelverdiene. Dette gjelder fr eksempel prissamarbeid g markedsdeling. Det er gså særregler fr små g mellmstre bedrifter. I V / 'r, :.!'l1. 1'II1f I IF.F. IP... i"l"t:!ii I lo Lavere bensinpriser l: S0111 ikke har mttatt denne subsidien. Det er vanskelig å si ne sikkert m effekten av at frakttilskuddsrdningen er brte, men undersøkelsen viser at mrådene S0111 mistet støtten i hvert fall ikke har pplevd nen prisøkning av betydning. V ! Prisnivået på både bensin g autdiesel er vesentlig lavere nå enn fr ett år siden. Det viser en ny undersøkelse Knkurransetilsynet har gjrt på ppdrag fra Arbeids- g administrasjnsdepartementet. A rsaken til at prisene er blitt lavere, er trlig nedgang i råvareprisene g lavere avgifter. I tillegg viser undersøkelsen at prisbildet varierer mellm de ulike peridene sm er brukt under målingene. Det er fte frskjellige fylker sm til enhver tid har lavest gjennmsnittlige bensin- g dieselpriser. Det er imidlertid en tendens til at prisnivået er høyest i landets nrdligste fylker, mens Østlandet g særlig Østfld strt sett har de laveste prisene. Undersøkelsen har gså vist at nærværet av autmatstasjner fr Jet g Rema Bensin virker dempende på bensinprisen. Knkurransetilsynet har sett nærmere på m avviklingen av frakttilskuddsrdningen fr bensin g autdiesel har ført til økte prisfrskjeller g har funnet at spredningen i prisene har økt ne. Derimt har prisfrskjellene ikke økt mellm de nu'ådene sm tidligere mttk transprtstøtte g de mrådene Knkurransetilsynet har samlet inn prisdata på bensin (95 ktan blyfri) g autdiesel (AD50) fra Statil Detaljhandel, Shell, Hydr Texac, Jet g Rema Bensin på fem ulike tidspunkter fra IS. nvember i fjr til IS. mars i år. Datamaterialet inkluderer i alt nærmere bservasjner. - At bensin- g dieselprisene er vesentlig lavere enn i fjr, viser at reduksjn i drivstffavgiftene g billigere råvarepriser kmmer frbrukerne til gde. I tillegg viser undersøkelsen at fraktutjevningsrdningen hadde liten innvirkning på drivstffprisene i distriktene. Undersøkelsen bekrefter at lavpriskjedene har str betydning fr knkurransen g prisnivået, sier avdelingsdirektør Lasse Ekeberg i Knkurransetilsynet. I I 10 V ! I I I' 10 lo A2002-9/ KnkurranseNytt 8/2002 KnkurranseNytt 8/

7 -, B-blad Returadresse: Kn kurransetilsynet PB8132 Dep 0033 OSLO Vedtak g uttalelser Høringssvar Regelverk fr frvaltning av eksternt finansiert virksmhet ved universiteter g høgskler Frslag til ny frskrift m tll- g avgiftsfri innførsel av reisegds samt frenklet frtlling NOU 2001 :33 - frslag til lv m vldgift Etablering av sentral infrastruktur i nasjnalt helsenett NILF-rapprt : Ny markedsrdning fr melk - større knkurranse g like vilkår Luftfartsverkets høring av frslag til takstregulativ fr Adgangsbegrensning av kystfartøygruppens fiske etter nrdsjøsild sør fr 62 grader N Regulering av deltakelsen i fisket etter sei i Utkast til frskrifter til lv m pasientskader m.v. Uttalelse Frslag til spesielle kvterdninger fr fartøyer under 28 m sm deltar i fiskerier sm er underlagt adgangsbegrensning Gjennmgang av rammeavtaler under Arbeids- g administrasjnsdepartementet - knkurranselven 2-2 dl Cmments n the applicatin f Article 81 f the Treaty t the insurance sectr, w z i= 8 "O..l: c > ] ;; c "O li l) c '".

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet.

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Knkurranse Nytt Fem asfaltentreprenører anmeldt l Økkrim Knkurranselsynet har anmeldt Kl Veidekke AS, Lemminkiiinen Nrge AS, NCC Nrge AS, Skanska Asfalt AS g det kmmunalt eide Osl Vei AS l Økkrim fr brudd

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dat 16/550 FMA 17/00139 08.09.2017 Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennmføring av markedsmisbruksfrrdningen sanksjner g straff

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz Brønnøysundregistrene Finansdepartementet Pstbks 8008 Dep 0030 OSLO c ) 5 55 Arkivnr. Deres ref. Vår ref. Arkivkde Dat 05/1743 SL EGJ/Tiz 200802476-2 008 02.10.2008 Høring - arbeidsgrupperapprt m utveksling

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Begrepsppgave (20 %) Gi en krt definisjn av 4 av de 8 begrepene. Frslagene til definisjn under er kun veiledende. Mange av begrepene er behandlet flere steder

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

fzizi Eiendomsinformasjon as

fzizi Eiendomsinformasjon as & Nrsk fzizi Eiendmsinfrmasjn as Miljøverndepartementet Pstbks 8013 Dep. 0030 OSLO Justisdepartementet Pstbks 8005 Dep. 0030 OSLO Nærings- g handelsdepartementet vi Næringspl. avd. g Eierskapsavd. Pstbks

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Internasjnal handel g vekst Karen Helene Ulltveit-Me Universitetet i Osl FU-investeringer er i seg selv ingen garanti fr vekst: BNP per innbygger i 1995 US$ 33000 31000 29000 27000 Nrge 25000 Danmark 23000

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet Orientering m kmmende regelverksendringer på øklgimrådet Mattilsynet Kntaktmøte NLR, Debi Drammen 22.10.13 Mnica W. Stubberud senirrådgiver, seksjn planter, øklgi g GM Status fr implementering av nytt

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer