Årsmeldingen skal tjene som tilbakemelding om de henvendelser og erfaringer vi har gjort i løpet av året.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmeldingen skal tjene som tilbakemelding om de henvendelser og erfaringer vi har gjort i løpet av året."

Transkript

1

2 Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 ble sosialombud og brukerombud slått sammen til brukerombudet, og brukergruppen ble utvidet til å omfatte søkere/mottakere av sosiale tjenester. I 2009 fikk brukerombudet en ny funksjon ved oppsøkende virksomhet overfor hjemmeboende eldre over 80 år. Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende. Årsmeldingen er ikke uttømmende, men den gir et innblikk i kompleksiteten og utviklingen av arbeidet. Årsmeldingen skal tjene som tilbakemelding om de henvendelser og erfaringer vi har gjort i løpet av året. Brukerombudet håper at våre anbefalinger i denne rapporten, anvendes konstruktivt i utforming og forbedring av tjenestetilbudene. Brukerombudet setter pris på tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, februar Bente Rekve brukerombud 2

3 Innhold Forord...2 Innledning...4 Brukerombudets kontor...5 Anbefalinger...7 Vilkår for bistand... 7 Rehabilitering... 7 Forvaltningspraksis... 7 Samordning av tjenester... 8 Sosialhjelpssatser... 8 Midlertidig bolig... 8 Brukerombudets erfaringer...9 Utvikling av saksmengde... 9 Hvem kontakter brukerombudet?...10 Saker fordelt på forvaltningsnivå...12 Sakskategorier...13 Henvendelsesgrunner...16 Tiltak...19 Resultater...20 Eksempler på saker Forvaltningspraksis...21 Tilgjengelighet...24 Samordning / samarbeid...25 Sosialhjelp...26 Vedlegg Funksjonsbeskrivelse for

4 Innledning Forholdene som kommenteres i årsmeldingen representerer et utvalg av de sakene ombudet har arbeidet med i løpet av Brukere som er fornøyd med tjenestene de mottar kontakter ikke ombudet, og vi kan derfor ikke trekke generelle konklusjoner om kvaliteten på de ulike tjenestene. Brukerombudet skal være et supplement til andre tjenester og bidra til å styrke brukernes medinnflytelse og rettssikkerhet overfor tjenestene og forvaltningen. Brukerombudet opplever gjennomgående å bli møtt med respekt og imøtekommenhet fra tjenesteapparatet. Dette bidrar til at saker løses på lavest mulig nivå. Brukerombudet og pasient- og brukerombudet har gjensidig forståelse for hverandres arbeidsfelt og kapasitet. Vi opplever at pasient- og brukerombudet henviser en del brukere til oss ut fra en tankegang om at brukerombudet har nærhet og oversikt over kommunale tjenester. Motsatt henviser brukerombudet saker som omhandler spesialisthelsetjenesten til pasient- og brukerombudet. Flere av landets kommuner har opprettet kommunale ombud. er leder av Nettverk for kommunale ombud. Hovedformålet for nettverket er å skape en arena for erfaringsutveksling og faglig utvikling. Brukerombudets anbefalinger i årsmeldingen for 2009 har fått politisk tilslutning. Vi avventer effektuering av anbefalingene. 4

5 Brukerombudets kontor Bemanning 3,30 stillinger Brukerombud Bente Rekve Sekretær Torhild Michalsen Rådgiver Krishna Chudasama Rådgiver Marianne Nordal Arbeidsform Vi får henvendelser både via telefon, e-post, brev og frammøte på ombudets kontor. De fleste tar først kontakt med oss på telefon. Dersom det er behov for en nærmere kartlegging og gjennomgang av saken gjøres timeavtale. Vi arbeider tverrfaglig. I hovedsak består vårt arbeid av å; gi råd og veiledning ha dialog med tjenesteapparatet innhente saksopplysningen etter fullmakt bistå med klage/skriftlig dialog med instans innhente informasjon gi informasjon Det er et mål at saker løses på lavest mulig nivå. Dialog med tjenesteapparatet er derfor viktig. Det er en akseptert form at brukerombudet tar direkte kontakt med saksbehandler/tjenesteyter i den aktuelle virksomheten. I praksis løses de fleste saker på denne måten. Slik tilnærmingsmåte forutsetter at de ansatte og brukerombudet har tillit til og respekt for hverandres oppgaver. Vi innhenter skriftlig fullmakt hos brukerne. Unntaksvis og i hastesaker, innhenter vi muntlig samtykke. I enkelte saker deltar ombudet på møter mellom bruker og tjenesteapparat. Brukerombudets deltakelse på slike møter medfører ofte at saken får en bredere gjennomgang og at tjenesten blir mer tilpasset brukerens totale behov. Dersom det i forbindelse med enkeltsaker oppdages feil / mangler ved rutiner, tar ombudet det opp med den virksomhet/etat det gjelder. Slike tilbakemeldinger kan være nyttige som kvalitetssikring og vil på den måten få betydning utover det å løse den enkelte sak. Forøvrig deltar ombudet i møter av mer generell karakter og informerer om sin funksjon i ulike virksomheter og interesseorganisasjoner. Vi har også samlet en del informasjon om tilbud og aktiviteter for eldre over 80 år, og denne informasjonen medbringes eksempelvis ved hjemmebesøk hos brukere. 5

6 Taushetsplikt Ombudets virksomhet omfattes av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Det samme gjelder særlovenes bestemmelser om taushetsplikt. Regnskap Brukerombudet har i 2010 holdt seg innenfor budsjettrammen, med en innsparing på kr

7 Anbefalinger Anbefalingene står i ikke - prioritert rekkefølge. Vilkår for bistand Vi erfarer at eldre over 67 år har små muligheter til å få innvilget søknad om transporttjeneste (TT- kort). Dette gjelder eldre som har problemer med å ta seg frem på egen hånd på grunn av redusert helse, og dermed opplever at de blir isolert. Når det gjelder vilkår for å få alarm er det ikke tilstrekkelig å være ustø på grunn av høy alder. Det må foreligge sykdom som medfører fare for hyppige fall. Vi erfarer at behovet for alarm er større enn tilgangen. Dette er to tjenester, som slik vi ser det, kan bidra til at eldre opplever større trygghet ved å bo hjemme, og forhindre isolasjon. Ombudet anbefaler en gjennomgang av tilgangen på - og kriteriene for transporttjeneste og trygghetsalarm, med sikte på at flere eldre skal fylle vilkårene. Rehabilitering Det er ut fra vår erfaring større etterspørsel av ergoterapitjenester enn det er tilgang på ressurser. Dette fører til relativt lang ventetid, i tillegg til at flere med behov for ergoterapitjenester ikke blir prioritert på grunn av manglende ressurser. Tilbudet til barn med funksjonshemming kommer etter vår kjennskap i denne kategorien. Brukergrupper med behov for ergoterpitjenester er for eksempel tilpasning av eksisterende bolig, tilpassing av ny bolig og ADL- trening. Ergoterpitjenesten er også en viktig ressurs i tverrfaglig arbeid knyttet til rehabilitering, ansvarsgrupper og Individuell plan. Ombudet anbefaler en gjennomgang av ergoterapitjenesten med sikte på å øke ressursene. Forvaltningspraksis Det er flere utfordringer knyttet til forvaltningspraksis. Vi erfarer at forskjellige virksomheter har ulik praksis når det gjelder behandling av søknader. Dette dreier seg om saksbehandling, forvaltningsmelding, saksbehandlingstid og innhold i vedtak. Flere klagesaker kunne vært unngått dersom vedtaket var tilstrekkelig begrunnet og skrevet på en forståelig måte. Ombudet anbefaler en gjennomgang og bedring av rutiner for kommunal saksbehandling. 7

8 Samordning av tjenester Manglende samordning av tjenester er en gjenganger i brukerombudets årsmelding. Det er slik vi kjenner det stor ulikhet når det gjelder bruk av Individuell plan og ansvarsgrupper. Rådgiver for Individuell plan er her en viktig og positiv ressurs både for brukere og tjenesteapparatet. Vår erfaring viser at det mest utfordrende er å få hjelpere til å påta seg koordinator-rollen, og til å delta i ansvarsgrupper. Samordning av tjenester bør få et sterkere fokus og kvalitetssikres ved at bestemte rutiner for samarbeid utløses når flere tjenester er inne samtidig. Det er vesentlig at informasjon blir gjort kjent / videreført ved overgang fra barnehage til skole, ved bytte av skole, eller fra skole til arbeidsliv. Ombudet anbefaler å kvalitetssikre rutinene for samarbeid, slik at disse automatisk trer i kraft når flere tjenester / forvaltningsnivå er inne samtidig. Sosialhjelpssatser Ombudet registrerer at satsene ikke er oppjustert siden 2008, på tross av statens anbefaling om årlig justering av sosialhjelpssatsene. Ombudet vil minne om at Statlige veiledende satser ligger vesentlig under SIFO- satser (Statens institutt for forbruksforskning) og dermed er nøkternt utregnet. Ombudet anbefaler at satsene for sosialhjelp justeres automatisk, og i tråd med Statlige veiledende retningslinjer. Midlertidig bolig Ombudet har gjennom flere år registrert manglende og utilstrekkelig tilbud overfor personer uten fast bopel. Behovet omfatter alt fra personer som er i en akutt situasjon, til personer som tilbringer lengre perioder uten egnet botilbud. Tilbudet til personer uten tak over hodet, består så vidt vi er kjent med, av Utne camping og ØBAS. Dette er forholdsvis kostbare tilbud. Ved Utne camping må beboerne i tillegg betale ekstra for dusj og vask av klær, ved myntinnlegg. Ombudet anbefaler utredning og etablering av ulike bo alternativ til personer som er uten bolig. 8

9 Brukerombudets erfaringer Tabellene visualiserer hovedtyngden av saker, henvendelsesgrunner, tiltak og resultat. Tallmaterialet viser ikke omfanget av og kompleksiteten i sakene, og er derfor ikke uttømmende. Saker kan ha flere faser og gå over tid. En sak kan ha flere henvendelsesgrunner og tiltak. Alt arbeid i en sak blir journalført, men fremkommer ikke i statistikken. Det samme gjelder telefoner inn og ut. Noen saker løses relativt raskt, mens andre er mer omfattende og tidkrevende. Brukerombudet ønsker å løse saker på lavest mulig nivå, og tilstreber et smidig samarbeid med tjenesteapparatet. Utvikling av saksmengde 9

10 Hvem kontakter brukerombudet? Brukere Brukerne selv utgjorde over halvparten av dem som kontaktet ombudet. Dette er en økning på 5 % fra i fjor. Pårørende Henvendelser fra pårørende har økt med 4 % fra i fjor. Dette knytter vi til årlig utsendelse av brev til brukere over 80 år. Pårørende uttrykker at de opplever brukerombudet som en nøytral instans for råd og veiledning. Flere pårørende uttrykker at de er slitne og bekymret for sine eldre. Vi har også henvendelser fra foreldre til barn med funksjonshemming, og til brukere med rusproblemer. Tjenesteapparatet Henvendelsene fra tjenesteapparatet kommer i hovedsak fra kommunens virksomheter, fastleger, spesialisthelsetjenesten og NAV. Disse utgjør en liten økning fra Tjenesteapparatet ønsker ofte brukerombudets delaktighet for å bedre samarbeidet på tvers av virksomhetene / forvaltningsnivå, og for å bedre dialogen mellom brukerne og tjenesteapparatet. 10

11 Brukere over 80 år Brukerombudet sender årlig brev til alle hjemmeboende eldre over 80 år. I 2010 sendte vi 413 brev som resulterte i 163 saker brev resulterte i 205 saker i Det er ombudets erfaring at brukere over 80 år som kontakter oss gjennomgående viser stor vilje til å klare seg selv så lenge som mulig. Noen eldre tar kontakt for å få informasjon slik at de kan planlegge sin alderdom. Det innebærer ønske om å motta informasjon om hvilke tilbud og tjenester som finnes, og hvor de skal henvende seg ved behov for bistand. Arbeidet i 2010 bekrefter erfaringene fra 2009 vedrørende henvendelsesgrunner og behov. Mange av dem vi har vært i kontakt med bor fortsatt i egen bolig, dvs. enebolig, rekkehus eller blokkleilighet. Flere har en helsesituasjon som tilsier at en annen boform ville egne seg bedre. Noen uttrykker ønske om / behov for bolig med tilgang til bistand eller omsorgsbolig. Andre har konkrete behov for tjenester som institusjonsplass, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ergo - og fysioterapi, dagsenter og matombringing. Hjelp til snømåking, hagearbeid, innkjøp, samt følge- og transporttjeneste til for eksempel lege-/tannlege er andre behov som fremkommer.. Hjemmebesøk utgjør en vesentlig del av dette arbeidet, i tillegg til telefonsamtaler og avtaler på kontoret. Vi har fått mye positiv respons på dette tilbudet, både fra brukere og deres pårørende. 11

12 Saker fordelt på forvaltningsnivå Fredrikstad kommune Dette er saker som omhandler de fleste av kommunens tjenester. Omtrent halvparten av alle saker ombudet har arbeidet med i 2010 har vært knyttet til kommunale tjenester. Det er en økning på 5 % fra Dette ser vi i sammenheng med økningen i brukergruppen over 80 år. NAV NAV er skilt ut som egen enhet, siden den er sammensatt av både statlige og kommunale tjenester. Under NAV har vi blant annet registrert; NAV Fredrikstad, NAV utbetaling, NAV pensjon, NAV hjelpemiddelsentral, NAV forvaltning Østfold, NAV innkreving og NAV Klage og anke. Antall saker knyttet til NAV er stabilt fra 2009 til Statlige instanser Dette er saker i forhold til Fylkesmannen, Spesialisthelsetjenesten, Politi, Statens sivilrettsforvaltning, UDI, Namsmannen, Statens lånekasse, Helsetilsynet, Pasientskadeerstatningen og Pasientskadenemnda. Østfold fylkeskommune Dette er saker vedrørende tannhelse og videregående skole. Flere offentlige instanser Mange saker er sammensatte og relateres til flere forvaltningsnivå. Det illustrerer hvor vanskelig det kan være å kategorisere en sak i forhold til en bestemt instans. 12

13 Sakskategorier Helse / omsorg Brukerombudet har en forholdsvis stor andel saker som er knyttet til brukere som mottar bistand fra kommunal omsorgstjeneste, oftest praktisk bistand og eller hjemmesykepleie. Ombudet opplever gjennomgående god respons og vilje til samarbeid fra omsorgstjenesten for å løse brukernes utfordringer på lavest mulig nivå, uten skriftlig klagerunde. Det er ombudets klare oppfatning at helsetjenester er prioritert og at praktisk bistand innvilges på et minimumsnivå. Fylkesmannen har omgjort vedtak der ombudet har bistått med klage ut fra begrunnelsen om manglende forsvarlighet. Ombudet har bistått brukere med å søke praktisk bistand samt å søke om økning i antall timer. I den forbindelse har vi registrert at nivå for utløsning av bistand vurderes ulikt fra virksomhet til virksomhet. I en konkret sak ble ombudet gjort kjent med at hjemmehjelpen avsluttet arbeidet etter en halv time, selv om vedtaket lød på en time. Ombudet tok kontakt med ansvarlig leder i omsorgstjenesten som bekreftet at dette var vanlig praksis. Dette stiller vi oss undrende til ut fra vårt kjennskap til behov, i tillegg til at bruker betaler for en tjeneste som ikke ytes fullt ut. Etterspørselen etter sykehjemsplass, omsorgsbolig / trygdebolig erfarer vi er større enn eksisterende tilbud. Ombudet registrerer en økning i etterspørsel av ergoterapitjenester samtidig som vi erfarer at det er relativt lang ventetid på denne tjenesten. 13

14 Økonomi Dette er saker som i hovedsak omfatter: Økonomisk rådgiving, trygd / pensjon / bidrag, Husbankens støtteordninger, omsorgslønn, skatt og gjeld. En del av disse sakene dreier seg om ventetid fra vedtak fattes til utbetaling skjer. Noen saker dreier seg om lang saksbehandlingstid i forbindelse med samordning av ytelser. Ombudet bruker mye tid på å purre og fremskaffe informasjon om saksgangen. Brukerombudet har erfart at det er mange brukere som sliter med gjeldsproblematikk, og vil ha behov for økonomisk rådgivning. Vi erfarer at det kan være lang ventetid hos økonomirådgiver. Brukerne opplever ofte at saken eskalerer før de får hjelp. Sosial Under kategorien sosial har vi registrert saker som har tilknytning til: Økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig, rusproblematikk, psykiatri, avlastning, støttekontakt m.m. 3/4 av disse sakene er knyttet til økonomisk sosialhjelp. Vi erfarer at for brukere som er søkere / mottakere av sosialhjelp er det ofte kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom brukere og NAV som er utfordrende. For brukere ombudet har bistått har det oppstått enten; misforståelse og / eller manglende informasjon om vilkår/ dokumentasjonskrav, og/eller at aktuell informasjon ikke har kommet tidsnok. Brukerombudet erfarte i en aktuell sak at en bruker hadde søkt om forlengelse av hjelp til livsopphold, og henvendte seg til ombudet da han ikke fikk utbetalt hjelpen i tide. Da ombudet henvendte seg til NAV, viste det seg at bruker måtte oppfylle vilkår for å få utbetalt hjelp, noe bruker ikke var klar over. En del brukere får avslag på søknad om sosialhjelp. Begrunnelsen for avslaget er ofte at de anses å ha tilstrekkelige midler til å klare seg. Ombudet registrerer at NAV legger vekt på brukers inntekter og utgifter holdt opp mot kommunale veiledende satser, samt hvorvidt formålet med hjelpen anses å komme inn under lovens dekningsområde. De kommunale satsene er lavere enn anbefalte statlige satser. I de saker fylkesmannen vurderer / omgjør vedtak til gunst for bruker har vi registrert at det er lagt vekt på den faktiske livssituasjon, hvorvidt bruker har levd på sosialhjelp over tid, og det vil være åpenbart urimelig å avslå selv om det ikke er en pliktmessig ytelse. Brukere med rusproblematikk utgjør fortsatt en liten andel av dem som oppsøker ombudet. Behovet for bistand antas å være større enn hva vi har registrert i form av henvendelser. Dette har åpenbare årsaker som vansker knyttet til å oppsøke hjelp og overholde avtaler. De brukerne ombudet har bistått har et omfattende og sammensatt hjelpebehov, der behandlingstilbudet er delt mellom stat og kommune. Dette vanskeliggjør helhet og kontinuitet i behandlingskjeden. 14

15 Bolig Dette er brukere med ønske om / behov for kommunal bolig, omsorgsbolig eller trygdebolig. I denne kategorien er det også brukere som opplever sin boligsituasjon vanskelig, men som ikke fyller kriteriene for boligtildeling eller bistand fra boligkontoret. Et sentralt virkemiddel i kommunens boligpolitikk er ordningen med kommunale boliger. Boligene eies eller leies av kommunen og blir leid ut til personer som på grunn av økonomiske, sosiale eller helsemessige årsaker vil ha problemer med å skaffe seg bolig. Det er fortsatt vesentlig større etterspørsel enn tilang på denne type bolig, og flere har fått avslag på tross av at de fyller kriteriene. Begrunnelsen er at det ikke finnes ledige / passende boliger. Dersom boligkontoret avslår søknaden med slik begrunnelse overføres saken til boligsosial formidler, som skal bistå med å skaffe bolig på det private markedet. Ombudet erfarer at kriteriene er i ferd med å miste / har mistet bolig fører til at flere ikke kvalifiserer til å få bistand fra boligsosial formidler. Dette er brukere som bor dårlig og som selv over tid ikke har greid å skaffe seg egnet bolig. 15

16 Henvendelsesgrunner Vi registrerer henvendelsesgrunn ut fra det som blir presentert når bruker kontakter oss. Brukerne opplever ofte at vilkårene for å få innvilget hjelp er strenge, det vil si at mange ikke fyller kriteriene for hjelp. Dette avspeiler seg i tabellen ved at langt de fleste som oppsøker ombudet vil undersøke hvorvidt de har krav på hjelp. Rettigheter og muligheter Mange som henvender seg til brukerombudet er usikre på hvordan de skal konkretisere sine behov, hvorvidt de får rett hjelp til rett tid og / eller hvor de skal henvende seg. Brukerombudet foretar en kartleggingssamtale med bruker for å kunne gi riktig informasjon om rettigheter og muligheter. En del brukere opplever mangel på informasjon fra de tar kontakt med tjenesteapparatet, til de får den hjelpen / svaret de har krav på. Noen opplever at de henvender seg til tjenesteapparatet og søker om en konkret ytelse, men kan samtidig kvalifisere til andre ytelser. Andre formidler at de får korte beskjeder om at de ikke oppfyller kriterier for en spesifikk hjelp, uten videre råd og veiledning. 16

17 Ombudet erfarer at når bruker har et hjelpebehov mottas ofte informasjon fra tjenesteapparatet stykkevis og delt, noe som kan bidra til at det oppleves forvirrende. Ombudet henviser brukere til rett instans, og kan formidle timeavtale eller kontakt med rett person / avdeling, jamfør ombudets rolle som veiviser. Forvaltningspraksis Brukerombudet har mange saker som er under behandling hos tjenesteapparatet. Brukere henvender seg i forhold til saksbehandlingstid, dokumentasjonskrav, informasjon om saksgang og uvisshet om hvilken enhet innen NAV som jobber med deres sak. I flere tilfelle etterspør brukerombudet forvaltningsmelding, der saksbehandlingstid skal anslås. Vi har registrert at det er ulik forvaltningspraksis innen kommunale virksomheter; enkelte virksomheter er påpasselige med å sende ut forvaltningsmelding og anslå når saken vil bli behandlet, mens andre må gjøres oppmerksom på at dette er en rettighet bruker har. Vi har også erfaringer der bruker har mottatt avslag, uten at vedtaket er tilstrekkelig begrunnet. Flere brukere kommer til ombudet når de for eksempel ikke har fått tilbakemelding fra tjenesteapparatet, har opplevd informasjonen forvirrende / motstridende eller har mottatt et vedtak / skriv de ikke forstår. I slike tilfelle kontakter ombudet tjenesteapparatet for å få klarhet i saken, og formidler dette videre til bruker. Brukerombudet bistår brukere i kontakten med NAV. Dette foregår på flere måter, blant annet ved kontakt med saksbehandler for informasjon -/ saksopplysninger, og ved å delta i samtaler med bruker og NAV. Noen brukere har opplevd å måtte sende dokumentene flere ganger på bakgrunn av at innleverte dokumenter ikke kom frem til aktuell saksbehandler. Vi har eksempler der brukere kunne fremvise stemplet mottatt kopi fra NAV. Post som blir borte har også forekommet etter at NAV innførte sentralt postmottak. I klagesaker har brukerombudet registrert at når brukere får medhold i saker hos fylkesmannen så er det ingen automatikk i å gjøre dette kjent for andre saksbehandlere i NAV. Fylkesmannens avgjørelser kan danne presedens i lignende saker, og føre til endring av praksis. Flere saksbehandlere innen NAV jobber ofte med ulike problemstillinger hos samme bruker. En del brukere erfarer at det er lite samordning saksbehandlere i mellom. Dette kan resultere i at brukerne får motstridende beskjeder som oppleves forvirrende. En bruker kan ha gjeldsproblemer, være under utredning i forhold til trygderettigheter, og motta sosialhjelp. Dette kan medføre at det er to saksbehandlere og en økonomirådgiver å forholde seg til. Brukere med slike sammensatte problemer er avhengig av helhetstenkning og nødvendig samordning. En dør inn og en saksbehandler å forholde seg til må fortsatt være et mål, selv om vi registrerer at det ikke fungerer slik per i dag. Ombudet er kjent med at det pågår en prosess internt i NAV for å nå dette målet. Brukerombudet ser at samhandlingsrutinene er lite anvendt når det gjelder å henvise søknader til rett instans, jamfør antall saker vi har formidlet rett instans i resultatkategorier. 17

18 Et eksempel: Bruker søkte om kommunal bolig og fikk avslag. Da ombudet kontaktet tjenesteapparatet for å undersøke saken, ble vi opplyst at bruker ikke fylte kriteriene for kommunal bolig, men derimot oppfylte kriteriene for å få omsorgsbolig. I dette tilfelle ventet bruker tre måneder på svar, det vil si avslag på søknad om kommunal bolig. Først når avslaget forelå fikk bruker råd og veiledning om å søke omsorgsbolig. Kriteriene for å få bistand til å skaffe egnet bolig forutsetter at brukere er uten bolig eller er i ferd med å miste bolig. Brukerombudet har registrert at enkelte brukere blir bostedsløse før de får hjelp. Når en person blir bostedsløs må vedkommende først henvende seg til NAV for å få en midlertidig bolig, og deretter få bistand til å finne egnet bolig fra boligkontoret. Brukerombudet ser det som avgjørende at NAV og boligkontoret har et utstrakt samarbeid i saker der brukere er uten - eller i ferd med å miste bolig. Bekymring En del henvendelser innebærer en bekymring fra pårørende eller brukere selv. Dette handler i hovedsak om sykehjem, omsorgsboliger, praktisk bistand og hjemreise fra sykehus. Andre saker gjelder boligsituasjonen, økonomi og rus. Orientering Brukerombudet er en uavhengig instans og oppfattes ofte som en kvalitetssikrer for tjenester og hjelp brukere får. Vi mottar informasjon og brev, søknader og klager til orientering når brukere / pårørende på egen hånd sender dette til tjenesteapparatet. Vi får også noen orienteringer om kommende og aktive saker fra tjenesteapparatet. Ikke sett / hørt Det er en betydelig nedgang av brukere som ikke føler seg sett eller hørt av tjenesteapparatet. I 2009 var antallet

19 Tiltak Innhentet / gitt informasjon I løpet av 2010 har det skjedd organisatoriske endringer så vel som endringer innenfor en del lovverk/retningslinjer. Dette gjelder både innenfor NAV- systemet og innen kommunale virksomheter. En del brukere henvender seg til ombudet med informasjon som de har fått enten fra tjenesteapparatet eller fra andre. De ønsker primært bekreftelse på at de har oppfattet informasjonen riktig. Andre er usikre på hvor de kan innhente informasjon og starter hos brukeombudet. Brukerombudet har erfart at en del brukere har sammensatte ufordringer og får hjelp fra ulike deler av tjenesteapparatet. Noen brukere får for eksempel hjelp fra NAV og er samtidig søkere av kommunale tjenester. I den forbindelse har ombudet innhentet informasjon om saken hos de aktuelle instanser. I forhold til brukere over 80 år har informasjon vært en betydelig del av arbeidet. 19

20 Tatt opp med tjenesteapparatet Dette omhandler ofte saker som er av prinsipiell karakter. Ombudet hadde eksempelvis møte med kommunens klageutvalg i forhold til forvaltningens utredningsplikt, og konsekvenser ved avslag på boligsøknader. Brukerombudet tar også opp med tjenesteapparatet saker der bruker opplever at deres faktiske livssituasjon ikke er tatt hensyn til. I slike saker har brukerombudet erfart at tjenesteapparatet ikke alltid fanger opp endringer i brukers livssituasjon. Ombudets oppgave blir da å undersøke status i saken og eventuelt komme med supplerende opplysninger som ikke er fremkommet tidligere, eller har endret seg fra søknadstidspunkt. Vi har også hatt dialogmøte med boligkontoret og NAV. Råd og veiledning Flere brukere og pårørende henvender seg til ombudet for å få råd i en konkret livssituasjon, eller med spørsmål om de bør søke om en bestemt ytelse / tjeneste. Brukerombudet kan i slike saker gi råd og veiledning, uten å forutsi utfallet. Resultater 20

21 Eksempler på saker Forvaltningspraksis Ulik vurdering i omsorgstjenestene Brukerombudet har i sin oppsøkende virksomhet registrert at det er ulik vurdering av behov for tjenester mellom virksomhetene. I to saker der det handlet om brukere over 80 år, ble bruker som bodde i omsorgsbolig med familie og nettverk i nærheten, med visse fysiske begrensninger, men dog i stand til å bevege seg utendørs innvilget 1.5 timer praktisk bistand hver 2.uke. Den andre brukeren bodde i 4. etasje i blokk uten nære pårørende. Bruker hadde store fysiske begrensninger også til å bevege seg innendørs, men fikk avslag på søknad om omsorgsbolig og økt praktisk bistand. Det vil si at hun mottok 2 timer praktisk bistand per måned, det samme antall timer hun hadde hatt gjennom ti år med vesentlig forverret helsetilstand. Denne saken ble påklaget ved hjelp av brukerombudet og gitt delvis medhold hos Fylkesmannen, slik at bruker fikk utvidet tilbudet, det vil si hun fikk innvilget hyppigere hjelp og utvidet hjelp til også å innebære handle varer som ikke kan bestilles pr telefon. Det er her nevnt klær og sko som eksempel på innkjøp som krever bistand fra hjemmetjenesten. I sin begrunnelse legger fylkesmannen vekt på at tjenestetilbudet samlet sett ikke dekker hjelpebehovet og at vedtak om hjemmehjelp hver 4.uke er i strid med lov om sosiale tjenester. Prosessen fra søknad om økt bistand til klagen var omgjort tok åtte måneder. Nye opplysninger / ny vurdering En bruker kontaktet ombudet etter at hun hadde søkt omsorgsbolig med beskjed om at hun sto på venteliste og ville få svar. Det hadde gått nesten ett år siden hun hadde hørt fra tjenesteapparatet. Da brukerombudet kartla hennes livssituasjon, kom det fram at det hadde skjedd vesentlige endringer siden søknadstidspunkt. Brukerombudet formidlet disse opplysningene til rett instans. Kort tid etter fikk bruker omsorgsbolig, uten å måtte gå ny runde om søknad / klage. Saksbehandlingstid Ombudet bisto en bruker med søknad om trygghetsalarm. To måneder senere kontaktet vi omsorgstjenesten og etterspurte svar på søknad. Vi fikk opplyst at saken ikke var behandlet på grunn av stor saksmengde. Ombudet ba om at forvaltningsmelding ble sendt ut med anslått saksbehandlingstid. Vi mottok litt senere forvaltningsmelding, der det opplyses at saken vil bli behandlet innen to måneder. Fem måneder senere henvendte vi oss på ny og etterspurte svar på søknad. Vi mottok kopi av avslag på søknad en uke senere. I svaret het det: Det vurderes at søker ikke fyller kriteriene for alarm. Ombudet sendte en klage på avslaget, der vi ba om en redegjørelse for hvilke kriterier søker ikke oppfyller. Vi påpekte samtidig at vi anså at syv måneders saksbehandlingstid er uakseptabelt. Det foreligger pt fortsatt ikke svar på klagen. 21

22 Saksbehandlingstid og manglende informasjon Brukerombudet bisto bruker i en sak der det ble søkt uføretrygd. Søknad ble sendt NAV lokal i juni 2009, og bruker mottok forvaltningsmelding der saksbehandlingstid ble anslått til fire måneder. Ni måneder senere mottok bruker brev fra NAV forvaltning med spørsmål om han vil fremsette krav fra sitt opprinnelige land. Bruker opplevde det forvirrende å forholde seg til to forskjellige NAV- instanser i samme sak. Brukerombudet kontaktet NAV forvaltning, der det var vanskelig å få kontakt med noen som hadde med saken å gjøre. Det ble etter hvert klart at det var NAV lokal som hadde brukt lang tid, blant annet på å innhente nye helseopplysninger. Brukerombudet påpekte at det i alle fall skulle ha vært sendt ut ny forvaltningsmelding med informasjon og anslått saksbehandlingstid. Feil-/ mangelfull informasjon I en sak ombudet har vært involvert i kom det frem at bruker hadde fått uriktig informasjon fra saksbehandler hos NAV når det gjaldt rett til hjelpestønad. Dette medførte at bruker lot være å søke om hjelpestønad, noe som kan innebære tap av flere års stønad. I en annen sak ombudet bisto ble det klart at saksbehandler ved NAV ikke var kjent med de virkemidler NAV hadde til rådighet når det gjaldt en bruker på kvalifiseringsprogram. Utforming av vedtak Ombudet var involvert i en sak der det i vedtak fra NAV ble gitt avslag på søknad om livsopphold med følgende begrunnelse: Bruker anses å være ivaretatt med livsopphold gjennom innvilgelse av supplerende husleie. Forholdet vurderes ikke som favnet av 19. I setningen over kommer det frem at Bruker ligger under Fredrikstad kommunes veiledende norm for livsopphold og er berettiget økonomisk hjelp. Ombudet kontaktet saksbehandler og fremholdt vedtaket som forvirrende, og kom med forslag til en måte å formidle informasjon på som ville gjøre det lettere å forstå for brukeren, som ikke har kjennskap til vedtaks-maler hos NAV. I svar fra saksbehandler heter det: Slik jeg ser det blir det det samme hva man bruker som avslagsgrunn (frasen er standard) da det betyr det samme. Det er mulig at det du foreslår er enklere å forstå, men jeg mener det er ryddigst å gjøre det slik det er gjort. Etterlattepensjon En bruker henvendte seg til oss i april; et halvt år etter å ha mistet sin ektefelle. Han hadde kontaktet NAV rett etter ektefellens død. Bruker mottok skjemaet søknad om ytelser til gjenlevende og kontaktet på ny NAV, der han fikk til svar at Bruker er i systemet bare vent. I mars gikk bruker fra å være ufør til å bli alderspensjonist. I brev fra NAV pensjon datert mai 2010 står det: Alderspensjon fra folketrygden melding om endring Tilleggspensjonen er omregnet med opptjente pensjonsrettigheter fra din avdøde ektefelle du får etterbetalt fra Ombudet kontaktet NAV pensjon i midten av mai med spørsmål om hvorfor bruker ikke hadde fått etterlattepensjon fra november 2009, men kun endring i alderspensjonen. 22

23 NAV mente bruker hadde fått etterlattepensjon fra november, noe ombudet avkreftet. Etter flere undersøkelser, ble det opplyst at etterlattepensjonen ble beregnet i disse dager, og det ville bli sendt et forklaringsbrev vedr saksbehandlingstid etc. I slutten av juni purret ombudet ytterligere NAV pensjon, da bruker fortsatt ikke hadde mottatt brev og fikk følgende beskjed: Det er ikke fremsatt noe krav og skjema som ble sendt bruker i slutten av februar er ikke utfylt og sendt tilbake til NAV osv. Bruker fikk deretter beskjed om at oppgaven blir sendt til Oslo, og bruker vil motta et forklaringsbrev. Vi noterer at det har gått ytterligere to måneder, og fortsatt ingen forklaring fra NAV pensjon. Ombudet tok på ny kontakt med NAV pensjon og fikk beskjed om at leder i avdelingen ville få saken, og vedtak sendt bruker så raskt som overhodet mulig Bruker mottok et vedtak i midten av september der det sto at pensjonen er endret og det etterbetales for perioden 1.november 2009 til mars Beløpet vil bli utbetalt så snart som mulig. Per var pengene fortsatt ikke utbetalt. Ombudet kontaktet på ny NAV, denne gang utbetalingsenheten, og ble forklart at forsinkelsen skyldtes samordning. Ombudet tilbakemeldte at samordningen var i orden, men at det er etterbetalingen fra 1.nov 2009 til mars 2010 det handlet om seks dager senere var pengene på konto. Prosessen fra ektefelle døde til saken var avklart varte over ett år! Søknad om uføretrygd En bruker leverte søknad om varig ufør, og fikk tre måneder senere telefon fra NAV om at han ikke oppfylte vilkårene for uføretrygd. Han ble anmodet om å henlegge søknaden og i stedet søke om arbeidsavklaringspenger. Etter tre måneder kontaktet bruker oss med ønske om å opprettholde søknaden, og med spørsmål om det var riktig at NAV kunne be ham trekke søknaden pr telefon uten skriftlighet. Brukerombudet kontaktet NAV og formidlet saksopplysninger og fakta til en saksbehandler. Bruker hadde vært sykmeldt etter en ulykke i Han hadde mottatt sykepenger, attføringsstønad og midlertidig uføretrygd i til sammen syv år. Helsetilstanden hans hadde ikke bedret seg i løpet av disse årene og derfor ønsket han å opprettholde søknaden. Saksbehandler ved NAV vurderte saken og forlenget vedtak om midlertidig uføretrygd i form av arbeidsavklaringspenger, i påvente av behandling av uføresøknad, med vilkår om å sende meldekort til NAV hver 14. dag. Bruker hadde dårlig helsetilstand og det ble på ny tatt opp med NAV at han ikke var i stand til å følge opp bruken av meldekort. I løpet av kort tid fikk brukeren brev fra NAV om at han var unntatt fra plikt til å levere meldekort, grunnet sin livssituasjon. Syv måneder senere purret ombudet på NAV angående uføresøknaden og fikk til svar at NAV ikke kunne finne søknaden. Brukerombudet tilbød seg å sende kopi av sakspapirer. Brukerombudet gikk gjennom alle sakspapirer og kunne formidle til NAV at det forelå uttalelser fra ulike spesialister om brukerens helsetilstand, og dersom det var behov for nyere dokumentasjon, burde brukeren få beskjed om dette. En uke etter at NAV fant sakspapirene fikk bruker beskjed om at han oppfylte vilkårene for uføretrygd, og at han ville få vedtak om dette i løpet av kort tid. 23

24 Tilgjengelighet Kontakt med saksbehandler Bruker ba om bistand etter å ha forsøkt over tid å opprette kontakt og få en timeavtale med en saksbehandler. Brukerombudet kontaktet NAV og fikk beskjed om at bruker hadde fått tildelt saksbehandler midlertidig, men at vedkommende ikke ga timeavtaler. To måneder senere henvendte vi oss på ny til avdelingsleder og ba om timeavtale i forbindelse med søknad om sosialhjelp. Brukerombudet fikk til svar at NAV manglet saksbehandlere, men at situasjonen ville bedre seg i løpet av en måneds tid. Bruker ble bedt om å henvende seg etter dette. Seks uker senere hadde bruker fortsatt ikke fått tildelt saksbehandler og brukerombudet tok ny kontakt og etterspurte saksbehandler. Etter fire nye uker uten tilbakemelding fra NAV, kontaktet ombudet ledelsen ved NAV og viste til at det er tre måneder siden vi henvendte oss og ba om at bruker ble tildelt saksbehandler. Vi mottak en beklagelse fra ledelsen som viste til ferieavvikling. Bruker fikk deretter tildelt saksbehandler. I perioden uten saksbehandler hadde bruker påklaget så og si alle vedtak fra NAV i frustrasjon over at han ikke fikk fremlagt sin sak og gitt utfyllende opplysninger. Dette medførte tidkrevende saksbehandling som i store trekk kunne vært unngått. Akuttsak Bruker henvender seg til ombudet da hun skulle kastes ut av midlertidig bolig. Hun hadde forsøkt å få hjelp fra NAV, men opplevde at hun ikke nådde frem. Bruker opplyste at hun ble henvist 5 forskjellige saksbehandlere, angivelig fordi ingen saksbehandler hadde hennes fødselsdato. Bruker var i tillegg tydelig plaget av tannverk. Brukerombudet kontaktet NAV og fikk snakke med en saksbehandler som bekreftet at han hadde mottatt søknad om dekning av utgifter til midlertidig bopel, samt tannbehandling. Han opplyste at han kun midlertidig var inne i saken. Saksbehandler stilte seg tvilende til opplysningene om behov for akutt tannbehandling, og hevdet at det er ikke sikkert at det er en forverring fra det som har vært. Ombudet fremholdt at det bør en tannlege vurdere. Saksbehandler tilbakemeldte senere samme dag at bruker fikk innvilget garanti for opphold på midlertidig sted. Ombudet informerte om at bruker hadde fått tannlegetime samme dag. 24

25 Samordning / samarbeid Manglende samarbeid Bruker henvendte seg med vedtak fra NAV Innkreving og NAV Forvaltning. Hun hadde mottatt vidt forskjellige vedtak fra de to instanser med fem dagers mellomrom, og hadde problemer med å skille disse fra hverandre. Bruker hadde lav inntekt og mottok i tillegg sosialhjelp fra NAV. Siden NAV Innkreving var i bildet hadde bruker opparbeidet seg gjeld. Hun hadde dårlig oversikt over økonomien og brukerombudet kontaktet NAV Fredrikstad og ba om en time. Vi fikk tilbakemelding noen dager senere om at henvendelsen var videresendt annen saksbehandler. En uke senere hadde vi fortsatt ikke mottatt svar og sendte ny e-post. Vi mottok svar der saksbehandler foreslo time hos økonomirådgiver. Saksbehandler sendte henvisning internt. Det gikk enda en uke før ombudet fikk navn og kontakt med økonomirådgiver, og ytterligere tre uker før avtale kunne gjøres. I felles samtale med økonomirådgiver og bruker gjorde økonomirådgiver det klart at brukers økonomiske situasjon burde ha vært bedre kartlagt i forkant, av saksbehandler på NAV. Brukerombudet ble bedt om å gi tilbakemelding til saksbehandler på tross av innvendinger om at denne kommunikasjonen burde skje internt i NAV. Bruker ble deretter oppfordret til å henvende seg i skranken, der brukerombudet skriftlig måtte informere nok en saksbehandler som hadde med brukers trygdeytelse å gjøre. Manglende samordning Brukerombudet var involvert i forbindelse med tjenester til et funksjonshemmet barn som hadde byttet skole. Vi etterlyste individuell plan, og fikk beskjed fra ny skole om at denne jobben ikke var påbegynt. En tid senere ble det gitt kontrabeskjed fra skolen; det viste seg at planen var laget ved tidligere skole, uten at ansvarlige på ny skole var kjent med dette. 25

26 Sosialhjelp Pliktmessig ytelse Bruker ba om bistand til å påklage avslag fra NAV. Bruker hadde barn og hadde søkt om hjelp til å gjennomføre ferieaktiviteter med barna. Begrunnelsen for avslag var at formålet ble ansett å falle utenfor lovens dekningsområde. Argumenter i klagen fra ombudet var at familien hadde levd på sosialhjelpssats over tid, at satsene ikke har økt siden 2008, og at det ved utmåling av stønad skal tillegges vekt at barna skal ha en så normal oppvekst som mulig. Avslaget ble opprettholdt av NAV uten at argumentene i klagen ble drøftet. NAV fremholdt i vedtaket at familiens behov ble ansett som ivaretatt med ordinært livsopphold. Saken gikk dermed til fylkesmannen som omgjorde vedtaket og la vekt på at selv om dette ikke var en pliktmessig ytelse ville det være åpenbart urimelig og ikke yte hjelp ut fra samme hensyn som ombudet hadde anført i klagen: Fylkesmannen er av den oppfatning at det ikke er urimelig at klagers barn får muligheten til å gjennomføre en eller annen form for ekstra aktivitet i løpet av sommerferien Og videre: Fylkesmannen har også lagt vekt på at klager har tenåringsbarn som bør få mulighet til å delta på aktiviteter som er vanlige for jevnaldrende barn. Veiledende sosialhjelpssatser En bruker kontaktet ombudet for å få bistand til å klage på vedtak fra NAV som innebar avslag på søknad om tannbehandling. Bruker fikk avslag fordi hans inntekt- etter boutgifterlå over kommunale veiledende satser. NAV rådet bruker til å inngå nedbetalingsavtale med tannlegen. Bruker var fortvilet fordi han allerede hadde inngått betalingsavtaler for å greie utgiftene uten hjelp fra det offentlige. Enda en nedbetalingsavtale ville bli vanskelig for ham å inngå/klare. I NAV sitt grunnlag for utgiftsberegning var det ikke tatt hensyn til inngåtte avtaler. Konsekvensen av avslaget fra NAV ble at brukeren utsatte å kjøpe helsetjenester som tannbehandling, fysioterapi m.m. Brukerombudet presiserte disse saksopplysningene i klagen, og fylkesmannen omgjorde vedtaket slik at brukeren fikk medhold i saken. Fylkesmannen vektla at kommunens utmåling av stønad til livsopphold var satt til 4720,- og denne utmålingen ikke er begrunnet eller vurdert etter anførsel fra bruker om at livsoppholdsbeløpet gjør livssituasjonen vanskelig. Fylkesmannen har kommet til at dette beløpet, som er vesentlig lavere enn Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av sosial stønad er knapt i forhold til de fornyelsesbehov det gis opplysninger om i søknaden. Og videre: Fylkesmannen har etter en vurdering av klagers økonomiske, helsemessige og sosiale situasjon kommet til at det er åpenbart urimelig å måtte nedbetale tannbehandlingen over en så vidt lang periode som i dette tilfelle. Fylkesmannen har kommet til at utgift til tannbehandling dekkes i sin helhet, slik at du fremover skal kunne bli selvhjulpen med de inntekter / utgifter du til vanlig har 26

27 Vedlegg Funksjonsbeskrivelse for Formål Brukerombudet skal arbeide for at det fra kommunal, fylkeskommunal eller statlige instanser ikke blir gjort urett mot eldre, syke, mennesker med funksjonshemming, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester bosatt i Fredrikstad kommune. Herunder: - Ivareta brukernes rettigheter ovenfor tjenestene og forvaltningen. - Å styrke brukernes medbestemmelse, innflytelse og rettssikkerhet på området. - Bidra til å styrke og sikre kvalitet på tjenestene. Arbeidsoppgaver Brukerombudet skal gi bistand til eldre, syke, mennesker med funksjonshemming, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester. Brukerombudet skal gi bistand til brukere og deres pårørende slik at de raskest mulig kan få den støtte og hjelp de har krav på fra kommune, fylkeskommune eller statlige instanser. Herunder: - Medvirke til at brukere er orientert om eksisterende klageordninger. - Bistå med formulering og ekspedisjon av klager. - I de situasjoner det er mulig, og det er ønskelig fra brukerens side, kan ombudet vurdere både faglige og administrative forhold etter at administrasjonens uttalelser er innhentet. Ombudets vurderinger er rådgivende, ikke besluttende. - Brukerombudet kan etter henvendelse, eller av eget initiativ, ta opp faglige og administrative forhold som ombudet mener kan forbedres direkte med den instans forholdet gjelder. - Oppsøkende virksomhet overfor eldre over 80 år. - Informere om de offentlige og private tilbud til kommunens eldre. Organisatorisk tilknytning Brukerombudet er et selvstendig organ under bystyret i Fredrikstad. Taushetsplikt Brukerombudet har taushetsplikt i samsvar med offentlighetslovens og forvaltningslovens bestemmelser, og eventuelle særlovers bestemmelser. Rapportering til kommunestyret Brukerombudet skal avgi årsmelding til bystyret innen 15. mars hvert år. Dersom det er oppdaget svakheter ved eksisterende klageordninger og saksbehandlingsrutiner, bør ombudet peke på dette i meldingen. Meldingen skal videre inneholde en oversikt over behandlingen av de enkelte saker som ombudet mener har allmenn interesse, og nevne de tilfeller der det er gjort oppmerksom på mangler ved lover, forskrifter, retningslinjer eller administrativ praksis. Brukerombudet kan også på andre tidspunkter i året rapportere direkte til bystyret om forhold innen sitt arbeidsområde som ombudet ser som viktig å legge fram til politisk behandling. Revidert versjon vedtatt i Fredrikstad bystyre 14. mai

28 28

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid.

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid. Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 ble sosialombud og brukerombud slått sammen og brukergruppen utvidet til å omfatte

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

I henhold til funksjonsbeskrivelsen for brukerombudet i Fredrikstad kommune gir brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2011.

I henhold til funksjonsbeskrivelsen for brukerombudet i Fredrikstad kommune gir brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2011. Forord I henhold til funksjonsbeskrivelsen for brukerombudet i Fredrikstad kommune gir brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2011. I følge brukerombudets funksjonsbeskrivelse skal brukerombudet

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/3894-1 DRAMMEN 05.05.2015 FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 01.01.17 revidert utgave av informasjonsskriv

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Innledning... 3 Brukerombudets anbefalinger... 4 Brukerombudets organisering, arbeidsområde og drift... 5

Innledning... 3 Brukerombudets anbefalinger... 4 Brukerombudets organisering, arbeidsområde og drift... 5 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Brukerombudets anbefalinger... 4 Brukerombudets organisering, arbeidsområde og drift... 5 Oppgaver... 5 Arbeidsform... 5 Budsjett og regnskap... 6 Bemanning og aktivitet...

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 www.pasientombudsortrondelag.no forord Pasient og brukerombudsordningen er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter i kap 8. I Sør-Trøndelag

Detaljer

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Seniorrådgiver Grethe Lindseth Juridisk rådgiver Daniel Bergamelli Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Erfaringer

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede i Fredrikstad ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Etterspørselen etter brukerombudets tjenester er fortsatt økende. Årsmeldingen skal

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver Nødhjelp v/marianne Hovde, seniorrådgiver NØDHJELP Rett til midlertidig botilbud Rett til økonomisk stønad hjelp i en nødssituasjon «Nød» og nødhjelp 1. RETT TIL MIDLERTIDIG BOTILBUD 1. STL 27 27. Midlertidig

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Opplysning, råd og veiledning Lov om sosiale tjenester i NAV 17 17. Opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/14335 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Trygghetsalarm Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet

Detaljer

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012 Drammen kommune TJENESTETILDELING Helse- og omsorgstjenesten HJEMMESYKEPLEIE Antall tjenestemottakere siste dag i perioden 1343 1354 1336 1331 1328 1315 1328 1338 1351 Antall søknader 1) 1461 992 108 132

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 12/4879 Vår ref.: 12/10040-2 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 29.01.2013 Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer):

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Arbeidsområde og drift... 4 Økonomi og ressurser... 4 Aktivitet... 4

Arbeidsområde og drift... 4 Økonomi og ressurser... 4 Aktivitet... 4 INNHOLD Innledning... 3... 4 Arbeidsområde og drift... 4 Økonomi og ressurser... 4 Aktivitet... 4 Brukerombudets saker i 2016... 5 Antall saker... 5 Saker fordelt på ulike tjenesteområder... 5 Hvem kontaktet

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 Fagsamling STL, Laholmen, 20.6.2017 Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 ved Anne Eilen Temte Rådgiver Fylkesmannen i Østfold Refleksjonsspørsmål Hva gjør jeg i tilsvarende

Detaljer

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk.

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk. Miljøarbeidertjeneste Boveiledertjeneste Generelt Alternativt navn Boveiledertjeneste Ingress Miljøarbeidertjenesten er en virksomhet innen helse- og omsorgsenheten, hvor det gis tjenester ut ifra lov

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Olav Vik, juridisk

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsmelding 2013 Brukerombudet i Fredrikstad Side 2

Innholdsfortegnelse. Årsmelding 2013 Brukerombudet i Fredrikstad Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Organisering, arbeidsområde og drift... 4 Brukerombudets hovedoppgave... 4 Arbeidsform... 4 Regnskap og budsjett... 5 Bemanning og intern aktivitet...

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Fordypning i temaene:

Fordypning i temaene: Lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning i temaene: Opplysning, råd og veiledning Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Utlendingers rett Helhetlig opplæring delt i to trinn 1)

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 TILLEGG TIL SLUTTRAPPORT FRA 2005 BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 UTVIDET SØKNADSFRIST 01.09.2006 Forord Sekretariatet

Detaljer

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp Serviceerklæring Praktisk bistand/ hjemmehjelp Har du behov for praktisk bistand/hjemmehjelp? Du kan få praktisk bistand/hjemmehjelp når du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk

Detaljer

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13, jf. hol. 12-1 Navn (fornavn etternavn): Adresse: Tlf.nr/Mob.nr: Bostedskommune: Bor du sammen med andre?

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet.

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. NOTAT Saksnr.: 10/1415 Lovanvendelse: Dato: OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. X har tatt kontakt med Y for å

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG SØKNAD OM OMSORGSBOLIG PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer): Nærmeste

Detaljer

Hva er en søknad? IKT - Kurs i saksbehandling september 2015 - søknad

Hva er en søknad? IKT - Kurs i saksbehandling september 2015 - søknad Hva er en søknad? 1 Bekymringsmelding til kommunen Dame 88 år Bor alene, ingen nære pårørende Avviser hjelp fra alle Leiligheten hun bor i ligner en søppelhaug og lukter vondt Hun går ut for å handle hver

Detaljer

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune Søknad om helse- og omsorgstjenester Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 13 jfr. forvaltningslovens 13. Søknaden sendes til, Oldersletta 1, 9046 Oteren. 1. Opplysninger om søker Fødsels- og pers.nr:

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov

Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov Helse- og sosialkontorets oppgaver Forvaltning etter Helse- og omsorgstjenesteloven * Egensøknad, evt. henvisning fra annen instans * Kartlegge behov;

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer