Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Bystyret sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse * Drift Driftsinntekter Mill. kr Driftsresultat Mill. kr Ordinært resultat før skattekostnad Mill. kr Årsresultat Mill. kr Rentabilitet Netto driftsmargin ( 1 ) % 38,3 % 55,6 % 36,3 % 49,4 % 35,4 % Totalrentabilitet ( 2 ) % 10,9 % 17,6 % 9,2 % 14,5 % 10,7 % Egenkapitalrentabilitet ( 3 ) % 13,0 % 28,1 % 16,4 % 40,5 % 16,8 % Avkastning sysselsatt kapital ( 4 ) % 15,5 % 26,1 % 14,3 % 22,2 % 12,4 % Eiere Ansvarlig lån fra eiere Mill. kr Renter ansvarlig lån Mill. kr Utbytte / eieruttak Mill. kr Resultat pr. aksje ( 5 ) kr Balanse Totalkapital Mill. kr Egenkapital Mill. kr Sysselsatt kapital ( 6 ) Mill. kr Egenkapitalandel ( 7 ) % 41,6 % 39,4 % 45,3 % 46,4 % 53,3 % Rentebærende gjeld Mill. kr Rentebærende gjeld / EBITDA ( 8 ) 3,4 2,1 3,4 2,2 4,7 Rentebærende gjeld - ansvarlig lån / EBITDA ( 8 ) 2,1 1,1 1,6 0,8 2,2 Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr Nøkkeltall Investeringer Mill. kr Antall årsverk Energiproduksjon GWh Energisalg sluttbruker GWh Magasinkapasitet GWh Maskininstallasjon MW Levert volum Naturgass/fjernvarme/kjøling GWh * Oppgitte tall for 2005 er basert på norske regnskapsprisipper (NGAAP) Definisjoner: ( 1 ) Netto driftsmargin Driftsresultat i % av driftsinntekter ( 2 ) Totalrentabilitet Driftsresultat + finansinntekter, i % av gjennomsnittlig totalkapital ( 3 ) Egenkapitalrentabilitet Årsresultat i % av gjennomsnittlig egenkapital ( 4 ) Avkastning sysselsatt kapital Driftsresultat i % av gjennomsnittlig sysselsatt kapital ( 5 ) Resultat pr. aksje Årsresultat / antall aksjer i selskapet ( 6 ) Sysselsatt kapital Egenkapital + rentebærende gjeld ( 7 ) Egenkapitalandel Samlet egenkapital + ansvarlig eierlån / totalkapital ( 8 ) EBITDA Driftsresultat + ordinære avskrivninger ( 9 ) Likviditetsreserve Frie betalingsmidler + udisponerte trekkretter / rammer ( 10 ) Kontantstrøm fra driften Midler tilført fra driften ( ref. kontantstrømanalyse ) 6

2 ÅRSRAPPORT Note 24 Lønn, ytelser til ledende ansatte og styret (Alle beløp i hele tusen kroner) NOTE Lønnskostnader og andre personalkostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader - ytelsesplaner Pensjonskostnader - tilskuddsplaner Andre personalkostnader Sum lønnskostnad og andre personalkostnader Antall årsverk Ytelser til ledende personer Navn Stilling Lønn / Honorar Naturalytelser og andre skattepliktige godtgjørelser Samlet godtgjørelse Eimund Nygaard Konserndirektør Torbjørn Johnsen Visekonserndirektør/direktør utbygging og drift Leiv Ingve Ørke Økonomidirektør Odd André Hedemand Organisasjons- og sikkerhetsdirektør Asbjørn Høivik Teknologidirektør Ove Otterbech Jølbo Kommunikasjonsdirektør Grethe Høiland Markedsdirektør Ole Gabrielsen Handelsdirektør Arne Aamodt Produksjonsdirektør Eirik Gundegjerde Telekomdirektør Arne Rannestad Administrerende direktør Lyse Neo Ivar Rusdal Styreleder Kristin Reitan Husebø Nestleder Odd Kristian Reme Styremedlem Eli Laland Styremedlem Håkon Anders Rege Styremedlem Terje Handeland Styremedlem (f.o.m ) varamedlem (t.o.m ) Siri Meling Styremedlem (t.o.m ) Leif Sigbjørn Rage Ansattes representant (f.o.m ) observatør (t.o.m ) Merethe Frances Rosendahl Ansattes representant Pensjonskostnader til ledergruppen inngår i ordinær kollektiv ordning for selskapet/konsernet. Ingen i ledergruppen eller konsernstyret har avtale om lønn/godtgjørelse etter opphør av ansettelsesforhold/verv. Et kompensasjonsutvalg forbereder styrets behandling av lønn til konsernsjefen og fastsetter retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Konsernets handelsdirektør har en resultatbasert godtgjørelse ut i fra oppnådde resultater på deler av konsernets virksomhet. Han deltar i ordningen på samme vilkår som øvrige ansatte som er omfattet av ordningen, blant annet med et tak på årlig resultatbasert godtgjørelse. Ordningen ble innført fra og med 2007 for å gi incentiver til å optimalisere resultatene innenfor tradingvirksomhet og porteføljeforvaltning. Ledende ansatte har ikke avtale om aksjebasert avlønning. Det foreligger ingen opsjoner/rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer. 68

3 LYSE Lyse sentrale hendelser i Januar STOR ALTIBOXPARTNER. Signal Bredbånd AS (tidligere Salten Bredbånd AS) inngår samarbeid om levering av Altibox til privatkunder i en rekke kommuner i Nord-Norge. Signal blir partner for en rekke kommuner i Nord-Norge. Februar SPRENGNING AV KRAFTSTASJONEN TIL JØSSANG KRAFTVERK. Det er stor aktivitet i Jørpelandsutbyggingen. Anleggsarbeidene ligger en måned foran skjema. Det er sprengt 540 meter inn i fjellet, og sprengningen av fjellhallen der kraftstasjonen skal være har startet. Mars CNG FYLLESTASJON TAS I BRUK. En viktig milepæl nås i Lyses satsning på naturgass og biogass. Lyses første egne fyllestasjon tas i bruk på Åsen i. Dette er den andre CNG fyllestasjonen i distriktet, den første var på Statoils stasjon på Forus. Mai ALTIBOX OVERTAR KUNDER I DANMARK. Lyse etablerer eget datterselskap i Danmark, Altibox Danmark A/S. Det nye selskapet overtar fiberkunder fra MidtVest Bredbånd. Juni BIOGASSEN TAS I BRUK PÅ NORD-JÆREN. Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Sigrid Hjørnegård, foretar på Verdens miljødag den offisielle åpningen av biogassanlegget i Mekjarvik, Randaberg kommune. Biogassanlegget er landets første anlegg for oppgradering av biogass fra slambehandling til naturgasskvalitet. Biogassen brukes i gassnettet i regionen. BIOGASSANLEGG FOR HUSDYRGJØDSEL OG ORGANISK AVFALL. IVAR og Lyse planlegger å bygge et nytt biogassanlegg for husdyrgjødsel og organisk avfall fra næringsliv og husholdninger på Grødaland på Jæren. I fellesskap etableres selskapet Hå Biopark AS. LYSE GIR 13 MILLIONER TIL ENERGIFORSKNING. Universitetet i får en donasjon på 13 millioner kroner fra Lyse. Pengene skal brukes på forskning innen energi og miljø i samarbeid med et universitet i Tyskland. September LYSE TELE SPLITTES OPP. Det foretas betydelige omstruktureringer innen konsernets tele-/bredbåndsvirksomhet med en selskapsmessig oppsplitting av Lyse Tele AS, der henholdsvis infrastrukturvirksomhet og innholdsløsning/teknologi ble skilt ut i egne selskaper. Navnebyttet er et resultat av selskapets utvikling de siste årene og ambisjonene som ligger i merkevaren Altibox. NY INDUSTRISATSING FOR OFFSHORE VINDTURBINER. AF Gruppen, Dr.techn. Olav Olsen og Lyse etablerer et nytt selskap som skal utvikle fundamenter til offshore vindturbiner. Det nye selskapet, som skal hete Vici Ventus (fra latin I conquered the wind ), har som mål å levere ferdig monterte vindturbiner offshore. 4

4 LYSE LYSE MED FÆRREST AVBRUDD. Av de 6 nettselskapene som har over kunder kommer Lyse Elnett best ut med 0,75 avbruddstimer per kunde i fjor. Oktober ALTIBOX ØKER. Altibox-kunde nummer koples opp. LYSE I 100. Lyse-konsernet ble til etter en fusjon av flere energiselskap i Sør-Rogaland med røtter tilbake til års jubileet markeres 24. oktober. MYHRE RIDDER AV 1. KLASSE. H. M. Kongen utnevner Lyses styreleder gjennom ti år, Lars Anders Myhre, til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. På vegne av Kongen overrekker fylkesmann Harald Thune ordenen under Lyse-konsernets 100 års feiring. November ALTIBOX LAGER FOTOALBUM PÅ TV. Altibox-kundene kan gjennom lansering av ny tjeneste lettere vise fram de beste bildene fra digitalkamera. Altibox gjør tv-en om til et fotoalbum. Desember ALTIBOX KÅRES TIL ÅRETS DIGITALE MEDEVIRKSOMHET. VG Nett, NRK Beta og Altibox konkurrerer om å bli årets digitale medievirksomhet i regi av New Media Network. Altibox vinner kåringen. TOPPLAST. I desember oppnår Lyse en topplast i regionen som fordeler seg med 1054 MW på el, 184 MW på gass og en fjernvarmeproduksjon fra Bærheim på 22 MW. NY LOGO OG GRAFISK PROFIL. Lyse moderniserer logo og grafisk profil for å gi et mer tidsriktig uttrykk av konsernet. 5

5 ÅRSRAPPORT Årsberetning, forretningsåret Konsernets virksomhet Lyse er et norsk industrikonsern innenfor energi og telekommunikasjon. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, samt bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Konsernet eier og driver en betydelig infrastruktur knyttet til forretningsområdene. Lyse selger energi- og telekomprodukter i så vel regionale som nasjonale markeder; til private og bedrifter. Hovedmarkedet ligger i Sør-Rogaland. Salgs- og markedsapparatet for alle Lyses produkter ligger i et eget selskap slik at kunden har ett kontaktledd mot Lyse-konsernet. Det benyttes flere salgskanaler, og internett er valgt som strategisk salgs- og kommunikasjonskanal for alle standardiserte produkter og tjenester. Kundene tilbys energiproduktene strøm, varme, kjøling, biogass og naturgass. Telekomproduktene og -tjenestene er superbredbåndet Altibox med internett, digital-tv, telefoni samt alarm og mobiltelefoni. Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland og hovedkontoret er i. Selskapet har en sterk regional forankring. Lyses eiere legger til grunn et langsiktig, industrielt perspektiv for utviklingen av konsernet. Lønnsomhet og langsiktig stabil avkastning fra virksomheten prioriteres høyt. Årsresultat I ble årsresultat før skatter på millioner kroner, mot millioner kroner i Etter skatter utgjorde årsresultatet 485 millioner kroner mot 966 millioner kroner året før. Regnskapet er avlagt etter IFRS-standard. Urealiserte verdiendringer beløper seg til 108 millioner kroner, 78 millioner kroner etter skatt. Årsresultat fra ordinær virksomhet før urealiserte verdiendringer ble millioner kroner før skatt og 407 millioner kroner etter skatt. Tilsvarende var fjorårets resultat fra ordinær virksomhet på henholdsvis millioner kroner før skatt og 521 millioner kroner etter skatt. Driftsaktivitetene ga i en avkastning på 15,5 % målt ved driftsresultat i forhold til gjennomsnittlig sysselsatt kapital. Sammenlignet med er dette en reduksjon på 10,6 prosentpoeng. Reduksjonen er forårsaket av lavere kraftproduksjon, fallende markedspriser på kraft og betydelige investeringer innen televirksomheten. Avkastning på egenkapitalen for ordinær virksomhet ble 10,9 % (15,1 %), og totalkapitalavkastningen fra ordinær virksomhet ble 10,5 % (15,2%). Lyse produserte 6,1 TWh vannkraft i, noe som er 1,2 TWh lavere enn konsernets produksjonsrekord i 2008 og mer tilnærmet et normalår. Dette sammen med fallende markedspriser svekket resultatbidraget fra kraftproduksjonsvirksomheten sammenlignet med fjoråret. Kraftproduksjon, -handel og sluttbrukermarkedet bidrar med vel 517 millioner av årsresultatet etter skatt, mens nettvirksomheten bidrar med 187 millioner kroner. Gass og fjernvarmevirksomheten viste en klart positiv resultatutvikling i og leverte et årsresultat på -19 millioner kroner etter skatt. Dette er en resultatforbedring på 40,6 % sammenlignet med fjoråret. Bredbåndsvirksomheten har i hatt en aktiv vekststrategi i hjemmemarkedet og nasjonalt via partnersatsingen til Altibox. I løpet av året har Lyse kjøpt resten av aksjene i Viken Fibernett AS og gjennom dette oppkjøpet også blitt majoritetsaksjonær i Østfold Fibernett AS. Videre er det gjennomført flere oppkjøp av eierandeler i partnerselskaper som gir Lyse sterk posisjon i forhold til videreutvikling av konsernets televirksomhet. Virksomhetens omsetning økte fra 719 millioner kroner i 2008 til millioner kroner i. Av den betydelige omsetningsøkningen fra 2008 til kommer 90 millioner kroner fra oppkjøpte virksomheter. Virksomhetens årsresultat etter skatter ble på -146 millioner kroner, mot -43 millioner kroner i Det svekkede resultatet for henger sammen med den sterke, planlagte veksten i forretningsområdet. På telekomsiden har Lyse valgt å satse på innovasjon og infrastruktur, samt en bred innholdsløsning i de nye tjenestene. Styrking av forretningsområdet telekom er et viktig middel for å utvikle grunnlaget for en jevn og stabil økonomisk avkastning til eierne. Fiberutbygging etter den modellen Lyse-konsernet har valgt, er langsiktig og har to klare faser, investerings- og høstefasen. Investeringene knytter seg i all hovedsak til graving/ framføring. Positive netto regnskapstall kan forventes i løpet av 6 8 år, og akkumulert positiv kontantstrøm vil oppnås etter år. De første fiberkundene ble tilkoblet i For Lyse Energi AS, konsernets morselskap, er forretningsåret gjort opp med et årsresultat på 370 millioner kroner. Av årsresultatet i morselskapet Lyse Energi AS foreslås 327 millioner kroner avsatt til utbytte og 43 millioner kroner foreslås overført til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital utgjør millioner kroner ved årets utgang. I samsvar med regnskapslovens 5-3 bekrefter styret at konsernregnskapet og selskapsregnskapet for Lyse Energi AS er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret vurderer konsernets finansielle stilling som god. 7

6 ÅRSRAPPORT Driftsresultat Konsernet hadde i en brutto omsetning på millioner kroner, mot millioner kroner i Dette representerer et fall i omsetning på 2,8 %. Resultatene fra vannkraftvirksomheten har avgjørende betydning for konsernets resultat og kontantstrøm og fallet i konsernets brutto omsetning er hovedsakelig knyttet til reduserte inntekter fra konsernets vannkraftvirksomhet. Innen forretningsområdet bredbånd ble omsetningen på millioner kroner i, noe som tilsvarer en økning på 54,2 %, eller 390 millioner kroner fra året før. Driftskostnadene ble totalt millioner kroner i, som er en økning på 175 millioner kroner fra Økningen i driftskostnadene kommer i hovedsak som følge av vekst innen televirksomheten, økt satsning på alternative fornybare energikilder samt økte lønnsog pensjonskostnader. Økningen i avskrivningene på 62 millioner kroner er hovedsakelig knyttet til investeringer i teleinfrastruktur. Totale avskrivninger i var på 534 millioner kroner. Eiendomsskatter og konsesjonsavgifter på samlet 144 millioner kroner øker med 7 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Økningen er en konsekvens av økt beregningsgrunnlag for eiendomsskatt. Konsernets driftsresultat ble millioner kroner mot millioner kroner i Forretningsområdet energi Energivirksomheten består av virksomheten i de heleide selskapene Lyse Produksjon AS (som forvalter eierandelene i Sira-Kvina og Ulla Førre), Lyse Handel AS og Lyse Neo AS. Videre inngår investering i Jørpeland Kraft (eierandel 67 %) og Skangass AS (eierandel 50 %). Kraftproduksjon, -handel og sluttbrukermarkedet sto for en omsetning på millioner kroner i. Dette er en omsetningsreduksjon på 482 millioner kroner fra i fjor. Omsetningen i sluttbrukermarkedet for strøm ble på millioner kroner og ble tilnærmet uendret sammenlignet med fjoråret. Driftsresultatet fra kraftproduksjon, -handel og sluttbruker marked ble millioner kroner mot 2374 millioner kroner i Kraftproduksjonen og markedsprisene på kraft er avgjørende for forretningsområdets resultatutvikling. Lavere produksjonsvolum kombinert med fallende markedspriser forklarer det svekkede resultatet. Sammenlignet med fjoråret er kraftproduksjonen redusert med GWh, og gjennomsnittlig spotpris falt med 20 %. Risikorammen for krafttrading er vesentlig redusert de siste årene og det er nå gitt en moderat ramme for virksomheten. Resultatbidraget fra tradingvirksomheten gir ikke tilfredsstillende avkastning på risikorammen for. Urealiserte verdiendringer for inngåtte kraftkontrakter og valutakontrakter var 87 millioner kroner i mot tilsvarende 616 millioner kroner i Liten verdiendring skyldes i all hovedsak bare mindre svingninger i fremtidige kraftpriser. Kraftmarkedet var relativt stabilt gjennom, særlig sett i forhold til den turbulensen som fulgte i kjølvannet av finanskrisen høsten Gjennomsnittlig spotpris i Norden ble 30,6 øre/kwh, ca 20 % lavere enn foregående år. Sør-Norge opplevde igjen noe lavere pris enn øvrige prisområder i Norden, noe som understreker behovet for nettforsterkninger innenlands og bedre utvekslingsforbindelser mot utlandet. Forbruket i så vel Norge som Norden har falt betydelig og totalforbruket i var 7-8 % lavere enn før finanskrisen. Det er særlig innenfor kraftkrevende industri, i alle de nordiske landene, at forbruket er kraftig redusert. Magasinfyllingen var litt dårligere enn normalt gjennom året. Dette sammen med lite tilgjengelig svensk kjernekraftkapasitet medførte at prisfallet ble begrenset. Kjernekraften i Sverige hadde en kapasitetsutnyttelse på vel 60 % i og produserte 14 TWh (tilsvarende ca 5 % av samlet norsk/svensk produksjon) mindre enn planlagt. Framtidsprisene i markedet var også stabile og indikerer en moderat prisoppgang de nærmeste årene. Dette kan forklares med stabile priser på kull og CO2-kvoter som i stor grad påvirker prisene i det nordiske kraftmarkedet. Gass og varmepriser er knyttet opp mot kundens alternative energibærere, og ble derfor relativt lave i. Driftsresultatet fra gass- og varmevirksomheten ble på 10 millioner kroner mot 24 millioner kroner i Hovedårsakene til det svekkede resultatet er lavere priser på salg av naturgass og fjernvarme og økte kostnader knyttet til drift av infrastrukturen. Leveransevolumene har vist en positiv utvikling for alle produktgrupper. Ledningsbasert fremføring av naturgass til sluttbrukere er kapitalkrevende og resultatene må vurderes i et langsiktig perspektiv hvor både en modning av markedet og prisutviklingen på alternative energibærere vil være avgjørende for videre resultatutvikling. Investeringer innen forretningsområdet energi beløper seg til 375 millioner kroner hvorav ny kraftproduksjon utgjør 203 millioner kroner. Nytt kraftverk som bygges i regi av Jørpeland Kraft AS er største enkeltinvestering og kraftverket forventes idriftssatt årsskiftet 2010/2011. Innen gass og varmevirksomheten utgjorde årets investeringer 73 millioner kroner. 8

7 ÅRSRAPPORT Forretningsområdet bredbånd Bredbåndsvirksomheten med fiberutbygging består av den heleide virksomheten i Altibox AS, bredbånds partnerdelen i Lyse AS, Lyse Fibernett AS, Lyse Fiberinvest AS, Viken Fibernett AS, Altibox Danmark AS, Noralarm AS (eierandel 92 %) og Østfold Fibernett AS (eierandel 62 %) og IT virksomheten i Lyse. Lyse har også selskaper som regnskapsmessig behandles som tilknyttede selskaper, nemlig Skagerak Fibernett AS (eierandel 34 %), Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (eierandel 34 %) og Dalane Breiband (eierandel 31 %). Forretningsområdet hadde netto omsetning på millioner kroner i mot 719 millioner kroner i Forretningsområdet hadde samlet sett et negativt driftsresultat på -51 millioner kroner mot et tilsvarende overskudd på 44 millioner kroner året før. Årsresultatet for forretningsområdet samlet sett er et underskudd på -146 millioner kroner mens underskuddet året før var -43 millioner kroner. Det ble i foretatt avskrivninger av varige driftsmidler på 206 millioner kroner og det ble foretatt en finansiell nedskriving på 50 millioner kroner for Lyses 16,6 % eierandel i Ventelo AS. Det ble i foretatt betydelige omstruktureringer innen konsernets tele-/bredbåndsvirksomhet med en selskapsmessig oppsplitting av Lyse Tele AS der henholdsvis infrastrukturvirksomhet og innholdsløsning/ teknologi ble skilt ut i egne selskaper. Lyse Tele AS skiftet i navn til Altibox AS som utvikler, leverer og drifter løsninger innen telekommunikasjonstjenester til utbyggere av fibernett som ønsker å tilby denne typen tjenester til sine kunder. Lyse Teles fiberinfrastruktur ble utfisjonert i selskapet Lyse Fibernett AS med virkning fra 27. august, mens selskapets aksjer i Viken Fibernett AS, Skagerak Fibernett AS og Dalane Breiband AS er overført til Lyse Fiberinvest AS. Fortjenestemulighet for selskapets sluttkunder ble med virkning fra 1. juli overført til Lyse AS ved inngåelse av partneravtale mellom Altibox AS og Lyse AS. Altibox AS og partnerskapet leverte over nye fiberkunder i. Virksomheten er i en god utvikling og årets resultater og fremtidige prognoser er i tråd med forventningene i de vedtatte forretningsplanene. De mest sentrale risiki og usikkerhetsfaktorer for selskapets virksomhet er reduserte priser på produkter og tjenester som følge av markeds- og konkurranseforhold, lavere leveransevolum enn forutsatt og lavere gjennomsnittsinntekt pr kunde. Ved utgangen av har selskapet tegnet nær kontrakter på leveranse av fiberbasert bredbånd hvorav ca var levert. Elnett og annen infrastruktur Lyse har i levert totalt 400 km nye trasèer. I disse trasèene er det bygd 175 km elnettrasèer som grøfter, 21 km gasstrasèer, 16 km fjernvarme/-kjøletrasèer og 190 km bredbåndtrasèer. Det ble i koplet opp nye elnettskunder, 136 gasskunder, 124 kunder på fjernvarme/-kjøling og bredbåndskunder på egen infrastruktur nye gatelys ble satt opp. Konsernets elnettvirksomhet fikk et driftsresultat på 304 millioner kroner i, som er 190 millioner kroner bedre enn fjoråret. Endringen i driftsresultatet er primært forårsaket av at selskapets mindreinntekt er redusert i. Etter IFRS reglene (International Financial Reporting Standards) inntektsføres nettinntektene først når kunden faktureres. Selskapets nettdrift er av NVE målt å være effektiv sammenlignet med et bransjesnitt. Årets avbruddskostnader (KILE-kostnader) er på 21 millioner kroner, mens gjennomsnittlig KILE-kostnad for de tre forutgående år var på 8,1 millioner kroner. Ikke levert energi tilsvarer 0,003 % av totalt transportert energimengde på 4872 GWh. Nettvirksomheten oppnådde en totalrentabilitet på 11,9 % mot 5,6 % i Årets investeringer i nettvirksomheten er på 305 millioner kroner, noe som er en betydelig økning sammenlignet med tidligere år. Behov for nettforsterkning for å bedre leveringssikkerheten samt nyanlegg for boliger og næringsbygg utgjør en vesentlig andel investeringene i forretningsområdet. Investeringene avspeiler i stor grad den høye byggeaktiviteten i deler av Lyse Elnetts konsesjonsområde. Målsettingen om at ingen kunder skal oppleve lengre strømavbrudd enn 7 timer ble oppnådd for 99,1 % av leveringspunktene og er på et tilfredsstillende nivå. (99,9% for 2008) Det er særlig i deler av distribusjonsnettet med lange avstander det har vært flere strømavbrudd. Netto finansposter Konsernets netto finanskostnader på -508 millioner kroner i, er en økning på nær 86 millioner kroner fra Dette skjer som en følge av at økte innlånsvolumer medfører økte rentekostnader sammenlignet med fjoråret selv om markedsrenten har vært fallende. Av konsernets samlede rentebærende gjeld på millioner norske kroner, er millioner kroner rentesikret ved rentebytteavtaler og millioner er fastrentelån. Konsernets årsresultat endres bare i begrenset grad ved endringer i markedsrenten. Renter på ansvarlige lån til konsernets eiere ble 129 millioner kroner mot 243 millioner kroner i Aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg er nedskrevet med samlet 56 millioner kroner som følge av indikasjoner på verdifall. 9

8 ÅRSRAPPORT Skatter Årsregnskapet er belastet med en skattekostnad på 644 millioner kroner mot 1056 millioner kroner i Den effektive skattesatsen var 57 % i mot 52 % i Den reduserte skattekostnaden skyldes lavere skattbart resultat og redusert grunnrenteskatt som følge av svakere resultater fra vannkraftproduksjonen. Grunnrenteskatten utgjør 356 millioner kroner i, hvilket tilsvarer 55 % av konsernets skattekostnad. Tilsvarende beløp i 2008 var 491 millioner og 47 % av skattekostnad. Overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter fattet i 2003 vedtak om at Lyse Energi AS kun får skattefradrag for et risikopåslag på 1 prosentpoeng på de ansvarlige eierlånene, mens lånene har en avtalt risikomargin på 2 prosentpoeng. Saken var til behandling i Borgarting lagmannsrett i desember 2008 og Lyse vant fram med sine anførsler. I konsernregnskapet for er det inntektsført tilbakebetalinger av skatter for perioden knyttet til denne saken som beløper seg til 56 millioner kroner. Kontantstrøm og kapitalforhold Lyse har gjennom året hatt en positiv kontantstrøm fra driftsaktivitetene på millioner kroner mot millioner kroner i Konsernets likviditetsreserve var på millioner kroner ved årets utgang. Lyse investerte millioner kroner i varige driftsmidler i, en økning på 158 millioner kroner fra året før. Investeringene knyttet til konsernets televirksomhet beløper seg til 450 millioner kroner. Innen gass- og varmevirksomheten ble det investert for 73 millioner kroner. Det ble foretatt investeringer tilknyttet vannkraft på 302 millioner kroner. Innen nettvirksomheten ble det investert 304 millioner kroner. En vesentlig andel av årets investeringer er forårsaket av et stort antall nye nett kunder, noe som også har medført behov for å øke nettets leveringskapasitet. Samlede investeringer i tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og andre selskaper beløper seg til 310 millioner kroner hvorav investering i Skagerak Fibernett AS, Hadeland og Ringerike Bredbånd AS, Dalane Breiband AS, Norwegian Energy Company ASA og Ventelo AS er de vesentligste enkeltinvesteringene. Opptak av ny langsiktig gjeld var millioner kroner, hvorav millioner kroner i sertifikatlån. Nedbetaling av gjeld utgjorde millioner kroner. Lyses rentebærende gjeld er på millioner kroner hvorav ansvarlige eierlån utgjør millioner kroner. Rentebærende har økt med millioner kroner i. Lyse har ikke valutaeksponering i konsernets låneportefølje. Rentebærende gjeldsgrad var på 44 %, mot 39 % for Utbetalt utbytte for regnskapsåret 2008 beløper seg til 358 millioner kroner. Et overordnet mål i konsernets finansstrategi er å opprettholde finansiell fleksibilitet og å sikre en jevn forfallstruktur på låneporteføljen frem i tid. I har konsernet økt løpetiden og balansert forfallsprofilen på låneporteføljen for å redusere konsernets refinansieringsrisiko i kredittmarkedet. Ved utgangen av hadde Lyse konsernet en bokført egenkapital på millioner kroner som tilsvarer en egenkapitalprosent er på 25 %, og inklusiv ansvarlige lån er den 42 %. Vannkraftvirksomheten hadde ved årsskiftet en bokført verdi på 0,75 kroner per kilowattime beregnet med utgangspunkt i en middelproduksjon på 5,6 TWh. Til sammenligning er det i 2008 gjennomført salg av vannkraftproduksjon i markedet til priser over 4 kroner per kilowattime. Styret vurderer konsernets finansielle ressurser som tilfredsstillende. Risiko og internkontroll De viktigste risikoene for Lyse konsernet er knyttet til markedsoperasjoner, finansforvaltning, driftsaktiviteter og rammebetingelser. Risikostyringen følges opp i forretningsområdene gjennom prosedyrer for risikoovervåking opp mot de mål og rammer styret har fastsatt. Lyse er eksponert for endringer i både det fysiske og finansielle kraftmarkedet, valutamarkedet og rentemarkedet. Styret gjennomgår årlig identifiserte risikoområder av betydning innen konsernets virksomhetsområder og foretar en vurdering av om identifisert risiko er tilfredsstillende ivaretatt. Det er etablert interne fullmakter og rammer for all krafthandel, valutahandel og finansforvaltning. For Lyse er det en betydelig volum og prisrisiko knyttet til produksjon og handel med kraft. I det nordiske kraftmarkedet har nedbørsforhold, etterspørsel og markesprisene på kull, olje og CO2-kvoter stor betydning for svingninger i markedsprisen på kraft. I kraftmarkedet anvender konsernet en aktiv risikostyring tilpasset den aktuelle markedssituasjonen hvor formålet er å oppnå maksimal avkastning med en akseptabel risiko. Finansielle kraftkontrakter inngås for å redusere prisrisikoen på kraft produksjonen slik at sikring av fastsatte minimumsinntekter oppnås. All fysisk og finansiell kraftomsetning på Nord Pool ASA omsatt i euro, noe som medfører at en vesentlig andel av konsernets inntekter er valutaeksponert. Konsernets valutastrategi har som mål å redusere valutaeksponeringen betydelig. Fremtidige inntekter i euro valutasikres over en fastsatt periode frem mot leveringstidspunktet slik at sikringsandelen er økende fram mot leveringstidspunktet. 10

9 ÅRSRAPPORT En vesentlig andel av Lyses omsetning går mot kraftbørsen Nord Pool ASA. Alle kraftkontrakter hvor det er mulig, avregnes mot Nord Pool ASA. For den del av fordringsmassen hvor Nord Pool ASA er juridisk motpart foreligger garanti for oppgjør. Ved bruk av finansielle sikringsinstrumenter for styring av rente og valutarisiko inngås kun avtaler med motparter med meget god kredittrating. Det er etablert interne fullmakter og rammer for all handelsvirksomhet som følges opp løpende. Konsernets sentrale finansfunksjon samordner og ivaretar risikoen knyttet til renter og likviditet. Lyses finansstrategi legger til grunn at renterisikoen skal begrenses og konsernets renterisiko styres ved at resultateffekten ved en økning i markedsrenten ikke skal overstige gitte nivåer for påfølgende 12 måneders periode. For å styre konsernets renterisiko anvendes standardiserte rentebytteavtaler hvor større forretningsbanker er motparter. Finansiell fleksibilitet prioriteres høyt, og det er satt rammer for konsernets refinansieringsrisiko og tilgjengelig beredskapskapital som kan stilles til disposisjon i løpet av få dager. Eksponeringen knyttet til renter og likviditet følges opp etter fastsatte rutiner og rapporters jevnlig til konsernledelsen og styret. Operasjonell risiko håndteres i hovedsak ved hjelp av prosedyrer, beredskapsplaner og forsikringsdekninger. Konsernet har også etablert et kvalitetssystem hvor registrering av uønskede hendelser og skader rapporteres og følges opp fortløpende. Forskning og utvikling Lyse-konsernet har ikke noen sentralisert enhet som ivaretar aktivitetene knyttet til forskning og utvikling. Styret er imidlertid opptatt av å hele tiden vurdere den best mulige organiseringen av FoU-virksomheten som pr i dag skjer desentralt, med utgangspunkt i det enkelte selskap. Således skjer det på energisektoren et vesentlig arbeid knyttet til å utvikle teknologisk bærekraftige løsninger for vindkraft til havs. Lyse har eierandeler i teknologiselskapet Sway, og sammen med AF-gruppen og Dr.techn. Olav Olsen etablerte Lyse i selskapet Vici Ventus som skal utvikle fundamenter til offshore vindturbiner. Innenfor gass-siden er Lyse en av eierne i Risavika Gas Center som tester ut teknologi for mer effektiv utnyttelse av gass. Det er også inngått samarbeid med Universitetet i om opprettelse av en tysk-norsk lærestol knyttet til energi. Universitetet i er også, sammen med italienske Telsey og norske Laerdal Medical en av partnerne innenfor forskningsprosjektet IS Home som utvikler sensorteknologi som kan brukes i helsetjenesten med sikte på at eldre kan bo hjemme enn de ellers ville ha kunnet. Lyse samarbeider med kommune, Universitetet i og Universitetssjukehus for å klarlegge mulighetene bredbåndsnettet åpner innenfor helseområdet. Ytre miljø Internasjonale og nasjonale bestemmelser kan gi nye føringer for energi- og miljøpolitikken og de krav som stilles til påvirkning av det ytre miljø. Konsekvensen av slike føringer kan slå ut både i positiv og negativ retning for Lyses økonomi. Lyse-konsernets energiproduksjon i regi av Lyse Produksjon AS er i hovedsak basert på vannkraft som utslippsmessig er miljøgunstig, men som relatert til utbygging medfører inngrep i og påvirkning av naturen. Det ytre miljøet blir hensyntatt og beskyttet blant annet ved strenge regler for avfallshåndtering og miljøfremmende tiltak i vassdragene, herunder landskapspleie. Det pågår nå en nøyaktig kartlegging av hvilke kjemikalier som finnes i anleggene, og det plasseres ut tilpassede oppbevaringsanordninger for disse kjemikaliene. Ved Bærheim kraftverk foregår elektrisitetsproduksjon ved at Lyse Produksjon AS kjøper overopphetet vanndamp fra avfallsforbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning KS. Anlegget er godkjent som energigjenvinningsanlegg. Lysekonsernets selskap for utbygging og drift, Lyse Infra AS, forestår den daglige drift av kraftverkene med tilhørende reguleringsområde. I henhold til en egen operatøravtale skal Lyse Infra AS ivareta den operative oppfølgingen av alle forpliktelser og krav i forhold til ytre miljø. For å imøtekomme pålegg er det satt ut nær stk. laksesmolt i Årdalselva med en snittvekt på 40 gram. Produksjon av smolt er basert på fangst av stamfisk fra Årdalselva iht. gjeldende pålegg. I reguleringsmagasinene Lyngsvatn og Nilsebuvatn har fylkesmannen på bakgrunn av resultat fra prøvefiske som viser relativt tett bestand av moderat størrelse - besluttet å midlertidig oppheve pålegg om utsetting av ørret. Dette vil gjelde i 5 år med krav om ny undersøkelse det 5. året, henholdsvis i 2010 og Konsesjonsvilkårene for den eldste av reguleringskonsesjonene knyttet til Lysebotn kraftverk er under revisjon. Etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avga sin innstilling i saken våren 2003, har saken ligget i OED uten å ha blitt tatt opp til behandling. Etter departementets befaring høsten 2004 har det ikke vært bevegelse i saken. Det har i 2008 kommet en avklaring i en tilsvarende sak, men det er fortsatt usikkerhet om når det vil foreligge avklaring fra departementet. Naturgass er det mest miljøvennlige av de fossile energikildene. Ved å erstatte oljeprodukter med naturgass til oppvarmings- og transportformål, vil utslipp både globalt og lokalt reduseres. Lyse Neo AS får utarbeidet et miljøregnskap annet hvert år, sist gang for

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

kvartalsrapport

kvartalsrapport kvartalsrapport 01-2013 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2013 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2013 var 3 111 mill. kr mot 2 950 mill. kr i samme periode i fjor. 1) Driftsresultatet i 1. kvartal ble

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2010 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2010 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Halvårsmelding 3 Erklæring 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Utvidet konsolidert resultat 10 Kontantstrømoppstilling 11 Endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til halvårsregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til delårsregnskap pr. 30. juni 2014

Beretning fra styret knyttet til delårsregnskap pr. 30. juni 2014 Beretning fra styret knyttet til delårsregnskap pr. 30. juni 2014 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008

Foreløpig årsregnskap 2008 Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2008 Høy kraftproduksjon også i 2008 2 466 GWh (2 515 GWh i 2007)

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer