Virksomhetsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013"

Transkript

1 Virksomhetsbeskrivelse Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Revidert nov

2 Virksomhetsbeskrivelse (rev.) Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder, Feviktun bo- og omsorgssenter og Hjemmetjenesten, Grimstad kommune Innhold 1 Målsetting Satsningsområder Utviklingssenteret i Aust-Agder Interkommunal satsing FoU-prosjekter Evaluering av etikk-kommuner på Agder (EEKAVA) Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunene (SEEK) Det åpne bo- og omsorgssenter Aromaterapi med Bergamottolje som komplementær behandling til mennesker med demens som lider av depresjon eller nedstemthet Tea tree oljens effekt på sår Lindrende omsorg Demensomsorgens ABC og videreutdanning Forebyggende hjemmebesøk Forebygging med rådgivning og trening Aktivitet og mestring, dagtilbud til menn Pasientsikkerhetskampanje Praksisprosjekt Opplæringsprogram i hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi Interkommunale fagnettverk Lindrende omsorg

3 3.2.2 Demens Aktiv mestring Videreutdanninger Lindrende behandling og omsorg Demens og psykisk helse Kommunal virksomhet USHT Grimstad kommune Demens Lindrende omsorg Frivillighetskoordinator Etikk IKT VOX Dokumentasjon Ernæring /tannhelse Strategisk kompetansestyring Markedsføring/Nettside Planens varighet Målsetting Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust Agder har i oppdrag å være et regionalt ressurssenter innen fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling tilknyttet kommunale helse- og omsorgstjenester. Utviklingssenteret har i oppgave å initiere og implementere utviklingstiltak og arbeide for spredning av kunnskap og faglige ferdigheter. Mandat og målsetting for Utviklingssenteret er beskrevet i Overordnet strategi Utvikling gjennom kunnskap. Hovedmål: Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: 1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 3

4 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene 2 Satsningsområder Helsedirektoratet ønsker at Utviklingssentrene bidrar til å informere om og implementere nasjonale faglige retningslinjer og fagrapporter som for eksempel Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende IS-1691 Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Ved planlegging og aktiviteter foreslår Helsedirektoratet at Uviklingssentrene i 2012 vurderer følgende satsningsområder Legemiddelhåndtering, inkludert legemiddelgjennomgang Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Aktiv omsorg Forebyggende tiltak i sykehjem og hjemmetjenester 2.1 Utviklingssenteret i Aust-Agder Utviklingssenteret i Grimstad har følgende satsningsområder: demens lindrende behandling og omsorg aktiv omsorg og mestring Etikk Utvikling av kompetanse innen etikk og etisk refleksjon er grunnleggende for alt utviklingsarbeidet. Samhandlingsreformen og fokus på forbygging vil være en viktig del av kompetanseutviklingen innen aktiv omsorg og mestring. Frivillighet, partnerskap og kulturarbeid er sammen med forebygging og mestring også en viktig dimensjon i dette arbeidet. Utviklingssenteret skal være pådriver for kvalitetsarbeid innen kommunale helse- og omsorgstjenester også innen psykisk helse, rus og boveiledertjenesten. Målsettingen er å bedre kvaliteten på tjenestene til brukerne og samtidig styrke og rekruttere kompetente medarbeidere gjennom å stimulere til fagutvikling og forskning og å utvikle gode læringsmiljø. Fokus på kompetanseheving og fagutvikling tar også sikte på at satsingen vil føre til økt status blant helsearbeidere i kommunens omsorgstjeneste. Arbeidet vil også få positive 4

5 ringvirkninger iht. samarbeid med eksterne aktører, og i møte med samhandlingsreformens utfordringer. Utviklingssenterets mandat omhandler både en interkommunal og en kommunal satsing. 3 Interkommunal satsing Øvrige kommuner i fylket er både målgruppe og samarbeidspartnere for Utviklingssenteret. Den interkommunale satsingen omhandler både inkludering i, og spredning av fag- og kompetansehevingstiltak gjennom blant annet FoU-prosjekter, interkommunale fagnettverk, kompetanseutvikling, og videreutdanninger. 3.1 FoU-prosjekter Et av delmålene for Utviklingssenteret er å tilrettelegge for forskning og utvikling i omsorgstjenestene Evaluering av etikk-kommuner på Agder (EEKAVA) Prosjektet skal evaluere det etikk-arbeidet som har vært gjennomført i etikk-kommunene på Agder gjennom KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Samarbeid om etisk kompetanseheving. Det er til sammen 8 kommuner. Noen kommuner har vært med i prosjektet siden Kristiansand kommune er i oppstartsfasen. Dette gir en mulighet til å evaluere effekten av og målsettingen for etikk-kommunenens satsing både før og etter oppstart. Prosjektet innebærer en kartlegging av bevissthet, holdninger og effekt av etisk refleksjon i de kommunene der det har vært gjennomført. Etisk refleksjon har som målsetting å bedre kvaliteten på praksis både når det gjelder holdninger og tjenester. Holdninger er vanskelig å måle, men etisk refleksjon vil forhåpentligvis bevisstgjøre ansattes holdninger og kvaliteten på praksis slik at det kommer studentene til gode. Prosjektet vil gå over 2 år og data-samlingen vil foregå i 2011og Så vil det bli en oppfølging i Prosjektleder er Professor Åshild Slettebø, UiA Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunene (SEEK) Forskningsprosjekt ved professor Åshild Slettebø (UiA) Hvordan drive systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunene UiA har samarbeidet med Grimstad kommune om et forskningsprosjekt i etikk. Fokus er etikkarbeid i kommunehelsetjenestens eldreomsorg. Målet er å vise hvordan systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen kan bidra til å synliggjøre etiske problemstillinger og hvordan disse håndteres. Prosjektleder er Åshild Slettebø, professor i etikk ved UiA. Prosjektet er avsluttet, men det skrives vitenskapelige artikler som vil være ferdige våren Det åpne bo- og omsorgssenter Personale fra institusjonene i Grimstad har deltatt i opplæringsprogrammet Det åpne bo- og omsorgssenter som har vært arrangert av Arendal kommune i samarbeid med Utviklingssenteret. Tema er bl.a. Hvordan samarbeide med frivillige, hvordan benytte aktiviteter i hverdagen på sykehjemmet og hvordan ta i bruk egne ressurser. 5

6 3.1.4 Aromaterapi med Bergamottolje som komplementær behandling til mennesker med demens som lider av depresjon eller nedstemthet. Prosjektet Aromaterapi med bergamottolje som komplementærbehandling til mennesker med demens som lider av depresjon er et samarbeid med Utviklingssentrene i Vest-Agder og UiA. Prosjektleder er Berit Johannessen, UiA. Dette starter opp i Tea tree oljens effekt på sår Høsten 2010 startet USHT ene et samarbeid med 1.amenuensis Berit Johannessen ved UiA. Hun gjennomførte et prosjekt som undersøkte tea tree oljens effekt på sår. Prosjektet omfattet 12 personer i Kristiansand og Songdalen kommune, og resultatene fra prosjektet vil bli publisert i en vitenskapelig artikkel i løpet av Av de12 pasientene var den kun en som ikke hadde registrert noen effekt Lindrende omsorg USHT ene i Agder-fylkene har fått midler fra H.dir. til å etablere et forum for sykehjemsleger som tillegg til interkommunalt lindrende fagnettverk skal kvalitetssikre lindrende behandling og omsorg i kommunene, samt god samhandling mellom forvaltningsnivåene. I Aust-Agder var det allerede etablert et sykehjemslegeforum med initiativ fra SSHF, Alderspsykiatrisk avdeling. Noe midler fra prosjektet ble overført til Utviklingssenteret i Aust-Agder for å videreføre arbeidet med veiledning og grunnkurs i kommunene i Aust-Agder for å kvalitetssikre lindrende behandling og omsorg i kommunehelsetjenesten. Filmen Sammen om lindrende omsorg blir brukt i undervisning og veiledning. Den er også etterspurt fra andre kommuner og avdelinger. UiA har hatt tilbud om videreutdanning i lindrende omsorg og behandling der koordinator i Grimstad har bidratt med undervisning og veiledning Demensomsorgens ABC og videreutdanning 90 ansatte i Grimstad har gjennomgått Demensomsorgens ABC og 25 nye startet opp høsten Dette er et studieopplegg som går over to år, og som består av studiegrupper og halvårlige fagseminarer. Seminarene arrangeres interkommunalt. Demenskoordinator organiserer dette arbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. Videreutdanning innen demens og psykisk helse (UiA) startet våren 2011 med 8 deltakere fra Aust- Agder Forebyggende hjemmebesøk 3-årig prosjekt med prosjektmidler fra H.dir. til forebyggende hjemmebesøk til eldre. Prosjektet er et samarbeid mellom de 3 Utviklingssentrene i Agder: Grimstad, Kristiansand og Songdalen, og med Arendal og Lillesand kommune. De samarbeidende kommunene i Agder vil samarbeide om å utarbeide et felles kartleggingsverktøy for hjemmebesøk. Prosjektet skal ha fokus på aktivitet og mestring og etablere forebyggende team med Frisklivskonsulenter (fysio./ergo./sykepleier) i Arendal og Lillesand/Grimstad. Disse skal utføre oppsøkende hjemmebesøk til alle over 78 år som ikke allerede har tjenester fra kommunen, og benytte utarbeidet kartleggingsverktøy. Prosjektledere ble ansatt fra 1. april. Planlegging og utarbeidelse av samtaleguide ble utført de første månedene. De første besøkene ble igangsatt i oktober. 6

7 3.1.9 Forebygging med rådgivning og trening Tildelt prosjektmidler fra H.dir. Prosjektet er et samarbeid med rehabiliteringsteamet og skal ha hovedfokus på aktivitet og mestring i eget hjem, hjemmerehabilitering. Startet opp 1. desember Aktivitet og mestring, dagtilbud til menn Tildelt prosjektmidler fra H.dir. Prosjektet skal utarbeide en modell for dagtilbud til yngre menn. På grunn av sykdom ble ikke aktivitetstilbud etablert før høsten Pasientsikkerhetskampanje Kunnskapssenterets pasientsikkerhetskampanje omhandler bl.a. systematisk legemiddelgjennomgang i sykehjem. Utviklingssentrene skal spre erfaringene til fylkets øvrige kommuner etter endt implementering i egen kommune som finner sted 2012/ Praksisprosjekt USHT ene deltar i et samhandlingsprosjekt mellom UiA, kommunene i Agder, og SSHF. Prosjektet skal forbedre og aktualisere innhold og struktur på sykepleierstudentenes praksis. Tanken er at praksisperiodene til studentene skal legges opp på en måte som følger et autentisk pasientforløp, i møte med samhandlingsreformen. De tre Utviklingssentrene i Agder er representert i prosjektgruppen. Det er foreløpig laget praksisforløp innen lindrende omsorg, kommunehelsetjenesten, psykisk helse og innen KOLS Opplæringsprogram i hverdagsrehabilitering Utviklingssenteret har hatt ansvar for utarbeidelse av to opplæringsprogram i hverdagsrehabilitering i samarbeid med Østre Agder kommunene. Det ene er en generell opplæring for alle ansatte i hjemmetjenesten og det andre er for ressurspersoner Velferdsteknologi Utviklingssenteret er representert i Fagutvalget i OSS innen e-helse og velferdsteknologi. 3.2 Interkommunale fagnettverk Samtlige kommuner i Aust-Agder deltar i interkommunale fagnettverk som jobber med erfaringsutveksling og spredning av kunnskap innen ulike fagområder. Et vesentlig delmål i den forbindelse, er å oppnå større grad kunnskapsbasert praksis i omsorgstjenesten. Nettverkene har samling 2 ganger i året. 7

8 3.2.1 Lindrende omsorg Formålet med nettverket er å øke kompetansen i kommunene innen fagområdet både i hjemmetjenesten, sykehjem og andre avdelinger. Fokuset er både rettet mot den gamle døende pasient og kreftpasienten. Det interkommunale nettverket er arena for erfaringsutveksling og samarbeid er omgjennomføring av temadager. Samtlige kommuner i Aust-Agder deltar med representanter i nettverket i tillegg til lege, prest, fysioterapeut og ansatt fra SSHF,geriatrisk og lindrende avdeling, samt representant fra UiA. Grunnkurs innen lindrende omsorg er gjennomført i flere kommuner Demens Interkommunalt fagnettverk i Aust-Agder innen demens ledes og koordineres av demenskoordinator i 10% stilling i Utviklingssenteret. Fagnettverket består av fagpersoner innen demens fra alle kommunene i Aust-Agder, UiA og SSHF. Fagnettverket har møter/fagdager 2 ganger i året. Hovedområdene for kompetanseutvikling er kartlegging og utredning av demens / demensteam, pårørendeskole, dagtilbud og miljøbehandling. Nettverket samarbeider med Alderpsykiatrisk avdeling og Kompetansesenteret for aldring og helse Aktiv mestring Hovedmålet for fagnettverket Aktiv mestring skal være utvikling av modell for samhandling på tvers av helsetjenestenivåene med fokus på aktivitet og mestring. Pasient/pårørendeopplæring som fremmer medvirkning og deltagelse, forebygging, frivillighet, kultur og rehabilitering vil være viktige fagområder for kompetanseheving og utvikling. Interkommunalt fagnettverk starter opp med første møte i januar Samarbeidskommuner er positive til å delta i et slik nettverk og LMS (Lærings- og mestringssenteret, SSA) vil også delta. Hverdagsrehabilitering vil være et hovedfokus i Videreutdanninger UiA er ansvarlig for gjennomføring av videreutdanninger på oppdrag fra Utviklingssentrene i Agder. Fylkesmannen i de to Agder-fylkene har gitt økonomisk støtte til disse tiltakene via kompetanseløftet. Utviklingssentrene har deltatt aktivt i utarbeidelsen av fagplan for studiene, og utviklingssentrene i de to fylkene er representert i referansegruppene Lindrende behandling og omsorg Høsten 2010 startet et nytt kull innen lindrende omsorg, som avsluttes i Høsten 2012 fortsetter UiA videreutdanningen i egen regi som betalingsstudium Demens og psykisk helse Videreutdanning innen demens og psykisk helse hos eldre startet opp i januar 2012 med 8 studenter fra Aust-Agder og 16 fra Vest-Agder. 4 Kommunal virksomhet USHT ene er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester også i egne kommuner. 8

9 4.1 USHT Grimstad kommune Fou-avdelingen i Grimstad er en del av Bestillerenheten og har ansatt FoU-leder, rådgiver, demenskoordinator, koordinator i lindrende omsorg, frivillighetskoordinator og fagutvikler i hjemmetjenesten. FoU-avdelingen skal i tillegg til å være utviklingssenter også arbeide med kvalitetsarbeid i pleie- og omsorgstjenestene. FoU-avd. samarbeider tett med fagutviklerne på Frivolltun og Feviktun Demens Kommmunen har eget hukommelsesteam som utreder og kartlegger pasienter i samarbeid med fastlegene. De mottar henvisninger fra leger, kommunens bestillerenhet, hjemmesykepleien og pårørende. Teamet (7)består av lege,sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere med fagskole eller videreutdanning innen demens.demenskoordinator er leder for teamet og organiserer dette arbeidet. Demenskoordinator har jevnlige møter med teamet. Hun har også oppfølgingssamtaler og besøk til pasient og pårørende. Kommunen har også etablert dagtilbud til personer med demens og arrangerer pårørendeskole og samtalegruppe. Pårørendeskolen består av faglige forelesninger og plenum og gruppesamtaler. Det er personale med videreutdanning og veiledningskompetanse som leder gruppesamtalene. På denne måten får de også holdt ved like sin veiledningskompetanse. Studenter og ansatte er invitert til å delta på fagdelen på Pårørendeskolen Lindrende omsorg Grimstad kommune har ansatt koordinator for Lindrende omsorg i 50 % stilling. Koordinator har ansvar for oppfølging av pasienter og pårørende. Koordinator har også ansvar for fagutvikling innen lindrende omsorg og veiledning/rådgivning av ansatte. Koordinator samarbeider tett med alle enhetene innen pleie- og omsorg. Arbeidsgrupper for ressurspersoner i Grimstad kommune har 2-3 møter per semester. Møtene inneholder både faglig påfyll og refleksjoner. Seks personer deltar som frivillige innen lindrende omsorg. De tilbyr hjelp og støtte til alvorlig syke som ønsker å være hjemme, og deres pårørende. Det er både pensjonerte sykepleiere/ hjelpepleiere, lærere og yngre i aktivt arbeid. De har fått opplæring (7x 2,5 timer) og får oppfølging av en sykepleier i hjemmetjenesten med spesielt ansvar for disse. Det benyttes en modell fra stiftelsen TERMIK. Filmen Sammen om lindrende omsorg blir brukt i undervisning og veiledning. Den er også etterspurt fra andre kommuner og avdelinger. Grunnkurs innen lindrende omsorg holdes hvert år. Kurset har 4 samlinger og har som tema; Etikk og kommunikasjon, symptomkontroll, pårørende (barn og sorg) og prosedyrer i terminalfasen/død ansatte deltar høsten Grunnkurs har også blitt arrangert i andre kommuner i Aust-Agder. Det er et mål at vi også får personer med kompetanse i kreftsykpleie i kommunehelsetjenesten. 9

10 4.1.3 Frivillighetskoordinator Grimstad kommune har en 60 % stilling som frivillighetskoordinator. Frivillighetskoordinator i Grimstad har ansvaret for arbeidet med Livsglede for eldre og har også ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige og samarbeid med frivillige organisasjoner i Grimstad. Arbeidet med Livsglede for eldre inngår i frivillighetskoordiatorens arbeid. Livsglede for eldre har månedlige arrangementer i tillegg til Livsgledeuka en gang i året. Frivolltun startet prosessen med å bli sertifisert som Livsgledesykehjem i mars Frivillighetskoordinator leder prosjektet sammen med ledelse og livsgledekontakter på avdelingene på Frivolltun. Livsgledekoret Evig ung er et seniorkor med medlemmer startet opp februar Dette er et samarbeid mellom Livsglede for eldre, Kulturskolen og frivillighetskoordinator. Sang og bevegelse med musikkterapeut arrangeres på Berge Gård og Frivolltun en gang i uken gjennom midler fra Den kulturelle spaserstokken. Gågruppe for seniorer arrangeres i samarbeid med Folkehelsekoordinator. 4.2 Etikk Målet er å styrke kompetansen i praksisrelatert etikk og etablere møteplasser for refleksjon over etiske utfordringer og dilemma i det daglige arbeidet innen helse- og omsorg. Etikk, verdier og holdninger virker inn på alt som skjer i helse- og omsorgstjenesten. Etikkarbeid er vesentlig for å utvikle kvaliteten på tjenestene til brukere og pårørende. Det er også et økende behov for å styrke ansattes etiske bevissthet rundt verdispørsmål. Prosessen vil gjøre den enkelte bedre i stand til å identifisere og reflektere rundt etiske dilemma i tjenestene. Etisk refleksjon har vært tema på flere personalmøter i organisasjonen. Etikkarbeidet i gruppene innen helse- og sosial forsterkes ved å sette fokus på etisk refleksjon på personalmøter, avdelingsmøter og ledermøter. Flere har startet opp med etiske refleksjonsgrupper og gjennomfører dette jevnlig. Personell har deltatt på erfaringskonferanse og opplæring i metodebruk innen etisk refleksjon. Rådgiver i Utviklingssenteret er koordinator for etikk-arbeidet i helse- og sosialsektoren i kommunen. 4.3 IKT VOX Grimstad kommune har fått tilskudd gjennom BKA (Basiskunnskap i Arbeidslivet) i VOX til opplæring i databruk i kombinasjon med lese- og skriveferdigheter. Dette er et samarbeid med Kvalifiseringstjenesten i Grimstad (voksenopplæringen). 10

11 75 ansatte i Pleie- og omsorg og Boveiledertjenesten har blitt kartlagt i forhold til datakunnskaper og det er satt i gang opplæring for ca. halvparten høsten ansatte er i gang med opplæring høsten Det søkes om nye midler fra VOX til å starte opp nye grupper i Dokumentasjon Grimstad kommune bruker dokumentasjonsprogrammet Gerica i pleie- og omsorg. Andre programmer er Qm+ (Avvikssystem) og PPS (prosedyrer). Arbeidet med dokumentasjon vil også ha fokus i 2013 blant annet gjennom videreføring av arbeidet med Pasientsikkerhetskampanjen, Legemiddelgjennomgang i sykehjem og Samstemming av legemiddellister. 4.4 Ernæring /tannhelse Nasjonale faglige retningslinjer for forbygging og behandling av underernæring er lagt inn som prosedyre i kvalitetspermen. Ernæring er et satsingsområde for både Feviktun og Frivolltun. Egen ernæringsgruppe er opprettet som også styrker samarbeidet med kjøkken- tjenesten. Kosthåndboken brukes av avdelingene på instirusjonene. Fagledere i hjemmetjenesten har møte med Fylkestannklinikken i Grimstad en gang i året og undervisningsfilm i tannstell vises jevnlig. 4.5 Strategisk kompetansestyring Grimstad kommune har deltatt i prosjektet Strategisk kompetansestyring gjennom KS og Østre Agder. Formålet er at hver kommune skal utarbeide sin egen strategiske kompetanseplan og utarbeide et felles opplæringsprogram i hverdagsrehabilitering (se ) 4.6 Markedsføring/Nettside Utviklingssenteret/Feviktun har egen hjemmeside: og Nasjonal nettside for Utviklingssentrene er Utviklingssenteret har laget egne brosjyrer for Utviklingssenteret i Aust-Agder og de tre fagkoordinatorene i kommunen. Disse er delt ut på institusjoner og avdelinger i kommunen. Fagbiblioteket er nå tilgjengelig på Utviklingssenterets hjemmeside. Alle titler er lagt inn og det er mulig å bestille og låne bøkene ved å kontakte Feviktun. Aktiv bruk og kontakt med lokalaviser og også aktiv deltagelse i politiske og administrative miljø. Referansegruppe, interkommunale nettverk og andre råd og utvalg brukes aktivt til å markedsføre Utviklingssenteret. Det er opprettet egen Face-book-side for Utviklingssenteret i Aust-Agder. 11

12 4.6 Planens varighet Virksomhetsbeskrivelsen vedtas av fag- og samarbeidsrådet og evalueres/revurderes en gang i året. 12

13 FoU-avdelingen Grimstad kommune Berge Gård, Tønnevoldsgt Grimstad Telefon: E-post: www. utviklingssenter.no 13

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2013 Årsrapport 2012 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Rapport publisert 01.02..2012. Årsrapport 2011. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02..2012. Årsrapport 2011. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02..2012 Årsrapport 2011 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn... 4 1.1 Satsningsområder... 5 2 Demens... 5 2.1 Mål:... 5 Brukere og

Detaljer

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 12.01.2015 Årsrapport 2014 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 3 2 Satsingsområder 2014... 3 2.1 USHT Aust-Agder i 2014...

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2014. Årsrapport 2013. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2014. Årsrapport 2013. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2014 Årsrapport 2013 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 10.02.2017 Årsrapport 2016 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2016-2017... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 3 Fag-

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Agenda: Hvordan gjør vi det i Agder-fylkene?

Agenda: Hvordan gjør vi det i Agder-fylkene? Agenda: Hvordan gjør vi det i Agder-fylkene? ABC-opplæringen i kommunene. Fagnettverk demens m.m. 1. Juni 2018. Fagutvikler/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Kristiansand - vertskommune Songdalen

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Utviklingssenteret (USHT) har ordet Fylkesmannens erfaringskonferanse

Utviklingssenteret (USHT) har ordet Fylkesmannens erfaringskonferanse Utviklingssenteret (USHT) har ordet 09.11.18. Fylkesmannens erfaringskonferanse Om Utviklingssenteret Nettverk ABC Fagdager Prosjekter HVA? Bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene ut

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging 01.03.2018 Gro Anita Grelland Mål for prosjektet

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Åshild Berg Kaldestad Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende Det er en omsorg der en støtter

Detaljer

Wenche C. Hansen Leder USHT Østfold

Wenche C. Hansen Leder USHT Østfold Kunnskap gjennom utvikling! Det er ett utviklingssenter i hvert fylke Utviklingssentrene mottar et samfunnsoppdrag fra Helsedirektoratet Målgruppe: sykehjem, hjemmetjenester, helsehus, boliger Wenche C.

Detaljer

Orientering fra USHT Vest-Agder

Orientering fra USHT Vest-Agder Orientering fra USHT Vest-Agder Agenda Om USHT og vertskommuneansvar Ny leder Interkommunale fagnettverk ABC opplæring Fagdager Vest-Agder Samarbeidsformer Kompetanseløft velferdsteknologi Prosjektdeltakelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal bo- og helsetun - søknad om godkjenning som undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

«Et friskere liv med forebygging»

«Et friskere liv med forebygging» «Et friskere liv med forebygging» Et prosjekt i Agder i regi av helsedirektoratet Ved prosjektleder Vest Agder: Trygve Waldeland Forebyggende hjemmebesøk i Agder Midler fra helsedirektoratet til utviklingssentrene

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Søkt

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune og Den norske kirke Haugesund:

Samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune og Den norske kirke Haugesund: Samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune og Den norske kirke Haugesund: Kompetansehevende tiltak for å styrke åndelig og eksistensiell omsorg hos alvorlig syke og døende, og for å bedre ivareta pårørende

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging Mål for prosjektet USHT i Aust- og Vest-Agder

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Pådriver for kunnskap og kvalitet Bergen kommune er vertskommune Senter for omsorgsforskning har veiledningsansvar for USHT

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Kari Sunnevåg Leder USHT Hordaland, MPA CBS Kari.sunnevag@bergen.kommune.no Brukernes helsetjeneste Hovedmål i det nye regelverket

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med?

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? 26. september 2013 Pleie- og omsorgssjef Vigdis Galaaen Presentasjon av Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Spredningsarbeid

Detaljer

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek Helsetjenestene /- nivåer Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og 28. 8 2012 på Stange bibliotek Disposisjon: Kommunehelsetjenesten Hvordan er den organisert? Samhandlingsreformen

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 sfellesskap KONKRETISERING AV TILTAK Tema for presentasjonen

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

3.1.12 Etikk... 19 3.1.13 Sykepleiefaglig forum... 19 3.1.14 Praktisk / klinisk kompetanseoppbygging... 19 3.1.16 Faglunsj for ledergruppen...

3.1.12 Etikk... 19 3.1.13 Sykepleiefaglig forum... 19 3.1.14 Praktisk / klinisk kompetanseoppbygging... 19 3.1.16 Faglunsj for ledergruppen... Kristiansand kommune Songdalen kommune VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Interkommunal satsing... 3 2.1 FoU-prosjekter... 3 2.1.1 Etikk... 4 2.1.2 Tea tree oljens effekt på

Detaljer

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Anna Kuoljok prosjektleder Sametingets temakonferens i Östersund 19. mai 2011 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Sametingets

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Tidlig oppfølging etter demens

Tidlig oppfølging etter demens Utviklingskonferansen i Stavanger 22.02.2018 Tidlig oppfølging etter demens Heidi Helen Nedreskår Prosjektleder Presentasjon av følgende: Historikk; Stavanger kommune sitt samarbeid med Nasjonalforeningen

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 sfellesskap KONKRETISERING AV TILTAK Tema for presentasjonen

Detaljer

Mål: Bidra til at helse- og omsorgstilbudet til pasienter og pårørende er av høy kvalitet

Mål: Bidra til at helse- og omsorgstilbudet til pasienter og pårørende er av høy kvalitet Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2018 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

USHT Drammensområdet USHT Kongsbergområdet USHT Ringeriksområdet USHT Hallingdalområdet Velferdsteknologi USHT skal bidra med kompetanseheving og spredning, veiledning i endringsprosesser og i etisk/juridiske

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Prosjektskisse: Den lille forskjellen

Prosjektskisse: Den lille forskjellen Prosjektskisse: Den lille forskjellen Bakgrunn: Hjemmetjenesten har vært et lovpålagt tilbud i kommunene siden 1984. I løpet av denne tiden har tjenesten utviklet seg til å bli en svært avansert tjeneste

Detaljer

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Spørsmål 1. Hvilken nytte har du hatt av å delta i fagnettverket? 2. Hvilken nytte har

Detaljer

Interkommunalt ernæringsnettverk

Interkommunalt ernæringsnettverk Interkommunalt ernæringsnettverk Lørenskog kommune DATO 09.05.2019 Hege Berntzen, rådgiver USHT Akershus Elise Husevåg, klinisk ernæringsfysiolog/rådgiver Lørenskog kommune Organisering av ernæringsnettverk

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

DEMENSKONFERANSE 2016

DEMENSKONFERANSE 2016 DEMENSKONFERANSE 2016 Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Stein A. Ytterdahl Politiker Stein Arve Ytterdahl er en norsk politiker som ble utnevnt til fylkesmann i Agder i mai 2015. Han var rådmann i Trondheim

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud ORGANISERINGEN I BUSKERUD enestående i landet 20. nov 2017 2 Historikk:

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016 DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND Birgitte Nærdal Mars 2016 systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. 09.03.16 Birgitte Nærdal Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune.

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Hemnes midt mellom Rana og Vefsn Rana Hemnes Vefsn Hemnes kommune; 4600 innbyggere fordelt på 5 tettsteder Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvassli

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Kompetanseprogrammet I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten

Kompetanseprogrammet I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten Kompetanseprogrammet I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten Av Line Hurup Thomsen, prosjektleder USHT Rogaland hentet fra USHT Aust Agder ved Anne Lyngroth Bakgrunn

Detaljer

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder FLERE BLIR BEDRE Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder Fra livsglede til pasientforløp Østre Agder Harry Svendsens suksesskriterier 1. Møtepunkt hver mnd. ordførere, rådmenn og helse og omsorgsledere

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

ETIKKSATSING. Pleie- og omsorgstjenesten. Lørenskog kommune

ETIKKSATSING. Pleie- og omsorgstjenesten. Lørenskog kommune ETIKKSATSING Liv Tveito Virksomhetsleder, hjemmetjenesten Mette Lislerud Mottaks- og utredningskontoret Kari Os - Undervisningssykehjemmet Prosjekt: Etisk kompetanseheving Prosjektorganisering: Prosjektgruppe

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Hva er i gang og hva er under planlegging - Demensplan Innlandet 24. januar 2017 prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad

Hva er i gang og hva er under planlegging - Demensplan Innlandet 24. januar 2017 prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Hva er i gang og hva er under planlegging - Demensplan 2020 Innlandet 24. januar 2017 prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Mål: skape et mer demensvennlig samfunn, som tar vare på og integrerer personer

Detaljer

Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon

Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon Cathrine Humlen Ruud Prosjektleder/Lindrende fagkoordinator Kristiansand kommune Bakgrunn * Samhandlingsreformen kortere liggetid, sykere pasienter ut i kommunen

Detaljer