Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI APRIL 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord)

2 IKT-strategi V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret sak 10/75

3 Innhold 1. INNLEDNING IKT MÅLSETNINGER FOR RANDABERG KOMMUNENE UNIVERSELL UTFORMING FORVALTNING AV IKT STRATEGIEN FORVALTNING AV IKT STRATEGIEN ARBEIDSFORM OG INFORMASJONSINNSAMLING PROSJEKTER PROSJEKTER PROSJEKTER I TJENESTEOMRÅDENE IKT DRIFTMODELL NÅVÆRENDE DRIFTSMODELL TEKNISKE LØSNINGER KOMMUNIKASJON OG NETTVERK TELEFONI ÅPNE STANDARDER DATASIKKERHET SERVERROM OVERVÅKNING OG FJERNSUPPORT NØDLØSNINGER FOR ALTERNATIVT DRIFTSSTED VAKTORDNING FOR IKT STØTTE UTOVER VANLIG ARBEIDSTID IKT RESSURSER IKT ORGANISASJONEN ANDRE RESSURSER...18 VEDLEGG 1: INVESTERINGSBUDSJETT FOR IKT Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 2 of 19

4 1. Innledning IKT-strategien for Randaberg kommune den grønne landsbyen - er basert på de overordnede mål som kommunen har for tjenestetilbudet til innbyggerne. Tjenestetilbudet skal ha kvaliteter som fremmer selvstendighet og trivsel, og det skal legges særlig vekt på tilbudene til barn og unge. IKT-strategien dekker perioden 2010 til Randaberg kommune skal framstå som en kommune som evner å gjøre sine databaserte tjenester og tilbud enkle, intuitive og begripelige for alle. Det legges stor vekt på miljøhensyn i forbindelse med innkjøp av nytt utstyr, samt ved fjerning av gammelt utstyr. I tråd med kommunens målsetning om universell utforming skal dataløsningene i størst mulig grad også kunne brukes av barn, eldre og psykisk utviklingshemmede. På dette området skal Randaberg være en foregangskommune. Ved utforming av nettsteder er det derfor viktig at kommunen sørger for at kravene fra Web Accessibility Initiativestandarden tilfredstilles. Opplæring av brukere av IT-systemer er et høyt prioritert område. Tiltak for dette er dekket senere i strategien. E-kommune 2012 rapporten Lokal digital agenda - stiller en rekke krav til kommunen angående bruk av informasjonsteknologi, og hvordan forholdene skal legges til rette for innbyggerne og andre brukere. Når det gjelder bruken av internett- og innbyggerportal er trenden at stadig flere tjenester blir lagt ut på nettet. PORTIN-prosjektet som ble startet våren 2009, og som vil fortsette gjennom 2010, tar opp i seg en rekke elektroniske tjenester som vil bli gjort tilgjengelig for innbyggerne i de neste årene. Dette prosjektet er omtalt senere i strategien. Informasjonsutveksling innen, og mellom helse- og omsorgstjenesten, vil i hovedsak skje elektronisk, både internt i kommunen og på tvers av forvaltningsnivå. Randaberg kommune er med i Elin-k-prosjektet om utveksling av elektronisk informasjon mellom kommune og legekontorer. Dette prosjektet ble startet i Videre implementering av tjenester i Norsk HelseNett (NHN) er planlagt i Dette står beskrevet senere i strategien. Kommunen opplever en økt vekt på pasientrettigheter i helsepolitikken og helselovgivningen. Brukerne av tjenestene er mer bevisst på sine lovfestede rettigheter til brukermedvirkning og krever valgfrihet og individuelt tilpasset tjeneste. «Kunnskapsløftet» er den omfattende reformen som vil styre norsk skole i overskuelig fremtid. Denne reformen innebærer nye læreplaner i alle fag, og innfører bruk av digitale verktøy som en grunnleggende ferdighet elevene skal mestre, på lik linje med Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 3 of 19

5 det å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne. Det betyr at bruk av digitale verktøy skal inn i alle fag i skolen. Randaberg kommune skal fremstå som en moderne kommune også innen IKTområdet. Dette tilsier at vi må ha en innovativ IKT-avdeling som ligger i forkant og evner å ta i bruk ny teknologi. På bakgrunn av de ovenfornevnte utfordringene er en rekke IKT-prosjekter blitt identifisert, og som Randaberg kommune ønsker å realisere i de neste tre årene. Prosjektene er fra alle deler av organisasjonen, og noen av de viktigste er: - Digitale tjenester på nett - Elektronisk samhandling i Helse- og omsorgstjenesten - Lokaldemokrati og deltakelse i Informasjonssamfunnet - Infrastruktur og standardisering - IKT i grunnopplæringen - Elektronisk handel - Åpne standarder - Grønn IT - Kompetanseutvikling innen IT Prosjektene er mer utfyllende beskrevet i kapittel fem. Her finnes det også en liste over andre prosjekter fra de forskjellige delene av organisasjonen. Randaberg kommune drifter i dag sin egen serverpark lokalisert i kommunehuset i Randaberg. I tillegg driftes også Rennesøy og Kvitsøy kommune. Disse oppgavene utføres i dag av personell fra Randaberg sin interne IKT-avdeling. Det brukes i tillegg en del konsulenttjenester, hovedsaklig fra Ergogroup. Randaberg kommune bygger ut sitt kommunikasjonsnettverk i samarbeid med Lyse. Planen er å få lagt alle institusjoner over på fiber fra Lyse i løpet av våren Alle dataløsninger i Randaberg kommune skal tilfredsstille datatilsynets krav til sikkerhet og personvern. Ansatte i kommunen som har tilgang til kommunens datanett skal gis nødvendig opplæring for å kunne ivareta dette. Et tiltak planlegges også for å øke den generelle driftssikkerheten på kommunenes serverpark. Dette gjelder et strømaggregat som vil sikre strøm til datasystemene ved strømbrudd eller i andre nødssituasjoner. Kommunens IKT-avdeling består i dag av 1 IKT-leder, 3 IKT-konsulenter, 3 IKTmedarbeidere og 2 IKT-lærlinger. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 4 of 19

6 1.1 IKT målsetninger for Randaberg kommunene I en tid preget av informasjonsoverflod er det viktig å utnytte informasjonsteknologien på en god måte. Vi må sørge for lett tilgang til all den informasjon vi ønsker skal komme ut til Randabergs innbyggere. Utfordringen for politikere, kommuneansatte og innbyggerne i kommunen er å henge med. Vi må ha det utstyret og den programvaren som trengs. Randaberg kommune skal fremstå som en kommune som evner å gjøre sine databaserte tjenester og tilbud enkle og begripelige for alle. I tråd med universell utforming skal dataløsningene i størst mulig grad også kunne brukes av barn, unge, voksne og eldre. På dette området skal Randaberg være en foregangskommune. 2. Universell utforming Elektroniske tjenester og informasjon fra kommunen skal være tilgjengelig og tilrettelagt for alle. Randaberg kommune vil forholde seg til retningslinjer fra World Wide Web-konsortiet (WAI-kravene). WAI-kravene legger særlig vekt på universell utforming, tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og teknologisk plattform-uavhengighet. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 5 of 19

7 3. Forvaltning av IKT strategien 3.1 Forvaltning av IKT strategien. IKT strategien vil gjennomgås og oppdateres en gang pr. år. Dette er viktig for at strategien skal være et levende dokument som gjenspeiler de raske endringer og teknologiske nyvinninger som finner sted innen dette området. IKT forum som består av Rådmannen, representanter fra rådmannens ledergruppe, leder IKT samt en politiker vil samles hvert halvår for å gjennomgå framdrift og status på de prosjekter som er initiert som en del av strategien. Leder for IKT i Randaberg kommune legger fram status. 4. Arbeidsform og informasjonsinnsamling Representanter fra Randaberg kommune har, i perioden september til oktober 2009 gjennomført en informasjonsinnsamling for å kartlegge den nåværende og beskrive den framtidige bruk av informasjonsteknologi i kommunen. Følgende områder er blitt dekket : IKT strategisk retning IKT driftsmodell IKT organisasjonsmodell Applikasjonsportefølje Nåværende Framtidig Innkjøp og avtaler Prosjekter Beskrivelse Kostnader Utstyr, servere, pc`er, skrivere Informasjonsinnsamlingen er gjennomført for de enkelte tjenesteområdene i kommunen. Det er videre gjennomført arbeidsmøter med relevante personer. Resultatet av dette arbeidet er en IKT strategi bestående av prosjekter og andre tiltak som Randaberg kommune ønsker å gjennomføre i den neste 3 års perioden. Videre er det også identifisert et sett med tiltak for å øke den generelle driftssikkerheten på kommunenes serverpark. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 6 of 19

8 5. Prosjekter Under følger en liste av de IKT prosjekter som Randaberg kommune ønsker å realisere i de neste 3 år. Listen over prosjekter vil bli gjennomgått og eventuelt revidert en gang i året. 5.1 Prosjekter Elektroniske tjenester på nett Gjennom PORTIN prosjektet ønsker Randaberg kommuner å utvide det elektroniske servicetilbudet til sine innbyggere gjennom en ny innbyggerportal. Et utvidet tilbud vil bedre kvaliteten på flere av de tjenestene som kommunene yter og derav tilgjengeligheten for våre innbyggere. Vi ønsker at tilgangen på informasjon og tjenester fra kommunen skal bli lettere både når det gjelder tid og sted. Vi ser bl.a. for oss følgende funksjoner på innbyggerportalen: Elektronisk informasjonsformidling, elektroniske skjemaer, etablering av min side for innbyggerne, innsyn i saksbehandling, integrasjon med fagsystemer, kalender over kommunale og andre arrangementer med tilgang for foreninger og lag, innsyn i politiske saker, chatemuligheter med servicetorg og på sikt elektronisk registrering av forespørsler (CRM). Det er videre ønskelig å få på plass en portal for de ansatte i kommunene. En ny ansattportal vil gi muligheter for en bedre informasjonsflyt og en mer effektiv bruk av kommunenes IT løsninger. Videre vil ansattportalen legge til rette for nye måter å samarbeide på og å dele informasjon på blant de ansatte. PORTIN er et samarbeidsprosjekt med Rennesøy og Kvitsøy kommune Elektroniske samhandling i helse og omsorgssektoren (Elin-k) Formålet med prosjektet er å teste ut elektronisk meldingsutveksling mellom en del tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren og et legekontor slik at vi på sikt kan få økt effektivitet og bedre kvalitet på tjenestene. Hovedmålet er gjennomføring av et pilotprosjekt i den hensikt å innføre elektronisk samhandling mellom fastlegene og helse- og omsorgssektoren i Randaberg kommune Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet Overføre møter i kommunestyret og politiske utvalg på internett. Enten direkte eller i opptak. Dette kan bidra til å gjøre politiske debatter og prosesser mer åpne for innbyggerne og andre interesserte. Det vil videre være viktig å legge til rette for Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 7 of 19

9 deltakelse og påvirkning gjennom ulike kanaler som kommunens nettside, e-post, blogger, chat og SMS Digitale sakspapirer En løsning for effektiv distribusjon og papirløs behandling av saker i styrer, råd og utvalg. Dette inkluderer elektronisk sakspapirer til politikere, som vil bety en enklere informasjonstilgang med f.eks. muligheter for elektroniske notater IKT i skolene Skolene i Randaberg har ulike IKT løsninger når det gjelder programvare og drift. På Harestad og Grødem skole benyttes Linux og Open office. På Goa brukes MS Windows og Ms Office. Ellers benytter man seg bl.a. også av både Its learning og Classfronter som er funksjonelt like systemer. Det vil i perioden bli vurdert nye løsninger for skolene og gitt anbefaling om ny driftmodell i samarbeid med IKT avdelingen i kommunen Elektronisk handel Den offentlige handelsplassen ehandel.no er etablert for å effektivisere anskaffelsesprosessen i offentlige virksomheter. Randaberg kommune vil i perioden vurdere implementering av e-handelsløsninger for effektivisering og kvalitetssikring av attestering, anvisning og betalingsrutiner Grønn IT Randaberg kommune (IKT) har satt i gang flere tiltak for å redusere energibehovet og få på plass en grønnere profil. Noen av de viktigste områdene er: - Virtualisering av servere som fører til mindre antall maskiner - Innkjøp av nye servere med ny strømsparende teknologi (blade) - Bruk av Tynne Klienter i stedet for PC - Multifunksjonsmaskiner (MFM). Dette reduserer behovet for et stort antall printere - Printing på begge sider av papiret - Ekstern pålogging som reduserer behov for reiser - Resirkulering av gammelt utstyr - Muligheter for å jobbe hjemmefra - Slå av strømmen på utstyr ved arbeidsdagens slutt - Styring av utskrifter til aktuell printer ved bruk av adgangskort eller pin kode IKT vil i i løpet av de neste årene vurdere automatisk nedstengning av servere etter behov, fortsette med utplassering av tynne klienter og ta i bruk nye strømsparende serverteknologi Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 8 of 19

10 5.1.8 Kompetanseutvikling innen IT For å maksimere effekten av nye systemer er det viktig å sørge for at brukerne får god og riktig opplæring. I den første fasen ivaretas dette som regel ved kursing og informasjon til brukerne, men også i etterkant av utrulling vil de fleste brukere trenge en del oppfølging for å bli komfortable med bruk av systemene. Randaberg kommune vil derfor satse på utstrakt bruk av e-læring når det gjelder å øke IT kompetansen blant brukerne. E-læringsløsninger er tilgjengelige 24/7/365. E-læring er tilgjengelig over alt hvor brukeren har tilgang til internett. Dermed kan brukere få rask og effektiv hjelp når behovet måtte oppstå. Alt uten å flytte seg fra arbeidsplassen eller avbryte arbeidet Kontorstøttesystem Randaberg kommune benytter seg i dag av Office som er Microsoft sin kontorstøtteløsning. Den versjonen som brukers, office 2000, begynner å bli gammel og det er påkrevd å oppgradere denne til en nyere versjon. Kommunen vil oppgradere til Microsoft office Dette er en ny og framtidsrettet versjon som vil dekke behovene som de ansatte har for funksjonalitet og samhandling med andre organisasjoner Mail og kalender system Lotus Notes fra IBM blir i dag brukt som e-post og kalender løsning i Randaberg kommune. Versjonen som benyttes (6.5) vil ikke bli støttet fra leverandøren utover mai I tillegg er det grafiske brukergrensenittet ikke lenger moderne og brukervennlig. En prosjektgruppe har vurdert to alternative løsninger: 1. Oppgradere til ny Lotus notes versjon Overgang til Microsoft Outlook/exchange Anbefalingen fra prosjektgruppen er å gå over til Microsoft Outlook/exchange e-post og kalender løsning. Denne løsningen vil bli implementert i løpet av Dette er et samarbeidsprosjekt med Rennesøy og Kvitsøy kommune Samhandlingsløsninger Randaberg kommune ønsker også ta i bruk samhandlingsløsninger som Sharepoint. Dette vil gi muligheter for bedre og mer effektiv deling av informasjon enn det vi opplever med dagens verktøy. Sharepoint gir mulighet for å opprette prosjektrom/ temarom for deling av informasjon mellom grupper av personer Unified communication Unified Communication (samordnet kommunikasjon) vil være et av de heteste temaer innen IT de neste årene. Det dreier seg her om å ta i bruk funksjoner som presence (tilgjengelighetsinformasjon), samtidsdeling av dokumenter, telefonkonferanser via dataterminalen, videokonferanser på desktopputstyr og integrasjon mot telefonisystemene, mobil og fasttelefon. Randaberg kommune vil i perioden vurdere når og i hvilken grad denne type teknologi skal tas i bruk i organisasjonen. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 9 of 19

11 Kvalitetssystem Randaberg kommune må få på plass et hensiktsmessig og oppdatert kvalitets og avvikshåndteringssystem. For å støtte dette er et behov for et nytt prosessorientert modelleringssystem for dokumentasjon og presentasjon av kvalitetssystemet Elektronisk folder system (F:) Randaberg kommune har i dag mye av sin informasjon lagret elektronisk på fellesområdet i filesystemet (F): på intern sone. Det finnes i dag ingen gode prosedyrer for hvordan dette skal benyttes, hva slags type informasjon som skal ligge her og hvordan denne skal beskyttes. Det har vært tilfeller der informasjon ved en feil har blitt flyttet på eller blitt fjernet. En prosjektgruppe vil se på problemstillingen omkring bruken av filesystemet og komme med en anbefaling for hva som bør gjøres for å få en mer hensiktsmessig bruk og sikker lagring av informasjonen. 5.2 Prosjekter i tjenesteområdene Barn og familie Barne PC prosjekt i samarbeid med Ergo Group. Introduksjon av sikker sone i barnehagene Informasjonsskjermer i barnehagene Alternativ til bruk av Gerica Helse og omsorg Håndterminaler koblet om mot Gerica. Registrering av informasjon og frammøte Datapunkt på møterom for tilkobling av av PC og videokanon. System for Praktiske Prosedyrer i Sykepleien Skolene Vurdering av trådløse nettverk Implementering av Feide Tekniske tjenester Ta i bruk ByggSøk. Nettbasert søknadssystem for byggessaker Digital plandialog Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 10 of 19

12 Rasteradministrasjon Nye kraftigere Pcer Kultur Overgang til sentralisert drift av Bibsys Informasjon og næring Nye Pcer til Servicetorget Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 11 of 19

13 6. IKT driftmodell 6.1 Nåværende driftsmodell Randaberg kommune drifter i dag sin egen serverpark lokalisert i kommunehuset i Randaberg. I tillegg til eget behov driftes også Rennesøy og Kvitsøy kommune. Disse oppgavene utføres i dag av personell fra Randaberg sin interne IKT avdeling. Det brukes i tillegg en del konsulenttjenester fra Ergo Group på diverse oppgaver. En del applikasjoner kjører også på Application Service Providers ( fjerndrifting) løsninger. 6.2 Tekniske løsninger Servere og lagring Kommunen har tatt i bruk blade-teknologi sammen med sentrale lagringssystemer. Vi har også godt over til bruk av virtualiseringsløsninger (Vmware). Virtualiseringen av serverparken vil fortsette. Bruk av blade-teknologi for servere minsker behovet for fysisk plass og reduserer strømforbruket. Lagringsløsninger (SAN=Storage Area Network) effektiviserer bruken av disker Operativsystemer Kommunen vil i løpet av perioden oppgradere operativsystemet på alle Pcer til Windows Omlegging fra tre til to soner. Pr. idag er det tre sikkerhetssoner for brukerne å forholde seg til. Intern-, Fellesadminog Sikker-Sone. Det er felles autentifisering for intern og fellesadmin-sone, mens sikker sone har sin egen autentifisering. Dette gjør at brukerne kan ha forsjellige brukernavn og passord på de to sonene. Det er ønskelig å redusere antall soner til to med felles autentifisering for Intern og Sikker sone Sikkerhet, karantene for PCer i nettet Når det gjelder sikkerhet i nettverket vårt, må det vurderes om det skal innføres beskyttelse av nettverkstilgang vha. Microsoft s NAP eller Cisco s NAC. Det bør også vurderes om alle bærbare og stasjonære PC er bør beskyttes med et krypteringsverktøy, for å hindre tap av data ved tyveri eller tap av PC. I Windows 7, kan en bruke den innebygde funksjonen BitLocker, eller en kan bruke 3dje parts system som f.eks. Checkpoint s sine produkter. Hvis PC en skulle bli mistet, kan Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 12 of 19

14 uvedkommende ikke lese innholdet på diskene som er kryptert, og dermed begrenses skaden ved tap Oppgraderinger av Active Direktory Ved sammenslåing av soner vil AD i Sikker Sone utgå, og AD i Intern Sone overta all sikkerhet. Dette AD oppgraderes til 2008 versjon, som har mye mer funksjonalitet enn dagens. Det nye AD struktureres for å gjenspeile kommunens organisasjonsstruktur Styring av utskrifter Smart printing går ut på at man skriver ut til en enkelt skriverkø hvor SafeComløsningen vil lagre jobben sentralt. Brukerne vil så gå til en fritt valgt skriver og identifisere seg med sitt adgangskort eller pin-kode. Først da vil brukeren få tilgang til sine utskrifter. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 13 of 19

15 6.3 Kommunikasjon og nettverk Fiber nettverk Randaberg kommune har i løpet av de 3 siste årene bygget ut sitt datanettverk i samarbeid med Lyse. Utbyggingen vil bli fullført i løpet av første halvår Da vil samtlige lokasjoner i Randaberg kommune være knyttet sammen i et kommunikasjonsnettverk basert på fiber. Randaberg kommune har dermed er framtidstrettet og pålitelig datanettverk til disposisjon. De fleste lokasjoner har en linjekapasitet på 4 Mbit/sek. Linjene til Harestad, Grødem og Goa skole og til Helse og Sosialsenteret har en kapasitet på 100Mbit/sek. Overføringshastigheten kan om ønskelig økes til 100 Mbit/sek på hele nettet hvis det er behov for mer kapasitet. Internett kommunikasjon Randaberg Kommune har en sentral forbindelse mot internett som skal dekke alle etater. Denne har en ytelse på 35 Mbit/sek. Dette gjelder for nedlasting av undervisningsmateriell, filmer og interaktive tjenester fra Internett Trådløse nettverk Trådløse nettverk (Wireless Local Area Networks, WLAN) blir i økende grad installert i hjem, på kontoret, på skoler og i byer og tettsteder. PC-er kommuniserer med hverandre i nettverk ved hjelp av radiosignaler. Basestasjoner sørger for radiodekning i aktuelle områder. Randaberg kommune har i dag installert trådløse nettverk i kommunehuset, biblioteket og på Tungenes fyr. Randaberg kommune vil vurdere en videre utbygging av trådløse nettverk i skoler, barnehager og i uteområder. En eventuell videre utbygging av trådløse nett vil bli basert på anbefalinger fra Post og teletilsynet og Statens strålevern. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 14 of 19

16 6.4 Telefoni Randaberg kommune har i dag en telefonløsning basert på analoge og digitale løsninger. Deler av telefonutstyret begynner å bli gammelt og må fornyes. Skissen nedenfor viser den anbefalte nye telefoniløsningen Følgende punkter forklarer konseptet: Framtidig utviklingen på telefoni-siden skjer kun på IP-telefoni (telefoni over datalinjer). Vi bør derfor etablere nye telefoniløsninger på våre lokasjoner, basert på denne teknologien. IKT-avdelingen har i stor grad etablert/etablerer infrastruktur basert på fiber, sammen med en av våre samarbeidspartnere, til de lokasjoner som vi drifter. Det vil være naturlig å også bruke denne infrastrukturen til telefoni. Vi ønsker å samle alle kommunens nummer-serier sentralt på kommunehuset og distribuere disse ut herfra. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 15 of 19

17 IKT-avdelingen ønsker å bygge en telefoniløsning som gir mulighet for å integrere de samarbeidende kommunene i et telefoninett slik at vi kan ringe gratis mellom kommunene via allerede etablert infrastruktur For noen lokasjoner kan det være behov for kun å benytte mobiltelefon. Ny telefoniløsning må ta høyde for at mobiltelefoner kan integreres og fungere som en fasttelefon på telefonsentralen. IP-telefoni er avhengig av strøm. Det er avklares hvilket behov vi har for oppetid, når vi mangler strømtilførsel. Det er ønskelig å bruke så mye som mulig av eksiterende infrastruktur og dette kan føre til at vi i en periode må/skal kjøre et delt miljø. 6.5 Åpne standarder Ved framtidige anskaffelser vil Randaberg kommune, der det er grunnlag for det, legge til grunn at leverandører skal støtte åpne standarder, i henhold til de føringer som er gjeldende for offentlig sektor. 6.6 Datasikkerhet Ny teknologi og økt kompleksitet øker kravene til informasjonssikkerhet i kommunesektoren. Bruk av mobile enheter, minnepinner og trådløse nettverk utgjør et trusselbilde som medfører større sikkerhetsrisiko enn tidligere. Når informasjonssikkerhet skal prioriteres og implementeres, er det helt nødvendig å forankre mål og planer i hele organisasjonen. Bedring av sikkerheten må være en løpende prosess. Det har tidligere vært lagt stor vekt på at sikkerhet er et ansvar som ligger hos ledelsen, men for å oppnå god sikkerhet må alle ansatte både forstå og følge de rutiner og prosedyrer som danner grunnlaget for god sikkerhet. Ansatte i kommunen som har tilgang til kommunens datanett skal gis nødvendig opplæring for å kunne ivareta dette. Alle dataløsninger i Randaberg kommune skal tilfredsstille Datatilsynets krav til sikkerhet og personvern. 6.7 Serverrom Server rommet ligger i underetasjen i kommunehuset. Rommet har branndør mot korridor. Kjøling Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 16 of 19

18 Det er blitt investert i et ekstra kjøleanlegg for å sikre nødvendig kjøling hvis primærkjølingen svikter. Brann Det er installert røyksensor i rommet med varsling til Rogaland brannvesen. Et Argonite brannslukkingsanlegg anlegg vil bli installert i løpet av Dette vil kunne slukke en brann før det oppstår større skader på servere og annet elektronisk utstyr. Vann Det er installert fuktighetssensor med varsling til Rogaland brannvesen. Prosedyre for håndtering av en overflomssituasjon vil bli utarbeidet. Vannledninger under trykk er lagt i taket på serverrommet. Ved en lekkasje vil dette medføre driftsstans og store skader på utstyr. Vannledningene må sikres. Strømopplegg Det blir benyttet en MG UPS (Uninterrupted Power Supply) med estimert strømkapasitet på 20 KVA. Ved strømstans over 5 min vil flere viktige servere automatisk stenges ned for å hindre eventuell skader ved lav spenning fra UPS systemet. Det vil i løpet av 2010 bli installert et strømaggregat som vil forsyne datarommet med nødvendig kraft i tilfelle av en strømstans. 6.8 Overvåkning og fjernsupport Det er installert programvare for innhenting av alarmer og systemfeil fra servere og nettverk. Dette sørger for moderne proaktiv drift av nettverk og servere 6.9 Nødløsninger for alternativt driftssted En full katastrofeløsning ble vurdert i 2008/09, som innebærer et typegodkjent datarom, redundante (doble) server- og lagringsløsning og redundante kommunikasjonsløsninger mot eksterne partnere. Denne løsninger ble vurdert som meget dyr og iverksette. Derfor vil alternative løsninger bli vurdert. I perioden vil det arbeides for å finne et billig alternativ for katastrofeløsning, som vil kun dekker datalagring i en annen lokasjon. Parallelt vil vi forsøke å finne muligheter for samarbeid med andre kommuner i regionen som dekker servere og disker Vaktordning for IKT støtte utover vanlig arbeidstid Det vil ikke bli satt opp en fast vakttelefon for IKT støtte utover vanlig arbeidstid (7:30 15:30). Hvis det skulle oppstå problemer med driftsstabiliteten utover disse tidspunktene vil det være mulig å kontakte IKT leder. IKT leder vil da vurdere den enkelte situasjon og hvilke tiltak som skal iverksettes. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 17 of 19

19 7. IKT ressurser 7.1 IKT organisasjonen IKT organisasjonen i Randaberg kommune har i dag følgende stillinger: Leder for IKT IT konsulenter 3 IKT konsulent IT medarbeidere 3 IKT medarbeidere IT lærlinger 2 lærlinger fram til våren En lærling fram til sommeren Andre ressurser En liten IKT avdeling som den i Randaberg kommune har ikke mulighet for å ha kompetanse innen alle IKT tekniske områder. Randaberg kommune har derfor inngått en støtteavtale med Ergo Group som omfatter IKT driftstjenester og vedlikehold av databaser. Dette er for å sikre tilgang på kompetanse innenfor kritiske områder for kommunen. Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 18 of 19

20 Vedlegg 1: Investeringsbudsjett for IKT 2010 Beskrivelse Tjeneste området 2010 Kommentarer Status/prio Familia (RKs del) Erstatter BV Pro B&F Samarbeid med Rennesøy og Kvitsøy Startet/1 Nytt lønnssystem Pers /1 Overgang til Outlook og oppgradering til Office 2007 Alle Samarbeid med Rennesøy og Kvitsøy i tre år Startet/1 PORTIN (RKs del) Alle Samarbeid med Rennesøy og Kvitsøy Startet/1 Bibliotek løsning (Overgang til sentral drift) Kultur Bibsys /1 Nye servere og disker I&N Startet/1 Feide implementering Skole Av disse er forprosjekt ca ,- /1 Lyse fiber tilkobling I&N Resterende 7 lokasjoner Startet/1 Opplæring i Office og Outlook Alle Startet/1 Helsenett H&O /1 Kvalitetsystem Alle /1 Integrasjon mellom SATS Barnehage og SAK/Arkiv B&F Startet/1 Innføring av sikker sone i barnehagene B&F /1 Telefonsentral og overgang til IP telefoni I&N Utskifting / oppgradering av nåværende telefonsentral /1 Oppgradering av spredenett i kommunehuset I&N Routere og kabling /2 System for praktiske Prosedyrer i Sykepleien H&O /2 PC og videokanon/tv på møterom i avdelingene H&O stk /2 Nye skjermer til bruk på GATSOFT H&O /2 Kjøp av SamPro B&F Samarbeids og koordineringsverktøy /2 Barnehage PC prosjekt B&F Samarbeid med Ergo group /2 Byggsøk, rasteradministrasjon Tek /2 Alternativ til bruk av Gerica B&F 0 /2 Totalt Versjon: 1.0 IKT strategi for Randaberg kommune Side: 19 of 19

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune IKT-PLAN for Agdenes kommune Vedtatt i K.sak 13/08 den 20.02.2008 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering av planarbeidet... 4 1.3 Sentrale styringsdokumenter... 4 1.4 Kommunale styringsdokumenter...

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

«Hvor mye koster et datarom?»

«Hvor mye koster et datarom?» Digital kompetanse for skoleledere «Hvor mye koster et datarom?» eller «Ved skolen vår skal en datamaskin i uken gå i stykker» Odin Hetland Nøsen (undervisningsinspektør på 5. året) IKT-autodidakt med

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer