Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo"

Transkript

1 Til: Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo SAKSPAPIRER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 24. Oktober 2013 Tid: 17:00 Sted: BI Nydalen auditorium B1-020 AGENDA: S13-13 Godkjenning av innkalling og dagsorden S14-13 Valg av ordstyrer, bisitter, referent, tellekorps og protokollunderskrivere S15-13 Godkjenning av generalforsamlingsprotokoll S16-13 Orientering fra Ledelsen S17-13 Styrets beretning S18-13 Godkjenning av Budsjett for 2014 S19-13 Økonomisk beretning S20-13 Endringsforslag til SBIOs vedtekter S21-13 Norsk Studentorganisasjon (NSO) S22-13 Valg av SBIO-ledelsen S23-13 Valg av studentrepresentanter til SBIO-styret S24-13 Valg av vararepresentanter til SBIO-styret S25-13 Valg av representanter til Kontrollkomité S26-13 Valg av representanter til Velferdstinget S27-13 Valg av vararepresentanter til Velferdstinget S28-13 Eventuelt Med vennlig hilsen, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Veronica Kristensen Styreleder SBIO Telefon: E-post: Adresse: Studentforening BI Oslo, Handelshøyskolen BI Oslo, Oslo Webside: Organisasjonsnummer:

2 SBIO Generalforsamling "#$%&'%()*$+,- Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: Org: Fax: Kto: Web: "#$%#$&'()*+,,-,./0-,,)/11-,.'.(/.2'3(+,.'/*)'0$1220'133124$'13$5)6'7&8 "##$%&&'#()(*%(+),*-#()*$.-##-++&'$*-/),-&'((-,0 Med vennlig hilsen, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Veronica Kristensen Styreleder SBIO Telefon: E-post:

3 SBIO Generalforsamling "#$%&'%()*$+,- Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: Org: Fax: Kto: Web: "#4%#$5/1./0'3( :+3+, )'3;2'. ;3'6')'11<,(+32) '/*)'0$1220'133124$'13$5)6'7&8$ A+11+)'3;2>8'%9,'#:;)(<-:'&'-<)&&-22=>&?, Med vennlig hilsen, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Veronica Kristensen Styreleder SBIO Telefon: E-post:

4 SBIO Generalforsamling "#$%&'%()*$+,- Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: Org: Fax: Kto: Web: "#C%#$&'()*+,,-,./0.+,+3/1:'32/D1-,.2;3'6')'11 E$FGCFEG#$ =-J-*&%(2K,)2)$)&&0B-#-,%&/),+%I&'#(-#)KK/),*,-+2'&HI-&*-'##I'#*,-+$,'J-/-'&)(&'(#-#*-J'% -LK)+20.'/*)'0$1220'133124$'13$5)6'7&8$ 8,)2)$)&&-#()*$.-##-++&'$*-#/),-&'((-,0 Med vennlig hilsen, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Veronica Kristensen Styreleder SBIO Telefon: E-post:

5 =2T,-&-*-,3-,)#':%U,'+2-#+-# 1%,2'#3)#*%&4+2-,*%& 6'&+1%,2'#7((- H+16/)+,(+> I-,*+3> %?/JK+1'3':?<2-,+22 L(D-,-263/6-', %?/JK+1'3':"K-;;-,. M/,/.+D+,6 %N-+,('D2D+.1-,. %N,63+;+,O32)/; %P-,/,2 %Q,6+3,/2*',/1M/3)+(2:O3-,. %R'<3,/1-26-)) %S<16<3'.I+(+12+ %M/3)+(2:O3-,. %M/3)+(2)'DD<,-)/2*', %B3'.S'DD<,-)/2*',21+(+12+ %"-0-1O)','D-T?/JK+1'3U %5/3+K/,(+121+(+12+ %V)','D-'.L(D-,-263/2*', %V)','D-'.P'33+6,-,.2*<2 %V)','D-'.QA %&3/(</6+"6<(+,62"'J-+67 %I+/(+32K-;/,(=3./,-2/6-',/1 B27JK'1'.7 %"63/6+.-JM/3)+6-,. %"-0-1O)','D-TD/26+3U W60/1.> %LX<-1/ %"?Q=L6K1+6-J2?/2)+69/11 %I-',2I/J3'22+ %M-(/2YK++31+/(-,. %"6/<3+,NZ63+D+ %"?Q=L6K1+6-J2[\,(9/11 %=<6(''3 %S/;-6/1-2D+<60/1.+6 %N-+,('D2<60/1.+6 %"K-;;-,.<60/1.+6 %?O32.3<;;+,L)6-+ %B3-0/6+NX<-67&3<;;+, %"6/36?Q %"?Q=L6K1+6-J26+,,-2 %"?Q=L6K1+6-J2?/2)+69/11 %"?Q=L6K1+6-J2P<62/1 B3'2*+)6'."6/9> %??I %P/((+3<11/, %]^3-,.21-02(/.+,+ %S'DD<,-)/2*',2/0(+1-,.+, %V)','D-.3<;;+, %Q,"L %"6<(+,6;'1-6-2)W60/1. %]^3-,.21-02<60/1.+6 %"?Q=L6K1+6-J2 %?WPP %"6<(+,6/)2*',+, %L-(6'B1/7 %S/33-+3+(/.+,+ %M/3)+(2/0(+1-,.+, P3/0^3+,(+> I-,*+3> %Q,,'0/6-',/,( N,63+;+,+<32K-; %P-,/,J-/1NJ','D-J2 W60/1.> %"?Q=L6K1+6-J2P'69/11 %"?Q=L6K1+6-J2Y3-J)+6 %[766+<60/1.+6 %B3-0/6+NX<-67&3<;;+, -"?Q=L6K1+6-J2&'1: %"/))+<2 %?QM" %M/)3'O)','D-2)W60/1. %"K/3+?Q B3'2*+)6'."6/9> MO6+3+:+3/6'3(-,^3"?Q=% &+,+3/1:'32/D1-,.

6 "/) H-2)<2*','.)',)1<2*', "G#%#$ &'()*+,,-,./0-,,)/11-,. '.(/.2'3(+,> P'321/.6-10+(6/)> B)*$.-##-++&'$*-#/),-&'((-,0 "#$%&'( )**'&++,*-.-$&-/.0$#*-.$'1#**#/2#$&''+&3&/1.*4 $ "GE%#$ 5/1./0'3( :+3+, )'3;2'. PO1.+,(+;+32',+3-,, > A+11+)'3;2>8-,#'&&-W-*-#A%++X8'%9,'#:;X3-(%,*G)// B3'6')'11<,(+32)3-0+3+><;,'+2)K;-<N#-#L<&%++-#+L&-*-, =9"DX6'-&+G%#+-(H,*Y4$)#)I'%#+J%,&'(=9"D P'321/.6-10+(6/)> D,*+2T,-,X5'+'22-,X,-/-,-#2X2-&&-$),K)( K,)2)$)&&N#*-,+$,'J-,-()*$.-##-+';-#;)&*2'&/,-I&%(2 '##+2'&&'#(0 "#$%&'( 50$/%60#078,/,%%#070#9#0#*%7%#++#'.0:/.- :0.%.'.++;*$#0/'0,2#0#-.$'1#**#/2#$&''+&3&/1.*, <#*<.+$%,+90#3+&-%,**/%,++,*-4 "G$%#$ &'()*+,,-,./0.+,+3/1:'32/D1-,.2;3'6')'11 ECF#GFEG#E P'321/.6-15+(6/)> 8,)2)$)&&-#()*$.-##-++&'$*-#/),-&'((-,0 "#$%&'( $#*9.0#+,--#02#$&''+&3&/1.* "G4%#$ =3-+,6+3-,.:3/I+(+12+, D,'-#2-,'#(-#-J%,J-*&%(2+%$+K%K',-#-)(5&-(.-##)I(H22%J F-*-&+-#'I?2-20 "#(-#+K?,+IH&5&-+2'&2'+%&-#0 9)2)*73:%*07;3124)2$'%&$3)6)30)20$%*1)2')*124$'13$)'')**)'2124#$$ $ "GC%#$ " ,-,. D,'-#2-,'#(-#J%,J-*&%(2+%$+K%K',-#-)(5&-(.-##)I(H22%J =2T,-&-*-,3-,)#':%U,'+2-#+-#0 "#(-#+K?,+IH&5&-+2'&2'+%&-#0 9)2)*73:%*07;3124)2$'%&$0'/*)'0$%*1)2')*124$'13$)'')**)'2124#$$ "G_%#$ N,(3-,.2:'321/."?Q=2 5+(6+)6+3 $ #F P'321/.+6/,.\3`$F4ab"?Q=c3+2D+(1+DbFN,(3-,./ ,-,.F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$

7 EF ,-,.F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ $F P'321/.+6/,.\3`4F#FEab5+1:+3(26-,.+6- "6<(+,62/D2)-;,/(+,-=21''.L)+32K<2T"Q=UbF <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ 4F P'321/.+6/,.\3`dF4ab"?Q=%2673+6:<,.+3+32'D.+,+3/1:'32/D1-,.:'3:O1.+,(+/)2*+2+12)/;+3bF"637)+?Q??F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ CF P'321/.+6/,.\3`#GF4ab=0+3'3(,+(+ /,20/32'D3\(+3bFN,(3-,./0'3(17(+,'.:'3D ,-,.+38'.+,) F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ _F P'321/.+6/,.\3`#GF_abT<,(+3"?Q=%1+(+12+,UbF N,(3-,.21-)/6'3-+,6+3-,.'D"?Q=0-3)2'DK+68 O)','D-2) ,.'.3+2<16/6<60-)1-,.6-1.+,+3/1:'32/D1-,.'.2\2)/1:' ;\+,.+12)F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ df P'321/.+6/,.\3`##F4abI-,*+1+(+3DO6+3bFN,(3-,.21-) /61-,*+1+(+3+2'D-))+2,/)) :'326\3]'32)+3 :3-6/66:3/\(+16/;\1-,*+1+(+3DO6+8D+, /,20/31-.:'3\2)/::+26+(:'363+(+3:3/+.+61-,*+2673+F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ ef P'321/.+6/,.\3`4F#ab=3./,-2/2*',2)/36bFN,(3-,.- '3(17(+,' ;\/6'3./,-2/2*',2)/36+62)/1 ';;(/ K0+3&+,+3/1:'32/D1-,. <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ ># P'321/.+6/,.\3`CFEab&+,+3/1:'32/D1-,.+, 9+K/,(1+3:O1.+,(+2/)+3bFN,(3-,.-'3(17(+,'.$

8 #GF 2;+2-:-2+3-,./0+,)+16+;<,)6+3F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ $ ##F P'321/.+6/,.\3`_FEabB+32',0/1.-"?Q=% &+,+3/1:'32/D1-,.bFN,(3-,.21-)/60+()<,+,)/,(-(/6)/, 0/1.+62)*+0+(/))1/D/2*',F =%*0374$1&&)$5)6'7''#$ $ #EF P'321/.+6/,.\3`_F$ab5'6+3-,.0+(;+32',0/1.bN,(3-,. 21-)/60+()<,+,)/,(-(/6)/,0/1.+62)*+0+(/))1/D/2*',F =%*0374$1&&)$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`dFEab=;;./0+3bFN,(-,.21-)/6"?Q=% \ ,-,.2)/10^3+6-1.*+,.+1-.;\9\(+,'32)'. +,.+12)F $ <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`dF$ab"?Q=% <(+,63+;3+2+,6/, :O1.+,(+>bFN,(3-,.21-)/6"[]L"'.?Q??:*+3, "6<(Y',2<16F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`eF$%b"/DD+,2+6,-,.'.:<,)2*',26-(bF N,(3-,.21-)/6E;+32',+3-)',63'11)'D-6f+,)/,0^3+ +)26+3,+F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`gFE%b=;;./0+3bFA-11+..;\21<66+,/0 ;/3/.3/:+,F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`gF$ab"/DD+,2+6,-,.'.:<,)2*',26-(bF A-11+..'D/60/1.)'D-6f+,K/3/,20/3:'3\ )26+3,3+;3+2+,6/,6+3F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`##Fgab"+D ,-,.bF";+2-:-2+3-,. /0-,,1+0+3-,.2:3-26:'32+D ,-,.F $ <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#

9 B.-##)I(%#(%J,-(#+$%K-2J-*6'-&+F0G%#+-(H,*KHI?2-20 "Ge%#$ Q,,:O3+,7+'3(+,+3- "?Q= W),+&%()IH'##/?,-#T-),*-#-,%J<;,'+2)K;-<N#-#L<&%++-#+04#+$-,H;% 2'2&-,'/),I%JZ*T,Z+)I$%#2'&*-&-+K-,+)#-,+)I;%,+K-+'-&2N2I-,$-2+-(0 ()++-&'(-5'##-XIN#2,-$)%&%X+J%,2-;%#-0 =2'&&-++K?,+IH&I-*;J),*%#*-2+$%&K%++-'##I-*,'**-,%J6T*%&-#)( >,-+I-*&-I=9"D0 4#+$-,'$$-N#*-,(,%J-*--$+'+2-,-#*-2'22&-#-XI-#?#+$-,*T,-2I-,+)I -#2'&&-((+2'22-&0 =7'')0$124)2$5)6'7&$1$07&)2B$;)2$0&73$6722)0$)'$;)*$&%2&*)')$:%*0374$031&$7'$ "Gg%#$ ]'32) "6<(+,6'3./,-2/2*', T]"=U D,*+2T,-,&-((-,/,-I/),+&%()I%2*-##-+%$-#$,-J-,;?T-+2-/&-,2%&&0 "#(-#'##+'(-&+-,0 D)'')$(31*$5)6'7''$5)6$7&&37;70A%2$ F-*-&+-#&-((-,/,%I+%$-#)I=9"D+$%&I-&*-+-('##'6),+$ =2N*-#2),(%#'+%+.)#J\U%'%1%,'-V)++-&%#*0 =2T,-2+'##+2'&&'#(2'&+%$-#-,%2*--,#-(%2'J-2'&%2=9"DI-&*-,+-('## '6=D0W?&-,*-'$$-;%,#)$'#/),I%+.)#2'&H$N##-2%-#%J(.?,-&+-KH #HJ>,-#*-2'*+KN#$20A&2+H'$$-(,N##&-((-#*-'I)26=DXI-#-, N+'$,-KH$)#+-$J-#+-#-/),=9"DJ-*HI-&*-+-('##0=2T,-2I-#-, )(+H%2&-*-,#-'*-/),+$.-&&'(-+2T,-#-+$N&&-;%22I-,'#/),I%+.)#KH /),;H#*X)(2'*2'&H&-+-+-()KKKH+%$-#0 U)II-,'##+K'&&/,%+%&-#+)I+2?22-,+2T,-2+'##+2'&&'#(X)(-#*-& +K?,+IH&%#(06=D+)II-,-&&-,I'#*,-5&',5-+J%,2%J&-*-&+-#)(,-K,-+-#2%#2/,%6=D0 D(+H'##+K'&&/,%+%&-#)I%2-2I-*&-I+$%K'6=D$N#$%#;%K)+'2'J- $)#+-$J-#+-,X)(%2*-2'$$-J'&$)+2-=9"D#)-HI-&*-+-('## -22-,+)I=9"D%&&-,-*-5-2%&-,+2N*-#2+$'K#%*-#%J('/2-#/), I-*&-I+$%K'6=D07#$-&2-I-#-,%2=9"DJ'&$N##-;%+2?,,- KHJ',$#'#(+$,%/2'-#N#(),(%#'+%+.)#X)(%2*-2*-,/),J'&J>,-+I%,2H I-&*-+-('##+H2'*&'(+)IIN&'(0 1T-/),+$.-&&'(-I-#'#(-,'+%&-#X;J),IT-(H,KHI%#(&-#*- '#/),I%+.)#XI-#)(+H#)-#+)I+2'&&-,+K?,+IH&J-*)I=9"D)(6=D ;%,+%II-K)&'2'+$-IH&+-2#'#(0 =$,'/2&'(J)2-,'#(0 ROP+2-II-,%J('220 U,-J-,]O+2-II-,/),J-*2%$C;?T-+2-/&-,2%&&E0 ]Q+2-II-,/),J-*2%$-20 G.0/+&-,''#2#$%&%%4 "#G%#$ 5/1./0 26<(+,63+;3+2+,6/, "?Q=% "#(-#'##+2'&&'#(/,%J%&($)I'2--#0"#(-#$%#*'*%2-,'+%&-#0 "#$%&'(52#0/#*$#/%,++,*1#+#$#03H%# $#$ "##%#$ 5/1./0 0/3/3+;3+2+,6/,66-1 "?Q=% "#(-#$%#*'*%2-,0"#(-#'##+2'&&'#(/,%J%&($)I'2--#0"#(-#$%#*'*%2-,' +%&-#0 "#$%&'(52#0/#*$#/%,++,*1#+#$#03H%#

10 "#E%#$ 5/1./0 3+;3+2+,6/, S',63'11)'D-6f "#$%#$ 5/1./0 3+;3+2+,6/, /1.)'D-6f "#$%#$ "#(-#$%#*'*%2-,0"#(-#'##+2'&&'#(/,%J%&($)I'2--#0"#(-#$%#*'*%2-,'+%&-#0 "#$%&'(52#0/#*$#/%,++,*1#+#$#03H%# M;)I%+9),(--#+2-II'('##+2'&2+)I,-K,-+-#2%#2%J3U0 <;,'+2)//-,=%K'-#^%XF-#-1?&&X1%,'-['+;'#(2)#X7,&-#*=?,5T_);%#+-# +2'&&-,2'&(.-#J%&(0 "#$%&'(I<.3&/J.0-#K<0,/%.99#0L&:,#*M&7N#*#OH++7O&0,#P,/<,*-%.*.- Q0+#*$LH086R.<&*/#*2&+-%%,+0#:0#/#*%&*%#0%,+2&+-'.3,%S#* U%I'&&%3)&&NI5-#$-+I)2&-*'(+2'&&'#(+)I,-K,-+-#2%#2'J%&($)I'2`0 <)6'7''$7'$E7;1337$<%33C;$:F*$0'133)$01''$&726167'C*#$ "#$%&'(T&3,++&".++;32&+-%%,+0#:0#/#*%&*%#0%,+2&+-'.3,%S#* N0+,6<+16 aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa <;,'+2)K;-<N#-#L<&%++-#+ 6'-&+G%#+-(H,* V-/-,-#2 aaaaaaaaaaaa 6'&+1%,2'#7((- $

11 SBIO Generalforsamling "#$%&'%()*$+,- Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: Org: Fax: Kto: Web: "#_%#$=3-+,6+3-,.:3/I+(+12+, =-J-*&%(2+$,'/2&'(),'-#2-,'#(0F-*-&+-#J'&)(+H;)&*-IN#2&'(),'-#2-,'#(X+%I2+J%,-KH+K?,+IH& /,%B-#-,%&/),+%I&'#(-#0 L66/JK+(-2/h3-66+,'3-+,6/6-',:3'D6K+"?Q=%D/,/.+D+,66+/D89'6K-,]'3h+.-/,/,( N,.1-2KFAK+'3/1'3-+,6/6-',/66K+&+,+3/1L22+D917h-119+K+1(-,]'3h+.-/,',17F.'/*)'0$1220'133124$'13$5)6'7&8$ B-#-,%&/),+%I&'#(-#2)$),'-#2-,'#(-#2'&-22-,,-2#'#(0 Med vennlig hilsen, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Veronica Kristensen Styreleder SBIO Telefon: E-post:

12 =3-+,6+3-,.1+(+3%L,,+66+"':-+&/ , N,(3-,.+3-1+(+12+, B,N##-2'#2-,#-N2/),*,'#(-,J%&(2-&-*-,X<;,'+2)K;-XH2,-$$-+-('I'*2-#%J+-K2-I5-,0_-(;%, 2%22)J-,&-*-,J-,J-2XJ-*+'*-#%JJ-,J-2+)I&'#.-%#+J%,&'(0 722-,(-#-,%&/),+%I&'#(-#'I%'/)$N+-,2-&-*-&+-#KHH&-+-2'&)((.-##)I/?,-+%I2&'(--$+%I-#-,0".N#';%**-J'/),/?,+2-(%#(-#/-&&-++)II-,%J+&N2#'#(/),%&&-I-*&-*-,J-,J'=9"DXI-*+2), +N$+-++0G-,;%**-J'#)-#N)//'+'-&&-$H,'#(-,X+%I22%&-,)(&-$-,0"+%I%,5-'*I-*9";%**-J')(+H (,%2'+$'#))(/-+2KHF%b)/?,+2N*-#2-#-2)$+)II-,/-,'-0 ='+2-N$-#%J.N#';%**-J'K&%#&-(('#(+*%(-,X;J),J'('$$'(.-##)I;?+2+-I-+2-,-2)(&%(-2-#K&%# )J-,;J%+)I+$N&&-(.?, ,-#IH#-*I-*+)II-,/-,'-J%,J'KHK&%++R0%N(N+20M'*-#/,-I2'&+2N*'-+2%,25,N$2-J'KHH $)II-'##',N2'#-,'(.-#X2?II-5)$+$%K)(/),5-,-*-)++KHH2%'I)2#T-+2N*-#2-,)( W%**-,N&&%#0F-*-&+-#+#%$$-2)I=9"DKH'II%2,'$N&-,'#(-#-2'&5H*-I%+2-,L)( 5%:;-&),+2N*-#2-,X+%I2-c:;%#(-+2N*-#2-,0 P/((+3<11/, F-*-&+-#J%,2'&+2-*-N#*-,%&&-%,,%#(-I-#2-#-2'&W%**-,N&&%#X)(;%**-:,-bJ%$2-,KHd %,,%#(-I-#2-,03';.%&K)(+H=2N*-#2K%,2#-,I-*H*-&-N2K?&+-,)(J%##2'&+2N*-#2-#-0 Oe0%N(N+2YV-$,N22-,'#(+*%(-# f0+-k2-i5-,y3%&(2),()(*-5%22 S0+-K2-I5-,YA'*2)8&%T OPLOe0+-K2-I5-,YU%,,'-,-*%(-#- A&&-%,,%#(-I-#2-#-;%,5&'22(.-##)I/?,2KH-#J-&*'(5,%IH2-0g2J%&(X+2%5)(K,)+.-$2;%,*-##- ;?+2-#;%22-2;?T2+?$-,2%&&0 "O),/('D26O66+:3/5+1:+3(26-,.+6

13 <;,'+2)K;-X6'-&+)(U%'%;%,+-#*2'##+?$#%*)I+2?22-2'&3-&/-,*+2'#(-20g2/%&&-2%J+?$#%*-#J'&5&' ),'-#2-,2)IKH(-#-,%&/),+%I&'#(-#0 S/33-+3+:'3<D W,'+2/),HI-&*-'##/%(&'(-%,,%#(-I-#2-,/),JH,+-I-+2-,-2J%,OQ0+-K2-I5-,0U%,,'-,-/),NI;%, (H22'(.-##)I%&&-%$2'J'2-2-#-X+J%,J'&5&'('222'&*-N&'$-+2T,-#-'=9"D+H/),2*-2-,$&%,-,2I-*,)I5))$'#(03'+-,)(+H%2/&-,-%J%,,%#(-I-#2-#-K%++-,'##KHU,)%X)(;HK-,KH%2*-25&', K)KN&>,2H;%/%(&'(-%$2'J'2-2-,$)I5'#-,2I-*+)+'%&2KHU,)%/,-I)J-,0 H%91'))+,iS3'/ [-2)+'+2-N$-#-'%N(N+2;%**-J'-##%J#-$)#$N,,%#+-2'&*-##T-+2N*-#2$%/--#C+)I*-25&-$%&2 *%E0=2T,-&-*-,'=9"DX3-,)#':%U,'+2-#+-#X)(.-(('$$'(.-##)I/),+&%(-#-)(+-#*2-'##JH,- /%J),'22-,2'&-#%#+%22KH9"+)I+$N&&-K&N$$-N2#%J#+%II-#I-*)++03'-#*2-KH#%J#-2U,)%X -#$-&2)((,-'2X*%*-2N%#+-22-,*-2+2N*-#2-#-$)II-,2'&H$%&&-*-20[-22--,-#&'2-#+-'-,/), )++X*%-#$-&2-'+2T,'#(+(,NKK-#2'&[L5&)$$-#J%,'I)2%2*-2+$N&&-J>,--#$,)0 W&T22'#(2'&[L5&)$$-#;%,2%22IT-2'**-##-;?+2-#X&-*-&+-#;%,.)55-2'#2-#+'J2I-**-22-(.-##)I +-K2-I5-,)(/,-I2'&*%(+*%2)0W?,J'2)$+)II-,/-,'-J%,IT-KHK&%++XI-#+H-,*-2)(+HIT- +)I*N$$-,)KK#H,/&T22'#(-##>,I-,+-(0A&2/,%*,'/2+%J2%&-,2'&I?5&-,)(HK#'#(+2'*-,KHU,)%;%, 5&'22*'+$N2-,20 9gWWJ'&.)55-KHU,)%/,%I%#*%(2'&2),+*%(X+%II-#I-**%(&'(&-*-,+)I-,%#+%22%J7N,-+20[-2 J'&5&'+%&(%J?&)(J'#2'&,'I-&'(-K,'+-,0hK#'#(+2'*-,-,ReLOdX+)IJ'-,J-&*'(/),#?T*I-*0M'*-# /,-I)J-,J'&J>,--#K,?J'#(%J;J),*%#2'#(/N#(-,-,0=9"D7J-#2+J'&+2H/),'##I-&*'#()( $)),*'#-,'#(%J%,,%#(-I-#2-,KHU,)%0M%#$-#-,%2%$2'J'2-2-#-KHU,)%+$%&J>,- &%J2-,+$-&+%,,%#(-I-#2-,X+)I+$%&J>,-/),%&&-0 3';%,)(+H/H22-2#T22)(+2?,,-&%(-,X)(J'-,+#%,2/-,*'(-I-*H,T**-)++N2%J*-2(%I&-0 [-##-),'-#2-,'#(-#5&',+$,-J-2/?,J';%,/&T22-2'##'*-2#T-)I,H*-2X+H-#)KK*%2-,'#()I ;J),*%#2'#(;%,(H22+'*-#J';%,/&T22-2'##J'&5&'('22IN#2&'(KH(-#-,%&/),+%I&'#(-#0 W,-I)J-,J'&J'/)$N+-,-KHH('-#()*)J-,&%KK'#(2'&*-##T-&-*-&+-#X+H*--,$&%,-2'&H2%)J-, +2%/-22K'##-#QR0QR0OQRd0

14 =3-+,6+3-,.:3/O)','D-/,20/ (+12+, A-1"?Q=&+,+3/1:'32/D1-,. J\6'-&+G%#+-(H,* [/10\323+.,2)/;EG#$ [-2J'&N#*-,(-#-,%&/),+%I&'#(-#),'-#2-,-+)I;%&JH,+,-+N&2%2-2OQRP0722-,+)I=9"D)I+-22-,/), )J-,f16DU-,J',-J'+.)#+K&'$2'(-X=9"D+%I%,5-'*-,I-*1B",-J'+.)#)('#2-,'I,-J'+.)#J'&/),-2%+ I-*'))$2)5-,0?<(2*+66EG#4 G-&H,+5N*+.-22-,/),=9"DJ'&K,-+-#2-,-+KH(-#-,%&/),+%I&'#(-#/),J-*2%$0W)$N+J-*N2%,5-'*-&+-# %J5N*+.-22-,/),OQRd;%,J>,2N2J'$&'#(-#'$)+2#%*-#-J-*-#$-&2-N2J%&(X+%I2H ,-%&'+2'+$ 5'&*-%J*,'/2+5N* _-(;%,)(+H;%22()**'%&)(I-*-#$-&2-N2J%&(;J),.-(;%,+-225-;)J-2 /),'##+K'&&X*-22-;%,;.N&K-2J-&*'(-22-,+)IN2J%&(-#-+-&JJ-2;J'&$-%$2'J'2-2-,*-K&%#&-((-,*-2 $)II-#*-+-I-+2-,-20W?&(-5,-J2'&5N*+.-22-,N2,-*-,#>,I-,-)IK,)+-++-#)(&'((-,J-*&%(2' +%$+*)$NI-#2-#-+%II-#I-*5N*+.-22-,0 V)','D-.3<;;+, =2%5+/N#$+.)#-#;%**-N#*-,,-$,N22-,'#(-#'+2%,2-#%J+-I-+2-,-2Ri+?$#%*-,0[-22--,-2()*2 +?$-,2%&&0"/),,'(-+-I-+2-,5&-*-2+-#*2N2-#-J%&N-,'#(2'&&'#.-/),-#'#(-#-)I*-,-+/),;)&*2'&?$)#)I'(,NKK-#X*-22-J-*)I*-;%**-.-J#&'($)#2%$2)()I*-##-J%,)K2'I%&0V-+N&2%2-2J%, J%,'-,-#*-2'&5%$-I-&*'#(-,)(+)I5&',2%22-22-,,-2#'#(0[-2J'&+-#*-+N2+%II--J%&N-,'#(' +&N22-#%J;?+2+-I-+2-,-2/),H+-N2J'$&'#(-#0 "6/6<2'.%';;(/6+3-,. =?$#%*/),*,'/2++2?22-/,%3-&/-,*+2'#(-2'D+&))(A$-,+;N+-,+-#*2'##2'&5-;%#*&'#(;J),-#*-&'(,-+N&2%2J-*2%+KH2'&*-&'#(+I?2-2Rd0D$2)5-,0=9"D;%,&-J-,2'##-#(,N#*'(+?$#%**-,/)$N+-2KH /),$&%,'#(-#KH*-#?$)#)I'+$-+2,N$2N,-#;%,J>,2J'$2'(0 - Gjennomført økonomikurs Jevnlig oppdatering med økonomiansvarlige - Søknadsnivået til økonomisk støtte er bra 6T2'&(%#(/),?$)#)I'%#+J%,&'(-2'&,-(#+$%K)(<V1 "/?,+2-+-I-+2-,J%,*-2J-*2%22%2#T?$)#)I'+$),(%#'+-,'#(+$N&&-'##/?,-+/),+2?,,-$)#2,)&&)( )KK/?&('#(/,%%#+J%,&'(-08,)+-++-#/),'##/?,'#(%J#T-2'&(%#(-,-,'+&N22/%+-#)(*-2J'&/,-I2'& +-I-+2-,+&N22(.-##)I/?,-+'#2-(,-,'#(%J+T+2-I-2I-*5%#$/),5'#*-&+-06>,I-,-),'-#2-,'#(-, +-#*-+N22'&?$)#)I'%#+J%,&'(-'/),5'#*-&+-I-*)KK&>,'#(0

15 W),*-&'#(+#?$$-&J'&5-,-(#-+)(N25-2%&-+2'&&'#.-/),-#'#(-,/?,.N&0W),*-&'#(+#?$$-&-#2%, N2(%#(+KN#$2'%#2%&&+2N*-#2-,J-*+2N*'-,-2#'#(-#0 P/((+3<11/, V-(#+$%K-2/),=9"D+'22+2?,+2-K,)+.-$2-,N#*-,/-,*'(+2'&&-&+-)(K,-+-#2-,-++)I-22'&&-((N#*-, (-#-,%&/),+%I&'#(-#0=%II-#&'$#-2I-*2'*&'(-,-H,-,H,-2+K,)+.-$2(.-##)I/?,2I-*()* $)+2#%*+$)#2,)&&)()KK/?&('#(0[-22-;%,,-+N&2-,2'-2,T**'(,-+N&2%20

16 ORIENTERING FRA MARKEDSANSVARLIG, EMIL GJERDE ENGEBRETSEN, I LEDELSEN TIL SBIO GENERALFORSAMLING 24. OKTOBER 2013 I denne orienteringen vil jeg redegjøre for mitt arbeid som Markedsansvarlig fra 1. mai 2013 og frem til 01. oktober Dette inkluderer gjennomgang av de områdene som har krevet mest av meg den siste perioden, status på samarbeidspartnere og stabsfunksjonene jeg har ansvaret for. Det vil og bli kortfattet oppsumert hva jeg tenker om gjøremål frem til Oppfølging av markedsansvarlige Har fortsatt etterstrebet å være så tilgjengelig så mulig, har innkalt til tre møter med markedsansvarlige, det første ble avlyst pga sykdom hos undertegnede. Det gjenstår to møter, hhv og Jeg håper dette kan være til glede og nytte for samtlige markedsansvarlige i SBIO. Jeg opplever at mange nye markedsansvarlige tar kontakt og lurer på ting som ofte står skrevet i f.eks linjeleksikonet. Har med bakgrunn i dette arrangert et minimøte med noen nye markedsansvarlige. Skal bearbeide dokumentene som jeg gjorde tilgjengelig i våres, slik at de er enklere å lese, både for norsk- og engelsktalende studenter. Karriereforum Det er gjennomført to møter etter sommeren var fristen for å melde inn arrangementer til våren Alle arrangementer som skal arrangeres til våren er nå fastsatt. Sekker til skolestart Sitat fra forrige orientering: I Februar startet prosessen med å bestille 3000 sekker, dette har vært en krevende oppgave,jeg håper resultatet blir bra, og de blir levert i tide. Det har vært en humpete vei og vært vanskelig å vite at jeg har tatt gode beslutninger, det finner vi ut i august. KPMG, SiO og BI skal ha logo trykket på dem. Sekkene skal bli delt ut så raskt som mulig etter Fadderullan. Nå er alle sekker delt ut, og et lite overskuddslager er lagt ut for salg i BIs webshop. Inntektene går uavkortet til Redd Barna. Utdelingen gikk så bra som den kunne. Pakkingen av innhold ble outsourcet for en rimelig penge til Nordpolen Industrier, som utførte oppdraget veldig bra. Næringslivsutvalget, Entøk og KL hjalp til med å stable de på paller, dette var til stor hjelp Av innhold i sekker kan jeg nevne Inside, informasjonsflyer, pennal fra BI Karriereservice, oversikt over bedriftspresentasjoner fra NU og tilbudskort fra TV2 Sumo. Neste år håper jeg Markedsavdelingen i SBIO blir mer innvolvert, i bestillingsprosessen og med å finne logo+innhold til sekkene, dette vil være viktig for finansieringen. Samarbeidspartnere KPMG - Hovedsamarbeidspartner Hatt en god dialog gjennom hele semesteret. DNB Avtale ble signert rett før sommerferien, i samarbeid med markedsansvarlig i Fadderullan, Espen Sunde, som var en sterk bidragsyter til at denne ble realisert. Avtalen innebærer stands, diverse logoeksponering samt et arrangement i den nye Kroa, der de skal holde foredrag om et forbrukerrelatert tema. SiO Grei dialog. De har avtalte dager de står på stand. Forhandling av ny avtale skal påbegynnes november.

17 Finansforbundet Har anbefalt dem å knytte kontakt med mer relevante linjeforeninger. Dagens Næringsliv Ny avtale på tre år, med automatisk fornyelse, ble tegnet før sommerferien. Hovedinnholdet er at de får stå på stand her. Ide House of Brands De har et samarbeid med BI som gjør at de er svært konkurransedyktige på pris ved bestilling av klær og andre effekter. Eget skjema for pristilbud er utviklet i samarbeid med dem og administrasjonen på BI, slik at alle i studentforeningen enkelt kan sende inn og få tilbud på bekledning: Samarbeidet med dem er veldig bra, og vi har god dialog med både Malena og Nina. Bestiller hovedsaklig av dem når vi trenger effekter. SuperOffice Fra forrige orientering: Bruker deres CRM-system, har vært i dialog om utvidelse av antall brukere til f.eks NU og andre markedsansvarlige, den prosessen pågår fortsatt. Ingen fremgang har skjedd her. Red Bull Har forsynt oss og andre prosjekter med Red Bull 24/7 Office Skal undertegne samarbeidsavtale med dem siden de leverer regnskapssystem til oss. Generelt Det har vært en svært hektisk periode fra skolestart og frem til d.d. Dette skyldes både mye gjøremål i forbindelse med vervet og mye å gjøre som en del av SBIO-ledelsen. Det er veldig mange flinke markedsansvarlige i SBIO, og jeg håper vi kan bli bedre på kunnskapsdelingen, slik at alle kan lære hemmelighetene til de som utnytter potensialet i vervet. Stabsfunksjoner Markedsavdelingen Det er nå rekruttert ny markedsavdeling, og den er blitt utvidet med fem personer, og består av åtte personer. Alle åtte er nye, og mye av den siste tiden går med til oppfølging av disse. Fra nå skal markedsavdelingen hjelpe til med å gjøre markedsarbeid og skaffe gode dealer til studenter på BI. Første oppdrag er tilknyttet SBIO-ballet. Næringslivsutvalget Beundrer dem for deres profesjonalitet og kapasitet, i tillegg til at de er svært dyktige i det de gjør. Har spurt dem ofte om råd i ulike situasjoner. Setter pris på deres samarbeidsvilje både med meg og andre i studentforeningen. Har god dialog med flere i styret. Hedvig som er ny leder har tatt vare på den gode dialogen fra forrige leder. De stiller alltid opp og bidrar i stor grad i til fellesskapet i studentforeningen, utover kun å arrangere bedriftspresentasjoner. Oktober, november og desember Dette vil ta tiden min frem til jeg er ferdig med vervet: Oppfølging av markedsavdelingen og rekruttering av ny leder der, vil være prioritet. Jeg ønsker at stabsfunksjonen skal være så selvstendig som mulig når ny markedsansvarlig tar over. Dokumentasjon av egne arbeidsoppgaver og videreføring av disse vil være viktig, slik at all mulig kunnskap bli videreført, og min arvtaker starter på et høyere nivå enn det meg som ny.

18 Videre oppfølging av nye og eksisterende markedsansvarlige vil være prioritet. KPMG International Case Competition arrangeres 10. oktober, denne vil det gå mye tid til. Fellesoppgaver i ledelsen i forbindelse med overlapping og flytting til nye studentlokaler.

19 =3-+,6+3-,.:3/-,:'3D/2*',2/,20/31-.8[+.+R/,2',")'.+,86-1.+,+3/1:'32/D1-,.-"?Q=E4F =)6'9+3 ='*-#/),,'(-(-#-,%&/),+%I&'#( ")'1+26/36 9,N$2-IT-%J2'*-#,-22/?,+)II-,-#2'&H+$,'J-2-$+2-,)I=9"D2'&5,)+.T,-,)(%#*,-$%#%&-,+)I 5H*-9")(=9"D;%,+2H22/),08&%#&%+$)&-+2%,2X5-+2'&2-I%2-,'%&-,I-*#T&)())(I-,08&%#&%)(+H 5-+2IN&'(N2*-&'#(%J=9"DLI%(%+'#-2)(K,)I)2-,'#(%J,-$,N22-,'#(+*%()('#/),I%+.)#+I?2-0 3>,2IT-/)$N+KHH(.?,-=9"DH+T#&'(+)IIN&'(X()*2+%I%,5-'*I-*I%,$-*+%J*-&'#(-#)( $)IIN#'$%+.)#+%J*-&'#(-#2'&9"0 SL>=2%5+/N#$+.)#-#;%,'+%I%,5-'*I-*'#/),I%+.)#+%#+J%,&'(N2%,5-'*-2)(/-,*'(+2'&2=9"DL I%(%+'#-2OQRP\OQRd08,)+-++-#('$$5,%)(J'-,/),#?T*-I-*+&N22K,)*N$2-2X2'&2,)++/),#)-# J-&*'(+IH2,T$$/-'&0V-$,N22-,'#(-#2'&UA'%N(N+2('$$J-&*'(5,%)(UA;%,%&&-*-I-*&-II-#-*- 2,-#(-,0UA*-$$-2)(+HW%**-,N&&%#0[--,()*2'(%#(I-*$N,+'#(%J#T-I-*&-II-,)(I-*H2% )KK*,%(/),,-+2-#%J=9"D0[-+$%&*-++N2-#KH;T22-2N,'#)J-I5-,)(%$2'J'2-2+#'JH-2-,(-#-,-&2 ;?T20 "?Q=%1'.' "&?K-2%J+)II-,-#;%,J'/H22)('IK&-I-#2-,2#T&)()X&%(-2%J9"+(,%/'+$-%J*-&'#(0V-2#'#(+&'#.-, )(&)()-#'%&&-J-,+.)#-,-,#H2'&(.-#(-&'(/),#-*&%+2#'#(KH+5')0#)0 ]+662-(+,'.:-19/,) ".N&'/'$$J'#T22*-+'(#KH#-22+'*-#XI-+2KH(,N##%J%2*-2(%I&-2;-I-2J%,$)IK&'+-,2H%,5-'*- I-**-,+)II%#J'&&-(.?,--#*,'#(-,'*-+'(#)(5,N$-,J-##&'(; '*-#-,/),2+%22N#*-, N2/),I'#()(/'&5%#$-#.)55-+I-*X*-#J'+2-+-(HJ>,--2+2?,,-K,)+.-$2-##2'*&'(-,-%#2%220 7#(-&+$J-,+.)#%J#-22+'*-#+$%&J>,-KHK&%++/?,#T22H,;J'+%&2(H,+)I*-2+$%&0=2%5+/N#$+.)#-# MMW+$%&.)55-I-*)J-,+-22'#(%J+'*-#-+H/),2*--,/-,*'(-I-**-J'$2'(+2-*)$NI-#2-#-0 Q,:'3D/2*',2)/,/1+3 6>,2+%I%,5-'*I-*9"+$)IIN#'$%+.)#+%J*-&'#(%#(H-#*-+$.-,I-,'[L5&)$$%)(D%+-#X+)I5&', #T22)(/),5-*,-20"2'&&-((;%,.-(+%II-#I-*I%,$-*+%#+J%,&'(/H222'&-#%J2%&-I-*5'5&')2-$-2 *-,J'/H,*-2-#-2),(-22'&JH,*'+K)+'+.)#X+%I2+2),-K&%$%2,%II-,)J-,%&&-*,'$$-+2%+.)#-#-0 M),(-25&',';)J-*+%$#-+2-'#/),I%+.)#+%#+J%,&'(-+)KK(%J-HN2/),I-09"W%:'&'2T;)&*-,'+$,'J-#*- +2N#*KHI-*H;-#(-)KKK&%$%2,%II-#-2'&*-2)%&-22-#-+)I;%,I%#(&-2,%II-,X'%&2,N#*2dQ

20 [-#+'+2-2'*-#;%,.-(.)55-2I-*H+T#&'((.?,-+2'&&'#(+N2&T+#'#(-#-2'&#T&-*-&+-)()(+H+2T,-20M%22 '5,N$%&&-$)IIN#'$%+.)#+$%#%&-,J';%,+%I2J>,2'$)#2%$2I-*$)IIN#'$%+.)#+%J*-&'#(-#2'&9"0" 2'&&-((+#%$$-,%&&-'&-*-&+-#I-*%$2N-&&-$%#*'*%2-,)(*-2+$%&;)&*-+'#/),I%+.)#+I?2-/), '#2-,-++-#2-,0

21 UTVALGSTATUS Orientering utvalgsansvarlig til GF høst " SBIO har idag 32 utvalg. " Siden forrige Generalforsamling har Business society, Volleyball, Gourmetlaget og fitnessutvalget blitt opprettet. " I tillegg ansvar for BUFF og SBIO Athletics, Stauren Extreme, og INSA ANSVARSOMRÅDER OG GJØREMÅL Rekrutteringsdagen: " Fra utvalgenes side, var det mange som fikk gode søkertall. Tyder på at de er flinke når de står på stand. Og klarer å komme i god kontakt med nye BI- studenter " Tone hadde hovedansvaret " Alt i alt en god rekrutteringsdag. ULM: " Holder et møte i måneden " God oppslutning på møtene " Tar opp forskjellige tema som kan snakkes og diskuteres rundt. SBIO- lageret: Er i sluttfasen av å flytte over lageret til d-blokken. Fått et mye mer oversiktlig lager, med mye mer lys og litt bedre planløsning. Vil være ferdig flyttet i innen generalforsamling. Så må det etterbestilles bur for de som trenger plass. D- blokka Har ikke noe overordnet ansvar for D- blokken, men er med å hjelpe til hvis det trengs hjelp til enkeltsaker. Generelt rundt utvalgene og stabsfunksjonene jeg har ansvaret for Driftingen av utvalgene og stabsfunksjonene fungerer generelt veldig bra, de er selvgående og har et høyt aktivitetsnivå. Som nevnt har det vært gode søkertall hos de fleste, noe som viser at det er god interesse for å engasjere seg på BI Oslo. Nyoppstartede utvalg får litt mer oppfølging. Viktig at de blir satt godt inn i rutinene for hvordan et utvalg skal driftes og får oppfølginng i startfasen. På den måten kan vi forsikre oss om at de nye også kan etablere seg i SBIO. Internasjonalisering: Ved opprettelsen av SBIO Business Society har man fått enda en plattform hvor det er enkelt for internasjonale studenter å engasjere seg. Utvalget baserer seg på å ha en god blanding av norske og internasjonale, så det veier positivt for SBIO. Og generelt virker det som at terskelen for å ta inn internasjonale studenter er lavere nå enn hva den var for noen år tilbake. Stabsfunksjonen TTF virker også positivt da vi får en egen stabsfunksjon som oversetter tekster fra norsk til engelsk. Deltatt på:

22 " Fadderullan " ATP " KD Resten av semesteret: Den resterende tiden vil bli brukt mye til overlapping av ny utvalgsansvarlig og ledelse. Skal sørge for at Viteboken inneholder alt jeg har tenkt innen overlappingen, og få satt nye utvalgsansvarlig godt inn i sitt arbeid.

23 Orientering fra prosjektansvarlig, Tone Cathrine Skori Stenberg, høsten 2013 Semesteret startet med planlegging av høstsemesteret med ledelsen. Vi bestemte oss for å satse hardt på å få rekruttert mange av de nye studentene til SBIO, samt få frem hva SBIO er med den nye logoen. Eget arbeid var å gjøre seg godt forberedt til rekrutteringsprosessen til nye styrer i Næringslivsdagene, Fadderullan og BI-Revyen. Arbeidet med SBIO-ballet fortsetter dette semesteret, og det ble rekruttert aktive i SBIO til å bli med i komiteen som har fått utvalgte oppgaver og ansvarsområder. Fadderullan ble arrangert fra august, hvor både jeg og resten av ledelsen var tilstede under alle dagene hvor vi enten jobbet som crew eller var tilskuere. Fadderullanstyret hadde gjort en god del endringer på tidligere konsepter og temaer, og hadde en avtale med Lawo for å dekke de største dagene hvor kapasiteten kan bli sprengt med 2300 fadderbarn og ca 700 faddere. Dette var et godt alternativ til SHNAS. Fire venues ble brukt i Universitetsgata: Lawo, John s, Dizzie og Exit. Årets billettsalg gikk gjennom Billettservice, noe som var et godt tiltak ifh til tidligere års manuelle billettsalg. Det var litt trøblete de første dagene, men etter hvert som dagene gikk ser vi at det er et forbedringspotensiale der og det er noe som anbefales videre til neste års styre. Sukkerbiten ble igjen brukt i år til Idyll-konserten men med bedre bar og mattilbud. 90s wonders ble også arrangert på Sukkerbiten som en nykommer i Fadderullans program. Aid to Play ble arrangert lørdag 7 september, hvor 8 bedriftslag og 25 studentlag spilte under fotballturneringen. Fotballturneringen ble arrangert andre året på rad for innsamling til Diambars, et forballakademi i Senegal hvor elevene får muligheten til å få en utdannelse samtidig som de spiller fotball. Årets fotballturnering ble arrangert på Voldsløkka, og det ble arrangert bankett på Lawo hvor det var loddtrekning og taler fra Atp-styret samt representanter fra Diambars. For neste år blir Studentaksjonen og Aid to Play slått sammen. Karrieredagene arrangerte fra 23 til 26.september, hvor fokuset var å gjøre BI-studentene forberedt til arbeidslivet med trening i realistiske jobbintervjuer, hvordan skrive en god CV, internshippresentasjoner og ikke minst 95 bedrifter på stand. Det meste av arrangementet var på engelsk. De hadde også intervju med Thomas Giertsen foran en fullsatt sal om hvordan man kan lykkes uten å ta den tradisjonelle utdannelsen. På messedagen var det stor pågang av studenter på de ulike standene, og på kveldstid ble det arrangert bankett på Gamle Logen for bedriftsrepresentanter og BI-studenter. Høstsemesterets rekruttering til Næringslivsdagene og Fadderullan var enormt vellykket, med rekordhøye søkerantall. Både NLD og Fadderullan har nå fått nye styrer etter en lang rekrutteringsprosess. Det er fortsatt rekruttering av økonomiansvarlig i NLD med frist 2.oktober, samt at rekrutteringen av sikkerhetsansvarlig er ferdig i dag (2.oktober). BI-Revyens rekruttering dette semesteret går litt mer trådt enn de andre, men det er satt en økonomiansvarlig og flere intervjuer blir gjort de neste dagene. Endringen av BI-Revyen kan være at det settes opp til høsten 2014 istedenfor. Slik kan revystyret ha lenger tid på å planlegge og kvalitetssikre prosjektet over lenger tid. Rekrutteringsdagen 29.august var svært vellykket, og flere av stabsfunksjonene og utvalgene hadde gode søkertall etter denne dagen. Det har vært mye arbeid med D-blokka og Kroa dette semesteret, hvor det har vært mye jobbing med å gjøre ferdig de viktigste detaljene før innflytting. SBIO-Event ble opprettet igjen for å koordinere de ulike arrangementene som blir booket inn på Kroa. Vi startet med rekruttering av nye medlemmer til SBIO-Event som skulle jobbe frivillig på Kroa, men tok rekrutteringen tilbake da BUFF skal ta driften på Kroa de dagene det er åpent. Styret i SBIO- Event står per dags dato av prosjektansvarlig i ledelsen og leder i BUFF.

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

SAKSPAPIRER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til: Medlemmer av SBIO Connect v/sbio SAKSPAPIRER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 13. januar 2016 Tid: 18:00 Sted: BI Nydalen AGENDA: H16-1E GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN...1 H16-2E

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid koordinering og samhandling i perioperativt arbeid Arild Faxvaag (1), Andreas Seim (2) og Pieter Toussaint (3) (1) Norsk Senter for Elektronisk pasientjournal (NSEP), IME, DMF, NTNU (2) SINTEF Teknologi

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Viktig informasjon om omlegging til Windows 10

Viktig informasjon om omlegging til Windows 10 ENGLISH VERSION please see page 7. Viktig informasjon om omlegging til Windows 10 IT-avdelingen 1. Meld deg på workshop her 2. Husk å fylle ut dette skjemaet i tillegg (først skriv inn brukernavn@uia.no,

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Kandidatpresentasjon Arbeidsutvalget

Kandidatpresentasjon Arbeidsutvalget Kandidatpresentasjon Arbeidsutvalget Studentleder Navn: Christian Fredrik Tollefsen Studie, kull: Datateknikk, 2014H Et fast holdepunkt i disse usikre tider er at Høgskolen i Sørøst-Norge står ovenfor

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

Emneevaluering GEOV360 V17

Emneevaluering GEOV360 V17 Emneevaluering GEOV360 V17 Forelesere: Christian H Eide Gijs Henstra Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 47% (8 av 17 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...?

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer