Driftstilskudd til Visit Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftstilskudd til Visit Bodø"

Transkript

1 Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet /62 Bystyret Driftstilskudd til Visit Bodø Sammendrag Visit Bodø er en medlemsorganisasjon med et ideelt formål og med hovedformål å videreutvikle Bodøs attraktivitet som reisemål. Visit Bodø har søkt om 2 mill kr i driftsstøtte fra Bodø kommune i For at Bodø skal ta del i og inneha en viktig rolle i den satsingen som nå skjer på reiseliv i nord, kreves det et oppegående fellesapparat for besøks- og reiselivsnæringen i Bodø. Visit Bodø ble etablert etter konkursen i Destinasjon Bodø AS. Av ca 2,3 mill kr i driftsstøtte til Destinasjon Bodø, brukes i dag ca 1,3 mill kr til turistinformasjon. Det foreslås at Bodø kommune støtter fellesapparatet i form av Visit Bodø med 1,05 mill kr årlig i en langsiktig avtale for perioden Det forutsettes tilsvarende stor finansiering fra medlemmene i form av innbetalt medlemskontingent, og en virksomhet som holdes innenfor formålet og den opprinnelige strategiplanen for Visit Bodø. Saksopplysninger Visit Bodø har søkt Bodø kommune om et driftstilskudd på 2 mill kr (jf. søknad datert ). Søknaden har ikke vært lagt fram til politisk behandling, og det ble heller ikke lagt inn midler til driftstilskudd i forbindelse med bystyrets behandling av budsjett for Visit Bodø har i møte med kommunen 18. januar opprettholdt sin søknad, og denne legges nå fram for politisk behandling. Om Visit Bodø Visit Bodø ble stiftet 30. januar 2008, som en medlemsorganisasjon for private og offentlige næringsaktører i Bodø og omegn. Visit Bodø eies av sine medlemmer, hvor også Bodø kommune gjennom Team Bodø er medlem. En av Team Bodøs ansatte er dessuten representert i styret i Visit Bodø. Visit Bodø har et ideelt formål og skal være et åpent og inkluderende fellesapparat og medlemsorganisasjon med hovedformål å videreutvikle Bodøs attraktivitet som reisemål. Visit Bodø er organisert rundt arbeid med: - Marked, med fokus på at Bodø skal være synlig som et spennende og attraktivt reisemål i Norge gjennom systematisk og langsiktig innsats på markedssiden. Aktiviteter her omhandler utvikling av markedsplaner, deltakelse i større kampanjer, produksjon av

2 Bodøguiden, presse- og visningsturer, utvikling og drift av nettsted, messedeltakelse og bildebase. - Medlemmer, med fokus på at Visit Bodø skal være en felles arena for alle bedrifter og virksomheter som arbeider for å øke antall reisende til Bodø. Aktiviteter her omhandler utvikling av felles arenaer/reiselivsforum, nettverk mellom bedrifter, kompetanseutvikling, oppdatering / informasjon / toveis kommunikasjon via bransjenettsted og medlemsrekruttering. - Utviklingsprosjekter, med fokus på at Visit Bodø skal være en pådriver, medspiller og deltager i oppgaver knyttet til utvikling av Bodø som et synlig og attraktivt besøksmål innenfor ferie/fritids- og kurs/konferanse trafikk. Aktiviteter her omhandler egne prosjekter som Vinteropplevelser i Salten, Reisemålet Bodø opplevelsesutvikling, Reisemålsutvikling Saltstraumen, Kjerringøy, Byen (sentrum), Værran og Skjerstad/Misvær, samt fellesgodefinansiering og måleverktøy. Videre prosjekter hvor Visit Bodø er prosjektdeltaker, for eksempel Nasjonalt Utkikkspunkt (Arctic Edge), kurs og konferanseprosjektet, direkte flyruter, Bodø i vinden, m.fl. Administrasjonen teller fire personer, hvorav en arbeider kun med utviklingsprosjekter. Visit Bodø har i sin handlingsplan for 2010 satt opp følgende budsjett: Inntekter Bodø Kommune driftstilskudd Andre offentlige virkemidler som Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune, Partnerskap Salten, etc Medlemskontingent Markedstiltak medlemmer Egeninnsats medlemmer DA Bodø Sum Drift Websatsing Markedstiltak Tiltak medlemmer Utviklingsprosjekter Reisemålet Bodø Avsetning til Reiselivsfond Bodø Sum Iht. budsjettet går 3 mill kr til drift mens 6,150 går til særskilte satsinger innenfor webutvikling, markedstiltak, medlemstiltak, reisemålsutvikling og avsetning til reiselivsfond. Budsjettet forutsetter et tilskudd fra Bodø kommune på 2 mill kr, tilskudd fra DA Bodø på 4 mill kr, tilskudd fra Nordland fylkeskommune, Partnerskap Salten etc. på 0,5 mill kr, mens totalt 2,650 mill kr kommer fra medlemmene i form av kontingent, markedstiltak og egeninnsats. DA Bodø har i styremøte 8. februar 2010 gitt tilsagn om tilskudd som forutsatt på 4 mill kr til utviklingstiltak. Tilsagnet forutsetter at det kan dokumenteres at driften er sikret i henhold til driftsbudsjettet for Budsjettet ovenfor avviker noe i forhold til budsjettet i opprinnelig søknad til kommunen ( ), hovedsakelig ved at utviklingsaktiviteten er økt, med forutsetning om tilsvarende høyere finansiering fra DA Bodø og medlemmene. Utgifter til drift er redusert fra 3,5 mill kr til 3 mill kr.

3 Om tilblivelsen av Visit Bodø Visit Bodø ble etablert etter at Destinasjon Bodø AS gikk konkurs (i desember 2007). Destinasjon Bodø mottok på dette tidspunkt ca 2,3 mill kr i støtte fra Bodø kommune. Dette dekket også ivaretakelse av Bodø kommunes turistinformasjon. Etter konkursen har turistinformasjonen vært gjennomført i kommunal regi, organisert under Servicetorget (Teknisk etat), med et budsjett på ca 1,3 mill kr. Resten av rammen for tilskudd som Destinasjon Bodø mottok (ca 1 mill kr) er trukket inn. Team Bodø KF ytte i 2007 og -08 bistand til et interimsstyre for Visit Bodø ifm. utforming av prospekt for stiftelse, og senere strategiplan for foretaket (vedtatt av styret ). Dette ble i stor grad gjort med inspirasjon fra hvordan tilsvarende fellesapparat er organisert og finansiert andre steder. Bl.a. ble en modell fra Luleå lagt til grunn. Noen viktige prinsipper ble nedfelt i strategiplanen: - Ikke-kommersiell aktør som ikke skal drive ordinær næringsvirksomhet i konkurranse med sine medlemmer - Fokus på fellesoppgaver som er relevant for medlemmene - Sikre økonomi gjennom medlemsfinansiering, støtte fra Bodø kommune og andre offentlige/private midler, herunder også prosjektfinansiering (bl.a. fra DA Bodø) - Være Bodøsamfunnets sentrale aktør for utvikling av strategi og handling knyttet til Bodø som reisemål - Satsing på fire områder: o Bodø skal være Norges mest profesjonelle by på profilering og markedsføring o Bodø skal utvikles som et av de sentrale turistmålene på Nordkalotten o Bodø skal utvikles til den største kurs- og konferansebyen i Nord-Norge o o Fokus på strategisk viktig infrastruktur for besøksnæringen I tillegg fokus på kompetanseheving, intern markedsføring i besøksnæringen, samt initiativ og støtte til byarrangement og fellesaktiviteter. - En basisdrift med 3 ansatte og rundt 3 mill kr i budsjett. I tillegg prosjektfinansierte stillinger, og et totalbudsjett på rundt 6 mill kr. I arbeidet med etablering og utvikling av Visit Bodø ble det forutsatt en videreføring av ca 1 mill kr i kommunal driftsstøtte til generelt markedsarbeid. Dette tilsvarer den delen av kommunal støtte til tidligere Destinasjon Bodø som ikke går til drift av turistinformasjon i kommunal egenregi. En slik støtte til Visit Bodø ble imidlertid aldri formelt behandlet politisk eller lagt inn i budsjett eller økonomiplan. Det var videre en forutsetning at basisvirksomheten skulle være uavhengig fra Innovasjon Norge/DA Bodø etter det 6. driftsåret (2013). Status Visit Bodø Ledelsen for Visit Bodø kom på plass 1. desember Det ble ikke søkt om driftstilskudd fra Bodø kommune for I løpet av 2009 har ny ledelse i samarbeid med styret videreutviklet planene for Visit Bodø, slik at driften i noen grad avviker fra den opprinnelige strategiplanen. Man har så langt arbeidet mindre med kurs- og konferansemarkedet i påvente av en rolleavklaring med medlemmene. Videre er arbeid med og byarrangement/fellesaktiviteter så langt prioritert ned. Organisasjonen teller nå fire personer, med et budsjett vesentlig høyere enn i strategiplanen (9,15 mill kr i handlingsplan vs. 5,675 mill kr i opprinnelig strategiplan).

4 Vurderinger Ambisjon for reisemålet Bodø er nedfelt i Reiselivsplan for Bodø 2010, jamfør Bystyrets vedtak av 22. juni Her heter det bl.a.: Bodø skal utvikles til et synlig og prioritert besøksmål for natur-, kultur- og bybaserte opplevelser og aktiviteter, eller som utgangspunkt for, eller del av rundturer i Nordland, Nord-Norge og Norge. Videre heter det: Bodø skal utvikles til en ledende kurs-, konferanse- og arrangementsby i Nord-Norge. Bodø er i utgangspunktet det viktigste knutepunktet for transport- og reiseliv i Nord-Norge, og også en stor destinasjon med mange potensielle attraksjoner. Reiselivet i Bodø vokser imidlertid ikke takt med resten av landsdelen, og man har ikke klart å ta ut potensialet innenfor reiseliv. Utfordringene ligger både innenfor kurs- og konferansemarkedet og ferie-/fritidsmarkedet. Det å utvikle, definere/pakke og markedsføre Bodø som en destinasjon i seg selv er en viktig faktor. Videre ligger det store muligheter i å dra nytte av attraksjonene rundt oss, ved å holde turister på gjennomreise lengre i Bodø. Nordland fylkeskommune setter nå i gang arbeidet med sin reiselivsstrategi for Samtidig er Nordnorsk Reiseliv etablert med store midler til fellesmarkedsføring. Det er etablert et Ruteutviklingsfond for utvikling av direkte flyruter til/fra Bodø, og Innovasjon Norge har flere felles satsinger i gang både mht markedsføring og direkteruter (bl.a. fra Asia). Bodø er fylkeshovedstad, det viktigste transportknutepunktet i nord og innfallsport til Nordland, og bør således være en viktig pilar både i nordlands- og nordområdesatsingen innenfor reiseliv. For at Bodø skal ta del i og inneha en viktig rolle innenfor denne satsingen, kreves det et oppegående felles markeds- og utviklingsapparat i Bodø som kan følge med, følge opp og dra nytte av de store nasjonale og regionale satsingene som skjer innenfor reiseliv. Når det gjelder forholdet til andre fellesaktører, dekker Team Bodø den delen av reiselivsutvikling som omhandler tilrettelegging av fysisk infrastruktur, men har ikke tilstrekkelige ressurser eller kompetanse til å drive produktutvikling/-pakking eller markedsføring av Bodø som reisemål. Bodø i Vinden er et viktig redskap for markedsføring og omdømmebygging av Bodø generelt, men er ikke spesielt rettet inn mot reiseliv/turisme eller utlandet for den saks skyld. Turistinfomasjonen har i hovedsak ansvar for vertskapsfunksjoner overfor reisende når de er kommet til Bodø. Visit Bodø vil gjennom sitt arbeid også få et direkte eller indirekte nedslagsfelt i resten av Saltenregionen. Ser man på finansiering av fellesapparatet andre steder i Norge, opplyser Visit Bodø at Ålesund ligger på et tilskudd på 25 kr pr innbygger i tillegg til at turistkontor og markedføringstilskudd skjer over egne bevilgninger. I Lofoten gis det i dag knapt 1 mill kr i driftstilskudd (ca 50 kr pr innbygger). I følge Visit Bodø tas det i Lofoten sikte på å øke beløpet til 60 kr pr innbygger i Før Visit Tromsø gikk konkurs i fjor, hadde de et tilskudd på ca 2 mill kr. Til sammenligning vil et tilskudd på 25 kr pr innbygger i Bodø, tilsi et nivå på 1,175 mill kr, mens et tilskudd på 50 kr pr innbygger tilsier 2,350 mill kr. Av hensyn til behovet for stabilitet i organisasjonen og en viss planleggingshorisont, bør det legges opp til en årlig ramme for et eventuelt kommunalt driftstilskudd i et antall år framover. Det foreslås et perspektiv i første omgang på fire år. Et driftstilskudd bør knyttes til den generelle driften av organisasjonen. Samtidig bør det stilles krav til at medlemsfinansieringen utgjør minst like mye som det kommunale tilskuddet. Det bør være en målsetting at det kommunale driftstilskuddet reduseres over tid. Visit Bodø arbeider med den langsiktige finansiering, bl.a. sees det på muligheten for å etablere et reiselivsfond som kan bidra til å finansiere egenkapital i reisemålsutviklingsprosjekter. Videre bør det være en forutsetning at organisasjonen opptrer i forhold til gjeldende vedtekter og formålsparagraf om å videreutvikle Bodøs attraktivitet som reisemål, samt at intensjonene i opprinnelig strategiplan følges opp.

5 Konklusjon og anbefaling Det anbefales at Bodø kommune gjenopptar det driftsstøttenivået som lå til grunn da Destinasjon Bodø AS ble avviklet i 2007, dvs. en driftsstøtte på 1 mill kr pr år, justert for prisstigning = 1,05 mill kr. Dette tilsvarer ca 22 kr pr innbygger og er på linje med støttenivået i for eksempel Ålesund. Det foreslås vedtatt en støtte som i første omgang omfatter årene Driftsstøtten bør knyttes til en forutsetning om at organisering og virksomhet skal være iht. dagens vedtekter og formålsparagraf, samt satsingsområder definert i strategiplan for (vedtatt av styret ). Det bør også være en forutsetning om at medlemmene ser nytten av og følger opp aktiviteten i Visit Bodø gjennom styret og medlemsmøter. Dette gjenspeiles i stor grad av medlemmenes vilje til å delta med medlemskontingent. I opprinnelig strategiplan er både kommunal støtte og medlemskontingent budsjettert til 1 mill kr i 2010, men at medlemskontingenten økes til 2 mill kr i Det bør derfor forutsettes at innbetalt medlemskontingent er minst like stor som det kommunale tilskuddet. Medlemmenes. Medlemmenes egeninnsats og tilskudd til markedsaktiviteter og lignende kommer i tillegg. Det bør stilles krav om et godt samarbeid med kommunale apparater i form av turistkontoret og Team Bodø der det er felles eller tilgrensende arbeids- og ansvarsområder. Det bør ligge til grunn en årsplan og en årsrapport med regnskap for utbetaling av tilskudd. Det legges i denne saken opp til en finansiering på vel 1 mill kr, mot omsøkt 2 mill kr. Det må dermed forventes at ressursbruk i organisasjonen, herunder aktivitet og bemanning, justeres i henhold til tilgjengelig finansiering. Forslag til innstilling 1. Bodø kommune yter driftsstøtte til Visit Bodø på 1,05 mill kr pr år i perioden Beløpet justeres årlig for prisstigning iht. konsumprisindeks 2. Driftsstøtten forutsetter at Visit Bodø sin organisering og virksomhet er iht. dagens vedtekter og formålsparagraf, samt de satsingsområder som er definert i strategiplan for (vedtatt av styret ). 3. Driftsstøtten forutsetter at medlemskontingent i form av kontantinnbetaling utgjør minst like mye som det kommunale tilskuddet. 4. Driftsstøtten forutsetter et løpende samarbeid med det kommunale apparatet i form av turistkontoret og Team Bodø der det er felles eller tilgrensende ansvars- og arbeidsområder. 5. Utbetaling av driftsstøtten fordrer fremleggelse av en årsplan, en årsrapport og et revidert regnskap. 6. Det henstilles til Visit Bodø om å sikre en forsvarlig drift, bl.a. ved at aktivitet og bemanning justeres i henhold tilgjengelig finansiering. 7. Det forutsettes at rådmann innarbeider driftstilskudd for 2010 i forbindelse med første budsjettrevidering.

6 Saksbehandler: Per-Gaute Pettersen Svein Blix rådmann Per-Gaute Pettersen Daglig leder Team Bodø KF Trykte vedlegg: Søknad om driftstilskudd, datert Handlingsplan 2010 Visit Bodø (udatert) Vedtekter Visit Bodø Utrykte vedlegg: Visit Bodø Strategiplan (vedtatt av styret ) Formannskapets behandling i møte den : Forslag Forslag fra Odd-Tore Fygle (AP) til endring av Pkt. 7: Driftstilskudd 1,05 mill kr i 2010 innvilges og dekkes over disposisjonsfondet. Votering Forslag til innstilling tiltrådt enstemmig med ordførerens endring av punkt 7 Formannskapets innstilling 8. Bodø kommune yter driftsstøtte til Visit Bodø på 1,05 mill kr pr år i perioden Beløpet justeres årlig for prisstigning iht. konsumprisindeks 9. Driftsstøtten forutsetter at Visit Bodø sin organisering og virksomhet er iht. dagens vedtekter og formålsparagraf, samt de satsingsområder som er definert i strategiplan for (vedtatt av styret ). 10. Driftsstøtten forutsetter at medlemskontingent i form av kontantinnbetaling utgjør minst like mye som det kommunale tilskuddet. 11. Driftsstøtten forutsetter et løpende samarbeid med det kommunale apparatet i form av turistkontoret og Team Bodø der det er felles eller tilgrensende ansvars- og arbeidsområder. 12. Utbetaling av driftsstøtten fordrer fremleggelse av en årsplan, en årsrapport og et revidert regnskap. 13. Det henstilles til Visit Bodø om å sikre en forsvarlig drift, bl.a. ved at aktivitet og bemanning justeres i henhold tilgjengelig finansiering. 7. driftstilskudd 1,05 mill kr i 2010 innvilges og dekkes over disposisjonsfondet.

7

8 Dato Søknad om driftstilskudd Visit Bodø 2009

9 Søknad om driftstilskudd kr for 2010 fra Bodø kommune. Bakgrunn / formål Visit Bodø ble stiftet 30.januar Visit Bodø er en medlemsorganisasjon for private og offentlige næringsaktører i Bodø og omegn. Visit Bodø eies av sine medlemmer. Vi har et ideelt formål og skal være et åpent og inkluderende fellesapparat og medlemsorganisasjon med hovedformål å videreutvikle Bodøs attraktivitet som reisemål. Bodø kommune er med i Visit Bodø gjennom Team Bodø, som også har en styrerepresentant i organisasjonen. Visit Bodø mottar i 2009 ikke driftstilskudd fra Bodø kommune. Administrasjonen i organisasjonen var ikke på plass før desember 09 / mars 09. Det var dermed for sent for Visit Bodø å søke i tide for å komme med i budsjett for Mål Ambisjon for reisemålet Bodø er nedfelt i Reiselivsplan for Bodø 2010, jamfør Bystyrets vedtak av 22.juni Her heter det bl.a.: Bodø skal utvikles til et synlig og prioritert besøksmål for natur, kultur og bybaserte opplevelser og aktiviteter, eller som utgangspunkt for, eller del av rundturer i Nordland, Nord Norge og Norge. Videre heter det: Bodø skal utvikles til en ledende kurs, konferanse og arrangementsby i Nord Norge. Organisering Som en følge av Reiselivsplanen ambisjon/mål for reiselivsutviklingen i Bodø, samt det arbeid som ble gjort i regi av Team Bodø og medlemmene i Visit Bodø i å utmeisle en strategiplan for reiselivsutviklingen i Bodø, er Visit Bodø organisert som følger: Marked med markedsansvarlig 1 årsverk, Rigmor Myhre Bodø skal være synlig som et spennende og attraktivt reisemål i Norge gjennom systematisk og langsiktig innsats på markedssiden. I 2009 betyr dette at vi skal: Utvikle langsiktig markedsplan samt markedstiltaksplan for 2010 Delta i Innovasjon Norges Norgeskampanje gjennom Nordland Reiseliv Delta i Innovasjon Norges Sverigekampanje gjennom Nordland Reiseliv Produsere Bodøguiden 2009 Presse og visningsturer o Visningsturer for turoperatører i forbindelse med NTW i Lofoten o A perfect day TV produksjon o Internasjonal pressetur i forbindelse med Hamsunåret 2009 o 10 pressebesøk gjennom Innovasjon Norge/Nordland Reiseliv Reetablere nettportalen

10 Delta på Reiseliv 2009 på Lillestrøm Etablere bildedatabase for Bodø i samarbeid med Team Bodø og Nordland Reiseliv Medlemmer med medlemsansvarlig 1 årsverk, Cecilie Nordvik Visit Bodø skal være en felles arena for alle bedrifter og virksomheter som arbeider for å øke antall reisende til Bodø. Visit Bodø skal være styrt av medlemmenes interesser og behov for å løse denne oppgaven i fellesskap. Visit Bodø skal bidra til å motivere, begeistre og skape lagfølelse slik at vi i fellesskap når de mål vi har satt oss. Dette betyr at vi nå arbeider med: Utvikling av felles arenaer / reiselivsforum Nettverk mellom bedrifter Kompetanseutvikling Oppdatering / informasjon / toveis kommunikasjon via bransjenettsted Medlemsrekrutering Utviklingsprosjekter med prosjektansvarlig 1 årsverk, Ann Kristin Rønning Nilsen Visit Bodø skal være en pådriver, medspiller og deltager i oppgaver knyttet til utvikling av Bodø som et synlig og attraktivt besøksmål innenfor ferie/fritids og kurs/konferanse trafikk. Prosjekter der vi er prosjektdeltager: Nasjonalt Utkikkspunkt, Arctic Edge NCB, kurs og konferanseprosjektet Direkte Flyruter Asia prosjektet (fly fra Asia) Bodø I vinden EM i fotball 2016 Prosjekt der vi har /skal ha prosjektledelsen: Vinteropplevelser i Salten Reisemålet Bodø opplevelsesutvikling o Saltstraumen Gjennomføring av reisemålsutviklingsprosjekt som del av kommunedelplan o Kjerringøy o Byen tematisk utviklingsprosjekt 2010 o Værran produktutviklingsprosjekt 2010 o Skjerstad/Misvær revitalisering av prosjekt Kulturveien 812 o Fellesgodefinansiering o Måleverktøy

11 Kritiske suksessfaktorer Alle disse prosjektene, både der vi er prosjektdeltager og der vi har prosjektlederansvar, fordrer en kompetent administrasjon. Det vil vi mene at Visit Bodø har. Svært mange av de oppgaver/prosjekter som er opplistet her er reiselivsmessig infrastruktur. Selve prosjektene og tiltakene vil søkes finansiert gjennom det ordinære virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune eller DA Bodø. Imidlertid vil en slik prosjektorganisering av Visit Bodø kreve en grunnfinansiering. Det er deler av denne grunnfinasieringen vi søker Bodø kommune om. At en slik grunnfinansiering er på plass er helt avgjørende for at Visit Bodø kan bli den utviklingsaktøren som stifterne har ment. I 2009 har vi mottatt kr fra DA Bodø til oppstart og utvikling av Visit Bodø. Det sies i vedtaket: DA Bodø vil komme tilbake til ytterligere bevilgning for 2010 og 2011 under forutsetning av at DA Bodø får sitt tildelingsbrev fra KRD, og at framdriften i prosjektet har substans. Det heter videre i tilsagnsbrevet at: Visit Bodø må i løpet av høsten 2009 redegjøre for en langsiktig finansieringsmodell for å tydeliggjøre at Visit Bodø har som mål å være økonomisk selvfinansierende i løpet av noen år. Søknad om videre finansiering kan i sammenheng med dette sendes inn for En avklaring på Bodø kommunes deltagelse i finansieringen av Visit Bodø må med andre ord være på plass før en finansieringsmodell kan legges fram for DA Bodø. At Bodø kommune søkes om 2 millioner kroner i driftstilskudd er ut fra at vi har sett på kommunal finansieringsdeltagelse i destinasjoner det er naturlig å sammenligne seg med (se vedlegg). Dersom Visit Bodø på sikt skal klare seg uten tilskudd fra DA Bodø, vil 2 millioner i driftstilskudd være en nødvendighet. Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Medlemskontingent 300 Oppstarttilskudd DA/Innovasjon Bodø 550 Driftstilskudd DA Bodø Prosjektinntekter DA Bodø/innovasjon Bodø 986 Salg av tjenester opplevelsesnæringen Sum inntekter Utgifter Administrasjonsutgifter 3.420

12 Markedsføring K/K prosjekt Andre prosjekter Sum utgifter Overskudd /underskudd 0 Budsjett 2010 Inntekter Medlemskontingent 500 Tilskudd DA Bodø / Innovasjon Norge Driftstilskudd Bodø kommune Salg av tjenester opplevelsesnæringen Sum inntekter Utgifter Administrasjonsutgifter Markedsføring Utviklingsprosjekter Kjerringøy, Skjerstad/Misvær, Byen og Værran Sum utgifter Som det framgår av budsjett for både 2009 og 2010 vil Visit Bodø gjennomføre relativt sett store utviklingsprosjekter. Disse utviklingsprosjektene er etter vårt syn helt nødvendige dersom vi skal nå de mål som er satt for trafikkutviklingen av Bodø som så vel ferie/fritidsdestinasjon som kurs/konferanse og arrangementdestinasjon. Tall utarbeidet av SSB og TØI på oppdrag fra Landsedelsutvalget og Nordland fylkeskommune i 2005 viser at den direkte og indirekte virkningen av reiselivet i Bodø handelsdistrikt var på 1,18 milliarder kroner. Totalt i Nordland var den på 6,7 milliarder. I Nordland hadde Bodø handelsdistrikt helt klart størst omsetning, på andreplass kom Lofoten handelsdistrikt med 631 millioner. Kilde: Reiselivets økonomiske virkninger i åtte regioner i Nordland 2005 Nordland fylkeskommune Med andre ord har reiselivsnæringen stor betydning i Bodø. Største del av omsetningen er relatert til forretnings og kurs /konferansetrafikk. Imidlertid er det innen ferie /fritidstrafikk en forventer økning framover. Her har Bodø et stort utviklingspotensial. Skal en kunne ta ut dette potensialet må det skje en videreutvikling av opplevelser i og rundt byen. Tilrettelegging for en slik utvikling, som i stor grad vil være reiselivsmessig infrastruktur, krever en utviklingsaktør med spisskompetanse på reiseliv.. Vi vil mene at Visit Bodø er en slik aktør.

13 Ut over dette ønsker Visit Bodø å utvikle et samarbeid med ARENA Innovative Opplevelser, Forskningsløftet i Nord, VRI Nordland samt Nordland og Nord Norsk Reiseliv for å plassere og videreutvikle Bodø som et sentralt reisemål i Norge og Nord Norge. Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle P.b Bodø Bodø, SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL VISIT BODØ Jeg viser til møte på ditt kontor 28. November 2008, der det var enighet om at Visit Bodø ikke kunne påregne driftstilskudd for 2009, i det alle budsjett var lagt. For driftstilskudd 2010 måtte vår søknad være kommunen i hende før høsten Vedlagt føler søknad på driftstilskudd for Med vennlig hilsen Visit Bodø Kai Erik Breivoll Direktør

14 Vedlegg Finansiering av fellesapparat på andre destinasjoner i Norge. Vi har forhørt oss om andre kommuners finansiering av fellesapparat. I korte trekk er det dette vi har erfart: Ålesund: Driftstilskudd fra vertskommuner på kr 25 pr. innbygger. Turistkontoret finansieres over egen bevilgning. Markedsføringstilskudd over egen bevilgning. Tromsø: Visit Tromsø konkurs. Før konkursen 2 mill i driftstilskudd til kontoret. Inkludert i dette beløpet markedstilskudd på kr Lofoten: Har pr. i dag kr i driftstilskudd. Kommunene tar sikte på å øke beløpet til kr. 60 pr. innbygger fra neste år.

15 Handlingsplan Visit Bodø 2010 Visit Handlingsplan Bodø Inntekter Bodø Kommune driftstilskudd Andre offentlige virkemidler som Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune, Partnerskap Salten, etc Medlemskontingent Markedstiltak medlemmer Egeninnsats medlemmer DA Bodø Sum Drift Websatsing Markedstiltak Tiltak medlemmer Utviklingsprosjekter Reisemålet Bodø Avsetning til Reiselivsfond Bodø Sum WEB satsing Formålet med prosjektet er å øke attraksjonskraften til reisemålet Bodø og regionen rundt gjennom utvikling av Norges mest moderne, attraktive og dynamiske nettportal for et reisemål. Satsingen skal også bidra til større synlighet i sosiale medier. Opplevelser og attraksjoner og reiselivsbedrifter i Salten vil også kunne synliggjøres på nettportalen, dersom de ønsker å delta i satsingen. Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland og et trafikknutepunkt i Nordland og Nord Norge. Det vil derfor også være naturlig at nettportalen synliggjør konsepter og opplevelser i hele Nordland for de aktørene som ønsker det. Sum WEB satsing Marked Bodø skal være synlig som et spennende, attraktivt og synlig reisemål i Norge gjennom systematisk og langsiktig innsats på markedssiden. Bodø skal være et sentralt reisemål i nord og den største kursog konferansebyen i Nord Norge. Markedstiltak kurs og konferanse Medlemskap Norway Convention Bureau Visningsturer Tilrettelegging for salg Sum

16 Utvikling markedsverktøy Markedstiltak ferie/fritid TILTAK TOTALBUDSJETT VISIT BODØ NÆRINGEN Norgeskampanjen Sverigekampanjen Presse/ visningsturer Deltagelse NTW i Molde Bodø Guiden 2010 og deltagelse i Nordland Reiseguide Web Annonsering Reiseliv Sum markedstiltak Medlemmer Visit Bodø skal være en felles arena for alle bedrifter og virksomheter som arbeide for å øke antall tilreisende til Bodø. Visit Bodø skal være styrt av medlemmenes interesser og behov for å løse denne oppgaven i fellesskap. Visit Bodø skal bidra til å motivere, begeistre og skape lagfølelse slik at vi i fellesskap når de mål vi har satt oss. Tiltak o Bedriftsbesøk o Aktiv medlemsrekruttering o CRM o Kompetanseutvikling o Utvikle felles møteplasser o Medlemsmøter o Oppdatering og informasjon o Toveis kommunikasjon o Bransjenettsted Sum tiltak medlemmer Reisemålet Bodø Visit Bodø skal være en pådriver, medspiller og deltaker i oppgaver knyttet til utviklingen av Bodø som et synlig og attraktivt besøksmål innenfor ferie/fritid og kurs og konferanse. Tiltak o Nasjonalt utsiktspunkt, deltakelse i styringsgruppen o Styret i Flyforum Bodø, ruteutviklingsfond o Styringsgruppen Bodø i vinden o Saltstraumen, reisemålsutvikling 2

17 o o o o o o o Vinteropplevelser i Salten System for fellesgodefinansiering Kurs og konferansesatsing Kongressatsing Måleverktøy Kulturveien Misvær/Skjerstad Opplevelseri byen Forskningsløft i Nord/Nordområdesatsingen Sum utviklingsprosjekter Reisemålet Bodø

18 Vedtekter Visit Bodø Gjeldende fra 30. Januar Navn og eierstruktur Visit Bodø er en medlemsorganisasjon for private og offentlige næringsaktører i Bodø og omegn. Visit Bodø eies av sine medlemmer. 2 - Formål Visit Bodø har et ideelt formål. Visit Bodø er et åpent og inkluderende fellesapparat og medlemsorganisasjon, med hovedmål å videreutvikle Bodøs attraktivitet som reisemål. 3 - Medlemmer Som medlem i Visit Bodø kan opptas bedrifter, foretak, organisasjoner og privatpersoner i Bodø og omegn. Nye medlemmer som opptas etter 1. juli, betaler halv medlemskontingent for vedkommende år. Medlem kan ikke tre ut av Visit Bodø før medlemskapet har vart i ett år. Utmelding må skje skriftlig. Utmelding i 1. halvår har først virkning fra 1.1. påfølgende år. Utmelding i 2. halvår har først virkning fra 1.7. påfølgende år. For medlemskap som opphører pr betales halv medlemskontingent for vedkommende år. 4 - Medlemskontingent Medlemmene er forpliktet til å betale årets medlemskontingent innen 1. mars inneværende år. Medlemmene skal ved årsskiftet sende nødvendig informasjon om virksomheten som grunnlag for fastsetting av medlemskontingent. Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt årsavgiften ved årets utløp, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 5 - Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Visit Bodøs høyeste myndighet. Generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen 30. april. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge sakliste, styrets årsberetning, regnskap, samt valgkomiteens innstilling.

19 Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 1. februar. Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning, jfr. 10 og 11. Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: Styrets årsberetning. Regnskap og revisors beretning. Fastsetting av årlig medlemskontingent. Vedtektsendringer. Handlingsplan for arbeidsåret Innkomne forslag. Valg av styre. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder. Fastsette styrets møtegodtgjørelse Valg av valgkomité. Valg av revisor. Medlemmene er representert med 1 stemme hver. Medlemmene kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt. Styreleder leder generalforsamlingen. 6 - Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret bestemmer det eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for. Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel og være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter. 7 - Styret Visit Bodø skal ha et styre på inntil 7 medlemmer, samt to varamedlemmer i rekkefølge. Styrets sammensetning bør gjenspeile sammensetningen i medlemsmassen. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to år og kan gjenvelges. Ved første valg velges tre av medlemmene for et år, og et varamedlem for et år. 8 - Styrets arbeid Styret forvalter selskapets anliggender i samsvar med vedtekter, handlingsplaner og fullmakter gitt av generalforsamlingen, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering og drift av virksomheten. Styret ansetter daglig leder / direktør, som forestår den daglige ledelsen av Visit Bodø. Vedkommende deltar i alle styremøter og generalforsamlingen uten stemmerett.

20 Daglig leder / direktøren eller ansatte i Visit Bodø kan ikke utøve styrearbeid i medlemsmassens virksomheter. Styret fastsetter instruks for stillingen. Styrets medlemmer bør delta i de fag- og/eller prosjektgrupper som opprettes gjennom Visit Bodø. Styret skal ha regelmessige møter. Styret sammenkalles når styreleder eller direktør finner det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer ber om det. Med innkallingen skal det følge sakliste. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer, eventuelt varamedlemmer, er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme. Det føres protokoll fra styremøtene. 9 Finansiering Medlemskontingent skal bidra til finansiering av driften i Visit Bodø. Visit Bodøs regnskaps- og kontingentår følger kalenderåret. Medlemskontingenten differensieres i forhold til vedtatte retningslinjer Vedtektsendringer Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendring må være innsendt til styret innen 1. februar. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer Fusjon eller oppløsning. Forslag om fusjon eller oppløsning fremmes på samme måte som ved vedtektsendring. For å beslutte Visit Bodø fusjonert eller oppløst, kreves 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke kan oppnås, innkalles det med 14 dagers varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor saken avgjøres med 2/3 flertall av de frammøtte. Ved fusjon eller oppløsning skal Visit Bodøs eiendeler anvendes på den måte generalforsamlingen bestemmer.

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer