God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9 Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 God sommer!

2 - NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 24. juni Stoff til neste nr. må være redaktøren i hende innen: 27. august Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 Stort oppslag i Aftenposten 4 Evaluering av bistandsrevisorordningen 4 Handl.plan mot økonomisk kriminalitet 5 Folkeregisterkonferanse i Kr.sand 5 Kommentarer til skattemeldingen 6 7 Fra årsmøtet i Nordisk Skatteorganisasjon 8 9 Ut på tur.. 10 Kortkurs i skattefogd/- SSØ-avdelingen 11 Landsforeningens styremøte i juni 12 Resultatet av tariffoppgjøret 13 Debattinnlegg i Dagens Næringsliv/ Vasker Foss og Dørum hvitere? Oversikt over styret, utvalg og avdelingslederne 15 Kortkurs i Telemarksavdelingen 16 Leder Refleksjoner over et hovedtariffoppgjør To av tre elementer i vårens hovedtariffoppgjør i staten er nå ferdig. Når dette leses er også resultatet av justeringsforhandlingene i staten kjent. Vårens oppgjør har vært spesielt på flere områder. Meglingen i hovedtariffoppgjøret (der LO-Stat forhandler for oss) varte i innpå 8 timer på overtid, før man konstaterte at man hadde et resultat og at det ikke ble streik i statsoppgjøret. Dernest ved at en større del enn tidligere av totalrammen av oppgjøret ble forhandlet ferdig, noe som gjorde at en større del av resultatet var kjent for medlemmene før ur-avstemmingen. NTL-Skatt vil takke våre tillitsvalgte og streikekomiteer lokalt som tidligere i våres gjorde et stort og godt arbeid i forberedelsene til en eventuell steik. Det er med tilfredshet vi registrerer hvor godt det lokale tillitsvalgtsapparatet i NTL-Skatt fungerer godt også ved en slik situasjon. Mange reaksjoner på resultatet Selve resultatet som kort er omtalt annet sted i bladet og behørig gjengitt i våre hurtiginfoer, medførte også en forskjell fra tidligere, ved at man i selve hovedoppgjøret foretok endringer på en del lønnsrammer i bånn og topp, og overførte en stillingskode, førstekonsulenter, til en lønnsramme. NTL-Skatt har mottatt uttalige reaksjoner og kommentarer på resultatet av hovedoppgjøret i våres, og vi har gitt tilbakemeldinger på henvendelsene etter beste evne. Mange positive reaksjoner er mottatt fra medlemmer som i tillegg til det generelle kronetillegget har fått ekstra lønnstrinnsopprykk. Ofte er dette medlemmer som ikke like lett kommer i betraktning i lokale forhandlinger. Man har lenge hatt som mål å få hevet det lønnsmessige nivået til saksbehandlerskiktet og spesielt førstekonsulentene som det er mange tusen av i staten. Man har nå fått gjort en del lønnsmessig for deler av denne gruppa, og NTL-Skatt forventer at man vil komme etter med å kreve lønnsmessige løft for andre deler av saksbehandler-skiktet i staten/etatene og sammenlignbare stillinger. Dette har vi meddelt NTL og LO- Stat. NTL-Skatt har dog uttrykt skuffelse over at man i hovedoppgjøret ikke særskilt har fått tilgodesett stillinger på lønnsspenn. Likeledes at flere stillinger på lønnsramme ikke ble justert andre steder enn bånn og topplønna. Vi får håpe at det avsluttede justeringsoppgjøret har fått gjort noe med dette. Vi har nå fått et resultat jeg kan anbefale medlemmene, sa NTLs leder Turid Lilleheie i sin første kommentar til resultatet av oppgjøret. «Staten måtte gi opp sine angrep på sykelønn og medbestemmelsesordninger. Resultatet har en tilfredsstillende sosial profil og bidrar til å rette opp noe av den mindrelønnsutviklingen mange NTL ere har hatt over tid. Når boliglåns-renta i SPK i tillegg reduseres med en halv prosent, er resultatet akseptabelt, sier Lilleheie». Ut fra en totalvurdering anbefalte styret i NTL- Skatt medlemmene å stemme ja til resultatet av oppgjøret. Men det viktigste er at stemmeretten ble brukt, og at vi har en høy stemme-prosent ved slike ur-avstemminger. Kontrollpersonalet Resultatet av hovedoppgjøret tilgodeså ikke i særlig grad våre kontrollstillinger som mange er plassert på lønnsspenn. NTL-Skatt har gitt sterke signaler til forbundet og LO-Stat om at dette er meget uheldig. I dag er det faktisk slik at også mange saksbehandlere og revisorer i Skatteetaten er i ferd med å komme i gruppen av lavtlønnede. Overfor forbundet har vi poengtert at vi registrerer at lønnsutviklingen de senere årene har ført til at det bl.a. er betydelige høyere lønninger i utdanningsgrupper i privat sektor enn i staten, grupper som det for revisorer og saksbehandlere er naturlig å sammenligne seg med. Samtidig øker arbeidspresset som følge av den nedbemanningen som foregår i kontrolletatene. Når de som skal utøve kontrollfunksjonene blir underbemannet, underbetalt og underprioritert, mens det motsatte skjer med de som etaten skal kontrollere (storkonsernene) risikerer man å komme til kort i kampen mot svart arbeid og økonomisk kriminalitet. Dette er ferd med å bli tydeligere og tydeligere. Etatsstillinger kontra gjennomgående stillinger NTL-Skatts styre har hatt flere interne diskusjoner om vi skal ta initiativ til å omgjøre noen etatsstillinger til gjennomgående stillinger eller omvendt. Det er vanskelig å si i det lange løp hva som lønner seg. Medlemmer på enkelte etatsstillinger på lønnsspenn vil for eksempel klart si at de hadde tjent atskillig mer på å være på/bli værende på en gjennomgående stillingskode. Ved årets oppgjør ga NTL- Skatt signaler til forbundet at vi for eksempel mener at ligningssekretærstillingene bør overføres til gjennomgående konsulentstillinger, bl.a. med begrunnelse i at den tidligere skatteetatsskolen er nedlagt og at det antakelig vil bedre muligheten for lønnsutvikling for disse gruppene. Vi har også tatt til ordet for opprettelse av stillinger som skattekonsulent og seniorrevisor. En ting er sikkert, at i en ganske nær framtid med ny reorganisert skatteetat i regio- Redaktørens hjørne Sommeren er her! Vi har lagt bak oss en vinter og vår inneholdende det meste! Sorgen og gleden den vandrer til hopes (enhver likhet med en viss Hope er utilsiktet) blir det sagt og så er det bare å plukke på øverste hylle! Hva har vi så fått ut av dette? Ja for oss hver i sær kan vel det være så ymse, men de fleste av oss har vel vært vitne til at vår egen etat endres stadig, det være seg både hvem gjør hva og ikke minst belastningen (les rovdriften) på de tilsatte. Er det ikke nettopp det som er en medvirkende årsak til også (uforklarlige?) sykefravær?! Vi hører i festtaler fortsatt (men kanskje mer sjelden!) løsrevne bisetninger om tilsatte som etatens største ressurs, men etatens tildelte budsjetter viser det stikk motsatte. Etatens skal i all sin virksomhet være inkluderende, mens hele den offentlige sektor, også vi, får den ene skyllebøtta etter den andre i forhold til høyt sykefravær og ikke minst at dette faktum settes i forbindelse med alt for gode sosiale goder. Men til tross for at det politiske miljø, også delvis de som fagbevegelsen historisk sett har vært knyttet nærmest til, mer eller mindre høyrøstet skriker opp og fordømmer framforhandlede velferdsgoder som gis skylda for deler av den unødvendige pengebruken! Kunne kanskje tiden, hvis noen gang, være inne for å se litt bakenfor tallenes tale...? En etat som vår egen danner ikke noe unntak når det gjelder å lete med lys og lykte for å finne årsaker, og det burde for lengst vært ropt store og høye varsko, men uansett volumet på ropene gidder vel knapt de som burde vært lydhøre låne sitt øre til ropene! Vi må bare fortsette å rope, men med en viss undring over hvilken revolt vi må iverksette for å nå fram skal være usagt Et sykdomsfremkallende arbeidsmiljø er noe vi, i all hovedsak som følge av bedrevitere som dessverre ikke ser skogen for bare trær, dessverre må slite med! I de fleste tilfeller kommer sannheten for en dag ner, vil det være behov for å se på etatens stillingsstruktur og lønnsforskjeller i forhold til sammenlignbare oppgaver og stillinger m.m. Dette vil etter min mening være en viktig del av det «personalpolitiske» arbeidet ifm. ROS. alt for sent til å legge forholdene til rette slik i hvert fall restene kan berges! Inge Sveås Endringer har vi opplevd innenfor etaten til alle tider, men så absolutt mest i løpet av de siste årene... og etter hvert kjente moteord som endringskunnskap og omstillingsvillighet florerer. Og for å oppnå denne omstillingsvilligheten skoleres ledere i den hensikt å dra medarbeiderne med seg. I denne forbindelse peker det seg naturlig ut å nevne at dette gir seg de forunderligste utslag! Det kan være ledergruppen på ridetur i sørlandske omgivelser, avdelingsmøter med deltakere kledt i mer eller mindre påbudte farver de enkelte nært forestående høytider tatt i betraktning, eller med blomster i knapphullet. Nå er det videre det å si at ikke tror jeg at dette gjør at medarbeidere føler et større samhold og gjør dem mer villige til endringer! Etaten har i en periode fra tidlig på 90 tallet opplevd konstante endringer som etter som tiden går gjør medarbeiderne lite motiverte. Trange budsjetter og bruken av disse, og usikkerhet omkring egen jobbsituasjon har gjort det samme. Så et hjertesukk til alle og enhver; det er vel ikke det at vi som medarbeidere ikke vil være med videre og gjøre en særdeles god jobb for etaten... men la oss da få den reelle medvirkning vi etter avtaleverket skal ha, og med det få det eierskap til pågående og framtidige prosesser så vel sentralt som lokalt, som gjør oss til oppegående og nyttige medarbeidere. Med Sankt-Hans hilsen til dere alle. PS. Kan dere skaffe firkløverblad nå, og bærer dette innerst mot kroppen så vil dere få hell i spill, jakt og ikke minst kjærlighet! Inge S Lokale forhandlinger NTL-Skatt beklager på vegne av våre lokale tillitsvalgte at det blir et spesielt råkjør med arbeidet rundt de lokale forhandlinger denne gang. Dette midt opp i en situasjon med ferietid og en hektisk arbeidssituasjon ute i ytre etat. NTL-Skatt har tatt opp med Skattedirektoratet viktigheten av en felles diskusjon om eventuelle anbefalinger som skal gis ut til ytre etat til forhandlingene. Ideelt sett og etter hovedtariffavtalens bestemmelse skal det være utarbeidet en felles lokal lønnspolitikk ute ved forhandlingsstedene, noe som er gjort de færreste steder. Så vil noen si at det kan være en fordel at slik felles lønnspolitikk ikke er utarbeidet, da lokale forhandlinger også i stor grad vil måtte forsøke å rette opp en del lønnsmessige skjevheter som skapes ved endringer i hovedtariffoppgjør og justeringsoppgjør. NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste utgave av bladet har NTL-Skatt sendt ut følgende Hurtiginfoer: 15/04: Vedr. arbeidsinnvandring etter 1. mai og svart økonomi. 16/04: Revidert budsjett for 2004 Skatteetaten og SSØ. 17/04: Skatteoppkreverutvalget levert sin innstilling. 18/04: Vedr. hovedtariffoppgjøret i staten. 19/04: Fra fellesmøtet i SKD 25. mai. 20/04: Hovedtariffoppgjøret løsning på overtid. 21/04: Hovedtariffoppgjøret virkning for ansatte i skatteetaten. 22/04: Hovedtariffoppgjøret ny lønnstabell. 23/04: Hovedtariffoppgjøret uravstemming. 24/04: Fra møter i SKD 22. og 23. juni. Følgende Kontroll-infoer er sendt ut siden sist: 5/04: Endring i offentliggjøring av skattelister, kontrollopplysninger fra banker m.m. 6/04: Evaluering av bistandsrevisorordningen. 7/04: Endring i off. av skattelister, kontrollopplysninger fra banker m.m. er trådt i kraft. 8/04: Ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Får du ikke tilsendt på e-post NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer? Ta kontakt i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt eller lokalavdeling. Gratispassasjerene Vårens tariffoppgjør i privat sektor hadde stort fokus på de såkalte gratispassasjerene, dvs. de uorganiserte, som ikke betaler fagforeningskontingent og som nyter godt av de samme tillegg og rettigheter som organiserte arbeidstakere i tariffoppgjør. I staten er det heller ikke uvanlig at uorganiserte får store tillegg også i lokale forhandlinger. Hele samfunnslivet bør være tjent med at flest mulig arbeidstakere i arbeidslivet er organisert. Dette ble klart uttrykt av mange sentrale aktører i forbindelse med vårens tariffoppgjør, til og med av VG i en lederartikkel tidligere i våres. Det er mitt ønske at vi ved neste korsvei også i større grad kan få satt fokus på denne problematikken i statlig sektor. Med mindre man får til endringer på dette område, vil vi risikere at langt færre organiserer seg i framtida, og at mange av dagens organiserte arbeidstakere vurderer å melde seg ut av sin fagforening, bl.a. for å spare de pengene som kontingenten innebærer. «Vi får jo de samme tillegg og rettigheter likevel» Jeg vil til slutt benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer! Få dere en velfortjent og viktig pause fra det daglige stresset og en hektisk arbeidssituasjon. Stein Thorvaldsen 2 3

3 Stort oppslag i Aftenposten - intervju med NTL-Skatt Utvidelsen av EU med ti nye medlemsland fra 1. mai 2004 vil skape store utfordringer for Skatteetaten som kontrollorgan. NTL-Skatt mener at det har vært for lite fokus på skatteetatens rolle i forbindelse med utvidelsen. Vi mener at myndighetene må sette av midler slik at skatteetaten kan styrke kontrollarbeidet for å hindre svart arbeid og økonomisk kriminalitet. Dette var hovedbudskapet i et oppslag i Aftenposten i slutten av april, i et intervju med NTL-Skatts styremedlem Odd Magne Persson om saken. Som nevnt i den forrige utgaven av bladet har NTL-Skatt laget og distribuert et større dokument om problemstillinger og utfordringer for Skatteetaten i forbindelse med utvidelsen av EU med ti nye medlemsland. Etter grundig arbeide også i forhold til kontakt med hovedstadspresse og journalister, tok Aftenposten saken og laget et stort oppslag den 29. april om denne saken. Dette ble i sin helhet gjengitt i vår Hurtiginfo nr.15/04. Økt kontroll Ledelsen i Skattedirektoratet mener at Skatteetaten skal klare jobben innenfor de eksisterende rammene. Den største fagforeningen for de ansatte i etaten mener likevel at den er for dårlig bemannet til å møte et rush av utlendinger som fra 1. mai i verste fall vil strømme innover Norges grenser for å jobbe. Skattetatens ansatte frykter mer svart arbeid, som kan skade den delen av norsk næringsliv som følger lovverket. LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) er den største fagforeningen i Skatteetaten. Odd Magne Persson er styremedlem i NTL- Skatt og har ledet foreningens arbeid med en utredning om konsekvensene av arbeidsinnvandring. Rapporten konkluderer med at etaten trenger omkring 99 nye stillinger for å møte økt arbeidsmengde som følge av arbeidsinnvandring. Dette vil bety en økt utgift for staten på omkring 37 millioner kroner. - Vi har forsøkt å beregne den økte arbeidsmengden som etaten vil få med økt arbeidsinnvandring fra EØS-området, dersom en skal følge opp det som Stortinget ønsker av kontroll, sier Persson til Aftenposten. Sesongarbeidere Det er særlig sesongarbeiderne Persson mener vil bety mye ekstra kontrollarbeid. De er her kort tid og forsvinner ut. Registrering og oppfølging for å sikre at de har betalt den skatt de skal, vil være arbeidskrevende, mener han. NTL-skatt er opptatt av å sette inn kontrollen der det er stor sannsynlighet for avgifts- og skatteunndragelser. Poenget er både å beskytte norsk næringsliv og å verne inntektsgrunnlaget for den norske velferdsstaten. Persson viser til at det å kreve inn utestående skatt fra folk som ikke lenger oppholder seg i Norge er tidkrevende og vanskelig, men med et åpnere arbeidsmarked er det en meget viktig oppgave. - Vi mener at den styrkingen som vi foreslår, bør komme allerede i sommer, understreker Persson Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet Regjeringen har presentert sin nye handlingsplan mot økonomisk kriminalitet med tiltak på flere samfunnsområder. Den nye handlingsplanen skal gjennomføres i løpet av 3 år. NTL-Skatt vil følge dette arbeidet, bl.a. i forbindelse med våre krav til skatteetatens budsjetter. Regjeringens pressemelding om saken kan leses i Kontroll-info nr.8/04.. NTL-Skatts krav ifm. Skatteetatens innsats mot svart økonomi m.m NTL-Skatt har i forbindelse med revidert budsjett for 2004 krevd at det må opprettes 50 nye kontrollstillinger og 10 nye politi- og bistandsrevisorstillinger i Skatteetaten. Videre har vi påpekt viktigheten av å ha et velfungerende innfordringssystem, og foreslått at det må opprettes 10 nye innfordringsstillinger på skattefogdkontorene. Med bakgrunn i regjeringens uttalte satsing på arbeidet mot svart arbeid og økonomisk kriminalitet var det NTL-Skatts krav - og forventning - at etatens budsjetter ble styrket i Det er følgelig med sterk bekymring vi har konstatert at skatteetatens budsjetter under kapittel 1618 er redusert med et rammekutt på 4,0 millioner kroner under post 01 og 5,0 millioner kroner under post 22, i forbindelse med revidert budsjett. I de årlige budsjetter stilles det stadig krav til skatteetaten om å sikre tilfredsstillende etterlevelse av regelverket. Den stadige reduksjonen av Skatteetatens driftsbudsjett fører til nedbemanning av etaten. Ut fra regjeringens egen plan for økt satsing på å avdekke økonomisk kriminalitet og svart arbeid, finner NTL- Skatt denne utviklingen helt uforståelig. Uten en betydelig styrking av skatteetatens budsjett for 2004 og etterfølgende år, frykter NTL-Skatt at Folkeregisterkonferanse i Kristiansand av Grethe S. Ugland viktige kontrolloppgaver ikke vil bli gjennomført. Dette vil igjen medføre at staten går glipp av milliarder i skatter og avgifter, inntekter man trenger til å styrke velferdsstaten og sikre en rettferdig skattlegging av borgerne. Dette budskapet har vi framført for Finansdepartementet og politiske myndigheter og politiske partier. Dette ble også påpekt i vårt medieutspill i Aftenposten tidligere i våres ifm. arbeidsinnvandring og behovet for styrket innsats mot svart økonomi i den forbindelse. Vi vil gjenta og forsterke dette budskapet i forbindelse med vårt arbeide med etatens budsjetter for Evaluering av bistandsrevisorordningen På fellesmøtet i SKD i mai ble det informert om rapporten fra en arbeidsgruppe som var nedsatt for å vurdere bistandsrevisorordningen. Bakgrunnen for opprettelsen av bistandsrevisorordningen i 1997 var å tilføre utvalgte politidistrikter og fylkesskattekontor (FSK) bedre kompetanse for å effektivisere straffesaksbehandlingen innen skatte- og avgiftsområdet. Evalueringsrapporten har vært på høring hos fylkesskattekontorene og sentralskattekontorene, og hovedkonklusjonene så langt er følgende: * Bistandsrevisorordningen anbefales videreført. En spørreundersøkelse tyder på at ordningen har vært vellykket i forhold til de mål som ble satt i Arbeidsgruppen anbefaler at den videreføres. * Opprettelse av samarbeidsforum. Det foreslås at det etableres et samarbeidsforum bestående av representanter for Politidirektoratet, SKD, Økokrim, FSK og politiet. * Avhørsfullmakt. Som ledd i effektiviseringen av behandlingen av økonomiske straffesaker, foreslår arbeidsgruppen at det som et prøveprosjekt med en varighet på 2 år, gis anledning til under gitte forutsetninger å gi bistandsrevisor avhørsfullmakt. * Bistandsrevisors rolle i politidistriktets ØKO-team. Bistandsrevisors funksjon i dette teamarbeidet forutsettes avklart i lokale retningslinjer, men arbeidsgruppen forutsetter at bistandsrevisorene har en sentral rolle i dette teamarbeidet. * Arbeidsoppgaver for bistandsrevisor. Arbeidsgruppen anbefaler at FSK mer aktivt benytter bistandsrevisorene til kompetansehevende tiltak i skatteetaten bl.a. ved å delta i tiltak mot svart økonomi, i planlegging, utvelgelse og tilrettelegging av saker m.m. * Lokale retningslinjer. Det anbefales at de enkelte FSK og politidistriktene utarbeider lokale retningslinjer for samarbeid som ivaretar lokale behov. I forbindelse med budsjettet for 2005 har NTL-Skatt krevd at skatteetatens budsjetter styrkes med 141,0 mill kroner, fordelt på følgende; * 90,0 mill kroner til 200 nye kontrollstillinger i skatteetaten * 20,0 mill kroner til 40 nye stillinger som politi- og bistandsrevisorer på landsbasis * 10,0 mill kroner til holdningsskapende arbeid ungdom og skatt *5,0 mill kroner til samarbeidsforum mot svart økonomi * 16,0 mill kroner til 40 nye innfordringsstillinger. Stein Thorvaldsen Torsdag 29. april inviterte folkeregisterutvalget, sammen med NTLavdelingen i Vest-Agder, til dagskonferanse for medlemmer i Sør- Rogaland, Aust- og Vest-Agder og Telemark som hovedsakelig har sitt arbeidsområde med folkeregistersaker. På dagsorden var satt: Omstilling i folkeregistrene etter OAL, Nytt fra folkeregisterutvalget, Orientering fra Personregisteret og Skattedirektoratet. Foredragsholdere var Jan Bertelsen og Gerd Ødegaard (Personregisteret) fra folkeregisterutvalget og Kenneth Andreassen fra Skattedirektoratet. Tilstede var også Grethe S. Ugland (avd.leder i Vest-Agder). Dessverre hadde ingen fra Aust- Agder og Telemark anledning til å være med, men medlemmene fra Rogaland (7) og Vest-Agder (8) hadde stor utbytte av konferansen, etter responsen å dømme. Folkeregisterutvalgets leder Jan Bertelsen ønsket oss alle velkommen og loset oss gjennom folkeregisterets historie, orienterte om folkeregisterutvalgets oppgaver og informerte om de saker hvor utvalget har hatt innflytelse på politiske vedtak. Han oppfordret alle til å bruke utvalget, de er avhengige av tilbakemeldinger og ingen saker er for små. Gerd Ødegaard fra Personregisteret informerte om personregisterets arbeid og kom spesielt inn på utvidelsen av EU fra 1. mai i år og hvilke konsekvenser/merarbeid dette får for folkeregistrene og likningskontorene. Konsekvensene av skjerpingen ved bruk av pass som legitimasjon ved rekvirering av D-nummer ble også og hett tema. Et hjertesukk fra Gerd for å avhjelpe på arbeidsmengden: Vær nøye med å sjekke om skattyter tidligere er tildelt D-nummer før det sendes inn rekvisasjon. Ja Gerd, undertegnede føler seg skyldig. Kenneth Andreassen fra Skattedirektoratet kom inn på hvordan folkeregisteret er organisert i SKD. Han gjennomgikk resultater og oppfølging, nye og endrede krav for 2004 og oppfølgingen i SKD. Her var engasjementet stort. Nye prosjekter og utviklingen innenfor folkeregisterområdet ble gjennomgått, noen prosjekter ønskes velkommen andre er medlemmene mer lunkne til. Det ble en fin dag med mye nyttig faglig stoff og endelig ble folkeregistrene satt på dagsorden. Vi kan bare ønske folkeregisterutvalget lykke til videre og oppfordre dere alle til å bruke utvalget når det måtte være behov for det. 4 5

4 Kommentarer fra NTL-Skatt til St.meld.nr. 29 om skattereform Av skatterevisor og styremedlem Karl Tore Hareide. Nedenfor følger et utdrag av NTL-Skatts avsendte kommentarer til Regjeringens skattemelding. Overordnet mål i følge Regjeringen Regjeringen anfører innledningsvis at de «overordnede målene er et bedre og mer rettferdig skattesystem og redusert skatte- og avgiftsnivå som bidrar til økt verdiskaping og ivaretar fordelingspolitiske mål». NTL-Skatt mener også at det overordnede mål må være et mer rettferdig skatte- og avgiftssystem. Hvorvidt regjeringens forslag til nytt skattesystem vil gi mer rettferdig fordeling, vil nok i stor grad avhenge av hvilke øyne som ser. Skatteinntekter (eks petroleum) Så langt har regjeringen gitt en samlet skatte- og avgiftslette på 19,4mrd kroner, og ønsker å gi ytterligere 12mrd i skattelettelse. Skattelettelsene har tidligere gått i favør av næringslivet, og regjeringen fortsetter å gi sine skattelettelser til de samme. Hovedsakelig går dette på bekostning av lønnstakere og pensjonisters skattetrykk. Utlignet skatt eks petroleum (mrd) Utlignet skatt (mrd) Selskaper 35,3 40,3 39,5 32,8 Personlig næringsdrivende 32, ,1 27,7 Lønnstakere og pensjonister 197,6 190,5 180,3 168 Sum 265,3 262,8 249,9 228,5 Utlignet skatt (mrd) Selskaper 13,3 15,3 15,8 14,4 Personlig næringsdrivende 12,2 12, ,1 Lønnstakere og pensjonister 74,5 72,5 72,2 73,5 Dette viser at nesten 75% av statens skatteinntekter kommer fra lønnstakere og pensjonister. Siden 2000 har lønnstaker og pensjonister sin skatteandel vært økende, samtidig som selskapenes andel er redusert. Personlig næringsdrivende sin skatteandel har vært uendret. Skattesatsen på alminnelig inntekt og selskapsskatt Regjeringen foreslår å videreføre skattesatsen på alminnelig inntekt og selskapsskatt på 28%. Regjeringen mener at selskapsskatten ikke bør økes når tendensen i mange andre land er å redusere denne. NTL-Skatt savner en bedre begrunnelse for å ikke øke selskapsskatten noe, bl.a sett i forhold til utviklingen av selskapenes andel av den totale skattebelastning de siste årene (ref. tabell side 1). Forenklinger i skattesystemet generelt Regjeringen anfører at de legger vekt på å forenkle og rydde opp i skattesystemet. Ofte er det grupper med høye inntekter som har størst fordel av fradrag og særregler i skattesystemet. Mindre vekt på slike regler vil derfor være god fordelingspolitikk skriver de i St.meld.nr.29 ( ). At høyinntektsgruppene har størst fordeler av særregler, er nok en sannhet, men det er neppe dem som har størst fordel ved fradragsreglene som foreslås fjernet: fagforeningskontingent, fradrag for arbeidsreiser, fradrag for merutgifter ved opphold utenfor hjemmet, fradrag for besøksreiser og sjømannsfradraget for å nevne noen. Næringsbeskatningen Tilpasninger til EU Regjeringen legger vekt på at det nye skattesystemet må være tilpasset EU og EØS reglene. Dette innebærer bla. etableringsfrihet og fri bevegelighet av kapital. Hovedregelen er at skattereglene ikke må diskriminere utenlandske eiere eller utenlandske aksjer. I dag skattlegges utbytte og gevinster fra utenlandske aksjer strengere enn norske aksjer. Dette skyldes bla. godtgjørelsessystemet og RISK. Etter NTL-Skatts syn vil en tilnærming av skattesystemene innen EU- og EØS-område være en fordel, da det vil kunne minske faren for skattemessige tilpasninger i stedet for bedriftsøkonomiske. Beskatning av kapital, herunder aksjeutbytte og delingsmodell, må gjøres mindre komplisert og mer forutsigbar i et nytt skattesystem samtidig som det må gjøres nøytralt i forhold til EU- og EØS-avtalen. Det må imidlertid også være et mål å få til en mer rettferdig fordeling av skattebyrdene i et nytt skattesystem. Dette betyr at næringslivet må ta sin (større) del av skattebyrdene. Aksjonærmodellen Regjeringen ønsker å innføre en aksjonærmodell som skal erstatte dagens modeller: RISK og delingsmodell. Modellen går i korte trekk ut på at utbytte skal dobbeltbeskattes (hvilket det ikke gjør i dag på grunn av godtgjørelsesmetoden), men at det skal gis fradrag i (gevinst-)beskatningen med en skjermingsrente. Denne rente skal settes lik renten på 5års statsobligasjoner og skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere aksjens kostpris med skjermingsrenten. Ubenyttet skjermingsfradrag skal kunne fremføres. Det sies imidlertid at denne nye modell kan gi skattyter motiv til å yte lån til selskapet i stedet for å skyte inn egenkapital, med sikte på å ta ut overskudd i selskapet som renter i stedet for som utbytte. Det legges derfor opp til at særlig høy rente på lån fra personlige skattytere til aksjeselskaper blir ilagt skatt på linje med høye utbytter. Videre innrømmer regjeringen at aksjonærmodellen vil være krevende å implementere og følge opp både for skattyter og for skattemyndighet. I St.meld.nr 29 er det anført at innføringen av aksjonærmodellen vil kreve forberedelser fra ligningsmyndighetenes side bla. i forhold til rutiner for innberetning, men også for fastsetting av kostpris. Det vil også være nødvendig å gjøre endringer i aksjonærregisteret for modellen kan tre i kraft. Det må blant annet utvikles en konto pr. aksjeeier, der aksjeeiers totale aksjeportefølje fremgår. Den enkelte transaksjon må også gis en egen identitet, slik at skjermingsfradraget kan beregnes for hver aksje. Skattedirektoratet frarår sterkt å innføre aksjonærmodellen med begrunnelse at den er for komplisert. SKD uttaler blant annet: (se side 83) Direktoratet vil sterkt fraråde innføringen av en aksjonærmodell som foreslått, både av hensyn til skattyterne og av hensyn til de betydelige forvaltningsmessige konsekvenser vi mener at regelverket vil gi. For at skattesystemet og forvaltningen skal fungere på en god måte er det etter departementet s oppfatning et sentralt mål at skattereglene er mest mulig forståelige, og at det aksepteres av skattyterne. Vi finner at det foreslåtte regelverk vil være både vanskelig å forstå og utfordrende å forholde seg til for skattyterne, og dette vil gjøre skattyternes muligheter for egenkontroll av grunnlaget for beskatning nærmest illusorisk. Vi har også kommet til at aksjonærmodellen vil bli svært komplisert og ressurskrevende å håndheve for ligningsyndighetene. Skjermingsmodell Regjeringen foreslår skjermingsmodell for deltakerlignende selskaper og enkeltmanns-foretak. Modellen går ut på at avkastning ut over et skjermingsfradrag skattlegges som personinntekt. Skjermingsmodellen kan isolert sett innebære en innstramming da denne ikke har takregler som i delingsmodellen. Modellen vil gjelde for alle personlige deltakere/-næringsdrivende. Når vi ser forslaget til beregning av perso- ninntekt i skjermingsmodellen er NTL-Skatt skeptisk til at skjermingsmodell er en forenkling av dagens skattesystem sett i sammenheng med at en vil innføre aksjonærmodellen for selskaper. Dette er ikke med på å få likeartet beskatning av ulike organisasjonsformer samtidig som flere regelsett er med på å komplisere skattesystemet. Fritaksmetoden (skattemessig behandling av aksjeinntekter innenfor selskaps-sektoren) Regjeringen foreslås at selskapsaksjonærer i hovedregel skal fritas for beskatning av utbytte og gevinst på aksjer, samtidig som fradragsretten for tilsvarende aksjetap bortfaller. Fritak for beskatning av aksjeinntekter i selskapssektoren kan medføre provenytap. Gevinst på norske aksjer og aksjeinntekter fra utlandet vil ikke lenger bli gjenstand for beskatning i Norge. Fritaksmetoden åpner også for uønskede tilpasningsmuligheter fra skattyternes side. Det viser til at dette kan reduseres med å begrense fritaksmetodens anvendelsesområde og andre særskilte tiltak. I utredningen pekes det på flere problemstillinger i forhold til fritaksmetoden. Vi nevner: ulik skattemessig behandling av aksjegevinster og utbytte for personlige aksjonærer og selskapsaksjonærer vil kreve modifikasjoner i nettometoden for beregning av inntekt for deltakerlignende selskaper inntekter som norske selskapsaksjonærer oppbærer på aksjer i utenlandske selskaper vil som hovedregel bli omfattet av skattefritaket. Her er det aktuelt å lage særskilte begrensninger (NOKUS-reglene m.m) kildebeskatning for utbytte til selskapsaksjonærer i lavskatteland som ikke har skatteavtale med Norge videreføres. Problemstillinger knyttet til skatteavtaler, EØS-avtalen. Tilpasningsmulighetene jf. avsnitt og viser at fritaksmetoden ikke er godt nok utredet. Det vises i stor utstrekning til at departementet må gjennomgå regelverket og supplere med nye regler/begrensinger. Under avsnitt konkluderes det med følgende: Gitt at tilpasningsmulighetene omtalt i dette kapitlet ikke blir omfattende, legger departementet til grunn at et eventuelt provenytap for fritaksmetoden blir forholdsvis beskjedent jf. kapittel 14. Ikke forenklinger i næringsbeskatningen NTL-Skatt vil gå imot innføring av en aksjonærmodell som anført. Regjeringen undervurderer det omfanget omsetning av mindre aksjeposter har i Norge i dag. Å holde orden på alle aksjetransaksjoner, med påfølgende beregning av skjermingsfradrag, og eventuelt registrering av ubenyttet fradrag, vil etter NTL-Skatts oppfatning ikke la seg gjennomføre uten betydelige kostnader både for skattyterne og Skatteetaten. Dette må også ses i sammenheng med forslag om innføring av skjermingsmodell for deltakerlignende selskaper og enkeltmannsforetak, samt innføring av fritaksmetoden ved skattemessig behandling av aksjeinntekter innenfor selskapssektoren. Totalt sett er dette ikke med på forenkle selskaps- og næringsbeskatningen. Konsekvensene av de nye forslagene til næringsbeskatning er for lite utredet. NTL-Skatt foreslår at en arbeider videre med å finne modeller som kan forenkle næringsbeskatningen. Inntil det foreligger bør det gjøres innstramminger i dagens delingsmodell kombinert med en generell utbytteskatt. Endringer personbeskatning Dersom alle fradrag fjernes, vil personbeskatningen bli enklere. Dette er imidlertid ikke realistisk/ønskelig. Det som er viktig er at fradragspostene enten er lett kontrollerbare eller fastsettes fastsettes sjablongmessig. Samtidig må fradragene ikke har karakter av skjønnsmessig utøvelse på et område hvor ligningsmyndighetene ikke har fagkompetansen. Eksempel på dette er reglene for fradrag for store sykdomsutgifter. For øvrig er ikke departementet særlig klar på hvilke fradrag de ønsker å fjerne, samt hvordan bortfall av fradrag skal kompenseres. For Skatteetaten er det viktig at fradragsordningene i stor utstrekning kan innrapporteres av arbeidsgiver/finansinstitusjoner og lignende. Innstramming i skattlegging av naturalytelser vil være med på å redusere omfanget av slike ytelser. Dette vil gjøre både kontrollarbeidet for Skatteetaten enklere, samt at bedriftene bruker mindre tid og ressurser til å administrere slik ordninger. Beskatning av lønn og kapital For å få mindre forskjell mellom skatt på lønn og kapital, foreslår vi at det gjennomføres innstramming innefor dagens delingsmodell, kombinert med en generell utbytteskatt. Dette vil i større grad bidra til forutsigbarhet, omfordeling og enkelhet. Ut fra dagens nivået på skattlegging av kapital i Norge, kan dennes økes uten at vi kommer i utakt med andre land vi sammenligner oss med. Beskatning av formue, bolig Uavhengig av om en skal ha formueskatt eller fordelsbeskatning av bolig, er det særdeles viktig at grunnlaget for beskatning er mest mulig lik. Skal skattesystemet oppfattes som rettferdig er det viktig at formuesobjekter beskattes likt. Dagens system med svært varierende ligningsverdier på boliger gjør at tilliten til skattesystemet svekkes. Et forhold som ikke er berørt ved å fjerne formuesbeskatningen er om Skatteetaten skal ha oversikt over private formuesobjekter. Dette er viktig sett i forhold til arbeidet mot økonomisk kriminalitet hvor vi foretar beregning av privatforbruk for å vurdere om alle inntekter er kommet til beskatning. Private formuesobjekter er også viktig å ha oversikt over ved vurdering av om kostnader er næringsutgifter eller ikke. 6 7

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

Nr 04 2006 Årgang 6 Nytt fra inter revisjon

Nr 04 2006 Årgang 6 Nytt fra inter revisjon Nr 04 2006 Årgang 6 Nytt fra inter revisjon Bruker du arbeidsgivers bil/varebil -Før kjørebok før myndighetene tar deg! Skatteetaten i Sør-Trøndelag har gjennomført en stor aksjon rettet mot privat bruk

Detaljer

NR 9 - DESEMBER 2001-55. ÅRG. Nobelprisen Intervju med Arne Næss Er skattepolitikken for ustabil?

NR 9 - DESEMBER 2001-55. ÅRG. Nobelprisen Intervju med Arne Næss Er skattepolitikken for ustabil? NR 9 - DESEMBER 2001-55. ÅRG. Nobelprisen Intervju med Arne Næss Er skattepolitikken for ustabil? Førstekonsulenter (kode 1408/1067) I Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen, er det ledige stillinger

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer