Årsrapport Banken der du treffer mennesker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker

2 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning Finanskalender 2009 LillestrømBanken vil legge fram regnskapstall i henhold til følgende plan i 2009; Fastsettelse av årsregnskap mars 2009 Regnskap 1. kvartal april 2009 Regnskap 2. kvartal august 2009 Regnskap 3. kvartal oktober 2009 Samtidig meddeles følgende datoer: Årsmøte forstanderskap 27. februar 2009 Valgmøte forstanderskap 21. april 2009 LillestrømBanken Torvet 5, Lillestrøm Tlf Faks: Org. nr: NO Banken der du treffer mennesker

3 Finanskrise og virkninger for LillestrømBanken LillestrømBanken har merket finanskrisen på flere områder. Verden har blitt mindre på godt og vondt, og ting skjer fortere og kommer raskere inn i vår egen hverdag enn tidligere. Uroen i pengemarkedet har lenge gjort anskaffelse av penger dyrere, og spesielt i høst ble det meget dyrt. På den ene siden steg NIBOR-renten veldig mye sammenlignet med Norges Banks rente, og på den andre siden økte påslaget som bankene har måttet betale i tillegg til NIBOR-renten. LillestrømBanken har hatt store likviditetsreserver og derfor har vi foreløpig unngått å måtte kjøpe inn penger med det store påslaget. Vi har selvfølgelig vært nødt til å betale den økende NIBOR-renten. Dette har igjen medført at rentemarginen har blitt mindre enn vi kunne ønsket oss, og de totale rentekostnadene har økt vesentlig raskere enn vi har vært i stand til å ta fra kundene. LillestrømBanken hadde som sagt store likviditetsreserver da finanskrisen satte inn for fullt etter konkursen i Lehmann Brothers. Disse reservene har den siste tiden falt vesentlig i verdi. Det betyr ikke at pengene er tapt, men at vi i dag hadde kunnet plassert pengene til vesentlig bedre avkastning. Mye av dette kan sies å være et papirtap, som vil inntektsføres igjen den dagen obligasjonene innbetales. Vi har også tapt en del på aksjer og grunnfondsbevis, men dette oppleves som mer normalt så lenge vi har en satsing på dette. Ikke minst har det vært uro rundt bankene og vår kredittgiving. Vi mener selv at vi har fortsatt å låne ut penger som tidligere. Det er ikke god rådgivning å sende kunder uten nok motstandskraft ut i en situasjon der kunden blir sittende med to hus som synker i verdi. En ting er å sitte med to hus som stiger i verdi, det er en helt annen å sitte med to hus som synker i verdi. For å sette det i perspektiv kan vi forklare det enkelt slik: to boliger til 2 millioner med 10 % verdistigning vil bety kroner i fortjeneste, mens det i motsatt fall betyr et tap på kroner. Som en ansvarlig bank gir vi kunden råd om dette. Finanskrisen og den påfølgende realøkonomiske krisen vil få følger for mange. Likevel vil det for noen oppleves at de nå får bedre råd. Både fordi rentekostnadene synker og fordi det vil være hardere konkurranse mellom bankene om kundene. Finanskrisen betyr en usikker fremtid for mange med tanke på om de mister jobben, hva de vil få betalt for boligen, hytta og verdipapirer de eier. Alt dette vil selvfølgelig også bety mye for banken, for samfunnets problemer alltid vil avspeiles i banken. Etter mange år med sterk vekst vil LillestrømBanken nå antagelig få mindre vekst. Våre selgere vil i stor grad merke at de må gi en del av kundene råd om hvordan de skal klare seg, men slik er det å drive bank. Vi kan ikke se bort ifra at en del av våre kunder må se seg om etter litt ekstra inntekter, det være seg en ekstrajobb eller å leie ut et rom. Vi ser at Romerike og Lillestrøm vil rammes i mindre grad enn andre plasser i landet, og at LillestrømBanken faktisk tåler de store nedskrivningene av verdier vi har sett i Begge disse forholdene synes jeg det er godt å ta med seg inn i noen år som blir tøffere. Vi lever i en del av Norge der de langsiktige trender heldigvis peker oppover, og denne delen av landet vil antageligvis ikke rammes like hardt som for eksempel et samfunn som er avhengig av en hjørnesteinsbedrift. Sammen med dyktige medarbeidere ser jeg positivt på fremtidens utfordringer i en næring i stadig endring. Jeg vil rette en stor takk til bankens tillitsvalgte og medarbeidere for innsatsen i et tøft år. Nå skal vi rette blikket fremover. Avslutningsvis vil jeg takke våre kunder for tilliten som er vist oss i året som har gått. Geir-Tore Nielsen Adm.banksjef 3

4 Historiske tall Gjelder kun morbanken. Tall i MNOK Nøkkeltall: Netto renteinntekter 92,7 83,9 75,3 66,1 64,4 62,6 58,4 53,5 45,7 39,8 Andre driftsinntekter -26,3 28,3 40,4 40,7 30,6 25,0 12,8 11,3 15,7 20,6 Kursgevinst anleggsaksjer -0,4 25,3 0,3 0,0 0,0 0,2-1,1 0,0 10,2 0,0 Andre driftskostnader 76,7 89,0 73,5 61,7 55,6 46,2 46,6 42,5 41,0 37,0 Netto tap 13,0-10,3 4,5-0,3 3,7 7,7 2,1 3,5 5,3 2,9 Driftsresultat -23,7 58,9 38,0 45,3 35,7 34,0 21,4 18,9 25,3 20,5 Skatt -1,1 8,2 9,0 7,4 8,7 8,6 7,1 5,2 7,1 3,9 Årsoverskudd -22,6 50,7 29,0 37,9 27,0 25,4 14,3 13,7 18,1 16,7 Forvaltningskapital i MNOK Innskudd i MNOK Utlån i MNOK Innskuddsprosent 67,3 % 70,1 % 69,5 % 66,4 % 75,2 % 78,0 % 83,8 % 92,1 % 92,4 % 98,2 % Kapitaldekning i % 13,8 % 12,6 % 13,7 % 15,3 % 13,9 % 15,5 % 13,9 % 15,6 % 15,5 % 16,9 % Ansvarlig kapital i MNOK 409,4 421,9 378,8 347,6 268,4 254,7 190, ,7 144,7 Egenkapitalrentabilitet før skatt -6,6 % 18,9 % 13,7 % 18,9 % 16,6 % 17,9 % 12,2 % 11,1 % 16,4 % 15,1 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt -6,3 % 16,3 % 10,5 % 15,8 % 12,6 % 13,4 % 8,1 % 8,0 % 11,8 % 12,2 % Driftskostnader i % av inntekter 116,3 % 64,7 % 63,4 % 57,8 % 58,5 % 52,6 % 66,5 % 65,5 % 57,3 % 61,3 % Driftsresultat i % av gjennomsnittlig forvaltning -0,4 % 1,1 % 0,8 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Vekst i forvaltningskapital 1,6 % 20,1 % 21,6 % 14,3 % 18,7 % 19,5 % 20,4 % 12,1 % 25,6 % 17,6 % Utlånsvekst 0,4 % 11,7 % 19,2 % 18,5 % 14,9 % 19,4 % 22,8 % 15,3 % 23,9 % 18,4 % Innskuddsvekst -3,5 % 12,6 % 24,8 % 4,6 % 10,8 % 11,2 % 11,6 % 14,9 % 16,6 % 16,7 % %-vis vekst i egenkapital -6,3 % 15,5 % 12,4 % 15,2 % 12,0 % 7,7 % 8,1 % 8,3 % 12,5 % 12,9 % EK i % av totalkapital 5,8 % 6,3 % 6,6 % 7,1 % 7,1 % 7,5 % 7,9 % 8,9 % 9,2 % 10,2 % 4

5 Egenkapitalrentabilitet før skatt Kapitaldekning i % 20% 20% 15% 15% 10% 5% 10% 0% -5% -10% % 0% Forvaltningskapital i mill. kr. Driftsresultat i mill. kr

6

7 Styrets beretning for 2008 Lillestrøm Sparebank driver bankvirksomhet under navnet LillestrømBanken. Vi har ingen filialer. Konsernets drift omfatter også eiendoms drift, ved det 100 % eide datterselskapet LillestrømBanken Eiendom AS. Året 2008 Den mangeårige veksten har stoppet opp i år. I stor grad skyldes dette at LillestrømBanken har forsøkt å tilpasse rentene til det markedet har fortalt oss. Vi fikk bremset veksten før finanskrisen slo til for fullt. Dette har redusert behovet for funding på en gunstig måte. Det har også betydd at vi ikke har hatt behov for å bremse veksten de siste månedene, da vi har hatt god likviditet. Det er fortsatt hard konkurranse om bolig lån og LillestrømBanken er spesielt utsatt for en slik konkurranse fordi vi har en stor andel sikre boliglån. Vi arbeider for å få flere lån utover 80 % av godkjent sikkerhet, men dette tar tid. LillestrømBanken har hatt en lav rentenetto i 2008, hvilket både skyldes at banken har lav margin på sine utlån og at det har kostet mer enn tidligere å skaffe midler i markedet. Dette skyldes at banken har en relativt stor andel sikre lån og at vi behandler kundene likt. Lav rente netto stiller store krav til at vi driver effektivt, og at vi selger andre tjenester. Vi har solgt bra med forsikring i 2008, mens salget av fond i stor grad har stoppet opp. Ved siden av lav rentenetto vises finanskrisen først og fremst i store urealiserte tap på obligasjoner og egenkapitalpapirer. I noen grad vises det også på gruppenedskrivninger på utlån. LillestrømBanken har fortsatt lave tap på sin utlånsvirksomhet. De nye nedskrivningsreglene betyr mindre muligheter til å sette av i gode tider for å møte dårlige tider, slik man kunne tidligere år. Det betyr at vi nå får større nedskrivninger når det kan dokumenteres at tidene blir dårligere. Terra-Gruppen AS er viktig for LillestrømBanken. Spesielt er det datainnkjøp gjennom Terragruppen, Terra BoligKreditt AS og Terra Skadeforsikring AS som betyr mye for LillestrømBanken. Resultatutviklingen for LillestrømBanken Årets underskudd før skatt er 23,7 MNOK, og underskuddet etter skatt er på 22,6 MNOK. Underskuddet gir en egenkapitalrentabilitet før skatt på -6,6 %, tilsvarende etter skatt -6,3 %. Bankens målsetting var en egenkapitalrentabilitet før skatt på 11,3 % før skatt. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er lave, noe som i første rekke skyldes at anskaffelse av innskudd og annen funding ble mye dyrere i løpet av året. Driftskostnader målt i prosent av gjennom snittlig forvaltningskapital utgjør 1,32 %. Dette er det laveste prosentvise tallet LillestrømBanken noen gang har målt. Driftskostnadene var 76,7 MNOK i 2008, mot 88,9 MNOK i De lave kostnadene har først og fremst sin årsak i bemanningsreduksjoner og i lavere bonus til de ansatte. LillestrømBanken gikk over til innskuddspensjon i 2008, som ga reduserte pensjonskostnader. Lagbonus og individuell bonus utgjør 2,4 MNOK. Det betyr at resultatbasert lønn utgjør 7,5 % av personalkostnaden. Utviklingen i andre driftsinntekter preges av at kursendring verdipapirer er svært negativ. Det er hele 83,2 MNOK i negativ kursendring verdipapirer. Det aller meste av dette skyldes et kraftig urealisert verdi fall for vår obligasjonsbeholdning. Inntekter fra banktjenester og salgsprovisjoner viser en svak økning i Tapsutviklingen Totale nedskrivninger ved utgangen av året er 20,3 MNOK, hvorav 14,8 MNOK er gruppenedskrivninger. Våre samlede bokførte tap er på 0,28 % av utlånsmassen. 84,6 % av lånemassen er lån med pant i bolig med sikkerhet innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. I 2007 var tilsvarende tall 83,2 %. Misligholdte engasjementer er redusert i løpet av året fra 48 MNOK til 38,5 MNOK, dette utgjør 0,84 % av totale utlån. Verken blant næringslivskundene eller personkundene er det synlige tegn til dårligere likviditet ennå. Balansen Forvaltningskapitalen økte med 88 MNOK, og utgjør 1,6 % vekst fra forrige årsskifte. I tillegg har LillestrømBanken 933 MNOK i utlån i Terra BoligKreditt AS, en nedgang på 41 MNOK i Utlånsveksten i egne bøker i 2008 er 0,4 % og en innskuddsnedgang på 3,6 %. Tilsvarende tall for 2007 var 11,7 % og 12,6 % i vekst. Bankens beholdning av verdipapirer er 736 MNOK ved utgangen av Av dette er 281 MNOK aksjer og grunnfondsbevis. Av aksjeplasseringene er store deler plasseringer i strategisk viktige satsinger for LillestrømBanken som LillestrømBanken Eiendom AS og Terra-Gruppen AS. LillestrømBankens netto ansvarlige kapital er ved utgangen av året 409,4 MNOK og kapitaldekningen er 13,8 %. Myndighetenes krav er på 8 %, mens 7

8 bankens målsetting er 15 %. Det vil bli tatt stilling til hvordan egenkapitalen skal økes i løpet av våren Kommentar til regnskapet for LillestrømBankens konsern Konsernregnskapet til LillestrømBanken viser et underskudd på 55,7 MNOK i Den store forskjellen fra Morbankens regnskap er at bankens bygg, Torvet 5, er solgt med en gevinst på 26,5 MNOK til datterselskapet LillestrømBanken Eiendom AS. Denne gevinsten blir eliminert i konsern sammen heng. Resultatet for LillestrømBanken Eiendom AS er negativt med 1,8 MNOK, og tilsvarende underskudd i datterdatter på 2,1 MNOK i AS Storgaten 1. Konsernet har en kapitaldekning på 11,4 % og en kjernekapitaldekning på 9,1 %. Det forventes store overskudd knyttet til virksomheten i LillestrømBanken Eiendom AS, men dette kommer ikke før tidligst i Generell risiko LillestrømBanken lever av å ta risiko. Det betyr at risikostyring er en viktig del av bankens virksomhet. Banken har en egen internkontrollansvarlig som foretar en løpende vurdering av rutiner og instruksoppfølging, samt en vurdering av nye kontroller og eventuell endring av gamle. Styret blir forelagt en årlig internkontrollgjennomgang og en vurdering av de risikoer banken eksponeres for. Forretningsmessig risiko Vi har de senere årene både hatt problemer ved bytte av datasentral, konkursen i Terra Securities ASA og ikke minst finanskrisen. Alt dette er risikoer som har vært taklet bra av banken. Vi er fortsatt på mange måter en liten bank, selv om vi har vokst mye i mange år. Vi har god økonomisk styring og gode rutiner. Stadig nye medarbeidere krever mye opplæring, og ikke minst vil en ny økonomisk situasjon kreve mye. Anskaffelse av midler har blitt viktigere, og vi synes bankens ledelse har et godt grep om dette. Noe ikke minst finanskrisen har vist. Vi har fortsatt fokus på andre inntekter, økt forretningsvolum og effektiv drift, i det vi ser at dette vil bli tyngre de nærmeste årene. Strategisk risiko Strukturen i finansnæringen endrer seg og for LillestrømBanken kan dette ha stor betydning. En styrking av Terra-Gruppen AS vil være viktig for LillestrømBanken. Terra BoligKreditt AS, Aktiv Eiendomsmegling AS og en felles satsing på spareområdet vil bety store muligheter for LillestrømBanken. Vi har hatt tap i kjøl vannet av konkursen i Terra Securities ASA, men i det store og hele har LillestrømBankens virksomhet vært som tidligere. Det store strategiske spørsmålet nå er hvorvidt anskaffelse av innskudd/ funding vil endre konkurranseforholdene for denne type banker. Kredittrisiko Veksten i LillestrømBanken har stoppet opp i Det meste av porteføljen er fortsatt lån under 80 % av godkjent verditakst. Vi har de siste årene åpnet for et større innslag av førstehjemslån med finansiering utover 80 %. Bankens utlån er sikret med realverdier innenfor 15 minutters kjøring fra Lillestrøm. Vi tror at eiendomsverdiene i dette området vil stå bedre imot når eiendomsprisene faller. Alle næringsengasjementer utover 2 MNOK blir gjennomgått en gang i året, og utviklingen er positiv. Styret forventer at risikoen for tap fortsatt er liten, men at tap vil kunne forekomme oftere enn tidligere. Likviditetsrisiko Vi har stor fokus på anskaffelse av innlån, og strukturen på lånene er god med tanke på refinansieringstidspunkt og størrelsen på de enkelte lånene. I 2008 var vi tidlig ute med refinansiering av lånene våre, og dermed slapp vi å ta opp større lån i det turbulente markedet høsten Neste store forfall er i august Med tanke på uro i markedet har vi backup muligheter gjennom 2 trekkfasiliteter på til sammen 275 MNOK, med forfall i 2009 og 2010, samt en rullerende oppgjørskreditt på 100 MNOK. Banken har ved utløpet av året F-lån, sertifikater, obligasjonslån og ansvarlig lån på til sammen MNOK. Uroen i innskuddsmarkedet høsten 2008 har ikke hatt større konsekvenser for innskuddsmassen vår. Riktig prising av innskudd og god kommunikasjon med kundene våre er viktig i en slik situasjon. Risikoen for store uttak av innskuddene våre vurderes som relativt liten, det er basert på erfaringer og at vi ikke har mange store enkeltinnskudd. Kursrisiko i verdipapirporteføljen Banken investerer aktivt i aksjer og grunnfondsbevis, og har en relativt stor beholdning av rentebærende papirer. Rammen for handelsporteføljen er 60 MNOK, og for plassering av aksjer utenfor Norden 15 MNOK. Vi betrakter egenkapital investeringer som en naturlig del av bankens virksomhet og har anskaffet de ressurser vi mener er nødvendige. En ansatt jobber med plassering og banken har et investeringsråd. Vi hadde i 2008 netto kurstap på 83,5 MNOK, av dette kommer 60,9 MNOK fra rentebærende papirer / valuta, mens det var 22,5 MNOK fra aksjer og grunnfondsbevis. Ingen av våre rentebærende verdipapirer er bokført til kostpris det vil si at alt urealisert kurstap på rentebærende papirer er med i resultatregnskapet. Renterisiko Det er i første rekke vår beholdning av verdipapirer som gir banken renterisiko. Vi er fortsatt forsiktige i vår forvaltning og tar lite renterisiko. Vi har imidlertid hatt et betydelig kursfall i vår obligasjonsporte følje i løpet av Dette skyldes den store utgangen på risikoprisingen i markedet. Banken har papirer med kort løpetid. Vi har noen få fastrentelån og tilbyr kundene fastrenteinnskudd, men dette er små beløp. Fastrenteforpliktelser mot kunder sikres med rentebytteavtaler, da dette er definert som et området der vi ikke skal ta risiko. All funding er flytende, direkte eller swappet. Renterisikoen ved 1 % endring av renten er på 1,6 MNOK pr

9 Risiko for fall i eiendomsverdier Banken har det meste av sine utlån plassert med sikkerhet med pant i eiendom. Vi har også investert i eiendom som investor. Dette betyr at banken både har muligheter og risiko knyttet til endringer i eiendomsmarkedet. Den økende prisen på kreditt har påvirket lønnsomheten i LillestrømBanken Eiendom AS i løpet av året. Selskapet er kapitalisert opp i løpet av året og har også tatt over eiendommen Torvet 5, der banken er leietager. Når det gjelder næringseiendommer vil lån være sikret mot et fall på 20 %, det er fortsatt få lån til personmarkedet der vi har lånt utover 80 % av siste kjøpesum. Nedskrivninger er økt en del i løpet av året, for å ta høyde for økt risiko for fall i eiendomsverdier. Behandlingsrisiko Nye regler knyttet til salg av sparing stiller nye krav til banken, dette gjelder både rutiner og opplæring. Sterk vekst skaper også travelhet, som setter sterke krav og utfordringer til nøyaktighet. Vi følger imidlertid opp med en god internkontroll. Vi har hatt noen saker der banken er forsøkt svindlet med falsk lønnsdokumentasjon og falske verdivurderinger. Alle slike saker blir anmeldt. Renommèrisiko KTI-undersøkelsen i 2008 gav gode resultater. Unntaket var renommeet som ble skadet av Terra-skandalen i LillestrømBankens renommé er fortsatt godt. Det er vårt inntrykk at dette skyldes medarbeidernes gode innsats. I og med at vi driver med risikoprodukter og en del rådgivning, lever vi hele tiden med en risiko for negative utslag for renommeet. Men problematiske situasjoner representerer også muligheter til virkelig å bedre renommeet. Vi har solgt lite strukturerte produkter. Vi har imidlertid tatt tilbake en del av det som har vært solgt. I tilfeller der vi har vært usikre på om rådgivningen har vært god nok. I og med at vi har valgt å bruke LillestrømBanken Eiendom AS som navn på eiendomsselskapet er det vesentlig at også dette selskapet har et bevisst forhold til renommèet vårt. Det har vært brukt mye ressurser på dette. ICAAP Det er utført beregninger som skal beregne behovet for tilleggskapital for banken utover det lovmessige. Det er i første rekke på kreditt, marked, eiendom og strategisk risiko det har vært behov av betydning. Det har imidlertid ikke fremkommet noe som krever at vi går ut over vår tidligere målsetting om 15 % kapitaldekning. Vi skal foreta en ny ICAAP-beregning våren Markedsføring Vi merker at mange konkurrenter ser på Lillestrøm som et interessant marked, men vi har fortsatt en sterk posisjon her. Vi er fortsatt Banken der du treffer mennesker for kundene. Og vi har stor tro på å være annerledes og å fremstå som liten, men også å fremstå som kompetent for å avdekke kundenes behov. Vi er fornøyd med salget av de fleste produkter, men på spareområdet har vi ikke den ønskede posisjonen i markedet. Vi arbeider fortsatt med å få plassert ut kunst i Lillestrøm. Både gjennom sam arbeidet med Skedsmo kommune om en kunstpark og gjennom et eget fond som kan støtte tiltak fra andre med midler. Vi ser at bankens initiativ gir resultater. De store gavene de senere årene har gitt positiv effekt også for våre ansatte som får hyggelige tilbakemeldinger. Gavene anskueliggjør på en fin måte at vi ønsker å så der vi skal høste. LillestrømBanken Eiendom AS har investert i Åråsen Eiendom AS i januar Dette er ut i fra den samme tankegangen som vi hadde den gangen vi eide en del av Lillestrøm Kultursenter AS. Det er ønskelig at LSK får kjøpt selskapet tilbake, men vi skal bidra til å utvikle selskapet så lenge vi eier en andel. Banksamarbeid Terra-Gruppen AS har ikke hatt aksjemeglingsvirksomhet i 2008, men gruppen er fortsatt avhengig av verdipapirmarkedet fordi de forvalter store midler gjennom forsikringsvirksomheten. Etter Terra-skandalen i 2007, har Terra-Gruppen gradvis begynt å fungere som normalt igjen. Gruppen står for våre innkjøp av informasjonsteknologitjenester og er derfor viktig for LillestrømBanken. Også Terra BoligKreditt AS og Terra Skadeforsikring AS har vært viktige selskaper for LillestrømBanken. Fra 2008 har Terra-Gruppen AS startet egen livsforsikringsvirksomhet. Samarbeidet med Aktiv Eiendomsmegling AS har blitt redusert i 2008 på grunn av redusert aktivitet på boligmarkedet. Norsk Finansmegling AS ble etablert sammen med 4 andre banker for å selge spareprodukter. Dette ble delvis gjort for at det skulle være nødvendig bredde i kompetansen og delvis for at bankene i større grad skulle få et effektivt salgsapparat mot de formuende. Selskapet har opplevd et år der salget av spareprodukter nesten har stoppet opp av flere årsaker. Selskapet er imidlertid godt kapitalisert, slik at det kan komme seg igjennom en fortsatt vanskelig tid. Eiendomsvirksomheten LillestrømBanken Eiendom AS er 100 % eiet datterselskap av LillestrømBanken. Selskapet har som formål å drive og utvikle eiendommer. Selskapets forretningside er utvikling gjennom sam arbeid. LillestrømBanken Eiendom AS har hatt et aktivt år og har blitt en betydelig aktør i Lillestrøm. Selskapet har en fin utvikling, og alle lokaler er utleid. De har i noen grad merket at finansiering har blitt dyrere. Ved årets slutt har LillestrømBanken solgt Torvet 5 til LillestrømBanken Eiendom AS, slik at all eiendomsvirksomhet nå ligger i selskapet. Resultatene vil variere fordi en del av overskuddene vil komme ved realisering av verdier. Miljø LillestrømBankens ansatte har lite behov for å reise i jobben på grunn av bankens sentrale beliggenhet. LillestrømBanken og LillestrømBanken Eiendom AS har 9

10 fokus på miljø, spesielt knyttet til avfallshåndtering og bruk av oppvarming, og har inngått avtaler i henhold til dette. Ansatte og arbeidsmiljø LillestrømBanken har ved årsskiftet 57 ansatte og 7 vikarer, totalt 62 årsverk. Sammenlignet med 2007 utgjorde dette en reduksjon på 2,3 årsverk. Et flertall av bankens ansatte er kvinner. Sykefraværet i 2008 utgjorde 559 dager, og det til svarer 4,1 % av tilgjengelig arbeidstid. Tilsvarende tall for 2007 var 588 dager og 4,0 %. Banken deltar i ordningen med inkluderende arbeidsliv. Omstillingstempoet er fortsatt stort, men medarbeiderne er bedre i stand til å takle endringer enn tidligere. Likestilling 4 av 7 ledere i ledergruppen er kvinner, og i styret er det 1 kvinne. Det har i en årrekke vært arbeidet med å gi kvinnelige medarbeidere utviklingsmuligheter og dette arbeidet har gitt resultater. Bankens eiere og selskapsledelse LillestrømBanken er en selveiende institusjon. Dette medfører at våre innskytere velger representanter til våre styrende organer, som er forstanderskap, kontrollkomite og styre. Som selveiende institusjon har banken ingen eiere som forventer utbytte. Vårt utbytte kommer i form av konkurransedyktige betingelser, gaveutdelinger og et engasjement for å skape verdier rundt banken. LillestrømBankens øverste styrende organ er forstanderskapet som består av totalt 31 representanter, hvorav 12 er inn skytervalgte, 12 er kommunalt valgte og 7 er ansatterepresentanter. Forstanderskapet skal påse at banken virker etter sitt formål i samsvar med lover, vedtekter og vedtak fattet av forstanderskapet. Kontrollkomiteen fører tilsyn med at bankens virksomhet er i samsvar med lovverket og instrukser gitt av forstanderskapet. Valg av medlemmer til forstanderskap og styret skjer etter innstilling fra valgkomiteer representert av innskytere, kommunalt valgte og ansatte. Bankens styre består av fire eksterne medlemmer i tillegg til 1 ansatterepresentant. Styrets overordnede mål er å påse at det skjer en forsvarlig forvaltning av bankens midler og at banken utvikler seg slik at den kan bestå fremover. Styret fastsetter planer og budsjetter og holder seg løpende orientert om bankens utvikling og omgivelsene. Administrerende banksjef leder banken gjennom en ledergruppe bestående av 6 personer. Assisterende banksjef er hans stedfortreder. Det er Soussjefer for person marked, bedriftsmarked og service avdelingen. Vi har også en Finanssjef med ansvaret for regnskap og funding, samt en Markedssjef. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Banken har ingen pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Samfunnet rundt oss Bankens bidrag til sitt nærområde er betydelig. Et omfattende sponsorarbeid, deltagelse i eiendomsselskaper, gave instituttet og en aktiv deltagelse i næringsorganisasjonene er uttrykk for at banken har en klar forståelse av at vi må så der vi skal høste. Vi tror på at en aktør som vil bygge rundt seg selv er av vesentlig betydning for utviklingen av lokalsamfunnet. Vi tror også at dette samfunnsengasjementet skaper god lønnsomhet og mange forretningsmuligheter for banken. Lillestrøm og området rundt vokser og har mange muligheter. LillestrømBanken skal gjøre sitt til at dette blir en positiv utvikling. Årsresultat og disponeringer Bankens og konsernets regnskap er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og denne forutsetningen er fortsatt til stede. Bankens underskudd er TNOK, som foreslås dekket slik: Overført fra bankens fond Gaver Totalt dekket TNOK 0 TNOK TNOK Konsernets underskudd er TNOK, herav majoritetens andel TNOK som foreslås dekket slik: Overført fra bankens fond TNOK Overført fra annen EK TNOK Overført til udekket tap TNOK Totalt dekket TNOK Utsikter for det kommende året Det har vært en merkbar endring i markedet det siste året. Vi har merket at konkurrentene har vært mer aggressive, samtidig som finanskrisen har bremset investeringslysten både hos privatpersoner og bedrifter. Dette har medført at bankens mangeårige vekst har stoppet opp. Våre kostnader er tilpasset den synkende aktiviteten både gjennom bemanningsreduksjoner og gjennom at variabel lønn er redusert. LillestrømBanken har derfor en lavere kostnadsprosent enn noen gang tidligere. I stor grad er det blitt avgjørende for oss at Terra BoligKreditt AS vil være konkurransedyktig i boliglånskonkurransen, nettopp fordi vi har så mye sikre boliglån. Den nye markedssituasjonen vil kunne medføre at mer kortsiktige mål om å minske tap, vil kunne gå på bekostning av vekstmålsettinger. Vi ser gode markedsmuligheter for LillestrømBanken, men vi regner med at det vil bli tyngre å vokse de nærmeste årene. Vi forventer et økt tap de nærmeste årene, men ikke av en slik karakter at det vil true bankens virksomhet. Vi ser lyst på LillestrømBankens muligheter på tross av finanskrisen. Styret takker bankens kunder, forretningsforbindelser, tillitsvalgte og alle ansatte for et godt samarbeid i

11 Fra venstre: Terje Solvang, Walther Løken Hansen, Trond Joranger, Inger Andersen, Geir-Tore Nielsen og Dag Sandberg Lillestrøm, 9. februar 2009 Terje Solvang Styrets leder Walther Løken Hansen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Inger Andersen Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef Dag Sandberg Styrets nestleder 11

12

13 Resultatregnskap (tall i 1.000) Morbank Konsern Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende inntekter Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst / tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v. 17, Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning / reversering av nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Gevinst / tap Sum nedskr. / rev. av nedskr. og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Majoritetens andel Minoritetens andel Overføringer og disponeringer Overført fra sparebankens fond Overført fra annen egenkapital Overført til udekket tap Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og / eller gaver Overført til annen egenkapital Sum disponeringer

14 Balanse EIENDELER Morbank Konsern (tall i 1.000) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger på individuelle utlån og grupper av utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder 3, 4, 5, 6, Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 2, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m.v Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper 10, Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immatrielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

15 GJELD OG EGENKAPTIAL GJELD Morbank Konsern Note Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14, Annen gjeld Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpne kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital 16, SUM GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sparebankens fond Annen egenkapital / Udekket tap Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Minoritetsinteresser SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser Garantier 2, 3, 4, 5, Forpliktelser Finansielle derivater Lillestrøm, 9. februar 2009 Terje Solvang Styrets leder Dag Sandberg Styrets nestleder Inger Andersen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Walther Løken Hansen Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef 15

16 Kontantstrømoppstilling (tall i 1.000) Morbank Konsern Kontantstrøm fra drift Resultat av ordinær drift før skatt Ordinære avskrivninger Regnskapsmessig gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i avsetning til tap på utlån og garantier + / Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og aksjer Gaver Skattekostnad = Tilført fra årets virksomhet Endring utlån, økning - / nedgang Endring innskudd, økning + / nedgang Endring i øvrige fordringer og gjeld + / A Netto likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer Investert i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Salg varige driftsmidler Endring i beholdning av obligasjoner og sertifikater økning - / nedgang Endring i beholdning av aksjer og grunnfondsbevis økning - / nedgang B Netto likviditetsendring investeringer Kontantstrøm fra langsiktig finansiering Endring i innskudd fra banker, økning + / nedgang Endring i obligasjonsgjeld, økning + / nedgang Anvarlig lån økning + / nedgang C Netto likviditetsendring finansiering A + B + C Netto endring likviditet i året + / Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr

17 NOTER 2008 Note 1 Generelle regnskapsprinsipper Årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som stilles i lover og forskrifter for sparebanker i tillegg til god regnskapsskikk. Hvor annet ikke er opplyst, er alle tall i hele kroner. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter: - Banken og datterselskaper hvor banken direkte eller indirekte alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse på det aktuelle selskapets løpende drift. Det er også satt som vilkår at eierskapet betraktes av varig art. Ved kjøp av datterselskap i løpet av året konsolideres en forholdsmessig andel av resultatet fra det tidspunktet bestemmende innflytelse oppsto. Datterselskaper hvor aksjene utelukkende eies med sikte på senere avhendelse, konsolideres ikke. - Tilknyttede selskaper hvor banken og datterselskaper direkte eller indirekte har betydelig innflytelse (minst 20 % eierandel), men hvor kravene til datterselskap og felleskontrollert virksomhet ikke er oppfylt. Disse konsolideres etter egenkapitalmetoden. - Felleskontrollert virksomhet hvor banken og datterselskaper direkte eller indirekte sammen med en eller flere deltagere kontrollerer i fellesskap. Disse selskapene konsolideres etter egenkapitalmetoden. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgitt og tilbørlig begrunnet, jfr RL 4-4. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Den delen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler eller merverdier på eiendeler blir ført som goodwill. I henhold til god regnskapsskikk avskrives goodwill lineært over antatt økonomisk levetid. Per i dag er det ingen goodwillposter i regnskapet. Minoritetsinteresser beregnes av resultat etter skatt. Eiendeler og gjeld, samt alle resultatposter, er således vist inklusive minoritetens andel i konsernregnskapet. Datterselskap vurderes etter kostpris i morselskapets regnskap. Oversikt over datterselskaper som inngår i konsernet finnes i note 10. Valuta Banken kjøper og selger kun valuta i forbindelse med kjøp og salg av valuta til kunder. Inntekter og kostnader i valuta blir omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. Fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Renteinstrumenter Banken anvender ulike finansielle instrumenter som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko. Den type instrumenter er rentebytteavtaler (renteswapper). Slike instrumenter blir ved avtaleinngåelsen klassifisert som sikringsforretninger. Markedsverdi på rentebytteavtalene er basert på indikativ gjennomsnittspris av kjøp og salg og forutsetter at bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. Finansielle instrumenter - verdipapirer Finansielle instrumenter omfatter finansielle eiendels- og gjeldsposter i tillegg til finansielle derivater. Slike poster omfatter aksjer, aksjefond, grunnfondsbevis, sertifikater og obligasjoner. Finansielle derivater er avtaler som inngås med finansinstitusjon eller kunde om fastsettelse av rentevilkår og verdi av egenkapitalinstrumenter for helt bestemte fremtidige perioder. Handelsportefølje En handelsportefølje består av finansielle instrumenter som er omløpsmidler der formålet er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg. I tillegg omsettes disse instrumentene på børs og må ha god likviditet og eierspredning i tråd med Verdipapirhandelloven. LillestrømBanken konsernstruktur pr LillestrømBanken LillestrømBanken Eiendom AS 100% Fagerborg Eiendom Lillestrøm AS 33,33% Skedsmo Invest AS 40% Eika Eiendomsutvikling AS 45% Lillestrøm Byutvikling AS 46,82% Torvet Øst Lillestrøm AS 50% Lillestrøm Eiendomsutvikling AS 50% AS Storgaten 1 100% Tærudparken AS 75% Lillestrøm Sportsklubb Invest AS 8,72% Handelsbygg Øst AS 5,56% Kirkegaten Eiendom AS 100% Voldgata 1 AS 100% Lillestrøm Storgata 7 AS 100% Torvgata 4 AS 50% Lillestrøm Kulturbygg AS 5% Berger Eiendom AS 1,33% 17

18 Sertifikater og obligasjoner Bankens beholdning av sertifikater og obligasjoner defineres som omløpsmidler, og er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Prisene som er benyttet har ingen vesentlige avvik mot ligningskursene fastsatt av Norsk Fondsmeglerforbund. I dagens marked er det generell usikkerhet om prisingen av obligasjoner og rentepapirer. Dette skyldes kombinasjonen av lav omsetning og stigende kredittspreader på risikopapirer. I et marked hvor flere aktører avstår fra å øke risikoen i sine porteføljer, har salgspress innenfor enkelte aktivaklasser resultert i kraftige prisendringer. Dette gjelder spesielt papirtypene høyrisiko industri, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Bankens beholdning deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning som er omløpsmidler, men ikke ansett som en del av en handelsportefølje, er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi i tråd med god regnskapsskikk. Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning som er klassifisert som anleggsmidler er i regnskapet vurdert til anskaffelseskost. Disse reguleres ikke for fortløpende kursendringer. I den grad verdifall ikke forventes å være forbigående vil disse verdipapirene likevel bli nedskrevet til virkelig verdi. Reversering av tidligere nedskrivninger skjer kun der grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utlån og garantier Utlån bokføres til kost på etableringstidspunktet. Etableringsgebyret fra kundene overstiger ikke kostnadene forbundet med etablering av lån, og tas derfor til inntekt i etableringsåret. Nedskrivning av lånet foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i nedskrivninger på lån og avsetninger på garantier, samt inngang på tidligere avskrevne fordringer. Tap på utlån og garantier er basert på en gjennomgang av bankens utlåns- og garantiportefølje etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av engasjementer. Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån og garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Banken anser et engasjement for å være misligholdt senest 90 dager etter at uordnet restanse eller uordnet overtrekk oppsto. Misligholdte engasjementer under 90 dager, hvor det er åpnet konkurs- eller gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig inkasso, foretatt utpanting, tatt utlegg eller hvor andre forhold som svikt i likviditet eller soliditet eller brudd på øvrige klausuler i låneavtaler med banken, defineres som tapsutsatt. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning som ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører banken engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller banken på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd med årsregnskapsforskriften. Slike eiendeler er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer bokføres som endring i tap over resultatregnskapet. Banken har ingen overtatte eiendeler pr Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belastes årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi av et varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien, samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar banken nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Reverseringen kan ikke medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris. Virksomhetsområder segmenter Sparebanken vurderer sin virksomhet i banken som ett samlet virksomhetsområde. Styring av banken skjer også etter prinsipper som tilsier en enhetlig vurdering. For informasjonsformål vises det til note 11 der datterselskapet Lillestrømbanken Eiendom AS sin drift fremkommer særskilt som eget virksomhetsområde. Utstedte sertifikater og obligasjoner Utstedte sertifikater og obligasjoner er oppført i balansen til pålydende verdi med fradrag for underkurs, som kostnadsføres planmessig som en justering av løpende rentekostnader frem til forfall. Utsatt skatt og utsatt skattefordel Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRS (F) om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Skattekostnad I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt, se note 18. Pensjonskostnad og - forpliktelser Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Netto pensjonsforpliktelse beregnes og føres opp som en langsiktig gjeld i balansen. Netto pensjonsforpliktelser fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i forsikringsog pensjonspremiefond. Brutto pensjonforpliktelse er nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Det er også korrigert i netto pensjonsforpliktelse for estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger. Slike estimat- og forutsetningsavvik måles mot det som er størst i brutto beløp av pensjonsforpliktelse eller sum pensjonsmidler. I de tilfeller avvikene overstiger en korridor på 10 prosent, amortiseres differansen over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i tråd med god regnskapsskikk. Periodisering inntektsføring / kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i bankens balanse. Opptjente ikke mottatte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. 18

19 Note 2 Garantier Noten gir kun opplysninger om morbanken Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegaranti - LillestrømBanken Eiendom AS *) Lånegaranti - Terra BoligKreditt **) Skattegaranti Andre garantier Transportløyve Sum garantier *) LillestrømBanken Eiendom AS er et datterselskap av LillestrømBanken. LillestrømBanken har stilt en selvskyldnerkausjon på vegne av datter i forbindelse med etablering av en trekkfasilitet. Benyttet pr MNOK 6. **) Terra BoligKreditt AS (TBK) er et kredittforetak som eies 100 prosent av Terra-Gruppen AS og som tilbyr LillestrømBankens kunder gunstig boliglån innenfor 60 %. LillestrømBanken har garantiansvar for deler av disse låneengasjementene. TBK har som kriterie at lånet skal være innenfor 60 % av panteobjekt, altså godt sikrede lån. Banken har per lån for 933 MNOK hos TBK. Garantibeløpet er tredelt overfor TBK og utgjør: a) Tapsgaranti - den del av lånet som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen. For lån som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen skal garantien være på minimum 25 TNOK pr lån og garantien gjelder i 6 år fra dato for rettsvern. b) Saksgaranti - gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har oppnådd rettsvern. c) Andel av felles garantiramme på 1 % av bankens totale låneportefølje ved utgangen av måneden. TBK har ytterligere rett til å motregne eventuelle tap i bankenes provisjon for kundebehandling i en periode på inntil 3 år. Banken har pr følgende garantier til TBK; Tapsgaranti Saksgaranti Andel av felles garantiramme Sum Normal praksis er at banken tilbakefører lån som er misligholdt hos TBK til egen balanse. Banken har i 2008 overtatt misligholdte lån på 12,5 MNOK. Fordi lån formidlet til TBK utelukkende er godt sikrede lån forventer banken lav misligholdssannsynlighet og at volumet på lån som tas tilbake til egen balanse ikke vil være vesentlig for bankens likviditet. Forutsatt 2 % mislighold i porteføljen vil dette utgjøre 18,7 MNOK. Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til TBK er etter bankens vurdering begrenset. Pantstillelser Obligasjoner som er stilt som sikkerhet for F-lån i Norges Bank Note 3 Næringsfordelte utlån, garantier, tap, mislighold og nedskrivninger Noten gir kun opplysninger om morbanken. Brutto utlån Garantier Ubenyttede trekkrettigheter Privatsektor Primærnæring Industri Bygg og anlegg Handel, hotell og restaurantvirksomhet Tjenesteytende næring ellers Eiendom Transport / kommunikasjon Andre Totalt

20 Misligholdte engasjementer Øvrige tapsutsatte engasjementer Individuell utlån / garantier utlån / garantier nedskrivning Privatsektor Primærnæring Industri Bygg og anlegg Handel, hotell og restaurantvirksomhet Tjenesteytende næring ellers Eiendom Transport / kommunikasjon Andre Totalt Note 4 Utlån og garantier fordelt på geografiske områder Noten gir kun opplysninger om morbanken. Brutto utlån Garantier Skedsmo 37,8 % 35,8 % 83,9 % 81,3 % Akershus forøvrig 40,0 % 40,2 % 10,8 % 12,2 % Oslo 20,3 % 20,9 % 4,6 % 6,4 % Andre 1,8 % 3,1 % 0,7 % 0,1 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Note 5 Utlån og garantier fordelt på risikoklasser Noten gir kun opplysninger om morbanken. Risikoklassifisering er en integrert del av kredittvurderingsprosessen i banken, og for alle vesentlige engasjementer skal det i henhold til bankens rutiner foreligge en skriftlig risikoklassifisering. Det benyttes en standardisert modell som er felles for både personmarkedet og bedriftsmarkedet, men kriteriene som ligger til grunn for klassifiseringen er vektet forskjellig i de to markedene. Alle kundeengasjementer både privat og bedrift er risikoklassifisert på porteføljebasis. Kriterier: Personmarkedet Bedriftsmarkedet Vekting Komponent Vekting Komponent Økonomi 50 % Gjeldsgrad 50 % Rentabilitet Brutto inntekt Soliditet Likviditetsindikator Sikkerhet 50 % Sikkerhet 50 % Sikkerhet Sikkerhet Risikoklasse A B C D E Økonomi A Lav Lav Lav Lav Lav B Lav Lav Lav Lav Lav C Lav Lav Middels Middels Middels D Middels Middels Høy Høy Høy E Middels Middels Høy Høy Høy Det er i tillegg en egen klasse for delvis klassifiserte engasjementer. Bankens prising av utlån og garantier skal gjenspeile risikoen knyttet til engasjementet. Nye utlån og garantier skal prises individuelt, og engasjementets risikoklasse skal legges til grunn. Engasjementer som inngår i statsforvaltning med 100 % eierskap eller ansvar fra stat, fylkeskommuner og kommuner klassifiseres som A, lav risiko. Nyetablerte bedrifter tildeles klasse D for økonomi frem til første reviderte årsoppgjør mottas, mens sikkerhet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Risikoklassifiseringen gjøres minimum en gang per år for bedriftskunder med engasjement over 2 MNOK basert på analyse av mottatt årsregnskap. Risikoutsatte engasjementer vurderes løpende gjennom året. For personmarkedet benyttes kredittscore løsning for vurdering av risikoklassifisering. Fordeling på risikoklasse 2008 Personmarked: Brutto Potensiell Fordeling Individuelle Risikoklasse utlån Garantier eksp. Totalt i % nedskrivninger Lav risiko ,0 % Middels risiko ,7 % Høy risiko ,6 % Uklassifisert ,7 % 0 Totalt ,0 %

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom Årsberetning 2010 for

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer