Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo"

Transkript

1 Til: Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo SAKSPAPIRER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 24. Oktober 2013 Tid: 17:00 Sted: BI Nydalen auditorium B1-020 AGENDA: S13-13 Godkjenning av innkalling og dagsorden S14-13 Valg av ordstyrer, bisitter, referent, tellekorps og protokollunderskrivere S15-13 Godkjenning av generalforsamlingsprotokoll S16-13 Orientering fra Ledelsen S17-13 Styrets beretning S18-13 Godkjenning av Budsjett for 2014 S19-13 Økonomisk beretning S20-13 Endringsforslag til SBIOs vedtekter S21-13 Norsk Studentorganisasjon (NSO) S22-13 Valg av SBIO-ledelsen S23-13 Valg av studentrepresentanter til SBIO-styret S24-13 Valg av vararepresentanter til SBIO-styret S25-13 Valg av representanter til Kontrollkomité S26-13 Valg av representanter til Velferdstinget S27-13 Valg av vararepresentanter til Velferdstinget S28-13 Eventuelt Med vennlig hilsen, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Veronica Kristensen Styreleder SBIO Telefon: E-post: Adresse: Studentforening BI Oslo, Handelshøyskolen BI Oslo, Oslo Webside: Organisasjonsnummer:

2 SBIO Generalforsamling "#$%&'%()*$+,- Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: Org: Fax: Kto: Web: "#$%#$&'()*+,,-,./0-,,)/11-,.'.(/.2'3(+,.'/*)'0$1220'133124$'13$5)6'7&8 "##$%&&'#()(*%(+),*-#()*$.-##-++&'$*-/),-&'((-,0 Med vennlig hilsen, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Veronica Kristensen Styreleder SBIO Telefon: E-post:

3 SBIO Generalforsamling "#$%&'%()*$+,- Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: Org: Fax: Kto: Web: "#4%#$5/1./0'3( :+3+, )'3;2'. ;3'6')'11<,(+32) '/*)'0$1220'133124$'13$5)6'7&8$ A+11+)'3;2>8'%9,'#:;)(<-:'&'-<)&&-22=>&?, Med vennlig hilsen, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Veronica Kristensen Styreleder SBIO Telefon: E-post:

4 SBIO Generalforsamling "#$%&'%()*$+,- Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: Org: Fax: Kto: Web: "#C%#$&'()*+,,-,./0.+,+3/1:'32/D1-,.2;3'6')'11 E$FGCFEG#$ =-J-*&%(2K,)2)$)&&0B-#-,%&/),+%I&'#(-#)KK/),*,-+2'&HI-&*-'##I'#*,-+$,'J-/-'&)(&'(#-#*-J'% -LK)+20.'/*)'0$1220'133124$'13$5)6'7&8$ 8,)2)$)&&-#()*$.-##-++&'$*-#/),-&'((-,0 Med vennlig hilsen, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Veronica Kristensen Styreleder SBIO Telefon: E-post:

5 =2T,-&-*-,3-,)#':%U,'+2-#+-# 1%,2'#3)#*%&4+2-,*%& 6'&+1%,2'#7((- H+16/)+,(+> I-,*+3> %?/JK+1'3':?<2-,+22 L(D-,-263/6-', %?/JK+1'3':"K-;;-,. M/,/.+D+,6 %N-+,('D2D+.1-,. %N,63+;+,O32)/; %P-,/,2 %Q,6+3,/2*',/1M/3)+(2:O3-,. %R'<3,/1-26-)) %S<16<3'.I+(+12+ %M/3)+(2:O3-,. %M/3)+(2)'DD<,-)/2*', %B3'.S'DD<,-)/2*',21+(+12+ %"-0-1O)','D-T?/JK+1'3U %5/3+K/,(+121+(+12+ %V)','D-'.L(D-,-263/2*', %V)','D-'.P'33+6,-,.2*<2 %V)','D-'.QA %&3/(</6+"6<(+,62"'J-+67 %I+/(+32K-;/,(=3./,-2/6-',/1 B27JK'1'.7 %"63/6+.-JM/3)+6-,. %"-0-1O)','D-TD/26+3U W60/1.> %LX<-1/ %"?Q=L6K1+6-J2?/2)+69/11 %I-',2I/J3'22+ %M-(/2YK++31+/(-,. %"6/<3+,NZ63+D+ %"?Q=L6K1+6-J2[\,(9/11 %=<6(''3 %S/;-6/1-2D+<60/1.+6 %N-+,('D2<60/1.+6 %"K-;;-,.<60/1.+6 %?O32.3<;;+,L)6-+ %B3-0/6+NX<-67&3<;;+, %"6/36?Q %"?Q=L6K1+6-J26+,,-2 %"?Q=L6K1+6-J2?/2)+69/11 %"?Q=L6K1+6-J2P<62/1 B3'2*+)6'."6/9> %??I %P/((+3<11/, %]^3-,.21-02(/.+,+ %S'DD<,-)/2*',2/0(+1-,.+, %V)','D-.3<;;+, %Q,"L %"6<(+,6;'1-6-2)W60/1. %]^3-,.21-02<60/1.+6 %"?Q=L6K1+6-J2 %?WPP %"6<(+,6/)2*',+, %L-(6'B1/7 %S/33-+3+(/.+,+ %M/3)+(2/0(+1-,.+, P3/0^3+,(+> I-,*+3> %Q,,'0/6-',/,( N,63+;+,+<32K-; %P-,/,J-/1NJ','D-J2 W60/1.> %"?Q=L6K1+6-J2P'69/11 %"?Q=L6K1+6-J2Y3-J)+6 %[766+<60/1.+6 %B3-0/6+NX<-67&3<;;+, -"?Q=L6K1+6-J2&'1: %"/))+<2 %?QM" %M/)3'O)','D-2)W60/1. %"K/3+?Q B3'2*+)6'."6/9> MO6+3+:+3/6'3(-,^3"?Q=% &+,+3/1:'32/D1-,.

6 "/) H-2)<2*','.)',)1<2*', "G#%#$ &'()*+,,-,./0-,,)/11-,. '.(/.2'3(+,> P'321/.6-10+(6/)> B)*$.-##-++&'$*-#/),-&'((-,0 "#$%&'( )**'&++,*-.-$&-/.0$#*-.$'1#**#/2#$&''+&3&/1.*4 $ "GE%#$ 5/1./0'3( :+3+, )'3;2'. PO1.+,(+;+32',+3-,, > A+11+)'3;2>8-,#'&&-W-*-#A%++X8'%9,'#:;X3-(%,*G)// B3'6')'11<,(+32)3-0+3+><;,'+2)K;-<N#-#L<&%++-#+L&-*-, =9"DX6'-&+G%#+-(H,*Y4$)#)I'%#+J%,&'(=9"D P'321/.6-10+(6/)> D,*+2T,-,X5'+'22-,X,-/-,-#2X2-&&-$),K)( K,)2)$)&&N#*-,+$,'J-,-()*$.-##-+';-#;)&*2'&/,-I&%(2 '##+2'&&'#(0 "#$%&'( 50$/%60#078,/,%%#070#9#0#*%7%#++#'.0:/.- :0.%.'.++;*$#0/'0,2#0#-.$'1#**#/2#$&''+&3&/1.*, <#*<.+$%,+90#3+&-%,**/%,++,*-4 "G$%#$ &'()*+,,-,./0.+,+3/1:'32/D1-,.2;3'6')'11 ECF#GFEG#E P'321/.6-15+(6/)> 8,)2)$)&&-#()*$.-##-++&'$*-#/),-&'((-,0 "#$%&'( $#*9.0#+,--#02#$&''+&3&/1.* "G4%#$ =3-+,6+3-,.:3/I+(+12+, D,'-#2-,'#(-#-J%,J-*&%(2+%$+K%K',-#-)(5&-(.-##)I(H22%J F-*-&+-#'I?2-20 "#(-#+K?,+IH&5&-+2'&2'+%&-#0 9)2)*73:%*07;3124)2$'%&$3)6)30)20$%*1)2')*124$'13$)'')**)'2124#$$ $ "GC%#$ " ,-,. D,'-#2-,'#(-#J%,J-*&%(2+%$+K%K',-#-)(5&-(.-##)I(H22%J =2T,-&-*-,3-,)#':%U,'+2-#+-#0 "#(-#+K?,+IH&5&-+2'&2'+%&-#0 9)2)*73:%*07;3124)2$'%&$0'/*)'0$%*1)2')*124$'13$)'')**)'2124#$$ "G_%#$ N,(3-,.2:'321/."?Q=2 5+(6+)6+3 $ #F P'321/.+6/,.\3`$F4ab"?Q=c3+2D+(1+DbFN,(3-,./ ,-,.F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$

7 EF ,-,.F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ $F P'321/.+6/,.\3`4F#FEab5+1:+3(26-,.+6- "6<(+,62/D2)-;,/(+,-=21''.L)+32K<2T"Q=UbF <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ 4F P'321/.+6/,.\3`dF4ab"?Q=%2673+6:<,.+3+32'D.+,+3/1:'32/D1-,.:'3:O1.+,(+/)2*+2+12)/;+3bF"637)+?Q??F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ CF P'321/.+6/,.\3`#GF4ab=0+3'3(,+(+ /,20/32'D3\(+3bFN,(3-,./0'3(17(+,'.:'3D ,-,.+38'.+,) F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ _F P'321/.+6/,.\3`#GF_abT<,(+3"?Q=%1+(+12+,UbF N,(3-,.21-)/6'3-+,6+3-,.'D"?Q=0-3)2'DK+68 O)','D-2) ,.'.3+2<16/6<60-)1-,.6-1.+,+3/1:'32/D1-,.'.2\2)/1:' ;\+,.+12)F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ df P'321/.+6/,.\3`##F4abI-,*+1+(+3DO6+3bFN,(3-,.21-) /61-,*+1+(+3+2'D-))+2,/)) :'326\3]'32)+3 :3-6/66:3/\(+16/;\1-,*+1+(+3DO6+8D+, /,20/31-.:'3\2)/::+26+(:'363+(+3:3/+.+61-,*+2673+F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ ef P'321/.+6/,.\3`4F#ab=3./,-2/2*',2)/36bFN,(3-,.- '3(17(+,' ;\/6'3./,-2/2*',2)/36+62)/1 ';;(/ K0+3&+,+3/1:'32/D1-,. <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ ># P'321/.+6/,.\3`CFEab&+,+3/1:'32/D1-,.+, 9+K/,(1+3:O1.+,(+2/)+3bFN,(3-,.-'3(17(+,'.$

8 #GF 2;+2-:-2+3-,./0+,)+16+;<,)6+3F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''$ $ ##F P'321/.+6/,.\3`_FEabB+32',0/1.-"?Q=% &+,+3/1:'32/D1-,.bFN,(3-,.21-)/60+()<,+,)/,(-(/6)/, 0/1.+62)*+0+(/))1/D/2*',F =%*0374$1&&)$5)6'7''#$ $ #EF P'321/.+6/,.\3`_F$ab5'6+3-,.0+(;+32',0/1.bN,(3-,. 21-)/60+()<,+,)/,(-(/6)/,0/1.+62)*+0+(/))1/D/2*',F =%*0374$1&&)$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`dFEab=;;./0+3bFN,(-,.21-)/6"?Q=% \ ,-,.2)/10^3+6-1.*+,.+1-.;\9\(+,'32)'. +,.+12)F $ <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`dF$ab"?Q=% <(+,63+;3+2+,6/, :O1.+,(+>bFN,(3-,.21-)/6"[]L"'.?Q??:*+3, "6<(Y',2<16F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`eF$%b"/DD+,2+6,-,.'.:<,)2*',26-(bF N,(3-,.21-)/6E;+32',+3-)',63'11)'D-6f+,)/,0^3+ +)26+3,+F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`gFE%b=;;./0+3bFA-11+..;\21<66+,/0 ;/3/.3/:+,F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`gF$ab"/DD+,2+6,-,.'.:<,)2*',26-(bF A-11+..'D/60/1.)'D-6f+,K/3/,20/3:'3\ )26+3,3+;3+2+,6/,6+3F <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#$ P'321/.+6/,.\3`##Fgab"+D ,-,.bF";+2-:-2+3-,. /0-,,1+0+3-,.2:3-26:'32+D ,-,.F $ <)6'7&8$=%*0374$5)6'7''#

9 B.-##)I(%#(%J,-(#+$%K-2J-*6'-&+F0G%#+-(H,*KHI?2-20 "Ge%#$ Q,,:O3+,7+'3(+,+3- "?Q= W),+&%()IH'##/?,-#T-),*-#-,%J<;,'+2)K;-<N#-#L<&%++-#+04#+$-,H;% 2'2&-,'/),I%JZ*T,Z+)I$%#2'&*-&-+K-,+)#-,+)I;%,+K-+'-&2N2I-,$-2+-(0 ()++-&'(-5'##-XIN#2,-$)%&%X+J%,2-;%#-0 =2'&&-++K?,+IH&I-*;J),*%#*-2+$%&K%++-'##I-*,'**-,%J6T*%&-#)( >,-+I-*&-I=9"D0 4#+$-,'$$-N#*-,(,%J-*--$+'+2-,-#*-2'22&-#-XI-#?#+$-,*T,-2I-,+)I -#2'&&-((+2'22-&0 =7'')0$124)2$5)6'7&$1$07&)2B$;)2$0&73$6722)0$)'$;)*$&%2&*)')$:%*0374$031&$7'$ "Gg%#$ ]'32) "6<(+,6'3./,-2/2*', T]"=U D,*+2T,-,&-((-,/,-I/),+&%()I%2*-##-+%$-#$,-J-,;?T-+2-/&-,2%&&0 "#(-#'##+'(-&+-,0 D)'')$(31*$5)6'7''$5)6$7&&37;70A%2$ F-*-&+-#&-((-,/,%I+%$-#)I=9"D+$%&I-&*-+-('##'6),+$ =2N*-#2),(%#'+%+.)#J\U%'%1%,'-V)++-&%#*0 =2T,-2+'##+2'&&'#(2'&+%$-#-,%2*--,#-(%2'J-2'&%2=9"DI-&*-,+-('## '6=D0W?&-,*-'$$-;%,#)$'#/),I%+.)#2'&H$N##-2%-#%J(.?,-&+-KH #HJ>,-#*-2'*+KN#$20A&2+H'$$-(,N##&-((-#*-'I)26=DXI-#-, N+'$,-KH$)#+-$J-#+-#-/),=9"DJ-*HI-&*-+-('##0=2T,-2I-#-, )(+H%2&-*-,#-'*-/),+$.-&&'(-+2T,-#-+$N&&-;%22I-,'#/),I%+.)#KH /),;H#*X)(2'*2'&H&-+-+-()KKKH+%$-#0 U)II-,'##+K'&&/,%+%&-#+)I+2?22-,+2T,-2+'##+2'&&'#(X)(-#*-& +K?,+IH&%#(06=D+)II-,-&&-,I'#*,-5&',5-+J%,2%J&-*-&+-#)(,-K,-+-#2%#2/,%6=D0 D(+H'##+K'&&/,%+%&-#)I%2-2I-*&-I+$%K'6=D$N#$%#;%K)+'2'J- $)#+-$J-#+-,X)(%2*-2'$$-J'&$)+2-=9"D#)-HI-&*-+-('## -22-,+)I=9"D%&&-,-*-5-2%&-,+2N*-#2+$'K#%*-#%J('/2-#/), I-*&-I+$%K'6=D07#$-&2-I-#-,%2=9"DJ'&$N##-;%+2?,,- KHJ',$#'#(+$,%/2'-#N#(),(%#'+%+.)#X)(%2*-2*-,/),J'&J>,-+I%,2H I-&*-+-('##+H2'*&'(+)IIN&'(0 1T-/),+$.-&&'(-I-#'#(-,'+%&-#X;J),IT-(H,KHI%#(&-#*- '#/),I%+.)#XI-#)(+H#)-#+)I+2'&&-,+K?,+IH&J-*)I=9"D)(6=D ;%,+%II-K)&'2'+$-IH&+-2#'#(0 =$,'/2&'(J)2-,'#(0 ROP+2-II-,%J('220 U,-J-,]O+2-II-,/),J-*2%$C;?T-+2-/&-,2%&&E0 ]Q+2-II-,/),J-*2%$-20 G.0/+&-,''#2#$%&%%4 "#G%#$ 5/1./0 26<(+,63+;3+2+,6/, "?Q=% "#(-#'##+2'&&'#(/,%J%&($)I'2--#0"#(-#$%#*'*%2-,'+%&-#0 "#$%&'(52#0/#*$#/%,++,*1#+#$#03H%# $#$ "##%#$ 5/1./0 0/3/3+;3+2+,6/,66-1 "?Q=% "#(-#$%#*'*%2-,0"#(-#'##+2'&&'#(/,%J%&($)I'2--#0"#(-#$%#*'*%2-,' +%&-#0 "#$%&'(52#0/#*$#/%,++,*1#+#$#03H%#

10 "#E%#$ 5/1./0 3+;3+2+,6/, S',63'11)'D-6f "#$%#$ 5/1./0 3+;3+2+,6/, /1.)'D-6f "#$%#$ "#(-#$%#*'*%2-,0"#(-#'##+2'&&'#(/,%J%&($)I'2--#0"#(-#$%#*'*%2-,'+%&-#0 "#$%&'(52#0/#*$#/%,++,*1#+#$#03H%# M;)I%+9),(--#+2-II'('##+2'&2+)I,-K,-+-#2%#2%J3U0 <;,'+2)//-,=%K'-#^%XF-#-1?&&X1%,'-['+;'#(2)#X7,&-#*=?,5T_);%#+-# +2'&&-,2'&(.-#J%&(0 "#$%&'(I<.3&/J.0-#K<0,/%.99#0L&:,#*M&7N#*#OH++7O&0,#P,/<,*-%.*.- Q0+#*$LH086R.<&*/#*2&+-%%,+0#:0#/#*%&*%#0%,+2&+-'.3,%S#* U%I'&&%3)&&NI5-#$-+I)2&-*'(+2'&&'#(+)I,-K,-+-#2%#2'J%&($)I'2`0 <)6'7''$7'$E7;1337$<%33C;$:F*$0'133)$01''$&726167'C*#$ "#$%&'(T&3,++&".++;32&+-%%,+0#:0#/#*%&*%#0%,+2&+-'.3,%S#* N0+,6<+16 aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa <;,'+2)K;-<N#-#L<&%++-#+ 6'-&+G%#+-(H,* V-/-,-#2 aaaaaaaaaaaa 6'&+1%,2'#7((- $

11 SBIO Generalforsamling "#$%&'%()*$+,- Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: Org: Fax: Kto: Web: "#_%#$=3-+,6+3-,.:3/I+(+12+, =-J-*&%(2+$,'/2&'(),'-#2-,'#(0F-*-&+-#J'&)(+H;)&*-IN#2&'(),'-#2-,'#(X+%I2+J%,-KH+K?,+IH& /,%B-#-,%&/),+%I&'#(-#0 L66/JK+(-2/h3-66+,'3-+,6/6-',:3'D6K+"?Q=%D/,/.+D+,66+/D89'6K-,]'3h+.-/,/,( N,.1-2KFAK+'3/1'3-+,6/6-',/66K+&+,+3/1L22+D917h-119+K+1(-,]'3h+.-/,',17F.'/*)'0$1220'133124$'13$5)6'7&8$ B-#-,%&/),+%I&'#(-#2)$),'-#2-,'#(-#2'&-22-,,-2#'#(0 Med vennlig hilsen, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Veronica Kristensen Styreleder SBIO Telefon: E-post:

12 =3-+,6+3-,.1+(+3%L,,+66+"':-+&/ , N,(3-,.+3-1+(+12+, B,N##-2'#2-,#-N2/),*,'#(-,J%&(2-&-*-,X<;,'+2)K;-XH2,-$$-+-('I'*2-#%J+-K2-I5-,0_-(;%, 2%22)J-,&-*-,J-,J-2XJ-*+'*-#%JJ-,J-2+)I&'#.-%#+J%,&'(0 722-,(-#-,%&/),+%I&'#(-#'I%'/)$N+-,2-&-*-&+-#KHH&-+-2'&)((.-##)I/?,-+%I2&'(--$+%I-#-,0".N#';%**-J'/),/?,+2-(%#(-#/-&&-++)II-,%J+&N2#'#(/),%&&-I-*&-*-,J-,J'=9"DXI-*+2), +N$+-++0G-,;%**-J'#)-#N)//'+'-&&-$H,'#(-,X+%I22%&-,)(&-$-,0"+%I%,5-'*I-*9";%**-J')(+H (,%2'+$'#))(/-+2KHF%b)/?,+2N*-#2-#-2)$+)II-,/-,'-0 ='+2-N$-#%J.N#';%**-J'K&%#&-(('#(+*%(-,X;J),J'('$$'(.-##)I;?+2+-I-+2-,-2)(&%(-2-#K&%# )J-,;J%+)I+$N&&-(.?, ,-#IH#-*I-*+)II-,/-,'-J%,J'KHK&%++R0%N(N+20M'*-#/,-I2'&+2N*'-+2%,25,N$2-J'KHH $)II-'##',N2'#-,'(.-#X2?II-5)$+$%K)(/),5-,-*-)++KHH2%'I)2#T-+2N*-#2-,)( W%**-,N&&%#0F-*-&+-#+#%$$-2)I=9"DKH'II%2,'$N&-,'#(-#-2'&5H*-I%+2-,L)( 5%:;-&),+2N*-#2-,X+%I2-c:;%#(-+2N*-#2-,0 P/((+3<11/, F-*-&+-#J%,2'&+2-*-N#*-,%&&-%,,%#(-I-#2-#-2'&W%**-,N&&%#X)(;%**-:,-bJ%$2-,KHd %,,%#(-I-#2-,03';.%&K)(+H=2N*-#2K%,2#-,I-*H*-&-N2K?&+-,)(J%##2'&+2N*-#2-#-0 Oe0%N(N+2YV-$,N22-,'#(+*%(-# f0+-k2-i5-,y3%&(2),()(*-5%22 S0+-K2-I5-,YA'*2)8&%T OPLOe0+-K2-I5-,YU%,,'-,-*%(-#- A&&-%,,%#(-I-#2-#-;%,5&'22(.-##)I/?,2KH-#J-&*'(5,%IH2-0g2J%&(X+2%5)(K,)+.-$2;%,*-##- ;?+2-#;%22-2;?T2+?$-,2%&&0 "O),/('D26O66+:3/5+1:+3(26-,.+6

13 <;,'+2)K;-X6'-&+)(U%'%;%,+-#*2'##+?$#%*)I+2?22-2'&3-&/-,*+2'#(-20g2/%&&-2%J+?$#%*-#J'&5&' ),'-#2-,2)IKH(-#-,%&/),+%I&'#(-#0 S/33-+3+:'3<D W,'+2/),HI-&*-'##/%(&'(-%,,%#(-I-#2-,/),JH,+-I-+2-,-2J%,OQ0+-K2-I5-,0U%,,'-,-/),NI;%, (H22'(.-##)I%&&-%$2'J'2-2-#-X+J%,J'&5&'('222'&*-N&'$-+2T,-#-'=9"D+H/),2*-2-,$&%,-,2I-*,)I5))$'#(03'+-,)(+H%2/&-,-%J%,,%#(-I-#2-#-K%++-,'##KHU,)%X)(;HK-,KH%2*-25&', K)KN&>,2H;%/%(&'(-%$2'J'2-2-,$)I5'#-,2I-*+)+'%&2KHU,)%/,-I)J-,0 H%91'))+,iS3'/ [-2)+'+2-N$-#-'%N(N+2;%**-J'-##%J#-$)#$N,,%#+-2'&*-##T-+2N*-#2$%/--#C+)I*-25&-$%&2 *%E0=2T,-&-*-,'=9"DX3-,)#':%U,'+2-#+-#X)(.-(('$$'(.-##)I/),+&%(-#-)(+-#*2-'##JH,- /%J),'22-,2'&-#%#+%22KH9"+)I+$N&&-K&N$$-N2#%J#+%II-#I-*)++03'-#*2-KH#%J#-2U,)%X -#$-&2)((,-'2X*%*-2N%#+-22-,*-2+2N*-#2-#-$)II-,2'&H$%&&-*-20[-22--,-#&'2-#+-'-,/), )++X*%-#$-&2-'+2T,'#(+(,NKK-#2'&[L5&)$$-#J%,'I)2%2*-2+$N&&-J>,--#$,)0 W&T22'#(2'&[L5&)$$-#;%,2%22IT-2'**-##-;?+2-#X&-*-&+-#;%,.)55-2'#2-#+'J2I-**-22-(.-##)I +-K2-I5-,)(/,-I2'&*%(+*%2)0W?,J'2)$+)II-,/-,'-J%,IT-KHK&%++XI-#+H-,*-2)(+HIT- +)I*N$$-,)KK#H,/&T22'#(-##>,I-,+-(0A&2/,%*,'/2+%J2%&-,2'&I?5&-,)(HK#'#(+2'*-,KHU,)%;%, 5&'22*'+$N2-,20 9gWWJ'&.)55-KHU,)%/,%I%#*%(2'&2),+*%(X+%II-#I-**%(&'(&-*-,+)I-,%#+%22%J7N,-+20[-2 J'&5&'+%&(%J?&)(J'#2'&,'I-&'(-K,'+-,0hK#'#(+2'*-,-,ReLOdX+)IJ'-,J-&*'(/),#?T*I-*0M'*-# /,-I)J-,J'&J>,--#K,?J'#(%J;J),*%#2'#(/N#(-,-,0=9"D7J-#2+J'&+2H/),'##I-&*'#()( $)),*'#-,'#(%J%,,%#(-I-#2-,KHU,)%0M%#$-#-,%2%$2'J'2-2-#-KHU,)%+$%&J>,- &%J2-,+$-&+%,,%#(-I-#2-,X+)I+$%&J>,-/),%&&-0 3';%,)(+H/H22-2#T22)(+2?,,-&%(-,X)(J'-,+#%,2/-,*'(-I-*H,T**-)++N2%J*-2(%I&-0 [-##-),'-#2-,'#(-#5&',+$,-J-2/?,J';%,/&T22-2'##'*-2#T-)I,H*-2X+H-#)KK*%2-,'#()I ;J),*%#2'#(;%,(H22+'*-#J';%,/&T22-2'##J'&5&'('22IN#2&'(KH(-#-,%&/),+%I&'#(-#0 W,-I)J-,J'&J'/)$N+-,-KHH('-#()*)J-,&%KK'#(2'&*-##T-&-*-&+-#X+H*--,$&%,-2'&H2%)J-, +2%/-22K'##-#QR0QR0OQRd0

14 =3-+,6+3-,.:3/O)','D-/,20/ (+12+, A-1"?Q=&+,+3/1:'32/D1-,. J\6'-&+G%#+-(H,* [/10\323+.,2)/;EG#$ [-2J'&N#*-,(-#-,%&/),+%I&'#(-#),'-#2-,-+)I;%&JH,+,-+N&2%2-2OQRP0722-,+)I=9"D)I+-22-,/), )J-,f16DU-,J',-J'+.)#+K&'$2'(-X=9"D+%I%,5-'*-,I-*1B",-J'+.)#)('#2-,'I,-J'+.)#J'&/),-2%+ I-*'))$2)5-,0?<(2*+66EG#4 G-&H,+5N*+.-22-,/),=9"DJ'&K,-+-#2-,-+KH(-#-,%&/),+%I&'#(-#/),J-*2%$0W)$N+J-*N2%,5-'*-&+-# %J5N*+.-22-,/),OQRd;%,J>,2N2J'$&'#(-#'$)+2#%*-#-J-*-#$-&2-N2J%&(X+%I2H ,-%&'+2'+$ 5'&*-%J*,'/2+5N* _-(;%,)(+H;%22()**'%&)(I-*-#$-&2-N2J%&(;J),.-(;%,+-225-;)J-2 /),'##+K'&&X*-22-;%,;.N&K-2J-&*'(-22-,+)IN2J%&(-#-+-&JJ-2;J'&$-%$2'J'2-2-,*-K&%#&-((-,*-2 $)II-#*-+-I-+2-,-20W?&(-5,-J2'&5N*+.-22-,N2,-*-,#>,I-,-)IK,)+-++-#)(&'((-,J-*&%(2' +%$+*)$NI-#2-#-+%II-#I-*5N*+.-22-,0 V)','D-.3<;;+, =2%5+/N#$+.)#-#;%**-N#*-,,-$,N22-,'#(-#'+2%,2-#%J+-I-+2-,-2Ri+?$#%*-,0[-22--,-2()*2 +?$-,2%&&0"/),,'(-+-I-+2-,5&-*-2+-#*2N2-#-J%&N-,'#(2'&&'#.-/),-#'#(-#-)I*-,-+/),;)&*2'&?$)#)I'(,NKK-#X*-22-J-*)I*-;%**-.-J#&'($)#2%$2)()I*-##-J%,)K2'I%&0V-+N&2%2-2J%, J%,'-,-#*-2'&5%$-I-&*'#(-,)(+)I5&',2%22-22-,,-2#'#(0[-2J'&+-#*-+N2+%II--J%&N-,'#(' +&N22-#%J;?+2+-I-+2-,-2/),H+-N2J'$&'#(-#0 "6/6<2'.%';;(/6+3-,. =?$#%*/),*,'/2++2?22-/,%3-&/-,*+2'#(-2'D+&))(A$-,+;N+-,+-#*2'##2'&5-;%#*&'#(;J),-#*-&'(,-+N&2%2J-*2%+KH2'&*-&'#(+I?2-2Rd0D$2)5-,0=9"D;%,&-J-,2'##-#(,N#*'(+?$#%**-,/)$N+-2KH /),$&%,'#(-#KH*-#?$)#)I'+$-+2,N$2N,-#;%,J>,2J'$2'(0 - Gjennomført økonomikurs Jevnlig oppdatering med økonomiansvarlige - Søknadsnivået til økonomisk støtte er bra 6T2'&(%#(/),?$)#)I'%#+J%,&'(-2'&,-(#+$%K)(<V1 "/?,+2-+-I-+2-,J%,*-2J-*2%22%2#T?$)#)I'+$),(%#'+-,'#(+$N&&-'##/?,-+/),+2?,,-$)#2,)&&)( )KK/?&('#(/,%%#+J%,&'(-08,)+-++-#/),'##/?,'#(%J#T-2'&(%#(-,-,'+&N22/%+-#)(*-2J'&/,-I2'& +-I-+2-,+&N22(.-##)I/?,-+'#2-(,-,'#(%J+T+2-I-2I-*5%#$/),5'#*-&+-06>,I-,-),'-#2-,'#(-, +-#*-+N22'&?$)#)I'%#+J%,&'(-'/),5'#*-&+-I-*)KK&>,'#(0

15 W),*-&'#(+#?$$-&J'&5-,-(#-+)(N25-2%&-+2'&&'#.-/),-#'#(-,/?,.N&0W),*-&'#(+#?$$-&-#2%, N2(%#(+KN#$2'%#2%&&+2N*-#2-,J-*+2N*'-,-2#'#(-#0 P/((+3<11/, V-(#+$%K-2/),=9"D+'22+2?,+2-K,)+.-$2-,N#*-,/-,*'(+2'&&-&+-)(K,-+-#2-,-++)I-22'&&-((N#*-, (-#-,%&/),+%I&'#(-#0=%II-#&'$#-2I-*2'*&'(-,-H,-,H,-2+K,)+.-$2(.-##)I/?,2I-*()* $)+2#%*+$)#2,)&&)()KK/?&('#(0[-22-;%,,-+N&2-,2'-2,T**'(,-+N&2%20

16 ORIENTERING FRA MARKEDSANSVARLIG, EMIL GJERDE ENGEBRETSEN, I LEDELSEN TIL SBIO GENERALFORSAMLING 24. OKTOBER 2013 I denne orienteringen vil jeg redegjøre for mitt arbeid som Markedsansvarlig fra 1. mai 2013 og frem til 01. oktober Dette inkluderer gjennomgang av de områdene som har krevet mest av meg den siste perioden, status på samarbeidspartnere og stabsfunksjonene jeg har ansvaret for. Det vil og bli kortfattet oppsumert hva jeg tenker om gjøremål frem til Oppfølging av markedsansvarlige Har fortsatt etterstrebet å være så tilgjengelig så mulig, har innkalt til tre møter med markedsansvarlige, det første ble avlyst pga sykdom hos undertegnede. Det gjenstår to møter, hhv og Jeg håper dette kan være til glede og nytte for samtlige markedsansvarlige i SBIO. Jeg opplever at mange nye markedsansvarlige tar kontakt og lurer på ting som ofte står skrevet i f.eks linjeleksikonet. Har med bakgrunn i dette arrangert et minimøte med noen nye markedsansvarlige. Skal bearbeide dokumentene som jeg gjorde tilgjengelig i våres, slik at de er enklere å lese, både for norsk- og engelsktalende studenter. Karriereforum Det er gjennomført to møter etter sommeren var fristen for å melde inn arrangementer til våren Alle arrangementer som skal arrangeres til våren er nå fastsatt. Sekker til skolestart Sitat fra forrige orientering: I Februar startet prosessen med å bestille 3000 sekker, dette har vært en krevende oppgave,jeg håper resultatet blir bra, og de blir levert i tide. Det har vært en humpete vei og vært vanskelig å vite at jeg har tatt gode beslutninger, det finner vi ut i august. KPMG, SiO og BI skal ha logo trykket på dem. Sekkene skal bli delt ut så raskt som mulig etter Fadderullan. Nå er alle sekker delt ut, og et lite overskuddslager er lagt ut for salg i BIs webshop. Inntektene går uavkortet til Redd Barna. Utdelingen gikk så bra som den kunne. Pakkingen av innhold ble outsourcet for en rimelig penge til Nordpolen Industrier, som utførte oppdraget veldig bra. Næringslivsutvalget, Entøk og KL hjalp til med å stable de på paller, dette var til stor hjelp Av innhold i sekker kan jeg nevne Inside, informasjonsflyer, pennal fra BI Karriereservice, oversikt over bedriftspresentasjoner fra NU og tilbudskort fra TV2 Sumo. Neste år håper jeg Markedsavdelingen i SBIO blir mer innvolvert, i bestillingsprosessen og med å finne logo+innhold til sekkene, dette vil være viktig for finansieringen. Samarbeidspartnere KPMG - Hovedsamarbeidspartner Hatt en god dialog gjennom hele semesteret. DNB Avtale ble signert rett før sommerferien, i samarbeid med markedsansvarlig i Fadderullan, Espen Sunde, som var en sterk bidragsyter til at denne ble realisert. Avtalen innebærer stands, diverse logoeksponering samt et arrangement i den nye Kroa, der de skal holde foredrag om et forbrukerrelatert tema. SiO Grei dialog. De har avtalte dager de står på stand. Forhandling av ny avtale skal påbegynnes november.

17 Finansforbundet Har anbefalt dem å knytte kontakt med mer relevante linjeforeninger. Dagens Næringsliv Ny avtale på tre år, med automatisk fornyelse, ble tegnet før sommerferien. Hovedinnholdet er at de får stå på stand her. Ide House of Brands De har et samarbeid med BI som gjør at de er svært konkurransedyktige på pris ved bestilling av klær og andre effekter. Eget skjema for pristilbud er utviklet i samarbeid med dem og administrasjonen på BI, slik at alle i studentforeningen enkelt kan sende inn og få tilbud på bekledning: Samarbeidet med dem er veldig bra, og vi har god dialog med både Malena og Nina. Bestiller hovedsaklig av dem når vi trenger effekter. SuperOffice Fra forrige orientering: Bruker deres CRM-system, har vært i dialog om utvidelse av antall brukere til f.eks NU og andre markedsansvarlige, den prosessen pågår fortsatt. Ingen fremgang har skjedd her. Red Bull Har forsynt oss og andre prosjekter med Red Bull 24/7 Office Skal undertegne samarbeidsavtale med dem siden de leverer regnskapssystem til oss. Generelt Det har vært en svært hektisk periode fra skolestart og frem til d.d. Dette skyldes både mye gjøremål i forbindelse med vervet og mye å gjøre som en del av SBIO-ledelsen. Det er veldig mange flinke markedsansvarlige i SBIO, og jeg håper vi kan bli bedre på kunnskapsdelingen, slik at alle kan lære hemmelighetene til de som utnytter potensialet i vervet. Stabsfunksjoner Markedsavdelingen Det er nå rekruttert ny markedsavdeling, og den er blitt utvidet med fem personer, og består av åtte personer. Alle åtte er nye, og mye av den siste tiden går med til oppfølging av disse. Fra nå skal markedsavdelingen hjelpe til med å gjøre markedsarbeid og skaffe gode dealer til studenter på BI. Første oppdrag er tilknyttet SBIO-ballet. Næringslivsutvalget Beundrer dem for deres profesjonalitet og kapasitet, i tillegg til at de er svært dyktige i det de gjør. Har spurt dem ofte om råd i ulike situasjoner. Setter pris på deres samarbeidsvilje både med meg og andre i studentforeningen. Har god dialog med flere i styret. Hedvig som er ny leder har tatt vare på den gode dialogen fra forrige leder. De stiller alltid opp og bidrar i stor grad i til fellesskapet i studentforeningen, utover kun å arrangere bedriftspresentasjoner. Oktober, november og desember Dette vil ta tiden min frem til jeg er ferdig med vervet: Oppfølging av markedsavdelingen og rekruttering av ny leder der, vil være prioritet. Jeg ønsker at stabsfunksjonen skal være så selvstendig som mulig når ny markedsansvarlig tar over. Dokumentasjon av egne arbeidsoppgaver og videreføring av disse vil være viktig, slik at all mulig kunnskap bli videreført, og min arvtaker starter på et høyere nivå enn det meg som ny.

18 Videre oppfølging av nye og eksisterende markedsansvarlige vil være prioritet. KPMG International Case Competition arrangeres 10. oktober, denne vil det gå mye tid til. Fellesoppgaver i ledelsen i forbindelse med overlapping og flytting til nye studentlokaler.

19 =3-+,6+3-,.:3/-,:'3D/2*',2/,20/31-.8[+.+R/,2',")'.+,86-1.+,+3/1:'32/D1-,.-"?Q=E4F =)6'9+3 ='*-#/),,'(-(-#-,%&/),+%I&'#( ")'1+26/36 9,N$2-IT-%J2'*-#,-22/?,+)II-,-#2'&H+$,'J-2-$+2-,)I=9"D2'&5,)+.T,-,)(%#*,-$%#%&-,+)I 5H*-9")(=9"D;%,+2H22/),08&%#&%+$)&-+2%,2X5-+2'&2-I%2-,'%&-,I-*#T&)())(I-,08&%#&%)(+H 5-+2IN&'(N2*-&'#(%J=9"DLI%(%+'#-2)(K,)I)2-,'#(%J,-$,N22-,'#(+*%()('#/),I%+.)#+I?2-0 3>,2IT-/)$N+KHH(.?,-=9"DH+T#&'(+)IIN&'(X()*2+%I%,5-'*I-*I%,$-*+%J*-&'#(-#)( $)IIN#'$%+.)#+%J*-&'#(-#2'&9"0 SL>=2%5+/N#$+.)#-#;%,'+%I%,5-'*I-*'#/),I%+.)#+%#+J%,&'(N2%,5-'*-2)(/-,*'(+2'&2=9"DL I%(%+'#-2OQRP\OQRd08,)+-++-#('$$5,%)(J'-,/),#?T*-I-*+&N22K,)*N$2-2X2'&2,)++/),#)-# J-&*'(+IH2,T$$/-'&0V-$,N22-,'#(-#2'&UA'%N(N+2('$$J-&*'(5,%)(UA;%,%&&-*-I-*&-II-#-*- 2,-#(-,0UA*-$$-2)(+HW%**-,N&&%#0[--,()*2'(%#(I-*$N,+'#(%J#T-I-*&-II-,)(I-*H2% )KK*,%(/),,-+2-#%J=9"D0[-+$%&*-++N2-#KH;T22-2N,'#)J-I5-,)(%$2'J'2-2+#'JH-2-,(-#-,-&2 ;?T20 "?Q=%1'.' "&?K-2%J+)II-,-#;%,J'/H22)('IK&-I-#2-,2#T&)()X&%(-2%J9"+(,%/'+$-%J*-&'#(0V-2#'#(+&'#.-, )(&)()-#'%&&-J-,+.)#-,-,#H2'&(.-#(-&'(/),#-*&%+2#'#(KH+5')0#)0 ]+662-(+,'.:-19/,) ".N&'/'$$J'#T22*-+'(#KH#-22+'*-#XI-+2KH(,N##%J%2*-2(%I&-2;-I-2J%,$)IK&'+-,2H%,5-'*- I-**-,+)II%#J'&&-(.?,--#*,'#(-,'*-+'(#)(5,N$-,J-##&'(; '*-#-,/),2+%22N#*-, N2/),I'#()(/'&5%#$-#.)55-+I-*X*-#J'+2-+-(HJ>,--2+2?,,-K,)+.-$2-##2'*&'(-,-%#2%220 7#(-&+$J-,+.)#%J#-22+'*-#+$%&J>,-KHK&%++/?,#T22H,;J'+%&2(H,+)I*-2+$%&0=2%5+/N#$+.)#-# MMW+$%&.)55-I-*)J-,+-22'#(%J+'*-#-+H/),2*--,/-,*'(-I-**-J'$2'(+2-*)$NI-#2-#-0 Q,:'3D/2*',2)/,/1+3 6>,2+%I%,5-'*I-*9"+$)IIN#'$%+.)#+%J*-&'#(%#(H-#*-+$.-,I-,'[L5&)$$%)(D%+-#X+)I5&', #T22)(/),5-*,-20"2'&&-((;%,.-(+%II-#I-*I%,$-*+%#+J%,&'(/H222'&-#%J2%&-I-*5'5&')2-$-2 *-,J'/H,*-2-#-2),(-22'&JH,*'+K)+'+.)#X+%I2+2),-K&%$%2,%II-,)J-,%&&-*,'$$-+2%+.)#-#-0 M),(-25&',';)J-*+%$#-+2-'#/),I%+.)#+%#+J%,&'(-+)KK(%J-HN2/),I-09"W%:'&'2T;)&*-,'+$,'J-#*- +2N#*KHI-*H;-#(-)KKK&%$%2,%II-#-2'&*-2)%&-22-#-+)I;%,I%#(&-2,%II-,X'%&2,N#*2dQ

20 [-#+'+2-2'*-#;%,.-(.)55-2I-*H+T#&'((.?,-+2'&&'#(+N2&T+#'#(-#-2'&#T&-*-&+-)()(+H+2T,-20M%22 '5,N$%&&-$)IIN#'$%+.)#+$%#%&-,J';%,+%I2J>,2'$)#2%$2I-*$)IIN#'$%+.)#+%J*-&'#(-#2'&9"0" 2'&&-((+#%$$-,%&&-'&-*-&+-#I-*%$2N-&&-$%#*'*%2-,)(*-2+$%&;)&*-+'#/),I%+.)#+I?2-/), '#2-,-++-#2-,0

21 UTVALGSTATUS Orientering utvalgsansvarlig til GF høst " SBIO har idag 32 utvalg. " Siden forrige Generalforsamling har Business society, Volleyball, Gourmetlaget og fitnessutvalget blitt opprettet. " I tillegg ansvar for BUFF og SBIO Athletics, Stauren Extreme, og INSA ANSVARSOMRÅDER OG GJØREMÅL Rekrutteringsdagen: " Fra utvalgenes side, var det mange som fikk gode søkertall. Tyder på at de er flinke når de står på stand. Og klarer å komme i god kontakt med nye BI- studenter " Tone hadde hovedansvaret " Alt i alt en god rekrutteringsdag. ULM: " Holder et møte i måneden " God oppslutning på møtene " Tar opp forskjellige tema som kan snakkes og diskuteres rundt. SBIO- lageret: Er i sluttfasen av å flytte over lageret til d-blokken. Fått et mye mer oversiktlig lager, med mye mer lys og litt bedre planløsning. Vil være ferdig flyttet i innen generalforsamling. Så må det etterbestilles bur for de som trenger plass. D- blokka Har ikke noe overordnet ansvar for D- blokken, men er med å hjelpe til hvis det trengs hjelp til enkeltsaker. Generelt rundt utvalgene og stabsfunksjonene jeg har ansvaret for Driftingen av utvalgene og stabsfunksjonene fungerer generelt veldig bra, de er selvgående og har et høyt aktivitetsnivå. Som nevnt har det vært gode søkertall hos de fleste, noe som viser at det er god interesse for å engasjere seg på BI Oslo. Nyoppstartede utvalg får litt mer oppfølging. Viktig at de blir satt godt inn i rutinene for hvordan et utvalg skal driftes og får oppfølginng i startfasen. På den måten kan vi forsikre oss om at de nye også kan etablere seg i SBIO. Internasjonalisering: Ved opprettelsen av SBIO Business Society har man fått enda en plattform hvor det er enkelt for internasjonale studenter å engasjere seg. Utvalget baserer seg på å ha en god blanding av norske og internasjonale, så det veier positivt for SBIO. Og generelt virker det som at terskelen for å ta inn internasjonale studenter er lavere nå enn hva den var for noen år tilbake. Stabsfunksjonen TTF virker også positivt da vi får en egen stabsfunksjon som oversetter tekster fra norsk til engelsk. Deltatt på:

22 " Fadderullan " ATP " KD Resten av semesteret: Den resterende tiden vil bli brukt mye til overlapping av ny utvalgsansvarlig og ledelse. Skal sørge for at Viteboken inneholder alt jeg har tenkt innen overlappingen, og få satt nye utvalgsansvarlig godt inn i sitt arbeid.

23 Orientering fra prosjektansvarlig, Tone Cathrine Skori Stenberg, høsten 2013 Semesteret startet med planlegging av høstsemesteret med ledelsen. Vi bestemte oss for å satse hardt på å få rekruttert mange av de nye studentene til SBIO, samt få frem hva SBIO er med den nye logoen. Eget arbeid var å gjøre seg godt forberedt til rekrutteringsprosessen til nye styrer i Næringslivsdagene, Fadderullan og BI-Revyen. Arbeidet med SBIO-ballet fortsetter dette semesteret, og det ble rekruttert aktive i SBIO til å bli med i komiteen som har fått utvalgte oppgaver og ansvarsområder. Fadderullan ble arrangert fra august, hvor både jeg og resten av ledelsen var tilstede under alle dagene hvor vi enten jobbet som crew eller var tilskuere. Fadderullanstyret hadde gjort en god del endringer på tidligere konsepter og temaer, og hadde en avtale med Lawo for å dekke de største dagene hvor kapasiteten kan bli sprengt med 2300 fadderbarn og ca 700 faddere. Dette var et godt alternativ til SHNAS. Fire venues ble brukt i Universitetsgata: Lawo, John s, Dizzie og Exit. Årets billettsalg gikk gjennom Billettservice, noe som var et godt tiltak ifh til tidligere års manuelle billettsalg. Det var litt trøblete de første dagene, men etter hvert som dagene gikk ser vi at det er et forbedringspotensiale der og det er noe som anbefales videre til neste års styre. Sukkerbiten ble igjen brukt i år til Idyll-konserten men med bedre bar og mattilbud. 90s wonders ble også arrangert på Sukkerbiten som en nykommer i Fadderullans program. Aid to Play ble arrangert lørdag 7 september, hvor 8 bedriftslag og 25 studentlag spilte under fotballturneringen. Fotballturneringen ble arrangert andre året på rad for innsamling til Diambars, et forballakademi i Senegal hvor elevene får muligheten til å få en utdannelse samtidig som de spiller fotball. Årets fotballturnering ble arrangert på Voldsløkka, og det ble arrangert bankett på Lawo hvor det var loddtrekning og taler fra Atp-styret samt representanter fra Diambars. For neste år blir Studentaksjonen og Aid to Play slått sammen. Karrieredagene arrangerte fra 23 til 26.september, hvor fokuset var å gjøre BI-studentene forberedt til arbeidslivet med trening i realistiske jobbintervjuer, hvordan skrive en god CV, internshippresentasjoner og ikke minst 95 bedrifter på stand. Det meste av arrangementet var på engelsk. De hadde også intervju med Thomas Giertsen foran en fullsatt sal om hvordan man kan lykkes uten å ta den tradisjonelle utdannelsen. På messedagen var det stor pågang av studenter på de ulike standene, og på kveldstid ble det arrangert bankett på Gamle Logen for bedriftsrepresentanter og BI-studenter. Høstsemesterets rekruttering til Næringslivsdagene og Fadderullan var enormt vellykket, med rekordhøye søkerantall. Både NLD og Fadderullan har nå fått nye styrer etter en lang rekrutteringsprosess. Det er fortsatt rekruttering av økonomiansvarlig i NLD med frist 2.oktober, samt at rekrutteringen av sikkerhetsansvarlig er ferdig i dag (2.oktober). BI-Revyens rekruttering dette semesteret går litt mer trådt enn de andre, men det er satt en økonomiansvarlig og flere intervjuer blir gjort de neste dagene. Endringen av BI-Revyen kan være at det settes opp til høsten 2014 istedenfor. Slik kan revystyret ha lenger tid på å planlegge og kvalitetssikre prosjektet over lenger tid. Rekrutteringsdagen 29.august var svært vellykket, og flere av stabsfunksjonene og utvalgene hadde gode søkertall etter denne dagen. Det har vært mye arbeid med D-blokka og Kroa dette semesteret, hvor det har vært mye jobbing med å gjøre ferdig de viktigste detaljene før innflytting. SBIO-Event ble opprettet igjen for å koordinere de ulike arrangementene som blir booket inn på Kroa. Vi startet med rekruttering av nye medlemmer til SBIO-Event som skulle jobbe frivillig på Kroa, men tok rekrutteringen tilbake da BUFF skal ta driften på Kroa de dagene det er åpent. Styret i SBIO- Event står per dags dato av prosjektansvarlig i ledelsen og leder i BUFF.

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Straffbart FYLLEKALAS

Straffbart FYLLEKALAS Utgave 5 9. - 22. mars 2010 www.smis.no traffbart FYLLEKALA chlåbrocks risikerer å bli straffet etter ulovlig alkoholsalg under valentinefesten for nesten 100 studenter på Ui. ide 4 og 5 News in English

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free Utgitt av Published by 2.2014 Vol. 62 TESS58 Bulk Carrier delivery The 57 572-dwt MV Lunita is the first of six bulkers contracted for delivery from Japanese yards from 2014-2017. Page 3+18-21. Mattea

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer