Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI APRIL 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord)

2 IKT-strategi V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret sak 10/75

3 Innhold 1. INNLEDNING IKT MÅLSETNINGER FOR RANDABERG KOMMUNENE UNIVERSELL UTFORMING FORVALTNING AV IKT STRATEGIEN FORVALTNING AV IKT STRATEGIEN ARBEIDSFORM OG INFORMASJONSINNSAMLING PROSJEKTER PROSJEKTER PROSJEKTER I TJENESTEOMRÅDENE IKT DRIFTMODELL NÅVÆRENDE DRIFTSMODELL TEKNISKE LØSNINGER KOMMUNIKASJON OG NETTVERK TELEFONI ÅPNE STANDARDER DATASIKKERHET SERVERROM OVERVÅKNING OG FJERNSUPPORT NØDLØSNINGER FOR ALTERNATIVT DRIFTSSTED VAKTORDNING FOR IKT STØTTE UTOVER VANLIG ARBEIDSTID IKT RESSURSER IKT ORGANISASJONEN ANDRE RESSURSER...18 VEDLEGG 1: INVESTERINGSBUDSJETT FOR IKT Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 2 of 19

4 1. Innledning IKT-strategien for Randaberg kommune den grønne landsbyen - er basert på de overordnede mål som kommunen har for tjenestetilbudet til innbyggerne. Tjenestetilbudet skal ha kvaliteter som fremmer selvstendighet og trivsel, og det skal legges særlig vekt på tilbudene til barn og unge. IKT-strategien dekker perioden 2010 til Randaberg kommune skal framstå som en kommune som evner å gjøre sine databaserte tjenester og tilbud enkle, intuitive og begripelige for alle. Det legges stor vekt på miljøhensyn i forbindelse med innkjøp av nytt utstyr, samt ved fjerning av gammelt utstyr. I tråd med kommunens målsetning om universell utforming skal dataløsningene i størst mulig grad også kunne brukes av barn, eldre og psykisk utviklingshemmede. På dette området skal Randaberg være en foregangskommune. Ved utforming av nettsteder er det derfor viktig at kommunen sørger for at kravene fra Web Accessibility Initiativestandarden tilfredstilles. Opplæring av brukere av IT-systemer er et høyt prioritert område. Tiltak for dette er dekket senere i strategien. E-kommune 2012 rapporten Lokal digital agenda - stiller en rekke krav til kommunen angående bruk av informasjonsteknologi, og hvordan forholdene skal legges til rette for innbyggerne og andre brukere. Når det gjelder bruken av internett- og innbyggerportal er trenden at stadig flere tjenester blir lagt ut på nettet. PORTIN-prosjektet som ble startet våren 2009, og som vil fortsette gjennom 2010, tar opp i seg en rekke elektroniske tjenester som vil bli gjort tilgjengelig for innbyggerne i de neste årene. Dette prosjektet er omtalt senere i strategien. Informasjonsutveksling innen, og mellom helse- og omsorgstjenesten, vil i hovedsak skje elektronisk, både internt i kommunen og på tvers av forvaltningsnivå. Randaberg kommune er med i Elin-k-prosjektet om utveksling av elektronisk informasjon mellom kommune og legekontorer. Dette prosjektet ble startet i Videre implementering av tjenester i Norsk HelseNett (NHN) er planlagt i Dette står beskrevet senere i strategien. Kommunen opplever en økt vekt på pasientrettigheter i helsepolitikken og helselovgivningen. Brukerne av tjenestene er mer bevisst på sine lovfestede rettigheter til brukermedvirkning og krever valgfrihet og individuelt tilpasset tjeneste. «Kunnskapsløftet» er den omfattende reformen som vil styre norsk skole i overskuelig fremtid. Denne reformen innebærer nye læreplaner i alle fag, og innfører bruk av digitale verktøy som en grunnleggende ferdighet elevene skal mestre, på lik linje med Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 3 of 19

5 det å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne. Det betyr at bruk av digitale verktøy skal inn i alle fag i skolen. Randaberg kommune skal fremstå som en moderne kommune også innen IKTområdet. Dette tilsier at vi må ha en innovativ IKT-avdeling som ligger i forkant og evner å ta i bruk ny teknologi. På bakgrunn av de ovenfornevnte utfordringene er en rekke IKT-prosjekter blitt identifisert, og som Randaberg kommune ønsker å realisere i de neste tre årene. Prosjektene er fra alle deler av organisasjonen, og noen av de viktigste er: - Digitale tjenester på nett - Elektronisk samhandling i Helse- og omsorgstjenesten - Lokaldemokrati og deltakelse i Informasjonssamfunnet - Infrastruktur og standardisering - IKT i grunnopplæringen - Elektronisk handel - Åpne standarder - Grønn IT - Kompetanseutvikling innen IT Prosjektene er mer utfyllende beskrevet i kapittel fem. Her finnes det også en liste over andre prosjekter fra de forskjellige delene av organisasjonen. Randaberg kommune drifter i dag sin egen serverpark lokalisert i kommunehuset i Randaberg. I tillegg driftes også Rennesøy og Kvitsøy kommune. Disse oppgavene utføres i dag av personell fra Randaberg sin interne IKT-avdeling. Det brukes i tillegg en del konsulenttjenester, hovedsaklig fra Ergogroup. Randaberg kommune bygger ut sitt kommunikasjonsnettverk i samarbeid med Lyse. Planen er å få lagt alle institusjoner over på fiber fra Lyse i løpet av våren Alle dataløsninger i Randaberg kommune skal tilfredsstille datatilsynets krav til sikkerhet og personvern. Ansatte i kommunen som har tilgang til kommunens datanett skal gis nødvendig opplæring for å kunne ivareta dette. Et tiltak planlegges også for å øke den generelle driftssikkerheten på kommunenes serverpark. Dette gjelder et strømaggregat som vil sikre strøm til datasystemene ved strømbrudd eller i andre nødssituasjoner. Kommunens IKT-avdeling består i dag av 1 IKT-leder, 3 IKT-konsulenter, 3 IKTmedarbeidere og 2 IKT-lærlinger. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 4 of 19

6 1.1 IKT målsetninger for Randaberg kommunene I en tid preget av informasjonsoverflod er det viktig å utnytte informasjonsteknologien på en god måte. Vi må sørge for lett tilgang til all den informasjon vi ønsker skal komme ut til Randabergs innbyggere. Utfordringen for politikere, kommuneansatte og innbyggerne i kommunen er å henge med. Vi må ha det utstyret og den programvaren som trengs. Randaberg kommune skal fremstå som en kommune som evner å gjøre sine databaserte tjenester og tilbud enkle og begripelige for alle. I tråd med universell utforming skal dataløsningene i størst mulig grad også kunne brukes av barn, unge, voksne og eldre. På dette området skal Randaberg være en foregangskommune. 2. Universell utforming Elektroniske tjenester og informasjon fra kommunen skal være tilgjengelig og tilrettelagt for alle. Randaberg kommune vil forholde seg til retningslinjer fra World Wide Web-konsortiet (WAI-kravene). WAI-kravene legger særlig vekt på universell utforming, tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og teknologisk plattform-uavhengighet. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 5 of 19

7 3. Forvaltning av IKT strategien 3.1 Forvaltning av IKT strategien. IKT strategien vil gjennomgås og oppdateres en gang pr. år. Dette er viktig for at strategien skal være et levende dokument som gjenspeiler de raske endringer og teknologiske nyvinninger som finner sted innen dette området. IKT forum som består av Rådmannen, representanter fra rådmannens ledergruppe, leder IKT samt en politiker vil samles hvert halvår for å gjennomgå framdrift og status på de prosjekter som er initiert som en del av strategien. Leder for IKT i Randaberg kommune legger fram status. 4. Arbeidsform og informasjonsinnsamling Representanter fra Randaberg kommune har, i perioden september til oktober 2009 gjennomført en informasjonsinnsamling for å kartlegge den nåværende og beskrive den framtidige bruk av informasjonsteknologi i kommunen. Følgende områder er blitt dekket : IKT strategisk retning IKT driftsmodell IKT organisasjonsmodell Applikasjonsportefølje Nåværende Framtidig Innkjøp og avtaler Prosjekter Beskrivelse Kostnader Utstyr, servere, pc`er, skrivere Informasjonsinnsamlingen er gjennomført for de enkelte tjenesteområdene i kommunen. Det er videre gjennomført arbeidsmøter med relevante personer. Resultatet av dette arbeidet er en IKT strategi bestående av prosjekter og andre tiltak som Randaberg kommune ønsker å gjennomføre i den neste 3 års perioden. Videre er det også identifisert et sett med tiltak for å øke den generelle driftssikkerheten på kommunenes serverpark. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 6 of 19

8 5. Prosjekter Under følger en liste av de IKT prosjekter som Randaberg kommune ønsker å realisere i de neste 3 år. Listen over prosjekter vil bli gjennomgått og eventuelt revidert en gang i året. 5.1 Prosjekter Elektroniske tjenester på nett Gjennom PORTIN prosjektet ønsker Randaberg kommuner å utvide det elektroniske servicetilbudet til sine innbyggere gjennom en ny innbyggerportal. Et utvidet tilbud vil bedre kvaliteten på flere av de tjenestene som kommunene yter og derav tilgjengeligheten for våre innbyggere. Vi ønsker at tilgangen på informasjon og tjenester fra kommunen skal bli lettere både når det gjelder tid og sted. Vi ser bl.a. for oss følgende funksjoner på innbyggerportalen: Elektronisk informasjonsformidling, elektroniske skjemaer, etablering av min side for innbyggerne, innsyn i saksbehandling, integrasjon med fagsystemer, kalender over kommunale og andre arrangementer med tilgang for foreninger og lag, innsyn i politiske saker, chatemuligheter med servicetorg og på sikt elektronisk registrering av forespørsler (CRM). Det er videre ønskelig å få på plass en portal for de ansatte i kommunene. En ny ansattportal vil gi muligheter for en bedre informasjonsflyt og en mer effektiv bruk av kommunenes IT løsninger. Videre vil ansattportalen legge til rette for nye måter å samarbeide på og å dele informasjon på blant de ansatte. PORTIN er et samarbeidsprosjekt med Rennesøy og Kvitsøy kommune Elektroniske samhandling i helse og omsorgssektoren (Elin-k) Formålet med prosjektet er å teste ut elektronisk meldingsutveksling mellom en del tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren og et legekontor slik at vi på sikt kan få økt effektivitet og bedre kvalitet på tjenestene. Hovedmålet er gjennomføring av et pilotprosjekt i den hensikt å innføre elektronisk samhandling mellom fastlegene og helse- og omsorgssektoren i Randaberg kommune Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet Overføre møter i kommunestyret og politiske utvalg på internett. Enten direkte eller i opptak. Dette kan bidra til å gjøre politiske debatter og prosesser mer åpne for innbyggerne og andre interesserte. Det vil videre være viktig å legge til rette for Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 7 of 19

9 deltakelse og påvirkning gjennom ulike kanaler som kommunens nettside, e-post, blogger, chat og SMS Digitale sakspapirer En løsning for effektiv distribusjon og papirløs behandling av saker i styrer, råd og utvalg. Dette inkluderer elektronisk sakspapirer til politikere, som vil bety en enklere informasjonstilgang med f.eks. muligheter for elektroniske notater IKT i skolene Skolene i Randaberg har ulike IKT løsninger når det gjelder programvare og drift. På Harestad og Grødem skole benyttes Linux og Open office. På Goa brukes MS Windows og Ms Office. Ellers benytter man seg bl.a. også av både Its learning og Classfronter som er funksjonelt like systemer. Det vil i perioden bli vurdert nye løsninger for skolene og gitt anbefaling om ny driftmodell i samarbeid med IKT avdelingen i kommunen Elektronisk handel Den offentlige handelsplassen ehandel.no er etablert for å effektivisere anskaffelsesprosessen i offentlige virksomheter. Randaberg kommune vil i perioden vurdere implementering av e-handelsløsninger for effektivisering og kvalitetssikring av attestering, anvisning og betalingsrutiner Grønn IT Randaberg kommune (IKT) har satt i gang flere tiltak for å redusere energibehovet og få på plass en grønnere profil. Noen av de viktigste områdene er: - Virtualisering av servere som fører til mindre antall maskiner - Innkjøp av nye servere med ny strømsparende teknologi (blade) - Bruk av Tynne Klienter i stedet for PC - Multifunksjonsmaskiner (MFM). Dette reduserer behovet for et stort antall printere - Printing på begge sider av papiret - Ekstern pålogging som reduserer behov for reiser - Resirkulering av gammelt utstyr - Muligheter for å jobbe hjemmefra - Slå av strømmen på utstyr ved arbeidsdagens slutt - Styring av utskrifter til aktuell printer ved bruk av adgangskort eller pin kode IKT vil i i løpet av de neste årene vurdere automatisk nedstengning av servere etter behov, fortsette med utplassering av tynne klienter og ta i bruk nye strømsparende serverteknologi Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 8 of 19

10 5.1.8 Kompetanseutvikling innen IT For å maksimere effekten av nye systemer er det viktig å sørge for at brukerne får god og riktig opplæring. I den første fasen ivaretas dette som regel ved kursing og informasjon til brukerne, men også i etterkant av utrulling vil de fleste brukere trenge en del oppfølging for å bli komfortable med bruk av systemene. Randaberg kommune vil derfor satse på utstrakt bruk av e-læring når det gjelder å øke IT kompetansen blant brukerne. E-læringsløsninger er tilgjengelige 24/7/365. E-læring er tilgjengelig over alt hvor brukeren har tilgang til internett. Dermed kan brukere få rask og effektiv hjelp når behovet måtte oppstå. Alt uten å flytte seg fra arbeidsplassen eller avbryte arbeidet Kontorstøttesystem Randaberg kommune benytter seg i dag av Office som er Microsoft sin kontorstøtteløsning. Den versjonen som brukers, office 2000, begynner å bli gammel og det er påkrevd å oppgradere denne til en nyere versjon. Kommunen vil oppgradere til Microsoft office Dette er en ny og framtidsrettet versjon som vil dekke behovene som de ansatte har for funksjonalitet og samhandling med andre organisasjoner Mail og kalender system Lotus Notes fra IBM blir i dag brukt som e-post og kalender løsning i Randaberg kommune. Versjonen som benyttes (6.5) vil ikke bli støttet fra leverandøren utover mai I tillegg er det grafiske brukergrensenittet ikke lenger moderne og brukervennlig. En prosjektgruppe har vurdert to alternative løsninger: 1. Oppgradere til ny Lotus notes versjon Overgang til Microsoft Outlook/exchange Anbefalingen fra prosjektgruppen er å gå over til Microsoft Outlook/exchange e-post og kalender løsning. Denne løsningen vil bli implementert i løpet av Dette er et samarbeidsprosjekt med Rennesøy og Kvitsøy kommune Samhandlingsløsninger Randaberg kommune ønsker også ta i bruk samhandlingsløsninger som Sharepoint. Dette vil gi muligheter for bedre og mer effektiv deling av informasjon enn det vi opplever med dagens verktøy. Sharepoint gir mulighet for å opprette prosjektrom/ temarom for deling av informasjon mellom grupper av personer Unified communication Unified Communication (samordnet kommunikasjon) vil være et av de heteste temaer innen IT de neste årene. Det dreier seg her om å ta i bruk funksjoner som presence (tilgjengelighetsinformasjon), samtidsdeling av dokumenter, telefonkonferanser via dataterminalen, videokonferanser på desktopputstyr og integrasjon mot telefonisystemene, mobil og fasttelefon. Randaberg kommune vil i perioden vurdere når og i hvilken grad denne type teknologi skal tas i bruk i organisasjonen. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 9 of 19

11 Kvalitetssystem Randaberg kommune må få på plass et hensiktsmessig og oppdatert kvalitets og avvikshåndteringssystem. For å støtte dette er et behov for et nytt prosessorientert modelleringssystem for dokumentasjon og presentasjon av kvalitetssystemet Elektronisk folder system (F:) Randaberg kommune har i dag mye av sin informasjon lagret elektronisk på fellesområdet i filesystemet (F): på intern sone. Det finnes i dag ingen gode prosedyrer for hvordan dette skal benyttes, hva slags type informasjon som skal ligge her og hvordan denne skal beskyttes. Det har vært tilfeller der informasjon ved en feil har blitt flyttet på eller blitt fjernet. En prosjektgruppe vil se på problemstillingen omkring bruken av filesystemet og komme med en anbefaling for hva som bør gjøres for å få en mer hensiktsmessig bruk og sikker lagring av informasjonen. 5.2 Prosjekter i tjenesteområdene Barn og familie Barne PC prosjekt i samarbeid med Ergo Group. Introduksjon av sikker sone i barnehagene Informasjonsskjermer i barnehagene Alternativ til bruk av Gerica Helse og omsorg Håndterminaler koblet om mot Gerica. Registrering av informasjon og frammøte Datapunkt på møterom for tilkobling av av PC og videokanon. System for Praktiske Prosedyrer i Sykepleien Skolene Vurdering av trådløse nettverk Implementering av Feide Tekniske tjenester Ta i bruk ByggSøk. Nettbasert søknadssystem for byggessaker Digital plandialog Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 10 of 19

12 Rasteradministrasjon Nye kraftigere Pcer Kultur Overgang til sentralisert drift av Bibsys Informasjon og næring Nye Pcer til Servicetorget Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 11 of 19

13 6. IKT driftmodell 6.1 Nåværende driftsmodell Randaberg kommune drifter i dag sin egen serverpark lokalisert i kommunehuset i Randaberg. I tillegg til eget behov driftes også Rennesøy og Kvitsøy kommune. Disse oppgavene utføres i dag av personell fra Randaberg sin interne IKT avdeling. Det brukes i tillegg en del konsulenttjenester fra Ergo Group på diverse oppgaver. En del applikasjoner kjører også på Application Service Providers ( fjerndrifting) løsninger. 6.2 Tekniske løsninger Servere og lagring Kommunen har tatt i bruk blade-teknologi sammen med sentrale lagringssystemer. Vi har også godt over til bruk av virtualiseringsløsninger (Vmware). Virtualiseringen av serverparken vil fortsette. Bruk av blade-teknologi for servere minsker behovet for fysisk plass og reduserer strømforbruket. Lagringsløsninger (SAN=Storage Area Network) effektiviserer bruken av disker Operativsystemer Kommunen vil i løpet av perioden oppgradere operativsystemet på alle Pcer til Windows Omlegging fra tre til to soner. Pr. idag er det tre sikkerhetssoner for brukerne å forholde seg til. Intern-, Fellesadminog Sikker-Sone. Det er felles autentifisering for intern og fellesadmin-sone, mens sikker sone har sin egen autentifisering. Dette gjør at brukerne kan ha forsjellige brukernavn og passord på de to sonene. Det er ønskelig å redusere antall soner til to med felles autentifisering for Intern og Sikker sone Sikkerhet, karantene for PCer i nettet Når det gjelder sikkerhet i nettverket vårt, må det vurderes om det skal innføres beskyttelse av nettverkstilgang vha. Microsoft s NAP eller Cisco s NAC. Det bør også vurderes om alle bærbare og stasjonære PC er bør beskyttes med et krypteringsverktøy, for å hindre tap av data ved tyveri eller tap av PC. I Windows 7, kan en bruke den innebygde funksjonen BitLocker, eller en kan bruke 3dje parts system som f.eks. Checkpoint s sine produkter. Hvis PC en skulle bli mistet, kan Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 12 of 19

14 uvedkommende ikke lese innholdet på diskene som er kryptert, og dermed begrenses skaden ved tap Oppgraderinger av Active Direktory Ved sammenslåing av soner vil AD i Sikker Sone utgå, og AD i Intern Sone overta all sikkerhet. Dette AD oppgraderes til 2008 versjon, som har mye mer funksjonalitet enn dagens. Det nye AD struktureres for å gjenspeile kommunens organisasjonsstruktur Styring av utskrifter Smart printing går ut på at man skriver ut til en enkelt skriverkø hvor SafeComløsningen vil lagre jobben sentralt. Brukerne vil så gå til en fritt valgt skriver og identifisere seg med sitt adgangskort eller pin-kode. Først da vil brukeren få tilgang til sine utskrifter. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 13 of 19

15 6.3 Kommunikasjon og nettverk Fiber nettverk Randaberg kommune har i løpet av de 3 siste årene bygget ut sitt datanettverk i samarbeid med Lyse. Utbyggingen vil bli fullført i løpet av første halvår Da vil samtlige lokasjoner i Randaberg kommune være knyttet sammen i et kommunikasjonsnettverk basert på fiber. Randaberg kommune har dermed er framtidstrettet og pålitelig datanettverk til disposisjon. De fleste lokasjoner har en linjekapasitet på 4 Mbit/sek. Linjene til Harestad, Grødem og Goa skole og til Helse og Sosialsenteret har en kapasitet på 100Mbit/sek. Overføringshastigheten kan om ønskelig økes til 100 Mbit/sek på hele nettet hvis det er behov for mer kapasitet. Internett kommunikasjon Randaberg Kommune har en sentral forbindelse mot internett som skal dekke alle etater. Denne har en ytelse på 35 Mbit/sek. Dette gjelder for nedlasting av undervisningsmateriell, filmer og interaktive tjenester fra Internett Trådløse nettverk Trådløse nettverk (Wireless Local Area Networks, WLAN) blir i økende grad installert i hjem, på kontoret, på skoler og i byer og tettsteder. PC-er kommuniserer med hverandre i nettverk ved hjelp av radiosignaler. Basestasjoner sørger for radiodekning i aktuelle områder. Randaberg kommune har i dag installert trådløse nettverk i kommunehuset, biblioteket og på Tungenes fyr. Randaberg kommune vil vurdere en videre utbygging av trådløse nettverk i skoler, barnehager og i uteområder. En eventuell videre utbygging av trådløse nett vil bli basert på anbefalinger fra Post og teletilsynet og Statens strålevern. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 14 of 19

16 6.4 Telefoni Randaberg kommune har i dag en telefonløsning basert på analoge og digitale løsninger. Deler av telefonutstyret begynner å bli gammelt og må fornyes. Skissen nedenfor viser den anbefalte nye telefoniløsningen Følgende punkter forklarer konseptet: Framtidig utviklingen på telefoni-siden skjer kun på IP-telefoni (telefoni over datalinjer). Vi bør derfor etablere nye telefoniløsninger på våre lokasjoner, basert på denne teknologien. IKT-avdelingen har i stor grad etablert/etablerer infrastruktur basert på fiber, sammen med en av våre samarbeidspartnere, til de lokasjoner som vi drifter. Det vil være naturlig å også bruke denne infrastrukturen til telefoni. Vi ønsker å samle alle kommunens nummer-serier sentralt på kommunehuset og distribuere disse ut herfra. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 15 of 19

17 IKT-avdelingen ønsker å bygge en telefoniløsning som gir mulighet for å integrere de samarbeidende kommunene i et telefoninett slik at vi kan ringe gratis mellom kommunene via allerede etablert infrastruktur For noen lokasjoner kan det være behov for kun å benytte mobiltelefon. Ny telefoniløsning må ta høyde for at mobiltelefoner kan integreres og fungere som en fasttelefon på telefonsentralen. IP-telefoni er avhengig av strøm. Det er avklares hvilket behov vi har for oppetid, når vi mangler strømtilførsel. Det er ønskelig å bruke så mye som mulig av eksiterende infrastruktur og dette kan føre til at vi i en periode må/skal kjøre et delt miljø. 6.5 Åpne standarder Ved framtidige anskaffelser vil Randaberg kommune, der det er grunnlag for det, legge til grunn at leverandører skal støtte åpne standarder, i henhold til de føringer som er gjeldende for offentlig sektor. 6.6 Datasikkerhet Ny teknologi og økt kompleksitet øker kravene til informasjonssikkerhet i kommunesektoren. Bruk av mobile enheter, minnepinner og trådløse nettverk utgjør et trusselbilde som medfører større sikkerhetsrisiko enn tidligere. Når informasjonssikkerhet skal prioriteres og implementeres, er det helt nødvendig å forankre mål og planer i hele organisasjonen. Bedring av sikkerheten må være en løpende prosess. Det har tidligere vært lagt stor vekt på at sikkerhet er et ansvar som ligger hos ledelsen, men for å oppnå god sikkerhet må alle ansatte både forstå og følge de rutiner og prosedyrer som danner grunnlaget for god sikkerhet. Ansatte i kommunen som har tilgang til kommunens datanett skal gis nødvendig opplæring for å kunne ivareta dette. Alle dataløsninger i Randaberg kommune skal tilfredsstille Datatilsynets krav til sikkerhet og personvern. 6.7 Serverrom Server rommet ligger i underetasjen i kommunehuset. Rommet har branndør mot korridor. Kjøling Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 16 of 19

18 Det er blitt investert i et ekstra kjøleanlegg for å sikre nødvendig kjøling hvis primærkjølingen svikter. Brann Det er installert røyksensor i rommet med varsling til Rogaland brannvesen. Et Argonite brannslukkingsanlegg anlegg vil bli installert i løpet av Dette vil kunne slukke en brann før det oppstår større skader på servere og annet elektronisk utstyr. Vann Det er installert fuktighetssensor med varsling til Rogaland brannvesen. Prosedyre for håndtering av en overflomssituasjon vil bli utarbeidet. Vannledninger under trykk er lagt i taket på serverrommet. Ved en lekkasje vil dette medføre driftsstans og store skader på utstyr. Vannledningene må sikres. Strømopplegg Det blir benyttet en MG UPS (Uninterrupted Power Supply) med estimert strømkapasitet på 20 KVA. Ved strømstans over 5 min vil flere viktige servere automatisk stenges ned for å hindre eventuell skader ved lav spenning fra UPS systemet. Det vil i løpet av 2010 bli installert et strømaggregat som vil forsyne datarommet med nødvendig kraft i tilfelle av en strømstans. 6.8 Overvåkning og fjernsupport Det er installert programvare for innhenting av alarmer og systemfeil fra servere og nettverk. Dette sørger for moderne proaktiv drift av nettverk og servere 6.9 Nødløsninger for alternativt driftssted En full katastrofeløsning ble vurdert i 2008/09, som innebærer et typegodkjent datarom, redundante (doble) server- og lagringsløsning og redundante kommunikasjonsløsninger mot eksterne partnere. Denne løsninger ble vurdert som meget dyr og iverksette. Derfor vil alternative løsninger bli vurdert. I perioden vil det arbeides for å finne et billig alternativ for katastrofeløsning, som vil kun dekker datalagring i en annen lokasjon. Parallelt vil vi forsøke å finne muligheter for samarbeid med andre kommuner i regionen som dekker servere og disker Vaktordning for IKT støtte utover vanlig arbeidstid Det vil ikke bli satt opp en fast vakttelefon for IKT støtte utover vanlig arbeidstid (7:30 15:30). Hvis det skulle oppstå problemer med driftsstabiliteten utover disse tidspunktene vil det være mulig å kontakte IKT leder. IKT leder vil da vurdere den enkelte situasjon og hvilke tiltak som skal iverksettes. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 17 of 19

19 7. IKT ressurser 7.1 IKT organisasjonen IKT organisasjonen i Randaberg kommune har i dag følgende stillinger: Leder for IKT IT konsulenter 3 IKT konsulent IT medarbeidere 3 IKT medarbeidere IT lærlinger 2 lærlinger fram til våren En lærling fram til sommeren Andre ressurser En liten IKT avdeling som den i Randaberg kommune har ikke mulighet for å ha kompetanse innen alle IKT tekniske områder. Randaberg kommune har derfor inngått en støtteavtale med Ergo Group som omfatter IKT driftstjenester og vedlikehold av databaser. Dette er for å sikre tilgang på kompetanse innenfor kritiske områder for kommunen. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 18 of 19

20 Vedlegg 1: Investeringsbudsjett for IKT 2010 Beskrivelse Tjeneste området 2010 Kommentarer Status/prio Familia (RKs del) Erstatter BV Pro B&F Samarbeid med Rennesøy og Kvitsøy Startet/1 Nytt lønnssystem Pers /1 Overgang til Outlook og oppgradering til Office 2007 Alle Samarbeid med Rennesøy og Kvitsøy i tre år Startet/1 PORTIN (RKs del) Alle Samarbeid med Rennesøy og Kvitsøy Startet/1 Bibliotek løsning (Overgang til sentral drift) Kultur Bibsys /1 Nye servere og disker I&N Startet/1 Feide implementering Skole Av disse er forprosjekt ca ,- /1 Lyse fiber tilkobling I&N Resterende 7 lokasjoner Startet/1 Opplæring i Office og Outlook Alle Startet/1 Helsenett H&O /1 Kvalitetsystem Alle /1 Integrasjon mellom SATS Barnehage og SAK/Arkiv B&F Startet/1 Innføring av sikker sone i barnehagene B&F /1 Telefonsentral og overgang til IP telefoni I&N Utskifting / oppgradering av nåværende telefonsentral /1 Oppgradering av spredenett i kommunehuset I&N Routere og kabling /2 System for praktiske Prosedyrer i Sykepleien H&O /2 PC og videokanon/tv på møterom i avdelingene H&O stk /2 Nye skjermer til bruk på GATSOFT H&O /2 Kjøp av SamPro B&F Samarbeids og koordineringsverktøy /2 Barnehage PC prosjekt B&F Samarbeid med Ergo group /2 Byggsøk, rasteradministrasjon Tek /2 Alternativ til bruk av Gerica B&F 0 /2 Totalt Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 19 of 19

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06.

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06. RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06.2013 Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI Randaberg kommune Frå Børaunen (Foto: Ove Tennfjord) Innhold 1. INNLEDNING... 3

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur Ny IT infrastruktur på HIL http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur MUS Prosess Forventningene fra organisasjonen Beslutningsgrunnlag for ny IT-infrastruktur ved HIL 2013-2015 http://www.hil.no/hil/om_hoegskolen/hoegskolestyret/sakslister_styre

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009 Fra IP telefoni til IT telefoni K 1 Bli med meg på en liten reise på 76 år! POTS (Plain Old Telephony Services) ISDN ( Integrated Services Digital Network) IP Telefoni ( Internet Protocol) UC ( Unified

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune:

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Ringerike kommune har 28 385 innbyggere, og er en av de største bykommunene i landet. Ringerike er som et lite Norge i miniatyr, med fjell og fjorder, daler og brede

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen MCITP Messaging, MCSE 2003, MCTS OCS 2007 stale.hansen@atea.no Agenda Trender i markedet Office Communications server 2007 Server topologi Demo Unified Communicaton En

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Uten samordnet kommunikasjon Mobiltelefon Fasttelefon Hurtigmeldinger / Precense Talepost Øyeblikkets tyranni Telefonkonferanse E-post Faks Skjermdeling

Detaljer

Nøtterøy kommune. IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012

Nøtterøy kommune. IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012 IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012 12 IKT visjon Visjoner Via grensesprengende samarbeid skal 12k kommunene levere de mest effektive og beste IKT løsningene i Norge. NK IKT visjon: skal være blant

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål... 3 Dagens status... 3 Utstyr per i dag... 3 Begreper... 4 Funksjonelle krav... 5 Omfang... 7 Innledning Bakgrunn

Detaljer

For Spydeberg og Trøgstad avhenger bytte til ny Exchange løsning av ny telefoniløsning blir implementert i kommunene.

For Spydeberg og Trøgstad avhenger bytte til ny Exchange løsning av ny telefoniløsning blir implementert i kommunene. Sak 03/13 Rapport fra daglig leder. Høyhastighetsnett: Alle hoved lokasjoner og andre virksomheter er aktive i henhold til oppsatt plan. Havnås Skole gjenstår (Trøgstad). Hobøl har berammet møte med Telenor

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Innhold Innledning... 4 Elementer i policy for MRFK... 4 Informasjonssikkerhet... 5 Forenkling av autentisering... 6 Målrettet informasjonsflyt... 7

Detaljer

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Ateas fem fokusområder Kommunikasjon Mobilitetsløsninger Bredbånd og linjer Nettverk Telefoni Video Klienter Rekvisita Print og kopi Periferiutstyr Mobiltelefoner Lisensrådgivning

Detaljer

Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem

Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem Oslo kommune Sykehjemsetaten Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem 19.06.2013 Hallstein Murtnes 1 I. Informasjonsteknologi fra 2007 til 2015 II. Situasjonsbeskrivelse 2007 III. Det

Detaljer

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09.

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09. Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Tjeneste Beskrivelse Kundens ansvar Avtale/kommentar 1 Driftstjenester Administrasjon Basistilgang Basistilgang for sluttbruker er hva sluttbruker minimum trenger av IKTtjenester

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

1. Organisering og styring

1. Organisering og styring Dok.id.: 1.4.1.1 Del II: Mål og strategi internt i TFK Utgave: 1.00 Skrevet av: Liv Føre Gjelder fra: 22.10.2013 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1. Organisering og

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift 17. april GoOpen 2009 Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift Agenda Litt om meg Litt om Harstad kommune Prosjektet Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad

Detaljer

Breakfast Club 19. Februar 2009

Breakfast Club 19. Februar 2009 Breakfast Club 19. Februar 2009 Atea Nordisk og Baltisk infrastrukturleverandør med nr. 1 posisjon i alle markedene (nr. tre i Europa), 14 mrd. i omsetning i 2007 Den leverandøren i Europa med flest sertifiseringer:

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK TILBUD VISMA PROFILKOM OG VISMA LINK TIL KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS 2. desember 2010 Visma tilbyr en totalleveranse av programvare og tjenester tilknyttet installasjon, oppsett, testing og opplæring

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

SeSAM-prosjektet. Status for fase 2 og plan for fase 3 utrulling

SeSAM-prosjektet. Status for fase 2 og plan for fase 3 utrulling SeSAM-prosjektet Status for fase 2 og plan for fase 3 utrulling Brukerkontaktseminar, 23. oktober, 2014 Fra IKT-strategiplanen: Mål: OKF skal oppnå effektivisering av arbeidsoppgaver og kvalitet i tjenesteproduksjonen

Detaljer

Saksframlegg. Innføring av papirløse utvalgsmøter i Søgne Kommune

Saksframlegg. Innføring av papirløse utvalgsmøter i Søgne Kommune Søgne kommune Arkiv: 035 Saksmappe: 2005/2825-25490/2012 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 17.08.2012 Saksframlegg Innføring av papirløse utvalgsmøter i Søgne Kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 92/12

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Muligheter og utfordringer med fri programvare og delingskultur. «åpen og fri» Ole-Kristian Tangen IKT-sjef Asker kommune

Muligheter og utfordringer med fri programvare og delingskultur. «åpen og fri» Ole-Kristian Tangen IKT-sjef Asker kommune Muligheter og utfordringer med fri programvare og delingskultur «åpen og fri» Ole-Kristian Tangen IKT-sjef Asker kommune 1 Asker kommune Moderne bygd mellom Oslo og Drammen 53.000 innbyggere 3.000 ansatte

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen Løsningsarkitekt Unified Communications stale.hansen@atea.no Unified Communications Trender i markedet OCS med med Telenor IPT Atea som leverandør Unified Communicaton

Detaljer

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07 Årsrapport IKT for skoleåret 26/7 Kultur og oppvekstetaten mai 27 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Innhold Årsrapport IKT for skoleåret 26/7......... Kultur og oppvekstetaten...

Detaljer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer De viktigste problemstillingene ved etablering av en felles IKT-organisasjon er: - Samlokalisering ved å etablere et felles miljø og organisasjon for å sikre en optimal

Detaljer

Katastrofe- og beredskapsløsning. IKT-Skedsmo kommune Per Kristian Ramstad/Lisbet Nederberg

Katastrofe- og beredskapsløsning. IKT-Skedsmo kommune Per Kristian Ramstad/Lisbet Nederberg Katastrofe- og beredskapsløsning IKT-Skedsmo kommune Per Kristian Ramstad/Lisbet Nederberg Togulykken i Lillestrøm Lillestrøm 5. april 2000 Godstogets bremser virket ikke da det kolliderte med et stillestående

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt IT-tjenester i Østfold fylkeskommune for elever, lærlinger

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 beslutningssak Bakgrunn Grønn IKT (Hjemmekontor, videokonferanser) Fjernarbeid og distribuert

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Moss kommune: 32.000 innbyggere og 2.500 ansatte 65 lokasjoner på egen fiber 1 Gb internettlinje med 100Mb

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Løsninger Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Innhold Bredbandsfylkets grunnmur Trådløs Internett Sikkerhet Helse, Skatt, Gjest, Papirløse politikere Infrastruktur som tjeneste Digitale senter + Ditt

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK Historikk FIS i DataEase(Ivar Flaten) FIS i Access œ Store problemer œ Testet på 10 skoler vår 2000 œ Lagt ned sommeren 2000 Ny start høsten 2000 œ Ny

Detaljer

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder IKT Agder IKS IKT samarbeid i Region vest Disposisjon Kort om meg selv, IKT Agder og våre kunder Bakgrunn for IKT satsingen

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag Er det sånn det er? IKT Norge: Stryk til norske kommunale nettjenester «Ingen kommuner tilbyr et digitalt

Detaljer

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker Standard benyttes av administrative brukere. Inkluderer Microsoft Office, tilgang til fagapplikasjoner, e-post via MS Outlook og lagring på filserver

Detaljer

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet ABNE miljøsatsning Tema: Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet - til glede for leietaker og miljøet. (og selvfølgelig også for gårdeier.) Det digitale bredbåndet: For oss i ABNE er dette nå kun

Detaljer

IKT-informasjon elever

IKT-informasjon elever Velkommen til Re videregående! IKT-informasjon elever Denne er primært rettet mot nye elever ved Re vgs, men den kan være et fint oppslagsverk for alle Innhold Velkommen til Re videregående!... 1 Brukerident...

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Lync-prosjektet i HiNT

Lync-prosjektet i HiNT Bakgrunn Behov for samhandling blant forskerne Administrativ samhandling Deling av dokument Personlig videokonferanse Integrere ulike kommunikasjonskanaler Telefoni: Proprietært og kostbart Samarbeidspartnere:

Detaljer

EMENTOR Application Management Center

EMENTOR Application Management Center EMENTOR Application Management Center Agenda Hvordan levere en god brukeropplevelse i et konfliktfritt miljø Bjørn M. Riiber Produktsjef - Citrix og Ementor AMC briiber@ementor.no 92018498 Ementors fem

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI Hvorfor og status Halvor Hoel, leder estab Terje Tomter, direktør DGI Kort om estab og DGI estab Antall innbyggere: IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike

Detaljer

IKT og SAMHANDLING e-læring. Arne-Dag Gjærde Kompetansegruppa

IKT og SAMHANDLING e-læring. Arne-Dag Gjærde Kompetansegruppa IKT og SAMHANDLING e-læring Arne-Dag Gjærde Kompetansegruppa Innleiing Fylkestinget og Styringsgruppa for AGP har lagt til grunn at: Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

IKT-hendelse 18.-19. juni 2011 Avdelingssjef Øyvind Waal, E-helse og IKT ow@owaal.no

IKT-hendelse 18.-19. juni 2011 Avdelingssjef Øyvind Waal, E-helse og IKT ow@owaal.no IKT-hendelse 18.-19. juni 2011 Avdelingssjef Øyvind Waal, E-helse og IKT ow@owaal.no Innhold Litt bakgrunns info Hva hendte? (IT-teknisk) Konsekvenser Håndtering underveis Hva er gjort i etterkant? Erfaringer?

Detaljer

IT Guide www.nhh.no/it

IT Guide www.nhh.no/it IT Brukerstøtte www.nhh.no/it Brukerstøtte for studenter IT-konto Brukerstøtte for studenter -studenter har tilgang til mange IT-tjenester som vil påvirke din studiehverdag. Vi i Brukerstøtten er her for

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

To-kampus: En visjon i sør

To-kampus: En visjon i sør To-kampus: En visjon i sør Den harde realitet i 2010 for HiA (AU/UiA?) Bjørn Lindemann/Rune Kittelsen, IT/HiA) 1 Innhold HiA i 2007 og 2009-10 IT-Utfordringen HiA og alle andre står overfor ( alt over

Detaljer