Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge"

Transkript

1 Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

2 Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset Management & Life, Corporate and Institutional Banking og General Insurance. Konsernet har nærmere 11 millioner kunder, filialer og 125 sentre for forsikringstjenester i 22 land. Nordea er verdensledende innenfor banktjenester på Internett, med over 2,8 millioner e-kunder. Nordea-aksjen er notert på børsene i Stockholm, Helsingfors og København. Innhold Nordea Bank Norge fem år i sammendrag Nøkkeltall Definisjoner Styrets beretning: Kort om Nordea Bank Norge Resultater og lønnsomhet Finansiell struktur Overskuddsdisponering, kapitaldekning, soliditet og rating Risikostyring Organisasjon og miljø Konsernets sammensetning Større datterselskaper Utsiktene for Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning Kontrollkomitéens beretning Adresser Nordea Bank Norge. Årsrapport 2001

3 Nordea Bank Norge fem år i sammendrag Resultatutvikling Millioner kroner Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Netto provisjonsinntekter Netto kursgevinst (tap) på verdipapirer, valuta og derivater Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (8) 170 (419) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer (9) Driftsresultat Skatter (283) Resultat etter skatter Balanseutvikling Millioner kroner Eiendeler Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger (1 633) (1 594) (1 588) (1 585) (1 333) Netto utlån til kunder Verdipapirer Andre eiendeler, immaterielle eiendeler og overtatte eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sertifikater og obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Nordea Bank Norge. Årsrapport

4 Nordea Bank Norge Nøkkeltall Konsernet Egenkapitalrentabilitet, % 14,8 14,9 16,1 14,0 18,0 2 Totalrentabilitet, % 1,0 1,3 1,5 1,0 1,3 3 Rentenetto i forhold til gj.snittlig forvaltningskapital, % 2,0 2,0 2,1 2,0 1,9 4 Kostnader eksklusive tap i prosent av inntekter, % Kostnader inklusive tap i prosent av inntekter, % Tapsnivå, % 0,4 0,0 0,0 0,1 (0,3) 7 Andel usikre fordringer, % 1,8 1,2 1,5 1,3 1,5 8 Beregningsgrunnlag for kapitaldekning, milliarder kroner 203,2 209,6 182,1 169,4 166,2 9 Ansvarlig kapital, milliarder kroner 22,3 22,0 19,1 18,3 16,9 10 Kapitaldekningsgrad, % 11,0 10,5 10,5 10,8 10,2 11 Kjernekapital, % 7,8 7,3 7,5 7,3 6,5 12 Antall ansatte, 31. desember Antall årsverk, 31. desember Antall filialer, 31. desember Definisjoner 1 Resultat etter skatter i prosent av gjennomsnittlig egenkapital pr. kvartal 2 Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3 Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4 Driftskostnader i prosent av driftsinntekter 5 Driftskostnader og tap i prosent av driftsinntekter 6 Tap på utlån (inklusiv verdiendringer på overtatte eiendeler) i prosent av inngående balanse av utlån til kunder samt overtatte eiendeler og garantier 7 Netto tapsutsatte og misligholdte utlån i prosent av brutto utlån til kunder 8 Balanseposter og utenom balanseposter vektet etter kapitaldekningsreglene 9 Ansvarlig kapital utgjør telleren ved beregning av kapitaldekningsgrad. Den består av kjernekapital og tilleggskapital (bestående av ansvarlig lånekapital) etter fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner etter spesifikke regler, se note Ansvarlig kapital i prosent av beregningsgrunnlaget 11 Kjernekapital (innbetalt aksjekapital og andre fond godkjent av Kredittilsynet etter fradrag for immaterielle eiendeler) i prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekningen 12 Antall ansatte 13 Antall ansatte (inkludert ansatte i permisjon) omregnet til heltid 4 Nordea Bank Norge. Årsrapport 2001

5 Styrets beretning Med "Nordea Bank Norge", "banken" og "konsernet" menes Nordea Bank Norge ASA med organisasjonsnummer inklusive datterselskaper. Nordea Bank Norge er et heleiet datterselskap av Nordea Bank Finland Abp. Morselskapet i hovedkonsernet er det børsnoterte selskapet Nordea AB (publ), som nedenfor omtales som Nordea-konsernet. Kort om Nordea Bank Norge 3. desember 2001 endret Christiania Bank og Kreditkasse ASA navn til Nordea Bank Norge ASA. Som en del av Nordea-konsernet driver Nordea Bank Norge bankvirksomhet i Norge og i utlandet. Banken er totalleverandør av finansielle tjenester til privatpersoner, selskaper og organisasjoner samt offentlig sektor. Banken er en sentral aktør i det norske valuta- og kapitalmarkedet. Nordea Bank Norges markedsandel for utlån er ca. 13 prosent (13), målt ved utlån i forhold til totale utlån fra forretnings- og sparebanker i Norge. Markedsandelene i sparemarkedet er ca. 13 prosent (13) for innskudd, målt ved innskudd i morbanken i forhold til forretningsbanker og sparebanker, og ca. 8,3 prosent (9) innen fondsforvaltning, målt ved forvaltede midler i norskregistrerte fond. Bankens virksomhet er integrert i Nordeakonsernet, der årsregnskapet med redegjørelse for resultat pr. forretningsområde også omfatter Nordea Bank Norges virksomhet. Som et ledd i omstruktureringen av Nordeakonsernet er deler av virksomheten i Nordea Bank Norge solgt til andre selskaper i konsernet. Se avsnittet Konsernets sammensetning. Resultater og lønnsomhet Resultatutviklingen gjennom året viser økte netto renteinntekter hovedsakelig som resultat av økte utlånsvolumer. Provisjonsinntekter fra fondsforvaltning og kurtasje ble redusert som følge av børsnedgang og redusert aktivitet på børsen etter terroraksjonene i USA. Korte renter var relativt stabile frem til 11. september, men har siden vist en nedadgående trend. Lange renter (10 års statsobligasjon) steg i første halvår, men ble redusert i tredje kvartal. Denne trenden snudde i fjerde kvartal. Ved utgangen av året var korte og lange renter på samme nivå som var ca. 6,3 prosent. Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater har gitt gode resultater i Andre driftsinntekter har økt med 226 millioner kroner i 2001, hvorav ca. 248 millioner kroner er gevinst ved salg av datterselskapene Nordea Fondene, Nordea Investment Management, Norske Liv, Nordea Pension Services og K-Fondsforsikring til andre selskaper i Nordea-konsernet. Sum driftskostnader økte med 301 millioner kroner, eller ca. 7 prosent, hvilket i hovedsak skyldes økte kostnader til personal, IT og restrukturering som følge av integrering med Nordea. Tap på utlån og garantier har økt i Banken har kunnet inntektsføre tidligere beregnede og kostnadsførte skatter på 763 millioner kroner. Resultat etter skatter i 2001 utgjorde millioner kroner (2 411), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 14,8 prosent (14,9). Inntekter Totalt økte inntektene med 5 prosent til millioner kroner. Netto renteinntekter steg med 6 prosent til millioner kroner. Rentemarginen på utlån er konsernets viktigste inntektskilde. Denne margininntekten har i løpet av året økt med 164 millioner kroner til millioner kroner. Målt i forhold til utlånsvolumet var utlånsmarginen 1,49 prosent i 2001 mot 1,48 prosent året før. Marginen på utlån har vært under press i flere år som følge av sterk konkurranse. Rentemarginen på innskudd utgjorde i millioner kroner (1 167), noe som representerer en reduksjon på 32 millioner kroner i forhold til Målt mot volumet av innskudd er margininntekten 1,05 mot 1,16 prosent for Differansen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente har derfor svekket seg noe, og var 2,54 prosentpoeng i 2001 sammenlignet med 2,64 prosentpoeng i Utlån til kunder var i gjennomsnitt 1,8 prosent høyere enn i foregående år, mens det, korrigert for filialene i Singapore og London, har vært en vekst på 7,9 prosent. Veksten har vært i de regionale bankene. Nordea Bank Norge. Årsrapport

6 Nye regler for tidspunkt for kreditering og debitering av renter i forbindelse med betalingsoppdrag trådte i kraft 1. juli De nye reglene har redusert alle bankers inntjening knyttet til betalingsformidling. Nordea Bank Norges inntjening i 2001 er redusert med i størrelsesorden 65 millioner kroner, sammenlignet med fjoråret, som en følge av regelendringen. Effekten fremkommer som reduserte netto renteinntekter i bankens regnskap. Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper ble redusert med 85 millioner kroner til 100 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere utbytte som følge av reduksjon i aksjebeholdningen samt reduserte resultater fra forsikringsvirksomheten i Netto provisjonsinntekter er redusert med 167 millioner kroner til millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak reduserte provisjoner og kurtasje fra første og annenhåndsomsetning av aksjer, obligasjoner og sertifikater. Utviklingen på børsen viste en svakt synkende trend fra årets start til 11. september 2001, da børsindeksen falt betydelig. I fjerde kvartal 2001 har imidlertid hovedindeksen styrket seg. Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer har økt med 18 millioner kroner til 140 millioner kroner. Kursgevinst på obligasjoner og sertifikater var ca. 152 millioner kroner, mens konsernet har tapt ca. 12 millioner kroner på aksjehandel. Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater har økt med 128 millioner kroner til 681 millioner kroner. Det er særlig bankens kundehandel som har bidratt til det gode resultatet. Andre driftsinntekter økte med 226 millioner kroner til 389 millioner kroner, hvorav 248 millioner kroner skyldes gevinst ved salg av datterselskaper til Nordea-konsernet. Kostnader Driftskostnadene økte med 7 prosent til millioner kroner. Økningen skyldes hovedsakelig økte kostnader til IT og restrukturering som følge av integrasjonen med Nordea. Lønn og andre personalkostnader var millioner kroner (2 154). Antall ansatte var ved årets slutt (i ansatte eks. ansatte i Norske Liv og K-Fondsforsikring). Innføring av generell merverdiavgift på tjenester fra 1. juli 2001 har medført økte kostnader for banken i Tap på utlån og garantier For 2001 viser resultatposten tap på utlån og garantier et netto tap på 705 millioner kroner mot 26 millioner kroner foregående år. Dette tilsvarer ca. 0,38 prosent av utlånsporteføljen. Tap på utlån og garantier hvor det tidligere ikke var gjort spesifiserte tapsavsetninger, utgjorde 727 millioner kroner (402) i Netto tap fordeler seg med -53 millioner kroner (-78) på personmarkedet, 192 millioner kroner (73) på små og mellomstore bedrifter, 340 millioner kroner (-217) på større bedriftskunder i Norge og 176 millioner kroner (248) på utlån fra avdelingsbanker utenfor Norge. Uspesifiserte tapsavsetninger De uspesifiserte tapsavsetningene har økt med 50 millioner kroner til millioner kroner (1 594) og utgjør ved utgangen av året 0,9 prosent (0,9) av volumet i den porteføljen denne avsetningen skal dekke. Basert på en vurdering av volumutviklingen, kredittkvalitet i den friske porteføljen, tapsprognose og makroøkonomiske faktorer anses dette som et forsvarlig nivå. Skatter Høyesterett avsa 27. juni 2001 dom vedrørende den skattemessige behandlingen av den preferansekapitalen banken ble tilført i Retten la til grunn at det omtvistede beløpet på ca. 2,7 milliarder kroner hverken skal regnes som skattepliktig inntekt eller redusere skattemessig fremførbart underskudd. Banken ble i tillegg tilkjent fulle saksomkostninger. Det er derfor inntektsført tidligere beregnet og kostnadsført skatt på 763 millioner kroner. Justert for dette har konsernet bokført en skattekostnad på 480 (579) millioner kroner i 2001, hvilket utgjør ca. 20 prosent av driftsresultatet. Gevinstene ved salget av aksjene i datterselskapene er i hovedsak skattefrie. Konsernets betalbare skatter er fortsatt lave, som følge av fremførbare underskudd. Ved utløpet av 2001 utgjør konsernets netto utsatte skattefordel ca. 1,2 milliarder kroner. Borgarting Lagmannsrett avsa 27. april 2001 dom i en skattesak banken har anlagt mot staten vedrørende retten til skattemessig fradrag for tap ved salg av datterselskaper innen konsernet. Saken omfatter to forhold som totalt har redusert bankens skattemessige fremførbare underskudd med 536 millioner kroner. Lagmannsretten stadfestet Byrettens dom hvor det ble konkludert med at de tap Nordea Bank Norge har krevd fradrag for, ikke er fradragsberettiget etter selskapsskatteloven. Nordea Bank Norge har anket dommen. Høyesteretts kjæremålsutvalg har henvist anken til behandling i Høyesterett. 6 Nordea Bank Norge. Årsrapport 2001

7 Finansiell struktur Utlån Netto utlån til kunder har økt med 2 prosent til 184 milliarder kroner og utgjorde 80 prosent (77) av totale eiendeler ved årets slutt. Justert for salget av filialene i Singapore og London har veksten vært ca. 8 prosent. Verdipapir- og kapitalmarkedsaktiviteter Bankens beholdning av verdipapirer er redusert med 0,6 milliarder kroner til 19,8 milliarder kroner ved utgangen av Rentebærende papirer i handelsporteføljen, som bokføres til markedsverdi, utgjorde 8,3 milliarder kroner, mens tilsvarende beløp for aksjer var 0,7 milliarder kroner. I tillegg har banken en portefølje av rentebærende papirer, som er bokført til laveste verdi av kostpris og markedsverdi, på 10,1 milliarder kroner og en aksjeportefølje på 0,6 milliarder kroner. Innskudd fra kunder Bankens innskuddsvolum fra kunder er redusert med 2 prosent til 104 milliarder kroner. Justert for salget av filialene i London og Singapore har det vært en økning på 5 prosent. Omtrent halvparten av bankens volum av kundeinnskudd er relatert til driftskonti for bedriftskunder. Innskudd fra kunder utgjorde 45 prosent av sum gjeld og egenkapital og utgjør derved Nordea Bank Norges viktigste finansieringskilde. Andre finansieringskilder Den finansiering som kreves utover finansiering fra innskudd fra kunder og egenkapital, gjøres først og fremst i form av lån fra kredittinstitusjoner, i hovedsak fra Nordea-konsernet, og gjennom emisjoner av sertifikater og obligasjonsgjeld samt ansvarlige lån. Ved utgangen av året utgjorde disse finansieringskildene 96 milliarder kroner (103). Annen gjeld Annen gjeld var ved utgangen av året 13,1 milliarder kroner (10,6), hvorav 2 milliarder er avsatt utbytte og 3,4 milliarder påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter. Egenkapital Ved årets inngang var egenkapitalen 16,3 milliarder kroner. Årets resultat var millioner kroner. Etter fradrag for avsatt utbytte til morselskapet og valutakurskorreksjoner var egenkapitalen ved utgangen av året 17,0 milliarder kroner. Overskuddsdisponering, kapitaldekning, soliditet og rating Årets overskudd etter skatter i morbanken på millioner kroner foreslås disponert ved en avsetning til utbytte på millioner kroner, og ved overførsel av 546 millioner kroner til fond for vurderingsforskjeller og 85 millioner kroner til annen egenkapital. Styret besluttet å foreslå et utbytte på totalt millioner kroner. Dette tilsvarer ca. 3,63 kroner pr. aksje (2,00). Ved utgangen av året var konsernets kapitaldekningsgrad 11,0 prosent (10,5) og kjernekapitaldekningen 7,8 prosent (7,3). Den økte soliditeten skyldes i hovedsak redusert beregningsgrunnlag. Kjernekapitalen økte til 15,7 milliarder kroner (15,3). For morbanken var kapitaldekningsgraden 10,9 prosent og kjernekapitalgraden 8,0 prosent. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Soliditeten pr. 31. desember 2001 vurderes av styret som god. Kapitaldekning Milliarder kroner 31. desember Ansvarlig kapital 22,3 22,0 Herav kjernekapital 15,7 15,3 Beregningsgrunnlag 203,2 209,6 Kapitaldekningsgrad, % 11,0 10,5 Kjernekapitaldekning, % 7,8 7,3 Rating, desember 2001 Kort Lang Moody s P1 AA3 S&P A1 A+ Fitch-IBCA F1+ AA- Risikostyring Nordea Bank Norge er hovedsakelig integrert i Nordeas risikostyringssystem. Group Credit and Risk Control har ansvaret for utformingen av regler og retningslinjer for risikomåling, sentral kontroll og rapportering innen Nordea Bank Norge og Nordea som helhet. Nordea Bank Norges mål er å ha en så omfattende risikoovervåking at ingen enkelthendelser kan skade konsernets finansielle stilling alvorlig. Nordea Bank Norges styre har ansvaret for å begrense og følge opp konsernets risiko. Følgende operative mål omfatter restriksjoner for risiko-eksponeringen og fastlegger rammene for virksomheten: Gjennomsnittlig tap på utlån skal ikke overstige 0,4 prosent av kreditt- og garantiporteføljen i løpet av en konjunktursyklus. Investeringsrisikoen, inkludert rente-, valutaog aksjerisikoen, skal ikke lede til et akkumulert tap i investeringsresultatet som overstiger ett kvartals normaliserte gevinst på noe tidspunkt av kalenderåret. Operasjonell risiko må holdes på et håndterbart nivå og til rimelige kostnader. Styret godkjenner alle hovedprinsipper, instruksjoner og eksponeringsbegrensninger. Styret Nordea Bank Norge. Årsrapport

8 mottar regelmessig rapporter vedrørende eksponering og risikostyring. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risikoen for at konsernets motparter ikke oppfyller sine avtaleforpliktelser samt at eventuelle sikkerheter ikke dekker konsernets fordringer. Mesteparten av Nordea Bank Norges kredittrisiko oppstår ved ulike former for utlån. Kredittrisiko kan også forekomme ved handel med finansielle instrumenter. Størst betydning for å begrense risikoen er at kvalitet og disiplin opprettholdes i kredittprosessen. Kredittpolicy og kredittinstruksjoner gir føringer og veiledning i kredittarbeidet. Risikostyring og kontroll Konsernet har en særskilt beslutningsprosess for fastsettelse av kredittrammer. For de fleste engasjementer besluttes en kunderamme der vilkårene for kredittgivningen fastslås og kredittrisikoen begrenses. Begrensning av kredittrisiko skjer også gjennom å fastsette grenser for eksponering mot enkelte bransjer. En kundeansvarlig er utpekt for hver kunde. Den kundeansvarlige har ansvaret for at kreditten er tilpasset kundens tilbakebetalingsevne. Kontroll av kredittrisikoen skjer delvis gjennom oppfølging av at kunden oppfyller inngåtte avtaler og delvis gjennom at det iverksettes tiltak som begrenser kredittrisikoen ved svekket tilbakebetalingsevne. Dersom banken vurderer det som sannsynlig at en fordring ikke kommer til å bli tilbakebetalt i sin helhet fra kunden selv, gjennom realisering av pantsatte sikkerheter eller fra andre kilder, anses fordringen for usikker. I slike tilfeller bokføres en spesifisert avsetning for det beløp som antas ikke å bli dekket. Problemkreditter og overtatte eiendeler Millioner kroner 31. desember Misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Sum problemengasjementer, brutto Spesifiserte tapsavsetninger (1 271) (1 065) Engasjementer med redusert rente Netto problemengasjementer Uspesifiserte tapsavsetninger (1 633) (1 594) Spesifiserte tapsavs. i % av brutto problemengasjementer Totale tapsavs. i % av brutto problemengasjementer Overtatte eiendeler Analyse av kredittrisiko Utlån til kunder Nordea Bank Norges utlån til kunder økte i 2001 med 2 prosent til 187 milliarder kroner, hvorav 90 prosent var til låntagere i Norge og øvrige nordiske land. Utlån til bedrifter utgjorde 68 prosent av eksponeringen. Husholdningenes andel av eksponeringen økte til 31 prosent (28), mens utlån til offentlig sektor var ca. 1 prosent. Utlån til bedrifter var 128 milliarder kroner ved utgangen av året. Fordelingen av utlånsporteføljen på ulike næringer viser en reduksjon innenfor shipping som skyldes salget av filialene i London og Singapore. Nordea har en solid posisjon innenfor skipsfinansiering i flere av de viktigste shippingmarkedene i verden. Denne posisjonen er opprettholdt for Nordea-konsernet gjennom Utlån til næringseiendom har økt noe, mens det i andre næringer bare er mindre endringer. Utlån til personmarkedet økte til 58 milliarder kroner, hvorav 91 prosent var med pant i bolig. Banken har gjennom 2001 lagt vekt på å opprettholde konkurransedyktige vilkår for boliglånskunder. Det er fortsatt betydelig konkurranse i dette segmentet. Utlån til offentlig sektor var 1,1 milliarder kroner, hvorav 82 prosent var kommunekreditter. Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kredittinstitusjoner var ved årets slutt 10 milliarder kroner (19), hvorav 100 prosent var utlån med løpetid under ett år. Problemkreditter Brutto mislighold ved utgangen av året var 2,2 milliarder kroner hvilket er uendret fra foregående år. Netto mislighold, hvilket tilsvarer verdien av sikkerhetene og gjeldsbetjeningsevnen knyttet til de misligholdte engasjementene, var 1,3 milliarder kroner (1,3). Brutto tapsutsatte engasjementer, definert som engasjementer hvor det er stor sannsynlighet for at mislighold vil inntreffe innen ett år, økte til 2,4 milliarder kroner (1,1). Netto utsatte engasjementer ble tilsvarende økt til 2 milliarder kroner (0,9) ved utgangen av Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer fordeler seg med henholdsvis 4 milliarder kroner på bedriftsengasjementer og 0,6 milliarder kroner til privatpersoner. Etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger på 1,3 milliarder kroner, utgjør netto problemengasjementer 3,3 milliarder kroner. I tillegg er det avsatt 1,6 milliarder kroner i uspesifiserte tapsavsetninger. Totale avsetninger i prosent av brutto utlån er 1,55 (1,45) ved utgangen av året. 8 Nordea Bank Norge. Årsrapport 2001

9 Eiendeler utenfor balansen Som et ledd i virksomheten finnes eiendeler utenfor balansen i betydelig omfang. Dette gjelder kommersielle produkter som garantier, remburser, kredittrammer m.m. og finansielle eiendeler i form av derivatinstrumenter. De siste omfatter spesielt avtaler om fremtidig veksling av valuta (valutaterminer), avtaler om fremtidige kjøp og salg av rentebærende verdipapirer (renteterminer) samt avtaler om bytte av rentebetalinger (swapper, FRA). Totalt var eksponeringen for motpartsrisiko for eiendeler utenfor balansen 28,1 milliarder kroner ved slutten av 2001 (24,3), målt som risikovektet beløp i henhold til kapitaldekningsreglene. Markedsrisiko I Nordea Bank Norge defineres markedsrisiko som potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i markedene når det gjelder rente, valuta, aksjer og råvarer. Markedsrisikoen deles opp i rente-, valuta-, aksje- og råvarerisiko. Markedsrisikoeksponeringen er hovedsakelig relatert til plasseringsporteføljene i Treasury og kundehandel- og marketmaking-aktiviteter i forretningsområdet Corporate and Institutional Banking. Styret beslutter risikonivå, risikostyring og rammer for den totale markedsrisikoen, mens ALCO (Asset and Liability Management Committee) avgjør hvordan rammene for markedsrisikoen skal fordeles mellom forretningsområdene. Forretningsområdenes risikorammer fastsettes slik at de stemmer overens med forretningsstrategiene. Markedsrisikoen innen Nordea Bank Norge måles med Value at Risk (VaR), ulike standardiserte følsomhetsmål, ulike kombinerte scenariosimuleringer samt stresstester. Eksponering for renterisiko oppstår når det foreligger ubalanse i rentestrukturen mellom eiendeler og gjeld og tilsvarende for utenom balanseposter. De overordnede rammene for renteprisrisiko, dvs. den type av renterisiko som kan lede til kapitaltap, baseres på VaR for lineære risikoer og scenario-simuleringer for ikke-lineære risikoer. Ved utgangen av 2001 var VaR (10 dagers holdingperiode, 99% konfidensnivå) 19,1 millioner kroner. Den ikke-lineære risikoen var 6,4 millioner kroner. Rentenettorisikoen måles gjennom en følsomhetsanalyse, hvor hele balansen utsettes for en 1 prosent parallellskift i yieldkurven. Det vises til note 26 Rentefølsomhet. Eksponering for valutarisiko oppstår når verdien av eiendeler og gjeld i samme valuta ikke er like store. Overordnede rammer baseres på VaR for lineær risiko og scenariosimulering for ikke-lineær risiko. Ved slutten av 2001 var VaR-risikoen beregnet til 7,2 millioner kroner. Den ikke-lineære risikoen var beregnet til 3,2 millioner kroner. Overordnede rammer for aksjerisiko baseres på VaR for lineær risiko, scenariosimulering for ikkelineær risiko og bokført verdi (+ forpliktelser) for "Private Equity funds". Ved slutten av 2001 var lineær risiko beregnet til 108,4 millioner kroner og ikke-lineær risiko beregnet til 5,6 millioner kroner. Bokført verdi (inkludert forpliktelser) for "Private Equity funds" var 297 millioner kroner. Operasjonell risiko Nordea Bank Norge definerer operasjonell risiko som risikoen for tap, inkludert tap av renommé, forårsaket av utilstrekkelige eller manglende interne prosesser og kontrollrutiner eller av eksterne hendelser som påvirker virksomheten. Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko forutsetter god intern kontroll og kvalitetssikring, hvilket best oppnås gjennom et godt system for risikostyring, godt lederskap og kompetent personale. Ettersom finansielle tjenester først og fremst omfatter bearbeiding av informasjon, legges stor vekt på informasjonssikkerheten (dvs. tilgangskontroll) i prosessene. Beredskapsplanlegging og øket beredskap for krisehåndtering er viktige tiltak når det gjelder håndteringen av større hendelser. Den fysiske sikkerheten for bankens ansatte og kunder er også høyt prioritert. Basert på den årlige rapporteringen fra samtlige enheter i konsernet, vurderer styret kvaliteten på den interne kontrollen som tilfredsstillende. Konsernrevisjonen har revidert internkontrollrapporteringen. Organisasjon og miljø Konsernets mål er å styrke sin stilling som en ledende leverandør av finansielle tjenester i Norden. Dette målet støttes av en konsekvent personalstrategi som medvirker til å styrke medarbeidernes kompetanse, evner og engasjement, noe som på sikt er avgjørende for konsernets fortsatte fremgang. Derfor pågår det et målbevisst arbeid for å videreutvikle kompetanse, forsterke positive holdninger og forbedre arbeidsmiljøet. Bonussystemer benyttes for å medvirke til forbedrede prestasjoner. Ledere og medarbeidere er sammen ansvarlige for at kompetanse utvikles og utnyttes. Konsern- Nordea Bank Norge. Årsrapport

10 funksjonen Human Resources er desentralisert til de nordiske hjemmemarkedene. Enheten samordner personaladministrasjonen og personalutvikling innen forretningsområdene og bistår ved behov. Endringer i arbeidsinnhold Antallet ansatte som utfører konvensjonelle banktjenester avtar. Kundene går over til i større grad å utføre betalinger og andre banktjenester ved hjelp av ny teknologi. Dessuten reduseres behovet for administrativt personale ettersom administrative oppgaver i økende grad utføres med de samme teknologiske hjelpemidler. Derimot øker antallet ansatte som utfører mer krevende oppgaver innenfor mange områder. Mange av de nye tjenestene forutsetter spesialistkunnskaper. Medarbeidere må derfor videreutdannes for å kunne takle overgangen til nye og mer krevende oppgaver. Den raske utviklingen medfører også at det finnes et kontinuerlig behov for kunnskaps- og ferdighetstrening. Å opprettholde vekst innen kjernevirksomheten krever engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. IT- og rådgivningskunnskaper er avgjørende for konsernets fortsatte fremgang. De ansatte oppmuntres derfor til å ta initiativ til å øke sin kompetanse. Til gjengjeld tilbyr konsernet konkurransedyktige ansettelsesvilkår og gode muligheter for videreutdanning og karriereutvikling. Ved utgangen av 2001 var det ansatt medarbeidere i konsernet. Dette utgjør årsverk sammenlignet med årsverk ved forrige årsskifte. Antall sykedager i 2001 var (49 406), tilsvarende ca. 6,0 prosent (5,9) prosent. Bedriftshelsetjenesten foretar systematisk gjennomgang av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, spesielt der sykefraværet er størst. Det er også nedsatt et eget prosjekt for å se på tiltak i forbindelse med sykefraværet. I 2001 ble det gjennomført en samlet arbeidsmiljøog medarbeidertilfredshetsundersøkelse med godt resultat. Nordea Bank Norges virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Tvister Nordea Bank Norge er gjennom sin normale forretningsdrift part i en rekke saker med mindre økonomisk omfang. Skatterelaterte saker er omtalt under Skatter. Konsernets sammensetning Nordea Bank Norges filialer i London og Singapore ble solgt til Nordea Bank Finland henholdsvis 31. mai og 30. november oktober 2001 godkjente Kredittilsynet salg av aksjene i Norske Liv AS og K-Fondsforsikring AS til Vesta Liv Holding AS. 31. desember 2001 ble aksjene i Nordea Fondene AS (tidligere K-Fondene) solgt til Nordea Fondene Norge Holding AS og aksjene i Nordea Investment Management ASA (tidligere K-Kapitalforvaltning) solgt til Nordea Investment Management Norge Holding AS. Begge kjøperselskapene eies av Nordea Asset Management AB som 1. november 2001 også kjøpte aksjene i Nordea Pension Services AS. Disse salgene er p.t. formelt ikke godkjent av Kredittilsynet. Større datterselskaper Norgeskreditt AS Norgeskreditt AS er Norges eldste og største kredittforetak innen finansiering av næringseiendom. Selskapet er 75 år i inneværende år. I samarbeid med Nordea tilbyr Norgeskreditt AS et bredt spekter av finansielle tjenester for næringseiendommer over hele landet. Norgeskreditt AS har en stor andel av de største kundene i markedet. Kunder med lån over 100 millioner kroner utgjør 60 prosent av det totale utlånsvolum. Av utbetalte lån i 2001 på totalt 4 milliarder kroner valgte 72 prosent av kundene å rentesikre sine lån. Norgeskreditt AS hadde samlede utlån på totalt 21,8 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret, mens totale eiendeler var 23 milliarder kroner. Selskapets resultat etter skatt var ca. 297 millioner kroner i Det er 38 ansatte i selskapet som har kontor i Oslo og Bergen. Nordea Finans Norge AS Nordea Finans Norge har forretningsansvaret for finansieringsprodukter i Norge. Selskapets hovedprodukter er leasing, bilfinansiering og factoring. Produktene tilbys gjennom bankens landsomfattende salgsnett, egne salgsmedarbeidere og i økende grad gjennom kapitalvareleverandører som tilbyr finansiering sammen med salg av egne produkter. Ved årets slutt var forvaltningskapitalen på 4,8 milliarder kroner og årets resultat etter skatt ca. 50 millioner kroner. Selskapet hadde ved årets slutt 126 ansatte. 10 Nordea Bank Norge. Årsrapport 2001

11 Utsiktene for 2002 Nordea Bank Norges resultater påvirkes i stor grad av den generelle utviklingen i norsk økonomi. Utsiktene for norsk økonomi i inneværende år synes relativt gode. Lav inflasjon gir grunnlag for lavere rentenivå. OPEC har sammen med de store oljeprodusentene utenfor OPEC vedtatt å kutte oljeproduksjonen. Dette vil antagelig bidra til at oljeprisen stabiliserer seg på ca. 20 USD/fat. Den økonomiske utviklingen internasjonalt vil påvirke utviklingen også i Norge. Konsernets kapitalsituasjon og inntjeningsevne gir grunnlag for utlånsvekst i Det er en forutsetning at eventuell vekst kan oppnås innenfor en akseptabel risiko- og lønnsomhetsprofil. Regnskapet for 2001 var tilfredsstillende. Tapsnivået har økt, noe som var forventet da nivået tidligere år har vært svært lavt. Nordea Bank Norge har fortsatt potensiale for å øke andre inntekter, både hva angår spare- og kapitalmarkedsprodukter og betalingsformidling. Gjennom oppkjøpet og integrering med Nordeakonsernet har Nordea Bank Norge fått økt finansiell kapasitet, et omfattende nordisk nettverk, tilgang til nye produkter og tjenester samt økt kompetanse på flere områder. For å lykkes vil det fremdeles være nødvendig å satse ytterligere på oppbygging av kompetanse og salgsfremmende tiltak de neste årene. Nordea Bank Norge. Årsrapport

12 Resultatregnskap Konsernet Morbanken Millioner kroner Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede selskaper 3, 12, Provisjonsinntekter Provisjonskostnader 3 (329) (271) (227) (316) (275) (227) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader 4, Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (8) (3) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter 14 (283) (300) Resultat etter skatter Overført til Fond for vurderingsforskjeller 21 (546) (548) (521) Overført til Annen egenkapital 21 (85) (760) (300) Avsatt til utbytte 21 (2 000) (1 103) (1 654) Disponert i alt (2 631) (2 411) (2 475) Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. år) (kroner) 4,77 4,37 4,49 12 Nordea Bank Norge. Årsrapport 2001

13 Balanse Konsernet Morbanken Millioner kroner Note Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner 7, Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder 7, 8, Spesifiserte tapsavsetninger 8 (1 271) (1 065) (1 187) (967) Uspesifiserte tapsavsetninger 8 (1 633) (1 594) (1 524) (1 490) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner 7, Aksjer og andeler 7, 10, Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper 7, Aksjer og andeler i konsernselskaper 7, Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler 7, Varige driftsmidler 7, Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder 16, Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld 16, Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital 16, Aksjekapital Fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Forpliktelser utenfor balansen 23, 25, 28 Nordea Bank Norge ASA Oslo, 21. februar 2002 Thorleif Krarup Lars G. Nordström Carl-Johan Granvik Liv Irene Haug Styreleder Carl Erik Krefting Hege Marie Norheim Markku Pohjola Baard Syrrist Administrerende direktør Nordea Bank Norge. Årsrapport

14 Noter Alle tall er i millioner kroner, hvis ikke annet er angitt. Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser og god regnskapsskikk. Dersom annet ikke er nevnt, omfatter notene konsernet. Ved anvendelsen av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form, under forutsetning av at annet ikke er spesifikt angitt i lov, forskrift eller uttalelse fra Kredittilsynet. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Nordea Bank Norge ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Datterselskaper defineres som selskaper hvor banken direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Nyervervede datterselskaper inngår fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskaper konsolideres frem til avhendelsestidspunktet. Med unntak av Norske Liv og K-Fondsforsikring er alle datterselskaper konsolidert etter oppkjøpsmetoden i konsernregnskapet. Som følge av ulike regnskapsprinsipper i forsikring og bank samt reglene for resultatdeling mellom eiere og forsikringstakere, behandles de forsikringsrelaterte selskapene etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernselskapene eier mellom 20 og 50 prosent, og hvor eierinteressen gir grunnlag for betydelig innflytelse. Disse selskapene vurderes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Tilknyttede selskaper er vist i note 12. Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i morbankens selskapsregnskap. Forskjellen mellom balanseført verdi av investeringen etter egenkapitalmetoden og anskaffelseskost inngår i fond for vurderingsforskjeller. Fondet reduseres med utbytte og konsernbidrag som ligger innenfor selskapets resultater i eierperioden. Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper i morbankens regnskap fremgår av note 12 og 13. Det er i hovedsak anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. For datterselskap som driver livsforsikring, vil enkelte regnskapsprinsipper være spesialtilpasset livsforsikringsvirksomhet, og dermed avvike fra dem som er benyttet i resten av konsernet. Interne mellomværender og transaksjoner mellom selskapene i konsernet elimineres. Utenlandske datterselskapers og avdelingsbankers resultatregnskap omregnes til norske kroner etter gjennomsnittskurser for året. Balansen omregnes til kurser på balansedagen. Den differansen som oppstår ved at inngående egenkapital og årets resultat er omregnet til annen kurs enn utgående egenkapital, er ført som korreksjonspost til egenkapitalen. Tap og avsetninger for tap på utlån og garantier Etter tapsforskriftene består posten "tap på utlån og garantier" av konstaterte tap, endringer i spesifiserte tapsavsetninger og uspesifiserte tapsavsetninger, samt inngang på tidligere avskrevne fordringer. I balansen presenteres akkumulerte spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger hver for seg. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført frem, ved tapt rettssak eller ved gjeldsettergivelse. Spesifiserte tapsavsetninger Spesifisert tapsavsetning bokføres ved åpning av gjeldsforhandling/konkurs, ved iverksettelse av rettslig inkasso, dersom det er tatt utlegg hos kunden av banken eller av andre, etter foretatt utpanting, ved mislighold, eller dersom engasjementet er så tapsutsatt at det er overveiende sannsynlig at engasjementet blir misligholdt i løpet av ett år. Et engasjement anses som misligholdt når det ikke betjenes som avtalt, og senest når det har vært sammenhengende overtrukket i 90 dager. Dette gjelder dog ikke dersom misligholdet skyldes andre forhold enn manglende betalingsevne. Mislighold kan også omfatte engasjementer hvor det er gitt avdragsutsettelse eller tilleggskreditter. Dersom ansvar etter garanti blir gjort gjeldende mot banken og det ikke kan dekkes innenfor bevilgede rammer, anses hele engasjementet som misligholdt. Ved fastsettelsen av tapsavsetningen tas det hensyn til sikkerhetens verdi og kundens økonomiske situasjon for øvrig. Sikkerheter blir vurdert til antatt realisasjonsverdi. Inntektsføring av renter og provisjoner på misligholdte engasjementer stanses. Renter og provisjoner som er inntektsført i inneværende år, men ikke betalt, tilbakeføres. Dersom det er avtalt redusert rente på lånet, føres enten nåverdien av rentetapet som konstatert tap på utlån, eller det foretas spesifisert tapsavsetning som for misligholdte engasjementer, etter en konkret vurdering av kundens økonomiske stilling. Dersom sikkerheten vurderes som tilstrekkelig til å dekke det totale engasjementet, inklusive renter og provisjoner, fortsetter inntektsføringen. Uspesifiserte tapsavsetninger De uspesifiserte tapsavsetningene skal dekke latente tap i den del av porteføljen som ikke er identifisert som misligholdt eller tapsutsatt, og som dermed ikke er hensyntatt i de spesifiserte tapsavsetningene. For å fastslå størrelsen på de latente tapene i porteføljen av bedriftsengasjementer, klassifiseres disse i forskjellige risikokategorier etter en konkret vurdering av de enkelte bedrifters tilbakebetalingsevne. Beregningene av nødvendige uspesifiserte avsetninger tar utgangspunkt i en vurdering av hvilken sannsynlighet det er for tap basert på sammensetningen av risikokategorier, erfaringstall for øvrige utlån, en vurdering av bankens sikkerhetsmessige dekning, prisutviklingen for de viktigste typer sikkerheter, endringer i porteføljens størrelse og kvaliteten på bankens kredittgivning og engasjementsoppfølging samt forventninger om den økonomiske utviklingen fremover. Konverterte engasjementer og overtatte eiendeler Når utlån blir konvertert til aksjer, verdsettes aksjene til virkelig verdi på konverteringstidspunktet. Anskaffelseskost 14 Nordea Bank Norge. Årsrapport 2001

15 kan likevel ikke settes høyere enn lånets bokførte verdi, og virkelig verdi settes ikke høyere enn lånets opprinnelige hovedstol tillagt kalkulerte renter frem til balansedato. Eventuell mindreverdi i forhold til pålydende på utlånet, blir ført som tap på utlån. Aksjer som erverves på denne måten, klassifiseres som omløpsmidler. Verdifall etter konverteringstidspunktet føres som endring i tap på utlån. Verdistigning føres som inngått på tidligere avskrevne engasjementer inntil tidligere tapsføringer er dekket opp. Eventuell verdistigning utover dette inntektsføres som renter. Overtatte eiendeler verdsettes til virkelig verdi. Overtatte eiendeler verdsettes likevel ikke høyere enn hovedstol inklusive renter. Verdifall etter overtakelsestidspunktet eller eventuell verdistigning begrenset oppad til opprinnelig hovedstol føres som endring i tap på utlån. Verdiøkning utover opprinnelig hovedstol inntektsføres som renter. Leasing Leasingavtaler hvor konsernet er utleier, er i all hovedsak finansielle leasingavtaler. Disse behandles regnskapsmessig som utlån, og rentedelen av leien føres som renteinntekt, mens avdragsdelen behandles som nedbetaling på utlånene. Øvrige leieavtaler er klassifisert som anleggsmidler og leieinntektene inngår i andre inntekter. Leasingforpliktelser kostnadsføres som leiekostnader, da konsernet ikke har finansielle leasingforpliktelser. Factoring Konsernet finansierer kundefordringer, og har engasjementer både med overtatt og ikke overtatt kredittrisiko. Transaksjonene klassifiseres som utlån og fordringer på balansens eiendelsside, mens den ikke-finansierte del av fordringen behandles som gjeld. Finansielle instrumenter Med finansielle instrumenter menes produkter både på og utenom balansen. Balanseproduktene omfatter verdipapirer som aksjer, grunnfondsbevis, sertifikater og obligasjoner, mens utenom balanseproduktene er instrumenter avledet av disse, såkalte derivater. Derivatene omfatter valuta-, rente-, egen- kapital- og råvareinstrumenter. De vanligste avtalene er terminkontrakter, fremtidige renteavtaler (FRA), bytteavtaler (swapper), børsnoterte terminkontrakter (financial futures) og opsjoner. Det finnes også ulike kombinasjoner av disse avtalekategoriene. Finansielle instrumenter behandles regnskapsmessig forskjellig avhengig av om instrumentene klassifiseres som omløpsmidler i handelsporteføljen, øvrige omløpsmidler eller anleggsmidler. Handelsporteføljen Finansielle instrumenter som er anskaffet for å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger og som omsettes i et aktivt og likvid marked, inngår i handelsporteføljen. Finansielle instrumenter i handelsporteføljen vurderes til markedspris daglig, og resultatendringen tas inn i regnskapet i form av netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer eller valuta og finansielle derivater. For beregning av virkelig verdi benyttes børsverdi for alle finansielle instrumenter med unntak av aksjeopsjoner, hvor det benyttes teoretiske priser. Porteføljen av omløpsaksjeopsjoner og omløpsaksjer vurderes samlet, og resultatet presenteres på linjen for netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer i resultatregnskapet. Øvrige omløpsmidler (Bankporteføljen) Andre kortsiktige finansielle instrumenter inngår i øvrige omløpsmidler og vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Dersom instrumentet inngår i en portefølje som er sammensatt for å redusere risiko, foretas vurderingen på porteføljenivå. Enkeltinvesteringer som er utsatt for betydelig og varig verdifall skilles ut fra porteføljen. Behandling av aksjer ervervet for sikring av engasjementer (konverterte engasjementer) er beskrevet under avsnittet om Tap og avsetninger for tap på utlån og garantier. Underkurs på nullkupongsobligasjoner, sertifikater og obligasjoner med vesentlig lavere kupongrente enn markedsrente, blir periodisert som renteinntekt. Anleggsmidler Finansielle instrumenter som er klassifisert som anleggsmidler, vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Anleggsobligasjoner som holdes til forfall, er bokført til kostpris justert for amortisert over- eller underkurs. Over- eller underkurser blir periodisert som en korreksjon til pålydende rente. Obligasjonene skrives ned i den grad det er usikkert om obligasjonen blir innfridd. Behandling av investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper er beskrevet under konsolidering. Interne resultater som følge av transaksjoner mellom handelsporteføljen og ordinær bankvirksomhet, elimineres ikke. Sikring Dersom hensikten med en avtale på transaksjonstidspunktet er å avdekke rente- og valutarisiko i bankens ordinære virksomhet, og det er nær sammenheng mellom instrumentene med hensyn til priskorrelasjon og løpetid, behandles instrumentet regnskapsmessig på samme måte som balanseposten det er ment å sikre. Det vises til note 10, 11 og 28 for ytterligere informasjon om verdipapirer og finansielle derivater. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, tillagt oppskrivninger foretatt før 1999, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdi av et driftsmiddel er lavere, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Avskrivninger på varige driftsmidler Ordinære avskrivninger er basert på driftsmidlenes antatte økonomiske levetid og periodiseres lineært. Følgende avskrivningssatser er benyttet: Maskiner, inventar, transportmidler 10 20% Bygninger 1,5 3,5% PCer og skrivere 33,33% Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader. Nordea Bank Norge. Årsrapport

16 Pensjonskostnader Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Netto pensjonskostnader inngår i lønn og andre personalkostnader i resultatregnskapet, mens netto pensjonsforpliktelser inngår i avsetning for forpliktelser i balansen. Valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter markedskurs på balansedagen. Inntekter og kostnader i valuta er omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. Tidsavgrensinger Forskuddsbetalte inntekter på balansedagen oppføres som gjeld. Opptjente, ikke betalte inntekter inntektsføres på balansedagen og føres som fordring. Inntektsføring av renter på misligholdte engasjementer er omtalt under prinsipper for behandling av misligholdte engasjementer. Aksjeutbytte inntektsføres det år de mottas. Ved beregning av gevinster/tap ved salg av aksjer som ikke er i handelsporteføljen, benyttes gjennomsnittlig kostpris for aksjene. Gevinster/tap ved salg av eiendeler bokføres når konsernet har oppgitt sin økonomiske interesse i eiendelen, og når det har skjedd en vesentlig overføring av risiko til kjøper. Etableringsgebyrer periodiseres som renteinntekter over lånets løpetid, i den utstrekning de overstiger kostnadene i forbindelse med etablering av lånet. Skatt Skattekostnad er resultatskatt sammenstilt med regnskapsmessig resultat og består av betalbar skatt og utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt underskudd og godtgjørelse til fremføring. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skatt beregnes på nettogrunnlaget etter utligning. Utsatt skattefordel på skattereduserende midlertidige forskjeller, underskudd og godtgjørelse til fremføring som ikke inngår i utligningen, balanseføres dersom det er sannsynliggjort at denne kan realiseres gjennom fremtidig inntjening. Under-/overkurs på langsiktige innlån Under-/overkurs på lange innlån periodiseres som rentekostnad over innlånets rentebindingsperiode. Tilbakekjøp av egne obligasjonslån for nedregulering av utestående lånebeløp bokføres som en reduksjon i utestående lån. Ved tilbakekjøp av egne obligasjoner for videresalg som et ledd i markedspleie, klassifiseres disse som omløpsobligasjoner. Det beregnes ikke gevinst eller tap ved tilbakekjøpet. Gevinst eller tap ved videresalg klassifiseres som rentekostnad, og periodiseres over resterende løpetid. 16 Nordea Bank Norge. Årsrapport 2001

17 Note 2 Renteinntekter og rentekostnader Konsernet Morbanken Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter på utlån til og fordringer på kunder Renter på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter (2) Sum renteinntekter Renter på innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner Renter på innskudd fra og gjeld til kunder Renter på utstedte verdipapirer Renter på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader Note 3 Andre driftsinntekter Konsernet Morbanken Aksjeutbytte fra omløpsaksjer Aksjeutbytte fra anleggsaksjer Andel resultat fra tilknyttede selskaper Andel resultat fra konsernselskaper Sum utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede selskaper Garantiprovisjoner Kredittformidlingsprovisjoner Verdipapiromsetning Forvaltningstjenester Elektronisk betalingsformidling Manuell betalingsformidling Salgsprovisjoner forsikring Øvrige provisjoner og gebyrer Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Avgitte provisjons- og gebyrkostnader fra verdipapiromsetning (59) (54) (39) (58) (54) (39) Avgitte provisjoner forvaltningstjenester (12) 4 Avgitte provisjons- og gebyrkostnader fra betalingsformidling (258) (221) (188) (258) (221) (188) Avgitte andre gebyrer og provisjonskostnader (1) Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester (329) (271) (227) (316) (275) (227) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på sertifikater og obligasjoner Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på aksjer og andre verdipapirer (12) (18) (71) 83 Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på finansielle derivater Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Driftsinntekter egne eiendommer Diverse andre inntekter Gevinst ved salg av varige driftsmidler Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Nordea Bank Norge. Årsrapport

18 Note 4 Driftskostnader Konsernet Morbanken Lønnskostnader Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift og andre direkte personalkostnader Avsatt til bonus for ansatte Sum lønn og andre personalkostnader Honorarer Kostnader til EDB-utstyr, terminaler m.m Driftskostnader databehandling Porto, telefax, telefon Rekvisita Markedsføring Personalrelaterte kostnader Andre administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Sum ordinære avskrivninger og nedskrivninger Leie- og driftskostnader banklokaler Driftskostnader egne eiendommer Driftskostnader overtatte eiendommer Andre driftskostnader Tap ved salg av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Nordea Bank Norge. Årsrapport 2001

19 Note 5 Antall ansatte, lønn og annen godtgjørelse Antall ansatte/årsverk Antall ansatte pr Antall årsverk pr Gjennomsnittlig antall årsverk Lønn og annen godtgjørelse Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til representantskapet Godtgjørelse til kontrollkomitéen Lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef i 2001 utgjorde totalt kroner, hvorav kroner var kontantlønn. Konsernsjef har en egen, spesiell pensjonsavtale fra fylte 60 år som gir rett til pensjonsutbetaling på 70 prosent av kontant årslønn. Styret har rett til å be konsernsjefen om å fratre sin stilling fra samme tidspunkt. Konsernsjefen har rett til å kreve at opptjente pensjonsrettigheter kontantavregnes ved fratreden. Det er innbetalt kroner i premie for konsernsjefen til bankens ordinære tjenestepensjonsordning i Se note 19 for spesifikasjon av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse. Konsernet har i løpet av året kostnadsført 9,3 millioner kroner i godtgjørelse til sine eksterne revisorer. Godtgjørelsen fordelte seg med 4,8 millioner kroner for revisjon og 4,5 millioner kroner for rådgivning og annen assistanse. Tillitsvalgte og ansattes låneforhold pr kr Ledende ansatte Adm. direktør Baard Syrrist 949 Konserndirektør Carl E. Steen Konserndirektør Ola Forberg Konserndirektør Alex Madsen Konserndirektør Sigvart Hovland - Konserndirektør Inge Støve 987 Konserndirektør Egil Valderhaug Styret Representantskapet Hans Dalborg - Sum medlemmer av representantskapet 768 Kontrollkomiteen, sum - Samlede utlån til funksjonærbetingelser (inkludert lån til ansatte i datterselskaper og pensjonister) utgjorde 2,3 milliarder kroner, hvorav ca. 1,8 milliarder kroner er til konsernets nåværende ansatte. Det har vært en negativ rentemargin på ca. 1,5 millioner kroner på disse lånene i Bidraget er inkludert i netto renteinntekter. Nordea Bank Norge. Årsrapport

20 Note 6 Tap på utlån og garantier Bokførte tap Konsernet Morbanken Nye spesifiserte tapsavsetninger Endring i tidligere perioders spesifiserte tapsavsetninger (1) (75) (112) (0) (64) (127) Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Netto tap/(gevinst) på overtatte eiendeler og lignende * (2) (182) 1 (1) (1) 0 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap (69) (119) (112) (66) (113) (82) Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger (1) (3) Tap på utlån og garantier (8) (3) * Inkludert ca. 170 millioner kroner i realisert gevinst ved salg av aksjer i Selmer ASA (i 2000). Konsernets engasjement var opprinnelig et låneengasjement som ble misligholdt, og som senere ble konvertert til egenkapital. Konstaterte tap Konsernet Morbanken Konstaterte tap på engasjementer som det tidligere er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for Konstaterte tap på engasjementer som det tidligere ikke er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for Sum konstaterte tap Tap fordelt på næringer Tap på utlån Tap på utlån Tap på utlån og garantier Tap på utlån og garantier i og garantier i % av utlån og garantier prosent av utlån Personmarked (53) (0,1) (78) (0,2) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) (1) Bergverk, oljeboring og -utvinning (2) (0,1) 36 0,5 Industrivirksomhet 117 0,7 17 0,1 Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg 54 0,8 (181) (2,5) Varehandel 60 0,8 17 0,2 Hotell- og restaurantdrift 23 1,1 4 0,2 Sjøfart/lufttransport 54 0,2 21 0,1 Eiendomsdrift 8 - (6) - Annen tjenesteyting 307 1, ,9 Andre 88 2,6 (12) (0,4) Sum 655 0,4 26 0,0 Endring i uspesifiserte tapsavsetninger Totalt 705 0,4 26 0,0 20 Nordea Bank Norge. Årsrapport 2001

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

Styrets beretning. Nordea Bank Norge. 4. kvartal 2001 1

Styrets beretning. Nordea Bank Norge. 4. kvartal 2001 1 Styrets beretning Med "Nordea Bank Norge", "banken" og konsernet menes Nordea Bank Norge ASA med organisasjonsnummer 911 044 110 inklusive datterselskaper. Nordea Bank Norge er et heleiet datterselskap

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere kvartal 3. K V A R T A L 1 9 9 9 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr. SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet

Detaljer

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 8 7 6 5 4 3 2 Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i tredje kvartal 1998 utgjorde 359 mill. kroner (675 mill. kroner). Resultatet tilsvarer,65 krone pr.aksje

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i tredje kvartal utgjorde NOK 215m (140), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport 2. kvartal 1997

Rapport 2. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 2. kvartal 1997 Kreditkassen er en ledende internasjonal shippingbank SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i annet kvartal

Detaljer

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995.

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995. SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 3. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 3.KVARTAL 1996 Kreditkassen gir deg gode råd om plassering av sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 600 500 400 300 200 100 0 3. kv. 1995 4. kv.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 1995

RAPPORT 2. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. SEPTEMBER 2007 Ålesund, 29. OKTOBER 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. JUNI 2007 Ålesund, 6. AUGUST 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1997

Rapport 3. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 3. kvartal 1997 Kreditkassen tilbyr regningsbetaling og aksjehandel over Internett SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 700 600 500 400 300 200 100 0 4. kv. 1996

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer