INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4"

Transkript

1

2 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret 2013 s 8 Bonus i finans s 9 Lønnsdannelsesutvalget s 9 Konfliktavgrensningsavtalen s 10 Fokus på lokalt avtalenivå s 10 Tvistesaker s 10 Skult arbeid nytt BI-prosjekt s 11 Pensjon s 11 To nye modeller s 11 NÆRINGSPOLITIKK Rammebetingelser s 13 Struktur s 13 Sourcing: Beholde arbeidsplasser i Norge s 14 Forskningsprosjektet Vekst i finans s 14 Omdømmet til finans s 14 Kontantfritt samfunn s 14 Hvitvasking s 15 Samarbeid med andre; YS, NFU, UNI s 15 Nordic Financial Unions (NFU) s 15 Union Network International (UNI) s 16 Andre organisasjoner s 16 Vold og trusler i finansnæringen s 16 Samfunnsansvar s 16 Internasjonal solidaritet s 16 Mangfold s 17 Ansvarlig rådgivning s 17 Miljø og klima s 17

3 ARBEIDSRETT Juridisk bistand s 19 Omstilling og nedbemanning s 19 Målinger/overvåking i næringen s 19 Aldersdiskriminering juridisk og politisk s 19 Arbeidslivsmeldingen s 20 Vikarbyrådirektivet s 21 AFR s 21 Styrket spesialisering s 21 KARRIERE Karriereutvikling for medlemmer s 23 Karriereveiledning s 23 Gratis karrieresjekk s 23 Lederutviklingsprogram s 23 Frokostmøter s 24 AFR s 24 Særskilt fokus s 24 STØTTEOMRÅDER TILLITSVALGTE Tillitsvalgtopplæring s 27 Digital opplæring s 27 Instruktører s 27 Spesialkurs s 28 Coaching og relasjonsledelse s 28 Tillitsvalgtkonferanser s 28 Kompetanseutvalg s 28 Fagpolitisk forum s 29 Fagdager s 29 STUDENT Nytt studentkonsept s 31 Betalt medlemskap s 31 Samarbeid med høyskoler s 31 KOMMUNIKASJON Fornyelse s 33 Synliggjøring i organisasjonen s 33 Sosiale medier s 33 Finansfokus s 34 Forbundet i mediene s 34 Kick off høsten 2011 s 34 MÅL: 70 % I 2020 Verving og kampanjer s 37 Næring for andre næringer s 37 Medlemspleie s 38 Medlemsfordeler s 38 Merkevarebygging s 38 ORGANISASJON Forbundsrådet s 41 Forbundsstyret og fondsstyret s 41 Endringer i styrets sammensetning s 41 Utvalg, råd og komitéer s 42 Geografiske avdelinger s 42 Bedriftsavdelinger s 42 Sekretariatet s 43 Ny direktør s 43 Reorganisering av sekretariatet s 43 Nytt IKT-system s 44 Flytting til nye lokaler i Bjørvika s 44 ØKONOMI Økonomiutvalget s 45 Konsolidert årsregnskap s 45 Eiendommer s 46 Konfliktfondet s 47 Finansforbundets driftsregnskap s 47 INNHOLDSFORTEGNELSE / 3

4 FORKORTELSER AFR BI FA FAFO FNO HHiT NFU NHH NHO TBU UNI VFF YS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Handelshøyskolen BI Finansnæringens Arbeidsgiverforening Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Finans Norge Handelshøyskolen i Trondheim Nordic Financial Unions Norges Handelshøyskole Næringslivets Hovedorganisasjon Teknisk Beregningsutvalg Union Network International Verdipapirfondenes forening Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Beretningen gjelder fra , med unntak av regnskapstallene som gjelder per / STØTTEOMRÅDER

5 INNLEDNING Finansforbundets 5. ordinære landsmøte høsten 2010 vedtok Politisk plattform og fem politiske uttalelser. I tillegg sluttet det seg til retningslinjene i Union Future-rapporten. I det ligger Merkeplattformen, målet om 70 % organisasjonsgrad i 2020 og de fire hovedsatsingsområdene; lønn, næringspolitikk, arbeidsrett og karriere. På bakgrunn av dette utarbeidet forbundsstyret Strategisk plan (STP) og følgende mål for de fire hovedsatsingsområdene: > LØNN: Innflytelse på all lønnsdannelse > NÆRINGSPOLITIKK: Bidra til en bærekraftig finansnæring > ARBEIDSRETT: Gjennomslagskraft på det arbeidsrettslige området > KARRIERE: Finansforbundets medlemmer skal være attraktiv arbeidskraft HOVEDSATSINGSOMRÅDENE LOVER OG AVTALER TILLITSVALGTE KOMMUNIKASJON LØNN NÆRINGSPOLITIKK KARRIERE ARBEIDSRETT STUDENT % LOVER OG AVTALER ligger til grunn for forbundets virksomhet. Tariffavtalene er fundamentet som gir oss innflytelse overfor arbeidsgiverforeningen og i bedriftene. Det er en kritisk faktor for Finansforbundet at grunnlaget vi bygger på er solid og godt. Alle aktiviteter i landsmøteperioden har vært preget av tankegangen i Union Future og fremtidens ansatte i finansnæringen. Målsettingen for det arbeidet som er gjort har vært å styrke Finansforbundets posisjon. INNLEDNING / 5

6 HOVEDSATSINGSOMRÅDENE LOVER OG AVTALER TILLITSVALGTE KOMMUNIKASJON LØNN NÆRINGSPOLITIKK KARRIERE ARBEIDSRETT STUDENT % 6 / STØTTEOMRÅDER

7 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN INNFLYTELSE PÅ ALL LØNNSDANNELSE PARTSFORHOLD Finansforbundet forhandlet med Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) for ansatte i forhandlingsområdet i 2011 og Fra 2013 gikk FA sammen med Finansnæringens Fellesorganisasjon og dannet ny hovedorganisasjon, Finans Norge (FNO). Finans Norge overtok partsinteressene i FAs avtaler med Finansforbundet. Bedrifter med tilslutningsavtale til Hoved- og Sentralavtalen ble tilsvarende omfattet av forhandlingene med Finans Norge. Finansforbundet har i tillegg gjennomført avtaleforhandlinger direkte opp mot enkelte bedrifter (direkteavtaler). Gjennomgående har disse forhandlingsresultatene ligget på nivå med oppgjør i næringen forøvrig. Vi har valgt å benytte navnet Finans Norge i resten av beretningen, selv om navneskiftet formelt er fra LØNNSUTVIKLING Teknisk Beregningsutvalg (TBU) anslo årslønnsveksten for 2010, 2011 og 2012 til å være henholdsvis 5,9 %, 4,9 % og 3,0 % i finans. Bonusutbetalinger trakk lønnsveksten opp i 2010 og 2011, men ned i Særlig ledernes bonus ble redusert i Partenes egne beregninger viste en årslønnsvekst i 2010, 2011 og 2012 på henholdsvis omlag 4,1 %, 4,5 % og 4,4 %. Kjøpekraften ble opprettholdt i perioden gjennom de generelle tilleggene som ble oppnådd i sentrale forhandlinger. Hvert år mottok dessuten ca 2/3 av alle i forhandlingsområdet ytterligere tillegg i lokale forhandlinger. MELLOMOPPGJØRET 2011 Hovedregelen ved et mellomoppgjør er at det kun forhandles om det generelle tillegget, som er en justering av lønnsregulativet i Sentralavtalen. I mellomoppgjøret 2011 mellom Finansforbundet og Finans Norge ønsket Finansforbundet i tillegg å få avtalefestet sentralt at hver enkelt bedrift skulle lage retningslinjer om kompensasjon for kompetanseheving i bedriftene, deriblant kompensasjon for kompetansehevende tiltak. Det ble brudd i forhandlingene etter at Finans Norge viste liten forhandlings vilje, både når det gjaldt det generelle tillegget og kompensasjonsspørsmålet. Tirsdag 3. mai ble det sendt varsel til Riksmekleren om plassoppsigelse for medlemmer i bank. 7. juni kom Finansforbundet og Finans Norge frem til enighet hos Riksmekleren. Dermed ble streik unngått. Finans Norge hadde da gått med på at det skulle foretas en vurdering av den lønnsmessige siden av kompetansehevende tiltak for den enkelte. En slik vurdering skjer lokalt etter lokale retningslinjer ofte i forbindelse med den lokale (årlige) lønnsgjennomgangen som vedkommende arbeidsgiver praktiserer. Nytt kapittel i Sentralavtalen Bestemmelser om kompensasjon for kompetansehevende tiltak ble samlet i et nytt kapittel 5 om kompetanseutvikling i Sentralavtalen. Her heter det blant annet at partene skal legge stor vekt på utforming av bedriftsinterne retningslinjer og legge til rette for planmessige og individuelt tilpassede tiltak i samsvar med bedriftens nåværende og fremtidige kompetansebehov. HOVEDSATSINGSOMRÅDER / 7

8 I bedrifter skal tillits valgte og ledelsen drøfte tiltak og budsjett for kompetanseheving. Finansforbundet fikk også gjennomslag for at eldre arbeidstakere skal vektlegges særskilt i forbindelse med kompetansehevende tiltak. Bra resultat Lønnsmessig ble det gitt et generelt tillegg på minst kr for lønnstrinn 1-37 i regulativet for finans og videre 1,45 % for lønnstrinn 38 til og med 76, maksimalt kr Resultatet ga en ramme på om lag 4,2 %. Det var ett av de beste resultatene som ble oppnådd sammenliknet med alle sektorer i mellomoppgjøret HOVEDOPPGJØRET 2012 Inngangen til hovedoppgjøret 2012 var komplisert. Det skulle ikke bare forhandles om lønn og eventuelle endringer i Sentralavtalen, men vi hadde også en situasjon hvor forhandlingene om Hovedavtalen hadde låst seg. Hovedavtalen med krav og motkrav ble tatt inn i hovedoppgjøret. I tillegg hadde arbeidsgiversiden sagt opp konfliktavgrensningsavtalen, og partene hadde ikke kommet til enighet om en ny avtale. Til tross for finanskrisen la de aller fleste bedrifter i vårt forhandlingsområde frem svært gode resultater for Konsekvensen ble et klart krav fra forbundet om at dette måtte gjenspeiles i tariff oppgjøret. Et godt sentralt tillegg var derfor ett av hovedkravene under tariffoppgjøret Det økonomiske resultatet innebar et generelt tillegg per 1. mai på 1,85 % på alle trinn i lønnsregulativet, dog ikke mindre enn kr Resultatet ga en ramme på 4,25 %, som var over eller på høyde med øvrige oppgjør i privat sektor. I tillegg til det generelle tillegget ble lønnsregulativets trinn 1-5 fjernet. Ansatte på disse trinnene ble flyttet til lønnstrinn 6, som ble nytt nederste trinn i nytt regulativ. Minstelønnen ble løftet med kr til kr i Lønnsregulativet ble samtidig utvidet med to trinn på toppen. Finansforbundet fikk gjennomslag for sitt krav om rett til full lønn ved amming inntil en time per dag. Ordningen gjelder de som jobber mellom 2/3 og hel dag. Anledningen til å ta fri for å amme var allerede nedfelt i arbeidsmiljøloven, men å få betalt for dette fraværet var ikke tariffestet i finans tidligere. Enighet om ny Hovedavtale Hovedavtaleforhandlingene kom også i mål. I utgangspunktet fremsatte arbeidsgiversiden krav som ville ha medført svekkelser av arbeidstakernes rettigheter hvis de hadde blitt tatt til følge. Dette gjaldt både begrensninger i streikerett og nedskalering av tillitsvalgte. Finansforbundet sto imot presset i disse forhandlingene. MELLOMOPPGJØRET 2013 Forut for mellomoppgjøret 2013 hadde de fleste bedrifter i forhandlingsområdet lagt frem svært gode resultater for Dette til tross for finanskrise. Finansforbundet krevde at de ansatte måtte få sin rettmessige andel av verdiskapningen, og at dette måtte gjenspeiles i resultatet fra tariffoppgjøret. Frontfaget kom i 2013 i mål på et svært moderat nivå, med en ramme på 3,4 %. Sammen med SSBtallene for glidning og overheng i finanssektoren ga dette ekstra utfordringer for mellomoppgjøret. 8 / HOVEDSATSINGSOMRÅDER

9 Ved bruk av etablerte modeller var frontfagsrammen allerede fullt dekket opp før forhandlingene. Finans Norge la stor vekt på de forventede, belastende egenkapitalkravene i banker og forsikringsselskap i henhold til Basel III / Solvency II. For livsforsikringsselskapene kom dessuten krav om oppreservering av pensjonskapital for langt liv -problematikken. Årlige tall fra TBU viste at finanssektoren jevnlig kom ut med høyere lønnsvekst enn andre sektorer. Finans Norge framholdt viktigheten av at også finanssektoren forholdt seg lojalt til frontfagsmodellen. Finansforbundet anførte at partene måtte se på særegne forhold ved finansnæringen som en næring med stor verdiskapning. Til tross for høy glidning og overheng tilsa de gode resultatene i næringen at vi kunne kreve vår rettmessige andel av verdiskapningen. Videre ble betydningen av glidning for oppgjøret et sentralt tema. Stor glidning spiser av de generelle tilleggene og fører til skjevdeling av lønnsveksten, både mellom bedrifter og mellom ansatte. Finansforbundet og Finans Norge kom fredag 26. april til enighet. Resultatet innebar et generelt lønnstillegg på 0,6 % per 1. mai på alle trinn i lønnsregulativet for finans, minimum kr per år. På dato utgjør tillegget 0,61 % og det utgjør 0,41 % i årslønnsvekst. Oppgjøret hadde en ramme for årslønnsvekst for 2013 på 3,93 %, etter innberegning av overheng fra 2012 på 1,76 % og forventet glidning også på 1,76 %. BONUS l FINANS Budskapet fra Finansforbundet er at fastlønn både er og skal være hovedregelen som avlønningsform. Samtidig innser forbundet at det alltid vil være et visst innslag av bonuser og variabel lønn i næringen. Finanskrisen medførte mye negativ oppmerksomhet rundt bonusordningene i finans. Det var derfor viktig for Finansforbundet å synliggjøre at de fleste av våre medlemmer ikke var omfattet av den typen bonusordninger som mediene rettet kritikk mot. Utviklingen har vist at fastlønn i praksis har blitt viktigere siden inngangen til forrige landsmøteperiode. Bonusutbetalingene i næringen utgjorde 6,8 % av gjennomsnittlig totallønn i 2008, mens de i 2012 utgjorde 5,9 % av lønnen. Bonusutbetalingene ble redusert i 2009 og 2012, men økte i øvrige år. LØNNSDANNELSESUTVALGET Ved hovedoppgjøret 2012 ble partene enige om å gjennomføre et felles arbeid for å se på forbedringer i måten lønnsdannelsen i tariffområdet skjedde på. Lønnsdannelsesutvalget hadde seks møter i perioden august 2012 til juni 2013 og leverte sin innstilling 28. juni Utvalget gjennomførte en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte i Finansforbundet og intervjuer med HR-ledelsen i medlemsbedrifter i Finans Norge. Hensikten var å få innsikt i hvordan den lokale lønnsdannelsen foregikk sett fra de tillitsvalgtes og ledelsens side, og få innspill til eventuelle forbedringer i dagens lønnsdannelsessystem. Innstillingen er per 30. juni ikke behandlet i styrene til Finansforbundet og Finans Norge. HOVEDSATSINGSOMRÅDER / 9

10 KONFLIKTAVGRENSNINGSAVTALEN Finansforbundet og Finans Norge inngikk en avtale for hovedoppgjøret i 2008 som regulerte hvordan en arbeidskonflikt i banknæringen skulle gjennomføres. Avtalen hadde sin bakgrunn i streiken i 2006 og regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd da streiken skulle utvides fra forsikring til også å gjelde banknæringen. Konfliktavgrensningsavtalen reduserte sannsynligheten for statlige inngrep i en lovlig konflikt. Avtalen, som ble forankret i Hovedavtalens 30 c, ble senere fornyet årlig etter nye forhandlinger mellom partene. Konfliktavgrensningsavtalen regulerte hvor mange ansatte som kunne skjermes fra å delta i en konflikt dersom en slik situasjon skulle oppstå. Avtalen sørget for at vitale tjenester i banknæringen ble delvis skjermet mot konflikt. Eksempelvis ville ikke den norske valutaen bli suspendert fra internasjonale valutabørser slik det ble truet med under konflikten i I 2011 valgte Finans Norge å si opp konfliktavgrensningsavtalen. Ved hovedoppgjøret 2012 ble det enighet om å nedsette et utvalg for å vurdere fremtidig konfliktavgrensning ved eventuell arbeidskamp. Finans Norge ønsket fortsatt at en betydelig større andel ansatte skulle skjermes enn det som fremgikk av Hovedavtalen. Fra Finansforbundets side var det viktig at kritiske oppgaver ikke ble satt ut av funksjon, men at en streik måtte ramme arbeidsgiver så sterkt at den hadde reell effekt. Finansforbundet og Finans Norge inngikk ny skjermingsavtale fra 1. februar Denne har som utgangspunkt at de fleste bedrifter greier seg med frikretsbestemmelsene i Hovedavtalens 30 b, men åpner for at bedriftene kan søke om dispensasjon. FOKUS PÅ LOKALT AVTALENIVÅ Finansforbundet forvalter langt over 200 tariffavtaler. Hovedvekten er bedriftsavtaler og særavtaler. Det har i landsmøteperioden vært et økt fokus på bedriftsavtalene. Det er her Finansforbundet har hatt muligheter til å påvirke lokalt gjennom forhandlingsrett på så vel lønnssystemet som arbeidstidssystemet. I tillegg ble det opprettet en rekke nye tariffavtaler. Det har vært et viktig og pågående arbeid å sikre medlemmene i nye bedrifter kollektive rettigheter. Finansforbundet har gitt løpende råd og bistand til tillitsvalgte i våre bedrifter om forvaltning av lokale tariffavtaler, om reforhandling av avtaletekst og lokale lønnsoppgjør. Sekretariatet har et rådgiverkorps på bedriftsavtalene, hvor hver enkelt bedrift har sin egen rådgiver. Det ble gjennomført et stort arbeid for å kartlegge innholdet i bedriftsavtalene og sammenstille de beste eksemplene på avtaletekst. Dette resulterte i en eksempelsamling som ble gjort tilgjengelig for alle tillitsvalgte via Finansforbundets nettsider. Eksempelsamlingen er fra avtaleområdet med Finans Norge og dekker alt fra lønn til rettigheter for tillitsvalgte. Samlingen bidrar til inspirasjon ved bedriftsavtaleforhandlinger og en optimal forvaltning av vår viktigste ressurs; bedriftsavtalen. Tvistesaker I landsmøteperioden har det vært et økt press mot våre tariffestede rettigheter. Dette resulterte i mange lokale tarifftvister. Med bakgrunn i lokale tvisteprotokoller ble det holdt en rekke forhandlingsmøter med Finans Norge etter Hovedavtalens 10. Sekretariatet behandlet over 30 ulike tvistesaker. Dessverre har vi sett en stigende tendens. Finansforbundet har i hovedsak oppnådd meget gode resultater i tvistesakene. 10 / HOVEDSATSINGSOMRÅDER

11 SKJULT ARBEID NYTT PROSJEKT MED BI Finansnæringen har vært i en hurtig teknologisk utvikling. Arbeidstid og arbeidsmønstre har endret seg fortløpende. Smarttelefoner og hjemmeaksess har blitt vanlig på alle nivåer i bedriftene. Dette har ført til en utvisking av skillelinjene mellom arbeidstid og fritid. Finansforbundet engasjerte derfor Handelshøyskolen BI til å gjennomføre en undersøkelse rettet mot forbundets medlemmer. Hensikten med undersøkelsen var å finne ut hvor utbredt det var å utføre arbeid for bedriften, uten at dette arbeidet ble registrert eller kompensert. I tillegg ønsket vi å finne ut hva slikt skjult arbeid kan medføre helsemessig. Resultatene av undersøkelsen vil bli fremlagt høsten PENSJON Utfordringene for tjenestepensjonsordningene har vært mange, både for pensjonsinnretningene og bedriftene. Avkastningen på opptjent pensjonsbeholdning er ikke på langt nær hva den har vært. Nye regnskapsregler gjør at samtlige fremtidige forpliktelser må balanseføres hvert år. I tillegg ventes Solvency II-reglene å pålegge ekstra egenkapitalkrav beregnet ut i fra totale forpliktelser. Især ved forvaltning av fripoliser har kravet om balanseføring og egenkapital vært tyngende. Etter folketrygdreformen ble det klart at også tjenestepensjonslovene måtte endres for å tilpasses den moderniserte folketrygden. Regjeringen ga i juni 2009 Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede hvordan dette kunne gjøres. To nye modeller Banklovkommisjonen har levert to omfattende NOU er som har vært på høring. Banklovkommisjonen skisserte høsten 2012 to nye modeller for tjenestepensjon; grunnmodellen og standardmodellen. Disse var tenkt først og fremst til erstatning for eksisterende ytelsespensjoner. Den nye grunnmodellen var en ren sparemodell, sammenlignbar med dagens innskuddsordninger. Den nye standardmodellen har i seg noen flere elementer fra dagens ytelsespensjoner. Finansforbundet behandlet NOU ene grundig og avga egne høringsuttalelser. Sekretariatet har løpende deltatt i møter i YS pensjonsforum. Det ble etablert kontakt med Finans Norge for kartlegging av mulige felles interesser. Sekretariatet deltok på NHOs forsikringskonferanse med tema pensjon i 2012 og to konferanser om pensjon i regi av Den norske Forsikringsforening. I tillegg hadde Finansforbundet en kronikk om pensjon i Dagsavisen i Forbundets sekretariat og medlemmer av pensjonsnettverket har gitt omfattende foredragsbistand til geografiske avdelinger og medlemsbedrifter ettersom det var stor interesse for økt kompetanse på pensjon i organisasjonen. Pensjon var tema på de to siste instruktørsamlingene. Det ble gitt konkret bistand til tillitsvalgte i bedrifter der det var aktuelt å omdanne pensjonsordningene. I 2013 satte Finansforbundet også i gang et særskilt prosjekt som tok for seg ung og pensjon. Formålet med arbeidet var å få unge medlemmer interessert i og opptatt av sin egen alderspensjon. HOVEDSATSINGSOMRÅDER / 11

12 HOVEDSATSINGSOMRÅDENE LOVER OG AVTALER TILLITSVALGTE KOMMUNIKASJON LØNN NÆRINGSPOLITIKK KARRIERE ARBEIDSRETT STUDENT % 12 / STØTTEOMRÅDER

13 NÆRINGSPOLITIKK BIDRA TIL EN BÆREKRAFTIG FINANSNÆRING RAMMEBETINGELSER I perioden har Finansforbundets næringspolitiske arbeid vært svært preget av den internasjonale finans krisen og arbeidet med å håndtere denne. Finansnæringen er internasjonal, og løsningene finner vi ofte i internasjonalt samarbeid. For Finansforbundet har det vært viktig å arbeide for ikke å miste de spesielle ordningene vi har i Norge, som for eksempel innskuddsgarantien. Dette har vært utfordrende arbeid da hovedvekten av reguleringene er initiert fra, og vedtas i EU. Omfanget av nye reguleringer og krav til etterlevelse (complience) i bedriftene, har blitt en stor utfordring for næringen. Dette var hovedtema på et møte Finansforbundet hadde med politisk ledelse i Finansdepartementet. I mai 2013 leverte Finansforbundet høringssvar til Finansdepartementet om beregningsgrunnlag for kapitalkrav i bankene. Vi mente at norske myndigheter burde jobbe for å unngå særnorske beregnings modeller. Det er viktig for å ha like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske aktører. Departe mentet mente at bankene må stille mer kapital bak boliglånene. Målet er at bankene skal være så solide at de tåler en eventuell nedtur i boligmarkedet og at kundene ikke skal havne i en gjeldsfelle. Dette var Finansforbundet enig i, men mente at tiltakene som skal iverksettes må være et resultat av det arbeidet som nå skjer på dette området i Baselkomiteen og European Banking Association (EBA). Det vil sikre like konkurransevilkår. Finansforbundet har vært klare i sin kommunikasjon overfor myndigheter og medier om viktigheten av at det er plass til både store og små enheter i norsk finansnæring. Sparebankvesenet utfordres særskilt av denne utviklingen, og Finansforbundet har jobbet mye med å tydeliggjøre hva som kan bli konsekvensene for landets sparebanker hvis det ikke tas hensyn til deres spesielle kjennetegn i lovgivningsprosessene. Finansforbundet har arrangert seminarer, kurs og foredrag for tillitsvalgte om konsekvenser av de politiske beslutningene som norsk finansnæring treffes av. STRUKTUR I kjølvannet av finanskrisen har spørsmålene knyttet til Basel III og Solvency II medført utfordringer for finansnæringen. Kravene til forbedret soliditet og likviditet har medvirket til store endringer i næringen internasjonalt. Spesielt i USA og Europa har det vært nedleggelser av banker, store fusjoner og nedbemanninger. I Norge fryktet man at dette skulle medføre store strukturelle endringer, men hittil har det vært relativt få fusjoner eller andre endringer i samarbeidsmønstrene. Blant annet har sparebanksammenslutningene vært robuste slik at relativt små enheter har opprettholdt sin selvstendighet. Enkelte sparebanker valgte likevel å fusjonere. Det har i landsmøteperioden blitt opprettet døgnåpne telefonbanker og lørdagsåpent i enkeltbanker. I forbindelse med den teknologiske utviklingen har stadig flere kunder betjent seg selv og i liten grad besøkt bank- eller forsikringskontor fysisk. Det har medført færre filialer og kontorer. Trenden har vist at flere av de største bedriftene etablerte kundesentre i de store byene. HOVEDSATSINGSOMRÅDER / 13

14 SOURCING; BEHOLDE ARBEIDSPLASSER I NORGE I landsmøteperioden har fenomenet med utflytting av arbeidsoppgaver og dermed arbeidsplasser, skutt fart. Finansforbundet har jobbet mye med dette. Et eget strateginotat for tillitsvalgte er distribuert, og sourcing har vært tema på tillitsvalgtkonferanser og kurs. Finansforbundets syn har vært at norsk finansnæring er blant verdens mest effektive, og at næringen og myndighetene bør jobbe for å flytte prosesser og arbeidsplasser inn i landet ikke ut. Forbundets politiske ledelse og sekretariatet har kommunisert dette til arbeidsgivere og politikere i møter og på andre felles arenaer. Våren 2013 ble det inngått en avtale med BI om å fremskaffe gjeldende forskningsresultater om effekten av utflagging av arbeidsplasser fra Norge. Funnene vil bli presentert på en større konferanse om temaet høsten FORSKNINGSPROSJEKTET VEKST I FINANS? Finansforbundet har ønsket å skaffe seg ny kunnskap om muligheter for vekst og verdiskaping i finansnæringen her i landet. Våren 2013 inngikk Finansforbundet derfor en avtale med BI og professor Torgeir Reve om å gjennomføre en teoretisk studie og analyse med dette som tema. Norge er et land med rikelig tilgang på finanskapital som bør bidra til flere arbeidsplasser. Finansnæring har bevist at den er effektiv, tilpasningsdyktig og har høy kompetanse. Dette gir mange muligheter selv om finansnæringen i Norge i dag er liten, sett i et internasjonalt perspektiv. Spørsmålet er om myndighetene ønsker å legge til rette for vekst i finansnæringen i Norge, med bakgrunn i den unike tilgangen på finanskapital som er i vårt land. OMDØMMET TIL FINANS Finansnæringens omdømme ble svekket i perioden. Internasjonale bankkonkurser, dårlig ledelse og høy risikotagning førte til at mange, deriblant både politikere og kunder, fikk lavere tillit til næringen. Dette gikk utover ansatte i næringen, uavhengig av om disse hadde hatt noen innflytelse på bedriftenes beslutninger eller ikke. Hovedvekten av sakene som svekket næringens omdømme hadde sin kilde i utlandet. Det betydde ikke at norsk finansnæring var helt uten skyld. Finansforbundet var tydelig på at mangelfull rådgivning eller salg av lite tillitsvekkende produkter, særlig sammensatte produkter, var et ledelsesansvar. Finansforbundets kampanje Næring for andre næringer hadde som ett delmål å synliggjøre finansnæringens betydning i samfunnet. KONTANTFRITT SAMFUNN Landsmøtet 2010 vedtok en uttalelse om at forbundet ønsket en kontantfri fremtid velkommen, og at en utfasing av de største sedlene var en naturlig start. Finansforbundet har skapt og fått mye god oppmerksomhet om denne viktige saken og framstår i dag som eier av dette temaet i norsk offentlighet. Allerede i desember 2010 sendte forbundslederen et brev til Finansdepartementet vedrørende tusenkroneseddelen. Brevet førte til at Norges Bank måtte forklare seg for departementet til massiv medieomtale. Nettsiden ble etablert av forbundet. Finansforbundet møtte alle partienes fraksjonsledere for finansfeltet på Stortinget. I tillegg ble saken fremlagt for politisk ledelse i Finansdepartementet. Et valg om å fokusere på kontantene som helhet ble tatt, og i juni 2011 ga Finansforbundet ut rapporten Et kontantfritt Norge innen ti år, skrevet av Professor Kai Olsen ved Høyskolen i Molde/Universitetet i Bergen i samarbeid med Finansforbundet. Rapporten fikk mye oppmerksomhet i mediene og hos politikerne. 14 / HOVEDSATSINGSOMRÅDER

15 I allianse med Finans Norge, Virke og IKT-Norge, sendte Finansforbundet et brev til Finansdepartementet med forespørsel om å utrede en sidestilling av kontanter og kontopenger, slik som i Sverige. Finansministeren ønsket ikke en slik utredning. Finansforbundet hadde imidlertid et møte med politisk ledelse i Finansdepartementet hvor kontant fritt var tema. Nettsiden som ble registrert under forrige landsmøte, ble fylt med innhold og er i dag en ressursportal for alle som ønsker å oppdatere seg på temaet. Nettsiden drives i fellesskap med VIRKE. I 2013 gjennomførte NHO-Reiseliv flere spørreundersøkelser om temaet, og ga ut rapporten Kontantfritt reiseliv om ti år skrevet av professor Kai Olsen i samarbeid med Finansforbundet. Representanter for forbundet har i perioden holdt mange presentasjoner om temaet, både internt og eksternt. Flere studenter har skrevet oppgaver om temaet og fått assistanse av Finansforbundet. HVITVASKING Finansforbundet har vært representert i Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking. Kontrollutvalgets oppgave er i hovedsak å foreta personverns- og rettssikkerhetsmessig kontroll av Økokrims (enhet for finansiell etterretning) håndtering av personopplysninger som Økokrim mottar fra rapporterings pliktige selskaper. Medlemmene av utvalget oppnevnes for en periode på fire år. Medlemmene i inne værende periode har bestått av en representant oppnevnt etter forslag fra henholdsvis Finansforbundet, Advokatforeningen og Finans Norge, i tillegg til en lagdommer som ledet utvalget. SAMARBEID MED ANDRE YS, NFU, UNI Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Forholdet til YS har vært svært tett i perioden. Finansforbundets leder Jorunn Berland ble valgt til YS første nestleder i 2010 og deretter til ny YS-leder i Forbundet representerer sektor Finans i YS alene og har dermed hatt en tydelig stemme innad i hovedorganisasjonen. Samarbeidet har vært spesielt tett i arbeidet med Banklovkommisjonen, pensjonsreformen, Arbeidslivsbarometeret og kompe tanse. YS opprettet Utdannings- og kompetansepolitisk råd i april Finansforbundet har ledet utvalget. Rådet har blant annet besvart tre høringer og avholdt et frokostmøte med temaet dimensjonering av utdanningssystemet. Flere av forbundets tillitsvalgte og ressurspersoner fra sekretariatet har vært representert i ulike råd. I geografiske avdelinger ble det også gjennomført felles arrangementer mellom Finansforbundet og YS. Nordic Financial Unions - NFU Den internasjonale arena har blitt viktigere i perioden. På mange felt har vi sett at beslutninger som fattes i utlandet påvirker norsk finansnæring og øvrig næringsliv i økende grad. Finansforbundet har derfor hatt utstrakt kontakt med sine søsterforbund i Norden og jobbet fram en strategi og visjon om at de nordiske forbundene i høyest mulig grad skal snakke med én stemme one voice gjennom NFU. Erfaringene med dette samarbeidet har vist at utfordringene i våre fem land ofte har vært svært like, og at vi har større gjennomslag når vi gjennom NFU har svart i fellesskap på høringer fra EU. Eksempler på dette har vært høyere kapitalkrav for bank og forsikring, nye krav til salg og rådgivning, etablering av bankunion, planer for krisehåndtering, regulering av bonus og avlønning samt skatt på finanstransaksjoner. De årlige konferansene i regi av NFU har også vært viktige arenaer for erfaringsutveksling for sentrale tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet. Union Council har i perioden vært arrangert i Oslo, Stockholm og Helsinki. Her har reguleringer i næringen vært et sentralt tema. Nyhetsbrevet NFU Update har blitt distribuert til bedriftsavdelinger og geografiske avdelinger i perioden. Fra februar 2010 til mars 2013 var forbundets daværende leder, Jorunn Berland, president i NFU. HOVEDSATSINGSOMRÅDER / 15

16 Union Network International UNI Forbundet har deltatt med små delegasjoner på relevante møter i UNI, UNI Europa og UNI Finance. Håndtering av finanskrisen og dens konsekvenser har vært gjennomgående temaer på disse møtene. Finansforbundet har i stor grad sluttet seg til NFUs politiske holdninger som ble fremlagt i disse møtene. I perioden har det vært avholdt kongress både i UNI Europa og UNI Europa Finance. Der ble også temaene finanskrise og reguleringer satt på dagsorden. Andre organisasjoner Samarbeidet og dialogen med Finans Norge har blitt styrket i perioden. Jevnlige møter har funnet sted på politisk og administrativt nivå om næringens utfordringer. Handelshøyskolen BI er en meget viktig utdannings- og forskningsinstitusjon på finansområdet, som Finansforbundet ser som en viktig samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen med BI Alumni har i denne perioden bestått av markedsføring av Finansforbundet i aktiviteter som BI Alumni har gjennomført, annonsering i BI Magasinet og flere av BI Alumni sine medlemmer har benyttet seg av Finansforbundets coachingtilbud. Finansforbundet og Handelshøyskolen BI har inngått en ny samarbeidsavtale som fokuserer på ny kunnskap til forbundet, forskning og markedsføring av Finansforbundet blant studentene. Det ble opprettet et samarbeidsforum, og det ble satt i gang flere prosjekter innenfor områdene skjult arbeid, sourcing samt utvikling av finansnæringen i Norge. En ny form for samarbeid har oppstått for å sette kontantfritt på agendaen. I denne sammenhengen har Finansforbundet hatt et fruktbart samarbeid med Finans Norge, Virke, IKT Norge og NHO Reiseliv. VOLD OG TRUSLER I FINANSNÆRINGEN På oppdrag fra Finansforbundet gjennomførte FAFO (Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning) våren 2012 en kartlegging av omfanget av trusler og vold i finansnæringen. Bakgrunnen for prosjektet var en oppfatning om at ansatte i økende grad rapporterte at de har mottatt trusler og opplevd ubehagelige situasjoner i jobbsammenheng arbeidende medlemmer besvarte den elektroniske undersøkelsen. Undersøkelsen viste at tre av ti ansatte med kundekontakt hadde opp levd ubehagelige hendelser på jobb det siste året. Den største andelen av disse jobbet i inkasso. De som jobbet med forsikring/skadeoppgjør opplevde også en del ubehageligheter, noe mer enn sine kolleger i tradisjonell bankvirksomhet. De fleste ansatte i finans svarte imidlertid at de har en trygg arbeidsplass hvor arbeidsgiverne tar de rapporterte tilfellene på alvor. Undersøkelsen avdekket at bedriftene har et forbedringspotensial når det gjelder opplæring og kjennskap til interne retnings linjer. Det var Finansforbundet avd. Oslo Akershus som tok initiativet til undersøkelsen og inviterte Finansforbundet sentralt til å delta i arbeidet. SAMFUNNSANSVAR For Finansforbundet handler samfunnsansvar om å ta ansvar for hvordan våre handlinger påvirker omgivelsene rundt oss. Målsettingen med samfunnsansvar er å bidra til en bærekraftig utvikling; sosialt, miljømessig og økonomisk. Vi har prioritert følgende områder innenfor samfunnsansvar; internasjonal solidaritet, mangfold, ansvarlig rådgivning, miljø og klima. Internasjonal solidaritet Samarbeidet med CARE: Finansforbundet inngikk en fireårig samarbeidsavtale med CARE etter TV-aksjonen Samarbeidsavtalen innebar at vi bidro med minimum kroner årlig til organisa sjonen. Bidraget var øremerket hjelpearbeidet i Mali. Helt konkret gikk pengene til å lønne lokale medarbeidere i CARE. De har reist rundt i landsbyene og hjulpet kvinnene å etablere spareog lånegrupper (mikrofinans). I tillegg har de utført opplysningsarbeid knyttet til ulike helseproblem- 16 / HOVEDSATSINGSOMRÅDER

17 stillinger var en vanskelig tid for svært mange innbyggere i Mali. Opprør, militærkupp og tørke skapte store utfordringer. Til tross for dette kunne CARE-programmet vise til gode resultater. Det har vært arbeidet med 398 spare- og lånegrupper med over medlemmer. Medlemmene i gruppene har lært hvordan de skulle møte kriser og bedre sin økonomiske situasjon. Dermed har de stått bedre rustet enn mange av sine medborgere. Landsmøtet 2010 bevilget inntil kr til et eget brønnprosjekt i Mali. Brønnen, som innebar langt enklere vannhenting for kvinnene i landsbyen, sto ferdig våren Avtalen med Care utløp Den ble fornyet for perioden I den nye avtalen ble det også tatt inn et helseelement for menn. TV-aksjonen: Finansforbundet har i landsmøteperioden gitt kroner til den årlige TV-aksjonen i regi av NRK. Midlene har i disse tre årene blitt kanalisert via YS. YS solidaritetsfond: Fondet har som hovedmål å gi støtte til fagpolitisk arbeid i land og områder med svake eller ikke-eksisterende tradisjoner for faglige rettigheter og demokrati. Finansforbundet har i perioden vært representert i styret for fondet. Mangfold Finansforbundet mener at mangfold er en forutsetning for en bærekraftig utvikling av finansnæringen; for ansatte, arbeidsgivere og samfunnet. Ansatte i finansnæringen skal gjenspeile befolkningens sammensetning. Finansforbundet har jobbet med dette på følgende områder: Likestilling: Gjennom lederutviklingsprogrammet Futura har forbundet bidratt til at flere kvinner har fått tilbud om nye stillinger på høyt nivå. Vi har svart på offentlige høringer om tydeliggjøring av rettig heter ved foreldrepermisjon, ammefri og struktur for likestilling. Forbundet forhandlet frem rett til ammefri med lønn i det sentrale oppgjøret i Forbundet har vært representert i YS Likestillingsråd og hvert år nominert kandidater til YS likestillingspris. I nordisk sammenheng har vi engasjert oss i temaet gjennom NFU som er representert i UNI Equal Opportunities. Seniorpolitikk: I arbeidet med aldersdiskriminering og pensjon har seniorer i arbeidslivet stått sentralt. I 2011 fikk vi gjennomslag for at eldre arbeidstakere skal vurderes særskilt i forbindelse med kompetansehevende tiltak. Seniorpolitikk har også vært tema på mange ulike arrangementer for tillitsvalgte og medlemmer og i forbindelse med rådgivning. Vi har arbeidet med dette gjennom YS Seniorråd som ble til YS Livsfaseråd. Tillitsvalgte har også blitt invitert til konferanser om temaet i regi av YS. IA-avtalen: Forbundet har i hele perioden vært representert i YS sitt IA-råd. Ansvarlig rådgivning Finansforbundet mener at ansvarlig rådgivning vil bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Finansforbundet har vært opptatt av å sikre at bedriftenes interne forretningspraksis, lønns- og insentivsystemer, utdanning av de ansatte, arbeidsforhold og arbeidsbelastning har skapt de riktige rammene for god rådgivning. Gjennom arbeidet med autorisasjons- og sertifiseringsordningene i finans har dette vært et sentralt tema. Miljø og klima I forbindelse med sekretariatets flytting til Bjørvika ble sekretariatet på nytt godkjent som Miljøfyrtårn. Miljø har også vært et viktig aspekt i forbundets reisepolicy. Finansforbundet har vært representert i YS arbeid med klima og miljø. Tillitsvalgte har blitt invitert til konferanser om Grønt arbeidsliv og Grønn økonomi. Våren 2013 ble dette arbeidet videreført i YS råd for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. HOVEDSATSINGSOMRÅDER / 17

18 HOVEDSATSINGSOMRÅDENE LOVER OG AVTALER TILLITSVALGTE KOMMUNIKASJON LØNN NÆRINGSPOLITIKK KARRIERE ARBEIDSRETT STUDENT % 18 / STØTTEOMRÅDER

19 ARBEIDSRETT GJENNOMSLAGSKRAFT PÅ DET ARBEIDSRETTSLIGE OMRÅDET JURIDISK BISTAND Sekretariatet har i perioden behandlet flere tusen henvendelser vedrørende juridisk rådgivning og bistand innenfor hele det arbeidsrettslige området. Det har vært alt fra enkelthenvendelser fra medlemmer på telefon og e-post samt bistand til tillitsvalgte ved diverse saker i bedriftene. Vi har sett en økning i forespørsler fra medlemmer vedrørende endringer av arbeidsoppgaver/arbeidssted. Vi har vurdert om endringene har ligget innenfor arbeidsgivers styringsrett eller om det har foreligget en endringsoppsigelse som har krevd saklig grunn. Det er en generell tendens at arbeidsgiver forventer en større fleksibilitet blant de ansatte enn tidligere. Dette gir seg utslag i formulering av ansettelseskontrakter som er vagere/mer generelle i beskrivelsen av arbeidsoppgaver og forventede endringer innen stillingsområdet. Juridisk avdeling mottar daglig denne type henvendelser hvor spennvidden i fremgangsmåten fra våre advokater varierer fra håndtering av saken per telefon/e-post til rettsprosesser som tar flere år. OMSTILLING OG NEDBEMANNING Det har vært flere store omstillings- og nedbemanningsprosesser i perioden. Aktiviteten har vært stor i både forsikring og banksektoren, og det gjaldt både små og store virksomheter. Vårt hovedkrav har vært å unngå oppsigelser og fokusere på naturlig avgang og frivillige sluttordninger. Vi har erfart at det ikke har vært rene oppsigelser i disse prosessene, men at flere har opplevd mye press fra arbeidsgiver og har valgt frivillighet i form av sluttpakke som alternativ til en rettslig prosess. Den siste store prosessen var nedbemanning/filialnedleggelsene i DNB hvor målet var en nedbemanning med ansatte. Det har så langt vært en meget krevende omstilling, og presset på de tillitsvalgte og ansatte har vært stort. MÅLINGER/OVERVÅKING I NÆRINGEN For Finansforbundet har målinger/overvåking i næringen vært en av de prioriterte rettsområdene i perioden. Vi har hatt en pilotsak i DNB Liv hvor vi fikk medhold fra Datatilsynet om at måling på individnivå, slik det ble utført i selskapet, var i strid med personopplysningsloven. Det førte til en ny og mye bedre avtalestruktur i DNB konsernet når det gjaldt målinger. Forbundet har gjort fremstøt for å bevisstgjøre hele bransjen hvilke problemstillinger som knytter seg til målinger av de ansatte. Det ble også tatt initiativ til at Bedriftsavtalene får bedre avtalereguleringer på dette området. ALDERSDISKRIMINERING JURIDISK OG POLITISK Finansforbundet gikk i spissen for å fjerne de bedriftsfastsatte aldersgrensene på 65 og 67 år. Vi har gjennom rettsapparatet gått helt til Høyesterett i saken om aldersdiskriminering i Gjensidige, og har i etterkant arbeidet for å få til en lovendring. Forbundet har hatt møter med tidligere arbeidsminister Bjurstrøm og flere av stortingspolitikerne (SV, AP og V). Forbundet var pådriver for opprettelsen av lovutvalget som skal vurdere behovet for lovendringer (fjerne muligheten for å ha bedriftsfastsatte aldersgrenser), og forbundet er nå representert i referanse gruppen for dette lovutvalget. HOVEDSATSINGSOMRÅDER / 19

20 Fra saken om aldersdiskrimenering i Gjensidige ARBEIDSLIVSMELDINGEN I august 2011 la regjeringen frem Melding til Stortinget 29 ( ): Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit. Hovedbudskapet i arbeidslivsmeldingen var at arbeidsforholdene i Norge er gode for det store flertallet samt at svært mange hadde opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljøet og arbeidsvilkårene de siste årene. Regjeringen pekte likevel på en rekke områder som den ville fokusere nærmere på. Av disse valgte forbundsstyret å behandle følgende temaer: Arbeidstidsordninger, særlig uavhengig stilling, medvirkning og medbestemmelse samt fortrinnsrett til stilling. Behandlingen har resultert i økt kunnskap og bevissthet omkring ulike problemstillinger samt forbundets og tillitsvalgtes rolle innen hvert tema. Dette ble igjen videreformidlet til hele organisasjonen gjennom nyhetsbrev, nettsider, tillitsvalgtkonferanser og kurs- og foredragsvirksomhet. 20 / HOVEDSATSINGSOMRÅDER

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 5 2013 Den nye EU-hverdagen NY KOMPETANSE FOR DEG I BANK, FINANS OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden av jobb BI Bank og Forsikring tilbyr samlingsbaserte

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer