Driftstilskudd til Visit Bodø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftstilskudd til Visit Bodø"

Transkript

1 Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet /62 Bystyret Driftstilskudd til Visit Bodø Sammendrag Visit Bodø er en medlemsorganisasjon med et ideelt formål og med hovedformål å videreutvikle Bodøs attraktivitet som reisemål. Visit Bodø har søkt om 2 mill kr i driftsstøtte fra Bodø kommune i For at Bodø skal ta del i og inneha en viktig rolle i den satsingen som nå skjer på reiseliv i nord, kreves det et oppegående fellesapparat for besøks- og reiselivsnæringen i Bodø. Visit Bodø ble etablert etter konkursen i Destinasjon Bodø AS. Av ca 2,3 mill kr i driftsstøtte til Destinasjon Bodø, brukes i dag ca 1,3 mill kr til turistinformasjon. Det foreslås at Bodø kommune støtter fellesapparatet i form av Visit Bodø med 1,05 mill kr årlig i en langsiktig avtale for perioden Det forutsettes tilsvarende stor finansiering fra medlemmene i form av innbetalt medlemskontingent, og en virksomhet som holdes innenfor formålet og den opprinnelige strategiplanen for Visit Bodø. Saksopplysninger Visit Bodø har søkt Bodø kommune om et driftstilskudd på 2 mill kr (jf. søknad datert ). Søknaden har ikke vært lagt fram til politisk behandling, og det ble heller ikke lagt inn midler til driftstilskudd i forbindelse med bystyrets behandling av budsjett for Visit Bodø har i møte med kommunen 18. januar opprettholdt sin søknad, og denne legges nå fram for politisk behandling. Om Visit Bodø Visit Bodø ble stiftet 30. januar 2008, som en medlemsorganisasjon for private og offentlige næringsaktører i Bodø og omegn. Visit Bodø eies av sine medlemmer, hvor også Bodø kommune gjennom Team Bodø er medlem. En av Team Bodøs ansatte er dessuten representert i styret i Visit Bodø. Visit Bodø har et ideelt formål og skal være et åpent og inkluderende fellesapparat og medlemsorganisasjon med hovedformål å videreutvikle Bodøs attraktivitet som reisemål. Visit Bodø er organisert rundt arbeid med: - Marked, med fokus på at Bodø skal være synlig som et spennende og attraktivt reisemål i Norge gjennom systematisk og langsiktig innsats på markedssiden. Aktiviteter her omhandler utvikling av markedsplaner, deltakelse i større kampanjer, produksjon av

2 Bodøguiden, presse- og visningsturer, utvikling og drift av nettsted, messedeltakelse og bildebase. - Medlemmer, med fokus på at Visit Bodø skal være en felles arena for alle bedrifter og virksomheter som arbeider for å øke antall reisende til Bodø. Aktiviteter her omhandler utvikling av felles arenaer/reiselivsforum, nettverk mellom bedrifter, kompetanseutvikling, oppdatering / informasjon / toveis kommunikasjon via bransjenettsted og medlemsrekruttering. - Utviklingsprosjekter, med fokus på at Visit Bodø skal være en pådriver, medspiller og deltager i oppgaver knyttet til utvikling av Bodø som et synlig og attraktivt besøksmål innenfor ferie/fritids- og kurs/konferanse trafikk. Aktiviteter her omhandler egne prosjekter som Vinteropplevelser i Salten, Reisemålet Bodø opplevelsesutvikling, Reisemålsutvikling Saltstraumen, Kjerringøy, Byen (sentrum), Værran og Skjerstad/Misvær, samt fellesgodefinansiering og måleverktøy. Videre prosjekter hvor Visit Bodø er prosjektdeltaker, for eksempel Nasjonalt Utkikkspunkt (Arctic Edge), kurs og konferanseprosjektet, direkte flyruter, Bodø i vinden, m.fl. Administrasjonen teller fire personer, hvorav en arbeider kun med utviklingsprosjekter. Visit Bodø har i sin handlingsplan for 2010 satt opp følgende budsjett: Inntekter Bodø Kommune driftstilskudd Andre offentlige virkemidler som Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune, Partnerskap Salten, etc Medlemskontingent Markedstiltak medlemmer Egeninnsats medlemmer DA Bodø Sum Drift Websatsing Markedstiltak Tiltak medlemmer Utviklingsprosjekter Reisemålet Bodø Avsetning til Reiselivsfond Bodø Sum Iht. budsjettet går 3 mill kr til drift mens 6,150 går til særskilte satsinger innenfor webutvikling, markedstiltak, medlemstiltak, reisemålsutvikling og avsetning til reiselivsfond. Budsjettet forutsetter et tilskudd fra Bodø kommune på 2 mill kr, tilskudd fra DA Bodø på 4 mill kr, tilskudd fra Nordland fylkeskommune, Partnerskap Salten etc. på 0,5 mill kr, mens totalt 2,650 mill kr kommer fra medlemmene i form av kontingent, markedstiltak og egeninnsats. DA Bodø har i styremøte 8. februar 2010 gitt tilsagn om tilskudd som forutsatt på 4 mill kr til utviklingstiltak. Tilsagnet forutsetter at det kan dokumenteres at driften er sikret i henhold til driftsbudsjettet for Budsjettet ovenfor avviker noe i forhold til budsjettet i opprinnelig søknad til kommunen ( ), hovedsakelig ved at utviklingsaktiviteten er økt, med forutsetning om tilsvarende høyere finansiering fra DA Bodø og medlemmene. Utgifter til drift er redusert fra 3,5 mill kr til 3 mill kr.

3 Om tilblivelsen av Visit Bodø Visit Bodø ble etablert etter at Destinasjon Bodø AS gikk konkurs (i desember 2007). Destinasjon Bodø mottok på dette tidspunkt ca 2,3 mill kr i støtte fra Bodø kommune. Dette dekket også ivaretakelse av Bodø kommunes turistinformasjon. Etter konkursen har turistinformasjonen vært gjennomført i kommunal regi, organisert under Servicetorget (Teknisk etat), med et budsjett på ca 1,3 mill kr. Resten av rammen for tilskudd som Destinasjon Bodø mottok (ca 1 mill kr) er trukket inn. Team Bodø KF ytte i 2007 og -08 bistand til et interimsstyre for Visit Bodø ifm. utforming av prospekt for stiftelse, og senere strategiplan for foretaket (vedtatt av styret ). Dette ble i stor grad gjort med inspirasjon fra hvordan tilsvarende fellesapparat er organisert og finansiert andre steder. Bl.a. ble en modell fra Luleå lagt til grunn. Noen viktige prinsipper ble nedfelt i strategiplanen: - Ikke-kommersiell aktør som ikke skal drive ordinær næringsvirksomhet i konkurranse med sine medlemmer - Fokus på fellesoppgaver som er relevant for medlemmene - Sikre økonomi gjennom medlemsfinansiering, støtte fra Bodø kommune og andre offentlige/private midler, herunder også prosjektfinansiering (bl.a. fra DA Bodø) - Være Bodøsamfunnets sentrale aktør for utvikling av strategi og handling knyttet til Bodø som reisemål - Satsing på fire områder: o Bodø skal være Norges mest profesjonelle by på profilering og markedsføring o Bodø skal utvikles som et av de sentrale turistmålene på Nordkalotten o Bodø skal utvikles til den største kurs- og konferansebyen i Nord-Norge o o Fokus på strategisk viktig infrastruktur for besøksnæringen I tillegg fokus på kompetanseheving, intern markedsføring i besøksnæringen, samt initiativ og støtte til byarrangement og fellesaktiviteter. - En basisdrift med 3 ansatte og rundt 3 mill kr i budsjett. I tillegg prosjektfinansierte stillinger, og et totalbudsjett på rundt 6 mill kr. I arbeidet med etablering og utvikling av Visit Bodø ble det forutsatt en videreføring av ca 1 mill kr i kommunal driftsstøtte til generelt markedsarbeid. Dette tilsvarer den delen av kommunal støtte til tidligere Destinasjon Bodø som ikke går til drift av turistinformasjon i kommunal egenregi. En slik støtte til Visit Bodø ble imidlertid aldri formelt behandlet politisk eller lagt inn i budsjett eller økonomiplan. Det var videre en forutsetning at basisvirksomheten skulle være uavhengig fra Innovasjon Norge/DA Bodø etter det 6. driftsåret (2013). Status Visit Bodø Ledelsen for Visit Bodø kom på plass 1. desember Det ble ikke søkt om driftstilskudd fra Bodø kommune for I løpet av 2009 har ny ledelse i samarbeid med styret videreutviklet planene for Visit Bodø, slik at driften i noen grad avviker fra den opprinnelige strategiplanen. Man har så langt arbeidet mindre med kurs- og konferansemarkedet i påvente av en rolleavklaring med medlemmene. Videre er arbeid med og byarrangement/fellesaktiviteter så langt prioritert ned. Organisasjonen teller nå fire personer, med et budsjett vesentlig høyere enn i strategiplanen (9,15 mill kr i handlingsplan vs. 5,675 mill kr i opprinnelig strategiplan).

4 Vurderinger Ambisjon for reisemålet Bodø er nedfelt i Reiselivsplan for Bodø 2010, jamfør Bystyrets vedtak av 22. juni Her heter det bl.a.: Bodø skal utvikles til et synlig og prioritert besøksmål for natur-, kultur- og bybaserte opplevelser og aktiviteter, eller som utgangspunkt for, eller del av rundturer i Nordland, Nord-Norge og Norge. Videre heter det: Bodø skal utvikles til en ledende kurs-, konferanse- og arrangementsby i Nord-Norge. Bodø er i utgangspunktet det viktigste knutepunktet for transport- og reiseliv i Nord-Norge, og også en stor destinasjon med mange potensielle attraksjoner. Reiselivet i Bodø vokser imidlertid ikke takt med resten av landsdelen, og man har ikke klart å ta ut potensialet innenfor reiseliv. Utfordringene ligger både innenfor kurs- og konferansemarkedet og ferie-/fritidsmarkedet. Det å utvikle, definere/pakke og markedsføre Bodø som en destinasjon i seg selv er en viktig faktor. Videre ligger det store muligheter i å dra nytte av attraksjonene rundt oss, ved å holde turister på gjennomreise lengre i Bodø. Nordland fylkeskommune setter nå i gang arbeidet med sin reiselivsstrategi for Samtidig er Nordnorsk Reiseliv etablert med store midler til fellesmarkedsføring. Det er etablert et Ruteutviklingsfond for utvikling av direkte flyruter til/fra Bodø, og Innovasjon Norge har flere felles satsinger i gang både mht markedsføring og direkteruter (bl.a. fra Asia). Bodø er fylkeshovedstad, det viktigste transportknutepunktet i nord og innfallsport til Nordland, og bør således være en viktig pilar både i nordlands- og nordområdesatsingen innenfor reiseliv. For at Bodø skal ta del i og inneha en viktig rolle innenfor denne satsingen, kreves det et oppegående felles markeds- og utviklingsapparat i Bodø som kan følge med, følge opp og dra nytte av de store nasjonale og regionale satsingene som skjer innenfor reiseliv. Når det gjelder forholdet til andre fellesaktører, dekker Team Bodø den delen av reiselivsutvikling som omhandler tilrettelegging av fysisk infrastruktur, men har ikke tilstrekkelige ressurser eller kompetanse til å drive produktutvikling/-pakking eller markedsføring av Bodø som reisemål. Bodø i Vinden er et viktig redskap for markedsføring og omdømmebygging av Bodø generelt, men er ikke spesielt rettet inn mot reiseliv/turisme eller utlandet for den saks skyld. Turistinfomasjonen har i hovedsak ansvar for vertskapsfunksjoner overfor reisende når de er kommet til Bodø. Visit Bodø vil gjennom sitt arbeid også få et direkte eller indirekte nedslagsfelt i resten av Saltenregionen. Ser man på finansiering av fellesapparatet andre steder i Norge, opplyser Visit Bodø at Ålesund ligger på et tilskudd på 25 kr pr innbygger i tillegg til at turistkontor og markedføringstilskudd skjer over egne bevilgninger. I Lofoten gis det i dag knapt 1 mill kr i driftstilskudd (ca 50 kr pr innbygger). I følge Visit Bodø tas det i Lofoten sikte på å øke beløpet til 60 kr pr innbygger i Før Visit Tromsø gikk konkurs i fjor, hadde de et tilskudd på ca 2 mill kr. Til sammenligning vil et tilskudd på 25 kr pr innbygger i Bodø, tilsi et nivå på 1,175 mill kr, mens et tilskudd på 50 kr pr innbygger tilsier 2,350 mill kr. Av hensyn til behovet for stabilitet i organisasjonen og en viss planleggingshorisont, bør det legges opp til en årlig ramme for et eventuelt kommunalt driftstilskudd i et antall år framover. Det foreslås et perspektiv i første omgang på fire år. Et driftstilskudd bør knyttes til den generelle driften av organisasjonen. Samtidig bør det stilles krav til at medlemsfinansieringen utgjør minst like mye som det kommunale tilskuddet. Det bør være en målsetting at det kommunale driftstilskuddet reduseres over tid. Visit Bodø arbeider med den langsiktige finansiering, bl.a. sees det på muligheten for å etablere et reiselivsfond som kan bidra til å finansiere egenkapital i reisemålsutviklingsprosjekter. Videre bør det være en forutsetning at organisasjonen opptrer i forhold til gjeldende vedtekter og formålsparagraf om å videreutvikle Bodøs attraktivitet som reisemål, samt at intensjonene i opprinnelig strategiplan følges opp.

5 Konklusjon og anbefaling Det anbefales at Bodø kommune gjenopptar det driftsstøttenivået som lå til grunn da Destinasjon Bodø AS ble avviklet i 2007, dvs. en driftsstøtte på 1 mill kr pr år, justert for prisstigning = 1,05 mill kr. Dette tilsvarer ca 22 kr pr innbygger og er på linje med støttenivået i for eksempel Ålesund. Det foreslås vedtatt en støtte som i første omgang omfatter årene Driftsstøtten bør knyttes til en forutsetning om at organisering og virksomhet skal være iht. dagens vedtekter og formålsparagraf, samt satsingsområder definert i strategiplan for (vedtatt av styret ). Det bør også være en forutsetning om at medlemmene ser nytten av og følger opp aktiviteten i Visit Bodø gjennom styret og medlemsmøter. Dette gjenspeiles i stor grad av medlemmenes vilje til å delta med medlemskontingent. I opprinnelig strategiplan er både kommunal støtte og medlemskontingent budsjettert til 1 mill kr i 2010, men at medlemskontingenten økes til 2 mill kr i Det bør derfor forutsettes at innbetalt medlemskontingent er minst like stor som det kommunale tilskuddet. Medlemmenes. Medlemmenes egeninnsats og tilskudd til markedsaktiviteter og lignende kommer i tillegg. Det bør stilles krav om et godt samarbeid med kommunale apparater i form av turistkontoret og Team Bodø der det er felles eller tilgrensende arbeids- og ansvarsområder. Det bør ligge til grunn en årsplan og en årsrapport med regnskap for utbetaling av tilskudd. Det legges i denne saken opp til en finansiering på vel 1 mill kr, mot omsøkt 2 mill kr. Det må dermed forventes at ressursbruk i organisasjonen, herunder aktivitet og bemanning, justeres i henhold til tilgjengelig finansiering. Forslag til innstilling 1. Bodø kommune yter driftsstøtte til Visit Bodø på 1,05 mill kr pr år i perioden Beløpet justeres årlig for prisstigning iht. konsumprisindeks 2. Driftsstøtten forutsetter at Visit Bodø sin organisering og virksomhet er iht. dagens vedtekter og formålsparagraf, samt de satsingsområder som er definert i strategiplan for (vedtatt av styret ). 3. Driftsstøtten forutsetter at medlemskontingent i form av kontantinnbetaling utgjør minst like mye som det kommunale tilskuddet. 4. Driftsstøtten forutsetter et løpende samarbeid med det kommunale apparatet i form av turistkontoret og Team Bodø der det er felles eller tilgrensende ansvars- og arbeidsområder. 5. Utbetaling av driftsstøtten fordrer fremleggelse av en årsplan, en årsrapport og et revidert regnskap. 6. Det henstilles til Visit Bodø om å sikre en forsvarlig drift, bl.a. ved at aktivitet og bemanning justeres i henhold tilgjengelig finansiering. 7. Det forutsettes at rådmann innarbeider driftstilskudd for 2010 i forbindelse med første budsjettrevidering.

6 Saksbehandler: Per-Gaute Pettersen Svein Blix rådmann Per-Gaute Pettersen Daglig leder Team Bodø KF Trykte vedlegg: Søknad om driftstilskudd, datert Handlingsplan 2010 Visit Bodø (udatert) Vedtekter Visit Bodø Utrykte vedlegg: Visit Bodø Strategiplan (vedtatt av styret ) Formannskapets behandling i møte den : Forslag Forslag fra Odd-Tore Fygle (AP) til endring av Pkt. 7: Driftstilskudd 1,05 mill kr i 2010 innvilges og dekkes over disposisjonsfondet. Votering Forslag til innstilling tiltrådt enstemmig med ordførerens endring av punkt 7 Formannskapets innstilling 8. Bodø kommune yter driftsstøtte til Visit Bodø på 1,05 mill kr pr år i perioden Beløpet justeres årlig for prisstigning iht. konsumprisindeks 9. Driftsstøtten forutsetter at Visit Bodø sin organisering og virksomhet er iht. dagens vedtekter og formålsparagraf, samt de satsingsområder som er definert i strategiplan for (vedtatt av styret ). 10. Driftsstøtten forutsetter at medlemskontingent i form av kontantinnbetaling utgjør minst like mye som det kommunale tilskuddet. 11. Driftsstøtten forutsetter et løpende samarbeid med det kommunale apparatet i form av turistkontoret og Team Bodø der det er felles eller tilgrensende ansvars- og arbeidsområder. 12. Utbetaling av driftsstøtten fordrer fremleggelse av en årsplan, en årsrapport og et revidert regnskap. 13. Det henstilles til Visit Bodø om å sikre en forsvarlig drift, bl.a. ved at aktivitet og bemanning justeres i henhold tilgjengelig finansiering. 7. driftstilskudd 1,05 mill kr i 2010 innvilges og dekkes over disposisjonsfondet.

7

8 Dato Søknad om driftstilskudd Visit Bodø 2009

9 Søknad om driftstilskudd kr for 2010 fra Bodø kommune. Bakgrunn / formål Visit Bodø ble stiftet 30.januar Visit Bodø er en medlemsorganisasjon for private og offentlige næringsaktører i Bodø og omegn. Visit Bodø eies av sine medlemmer. Vi har et ideelt formål og skal være et åpent og inkluderende fellesapparat og medlemsorganisasjon med hovedformål å videreutvikle Bodøs attraktivitet som reisemål. Bodø kommune er med i Visit Bodø gjennom Team Bodø, som også har en styrerepresentant i organisasjonen. Visit Bodø mottar i 2009 ikke driftstilskudd fra Bodø kommune. Administrasjonen i organisasjonen var ikke på plass før desember 09 / mars 09. Det var dermed for sent for Visit Bodø å søke i tide for å komme med i budsjett for Mål Ambisjon for reisemålet Bodø er nedfelt i Reiselivsplan for Bodø 2010, jamfør Bystyrets vedtak av 22.juni Her heter det bl.a.: Bodø skal utvikles til et synlig og prioritert besøksmål for natur, kultur og bybaserte opplevelser og aktiviteter, eller som utgangspunkt for, eller del av rundturer i Nordland, Nord Norge og Norge. Videre heter det: Bodø skal utvikles til en ledende kurs, konferanse og arrangementsby i Nord Norge. Organisering Som en følge av Reiselivsplanen ambisjon/mål for reiselivsutviklingen i Bodø, samt det arbeid som ble gjort i regi av Team Bodø og medlemmene i Visit Bodø i å utmeisle en strategiplan for reiselivsutviklingen i Bodø, er Visit Bodø organisert som følger: Marked med markedsansvarlig 1 årsverk, Rigmor Myhre Bodø skal være synlig som et spennende og attraktivt reisemål i Norge gjennom systematisk og langsiktig innsats på markedssiden. I 2009 betyr dette at vi skal: Utvikle langsiktig markedsplan samt markedstiltaksplan for 2010 Delta i Innovasjon Norges Norgeskampanje gjennom Nordland Reiseliv Delta i Innovasjon Norges Sverigekampanje gjennom Nordland Reiseliv Produsere Bodøguiden 2009 Presse og visningsturer o Visningsturer for turoperatører i forbindelse med NTW i Lofoten o A perfect day TV produksjon o Internasjonal pressetur i forbindelse med Hamsunåret 2009 o 10 pressebesøk gjennom Innovasjon Norge/Nordland Reiseliv Reetablere nettportalen

10 Delta på Reiseliv 2009 på Lillestrøm Etablere bildedatabase for Bodø i samarbeid med Team Bodø og Nordland Reiseliv Medlemmer med medlemsansvarlig 1 årsverk, Cecilie Nordvik Visit Bodø skal være en felles arena for alle bedrifter og virksomheter som arbeider for å øke antall reisende til Bodø. Visit Bodø skal være styrt av medlemmenes interesser og behov for å løse denne oppgaven i fellesskap. Visit Bodø skal bidra til å motivere, begeistre og skape lagfølelse slik at vi i fellesskap når de mål vi har satt oss. Dette betyr at vi nå arbeider med: Utvikling av felles arenaer / reiselivsforum Nettverk mellom bedrifter Kompetanseutvikling Oppdatering / informasjon / toveis kommunikasjon via bransjenettsted Medlemsrekrutering Utviklingsprosjekter med prosjektansvarlig 1 årsverk, Ann Kristin Rønning Nilsen Visit Bodø skal være en pådriver, medspiller og deltager i oppgaver knyttet til utvikling av Bodø som et synlig og attraktivt besøksmål innenfor ferie/fritids og kurs/konferanse trafikk. Prosjekter der vi er prosjektdeltager: Nasjonalt Utkikkspunkt, Arctic Edge NCB, kurs og konferanseprosjektet Direkte Flyruter Asia prosjektet (fly fra Asia) Bodø I vinden EM i fotball 2016 Prosjekt der vi har /skal ha prosjektledelsen: Vinteropplevelser i Salten Reisemålet Bodø opplevelsesutvikling o Saltstraumen Gjennomføring av reisemålsutviklingsprosjekt som del av kommunedelplan o Kjerringøy o Byen tematisk utviklingsprosjekt 2010 o Værran produktutviklingsprosjekt 2010 o Skjerstad/Misvær revitalisering av prosjekt Kulturveien 812 o Fellesgodefinansiering o Måleverktøy

11 Kritiske suksessfaktorer Alle disse prosjektene, både der vi er prosjektdeltager og der vi har prosjektlederansvar, fordrer en kompetent administrasjon. Det vil vi mene at Visit Bodø har. Svært mange av de oppgaver/prosjekter som er opplistet her er reiselivsmessig infrastruktur. Selve prosjektene og tiltakene vil søkes finansiert gjennom det ordinære virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune eller DA Bodø. Imidlertid vil en slik prosjektorganisering av Visit Bodø kreve en grunnfinansiering. Det er deler av denne grunnfinasieringen vi søker Bodø kommune om. At en slik grunnfinansiering er på plass er helt avgjørende for at Visit Bodø kan bli den utviklingsaktøren som stifterne har ment. I 2009 har vi mottatt kr fra DA Bodø til oppstart og utvikling av Visit Bodø. Det sies i vedtaket: DA Bodø vil komme tilbake til ytterligere bevilgning for 2010 og 2011 under forutsetning av at DA Bodø får sitt tildelingsbrev fra KRD, og at framdriften i prosjektet har substans. Det heter videre i tilsagnsbrevet at: Visit Bodø må i løpet av høsten 2009 redegjøre for en langsiktig finansieringsmodell for å tydeliggjøre at Visit Bodø har som mål å være økonomisk selvfinansierende i løpet av noen år. Søknad om videre finansiering kan i sammenheng med dette sendes inn for En avklaring på Bodø kommunes deltagelse i finansieringen av Visit Bodø må med andre ord være på plass før en finansieringsmodell kan legges fram for DA Bodø. At Bodø kommune søkes om 2 millioner kroner i driftstilskudd er ut fra at vi har sett på kommunal finansieringsdeltagelse i destinasjoner det er naturlig å sammenligne seg med (se vedlegg). Dersom Visit Bodø på sikt skal klare seg uten tilskudd fra DA Bodø, vil 2 millioner i driftstilskudd være en nødvendighet. Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Medlemskontingent 300 Oppstarttilskudd DA/Innovasjon Bodø 550 Driftstilskudd DA Bodø Prosjektinntekter DA Bodø/innovasjon Bodø 986 Salg av tjenester opplevelsesnæringen Sum inntekter Utgifter Administrasjonsutgifter 3.420

12 Markedsføring K/K prosjekt Andre prosjekter Sum utgifter Overskudd /underskudd 0 Budsjett 2010 Inntekter Medlemskontingent 500 Tilskudd DA Bodø / Innovasjon Norge Driftstilskudd Bodø kommune Salg av tjenester opplevelsesnæringen Sum inntekter Utgifter Administrasjonsutgifter Markedsføring Utviklingsprosjekter Kjerringøy, Skjerstad/Misvær, Byen og Værran Sum utgifter Som det framgår av budsjett for både 2009 og 2010 vil Visit Bodø gjennomføre relativt sett store utviklingsprosjekter. Disse utviklingsprosjektene er etter vårt syn helt nødvendige dersom vi skal nå de mål som er satt for trafikkutviklingen av Bodø som så vel ferie/fritidsdestinasjon som kurs/konferanse og arrangementdestinasjon. Tall utarbeidet av SSB og TØI på oppdrag fra Landsedelsutvalget og Nordland fylkeskommune i 2005 viser at den direkte og indirekte virkningen av reiselivet i Bodø handelsdistrikt var på 1,18 milliarder kroner. Totalt i Nordland var den på 6,7 milliarder. I Nordland hadde Bodø handelsdistrikt helt klart størst omsetning, på andreplass kom Lofoten handelsdistrikt med 631 millioner. Kilde: Reiselivets økonomiske virkninger i åtte regioner i Nordland 2005 Nordland fylkeskommune Med andre ord har reiselivsnæringen stor betydning i Bodø. Største del av omsetningen er relatert til forretnings og kurs /konferansetrafikk. Imidlertid er det innen ferie /fritidstrafikk en forventer økning framover. Her har Bodø et stort utviklingspotensial. Skal en kunne ta ut dette potensialet må det skje en videreutvikling av opplevelser i og rundt byen. Tilrettelegging for en slik utvikling, som i stor grad vil være reiselivsmessig infrastruktur, krever en utviklingsaktør med spisskompetanse på reiseliv.. Vi vil mene at Visit Bodø er en slik aktør.

13 Ut over dette ønsker Visit Bodø å utvikle et samarbeid med ARENA Innovative Opplevelser, Forskningsløftet i Nord, VRI Nordland samt Nordland og Nord Norsk Reiseliv for å plassere og videreutvikle Bodø som et sentralt reisemål i Norge og Nord Norge. Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle P.b Bodø Bodø, SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL VISIT BODØ Jeg viser til møte på ditt kontor 28. November 2008, der det var enighet om at Visit Bodø ikke kunne påregne driftstilskudd for 2009, i det alle budsjett var lagt. For driftstilskudd 2010 måtte vår søknad være kommunen i hende før høsten Vedlagt føler søknad på driftstilskudd for Med vennlig hilsen Visit Bodø Kai Erik Breivoll Direktør

14 Vedlegg Finansiering av fellesapparat på andre destinasjoner i Norge. Vi har forhørt oss om andre kommuners finansiering av fellesapparat. I korte trekk er det dette vi har erfart: Ålesund: Driftstilskudd fra vertskommuner på kr 25 pr. innbygger. Turistkontoret finansieres over egen bevilgning. Markedsføringstilskudd over egen bevilgning. Tromsø: Visit Tromsø konkurs. Før konkursen 2 mill i driftstilskudd til kontoret. Inkludert i dette beløpet markedstilskudd på kr Lofoten: Har pr. i dag kr i driftstilskudd. Kommunene tar sikte på å øke beløpet til kr. 60 pr. innbygger fra neste år.

15 Handlingsplan Visit Bodø 2010 Visit Handlingsplan Bodø Inntekter Bodø Kommune driftstilskudd Andre offentlige virkemidler som Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune, Partnerskap Salten, etc Medlemskontingent Markedstiltak medlemmer Egeninnsats medlemmer DA Bodø Sum Drift Websatsing Markedstiltak Tiltak medlemmer Utviklingsprosjekter Reisemålet Bodø Avsetning til Reiselivsfond Bodø Sum WEB satsing Formålet med prosjektet er å øke attraksjonskraften til reisemålet Bodø og regionen rundt gjennom utvikling av Norges mest moderne, attraktive og dynamiske nettportal for et reisemål. Satsingen skal også bidra til større synlighet i sosiale medier. Opplevelser og attraksjoner og reiselivsbedrifter i Salten vil også kunne synliggjøres på nettportalen, dersom de ønsker å delta i satsingen. Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland og et trafikknutepunkt i Nordland og Nord Norge. Det vil derfor også være naturlig at nettportalen synliggjør konsepter og opplevelser i hele Nordland for de aktørene som ønsker det. Sum WEB satsing Marked Bodø skal være synlig som et spennende, attraktivt og synlig reisemål i Norge gjennom systematisk og langsiktig innsats på markedssiden. Bodø skal være et sentralt reisemål i nord og den største kursog konferansebyen i Nord Norge. Markedstiltak kurs og konferanse Medlemskap Norway Convention Bureau Visningsturer Tilrettelegging for salg Sum

16 Utvikling markedsverktøy Markedstiltak ferie/fritid TILTAK TOTALBUDSJETT VISIT BODØ NÆRINGEN Norgeskampanjen Sverigekampanjen Presse/ visningsturer Deltagelse NTW i Molde Bodø Guiden 2010 og deltagelse i Nordland Reiseguide Web Annonsering Reiseliv Sum markedstiltak Medlemmer Visit Bodø skal være en felles arena for alle bedrifter og virksomheter som arbeide for å øke antall tilreisende til Bodø. Visit Bodø skal være styrt av medlemmenes interesser og behov for å løse denne oppgaven i fellesskap. Visit Bodø skal bidra til å motivere, begeistre og skape lagfølelse slik at vi i fellesskap når de mål vi har satt oss. Tiltak o Bedriftsbesøk o Aktiv medlemsrekruttering o CRM o Kompetanseutvikling o Utvikle felles møteplasser o Medlemsmøter o Oppdatering og informasjon o Toveis kommunikasjon o Bransjenettsted Sum tiltak medlemmer Reisemålet Bodø Visit Bodø skal være en pådriver, medspiller og deltaker i oppgaver knyttet til utviklingen av Bodø som et synlig og attraktivt besøksmål innenfor ferie/fritid og kurs og konferanse. Tiltak o Nasjonalt utsiktspunkt, deltakelse i styringsgruppen o Styret i Flyforum Bodø, ruteutviklingsfond o Styringsgruppen Bodø i vinden o Saltstraumen, reisemålsutvikling 2

17 o o o o o o o Vinteropplevelser i Salten System for fellesgodefinansiering Kurs og konferansesatsing Kongressatsing Måleverktøy Kulturveien Misvær/Skjerstad Opplevelseri byen Forskningsløft i Nord/Nordområdesatsingen Sum utviklingsprosjekter Reisemålet Bodø

18 Vedtekter Visit Bodø Gjeldende fra 30. Januar Navn og eierstruktur Visit Bodø er en medlemsorganisasjon for private og offentlige næringsaktører i Bodø og omegn. Visit Bodø eies av sine medlemmer. 2 - Formål Visit Bodø har et ideelt formål. Visit Bodø er et åpent og inkluderende fellesapparat og medlemsorganisasjon, med hovedmål å videreutvikle Bodøs attraktivitet som reisemål. 3 - Medlemmer Som medlem i Visit Bodø kan opptas bedrifter, foretak, organisasjoner og privatpersoner i Bodø og omegn. Nye medlemmer som opptas etter 1. juli, betaler halv medlemskontingent for vedkommende år. Medlem kan ikke tre ut av Visit Bodø før medlemskapet har vart i ett år. Utmelding må skje skriftlig. Utmelding i 1. halvår har først virkning fra 1.1. påfølgende år. Utmelding i 2. halvår har først virkning fra 1.7. påfølgende år. For medlemskap som opphører pr betales halv medlemskontingent for vedkommende år. 4 - Medlemskontingent Medlemmene er forpliktet til å betale årets medlemskontingent innen 1. mars inneværende år. Medlemmene skal ved årsskiftet sende nødvendig informasjon om virksomheten som grunnlag for fastsetting av medlemskontingent. Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt årsavgiften ved årets utløp, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 5 - Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Visit Bodøs høyeste myndighet. Generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen 30. april. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge sakliste, styrets årsberetning, regnskap, samt valgkomiteens innstilling.

19 Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 1. februar. Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning, jfr. 10 og 11. Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: Styrets årsberetning. Regnskap og revisors beretning. Fastsetting av årlig medlemskontingent. Vedtektsendringer. Handlingsplan for arbeidsåret Innkomne forslag. Valg av styre. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder. Fastsette styrets møtegodtgjørelse Valg av valgkomité. Valg av revisor. Medlemmene er representert med 1 stemme hver. Medlemmene kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt. Styreleder leder generalforsamlingen. 6 - Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret bestemmer det eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for. Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel og være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter. 7 - Styret Visit Bodø skal ha et styre på inntil 7 medlemmer, samt to varamedlemmer i rekkefølge. Styrets sammensetning bør gjenspeile sammensetningen i medlemsmassen. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to år og kan gjenvelges. Ved første valg velges tre av medlemmene for et år, og et varamedlem for et år. 8 - Styrets arbeid Styret forvalter selskapets anliggender i samsvar med vedtekter, handlingsplaner og fullmakter gitt av generalforsamlingen, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering og drift av virksomheten. Styret ansetter daglig leder / direktør, som forestår den daglige ledelsen av Visit Bodø. Vedkommende deltar i alle styremøter og generalforsamlingen uten stemmerett.

20 Daglig leder / direktøren eller ansatte i Visit Bodø kan ikke utøve styrearbeid i medlemsmassens virksomheter. Styret fastsetter instruks for stillingen. Styrets medlemmer bør delta i de fag- og/eller prosjektgrupper som opprettes gjennom Visit Bodø. Styret skal ha regelmessige møter. Styret sammenkalles når styreleder eller direktør finner det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer ber om det. Med innkallingen skal det følge sakliste. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer, eventuelt varamedlemmer, er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme. Det føres protokoll fra styremøtene. 9 Finansiering Medlemskontingent skal bidra til finansiering av driften i Visit Bodø. Visit Bodøs regnskaps- og kontingentår følger kalenderåret. Medlemskontingenten differensieres i forhold til vedtatte retningslinjer Vedtektsendringer Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendring må være innsendt til styret innen 1. februar. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer Fusjon eller oppløsning. Forslag om fusjon eller oppløsning fremmes på samme måte som ved vedtektsendring. For å beslutte Visit Bodø fusjonert eller oppløst, kreves 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke kan oppnås, innkalles det med 14 dagers varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor saken avgjøres med 2/3 flertall av de frammøtte. Ved fusjon eller oppløsning skal Visit Bodøs eiendeler anvendes på den måte generalforsamlingen bestemmer.

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 Bystyret 15.04.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø Sammendrag

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon

Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2011 30721/2011 2011/4725 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/83 Formannskapet 01.06.2011 Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth Aud Lindseth Fra: Ingunn Grindvik [ingunn@iaerling.nol Sendt: 16. april 2012 15:30 Til: 'rune.storstad@verdalcoop.no'; 'rothe@namsos.online.no'; 'bankenbar@gmail.no'; 'barnasbok@gmail.com'; 'hasiboss22@gmaii.com';

Detaljer

Vedtekter for Gjemnes Næringsforum

Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtatt under stiftelsesmøtet, 15.06.2009 1 Formål Gjemnes Næringsforum (her etter omtalt som GN) har som formål å være et samarbeids-,

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 11/3495-2 Ark.nr. 223 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Fjellturismekonferansen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Team Bodø KF. Budsjett 2010

Team Bodø KF. Budsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61577/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/37 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Team Bodø KF. Budsjett 2010

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE»

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE» Side 1 av 5 HISTORISK INNLEDNING MiSK ble opprettet i 1999. I 2001 ble kantor Svein Rustad på bakgrunn av ny stillingsbevilgning fra Sandefjord kommune frikjøpt fra 50 % av kantorstillingen for å drive

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri)

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtatt den 29. mars 1949 endret den 20. april 1955 26. april 1960 26. april 1967 14. mai 1975 19. mai 1976 8. mai 1981

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015 og 26.04.2017. 1 Navn

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer