10. Kultur og idrett. 96 Fylkesstatistikk for Hedmark 2017 Kultur og idrett. Mestringsfølelsen i dansegruppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10. Kultur og idrett. 96 Fylkesstatistikk for Hedmark 2017 Kultur og idrett. Mestringsfølelsen i dansegruppa"

Transkript

1 1. Kultur og idrett Kultur setter spor Boka som kan leses om og om igjen Den vellykkede landingen i din første konkurranse Filmen som fikk deg til å glemme tid og sted Korøvelsen som er ukas høydepunkt Følelsen av å bidra til noe stort som frivillig Kulturkonserten med mor og far som stolte tilhørere Å videreføre en tradisjon Teaterforestillingen som ga deg et spark i sjelen Samholdet i laget, både ved tap og seier Kunstutstillingen som ga deg et nytt blikk på tilværelsen Mestringsfølelsen i dansegruppa Museumsbesøket som fikk deg til å forstå Klarinetten du ble tiltrodd etter første korpsøvelse Gode kulturopplevelser former deg som menneske 96 Fylkesstatistikk for Hedmark 217 Kultur og idrett

2 1.1 Hedmarks plassering i Kulturindeksen Telemarksforskning gir hvert år ut Norsk kulturindeks som er en oversikt over kulturlivet i norske kommuner. Beskrivelsen av kulturaktivitet og kulturtilbud i Norsk kulturindeks tar utgangspunkt i ti kategorier: kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kultur for barn og unge, sentrale tildelinger, frivillighet. Dette danner grunnlaget for en samlet rangeringen av kommunene. Indeksen inkluderer kulturvern, men ikke generell frivillighet, idrett og friluftsliv. For 216 er Hamar rangert på 6. plass av landets kommuner, mens Tynset er rangert på 17. plass. Begge disse kommunene har et bedre resultat på rangeringen enn i 215. Alle de fem kommunene i Nord-Østerdal (Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal) er blant de 86 høyest rangerte kommunene i landet sammen med Hamar. Løten, Våler, Åsnes, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal er blant de 86 lavest rangerte av totalt 428 kommuner. Kommunene i Hedmark ligger til sammen på 14. plass av Norges 19 fylker (mot 12. plass i 215). Hedmarkskommunene er totalt sett bedre enn gjennomsnittet av norske kommuner på bibliotek (3. plass) og frivillighet (7. plass), og kommer dårligst ut på kategoriene kulturarbeidere (15. plass), konserter (16. plass), museum (17. plass) og kino (17. plass). Når det gjelder kategorien sentrale tildelinger har Hedmarkskommunene en rangering på 13. plass, mot en 11. plass i 215 og en 5. plass i 214. Figur 117. Kilde: Telemarksforsking: Norsk kulturindeks 216. Grafikken er laget av Hedmark fylkeskommune. Kultur og idrett Fylkesstatistikk for Hedmark

3 kr pr innbygger til kultur Kommunene i Hedmark har i gjennomsnitt hatt driftsutgifter til kultursektoren som tilsvarer 1 9 kr pr innbygger. Det er litt lavere enn landsgjennomsnittet. Kommunene har brukt mellom 1 kr og 3 5 kr til kultur pr innbygger slik at det altså er relativ stor spredning. Nesten 3% av utgiftene går til idrett (inkl. idrettsanlegg). Også musikk- og kulturskoler samt kulturbygg og andre kulturaktiviteter står for en stor andel av driftsutgiftene. Hamar og Åmot hadde de høyeste investeringsutgifter til kultursektoren i 216. Det er store variasjoner i hvor mye kommunene gir i driftstilskudd til lag og foreninger. Ringsaker både gir mye pr lag og til mange lag. Stange gir til flest ulike lag (96 stk) med et gjennomsnittlig tilskudd på 14 pr lag. Snittet for Hedmark er på 39 3 kr pr lag, hvilket er på nivå med landsgjennomsnittet. Fordeling av nettodriftsutgifter til kultur i kommuner (tall i prosent) kr 4 kr 3 5 kr 3 kr 2 5 kr 2 kr 1 5 kr 1 kr 5 kr -kr 5 Hedmark Landet Driftsutgifter og investeringsutgifter for kultursektoren per innbygger Stor-Elvdal Tolga Rendalen Engerdal Hamar Figur 119. Kilde: SSB tabell Tall for 216. Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger, konsern Os Alvdal Åmot Elverum Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd + antall lag som mottar tilskudd Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Folldal Tynset Ringsaker Nord-Odal Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Kongsvinger Løten Trysil Stange Eidskog Våler Åsnes Grue Sør-Odal Andre kulturaktivite ter og kulturbygg; 27,6 Musikk- og kulturskoler; 16,8 Kr i driftsutgifter til kultursektoren pr innbygger i Hedmark Aktivitetstilbu d barn og unge; 8,8 Folkebibliote k; 15 Kino;,9 Museer; 1,5 Kunstformidli ng; 3,7 Kommunalt driftstilskudd i kr pr lag Antall lag som mottar tilskudd Idrett; 29,3 Figur 12. Kilde: SSB tabell Tall for 216. Figur 118. Kilde: SSB tabell Tall for Fylkesstatistikk for Hedmark 217 Kultur og idrett

4 1.3 Ulike kultursatsninger i kommunene Kommunene gjør ulike satsninger på kulturfeltet, slik det fremgår av Figur 121, som viser fordelingen av driftsutgiftene til kultur i kommunen. I de fleste kommuner er idrett og idrettsanlegg, samt musikk- og kulturskoler blant de største utgiftspostene. Det er forholdsvis store variasjoner i utgiftsnivået til folkebibliotek og kulturbygg. Den samlede fordelingen i fylket er ikke veldig ulik det som sees i Norge totalt, men kulturbygg samt musikk- og kulturskoler utgjør en større andel av driftsutgiftene i Hedmark enn i Norge samlet sett, mens f.eks. kino, aktivitetstilbud for barn og unge og museer har et lavere utgiftsnivå i Hedmark enn på landsplan. Fordeling av nettodriftsutgifter innenfor kultursektoren (216-tall) 11% 9% 7% Kulturbygg Musikk- og kulturskoler 5% 3% Idrett og idrettsanlegg Kunstformidling og andre kulturaktiviteter Museer Kino Folkebibliotek Aktivitetstilbud barn og unge 1% -1% Figur 121. Bemerk: «Negative» driftsutgifter kan skyldes driftsinntekter i f.eks. en kino. Kilde: SSB tabell Kultur og idrett Fylkesstatistikk for Hedmark

5 1.4 Kulturinstitusjonene Hedmark fylkeskommune har mange oppgaver på kulturfeltet. Fylkeskommunen har valgt å opprette egne institusjoner for å ivareta noen av disse oppgavene, framfor å utføre oppgavene innenfor egen administrasjon. Slik sikres også en armlengdes avstand mellom fylkeskommunen som bevilgende myndighet, og de kunstneriske oppgaver som skal utføres. For å formidle moderne billedkunst ble Kunstbanken etablert, teaterfeltet blir ivaretatt av Teater Innlandet, Musikk i Hedmark formidler kunnskap om musikk i hele fylket, mens Turnéorganisasjon for Hedmark primært sørger for å koordinere skoleturneene til arrangementene i Den kulturelle skolesekken. 216 er siste året som Hedmark fylkeskommune samarbeider med musikk i Hedmark. I 217 og 218 skal musikksatsingen ivaretas gjennom en tilskuddsordning for profesjonell musikk. Det er startet med et arbeid for en framtidsrettet musikksatsing fra 219 sammen med Oppland fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune er i tillegg den største aksjonæren i Anno museum, den fylkesomspennende driftsorganisasjonen for de fleste museer i Hedmark. Fylkeskommunens kulturbudsjett inneholder videre øremerkede tilskudd til en rekke større og mindre institusjoner, festivaler og arrangementer. Fylkeskommunen ivaretar sitt operative ansvar for kulturinstitusjonene gjennom tildelingsbrev, dialogmøter og styreseminarer. 38 millioner ble utdelt til kulturinstitusjonene i 216, og dette utgjør størstedelen av det samlede budsjett for enhet for Kultur, bibliotek og kompetanse. Teater Innlandet spilte 42 forestillinger i 216. Til sammen publikummere så forestillingene, av disse i Hedmark. Teatret besøkte 41 kommuner i Innlandet, av disse 21 i Hedmark. Det ble vist seks egenproduksjoner hvorav to urpremierer og otte co-produksjoner hvorav tre urpremierer. I tillegg har teatret vært involvert i flere ulike samarbeid. Teatret har i 216 inngått et samarbeid med Sparebanken Hedmark om et billettfond der skoleklasser kan søke om fribilletter til våre åpne forestillinger. Ordningen har vært en suksess. Den største publikumssuksessen i 216 var det store danseprosjektet TILT, som også inkluderte forestillingen Promise of Departure. Prosjektet var et samarbeid med Panta Rei Danseteater støttet av Sparebankstiftelsen. Seks kommuner i Innlandet fikk nærkontakt med dansekunst. I Hedmark besøkte prosjektet Stange, Nord-Odal og Tynset, og til sammen mennesker så våre forestillinger eller deltok i ulike kulturarrangementer med fokus dans på disse plassene. Kunstbanken Hedmark Kunstsenter har i 216 gjennomført 11 utstillinger i eget galleri. Det har totalt vært publikummere. Av dette var 6 22 i Kunstbanken mens det var besøkende på de tre ulike vandreutstillingene som turnerte på 12 steder i 216. Kunstbanken har i tillegg gjennomført 24 arrangementer som foredrag, workshop, konsert, kunstmarked og museumsnatt. Kunstbanken har i 216 mottatt eksterne prosjektmidler på kr 2 fra Kulturrådet til Performancefestivalen 217. Det arbeides kontinuerlig med å nå nye publikumsgrupper og målet er å dekke alle kommunene i de fire regionene med en produksjon årlig. Turnéorganisasjonen hadde totalt 87 turneer på veien til barnehager, grunnskoler og videregående skoler i 216. Til sammen publikummere fikk sine årlige tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Hedmark. I anledning vårt 25 års jubileum hadde vi i tillegg to offentlige kveldsforestillinger for i alt 25 publikummere. Aktiviteten innfrir de forpliktelser vi har overfor kommuner og i samarbeid med videregående opplæring. Ca. 2 % av produksjonene er nye, egenproduserte. Flere av disse lever videre gjennom turneer i andre fylker. Under UKM-fylkesmønstringen i Odalen (samarbeid mellom Nord- og Sør-Odal) var det en deltagelse på hele 263. Disse ble plukket blant ungdommer som viste sine bidrag fordelt på 17 lokalmønstringer. Anno museum hadde samlet sett en betydelig økning i besøkstallet i fjor i 216, mot i 215, altså nærmere 1 prosent. Så godt som alle Annos avdelinger over hele Hedmark, bidro til økningen. Den aller største kom ved Musea i Nord-Østerdalen, med flere besøkende enn året før. Folldal gruver, som ikke driftes av Anno, men som rapporterer til Anno, stod for den høyeste veksten på nesten 5. Men så godt som alle andre besøkssteder i Nord-Østerdalen har solide økninger. På flere av stedene har det vært en oppbygning over flere år, blant annet gjennom en satsing på arrangementer, som nå gir uttelling. I tillegg kan museet kuriøst nok takke PokemonGo for en del besøk en Pokemon-mus inne i utstillingen på Ramsmoen bidro sterkt til økte tall nettopp der! 1 Fylkesstatistikk for Hedmark 217 Kultur og idrett

6 1.5 Bibliotekene i Hedmark Det jobbes godt i folkebibliotekene i Hedmark, og det er oppsiktsvekkende at hele 7 bibliotek er inne blant landets 2 beste, rangert i attraktivitet i Norsk Kulturindeks. Bibliotekene har tatt inn over seg, og jobbet godt med nasjonale mål og føringer, som sier at biblioteket skal utvikles som møteplass og arena for samtale og debatt. Antall arrangementer har økt betydelig og bidrar til å styrke bibliotekenes rolle i lokalsamfunnet. Det er likevel bekymringsverdig at driftsutgiftene til bibliotek har gått ned med 15% (8 % i Norge) av det totale kulturbudsjettet. Bibliotekene er i endring, fra å være et sted for å hente og levere bøker, til en arena for å oppleve, skape og dele. Vi feirer barnehagedagen «Les høyt» med besøk av politiet og politibamsen Eddy. Foto Mette Westgaard. Bibliotekene i videregående skole er preget av store ulikheter. Knappe personalressurser gir mindre mulighet til å kunne være støtte i elevens læringsarbeid. Fylkesbiblioteket har utviklet et studium i pedagogisk veiledningskompetanse for bibliotekarer, i samarbeid med fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud og Oppland. I 216 ble den andre og siste modulen i studiet startet opp. Fylkesbiblioteket i Hedmark er et rådgivings, kompetanse- og utviklingssenter for folkebibliotekene og bibliotekene i videregående skole i fylket. Det er et av landets minste i budsjett og personalressurser. Hedmark har også 4 fengselsbibliotek, disse er statlig finansiert, men drives av de kommunale bibliotekene. M. Bruheim og S. Sørum på arrangement i Krimuka i Moelv «Historisk spenning» Foto Linda Brandal Kultur og idrett Fylkesstatistikk for Hedmark

7 13,67 2, besøkende på bibliotekene i Hedmark i bokutlån pr barn i Hedmark (Norge = 9,3) + bokutlån pr person over 15 år i Hedmark (Norge = 2,4) + personer deltok på arrangementer i regi av folkebibliotekene + nye medier i folkebibliotekene pr 1 innbyggere (Norge = 21) Attraktive bibliotek i Hedmark Hedmark er nr. 3 blant landets fylker i kategorien bibliotek i Kulturindeksen (Telemarksforsking). Indeksen rangerer også landets kommuner på en liste over «biblioteks-attraktivitet». De høyest rangerte har størst positivt avvik mellom hva kultur-modellen tilsier at de «burde» ha av besøk, utlån, voksne aktive lånere og deltakere på arrangement. På listen for 215 er hele 7 Hedmarkskommuner i topp 2: 1.Tynset 4.Tolga 7.Folldal. 9.Stor-Elvdal 1.Os 16.Våler 2.Hamar +4,8% = økningen siden år 21 i driftsutgiftene til biblioteker pr innbygger i Hedmark (7,1% økning i Norge) -15% = nedgangen siden år 21 i andelen av kommunenes kulturelle driftsutgifter som går til bibliotekene i Hedmark (-8% i Norge) Kilde: SSB tabell Icon made by Flaticons from Driftsutgifter pr innbygger Besøk Hedmark Norge Hedmark Norge Sommerles Folkebibliotekene har over flere år jobbet aktivt med lesestimulering og formidling av litteratur for barn og unge. Lesekampanjen Sommerles arrangeres i store deler av Hedmark og er et svært populært tiltak. Sommerles koordineres av fylkesbiblioteket. Utlånstallene for barn gjenspeiler den systematiske innsatsen på området. Utlån og besøk knyttet til folkebiblioteker i hedmark 216 Besøk i folkebibliotek per innbygger Tynset Våler Stor-Elvdal Bokutlån av barnelitteratur per innbygger -13 år Bokutlån av voksenlitteratur per innbygger 14 år og over Tolga Alvdal Eidskog Hamar Kongsvinger Folldal Os Åsnes Driftsutgifter til bibliotekene og innbygger pr årsverk 216 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger, konsern Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek Rendalen Alvdal Folldal Engerdal Tolga Åsnes Stor-Elvdal Nord-Odal Åmot Tynset Hamar Våler Sør-Odal Os Trysil Eidskog Ringsaker Grue Stange Løten Kongsvinger Elverum Trysil Åmot Ringsaker Stange Figur 1 Og Figur 2. Kilde SSB tabell Antall besøk i folkebibliotek i Løten mangler. Elverum Grue Rendalen Sør-Odal Engerdal Nord-Odal Løten Utlån Innbyggere pr årsverk 12 Fylkesstatistikk for Hedmark 217 Kultur og idrett

8 1.6 Museum som besøksmål I alt besøkende ble registrert ved museene i Hedmark i 215 (Anno museum, Norsk Jernbanemuseum og Norsk skogfinsk museum), noe som tilsvarer 1,4 besøk per innbygger i fylket. Barn og unge sto for 29 % av dette besøkstallet, både gjennom gruppebesøk ( elever i under-visningssammenheng) og ved enkeltbesøk. Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet på 25 %. Publikum har i Hedmark kunnet besøke 91 museumsutstillinger, hvorav 26 nye i 215. To nye vandreutstillinger er blitt laget, mens 12 egenproduserte vandreutstillinger var i omløp i Museum som kulturell arena I tillegg til museenes ordinære formidlingsvirksomhet har fylkets tre museumsenheter arrangert 23 åpne møter, 81 konserter og 26 teateroppsetninger med til sammen 69 visninger. Bruk av museenes lokaler til alternative arrangementer ser ut til å være økende. I 214 var tallene 7 konserter og 15 teateroppsetninger med 53 visninger. Museer i Hedmark Uppigard Streitlien Museumssenteret Ramsmoen Tynset bygdemuseum Husantunet Aukrustsenteret Tylldalen bygdetun Hedmarksmuseet Domkirkeodden Kirsten Flagstad museum Norsk Jernbanemuseum Migrasjonsmuseet Skålbergsetra Sagstua skolemuseum Odalstunet Hans Børlis dikterhjem Eidskog skolemuseum Gaustadsjøsaga Eidskog bygdetun Almenninga Sootkanalen Dølmotunet Oddentunet Blokkodden villmarksmuseum Rendalen bygdemuseum Trysil bygdetun Sørlistøa fløtermuseum Glomdalsmuseet Norsk Skogmuseum Anno museum administrasjon Klevfos industrimuseum Norsk Skogfinsk museum Kongsvinger museum Kvinnemuseet Skinnarbøl skolemuseum Alle museene, utenom Norsk Jernbanemuseum og Norsk Skogfinsk museum, er tilknyttet Anno museum. Figur 122. Kilde: Hedmark fylkeskommune. Kultur og idrett Fylkesstatistikk for Hedmark

9 1.8 Museum som kompetansearbeidsplass ble det registrert totalt årsverk ved norske museet. 95 % ble utført av lønnet arbeidskraft, mens 5 % ble utført av frivillige. I Hedmark med totalt 152,2 årsverk var det en noe lavere andel lønnede årsverk (92 %). Det er registrert 136 fast ansatte i fylkets museer. Andelen fagansatte med autorisasjon som konservator NMF er høyere i Hedmark (82 %) enn på landsgjennomsnitt (35 %). For førstekonservator er tallet 12 %, som tilsvarer nasjonalt snitt. Museumsårsverkene fordeler seg på disse typer stillinger: tre årsverk lederstillinger, Drømmedag-forestilling. Ungdoms-ol. 14 Fylkesstatistikk for Hedmark 217 Kultur og idrett 77,5 årsverk fagstillinger, 38,2 årsverk administrative stillinger og 33,5 årsverk tekniske stillinger. Til tross for at kvinnene i Hedmark, i tråd med nasjonale tall, er i overvekt i både faglige (63 %) og administrative stillinger (7 %), er de i Hedmark ikke representert i museenes øverste ledelse ( %). Heller ikke i de tre museumsstyrene finnes det kvinnelige styreledere, og bare fem av 17 styrerepresentanter er kvinner. 1.9 Forvaltning av kulturarv Hedmark er det fylket i landet som forvalter flest kulturhistoriske museumsbygninger: 644, hvorav 45 % er åpne for publikum. Samlingene til Hedmarks museer inneholder også landets nest største fotosamling med 4,6 millioner fotografier. Bare Oslo kan vise til en større samling med 7,3 millioner objekter. Fylkets museer har i tillegg ansvar for forvaltningen av kunsthistoriske gjenstander, kulturhistoriske gjenstander, arkeologiske gjenstander og 1 45 naturhistoriske gjenstander. Anno museums planlagte fellesmagasin vil få stor betydning for avdelingenes omfattende museumssamlinger. Iskunst på stortorget under ungdoms-ol.

10 publikummer fikk tilbud gjennom den kulturelle skolesekken Turnéorganisasjonen hadde totalt 88 turneer på veien til barnehager, grunnskoler og videregående skoler i 216. Til sammen publikummere fikk sine årlige tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken i Hedmark. Ca. 2 % av produksjonene er nye, egenproduserte. Flere av disse lever videre gjennom turneer i andre fylker. Under UKM-fylkesmønstringen i Odalen var det en deltagelse på 263 personer. Disse ble plukket blant ungdommer som viste sine bidrag fordelt på 17 lokalmønstringer. Den kulturelle skolesekken (DKS) og Ungdommens kulturmønstring (UKM) K I N O Antall arrangementer Antall elever Turneer i barneskolen Turneer i ungdomsskolen Turneer i videregående skole Barnehagekonserter Offentlige forestillinger 2 25 Kunst underveis Fylkesmønstring ungdommens kulturmønstring (UKM) Totalt Kjøp med kulturkortet for ungdom 8 63 K U LTURHUS nye kulturkort i 216 Kulturkortet er et gratis kort for ungdom fra Hedmark mellom år som gir rabatt på mange ulike kulturarrangement i hele fylket. Med kortet får ungdom rabatt på kino, konserter, festivaler, teater, museum og sportsarrangement. I 216 ble det bestilt kulturkort. Antall bestillinger har de tre siste årene har ligget mellom 6-1 prosent av den totale målgruppen. De fleste kjøp er til kinoforestillinger (ca. 4 7 kjøp), men også festivaler (ca. 6 kjøp) og teater (ca. 1 kjøp) er populære. Hamar kulturhus har hatt en god økning, og det samme gjelder for kinoen i Kongsvinger. Dette er begge arenaer som forsøker å ha en god profil mot ungdomsgruppen F E S T I V A L E R Kultur og idrett Fylkesstatistikk for Hedmark T E A T E R Tabell 2. (topp venstre) og Figur 123. (topp høyre). Kilde: Turneorganisasjonen i Hedmark. Figur 124. (nederst) Mangler kjøpstall for noen kinoer + kjøp til Kongsvinger Knights og Storhamar hockey. Kilde: Hedmark fylkeskommune. 3

11 kr pr kulturskolebruker 15% av Hedmarks barn i alderen 6-15 år benytter et kommunalt kulturskoletilbud. Det er litt flere enn landsgjennomsnittet. I gjennomsnitt er driftsutgiftene til kulturskoletilbudet pr bruker i Hedmark på 19 4 kr, mot nesten 19 på landsplan. Det er store kommunale variasjoner i bruken og utgiftene til musikk- og kulturskolene. Tolga, Os og Folldal er blant de med høyest andel brukere. Dette avspeiler trolig også i noen grad at dette er mindre kommuner, og variasjoner fra år til år kan gi et stort utslag i tallene. Andel brukere i kulturskolene synes ikke å avspeiles i driftsutgiftene pr bruker. For øvrig vil tallene også være et resultat av hvordan kommunen har valgt å organisere musikk- og kulturskolene. Andel brukere av barn 6-15 år 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Driftsutgifter til musikk- og kulturskole samt andel brukere av barn i alderen 6-15 år Figur 125. Kilde: SSB, tabell Tall for 216. Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker, konser Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år Driftsutgifter i kr pr bruker I gjennomsnittet brukte hver kommunene i Hedmark ca. 1 kr pr innbygger i alderen 6-18 til aktivitetstilbud for barn og unge (216-tall). Det er litt under landsgjennomsnittet. Dette er trolig et område hvor kommunene gjør ulike prioriteringer overfor målgruppen, og mens noen satser på det som går inn under aktivitetstilbud satser andre i høyere grad på f.eks. kulturskole eller annet Figur 126. Kilde: SSB, tabell Fylkesstatistikk for Hedmark 217 Kultur og idrett

12 idrettsanlegg i Hedmark Hedmark har ca. 3 4 idrettsanlegg, herav 1 nasjonalt anlegg (Vikingskipet Ishall), ca. 2 5 ordinære anlegg og ca. 9 nærmiljøanlegg. Kostnaden til idrettsanlegg er med sine 2 53 kr pr. innbygger i 216 litt lavere i Hedmark enn i landet for øvrig (2 866 kr pr. innbygger). Samtidig er det samlet sett litt færre innbyggere pr. anleggstilbud. Blant fylkets kommuner har Ringsaker, Elverum og Kongsvinger høyest dekning av idrettsanlegg, mens Rendalen, Engerdal og Os har den laveste. Fra staten fikk Hedmark i 216 tildelt i underkant av 44 mill. i spillemidler til idrettsanlegg. Det utgjør 4 mill. mer enn tildelingen i 215, som baseres på tre kriterier: søknadsvolum, innbyggertall og anleggsfordeling mellom fylkene. Antallet av nye spillemiddelsøknader i Hedmark lå på 1 i perioden Det er lavere enn den foregående perioden, hvor det ble fremmet 12 søknader om spillemidler til anlegg. Samtidig er antallet søknader markant høyere enn det var for 1-15 år siden. Idrettshus, skianlegg og skyteanlegg er de anleggstypene som det blir fremmet flest søknader til, mens den tildelte søknadssummen for dette året er størst til flerbrukshaller. Denne typen anlegg vil ofte ha et høyt kostnadsnivå, samtidig som det bygges få anlegg, mens skianlegg for eksempel ofte har et lavere kostnadsnivå, men det bygges flere ANLEGGSTILBUDDET I HEDMARK 216 Hedmark Tabell 3. Kilde: Kulturdepartementet (Spillemidler til idrettsanlegg 216) Figur 127. Kilde Kulturdepartementet (Spillemidler til idrettsankegg 216) Antall søknader om spillemidler og godkjent søknadssum til ordinære anlegg - Antall søknader Godkjent søknadssum i mill. kr Landsgjennomsnitt Kostnad til idrettsanlegg pr innbygger (kr) ( ) Engerdal Rendalen Os Folldal Tynset Åmot Tolga Trysil Våler Alvdal Grue Stor-Elvdal Åsnes Hamar Eidskog Sør-Odal Nord-Odal Stange Løten Kongsvinger Elverum Ringsaker Hedmark Norge Innbygger pr. anleggstilbud Figur tall. Kilde: Hedmark fylkeskommune Kultur og idrett Fylkesstatistikk for Hedmark

13 1.14 Fotball og ski mest populært Nesten 58 var medlem innenfor ulike idretter i Hedmark idrettskrets i 215. Det er litt færre enn i 214, men samtidig har antallet av idrettsgrupper/foreninger gått opp. Fotball er fortsatt den største idretten med over 15 medlemmer, fordelt på 81 foreninger. Ski er neststørst med over 9 medlemmer, hvorav det er over 7 3 medlemmer innenfor for langrenn. Etter fotball og ski er håndball, turn, golf og sykkel blant de største idrettsgrener i Hedmark. Svømming har hatt en markant medlemsnedgang. Det samme gjelder for casting, curling og dykking. Kickboksing, seiling, bowling, ishockey, klatring og turn opplever vekst i medlemstallet. 59% av medlemmene som er registrert i idretter under Hedmark idrettskrets er menn. Selvom dette er 1% færre enn i fjor, er menn altså fortsatt mer aktive i den organiserte idretten. Fleridretter, dans, håndball, turn og ridning er blant de få idretter som har en overvekt av kvinner. De største idrettsgrenene har en relativt jevn aldersfordeling i medlemsgruppen, men med en litt yngre medlemsgruppe i fotballforeningene enn i skisporten. Svømming, turn og håndball har en stor andel medlemmer i aldersgruppen -12 år, dvs. det er populære idretter blant barna. Blant de unge (13-25 år) er ridning, friidrett, bandy, ishockey og fotball store idrettsgrener, mens den eldre aldersgruppe (25 år+) særlig er aktive innenfor fleridretter, luftsport, golf, bowling, skyting og sykling. Fotball Ski Håndball Gymnastikk og turn Golf Sykkel Svømming Orientering Motorsport Skyting Friidrett Bandy Dans Skiskyting Ishockey Kampsport Ridning Fleridretter Luftsport Bowling Hundekjøring Antall aktive medlemmer innenfor de 3 største idrettsgrene i Hedmark Kvinner Menn Antall medlemmer Figur 129. Tall for 215. Kilde: Hedmark Idrettskrets Aldersfordeling blant medlemmene i Hedmark -5 år 6-12 år år 2-25 år 26+ Svømming Gymnastikk og turn Håndball Dans Fotball Kampsport Ishockey Bandy Friidrett Ski Orientering Skiskyting Motorsport Ridning Sykkel Skyting Hundekjøring Bowling Golf Luftsport Fleridretter % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Figur 13. Tall for 215. Gjelder alene aktive medlemmer i de 3 største idrettsgrener. Kilde: Hedmark Idrettskrets. 18 Fylkesstatistikk for Hedmark 217 Kultur og idrett

14 1.15 Ungdoms-OL i Hedmark De 2. ungdomsolympiske vinterleker ble arrangert på Lillehammer, Gjøvik, Øyer og Hamar i dagene februar 216. Hedmark fylkeskommune ønsket gjennom en satsning på kr 4,5 mill. over en fireårsperiode å bidra til et ungdomsløft i hele fylket, med fokus på kultur, fysisk aktivitet og kompetanse av, for og med ungdom. Det ble etablert en prosjektorganisering med flere aktører i Hedmark som ønsket å delta i en satsing med Ungdoms-OL som motivasjon. Det var primært Høgskolen i Hedmark (HIH), Hedmark Idrettskrets (HIK), Turneorganisasjon for Hedmark (ToH), Hamar kommune og Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI). Både i 214 og 215 ble det utlyst midler til lag/foreninger og kommuner. Totalt ble det fordelt kr 85 til 42 ulike prosjekter/tiltak i hele fylket. Tabellen viser fordeling av midler regionvis i 214 og 215: Det ble gjennomført fem fakkelarrangement av og for ungdom i Hedmark: i Trysil, Stor-Elvdal, Kongsvinger, Tynset og Hamar. Totalt involverte disse fire arrangementene ca. 4 unge arrangører med et publikum på ca. 5. På «drømmedagen» ble skoleungdom fra Hamarregionen invitert til deltakelse og opplevelser. Drøyt 5 elever fra regionen deltok i et kulturprogram i og utenfor Hamar kulturhus, samt OL-øvelser i Vikingskipet og Hamar OL-Amfi gjennom fire dager. Ungdoms-OL var også læringsarena for elever ved ulike programfag i videregående skole, og nesten 5 elever var engasjert i oppdrag og prosjekter i henhold til kompetansemål og fagplaner. Prosjektgruppe kompetanse (YOGKOM), som var ledet av Høgskolen i Hedmark, initierte et mentor- og oppfølgingsprogram for 54 unge fra Hedmark som ble utdannet gjennom «Lederkurs for ungdom». I tillegg har det vært fleksible læringsprogrammer for fremtidens ledere og arrangørfunksjonærer og trenere. Videre ble det tildelt kr 22 gjennom tre år til arrangørmiljøene på Hamar HIL Kunstløp og Hedmark skøytekrets, for å involvere og utvikle en ny generasjon arrangører, klubbutvikling og arrangementsutvikling. Kulturgruppa (YOGKU) jobbet med tiltak som involverte «Kreative unge arrangører» (Kua). De produserte kulturinnslag ved fakkelfest og i Vikingskipet og Hamar OL-Amfi under lekene. I forbindelse med Ungdoms-OL har ca. 12 ungdommer i Hedmark bidratt med kulturinnslag og kulturproduksjoner, men totalt ble det involvert mellom 5 6 i større og mindre grad gjennom ulike aktiviteter. Arbeidsgruppe «fysisk aktivitet» (YOGFA) initierte og gjennomførte tiltak for å motivere viktige målgrupper til økt fysisk aktivitet. Ungdoms-OL 216 har fått mye positiv omtale. Arrangementet overgikk alle forventninger, og hele Innlandsregionen sitter igjen med en vesentlig arv som skal forvaltes videre. Denne arven består av: Ny entusiasme, kompetanse og erfaringer blant alle involverte. Et ungdomsløft unge ledere, unge frivillige, unge kulturarrangører, unge utøvere som er motivert og inspirert. Et nettverk av aktører som har samarbeidet om felles mål. Oppgraderte anlegg for større arrangement/ mesterskap. Markedsføring av regionen som arrangørsted. Region Fjellregionen Sør-Østerdal Glåmdal Hamarregionen Antall tiltak/prosjekter Totalt tildelte midler Kultur og idrett Fylkesstatistikk for Hedmark

9. Kultur og idrett. Kultur og idrett Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 73. Mestringsfølelsen i dansegruppa

9. Kultur og idrett. Kultur og idrett Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 73. Mestringsfølelsen i dansegruppa 9. Kultur og idrett Kultur setter spor Boka som kan leses om og om igjen Den vellykkede landingen i din første konkurranse Filmen som fikk deg til å glemme tid og sted Korøvelsen som er ukas høydepunkt

Detaljer

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL ARVEN ETTER UNGDOMS-OL Hedmark fylkeskommune Hva er resultatet av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark? Hva har vi lært? Hva ønsker vi å videreføre? Hvordan gjør vi det? MÅL FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1) Ungdoms-OL

Detaljer

Disponering av midler i Ungdoms OL

Disponering av midler i Ungdoms OL Saknr. 15/6781-9 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av midler i 2016 - Ungdoms OL Innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms-OL midler i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe

Detaljer

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL ARVEN ETTER UNGDOMS-OL Hedmark fylkeskommune Hva er resultatet av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark? Hva har vi lært? Hva ønsker vi å videreføre? Hvordan gjør vi det? MÅL FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1) Ungdoms-OL

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Bestand medier voksne

Bestand medier voksne Innbyggere pr. 01.01.13 Bestand medier barn Bestand medier voksne Bestand, annet Bestand totalt Innkjøpsordn., % av tilvekst Bestand digitale medier Komm unenr. 0402 Kongsvinger bibliotek 17 638 19 124

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning.

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning. Saknr. 12/3475-1 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015

Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015 Saknr. 14/1795-55 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015 Innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms- OL midler for 2015: Aktivitet Ungdoms

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014

Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014 Saknr. 14/1795-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet fordeler midler for 2014 til Ungdoms OL 2016 på følgende måte: Tilskudd

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017)

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Saknr. 15/888-31 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene for 2015/2016

Detaljer

Saknr. 7996/08. Ark.nr. 223 C. Saksbehandler: Siv Torunn Bjørkli BEHANDLING AV SØKNADER - KULTURMIDLER 1. HALVÅR 2009

Saknr. 7996/08. Ark.nr. 223 C. Saksbehandler: Siv Torunn Bjørkli BEHANDLING AV SØKNADER - KULTURMIDLER 1. HALVÅR 2009 Saknr. 7996/08 Ark.nr. 223 C. Saksbehandler: Siv Torunn Bjørkli Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende prosjekter tilskudd 1.halvår 2009: 1. Vinterfestspill i Bergstaden, Røros Kr.

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Saknr. 17/1381-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 500 000 til

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Besøk Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 122 1 101 1 087

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

Regional analyse Trysil. Minirapport

Regional analyse Trysil. Minirapport Regional analyse Trysil Minirapport Arbeidsplasser 3 5 Offentlig Privat 3 2 5 Vekst i antall arbeidsplasser i 216. Både offentlig sektor og privat næringsliv vokser. 2 1 5 1 1 787 1 746 1 815 1 824 1 91

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

4. Likestilling og inkludering

4. Likestilling og inkludering 4. Likestilling og inkludering Hedmark skal være et samfunn med likestilling og fravær av diskriminering der alle har like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

Mesterskapsstøtte 2014

Mesterskapsstøtte 2014 Saknr. 13/11671-30 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2014 tildeles: Navn på arrangementet/arr.sted Søker Tilsagn EM

Detaljer

7. Arbeidsliv og sysselsetting

7. Arbeidsliv og sysselsetting 7. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2010 ORDINÆRE-, RENTE- OG INNDRATTE MIDLER.

FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2010 ORDINÆRE-, RENTE- OG INNDRATTE MIDLER. Saknr. 148/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger kr 30 281 000,- av spillemidlene for 2010, kr 672 000,- av rentemidler for 2009 og kr 964

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Besøk Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 495 475 494 470 480 454 450 465 477 486 510 498 507 510 490 675 625 628 576 599 608 620

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 1 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 8/1 Forfatter(e):

Detaljer

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere piler som burde peke oppover, peker nedover for Glåmdalsregionen. Om ikke regionen satser på et sterkt samarbeid for å skape vekst, vil

Detaljer

Mesterskapsstøtte Tildeling

Mesterskapsstøtte Tildeling Saknr. 14/6596-22. Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2015 - Tildeling Innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2015 tildeles: Søker Arrangement Tildeling kr: Hamar, Vang og Løten

Detaljer

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Saknr. 15/505-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hedmark Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 14 Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 53/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 53/14

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE TF-Notat 48/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål TF-notat nr: 48/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. oktober 2011 Gradering:

Detaljer

Tildeling av bibliotekmidler 2015

Tildeling av bibliotekmidler 2015 Saknr. 14/11513-19 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Tildeling av bibliotekmidler 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler følgende tilskudd fra bibliotekmidler 2015 Søker/Prosjekt Formål

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 46/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oppland TF-notat

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/216 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fusa kommune TF-notat nr.: 4/216

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE TF-Notat 4/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler TF-notat nr: 4/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE TF-Notat 3/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos TF-notat nr: 3/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1284-67 Saksbehandler: Jørn Øversveen Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om inntil

Detaljer

Fylkesstatistikk Hedmark 2014

Fylkesstatistikk Hedmark 2014 Fylkesstatistikk Hedmark 2014 Forord «Fylkesstatistikk Hedmark 2014» er en oppdatert versjon av «Fylkesstatistikk Hedmark 2013» som første gang ble publisert i 2013. Hensikten med publikasjonen er å gi

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksmelding, Verdiskapingsanalyse og Mulighetenes Hedmark v/ Haavard Elstrand FMLA Hedmark Kommunesamling næringsutvikling Skaslien, 2. oktober 2013 1 Ny

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Hedmark Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet for bedrifter Attraktiv som bosted Bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet henger ofte sammen men ikke

Detaljer

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn Saknr. 12/11455-22 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Mesterskapsstøtte for 2013 tildeles: VM allround skøyter 2013 Hamar IL skøytegruppa

Detaljer