Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksportmarkedsføring (Bachelor)"

Transkript

1 Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse Telefon Studieveileder Mats Pedersen Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Realkompetanse Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler. Programevaluering Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnene i studiet gjennom midtveisevaluering og sluttevaluering av emner. Det gjennomføres også dialogmøter mellom studenter og studiumsansvarlig hvert semester. Eksamen og vurderingsformer Emnene i studiet vurderes gjennom skoleeksamen, muntlig eksamen, mappeevalueringer og hjemmeeksamen. Sensurordningen består av intern og i noen emner ekstern sensur. Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN) samt eget Reglement for eksamenskandidater ved UiN. Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN) og lokale reglement og retningslinjer på og Reglement. Kostnader kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Avsluttende eksamen Studiemodellen gir studentene noen valgmuligheter i siste semester. Normalt vil bacheloroppgave i kombinasjon med praksisopphold i norsk eller utenlandsk bedrift markere avslutning på studiet, men det er ogå mulig å erstatte dette med valgemner. Introduksjon av studiet Studiet gir deg solide kunnskaper om salg, markedsføring og markedskommunikasjon, samt en grunnleggende innføring i økonomi og språk. Beskrivelse av studiet Eksportmarkedsføringsstudiet består av grunnleggende, obligatoriske emner innen økonomi, markedsføring, salg, fiskeri og språk samt valgemner som studentene kan velge blant øvrige emner ved Universitetet. Studentene må avlegge eksamen i minst 20 studiepoeng språkemner i løpet av studiet. Som metoder i gjennomgangen av lærestoffet, benyttes forelesninger, seminarer, næringskontakt, kollokviearbeid, prosjekt- og innleveringsoppgaver og praksis. E- læringsplattformen Fronter benyttes også som redskap i læringen. Gjennom emnet EK205F Praksis i utlandet (i 6. semester) får studentene anledning til å arbeide innenfor en eksportrelatert bedrift i utlandet, og oppholdet kan gjerne danne grunnlaget for bacheloroppgaven på slutten av studiet. Det er også mulig å ta emnet EK209F Praksis i Norge eller å ta et studieopphold i utlandet. Kunnskap Kandidaten skal: Ha språk og kulturforståelse Ha innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskapsforståelse Ha kunnskap om fiskeri og havbruksnæringens viktigste produkter og markeder Ha innsikt i og kunnskap om logistikk, produktkvalitet og problematikk knyttet til sporbarhet Ha grunnleggende innsikt i hele markedsføringsprosessen fra produktutvikling til kunden har blitt en tilfreds bruker av produktet eller tjenesten, og kunne forstå ulike utfordringer som man står overfor ved markedsføring av varer og tjenester Kandidaten skal:

2 Kunne anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger Kunne fungere i en fremmedspråklig arbeidssituasjon, både muntlig og skriftlig Kunne være markedsorientert, foreta markedsanalyser og utarbeide markedsplaner og produktstrategier som ledd i effektiv og hensiktsmessig markedsføring Kunne utarbeide og forstå enkle lønnsomhetskalkyler Kunne lese og forstå et finansregnskap og fortolke finansielle nøkkeltall som er beregnet på grunnlag av regnskapet Kandidaten skal: Være kvalifisert for praksisopphold i norsk eller utenlandsk bedrift for å videreutvikle språk, kultur- eller forretningsforståelse Etter endt studium ha tilegnet seg en bred og grunnleggende forståelse av markedsføringsfagets ulike elementer og anvendbare verktøy slik at han kan arbeide med markedsføring, markedskommunikasjon, merkevarebygging og nasjonal eller internasjonal handel Studiemodell 2012 Høst 2013 Vår 2013 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2015 Vår Bachelor i eksportmarkedsføring Obligatoriske emner (130 studiepoeng) Grunnleggende matematikk Examen philosophicum Kvalitetsledelse Butikkledelse og distribusjon Business Engelsk Internasjonal markedsføring Markedsføringsledelse Markedskommunikasj og medier Innføring i økonomisk matematikk Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse Merkevarebygging og forbrukeradferd Sjømat Personlig salg Innføring i finansregnskap Valgfrie emner (40 studiepoeng) Personaladministrasjo og kompetanseutvikling Business English II Oppdrett av laksefisk Innføring i logistikk Ledelse Bacheloroppgave i eksportmarkedsføring Tjenestemarkedsførin Praksis i utlandet i eksportmarkedsføring Praksis i Norge i eksportmarkedsføring Klikk på emnekode for å se emnebeskrivelse, eller trykk "Studieplan med emnebeskrivelse" (øverst på siden) for å se komplett studieplan med alle emnebeskrivelser. Utenlandsopphold: Studentene kan søke om 15 ukers praksisopphold i utenlandsk bedrift og man kan også velge å ta ett eller to semestre ved et utenlandsk universitet. Videre utdanning De som ønsker å gå videre på et masterstudium, må tilpasse sine valgemner til opptakskravet på det aktuelle masterstudiet.

3 Studiet kvalifiserer blant annet for følgende ved Universitetet i Nordland: Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling Det er også mulig å gå videre på andre masterstudier ved f.eks. The International Business Academy i Kolding, Danmark. Jobbmuligheter Studiet er spesielt beregnet for deg som ønsker å jobbe med salg av varer og tjenester i et internasjonalt marked. Oppnådd kvalifikasjon Bachelor i eksportmarkedsføring Sist oppdatert av: Gøril Frømyr Borgen, :55 «Tilbake Emner årstrinn 1 Sjømat - BI108F Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Obligatorisk: Bachelor i eskportmarkedsføring Bachelor i havbruksdrift og ledelse Valgemne: Årsstudium i biologi og kjemi Grunnstudium Varighet Ett semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Emneansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse Kostnader spesielle utover innkjøp av pensumbøker Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Hva utgjør de viktigste fiskeproduktene fra Norge og hvor blir de eksportert? Hvem er de viktigste kjøpere av norsk fisk? Gjennom emnet vil studentene bli kjent med noen av Norges viktigste marine produkter både fra villfanget fisk og vanlige oppdrettsarter. Marint råstoff kjemisk sammensetning og muskelvevets oppbygging. Kvalitetsforringelse ved lagring og mikrobiell nedbryting av marint råstoff og produkter. Sensorisk bedømmelse. Ferskhetsgradering. Temperaturens innvirkning på nedbrytingsprosesser og harskning. Kjøle- og fryselagring. Saltede, røykte, tørkede, hermetiserte, MAP og souvide produkter. Kurset vil også gi en kort innføring i produktutvikling og produktledelse, med fiskeprodukter som eksempler. En obligatorisk case i produktutvikling og to obligatoriske laboratorieøvelser inngår: Sensorikk og ferskhetsbedømmelse av fisk. Kunnskap Studenten skal ha Kunnskap om norske sjømatprodukter, markeder, konkurransesituasjon og produktutvikling av sjømat God kunnskap om de viktigste kvalitetsforringende faktorer hos fisk Kunnskap om foredling og konservering av sjømat Studenten skal Kunne kommunisere med andre om norsk sjømateksport og sjømatprodukter Kunne gjennomføre en grunnleggende beskrivelse av markeder for sjømat Kunne lage en plan for produktutvikling av sjømat Kunne vurdere om en fisk er fersk ved hjelp av sensorisk analyse Studenten skal

4 Ha kunnskap om hva som karakteriserer god kvalitet og hvordan man bevarer god kvalitet på sjømatprodukter fra produsent til konsument Ha kunnskap om markeder og produktutvikling for sjømat Studenter som har emnet som obligatorisk i sin studieplan, har fortrinnsrett til undervisningen. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Undervisningen legges opp med 2-3 ukentlige forelesninger à 2 timer. I tillegg blir det 3 heldagsseminar i produktutvikling. Mappeinnlevering bestående av tre obligatoriske øvelser: To laboratorieøvelser på 2 à 2 timer = 4 timer (ferskhetsbedømmelse av fisk og sensoriske analysemetoder). En case i produktutvikling/produktledelse som vil være et skriftlig arbeid med etterfølgende presentasjon. Skriftlig eksamen (4 timer). Bokstavkarakter. Mappe: 2 laboratorieøvelser og en case. Bestått/ikke bestått. Kompendium i Sjømat BI108F. Fagstoff samlet av Marit Bjørnevik "Product Management" av Lehman og Winer. Forlaget McGraw-Hill. 4. utgave. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: Sjømat og produktutvikling, 5 studiepoeng Marint råstoff, 5 studiepoeng Markedsføringsledelse - EK124F Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Obligatorisk: Bachelor i eksportmarkedsføring Varighet Ett semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Emneansvarlig Harald Aaker E-postadresse Kostnader kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til Universitetets kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Emnet er på nivå med tilsvarende merkantile/bedriftsøkonomiske emner på universitets- og høgskolenivå og omfatter følgende temaer: Markedsføringens oppgaver og rolle Omgivelser og arbeidsbetingelser Strategi og markedsplanlegging Kjøpsadferd på forbrukermarkedet Kjøpsadferd på bedriftsmarkedet Markedssegmentering og målgrupper Relasjonsmarkedsføring Markedsanalyser og prognoser

5 Produktutvikling og produktpolitikk Distribusjon Prispolitikk Markedskommunikasjon og salg Organisering av markedsføringsfunksjonen Internasjonal markedsføring Kontroll av markedsføringen Kunnskaper Studenten skal Ha kunnskap om markedsføringens oppgaver og rolle, omgivelser og arbeidsbetingelser Ha kunnskap om strategi, markedsplanlegging, markedssegmentering og målgrupper Ha kunnskap om kjøpsadferd på forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet Ha kunnskap om relasjonsmarkedsføring, markedsanalyse, produktutvikling, distribusjon, prissetting og markedskommunikasjon. Studentene skal kunne: Grunnleggende begreper, teorier og modeller knyttet til markedsføring Analysere, planlegge, gjennomføre og kontrollerer markedsføringstiltak Grunnleggende verktøy for produktutvikling, prissetting, distribusjon og markedskommunikasjo Studentene skal Ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse for hoveddelene i markedsføringsfaget, og markedsføring som virkemiddel og funksjon i moderne virksomhete Ha innblikk i sentrale verktøy som anvendes i markedsføring av for eksempel produkter, tjenester, bedrifter, organisasjoner eller offentlig virksomhet Forstå de etiske aspektene ved markedsføring tilknyttet bl.a. overforbruk, miljøbelastninger og uetisk forretningsdrift Være i stand til å identifisere og analysere markedsføringsproblemer Spesielt anbefalte valgfag. Emnet egner seg for de som ønsker et grundig innføringskurs i markedsføring, og for de som arbeider eller ønsker å arbeide med markedsføring.. Emnet er et grunnkurs i markedsføring og krever derfor ingen spesifikke forkunnskaper i markedsføring eller andre merkantile fag. Deltakelse krever generell studiekompetanse. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Emnet gir en innføring i grunnleggende begreper, teorier og modeller knyttet til markedsføring, og hvordan man analyserer, planlegger, gjennomfører og kontrollerer markedsføringstiltak. Studenten skal etter emnet ha basiskunnskap og forståelse for markedsføringens virkemidler og funksjon, og være i stand til å identifisere, analysere og løse markedsføringsproblemer. 5 timers skoleeksamen, som teller 100% av karakteren i emnet. Praksis. Studieprogresjonskrav. Markedsføringsledelse (Framnes, Thjømøe og Pettersen) 7. utgave Universitetsforlaget, Oslo. Foiler til forelesningene. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BE100E-008 Innføring i økonomi og administrasjon, 5 studiepoeng EK124F Markedsføringsledelse, 10 studiepoeng Examen philosophicum - EX130S Nivå Bachelornivå (grunnleggende)

6 Type emne Obligatorisk/Valgbart Varighet 1 semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap Emneansvarlig Kjartan Koch Mikalsen E-postadresse Kostnader kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Det blir gitt en innføring i den vestlige tenkningens historie fram til våre dager. Det legges særlig vekt på utviklingen innenfor ontologi, epistemologi, etikk og politikk. Innføringen er konsentrert omkring noen sentrale historiske perioder, spesielt antikken, den vitenskapelige revolusjon, opplysningstiden og det 20. århundre. Kunnskap om vitenskapenes tenke- og arbeidsmåter gis en sentral plass i kurset. Studentene skal også gjøre seg kjent med spørsmål som knytter seg til menneskelig erkjennelse og til moralsk og politisk praksis. Det vektlegges at studentene gjennom arbeidet med lærestoffet skal utvikle teoretiske kunnskaper og analytiske ferdigheter som grunnlag for videre studier. Ved endt emne skal studenten ha: Kunnskap Bred kunnskap om viktige begrep, epoker og problemstillinger i filosofiens historie. Grunnleggende kjennskap til filosofihistoriens sentrale tenkere. Evne til å sette seg inn i nye og ukjente problemstillinger. Evne til kritisk refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. Et godt grunnlag for fordypning innenfor ulike fagdisipliner. Spesielt anbefalte valgfag spesielt anbefalte valgfag. Ja. Emnet er åpent for alle studenter med generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler... Forelesninger og seminarer. Undervisningen består av forelesninger og seminarer. På seminarene blir studentene oppfordret til å delta aktivt i diskusjoner omkring temaene som presenteres på forelesningene. Seminarene vil også tjene som eksamensforberedelser. Skoleeksamen på 4 timer som gis karakteren A-F. Skriftlig skoleeksamen teller 100 % av karakteren.

7 Praksis. Studieprogresjonskrav. Bøker: Dybvig, D. D. & Dybvig M. (2003): Det tenkende mennesket. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: EX120E-2 Examen philosophicum, 10 studiepoeng EX121E-2 Examen philosophicum, 10 studiepoeng EX150S Dannelsessemester - menneske, samfunn og vitenskap, 10 studiepoeng Personlig salg - EK123F Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Obligatorisk: Bachelor i eksportmarkedsføring Varighet Ett semester Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Emneansvarlig Per Ivar Jacobsen Seljeseth E-postadresse Kostnader kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis - evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Profesjonelt salgsarbeid i dag Salgets og kjøpets prosesser Kommunikasjons- og presentasjonsteknikker Salgsmøtet Telefon og salgsbrev som salgsstøtte Spørreteknikker og innvendingshåndtering Salgs- og avslutningsteknikker Butikksalg Relasjonsbygging/CRM og nøkkelkunder (key account) Salgsledelse og salgsplanlegging Selgerutvikling og kompetanseheving Etter gjennomført kurs skal studenten ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper Studenten skal ha kunnskaper om hva som kjennetegner profesjonelt salgsarbeid i dag, og kommunikasjons- og presentasjonsteknikker, spørreteknikker, innvendingshåndtering, salgs- og avslutningsteknikker. ha kunnskaper om både oppsøkende salg og salgsarbeid i butikk, samt telefonsalg og direkte markedsføring. ha kunnskap om salgsledelse, salgsplanlegging og selgerutvikling/kompetanseutvikling. ha kunnskaper om relasjonsbygging/crm mot nøkkelkunder (key account). Studenten skal beherske praktisk salgsarbeid og kunne jobbe som selger eller lede selgere. kunne planlegge, gjennomføre og lede en virksomhets salgsarbeid. kunne analysere styrker og svakheter ved en virksomhets salgsarbeid og relasjonsbygging. Studenten skal forstå at ulike bransjer, produkter og konkurransesituasjoner stiller ulike krav til virksomhetens salgsarbeid. forstå fordelene med personlig salg som kommunikasjonsmiddel, i salg og relasjonsbygging.

8 kunne reflektere over salgsarbeidets etiske aspekter og etablere en grunnholding at moderne salgsarbeid har et langsiktig fokus, hvor fornøyde og lojale kunder er hovedmålet. forstå at dagens kundekrav er økende hva angår produktkvalitet, leveringspresisjon, selgerkompetanse, tillit, servicekvalitet og beste pris. Spesielt anbefalte valgfag EK129F Markedskommunikasjon og medier. Emnet er åpent for alle studenter. Undervisning ansikt til ansikt. Forelesning, øvingsoppgaver, diskusjoner og film. 5 timers skoleeksamen, som teller 100 % av karakteren i emnet. Kunsten å selge (Petter A. Berg) 4. utgave, J. W Cappelens Forlag AS, Oslo. Foiler og artikler utlevert på forelesning. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: EK123F 000 Personlig salg, 10 studiepoeng Markedskommunikasjon og medier - EK129F Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Obligatorisk: Bachelor i eksportmarkedsføring Varighet Ett semester Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Emneansvarlig Per Ivar Jacobsen Seljeseth E-postadresse Kostnader kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til Universitetets kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Markedskommunikasjon Mediekanaler: TV, radio, aviser, magasiner, internett, etc. Omdømmebygging Reklame og reklameanalyse Journalistikk PR - Public Relations Krisekommunikasjon og håndtering av negativ medieomtale Internett og sosiale medier/viral marketing Kunnskaper Studenten skal ha kunnskaper om ulike måter en virksomhet kan kommunisere med sine kunder og øvrige interessenter, og medieutviklingen i dag med internett og sosiale medier (viral marketing) omdømmebygging i praksis

9 reklamens oppbygging og effekter, samt reklameanalyse hvordan en virksomhet kan møte moderne journalistikk med sitt eget informasjonsarbeid/public relations (PR), og spesielt strategier for krisekommunikasjon og håndtering av negativ medieomtale Studentene skal: Forstå utviklingsretninger i dagens medieverden, og kommunikasjonsverktøy som egnes for ulike interessenter og situasjoner Kunne arbeide systematisk med en virksomhets omdømmebygging Kunne håndtere media når virksomheten rammes av krise eller negativ medieomtale Kunne evaluere reklamekampanjer Forstå hvordan internett og sosiale medier kan anvendes til kommunikasjon Studenten skal Ha forståelse for hvordan ledere i privat og offentlig virksomhet kan bruke markedskommunikasjon og ulike medier for å nå sine markedsføringsmål Ha forståelse for hvilke krav dagens medier setter til en virksomhets kommunikasjon når krise eller negativ medieomtale rammer virksomheten Kunne reflektere over medias og journalistikkens samfunnspolitiske rolle Spesielt anbefalte valgfag. Ja. Emne i markedsføring/markedsføringsledelse spesielle. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Undervisningen gjennomføres med forelesninger på norsk, diskusjoner, øvingsoppgaver og film. I løpet av semesteret skal studentene løse en obligatorisk innleveringsoppgave individuelt eller i grupper på 2 eller 3 studenter. Oppgaveperioden er på 4 uker og vurderes til bestått/ikke bestått. Ved semesterslutt er det en skriftlig individuelle skoleeksamen på 4 timer som teller 100% av karakteren i emnet. Von der Lippe, Berit. Red. (2006) Medier, politikk og samfunn. 5. utg. Oslo: Cappelen. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12a og 12b. Brønn, Peggy S. og Ihlen, Øyvind (2009) Åpen eller innadvendt - omdømmebygging for organisasjoner. Kap. 4 og 5. Cappelen, Anders (1998) Bruk pressen, Oslo: Infofokus as. Kap. 7 og 8. Ferguson, Rick (2008) Word of mouth and viral marketing. Journal of consumer marketing 25/ Foiler og annet materiell utlevert på forelesninger. - Kvalitetsledelse - KV100F Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Obligatorisk: Bachelor i eksportmarkedsføring Bachelor i havbruksdrift og ledelse (inklusiv Y-vei) Valgemne: Grunnstudium Varighet Ett semester Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Emneansvarlig Viktor Are Solbakken E-postadresse

10 Kostnader kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Kvalitetsbegreper Kvalitetssikring i fiskeri- og havbruksnæringen Egenkontroll i Norsk fiskerinæring o kvalitetsstandard (BRC, ISO 9000) o måling og styring av fiskekvalitet o Mattilsynet og forskriftsmessige krav Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer (HACCP) Hygiene og rengjøring IK-Mat IK-Akvakultur Kvalitetsplanlegging og kvalitetsstyring o kundebehov, produktegenskaper, innkjøp, mottakskontroll, tilvirkning. o produktsikkerhet, case gjennomgang o parasitter o miljøgifter Sporbarhet, merking og logistikk Kvalitetsforbedring o organisering, måling, kostnader, metode og verktøy o statistisk prosesskontroll Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjon, Elektronisk kvalitetshåndbok Kunnskap Studenten skal ha Forståelse for hva kvalitetsledelse innebærer Kunnskap om ulike kvalitetsstandardsystemer; når og hvor de brukes Kunnskap om egenkontroll i Norsk fiskerinæring og kvalitetsforskriften Kunnskap om kvalitetsplanlegging og kvalitetsstyring Kunnskap om kvalitetsforbedring Studenten skal Kunne kommunisere med andre om kvalitet og sikkerhet i sjømatprodukter Vite hvordan en kvalitetshåndbok er bygget opp og brukes Kompetanse Studenten skal Ha kunnskap om de lovpålagte kvalitetstiltak som HACCP-analyse og den nye hygienepakken fra Mattilsynet. Vite hvordan man kan dokumentere og sikre kvaliteten i sjømatprodukter Fortrinnsrett for studenter som har det som obligatorisk emne i sin studieplan. Andre studenter om det finnes plass. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Undervisningen gis hovedsaklig som ukentlige forelesninger gjennom hele semesteret. Skriftlig eksamen (4 timer). Bokstavkarakter. Teller 100 % av karakteren i emnet. Obligatorisk deltagelse i "Elektronisk kvalitetshandbok". Godkjent/ikke godkjent. Bjarne Berg Wig: Det er ledelse. Kvalitetsledelse for det 21. Århundret Egenkontrollveileder, trykkes opp og selges på Pensum, Fiskeridirektoratet Alle forelesninger med tilhørende forelesningsnotater som legges ut i Classfronter. Lærebøkene kan kjøpes på Akademika Bodø. Disse er også tilgjengelig for utlån hos biblioteket. Støttelitteratur: Lover og forskrifter som kan lastes ned gratis fra FOR nr 1187: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) FOR nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-Mat) FOR nr 537: Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) LOV nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Standard Norge (2003): "NS-EN ISO 9001 for små virksomheter" Pronorm, 1. utgave ISBN

11 Standard Norge (2006): "Utvalg av norsk standard. Systemer for kvalitetssikring" Pronorm, 2. utgave ISBN Dillon, M og Griffit, C. (2001): "How to HACCP", M. D. Associates, Grimsby 3rd ed. ISBN Dillon, M og Griffit, C. (1999): "How to clean", M. D. Associates, Grimsby. ISBN X "Håndbok i kvalitetsledelse" (e-versjon som oppdateres kontinuerlig) "HMS-håndbok" (e-versjon som oppdateres kontinuerlig) Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: KV105F Kvalitetsledelse i akvakultur, 6 studiepoeng årstrinn 2 Innføring i finansregnskap - BE113E Studiepoeng 7.5 Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Obligatorisk Varighet 1 semester Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår., Helgeland Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen i Bodø Emneansvarlig Einar Torrissen E-postadresse Kostnader kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Studentene gis en første, grunnleggende innføring i regnskap som skal gjøre studentene i stand til selv å føre et enkelt regnskap. Det forutsettes ingen spesielle forkunnskaper. i emnet: Regnskapet som informasjonskilde Regnskapsprinsipper God regnskapsskikk Oppstillingsplanen for regnskapet Registrering av bilag for ulike forretningstilfeller Årsavslutning med periodiseringen fra saldobalanse til resultat og balanse Innføring i regnskaps- og skatteregler Etter fullført kurs skal studenten ha følgende læringsresultat Kunnskap Studenten skal ha: kunnskap om formålet med og føring av et finansregnskap kunnskap om det dobbelte bokholderis prinsipp kunnskap om standard kontoplan kunnskap om regnskapslovens oppstillingsplan for resultatregnskapet og balansen Studenten skal: kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner, herunder merverdiavgift ha forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger, samt beholdninger og kunne foreta vanlige periodiseringsposteringer

12 (også for lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift) kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse kunne foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelse Studenten skal ha: grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser forståelse for de grunnleggende regnskapsprinsippene forståelse for de grunnleggende vurderingsreglene ved vurdering av omløpsmidler og anleggsmidler Spesielt anbefalte valgfag spesielle Ja spesielle spesielle Undervisning i klasserom, 3-4 timer forelesning pr uke Forelesning 5 timer skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakterer A-F Praksis Nei Studieprogresjonskrav Kristoffersen, Trond : "Årsregnskapet-en grunnleggende innføring ", Fagbokforlaget, siste utgave. Kristoffersen, Trond : "Årsregnskapet-en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger, Fagbokforlaget, siste utgave. Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BE101E-003 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 8 studiepoeng BE101E-004 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse - Skoleeksamen høst, 8 studiepoeng BE101E Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 8 studiepoeng BE101E Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 8 studiepoeng BE117E Bedriftsøkonomi og regnskap, 8 studiepoeng Innføring i økonomisk matematikk - MA107E Studiepoeng 5 Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk

13 Varighet 1 semester Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen i Bodø Emneansvarlig Petter Pettersen E-postadresse Kostnader kostnader utover semesteravgift, pensumlitteratur og kalkulator. Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Det gis en elementær innføring i funksjoner av en variabel med vekt på derivasjon, kurvedrøfting og maksimums- og minimumsproblemer. Optimalisering i økonomiske problemstillinger. Litt om eksponensialfunksjoner og logaritmer. Litt finansmatematikk. En innføring i funksjoner av to variable, med vekt på derivasjon, optimering og maksimum- /minimum under bibetingelse ved Lagranges metode. Gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i matematikk som er nødvendig for gjennomføring av bachelorstudier i økonomiske fag. Etter gjennomført emne skal studentene beherske elementær algebra og enkel likningsløsning. kunne analysere funksjoner av en variabel med vekt på derivasjon, elastisitet og kurvedrøfting. kunne analysere funksjoner av to variable med vekt på partiellderivasjon og løsning av maksimums- og minimumsproblemer med og uten bibetingelser. kunne anvende matematikk på enkle finans- og bedriftsøkonomiske problemer. Spesielt anbefalte valgfag Nei Basiskunnskaper tilsvarende grunnkurset i matematikk fra videregående skole. Studenter med manglende forkunnskaper må påregne ekstra arbeidsinnsats utover det som normalt kreves av et kurs med omfang på 5 studiepoeng. Undervisning ansikt til ansikt Forelesning og gruppeøvinger 4 timers skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter A-F Praksis praksis. Studieprogresjonskrav

14 Rohnes, Brit: Matematikk for økonomer. Kort og godt. Universitetsforlaget. Pensum er gjenstand for endringer ved semesterstart. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: MA105E Matematikk, 5 studiepoeng MA116F Matematikk/Statistikk for biologer, 5 studiepoeng ME105E Matematikk, 5 studiepoeng Grunnleggende matematikk - MA158E Studiepoeng 5 Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Obligatorisk, valgbart Varighet 2 semester Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen i Bodø Kostnader kostnader utover semesteravgift, pensumlitteratur og kalkulator. Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Det gis en innføring i grunnleggende regneoperasjoner, elementær innføring i funksjoner, litt finansmatematikk, praktisk bruk av regneark (excel) og graftegneprogram. Gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i matematikk som er nødvendig for gjennomføring av emnet Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse (BE114E). Etter gjennomført emne skal studentene beherske elementær algebra og enkel likningsløsning. kunne analysere enkle funksjoner av en variabel. kunne anvende matematikk på enkle finans- og bedriftsøkonomiske problemer. Strukturere og løse praktiske oppgaver ved hjelp av regneark (excel) Spesielt anbefalte valgfag Nei Basiskunnskaper tilsvernde grunnkurset i matematikk (praktisk matematikk) fra videregående. Undervisning "ansikt til ansikt" Forelesning og gruppeoppgaver samt seminar i regneark (PC-lab).

15 4 timers skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter A-F (60 %) i høstsemesteret og mappe (40 %) i vårsemesteret. Praksis Studieprogresjonskrav Utvalgte kapitler av: Kompendie skrevet av Olav Nygaard og Petter Pettersen - Personaladministrasjon og kompetanseutvikling - OR213S Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk for Bachelor i organisasjon og ledelse og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling. Valgemne for andre studenter som fyller krav til opptak. Varighet 1 semester. Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap Emneansvarlig Berit Martinussen E-postadresse Kostnader kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem Emnet inkluderer oversiktsforelesninger innen: personaladministrasjon, personalpolitikk, kompetanseutvikling, lønnsforhold og omstilling. Det gis også mer spesifikke forelesninger innen temaer som læring, rekruttering, medarbeidersamtaler, etikk i arbeidslivet, internasjonalisering og etnisk mangfold i arbeidslivet. Formålet med emnet er å gi studentene en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om personaladministrasjon, kompetanseutvikling og omstilling av organisasjoner. Studentene skal kunne: demonstrere kunnskaper innen personaladministrasjonsfagets utvikling og anvendelse i moderne organisasjoner i endring forstå ulike prinsipper og fremgangsmåter for å fremme læring og kompetanseutvikling analysere og vurdere ulike utvalgsmetoder i rekrutteringsprosessen forstå og redegjøre for hvordan samfunnsutviklingen påvirker praktisk personalledelse Spesielt anbefalte valgfag Ja. Ja. Generell studiekompetanse og minimum 60 studiepoeng fra høyere utdanning. For studenter uten yrkeserfaring anbefales lengre utdanning før søknad om opptak. Relevant yrkespraksis innen personalledelse kan kompensere for manglende høyere utdanning (realkompetanse).

16 1-2 års høyere studier eller minst 5 års praksis fra arbeidslivet. Forelesninger. Forelesning. Individuell hjemmeeksamen over en uke. Praksis Nei. Studieprogresjonskrav Nei. Bøker: Grimsø, Rigmor (2005): Personaladministrasjon - teori og praksis 4. utgave Gyldendal Akademisk (Hele boken med unntak av følgende kapittel: 6,20 og 23) (antall sider: 365) Kuvaas, Bård og Dysvik, Anders (2012): Lønnsomhet gjennommenneskelige ressurser Evidensbasert HRM, Fagbokforlaget (Kapittel: 4,9,10 og 11) (antall sider: 70) Lai, Linda (2004): Strategisk kompetansestyring - 2. utgave Fagbokforlaget (Hele boken med unntak av følgende kapittel: 7,10,11 og 12) (antall sider: 190) Kompendium: Brønn, P. S. og Ihlen, Ø. (2009): Omdømme, Kap 4 i Åpen eller innadvendt, Gyldendal Akademiske (antall sider: 21) Carson S. G og Kosberg N. (2011): Etikk i praksis, kap. 6 i Etikk teori og praksis, Cappelen Damm akademisk (antall sider: 30) Carson S. G og Kosberg N. (2003):Verdier og verktøy, Kap. 3 i Etisk forretning Cappelen Damm akademisk (antall sider: 25) Johansen, K. E og Vetlesen A. J. (2000): Etikk, moral og verdier, Kap. 7 i Innføring i etikk, Universitetsforlaget (antall sider: 8) Roddvik, V. (2010): Flerkulturelle utfordringer, Kap. 4 i Flerkulturelle arbeidsplasser, en veiviser, Fagbokforlaget (antall sider: 35) Sam, David L. (2009): Akkulturasjon i flerkulturelle arbeidsplasser, i Kulturelt mangfold på arbeidsplassen, Sandal G. M. (red), Fagbokforlaget (antall sider: 15) Solem, Per Erik (2006): Inkludering av eldre i arbeidslivet, Kap. 9 i Inkluderende arbeidsliv? Hammer T. og Øverbye E., Gyldendal Norsk forlag (antall sider: 19) Wæraas A. og Bjørnå H. (2011): Kommunegrå eller unik? Omdømmehåndtering i Kommunesektoren, Kap 14 i Substans og framtreden,wæraas,a, Byrkjeflot H. og Angell S. I. (red), Universitetsforlaget (antall sider: 16) Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: OR213S-HE Personaladministrasjon og kompetanseutvikling, 10 studiepoeng OR213S-VE Personaladministrasjon og kompetanseutvikling, 10 studiepoeng OR216S 000 Personaladministrasjon, kompetanseutvikling og omstilling, 10 studiepoeng Business Engelsk - SP203L Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Varighet 1 semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Ansvarlig fakultet Profesjonshøgskolen Undervisningsspråk Engelsk Emneansvarlig Ken Runar Hanssen E-postadresse Kostnader kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

17 Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis - evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Emnet dekker de følgende områder innen forretningsengelsk: Typiske problemområder innen engelsk språk Generell kunnskap om begreper og temaer innen internasjonalt forretningsliv Curriculum Vitae Internasjonal forretningspraksis Politiske, økonomiske og utdanningsmessige strukturer Massemedia og kommunikasjon Demografi, etnisitet, språk Gjennom emnet legges det til rette for at studentene kan tilegne seg: Kunnskap Aktuelle hendelser, begreper, temaer og strukturer innen internasjonalt forretningsliv Aspekter ved internasjonal handel og samkvem Normer for engelsk språkbruk innen forskjellige kulturelle og sosiale sammenhenger Bruk av korrekt og relevant vokabular og terminologi Evne til å fungere effektivt innen et internasjonalt miljø Evne til å anvende teoretisk kunnskap i praktiske sammenhenger God praktisk språkbruk, både skriftlig og muntlig God interkulturell forståelse Ja. Emnet er åpent for alle studenter ved UiN. Generell studiekompetanse. Dette emnet har regulær undervisning med ukentlige forelesninger, om lag 3,5 timer per uke. Oppmøte til forelesningene er ikke obligatorisk, så det er mulig å ta emnet som selvstudium. Det forventes at studentene har tilgang til vårt elektroniske klasserom på Fronter. Undervisning består av ukentlige forelesninger, studentarbeider, og kursmateriell gjort tilgjengelig over Fronter. Individuell veiledning tilbys i forbindelse med visse oppgaver. I dette emnet vurderes studentene på følgende måte: En skriftlig skoleeksamen ved enden av semesteret, med karakter A-F. En muntlig eksamen ved enden av semesteret, med karakter A-F. En obligatorisk essay- og oversettelsesoppgave, med karakter Bestått/Ikke bestått. Den obligatoriske skriftlige oppgaven må bestås før studenten kan avlegge skriftlig og/eller muntlig eksamen ved semesterslutt. Den muntlige eksamenen er en gruppeeksamen, men individuelle karakterer vil bli tildelt. Den skriftlige skoleeksamenen er en individuell eksamen. Kandidatene vurderes på grunnlag av både

18 pensumbeherskelse og skriftlige og muntlige ferdigheter. Praksis. Studieprogresjonskrav Arbeidskrav må være bestått før kandidaten får avlegge eksamen. Ian MacKensie: English for Business Studies: Student s book. ISBN X Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: SP203L-003 Business English - written supervised examination, 6 studiepoeng SP203L-004 Business English - oral examination, 4 studiepoeng Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse - BE114E Studiepoeng 7.5 Nivå Bachelornivå (grunnleggende) Type emne Obligatorisk Varighet 1 semester Undervisningssemester Vår 2014 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår., Helgeland Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen i Bodø Emneansvarlig Einar Torrissen E-postadresse Kostnader kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. kostnads- og inntektsteori produktkalkulasjon kostnads-, resultat- og volumanalyse produktvalg med en eller flere restriksjoner kontantstrømoppstillinger regnskapsanalyse og beregning av nøkkeltall Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsresultat: Kunnskaper Studenten skal: kjenne til ulike kostnadsbegreper ha kunnskaper og god forståelse for kostnaders variabilitet kjenne til ulike prinsipper for produktkalkulasjon ha kunnskap om ulike markedsformer kunne beregne mest lønnsomme tilpasning under ulike markedsformer Studenten skal: kunne fordele kostnader fra art til kostnadssted og fra kostnadssted til kalkyleobjekt kunne utarbeide kalkyler etter selvkost og bidragsmetoden for bedrifter i ulike bransjer være i stand til å beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer

19 kunne gjennomføre kostnads-, volum, inntekts og resultatanalyser kunne utarbeide kontantstrømoppstillinger Studenten skal: kunne gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål kjenne til de mest sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse kunne gjennomføre analyser av regnskap ved bruk av nøkkeltall kunne vurdere en bedrifts økonomiske stilling med utgangspunkt i beregnede nøkkeltall kunne foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang Spesielt anbefalte valgfag Ja spesielle Innføring i finansregnskap (BE113E) gir svært nyttige forkunnskaper for den tredjedelen av emnet som omfatter regnskapsanalyse. De øvrige deler av emnet forutsetter ikke spesielle forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Undervisning ansikt til ansikt Forelesning 3 4 timer pr uke 5 timers skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakterer A - F Praksis Studieprogresjonskrav Hoff, Kjell Gunnar: "Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse", siste utgave, Universitetsforlaget med tilhørende oppgavebok Kristoffersen, Trond: "Årsregnskapet - en grunnleggende innføring", siste utgave, Fagbokforlaget, med tilhørende oppgavebok Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BE101E-003 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 3 studiepoeng BE101E-004 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse - Skoleeksamen høst, 3 studiepoeng BE101E Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 3 studiepoeng BE101E Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 3 studiepoeng BE117E Bedriftsøkonomi og regnskap, 8 studiepoeng Internasjonal markedsføring - EK209E Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Valgbart i Bodø, Obligatorisk Mo i Rana Varighet 1 semester

20 Undervisningssemester Vår 2014 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen i Bodø Emneansvarlig Frode Fjelldal-Soelberg E-postadresse Kostnader kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Bodø: Beslutningen om å internasjonalisere Bestemme hvilke markeder man skal gå inn i Inngangsstrategier i markedet Utformingen av globale markedsføringsprogrammer Implementering og koordinere globalt markedsføringsprogram Mo i Rana: Globalisering av Norges markeder. Kulturforståelse. Norge som eksportør, arbeidsbetingelser og konkurranseevne. Bedriftens internasjonaliseringsprosess og interne arbeidsbetingelser Strategiutvikling. Valg av marked/land og inngangsstrategi. Internasjonal Marketing Mix. Leverings- og betalingsbetingelser. Organisasjon og planlegging. Internasjonal markedsanalyse. Kurset gir en bred innføring i grunnleggende begreper, modeller og beslutninger tilknyttet internasjonal markedsføring, og hvordan man kan analysere, planlegge og gjennomføre markedsføringstiltak på internasjonale markeder. Kurset fokuserer både på bedrifter som er i starten på sin eksportutvikling og bedrifter som er etablerte multinasjonale virksomheter. Kurset er rettet mot de som arbeider eller ønsker å arbeide med internasjonal markedsføring. Spesielt anbefalte valgfag spesielle Ja. Emnet er obligatorisk for studenter på Bachelor i eksportmarkedsføring (FBA) MF104E Markedsføring spesielle Undervisningen gis som forelesninger gjennom hele semesteret, totalt ca 50 timer. Undervisningen gjennomføres med forelesning, eksemplifiseringer, film, artikler og diskusjoner. Bodø: 1. Home exam (case related): Counts 40% of final grade. 2. Written school exam: Counts 60% of final grade.

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Enhet for sykepleie og helsefag Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland Vår 2013 KOMBINERT NETT- OG SAMLINGSBASERT STUDIE I REVMATISKE SYKDOMMER I ET

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer