Innhold årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold årsberetning 2012"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren NØKKELTALL medlemmer pr % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom år - Gjennomsnittsalder TOBB-medlem er 43 år - TOBB konsern fikk et resultat på 28,1 millioner kroner - TOBBs egenkapital pr kr 89,1 millioner kroner - Samlet omsetning TOBB konsern var 108,9 millioner kroner - Igangsatt 116 nye boliger boliger rehabilitert - Forvaltning for boliger - TOBB har tomtereserver for ca boliger - 34 % av de tilknyttede TOBB-boligene ble tatt på forkjøpsrett. - Prisene på omsatte TOBB tilknyttede boliger steg med 7,4 % - Unike besøk på TOBBs hjemmeside var i gjennomsnitt pr måned. - Over 20 medlemsbedrifter er for tiden inne i fordelskonseptet for medlemsorganisasjonen, og disse tilbyr varer og tjenester til gunstige vilkår for medlemmene. - TOBB konsern hadde 97 ansatte pr Innhold årsberetning 2012 STYRETS BERETNING 2012 Side Virksomheten 4 TOBBs økonomi/årsregnskapet 4 TOBB tjenester 5 Organisasjon og arbeidsmiljø 6 TOBB og miljø 6 Samfunnsengasjement og etikk 6 Styret 6 Revisor 7 Veien videre 7 TOBBS REGNSKAP FOR 2012 Side Balanse 8 Resultatregnskap 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet 12 Nøkkeltall 21 Revisjonsberetning 22 EIENDOM Organisasjonskart 24 Grafer 24 Heleide datterselskap 25 Deleide datterselskap 25 Møter, representasjon mv. 25 Tillitsvalgte i TOBB etter generalforsamlingen

3 ÅRSBERETNING TOBB 2012 Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) hadde en meget god medlemsvekst på totalt over 5 prosent i 2012 og ved utgangen av året var mer enn medlemmer av vår organisasjon. Dette betyr at nesten en tredjedel av Trondheims befolkning har et medlemskap i TOBB. Vår økonomiske virksomhet hadde en tilfredsstillende utvikling i 2012 med et overskudd for morselskapet etter skatt på kr TOBB konsern er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd etter skatt på kr VIRKSOMHETEN Det ble totalt igangsatt 116 nye boliger for TOBBs medlemmer i 2012 og aktiviteten på nybolig-området er økende. Store miljømessige effekter er også etablert ved at 650 leiligheter ble rehabilitert i 2012 med vesentlig energisparende bidrag. Boliger til forvaltning hadde en netto vekst med boliger, og TOBBs totale forvaltningsmasse var ved utgangen av 2012 på boliger i 435 boligselskap. TOBB med forretningskontor i Trondheim, er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe hensiktsmessige boliger og å drifte og forvalte disse for andelseierne på en best mulig måte. Virksomheten legger vekt på å følge anerkjente prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. tert aksjepost som vurderes å ha liten risiko sett i sammenheng med aktiviteten som drives i TOBB. Etter styrets oppfatning foreligger det ikke finansiell risiko som er av betydning for å vurdere verdien av eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Selskapets strategi er at det ikke i vesentlig grad skal eksponeres for slik risiko og at poster som kan påvirkes ikke skal være av en størrelse som medfører at kurs-/renteendringer og lignende skal slå vesentlig ut. Sikringstransaksjoner er vurdert som unødvendig. Konsernets kundemasse består i tillegg til boligselskaper også av enkeltpersoner. Dette utgjør en liten andel, og har derfor svært liten betydning for vurderingen av konsernets finansielle risiko. Konsernets finansielle risiko vurderes som lik morselskapet. Driftsøkonomi Driftsresultatet før finansielle inntekter/kostnader viser et overskudd på kr Disponering av årsresultat Styret anbefaler at regnskapsmessig overskudd for morselskapet etter skatt for 2012, på kr , overføres til annen egenkapital. Konsernet er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd etter skatt på kr Fortsatt drift Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningene om fortsatt drift for morselskapet er til stede. 4 Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) er en organisasjon som er andelseid. TOBB er i tillegg eier og medeier av en rekke datterselskap. Datterselskapene er opprettet for å bidra til best mulig risikospredning og resultat for TOBB. Bidrag fra denne virksomheten skal øke TOBBs mulighet til å skaffe flere boliger til medlemmene. TOBBs operative drift følges opp via et helhetlig system for virksomhetsstyring som er ledelsens verktøy for oppfølging mot definerte målparametere. Det er utarbeidet målsettinger i tråd med styrets strategiske mål innenfor perspektivene medlemsnytte, økonomi, interne prosesser og læring og vekst. TOBB er en aktiv og solid medlemsorganisasjon som bygger og forvalter boliger og annen eiendom. Følgende overordnet strategiske mål er definert for virksomheten: - Medlemsvekst minimum netto økning pr år - Produksjon av nye boliger minimum 50 boliger pr år i egenregi - Solid driftsorganisasjon minimum 10 prosent resultat av omsetning - Være en attraktiv, solid og lønnsom samarbeidspartner TOBB skal gjennom denne strategien styrke sin posisjon ved å tilby stadig bedre medlemsfordeler, være en attraktiv arbeidsgiver, ha en solid drift med høyt fokus på kvalitet og service, samt være en aktiv premissleverandør i den boligpolitiske debatten. TOBB skal videre ha en synlig profil i forhold til boligutvikling og forvaltning i Trondheim og omegn. TOBBS ØKONOMI / ÅRSREGNSKAPET Regnskapsprinsipper I forbindelse med at TOBB har prosjektansvar ved bygging av nye borettslag, foretas det hvert år en vurdering av prosjektkostnadene og hvorvidt disse lar seg refundere fra de nye og planlagte prosjektene. Dersom TOBB ut fra en total vurdering anser at dette er usikkert, blir disse kostnadene avskrevet. For 2012 utgjør tap og nedskrivninger kr TOBBs medlemmer kan via samarbeidet med øvrige boligbyggelag i universitetsbyene Oslo, Stavanger, Bergen, Bodø og Tromsø benytte sin medlemsansiennitet til å skaffe seg bolig også i disse byene. Dette storbysamarbeidet gir dermed medlemmene i TOBB en vesentlig medlemsfordel med tilgang til bortimot boliger i disse byene. TOBB har en strategisk eierposisjon og er sammen med de øvrige storbylagene en betydelig eier i selskapene BBL Datakompetanse AS, Boligbyggelagenes Partner AS og BBL Finans AS. Disse selskapene er av vesentlig betydning for virksomheten. BBL Datakompetanse drifter og utvikler våre datasystemer og har ansvar for forretningskritisk system-software (ERP), Boligbyggelagenes Partner har ansvar for bl. annet utvikling av felles avtaler til boligbyggelagene og BBL Finans er opprettet for å ivareta forskuttering og sikring mot tap av felleskostnader i borettslagene i henhold til nye lovkrav til denne type virksomhet. Forvaltning av boligselskaper er et viktig område for TOBB og vi har utviklet komplette tjenester på dette området og har også i 2012 økt våre engasjement betydelig. Presset på boligmarkedet har vært stort også i 2012 med stor omsetning av brukte boliger i TOBBs tilknyttede lag. Totalt har det vært omsatt enheter i løpet av året. Prisveksten for boliger i TOBBs tilknyttede lag var høy også i 2012 og den gjennomsnittlige prisveksten i 2012 ble på 7,4 prosent totalt for alle kategorier. Etterspørselen etter nye boliger har også vært høy som en følge av presset i markedet og særlig er behovet for familieboliger og mindre leiligheter stor. 34 prosent av de solgte boligene i våre tilknyttede lag ble tatt ved bruk av forkjøpsretten. TOBB har i egenregi og i samarbeid med partnere igangsatt 116 nye boliger til medlemmer av TOBB i TOBB øker aktiviteten på dette området og prioriterer nå klargjøring og forberedelse av en rekke nye prosjekter. I samsvar med god regnskapsskikk er nettoverdien av TOBBs pensjonsordninger (verdien av samlede innbetalinger til pensjonsordningene minus verdi av fremtidige pensjonsforpliktelser), tatt med i selskapets balanse. Forutsetningene i pensjonsberegningene er tilpasset Regnskapsstiftelsens forslag til vurderingsprinsipper. Opplysninger om finansiell risiko Selskapets kundemasse består i hovedsak av borettslag og andelseiere som selger sin bolig. Det er etter styrets oppfatning liten markedsrisiko. Selskapets tapsrisiko er for tiden lav. Selskapet har ingen fordringer og gjeld i utenlandsk valuta. Selskapet har kun en børsno- TOBBS TJENESTER Nybygging og tekniske tjenester TOBB tilbyr medlemmene nye boliger gjennom egenutviklede prosjekter, gjennom deltakelse i selskaper med partnere og gjennom formidling av andre utbyggeres boligprosjekter. Boligene skal primært organiseres i borettslag, alternativt i eierseksjonssameier. I begge eierformene skal medlemmene sikres forkjøpsrett ved førstegangs omsetning og ved fremtidig salg av boligene. Basert på sunne økonomiske estimat overfor kjøperne, skal TOBB fortsatt primært organisere sine nybyggprosjekt som borettslag, og vil i løpet av 2013 legge ut nye borettslagsboliger i markedet har vært et år preget av god etterspørsel etter boliger. Dette har vi spesielt merket på Grilstad Park, hvor det i løpet av året ble igangsatt bygging av i alt 116 leiligheter. I tillegg ble det på slutten av året vedtatt byggestart på Devlelunden BRL med 16 leiligheter. Videre er det jobbet aktivt med forberedelse og klargjøring av en rekke andre prosjekt, både i egenregi og i samarbeid med andre. TOBB søker kontinuerlig etter attraktive tomter i markedet, både med tanke på rask eller mer langsiktig realisering, og har gjennom 2012 økt tomtebanken. Vi vil her særskilt nevne kjøpet av Hanskemakerbakken 2 i Ila, en sentralt beliggende tomt hvor vi planlegger å legge ut leilighetene for salg i Ved årsskiftet hadde TOBB 6 usolgte leiligheter i egenregiprosjekt, og 53 leiligheter i samarbeidsprosjekt. Per medio februar er det henholdsvis 4 og 33 usolgte leiligheter. TOBB har bistått boligselskapene med teknisk forvaltning, herunder løpende og planlagt vedlikehold. Tjenestetilbudet er i løpet av 2012 utvidet innen brannsikkerhet, service og vedlikehold av heis og andre tekniske anlegg. Det er gjennom hele 2012 lagt ned betydelige ressurser i å utvikle et nytt og moderne nett-basert program for vedlikeholdsplanlegging i boligselskap. Utviklingen er utført i nært samarbeid med Tromsø BBL, nå Boligbyggelaget Nord, og ble støttet finansielt av Innovasjon Norge. Ved utgangen av 2012 er programmet klart til lansering og bruk for alle våre kunder. TOBB bistår boligselskapene med gjennomføring av store og små byggeprosjekt knyttet til tilbygg, ombygging, rehabilitering, energisparing, miljø og tilgjengelighet. I 2012 er det gjennomført fasaderehabilitering for 650 leiligheter. Forvaltning TOBB er et autorisert regnskapsførerselskap og er medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF). TOBB konsern hadde ved utgangen av boliger til forvaltning i 435 boligselskap. Av dette er TOBB tilknyttede boliger. TOBB oppleves som en trygg og seriøs forretningsfører og har stor tilstrømning av nye frittstående boligselskap både fra utbyggere og andre forretningsførere. Tradisjonen tro ble det også i 2012 arrangert konferanse for våre kunder. Konferansen var lagt til Røros og ble gjennomført med nesten 200 deltagere. I tillegg har det vært en rekke kurs i Trondheim. TOBB har et komplett tilbud av forvaltningstjenester. Likevel arbeides det aktivt for å forbedre produktet og utvikle nye tjenester i lagenes og medlemmenes interesse. Dette gjøres enten via felleseide selskap eller i egen regi. Medlem I 2012 tok TOBB imot nye medlemmer. TOBB har også i året som har gått hatt flere store markedsføringskampanjer, noe som bl.a. har resultert i et stort salg av gavemedlemskap. Den viktigste medlemsfordelen er forkjøpsretten i TOBBs tilknyttede lag og i de øvrige storbylagene, og man ser at felles storbyansiennitet er viktig både for å rekruttere nye medlemmer og beholde medlemmer. 720 medlemmer valgte å melde seg ut, noe som er rekordlavt og utgjør ca 1,5 prosent av medlemsmassen. TOBB jobber kontinuerlig med å øke verdien av medlemskapet, og de gode medlemstilbudene er viktig for å få medlemmene til å beholde medlemskapet over tid. Høsten 2012 ble TOBB tilsluttet Fordelskortet, et konsept som bl.a. gir et godt CRM-system og bedre muligheter til å markedsføre medlemstilbudene via e-post. I tillegg har deltakelsen i Fordelskortet gitt våre medlemmer tilgang på flere nasjonale avtaler, bl.a. Lampehuset, Flügger og Hurtigruta. Utleieboliger TOBB eier og drifter 8 utleieboliger på Rosenborg. I tillegg har TOBB en avtale som sikrer medlemmene fortrinnsrett til 504 studenthybler ved Voll studentby. Via storbysamarbeidet har medlemmene tilgang til ytterligere ca 620 utleieboliger i hhv Oslo, Stavanger, Bergen og Tromsø. 5

4 ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ REVISOR Ved årsskiftet 2012/13 hadde TOBB konsern totalt 97 ansatte, hvorav 18 var ansatt i datterselskap. Av ansatte i TOBB (morselskapet) er det 67 prosent kvinner og 33 prosent menn. I datterselskapene er det 11 prosent kvinner og 89 prosent menn. Totalt i konsernet er det 57 prosent kvinner og 43 prosent menn. TOBB har stabile personalforhold. Stabens gjennomsnittsalder er ca 46 år, og 40 år i datterselskapene. Samlet lønn og sosiale kostnader var kr Viseadministrerende direktør Torkil R. Iversen har vært konstituert som administrerende direktør frem til 1. november 2012 da ny administrerende direktør Torbjørn Sotberg tiltrådte stillingen. TOBB er medlem av SAMFO arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak. Gjennom SAMFO har TOBB tariffavtale med Fagforbundet, Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) og Lederne. Totalt sykefravær i TOBB i 2012 var 4,7 prosent. Korttidsfraværet 1,6 prosent. Totalt sykefravær har hatt en nedgang på 1,1 prosentpoeng fra 2011 til Det totale sykefraværet i TOBB Service AS i 2012 var på 5,1 prosent. Korttidsfraværet 0,7 prosent. Totalt sykefravær i TOBB Service AS har hatt en nedgang på 1 prosentpoeng fra 2011 til TOBB OG MILJØ TOBB driver ikke med virksomhet som forårsaker forurensning av det ytre miljø i vesentlig grad. Det vektlegges å følge de lover og regler som gjelder for våre virksomhetsområder og virksomheten har målsetting om ikke i særlig grad å drive aktivitet som forurenser eller skader det ytre miljø. TOBB er opptatt av å sikre miljøvennlige løsninger i vår allsidige virksomhet. Vår virksomhet, spesielt innenfor bistand til rehabilitering av eksisterende boligmasse, har høyt fokus på energieffektivisering og miljøvennlige løsninger. Siden 2003 har TOBB bistått med rehabilitering av 47 boligselskap med boliger, når det gjelder energieffektiviserende tiltak. Den gjennomsnittlige Boligbyggelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved nyansettelser. Det er 1 kvinne og 4 menn i ledelsen. På mellomledernivå er det 5 kvinner og 2 menn. Daglig ledere i datterselskapene TOBB Service AS og Nidaros Takst AS er menn. Statistikken viser ingen signifikante forskjeller mellom menn og kvinner knyttet til sykefravær, arbeids-/overtid, lønn eller andre faktorer. Boligbyggelaget, samt datterselskapene, har lik behandling av menn og kvinner ved søknader om permisjoner. TOBB arbeider på generelt grunnlag for å fremme likestilling mellom kjønnene og å sikre alle like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse, uavhengig av funksjonsevne, samt hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. I den forbindelse inngikk TOBB ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med NAV Avtalen gjelder til TOBB sysselsatte 2 arbeidsledige på arbeidsmarkedstiltak i TOBB har avtale med Centrum Bedriftshelsetjeneste AS (CBHT). I 2012 har TOBB hatt opplæring av ledere og bistand ifm sykefraværsoppfølging, HMS, deltakelse på AMUs møter fra CBHT AS. energibesparelse har vært på 33 kilowattimer pr. kvadratmeter. Dette utgjør totalt en energibesparelse på ca 16,5 gigawattimer pr år. Omregnet i kroner er dette en besparelse på 16,5 millioner kroner for våre medlemmer som bor i de rehabiliterte boligene. Dette tilsvarer det totale energibehovet for ca boliger pr. år. TOBB som kontorbedrift ble i 2012 sertifisert som Miljøfyrtårn. TOBB ønsker å ha en miljøvennlig drift, samt at dette tydelig er dokumentert. Selskapet arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Revisor er BDO AS. TOBBs regnskap og borettslagenes regnskaper er revidert, og beretninger er avgitt til de respektive generalforsamlinger. VEIEN VIDERE TOBB skal øke fokus på boligutvikling og nybygging i tiden fremover. Det er generelt høy aktivitet i bransjen på dette området for tiden. Dette har sin bakgrunn i en vedvarende mangel på boliger og det reelle avviket i forhold til tilbud og etterspørsel har vært økende siden Denne situasjonen med et stadig større etterslep på tilgjengelige boliger kombinert med generelt høy økonomisk vekst i Norge og et lavt rentenivå, har selvsagt også ført til en høy boligprisvekst i denne perioden. TOBB har som målsetning å møte denne utfordringen ved å øke aktiviteten med bygging av nye boliger slik at vi kan tilby gode og hensiktsmessige boliger til våre medlemmer. I 2012 hadde TOBB alene eller sammen med partnere bortimot ¼ av igangsettingen av nye boliger i Trondheim. Dette er et nivå vi gjerne vil holde, men TOBB vil uansett måtte prioritere prosjekter der vi ser vi kan bygge ut til en pris markedet kan tåle og det vil kunne være begrensende for tempo i utbyggingen. TOBB skal også styrke de øvrige virksomhetsområdene i tiden fremover og vil ha fokus på å bedre medlemsfordeler og stadig videreutvikle våre tjenester på forvaltning av eiendom. TOBB er den ledende leverandøren av forvaltningstjenester og forretningsførsel for borettslag og andre boligselskaper i Midt-Norge, og vil arbeide aktivt for å befeste og styrke denne posisjonen fremover. Den viktigste medlemsfordelen (forkjøpsretten) er styrket og utvidet både ved storbysamarbeidet, som gir våre medlemmer adgang til bortimot boliger i de store byene, og ved at TOBB bygger flere nye boliger. I tillegg suppleres dette ved øvrige medlemsfordeler med alt fra gode finansieringsavtaler, forsikringsavtaler til gode rabattordninger hos ulike forhandlere. Over 20 medlemsbedrifter er for tiden inne i fordelskonseptet for medlemsorganisasjonen, og disse tilbyr varer og tjenester til gunstige vilkår for medlemmene. TOBB har også etablert et eget advokatkontor som vil styrke organisasjonens juridiske kompetanse. Dette er viktig for oss i en periode hvor vi øker våre engasjement med større byggeprosjekter og vil også da kunne ivareta behov hos våre kunder og medlemmer på dette området på en enda bedre måte. TOBB er en av de største tilbyderne av brukte boliger i Trondheim og vil også fremover ta en større rolle i forhold til utvikling av nye boligprosjekter for våre medlemmer. TOBB skal samarbeide tett med Trondheim kommune, Husbanken og andre utbyggere for aktivt å finne egnede boligløsninger som svarer til etterspørselen og som kan tilbys til en riktig pris. Der stat og kommune legger til rette for det ønsker TOBB også å samarbeide om å løse boligproblemene for de vanskeligst stilte gruppene i samfunnet og vi kommer til å se på ulike modeller som er aktuelle her. I årene fremover vil det jobbes aktivt med å skaffe medlemmene den beste kombinasjon på pris og kvalitet for TOBBs tjenester. Både regionalt og på landsbasis vil TOBB styrke samarbeidet med boligbyggelag og andre organisasjoner for å øke medlemsnytten og bedre driftsøkonomien. TOBB har fortsatt en sterk medlemsvekst. De fleste nye medlemmene er under 30 år og medlemsveksten har sin bakgrunn i at flere nå ser fordelen av å være TOBB-medlem for å sikre seg tilgang til en leilighet i et krevende boligmarked. TOBB ønsker både å være et talerør og pådriver for medlemmenes forbrukerinteresser. TOBB skal fortsatt styrke medlemsorganisasjonen ved å bruke moderne kommunikasjonskanaler, for å kunne ha en best mulig kommunikasjon med medlemmer og publikum i sin alminnelighet. Styret takker medlemmene for bred oppslutning gjennom Styret vil også gi honnør til alle TOBBs medarbeidere for god innsats i SAMFUNNSENGASJEMENT OG ETIKK TOBBs primære oppgave er å utvikle gode boforhold for våre medlemmer og vil gjennom vårt engasjement og prioriteringer på dette området bidra til å skape samfunnsmessige gode løsninger. Vi er opptatt av å skape gode boligområder med trygge og gode bomiljø og tilrettelegge for sosiale arenaer i nærmiljøet. TOBB deler årlig ut Bomiljøprisen til borettslag og enkeltpersoner som bygger opp under denne målsettingen. TOBB støtter i noen grad breddeidrett og arrangementer som er i henhold til vår profil. Blant annet så er TOBB sponsor for Barnas Skidag. TOBB legger vekt på å holde et høyt etisk nivå på sin virksomhet og blant sine ansatte. Selskapet har egne etiske retningslinjer som er integrert i TOBBs virksomhet. Trondheim, 21. mars 2013 STYRET På TOBBs ordinære generalforsamling 18. april 2012 ble Ingrid Kvam og Nils Jørgen Moltubakk gjenvalgt som styremedlemmer. Som hhv 1. og 2. varamedlem til styret ble Liv Sjøvold og Thor Johan Johansen gjenvalgt. Øvrige medlemmer i styret er Berit Tiller (styreleder), Jørn-Wiggo Bergquist og Terje Iversen. Ansattes representanter i styret er Berit N. Lerfald og Atle A. Tronstad, med Ingrid Tidemann og Kjell Jomar Aune som personlige vararepresentanter. Styret har i løpet av 2012 hatt 13 styremøter og behandlet 94 saker, samt et strategiseminar over to dager 6 7

5 BALANSE Mor Mor Konsern Konsern Noter Noter BALANSE Mor Mor Konsern Konsern Noter Noter EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Pensjonsmidler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 2, 12 Bygninger og annen fast eiendom 2, , 12 Boliger og tomter 2, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler ,12 Aksjer og andeler i datterselskap ,12 Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper Andre aksjer og andeler langsiktige Langsiktige fordringer på selskap i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter ,12 Prosjekter under utførelse 9, Sum prosjekter Fordringer Kundefordringer Kundefordringer forvaltningsklienter Kundefordringer selskap i samme konsern Opptjente renter Andre fordringer GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Andelskapital Sum andelskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantelån Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld til forvaltningsklienter Gjeld til selskap i samme konsern Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter og skattetrekk Påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Sum fordringer Investeringer Aksjer og andeler Sum investeringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

6 RESULTATREGNSKAP Mor Mor Konsern Konsern Noter Noter Driftsinntekter Salgsinntekter Medlemsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Avskrivninger ,14,15 Andre kostnader 2,14, Nedskrivninger og tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt og -kostnad Renteinntekter Utbytte og verdiendringer Resultateffekt fra tilknyttede selskaper Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat KONTANTSTRØMOPPSTILLING Mor Mor Konsern Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter /- Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger /- Endring kundefordringer /- Endring leverandørgjeld /- Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l /- Poster klassifisert som invest. eller finans.akt /- Omklassifisering fra driftsmidler til prosjekt = Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler /- Inn-/utbet.salg/kjøp av aksjer og andeler /- Inn-/utbet. ved salg/kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld /- Endring av kortsiktig gjeld /- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld /- Endring i andelskapital Tilbakebetalinger til minoritet Endring pga nedleggelse av datter og salg av tilknyttet selskap = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og kontantekv Årsresultat = Beholdning av kontanter og kontantekv Overføringer Overfør til (+)/fra (-) annen egenkapital SUM

7 NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Note 2 Varige driftsmidler Årsregnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelser i regnskapsloven, og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal betales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende prinsipper for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Leiligheter i eget eie som er for salg, klassifiseres som omløpsmidler. Øvrige leiligheter i eget eie klassifiseres som anleggsmidler. Aksjer i datterselskap Aksjene i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Nedskrivning foretas dersom virkelig verdi er lavere enn kostpris og verdifallet ikke anses å være forbigående. Investering i tilknyttet selskap Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Prosjekter Prosjektene er oppført med medgåtte kostnader. Kostnadene vurderes løpende, der det antas at prosjektkostnadene ikke vil bli dekket fullt ut i stiftende borettslag eller avtalt byggekostnad, er tilsvarende beløp avskrevet. Tomter inngår i prosjekter under utførelse. Varige driftsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Anleggskontrakter Anleggskontrakter regnskapsføres etter løpende avregning. Fortjeneste tas inn dersom vilkår etter NRS anleggskontrakter er oppfylt. Løpende avregning tas etter fullføringsgrad og andel av prosjektet som er solgt. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. er blitt lukket for nye arbeidstakere i Nytilsatte vil gå inn i en innskuddsbasert pensjonsordning. Inntekter Inntektsføring i resultatregnskapet er oppdelt etter hovedlinjene som er spesifisert. Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Det henvises til prinsippet om anleggskontrakter for inntektsføring av prosjektene. Finansinvesteringer Selskapet anvender som hovedregel det prinsipp at kortsiktige finansinvesteringer vurderes til markedsverdi per Kontantstrøm Kontantstrømmen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige plasseringer. Konsern Følgende datterselskap er innarbeidet i konsernet: TOBB Eiendomsforvaltning AS 100 % TOBB Eiendom AS 100 % Krambugata 1 AS 100 % TOBB Service AS 100 % Nidaros Takst AS 100 % Berghammer AS 100 % Gammelveien 1 AS 100 % Sanna Østre AS 100 % Devlesvingen 48 AS 100 % Følgende selskaper er tatt inn etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet: Grilstad Park AS 50 % Persaunet Utvikling AS 50 % Nidelven Utvikling AS 50 % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. I oppsettet av konsernregnskapet er det foretatt eliminering av interne fordringer, gjeld, inntekter og utgifter mellom selskapene. Investering i tilknyttet selskap er i konsernregnskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. Leiligheter/ Inventar* Transport- Bygninger kontormask. midler Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte avskrivninger avgang Årets avskrivning Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Avskrivningssatser 0 % - 2 % 10 % - 30 % 20 % 0 % * Herav utgjør påkostning leide lokaler til bokført verdi kr Avskrives over leiekontraktens lengde, 10 år. KONSERN Leiligheter/ Inventar Transport- Bygninger kontormask. midler Goodwill Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte avskrivninger avgang Årets avskrivning Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Avskrivningssatser 0 % - 2 % 10 % - 30 % 20 % 50 % 0 % Ved avskrivning av Krambugata 1 er "utrangeringsverdien" satt til kr Leieavtaler Tegnet Utløper Årlig leie IKT/kontormaskiner IKT/kontormaskiner IKT/kontormaskiner IKT/kontormaskiner KONSERN Tegnet Utløper Årlig leie IKT/kontormaskiner IKT/kontormaskiner IKT/kontormaskiner Leasing bil IKT/kontormaskin Leasing traktor Leasing traktor Leasing Høytrykksvasker Leasing Plenklipper Leasing bil Leasing feiemaskin m.m Pensjoner Etter lov om OTP er selskapet pliktig til å ha tjenestepensjonsordning. TOBBs pensjonsordninger tilfredsstiller kravene. TOBB følger Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Det er etablert en kollektiv tjenestepensjonsordning basert på ytelsesprinsippet gjennom DNB. DNB Pensjonstjenester AS har foretatt en beregning av pensjonskostnader og finansiering etter gjeldende regnskapsstandard. Forutsetningene for beregning av bedriftens pensjonsforpliktelse er i samsvar med veiledningen fra Norsk Regnskaps Stiftelse. Ytelsesordningen Note 3 Datterselskap og tilknyttede selskap TOBB har eierandeler i Selskapets Forretnings- Eierandel/ Resultat Bokført egen- Bokført følgende datterselskaper: andels-/aksjekap. kontor stemmerett kapital verdi TOBB Eiendomsforvaltning AS Trondheim 100 % TOBB Eiendom AS Trondheim 100 % Krambugata 1 AS Trondheim 100 % Nidaros Takst AS Trondheim 100 % Berghammer AS Orkanger 100 % Sanna Østre AS Buvika 100 % Gammelveien 1 AS Buvika 100 % TOBB Service AS Trondheim 100 %

8 Note 3 Datterselskap og tilknyttede selskap, forts. Note 7 Andre langsiktige fordringer TOBB har eierandeler i Selskapets Forretnings- Eierandel/ Resultat Bokført egen- Bokført følgende datterselskaper: andels-/aksjekap. kontor stemmerett kapital verdi Devlesvingen 48 AS Trondheim 100 % Sum eierandeler Regnskapene til datterselskapene kan fås ved henvendelse til TOBB, Krambugata 1, 7005 Trondheim TOBB har eierandeler i Selskapets Forretnings- Eierandel/ Resultat Bokført egen- Bokført følgende tilknyttede selskaper andels-/aksjekap. kontor stemmerett kapital verdi Persaunet Utvikling AS * Trondheim 50 % Nidelven Utvikling AS Trondheim 50 % Ladalen KS Trondheim 22,5 % Ladalen AS Trondheim 25 % Grilstad Park AS Trondheim 50 % Sum eierandeler * Til Persaunet Utvikling As er det knyttet en forpliktelse til eierne å sørge for at selskapet er i stand til å dekke sine låneforpliktelser. Forpliktelsen er ikke pantesikret. Lånebeløpet er på kr 30 millioner. Heimdal Bolig AS og TOBB eier Persaunet Utvikling AS med 50 % hver. Aksjer i TBT ble solgt i Note 8 Pensjonsmidler TOBB har inngått en kollektiv pensjonsavtale for sine ansatte hvor de ansatte trekkes en andel pr måned. Boligbyggelagets pensjonskostnad er redusert med de ansattes andel. Aktuarberegning fra forsikringsselskapet viser selskapets over-/underfinansiering av pensjonsforpliktelsen. Årets aktuarberegning viser en overfinansiering. Ordningen omfatter 65 personer, 43 aktive og 22 pensjonister. Ordningen er lukket. Ved den foretatte aktuarberegningen er følgende forutsetninger lagt til grunn Bokført verdi Grilstad Park AS, ansvarlig lånekapital Nidelven Utvikling AS, ansvarlig lånekapital Andre langsiktige fordringer Sum andre langsiktige fordringer Lån og fordringer forrentes med referanse til Nibor. Av langsiktige fordringer er kr ,- som forfaller mer enn 1 år fram i tid. KONSERN TOBB har eierandeler i Anskaffelses- Egenkapital Inngående Resultat Utgående følgende tilknyttede selskaper kostnad ved anskaffelse balanse 1.1 balanse Persaunet Utvikling AS * Nidelven Utvikling AS Ladalen KS Ladalen AS Grilstad Park AS Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventet avkastning 4,00 % 4,10 % Årlig forventet lønnsvekst 3,50 % 3,50 % Årlig forventet G- regulering 3,25 % 3,25 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,20 % 0,10 % Arbeidsgiveravgiftssats 14,10 % 14,10 % Tariff demografiske faktorer K2005 K2005 Uføretabell IR02 IR02 Sum eierandeler Note 4 Aksjer og andeler i andre selskap Finansiell status Pensjonsforpliktelse verdi av pensjonsmidler Påløpt pensjonsforpliktelser ekskl. arb.avg Selskapets Totalt antall Pålydende TOBBs Bokført andels-/aksjekap. andeler/aksjer andeler/aksjer Eierandel verdi Kortsiktig plassering DNB NOR ASA ,001 % Arbeidsgiveravgift Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. arb.avg ikke resultatførte virkning av estimatavvik Sum kortsiktig Netto balanseført pensjonsmidler inkl. arb.avg Langsiktig plassering Andre selskaper BBL Partner AS ,0 % Storbybolig AS ,7 % BBL Datakompetanse AS ,0 % Sum andre Sum aksjer og andeler Aksjene i DNB NOR ASA er kortsiktig plassering og er derfor vurdert til kurs pr Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern/tilknyttet virksomhet AFP-ordningen TOBB er også tilknyttet AFP-ordningen. Dette er en uforsikret pensjonsordning som ut fra regnskapsloven skal tas inn i regnskapet. Det er med virkning fra foretatt aktuarberegning av denne forpliktelsen. I beregningen inngår finansiering av gammel AFP-ordning. FINANSIELL STATUS Pensjonsforpliktelse verdi av pensjonsmidler 0 0 SUM faktisk netto forpliktelse arbeidsgiveravgift Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. arb.avg ikke resultatførte virkning av estimatavvik Klassifisert som kortsiktige fordringer Klassifisert som langsiktige fordringer Klassifisert som kortsiktig gjeld Klassifisert som langsiktig gjeld Netto fordringer og gjeld Jfr. note 7 vedrørende Persaunet Utvikling AS og Grilstad Park AS. Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. arb.avg Pensjonsmidler består av: Overfinansiering pensjonsmidler Avsatt pensjonsforpliktelse Underfinansiering AFP midler Konsernbidrag TOBB har gitt konsernbidrag til: Nidaros Takst AS med brutto kroner ,-, Sanna Østre AS med brutto kroner ,-, Gammelveien 1 AS med brutto kroner ,- Sum pensjonsmidler

9 Note 9 Prosjekter Note 11 Egenkapital Lade Tomter Diverse Sum Realisering Forventet realisering av prosjektene i kr pr. år KONSERN Lade Tomter Diverse Sum Realisering konsern Forventet realisering av prosjektene i kr pr. år Andels- Annen Annen EK kapital egenkapital øremerket ** SUM Egenkapital Endring andelskapital* Årets resultat Egenkapital *Andelskapitalen justeres for utmeldte medlemmer KONSERN Andels- Annen Annen EK kapital egenkapital øremerket * * SUM Egenkapital Andre endringer i datterselskap og tilknyttet selskap Stiftelseskostnader Devlesvingen 48 AS Innskutt kapital i døtre Endring andelskapital* Årets resultat Egenkapital * *Av annen egenkapital er det øremerket midler til miljøtiltak i borettslag. Andelskapitalen i TOBB ble endret fra fra kr 100 til kr 400. Antall andeler pr er medlemmer har betalt kr 100 og medlemmer kr 400. Note 10 Bundne midler Skattetrekksmidler Av saldoen utgjør bundne skattetrekksmidler: KONSERN Skattetrekksmidler Av saldoen utgjør bundne skattetrekksmidler: Bankinnskudd klientmidler Innskudd Klientmidler innbetaling IN ordning Klientmidler felleskostnader KONSERN Innskudd Klientmidler innbetaling IN ordning Klientmidler felleskostnader

10 Note 12 Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier Note 13 Skattekostnad Bokført Gjeld etter Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt verdi 5 år Utleieboliger, Husbanken IN-lån Tonstad Beboertjenester AS Prosjektlån Sum gjeld KONSERN Bokført Gjeld etter Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt verdi 5 år Utleieboliger, Husbanken IN-lån Tonstad Beboertjenester AS Prosjektlån Krambugata 1 AS, Handelsbanken Sum gjeld Gjeld sikret Balanseført Pantstillelser og lignende ved pant Eiendeler stillet som sikkerhet verdi pant Utleieboliger, Husbanken Boliger Prosjektlån Prosjekter under utførelse Aksjer i tilknyttede selskaper Sum sikret KONSERN Gjeld sikret Balanseført Pantstillelser og lignende ved pant Eiendeler stillet som sikkerhet verdi pant Utleieboliger, Husbanken Boliger Prosjektlån Prosjekter under utførelse Krambugata 1 AS, Handelsbanken Aksjer i tilknyttede selskaper Bygninger og annen fast eiendom inkl. tomt Sum konsern sikret Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt er negative midlertidige forskjeller og positive midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode utlignet og nettoført. Utsatt skatt er beregnet på følgende måte: Endring Anleggsmidler Fordringer Pensjonsmidler Varer Garantiavsetninger Forskjeller som ikke inngår i beregningen Fremførbart underskudd Sum Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel Utsatt skatt Netto utsatt skattefordel Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt Resultat før skattekostnad Fremførbart underskudd fra fusjon Permanente forskjeller Endring i forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt Endring i midlertidige forskjeller Ytet konsernbidrag Skattepliktig inntekt Årets skattekostnad består av Justering av skatten siste år Endring utsatt skatt/skattefordel Endring utsatt skatt vedr. fusjon Skatt av konsernbidrag Betalbar skatt Sum KONSERN Datterselskapene Utsatt skatt er beregnet på følgende måte: Endring Anleggsmidler Fordringer Pensjonsmidler Varer Garantiavsetninger Gevinst & tapskonto Sum Midlertidig forskjell vedrørende fisjon Fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke inngår i beregningen Grunnlag utsatt skattefordel % utsatt skattefordel Årets skattekostnad består av Justering av skatten siste år Endring utsatt skatt/skattefordel Betalbar skatt Sum

11 Note 14 Ytelse til ledende personer m.v. Note 15 Sikringsfondet Godtgjørelser daglig ledelse Lønn Kollektiv pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Annen godtgjørelse Sum godtgjørelser KONSERN Godtgjørelser daglig ledelse Lønn Kollektiv pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Annen godtgjørelse Sum godtgjørelser Godtgjørelser tillitsvalgte Honorar tillitsvalgte Annen godtgjørelse TOBB er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Alle borettslag tilknyttet TOBB er innmeldt kollektivt i sikringsfondet. Dette gjør at borettslagene er sikret mot tap av felleskostnader. TOBB betaler premien til sikringsfondet Premie Borettslagenes Sikringsfond Tapte felleskostnader og andre leier dekket av TOBB Note 16 Antall ansatte Boligbyggelagets styre består 3 kvinner og 4 menn. Styrets leder er kvinne. Boligbyggelaget hadde ved årsskiftet 79 ansatte hvor 27 er menn og 52 er kvinner. I snitt har det vært 75,6 årsverk ansatt. Gjennomsnittsalderen er 45,9 år. Boligbyggelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. KONSERN Styret i datterselskapene består av 1 til 3 personer. Kvinneandelen utgjør i gjennomsnitt 21 %. Styreleder er en mann i alle selskapene. Selskapene har til sammen 18 årsverk. Selskapene følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. Sum godtgjørelser KONSERN Godtgjørelser tillitsvalgte Honorar tillitsvalgte Annen godtgjørelse Sum godtgjørelser Honorar revisor Lovpålagt revisjon Attestasjoner og andre tjenester Skatte- og avgiftsrådgivning Bistand rapporteringssystem Generell rådgivning Sum andre honorar Nøkkeltall Likviditet Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 2,3 2,1 1,9 2,3 Egenkapital i % av totalkapital Egenkapital/totalkapital 47,3 % 46,4 % 41,7 % 43,2 % Arbeidskapital i % av totalkapital Arbeidskapital/totalkapital 29,8 % 27,8 % 22,6 % 28,4 % Brutto driftsmargin Driftsresultat/driftsinntekter 6,2 % 8,3 % 13,1 % -16,1 % Driftsinntekter pr. lønnskrone Driftsinntekter/lønn+sos.kost.+andre 1,7 1,8 1,8 1,8 Driftsinntekt pr. årsverk Driftsinntekt/årsverk Driftsinntekter pr. driftskrone Driftsinntekter/driftskostnader 1,07 1,09 1,15 0,86 Personalkostnader pr. årsverk Lønn+sos.kost+andre/årsverk KONSERN Honorar revisor Lovpålagt revisjon Attestasjoner og andre tjenester Skatte- og avgiftsrådgivning Bistand rapporteringssystem Generell rådgivning Sum andre honorar Alle honorarene er oppgitt ekskl. merverdiavgift 20 21

12

13 ORGANISASJONSKART HELEIDE DATTERSELSKAP I TOBB KONSERNET Generalforsamlingen Styret TOBB Service AS TOBB Eiendomsforvaltning AS Nidaros Takst AS TOBB Eiendom AS Berghammer AS Krambugata 1 AS Gammelveien 1 AS Sanna Østre AS Devlesvingen 48 AS Viseadm. direktør Torkil R. Iversen STAB - kontorstøtte Administrerende direktør Torbjørn Sotberg STAB - Adm/Personal Advokatkontor Marit Figenschau TOBB ER DELEIER I FØLGENDE DATTERSELSKAP BBL Datakompetanse AS Boligbyggelagenes Partner AS A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) Persaunet Utvikling AS Grilstad Park AS Nidelven Utvikling AS Ladalen AS/KS De 4 sistnevnte selskapene eier TOBB sammen med Heimdal Bolig AS. Formålet med selskapene er å erverve og bygge ut boliger på tomter beliggende i Trondheim. FORVALTNING Jomar S. Jenssen Bygg Asgeir Sandnes Medlem Solvor Sundet MØTER, REPRESENTASJON MV. GRAFER Generalforsamlingen Valgkomiteen har avholdt 8 møter i Møte for valg av delegerte ble avviklet 22. mars TOBBs ordinære generalforsamling for 2012 ble holdt 18. april Foruten 35 delegerte fra borettslag tilknyttet TOBB, og 13 delegerte fra andelseierne som ikke var tilflyttet eller tildelt bolig, møtte medlemmer av styret, valgkomiteen, revisor og 15 av de ansatte. TOBBs bistandsordning for borettslag TOBBs bistandsordning for borettslag ble vedtatt avviklet på TOBBs ordinære generalforsamling Innbetalt kontingent fra borettslagene som var medlem i ordningen ble tilbakebetalt sommeren TILLITSVALGTE I TOBB ETTER GENERALFORSAMLINGEN 2012 Figur 1 Medlemsvekst STYRET Medlemmer Berit Tiller (leder) Nils Jørgen Moltubakk (nestleder) Jørn-Wiggo Bergquist Ingrid E. Kvam Terje P. Iversen Berit N. Lerfald (ansattvalgt representant) Atle A. Tronstad (ansattvalgt representant) Varamedlemmer 1. Liv Sjøvold 2. Thor Johan Johansen Kjell Jomar Aune (ansattes vararepresentant) Ingrid Tidemann (ansattes vararepresentant) VALGKOMITEEN Medlemmer Inge Gjøvik (leder) Torleif Hugdahl Lise Sandvik Silvi Knudsen Nils Jørgen Moltubakk (oppnevnt av styret) Varamedlemmer 1. Kåre Mo 2. Per Erik Eimhjellen Ingrid E. Kvam (vararepresentant oppnevnt av styret) Figur III: Gjennomsnittlig kvadratmesterpris pr kvartal Gjennomsnittlig total kvadratmeterpris (kjøpesum + fellesgjeld) for brukte boliger i tilknyttede borettslag i Trondheim, var i 2012 kr Til sammenligning var gjennomsnittsprisen i 2011 kr Dette tilsvarer en økning på 7,4 prosent. Toppnoteringen i 2012 var i august måned med en snittpris på kr REVISOR BDO AS Figur II: Boliger omsatt i borettslag tilknyttet TOBB. Arealet som inngår i gjennomsnittsprisen pr kvm er det som omtales som boareal. Dette inkluderer ikke bl.a. boder og fyrrom. Statistikken er basert på omsetninger i TOBBs tilknyttede borettslag. Totalt ble det omsatt boliger. 24 Det vil være variasjon i forhold til gjennomsnittet avhengig av boligtype, beliggenhet, boligstørrelse m.v. 25

14 itobb nr [Profilen] tekst og foto: Anne-Lise Aakervik Styrelederen Da brannen kom Sommerferien ble annerledes enn planlagt for styreleder Johan Sylte i Åsheim borettslag på Kattem. Dagen før han skulle legge av gårde på ferie brøt det ut brann i borettslaget. Det er lørdag ettermiddag og egentlig skulle Sylte vært på ferie allerede, men avreisen ble av forskjellige årsaker utsatt til søndag morgen. Lørdag kl brøt det ut brann i Myrsnipeveien. 35 leiligheter ble rammet, og en blokk på fire etasjer ble totalskadd. Ferieplanene må selvsagt settes på vent. Til alt hell gikk det ikke liv tapt, understreker Sylte, når han på ettersommeren tar et tilbakeblikk. Han har fått rapporten fra politiet og årsaken er klarlagt. Der og da kunne vi ikke gjort så mye mer enn det vi gjorde, sier han. Det første døgnet gikk det i ett, og etter to døgn hadde han mottatt 180 anrop på de to telefonene sine. Fra nyrehabilitert til ruin Det første jeg tenkte da jeg fikk nyheten var «Dette kan ikke hende oss!» Vi var nettopp ferdig med et meget stort rehabiliteringsprosjekt til 150 millioner kroner hvor blokkene var oppgradert og vi hadde gjennomført brannsikring og var godkjent på alle måter. Det neste jeg tenkte var at vi måtte få ut beboerne og få de vekk fra brannstedet. Ledergruppen fungerte umiddelbart som organisator for beboerne, og kommunen var raskt ute med å samle sitt kriseteam. Allerede søndag morgen tok styret det første møtet med beboerne som hadde blitt brakt til Quality Panorama hotell og Royal Garden hotell. Vi hadde med folk fra forsikringsselskapet, vi fortalte det vi visste der og da, og forsøkte å svare på spørsmål så godt vi kunne. Alle sammen var i en situasjon de aldri hadde vært i før. Da vet man ikke hvordan man reagerer. I tillegg åpnet vi styrekontoret slik at folk fra blokkene rundt kunne komme og snakke om det som hadde skjedd. Stort informasjonsbehov Et stormøte ble holdt like etter med representanter fra blant annet beredskapsavdelingen i kommunen, brann, politi og forsikring. Vi har hatt mange møter med folk, både de som ble rammet og andre. Det som slår meg er at folk ikke kan få nok informasjon, og at det er viktig å være tidlig ute med å gi informasjon, selv om man ikke har alle svarene. Sylte sier de aldri har gjennomført brannøvelser i borettslaget, dette er heller ikke pålagt borettslag og sameier. Men det har jeg tenkt på i ettertid, uten at jeg vet hvordan vi skal organisere dette for de mange hundre beboerne som bor her. Media var raskt på plass etter brannalarmen, og Johan Sylte stilte opp i flere intervjuer. Stort sett har dette gått bra, men vi ble svært skuffet over artikkelen som slo fast at Kattem var en brannfelle. Det sto mye feil i den artikkelen, som vi har brukt mye tid på å forklare andre beboere som bor i lignende bygg. Man skal ikke kimse av brannsikkerheten, men det er greit å understreke at da blokkene ble bygd i 1972/73 ble alle forskrifter og regler om brannsikkerhet fulgt opp. Også i forhold til dagens rehabilitering har vi fulgt alle regler og oppjustert til 2012-normer. Styreleder Johan B Sylte har hatt en hektisk sommer og høst etter brannen på Kattem i juni i år. Støtten varmer Jeg må virkelig få lov til å trekke frem den støtten vi har fått fra omgivelsene under og etter brannen. Brannen spredte seg så raskt at mange mistet alt de eide. Både naboer og nærmiljøet har bidratt og stått på for å hjelpe alle de som ble rammet. Vi har folk som dro på ferie like etter brannen og som ga oss nøklene til leiligheten med beskjed om å bruke den. Det har vært innsamling av klær, leker og møbler etc. i et så stort omfang at vi til slutt måtte si stopp. I tillegg har det vært pengegaver fra både liten og stor. Ei jente i nabolaget arrangerte tombola og fikk inn kr 300,- som gikk inn på kontoen som deles ut til de berørte. I løpet av høsten har styret planlagt å arrangere en egen fest for de som ble berørt av brannen. Dette skal være en hyggelig samling hvor vi også inviterer brann-vesenet, forsikringsselskapet og andre som har bidratt. Oppjusteres Nå er det bestemt at blokka skal totalrehabiliteres og da vil selvsagt forsikringsselskapet komme i gang så snart som mulig. Vi har fått beskjed fra Trondheim kommune at de ikke vil være noen brems i forhold til behandling av søknader. Vi har vedtatt å rehabilitere blokka, som blir så ny som mulig uten å måtte rive alt. Den skal strippes til et murskall som blir primet og bygget opp igjen Røyklukta er verst i slike sammenhenger, sier Sylte. I tillegg må vi være sikre på at det ikke befinner seg fuktskader etter slokkearbeidet. Uansett hva vi hadde gjort av ekstra brannsikringstiltak under rehabiliteringen, ville ikke det ha stoppet denne brannen. Men vi hadde nytt brannvarslingssystem som fungerte som det skulle. Mye blir oppjustert til 2012-standard, og blokka kommer til å bli hypermoderne. Dette er noe vi har fått gode tilbakemeldinger på. Livet går videre Brannen og etterarbeidet har naturlig nok tatt mye tid, og styreleder Johan Sylte har brukt en del fridager på å ta unna arbeidet. Han har sittet i styret i mange år, de siste som nestleder, men var relativt fersk styreleder da brannen startet. Men jeg visste jo hva som ventet meg i en normalperiode. Hva som skjer når uforutsette ting skjer kan ingen vite. Johan Sylte trives veldig godt i borettslaget. Jeg har bodd her siden 1982 og må regnes som en veteran. Her kan vi låse døra og dra uten å tenke på stor hage og andre ting som må passes på. I kombinasjon med et fritidssted vi bruker mye er dette uslåelig. At det i tillegg er et godt miljø og et godt fellesskap er viktig. Som styreleder må man like å prate med folk, i tillegg er det artig å samarbeide med folk i en slik setting. Vi forsøker å få styremedlemmer med forskjellig alder med forskjellige kvaliteter og vi jobber for hverandre. Det beste med jobben er å se at folk trives, og miljøet preges av samhold. Vi går jo ikke rundt og spør hver enkelt om de trives, men legger vi til rette så vil folk også bidra selv. Nå har Johan Sylte lagt det verste bak seg om brannen til tider kokte det. Men det eneste jeg har gruet meg til er bryllupstalen til datteren min, humrer han. Navn: Johan B. Sylte Stilling: Daglig leder i CarPoint Norge. Gift og har tre barn og tre barnebarn. 27

15 itobb nr [Bomiljøprisen] tekst: Anne-Lise Aakervik foto: Tor Inge Jutvik Årets høydepunkt: TOBBs bomiljøpris Othilienborg borettslag og Aud Jorid Grønli fra Bromstadenga BRL ble stemt frem som vinnere av TOBBs bomiljøpriser i år. Vi gratulerer! TOBBs bomiljøpris gir heder og ære til et borettslag som har gjort noe bra for miljøet. I tillegg deles det ut en ildsjelpris til en aktør som har utmerket seg i borettslaget på en eller annen måte. Årets prisutdeling gikk for seg på Røros under den årlige tillitsvalgtkonferansen november, og den skjedde i år på mest mulig demokratisk vis, skal vi tro Egil Lyngen i TOBB der deltagerne fikk siste ord, eller SMS. Sammen med viseadministrerende direktør Torkil Iversen og markedsrådgiver Ingrid Tidemann, har de gjennom flere møter plukket ut tre kandidater til hver kategori. Jeg har aldri opplevd så mange søknader til bomiljøprisen som i år, sier Egil Lyngen. Det ser virkelig ut som om borettslagene har fått øynene opp for dette og at det er prestisje å få den. SMS-stemmer Vinnerne ble kåret under konferansen med SMS-stemmer. Akkurat slik som på «Skal vi danse» på TV bruker når publikum stemmer på sine favoritter, sier Lyngen. Før konkurransen startet fikk de ca 200 deltagerne se en presentasjonsfilm av de nominerte. Etter en liten tenkepause kunne de stemme på en i hver kategor i via SMS. Det var spennende å følge med etter hvert som stemmene kom inn, og jeg kan si at vi fikk to klare vinnere, sier Lyngen og gratulerer Othilienborg BRL og Aud Jorid Grønli med prisene. Stort fokus på bomiljø Det er selvsagt veldig artig at vi fikk den i år, sier styreleder i Othilienborg borettslag gjennom snart 13 år, Arne Smevik. Vi har gjennom en årrekke satset på gode tiltak som bidrar til godt bomiljø for beboerne, og har mange ganger tenkt å sende inn en søknad, uten at vi har gjort alvor av det. I år mente vi at vi kunne skilte med mange gode ting og vi fikk sendt av gårde vår søknad. Vinnerne av Bomiljøprisen Othilienborg BRL.Fra venstre: Per Arne Hansen, Brit Pedersen, Arne Smevik, Bente Dragvoll, Torbjørn Johansen Aktivitet for alle I Othilienborg borettslag har de alltid hatt fokus på aktiviteter, og det har vært tilrettelagt for et mangfold. Her er kunstgressbane og sandvolleyballbane. Begge ligger på borettslagets tomt og vi har satt bort drifta til Othilienborg idrettslag. Vi har oppgradert lekeplassene rundt omkring på området med sittegrupper og griller som beboerne bruker, forteller Arne Smevik. Som om dette ikke er nok har borettslaget et grendehus som de kaller Kaaret. Siste tilskudd på aktivitets- og bomiljøstammen er et trimrom. Vi tenkte lenge på hva vi kunne bruke dette lagerrommet til, sier Smevik. Det var mer potensial enn som så. Ideen om et trimrom kom opp. Laget investerte ca i prosjektet, og det har vært suksess fra dag én. Othilienborg er et populært borettslag. I tillegg til alle mulighetene for beboerne har vi to vaktmestere som er forgudet. De er utrolig serviceinnstilte og fungerer som styrets forlengede arm ut mot beboerne. De kan hjelpe til med litt av hvert hvis de har tid og anledning og blir satt stor pris på. Arne Smevik er nå inne i sin siste sesong som styreleder. Å motta Bomiljøprisen var et verdig punktum, sier han og forsikrer oss om at prispengene er øremerket bomiljøet i borettslaget. Bomiljøentusiast Aud Jorid Grønli fikk flest stemmer i kategori ildsjel/egeninnsats under årets tillitsmannskonferanse. Den overraska vinneren er allerede i full sving med nye arrangement når vi snakker med henne. Det er rekeaften, og snart følger adventsstund, sier hun og sier at hun ikke hadde forventet å få prisen. Det var en stor overraskelse! Grønli har engasjert seg i å bevare og skape liv i miljøhuset som borettslaget eier, og leder Terje Bye ønsket å gjøre stas på henne etter mange års innsats. Disse ble nominert i gruppe A boligselskap: Othilienborg borettslag (vinner) Hertugen borettslag Devlebukta borettslag Disse ble nominert i gruppe B for privat initiativ/egeninnsats: Aud Jorid Grønli, Bromstadenga borettslag (vinner) Joar Ølmheim, Birkehaug borettslag Odd Sakshaug, Borettslaget Anton Bergs Terrasse

16 TOBBs annonse i Adresseavisen itobb nr Torbjørn Sotberg er TOBBs nye administrerende direktør. BOLIGMANGEL ETTER BRANNEN PÅ KATTEM! Der det er HJERTE- ROM Klar for TOBB Torbjørn Sotberg, 53 år Opprinnelig fra Beitstad i Nord-Trøndelag. Utdannet sivilingeniør ved NTH. Han kommer til TOBB fra stillingen som divisjonsdirektør i FORCE Technology, et selskap som ivaretar sikker og effektiv drift av olje- og gassinstallasjoner. Han har også jobbet i forskningsstiftelsen SINTEF. 30 Følg oss på Facebook! er det HUS- ROM KAN DU HJELPE? Mange ble husløse etter brannen på Kattem. Har du, eller kjenner du noen som har, en bolig som kan leies ut? Det er behov for både store og små boliger. Ta kontakt med TOBB på tlf TRONDHEIM OG OMEGN BOLIGBYGGELAG, PB Sluppen, 7005 Trondheim Besøksadresse: Krambugata 1, 7011 Trondheim Tlf.: , e-post: Aller først må vi spørre hva det var som trigget ham til å si ja til denne jobben? Det spørsmålet har jeg fått en del ganger nå, sier Torbjørn Sotberg over en kopp kaffe. Etter over 20 år i samme bransje og firma overrasket han mange ved å si opp. Olje- og gassektoren har vært hans arbeidsplass i over 20 år, ei næring byggingeniøren fra NTH orienterte seg tidlig mot da han så hvilken vei denne bransjen tok. At jeg nå velger å forlate det feltet og en jobb som divisjonsdirektør i FORCE Technology (et selskap som ivaretar sikker og effektiv drift av olje- og gassinstallasjoner) når jeg har passert femti er kanskje ikke så rart. Jeg har vært med på både opp- og nedturer i denne bransjen, og er i en fase i livet der jeg ønsker å prøve noe nytt og annet. TOBBs nye administrerende direktør har «selvsagt» bodd i borettslag. Da barna var små bodde vi i en tre-roms på Kattem, og med skogen, ski-løypa og gangvei til skolen rett utenfor døra var det et perfekt område å bo på den tiden. Etter hvert flyttet familien til Tiller i enebolig, hvor de fremdeles bor og trives. Meningsfullt Vi synes jo at det vi gjør i FORCE Technology er viktige greier, men det er svært lite synlig for andre enn vi som jobber med dette. I TOBB er det mulig å være med å skape verdier som er viktig for en helt annen gruppe mennesker og som er langt mer synlig i Trondheim. Torbjørn Sotberg har hatt lederfunksjoner gjennom de siste årene. Å lede en organisasjon er ingen ny situasjon for meg, men det er derimot boligutvikling, sier han. Men jeg har en kompetent organisasjon i ryggen og er trygg på at vi skal få til noe sammen. Han ser frem til å bli bedre kjent med organisasjonen og vil naturlig nok bruke den første tiden på dette. Som leder har han stor takhøyde, og er åpen for diskusjoner og forslag. Men har vi besluttet noe, så går vi for det. Det går godt an å være uenig med meg uten at det får konsekvenser, påpeker han. Ja takk begge deler TOBB er en organisasjon som er drivende dyktig på forvaltning og drift av borettslag. Det skal vi fortsette med å være, men vi henger altså etter med å bygge nytt og i fortsettelsen må vi gjøre begge deler. Han påpeker at endringsprosesser ikke er skummelt, som mange kanskje synes. De er derimot nødvendig for å lykkes med å komme videre. Har vi ikke fokus på endring så stopper utviklingen opp. Men det er ikke snakk om store endringer, både veksten og økonomien er god, men en viss justering av kursen blir det nok, sier han. Han ser frem til å se nærmere på TOBBs identitet og målsetning i tiden som kommer. En organisasjon som TOBB må ha en klar og tydelig retning. TOBBs store styrke er den lokale forankringen, her har vi en unik posisjon i Midt- Norge. Dette er noe vi bør bruke mer. Mitt mål blir å finne partnerskap for god og miljøvennlig boligbygging i dag tar det alt for lang tid, og tid driver kostnader. Raskere boligbygging Fra olje og gassindustrien henter han begrepet «Fast Track», et system som gjør det mulig å kjøre prosjektene raskere enn forutsatt. Han har en ambisjon om å få med kommunale etater på en raskere takt når det kommer til å planlegge, og bygge nye boliger. Da sparer vi også penger, og det er ikke minst sosialt gunstig å holde prisene nede, noe som vil være et viktig element for TOBB. Det er jo et paradoks at det prosjekteres og bygges høyteknologisk kompliserte konstruksjoner off-shore raskere enn tradisjonelle bygg kan settes opp på land. Slik Sotberg ser det er TOBB den aktøren i Midt-Norge som kan være med å påvirke dette. Ordfører Rita Ottervik kan med andre ord forberede seg på besøk allerede. Jeg liker å skape resultater, så jeg gleder meg til å oppnå noe sammen med TOBB, sier Torbjørn Sotberg. 31

17 Faksimile Adresseavisen

18 Faksimile Adresseavisen FORSIDEN / ØKONOMI / TOBB-LEILIGHETENE STIGER MEST I PRIS PUBLISERT: 30 MARS :02 SIST OPPDATERT: 19 JUNI :54 BØRGE SVED 19 FOTO: LARS GISNÅS Tobb-leilighetene stiger mest i pris For første gang har borettslagsleilighetene passert kroner per kvadratmeter. Tall fra Trondheim og omegn boligbyggelag (Tobb) viser at prisveksten per kvadratmeter på Tobb-leilighetene økte med 2,1 prosent i mars. Tradisjonelt har borettslagsleiligheter hatt en litt svakere prisutvikling i boligmarkedet enn selveierleiligheter, men dette stemmer ikke for mars måned. Prisene på selveierleiligheter i byen steg nemlig med bare én prosent, målt etter kvadratmeterpris, viser Eiendomsmeglerforbundets statistikk. - Det er en stor etterspørsel etter borettslagsleiligheter i byen. Jeg tror omdømmet til borettslagsmodellen har rettet seg litt opp etter at ordninger med blant annet lavinnskudd var med på å dra ned omdømmet, sier konstituert administrerende direktør i Tobb, Torkil Iversen til adressa.no. FOTO: LARS GISNÅS Økonomi Eurolandene godkjente redningspakke til Kypros Finansministrene i eurolandene har godkjent en ny og revidert redningspakke til Kypros, bekrefter eurogruppens leder Jeroen Dijsselbloem. Les mer Skal boligprisene opp eller ned? Sjekk hva våre eksperter spår, og si hva du tror. Les mer Justerer opp forventningene Da adressa.no snakket med Tobb-direktøren i januar, spådde han en prisvekst på mellom sju og åtte prosent for Tobbs leiligheter i Prisstigningen så langt i år gjør at Iversen nå justerer opp antakelsene. - Våre leiligheter har steget med 3,4 prosent i løpet av første kvartal. Det er mer enn jeg hadde regnet med. Forutsatt at renta holder seg noenlunde som den er nå, tror jeg den endelige prisstigningen i år kan havne oppunder ti prosent, sier han. Fortsatt billigere Ser man på prisdifferansen mellom selveierleiligheter og Tobbs leiligheter, er denne fortsatt klart høyere for førstnevnte. Gjennomsnittsprisen per kvadratmeter for en selveierleilighet i Trondheim var ved utgangen av mars på kroner. Gjennomsnittsprisen for Tobbs leiligheter på samme tidspunkt er kroner. Selveierleilighetene opplevde også en formidabel prisstigning i januar i år. Den samlede prisstigningen på selveierleilighetene så langt i år har vært på hele seks prosent, viser Eiendomsmeglerforbundets statistikk. - Driver opp leieprisene FOTO: TOBB ANNONSE Den kraftige prisutviklingen generelt i markedet, er ifølge Tobb-direktøren et tegn på at Finanstilsynets innføring av kravet til 15 prosent egenkapital ved opptak av boliglån er feilslått. - Etterspørselsiden er fortsatt mye større enn tilbudssiden og boligmarkedet er magert. Vi tror mange kommer kravet i møte ved at foreldre skaffer til veie egenkapitalen, sier Iversen. ANNONSE - På sikt kan dette skape et sosialt skille i boligmarkedet. Det er også med på å drive prisene i leiemarkedet opp, ved at personer som opprinnelig kan håndtere et boliglån, men mangler egenkapital, blir tvunget til å leie, legger han til. Byttet by med bygd Kan kjøpe drømmehus til to millioner kroner. Les mer Fortjent smekk til bankene Høyesteretts avgjørelse i Røeggen-saken er en beskjed til bankene om at de må oppføre seg ordentlig i møte med kundene. Leder Lønnsfest for topplederne Konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN fikk seks millioner kroner i lønn og andre ytelser i fjor. Les mer «Godt utenfor min komfortsone» Storeier Kjell Inge Røkke mener Det norske gambler med asiatisk verft. Les mer Røkke vil gi bort aksjer til «allmennyttige formål» Aker-eier Kjell Inge Røkke skriver i et brev at hans barn vil få aksjer når de fyller 30. Men det meste skal gå til en stiftelse. Les mer

19 Faksimile Adresseavisen Faksimile Adresseavisen

20 Faksimile Adresseavisen

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSBERETNING 2003. Utdrag

ÅRSBERETNING 2003. Utdrag ÅRSBERETNING 2003 E n h e t o g m a n g f o l d Utdrag STYRETS BERETNING Trondheim og Omegn Boligbyggelag, med forretningskontor i Trondheim, er et andelslag med vekslende antall andelseiere og vekslende

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer