Axel Bryde Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked. Masteroppgave. Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Axel Bryde Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked. Masteroppgave. Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning"

Transkript

1 Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning Trondheim, våren 2011 Det skapende universitet Det skapende universitet

2 Regulering av boligmarkedet Konsekvenser for investor og marked Masteroppgave Oslo, Mai 2011 Veileder: Kjell Banken NTNU Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet

3 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Regulering av boligmarkedet konsekvenser for investor og marked Dato: Antall sider (inkl. bilag): 108 Masteroppgave X Prosjektoppgave Navn: Stud.techn. Faglærer/veileder: Kjell Banken Eventuelle eksterne faglige kontakter/veiledere: Ekstrakt: Formålet med denne oppgven er å se på hvordan boligmarkedet blir påvirket av myndighetenes reguleringer og endringer i rammevilkårene for eiendomsbeskatning, rentepolitikk og formuesverdsetting. Oppnår myndighetene ønsket virkning, eller fører tiltakene til et mer opphetet boligmarked? Oppgaven vil også belyse tiltak som kan hjelpe mot et opphetet boligmarked. Problemstillingen i oppgaven er hvorvidt tiltak som myndighetene gjennomfører på boligmarked oppnår ønsket mål, og om vil de føre til et mindre opphetet boligmarked, til høyere husleiepriser, samt gjøre det mindre attraktivt å investere i eiendom. I oppgaven er det definert to typer reguleringer: direkte- og indirektereguleringer. Med direkte reguleringer menes blant annet reguleringer i form av hvem som får kjøpe, til hvilken pris eiendom skal selges og hva utleieprisene skal være. Med indirekte reguleringer menes faktorer som påvirker gjennom økte skatter, skjermingsfradrag, formuesverdsetting og renteendringer. I teoridelen i oppgaven er det blitt sett på tidligere reguleringer og dagens situasjon i boligmarkedet. Norske offentlige utredninger (NOU), stortingsmeldinger, artikler og statistikker er blitt gjennomgått. Flere makroøkonimiske variabler er blitt omtalt, samt utvikling i boligbygging, leiemarked, boligmarked og utvikling i rentenivå. Hvilke typer skattlegging som foreligger på eiendom, hvem de gjelder for og hvordan de slår inn før den enkelte, vil også bli omtalt i teoridelen. Det er blitt gjennomført en kvalitativ undersøkelse i form av et semistrukturert intervju. Intervjuet ble gjennomført med seks personer som alle på forskjellige måter har tilhørighet til boligmarkedet. Dette er makroøkonomer, samfunnsøkonomer, boligeksperter, utleiemeglere, eiendomsmeglere og eiendomsinvestorer. Stikkord: 1. Skattlegging av eiendom 2. Boligmarkedet 3. Regulering av boligmarkedet 4. Utleiemarkedet (sign.)

4 "#"#$% Den oppgaven er avslutningen på masterstudiet i Eiendomsutvikling- og forvaltning ved Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet NTNU. Rapporten gir 60 studiepoeng. Oppgaven ble valgt i forbindelse med innføring av nye ligningsverdier for primær- og sekundærboliger en ordning som skulle føre til et mindre opphetet boligmarked. Veileder for masteroppgaven har vært Kjell Banken, som gjennom flere møter og epost korrespondanse har kommet med innspill som har hjulpet meg på vei mot målet å avslutte dette siste semesteret ved NTNU. Det har tidvis vært krevende å ha oppgaven hengende over seg, og finne motivasjon for skriving når den alminnelige arbeidsuken er over. Men gleden av å ferdigstille oppgaven har vært større enn utfordringen med arbeidet har vært. Skrivesamlinger på Ustaoset og Trysil med medstudent Erick Beltran har vært faglig bra, inspirerende og sosialt hyggelig. Jeg vil også takke Øyvind Røst og Tom Staavi i Dine Penger, Harald Magnus Andreassen i First Securities, Lisa Reiakvam i Econ Pöyry, Nikolaos Farmakis i Utleiemegleren, Kai Sjøvold i Fredensborg Eiendomsselskap og Christian Dreyer i Norges Eiendomsmeglerforbund som tok seg tid til å stille opp til intervjuer i forbindelse med denne oppgaven. Det har vært tre lærerike og minnerike år ved NTNU, og jeg vil til slutt takke lærere og medstudenter for en flott tid, både faglig og sosialt på samlingene Oslo 11. mai 2011 I

5 &'(()*$#'+% Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning /2011 Boligmarkedet er noe som opptar de fleste av oss, og boligkjøp er den største enkeltinvesteringen en husholdning foretar seg. Regjeringen har som mål at alle som ønsker det skal være i stand til å eie sin egen bolig. Prisutviklingen som har vært de senere år, i kombinasjon med lave renter, utlånsvillige banker og stor etterspørsel, har imidlertid ført til et opphetet boligmarked. For å prøve å unngå et opphetet boligmarked, iverksettes tiltak som økte skatter, avgifter, endringer i forskrifter, innstramminger på kreditt og endring i rammevilkårene for eiendomsinvesteringer for å unngå overinvestering. Hensikten med denne oppgaven er å se på om overnevnte tiltak motvirker et opphetet boligmarked og reduserer overinvestering i eiendom, eller om de virker mot sin hensikt. Fører tiltakene til et mindre opphetet boligmarked, eller høyere leiepriser for å dekke eiers kostnader? Og gjør de det mindre attraktivt å investere i eiendom? For å komme frem til resultatene i oppgaven, er det blitt utført et litteraturstudie, samt intervjuer med seks personer som gjennom sine jobber og kunnskaper har stor kompetanse innenfor oppgavens problemstilling. Det er i oppgaven blitt skilt mellom direkte- og indirekte reguleringer. Med direkte reguleringer menes for eksempel begrensninger på hvem som får kjøpe, og til hvilken pris eiendommen skal selges eller leies ut for. Med indirekte reguleringer menes endringer i faktorer som påvirker boligmarkedet som for eksempel rentesetting, skatter, avgifter og formuesverdsetting. Norsk økonomi har i de siste årene vært preget av generelt god oppgang på alle fronter. Arbeidsledigheten og renten er lav, mens lønnsveksten er høy i forhold til konsumprisindeksen. Vi har stor befolkningsvekst, spesielt i de store byene, og etterspørselen etter bolig er stor. Boligbyggingen har hatt en nedgang på 41 prosent fra 2006 til 2009, men for 2010 har den hatt økning på 17 prosent fra året før. Det bygges for få boliger i forhold til befolkningsveksten og tilflytting til bynære områder. Dette skaper stor etterspørsel i boligmarkedet og presser prisene opp. Om lag 20 prosent av Norges befolkning leier sin bolig, og på bakgrunn av lav arbeidsledighet, høy nettoflytting, lavt rentenivå og press i eierboligmarkedet stiger leieprisene. Dette rammer spesielt de som av økonomiske grunner må leie. II

6 Fra litteraturstudiet fremkommer det at det per dags dato ikke foreligger noen direkte reguleringer på det norske boligmarkedet. Den siste formen for direkte regulering var fastsetting av leiepriser, og forsvant etter en 10-års avviklingsperiode i januar Det er hovedsakelig tre hovedtyper skattlegging som berører eiendom i Norge: eiendomsskatt, inntekts- og gevinstskatt og formueskatt. Eiendomsskatt er en kommunal skatt og det er opp til hver enkelt kommune å innføre denne skatten. Endringene i reglene for verdifastsettelse av primær- og sekundærboliger for privatpersoner samt eiendom eid av aksjeselskaper, er blitt innført for at ligningsverdi skal være mer like markedsverdi. Dette har ført til høyere formue og formuesskatt for de som eier boliger både privat og gjennom aksjeselskaper. Ligningsverdiene er fortsatt lave i forhold til reell markedsverdi, og gjør at eiendom er en gunstig investeringsform for å unngå formue og formueskatt. Dette bidrar til overinvestering i eiendom og et opphetet boligmarked, og rammer spesielt førstegangskjøpere. Det fremkommer i resultatene at nødvendige tiltak for å forhindre et opphetet boligmarked er restriksjoner i tilgang på kreditt, tilrettelegging av tomter, samt å sørge for at det bygges nok boliger. Indirekte reguleringer vil kunne føre til et mindre opphetet boligmarked, men må ikke brukes på en måte som ødelegger det vi har i dag, som er et velfungerende boligmarked selv om det er opphetet. En økning av skatter og avgifter vil kunne føre til økte leiepriser for at utleier skal få dekket økte kostnader. Til tross for økt verdifastsettelse på eiendom de senere år, for både privatpersoner og selskaper, er det fortsatt attraktivt å investere i eiendom i dag. Dersom skattesatser og ligningsverdier økes ytterligere, er det imidlertid trolig at flere eiendomsinvestorer vil falle fra og velge andre investeringsformer. For den langsiktige eiendomsinvestoren er det likevel verdistigningen over tid som er av størst interesse. Løsningen på dagens opphetete boligmarked, både for de som eier og leier, er at det bygges tilstrekkelig med boliger for å dekke etterspørselen, samt at restriksjoner i tilgangen på kreditt overholdes. Den lave renten de senere år har ført til at norske husholdninger har økt gjeldsbelastningen kraftig. Dette vil kreve lave renter over en lengre periode for å unngå at flere ikke havner i økonomisk uføre. III

7 ,**-".$/0"#1)+*)./)% % "#"#$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%' ()**+,$#)-%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'' ',,."/$("#0+-,+/(+%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%1 '-2#/'(0+%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%3 0)4+//'(0+%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%3 5+$/+--(/'(0+%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%3 1 ',,/+$,',-%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%6 "#" $%&'()**+,(,--'%./*#################################################################################################################0 "#1 +,(23456/*78&9##############################################################################################################################: "#; -(,$4/ *'################################################################################################################################: "#0 %.'(/*7*8*'/(,',2+%*'#############################################################################################################< "#= (%--,(9/*7,--$>''8*'##################################################################################################################? 7 *+0"$+%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%11 1#" "#"# $%&'()(&()%*+,-+.%&/)(&()%*+0*(,1*2+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+# "#" 3&/)1)(*(+,-+2*/)&4)/)(*(+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+#5 1#1 ""# 6)/'720)'-+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+#8 "" 9)((*2&(:2;(:1)*+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+#8 ""5 <'(*2%=:+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+#> 3 4)8-#2,,(0+"#'%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%77 ;#" 5"#"# 6)1/)-*2*+2*-:/*2)'-*2+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+ 5"#" F&-*';+;)(:&;=,'+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+? 5"#"5 G*-=*2)'-*';+()/(&.+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+8 ;#1 2%&(,C&,*,287&/$/9(%&9*8*'/(##########################################################################################1? 5""# H&.2,I.,',0);.*+D,2C,/1+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+> 5"" J,/)-4A--)'-*'+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+K 5""5 9*)*0&2.*1*(+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+5# 5""? J,/)-0&2.*1*(+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+58 5""L M(%)./)'-*2+)+2*'(*')%N+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+5> ;#; 5"5"# O)*'1,0;;.&((+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+?? 5"5" <''(*.(;P+,-+-*%)';(;.&((+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+?? 5"5"5 Q,20:*;.&((+RN+*)*'1,0+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+?? 5"5"? 1

8 ;#0 5"?" F&'0&2.+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+?K 6 #+(2/0)0+#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%9: 0#" G*;:/(&(*2U+G*-:/*2)'-+&%+4,/)-0&2.*1*(+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+LE?"#" G*;:/(&(*2U+H&.2,I.,',0);.+4*(2&.(')'-*2+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+L#?"#"5 G*;:/(&(*2U+J*;.&(')'-+&%+*)*'1,0+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+L?"#"? G*;:/(&(*2U+S'12*+/&'1+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+L5 0#1 &.%489%98./(/7)49%9/(E8*9/(.A)F##########################################################################################=;?""# M(%&/-+)'(*2%=:,4=*.(*2+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+L5?"" G*;:/(&(*2+D2&+)'(*2%=:*2+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+L8?""5 V,%*10,0*'(*2+D2&+)'(*2%=:*'*+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+8T 9 $'(82(;",%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<1 =#" L"#"# F)2*.(*+2*-:/*2)'-*2+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+T# L"#" <'1)2*.(*+2*-:/*2)'-*2+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+T =#1 C&/()94/8/-(87/*/-3$,48'G#####################################################################################################?1 = 8",8/2(;",%"-%),4+)/',-+#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%>> :#" 8"#"# F)2*.(*+2*-:/*2)'-*2+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+>> 8"#" <'1)2*.(*+2*-:/*2)'-*2+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+>> :#1 +C(/((/')4/(8*'/(984C&9/)94/8/-(87/(-3$,48'G########################################################B" #++#),(+/'(0+%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%?6 % En boliginvestering kan bli et mareritt hvis kjøperens øyne er større enn lommeboken. Långiveren, ofte beskyttet av offentlige garantier, tilrettelegger for denne fantasien. Målet bør ikke være å la familier flytte inn i drømmehuset, men et hjem de har råd til. Warren Buffet 2

9 2+3#.2/1)% Figur 2-1 Sammenhengen mellom problemstilling og metode 15 Figur 2-2 Metodisk tilnærming Figur 3-1 Igangsettingstillatelser gitt Figur 3-2 Utvikling i husleieprisene (KPI) i Norge (oktober) Figur 3-3 Gjennomsnittlig markedsleie pr m2 Oslo Figur 3-4 Utvikling i boligpriser Figur 3-5 Utvikling styringsrente Figur 5-1 Styringsrente og boligpriser Figur 5-2 Igangsettingstillatelser og boligpriser Figur 5-3 Boligpriser mot utleiepriser (Oslo) '5)..2/1)% Tabell 2-1 Oversikt forskjeller mellom kvantitative- og kvalitative metoder Tabell 3-1 Oversikt regulering av boligmarkedet i Norge Tabell 3-2 Endring i makroøkonomiske variabler Tabell 3-3 Boligmassen fordelt etter typer i Norge (prosent) Tabell 3-4 Antall personer som eier mer enn én bolig Tabell 3-5 Oversikt skattlegging eiendom Norge Tabell 3-6 Skattebesparelse ved investering bolig kontra aksjer og bank Tabell 3-7 Regneeksempel ligningsverdi eiendom i AS )$.)++/.2/1)% Vedlegg 1 Intervjuguide Vedlegg 2 Intervjuforespørsel Vedlegg 3 Lydopptak intervjuer (vedlagt på CD) Vedlegg 4 Uttaksskjema 3

10 7,**.)$*2*+% Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning / ':+#3**%0"#%";;+'<)*% Boligmarkedet opptar de fleste av oss. Alle har behov for et sted å bo, og svingninger i markedet påvirker store deler av befolkningen da mesteparten av en husholdnings gjeld og kapital er knyttet til bolig (NOU 2009:10). I følge flere oppslag i aviser den senere tiden, fremkommer det at investeringer i boligmarkedet, som alternativ til å investere i verdipapirer, er blitt mer attraktive de siste årene. Dette påvirker etterspørselen og deretter prisene i boligmarkedet. For investor vil et boligmarked med stor etterspørsel og høy prisvekst bety større reell avkastning, men for førstegangskjøperen vil det bli vanskeligere å komme inn på boligmarkedet da prisene stiger og inngangsbilletten blir høyere. Myndighetene har som mål å regulere boligmarkedet for blant annet å oppnå et mindre opphetet boligmarked, muliggjøre at førstegangskjøpere og lavtlønnete skal få kjøpe sin egen bolig og for å hindre at boligmarkedet kun blir for den mest bemidlede delen av befolkningen. Dette fremkommer av den politiske plattformen til samarbeidsregjeringen. (Soria Moria 2, 2009) Boligbeskatning og -priser er et tema som berører mange. Alle har behov for et sted å bo. Samtidig som det er attraktivt å investere i bolig for utleie, kan det være en medvirkende faktor til press i boligmarkedet. Gunstige skattevilkår kan føre til en overinvestering. Positiv avkastning på investeringer er noe som ønskes og som de fleste krever. Ved økning i kostnaden det å eie en bolig for utleie medfører, kan investor ønske å dekke inn økte kostnader i form av blant annet høyere utleiepriser. Boligmarkedet har rett og slett vært for bra Det sier Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret i et intervju med Dagens Næringsliv 13. Januar 2007 (Moe & Mikalsen, 2007). Med dette mener Øye at prisstigningen i boligmarkedet har ført til at den direkte avkastningen ved kjøp av bolig som 4

11 utleieobjekt nesten ikke har trengt leietakere for å være god butikk. Han følger opp videre med: the sky is not the limit. Uttalelsene til Øye kom for 4 år siden, og siden den gang har prisene i boligmarkedet nesten hatt kontinuerlig oppgang. Prisstigningen de siste årene har vært god avkastning i seg selv sett i forhold til andre investeringer. Mange mener at boligmarkedet ikke kan fortsette slik det har gjort de siste årene. Når eiendomsprisene stiger mer enn lønnsveksten vil det på et tidspunkt si stopp, og boligmarkedet vil ekskludere flere og flere. Renten har også i de siste årene vært unormalt lav. Dette kan ha bidratt til et opphetet boligmarked. Eiendomsskatt, renteutvikling og boligpriser er et meget aktuelt tema, da dette er temaer som berører mange. Boligprisutviklingen har de siste årene vært meget høy, og noen tror vi er i en boligboble. Rentenivået er nå historisk lavt, og har en innflytelse på boligpriser og folks økonomi. Flere kommuner innfører boligskatt for å tilføre penger til kommunekassen. Dette er faktorer som berører alt fra private husholdninger til store eiendomsselskaper. I en pressemelding fra Finansdepartementet (Finansdepartementet, 2009) i oktober 2009, ble det informert om nye skatteregler på blant annet sekundærboliger. Sekundærbolig er i følge Finansdepartementet definert som andre boliger som ikke defineres som fritidseiendom eller næringseiendom. Formålet ved dette vedtaket er å unngå et overopphetet boligmarked, spesielt ved å hindre at eiendom kjøpes som en investering med utleie som formål. Dette vil igjen drive prisene oppover og gjøre det vanskelig å blant annet komme inn på boligmarkedet. Samtidig ønsket Regjeringen det de kalte et mer rettferdig skattesystem. Innføringen av de nye reglene gjelder fra og med ligningsåret Dette kan ha både heldige og uheldige konsekvenser. Nye beskatninger og reguleringer som blir omtalt senere i oppgaven kan drive utleieprisene opp, og derfor virke mot sin hensikt og forverre situasjonen i dagens opphetete boligmarked. På den 5

12 andre siden, kan det bidra til et mer stabilt boligmarked hvor priser flater ut, færre investerer i sekundærboliger og prisene faller eller stabiliserer seg. Vil slike reguleringer i form av nye skatteregler, rentepolitikk og direkte reguleringer gjennom for eksempel makspriser ha ønsket innvirkning på boligmarkedet, eller vil de virke mot sin hensikt. Temaet er etter min mening høyaktuelt og er derfor bakgrunnen for valget av oppgaven. 78= Formålet med oppgaven er å se på hvordan det norske boligmarkedet blir påvirket av myndighetenes reguleringer og endringer i rammevilkårene som formuesverdsetting, eiendomsbeskatning og rentepolitikk. Oppnår myndighetene ønsket virkning gjennom sine reguleringer eller får de motsatt effekt, da markedet og investorer raskt tilpasser seg endringer? Hvilke tiltak skal til for at vi skal få et mindre opphetet boligmarkedet? 78A B#"5.)(/12..2*+% Gjennom reguleringer, rentenivå og skattesystem prøver de norske myndighetene å påvirke boligmarkedet. Vil slike tiltak oppnå ønsket mål, eller vil de virke mot sin hensikt? Hvilke tiltak skal til for å få et mindre opphetet boligmarked? Forskningsspørsmålene knyttet til problemstillingen som oppgaven vil omhandle er: 1 Vil reguleringer av boligmarkedet føre til et mindre opphetet boligmarked, og gi flest mulig av de som ønsker det mulighet til å kjøpe sin egen bolig? 2 Vil reguleringer av boligmarkedet gi høyere utleiepriser? 3 Vil reguleringer av boligmarkedet gjøre det mindre attraktiv å investere i eiendom? En kort oppsummering av problemstillingen vil gjenspeile oppgavens tittel: Regulering av boligmarkedet konsekvenser for investor og marked 6

13 78C D<+#)*/*2*+)#%"+%"(0'*+% Det er flere makroøkonomiske faktorer som påvirker forskningsspørsmålene i problemstillingen i oppgaven. Det vil ikke være mulig å ta hensyn til samtlige faktorer som kan påvirke resultatene i denne oppgaven, og de faktorene som er sett på som mest aktuelle og har størst påvirkning på boligmarkedet er blitt valgt ut i samråd med veileder. Mye av tallmaterialet som er blitt benyttet, strekker seg fra 1985 og frem til Jeg har derfor valgt å avgrense litteraturen fra årene 1985 til Noe av litteraturen vil omhandle tidligere år der dette er interessant, spesielt når det gjelder reguleringer som boligmarkedet har vært gjennom. Når det gjelder statistikk på utleiepriser, vil de i denne oppgaven gjelde hovedsakelig fra Oslo. Dette fordi statistikk på utleiepriser av god kvalitet er begrenset, men de mest gjennomførte statistikkene gjelder for Oslo. Intervjuobjektene kommer alle fra Oslo-området. Dette for å gjøre gjennomføringen av intervjuene enklere, da jeg selv holder til i Oslo. I litteraturgjennomgang vil boligmarkedet i Sverige og Danmark kun kort omtales, dette fordi innhenting av informasjon rundt boligmarkedet i disse landene viste seg å være vanskelig. Diskusjonskapittelet vil kun omhandle den norske situasjonen. I løpet av oppgavens gjennomføringsperiode, høsten 2010 til våren 2011 kan foreslåtte endringer i støtteordninger, forskrifter og regelverk ha blitt endret eller vedtatt, og det må tas hensyn til i oppgaven. Jeg satte en strek på innhenting og oppdatering av nytt tallmateriale og teori i januar Statistikkoppdateringer som er kommet senere er ikke blitt benyttet. Noe av tallmaterialet strekker seg derfor kun frem til 3. Kvartal 2010, da tall for hele 2010 ikke alltid forelå på det tidspunktet sluttstreken for innhenting av tallmateriale var satt. 7

14 78E F';;"#1)*/%";;5G++2*+% Oppgaven er bygd opp av seks hovedkapitler. I tillegg kommer referanseliste og vedlegg Kapittel 1 Innledning Omhandler oppgavens bakgrunn, problemstilling, hensikt, omfang, avgrensninger, rapportens oppbygging og definisjoner av ord brukt i oppgaven Kapittel 2 Metode Generelt om valg av metode, anvendte metoder og beskrivelse og mulige feilkilder valgte metoder har. Kapittel 3 Bakgrunnsteori I dette kapittelet vil tidligere og dagens reguleringer bli omtalt, makroøkonomiske betraktninger som påvirker boligmarkedet samt utvikling i leiemarkedet, boligmarkedet og rentenivå. Beskatning av eiendom i Norge, og kort om situasjonen i andre nordiske land vil også bli belyst. Dette kapittelet er teoridelen til oppgaven. Kapittel 4 Resultater Her blir resultater fra litteraturstudiet og intervjuer presentert. Kapittel 5 Diskusjon Diskusjonen rundt resultatene presentert i kapittel 4, samt det som fremkommer i teoridelen. Kapittel 6 Konklusjon Konklusjonen på problemstillingen vil fremkomme i dette kapittelet. Her vil det også bli omtalt forslag til videre forskning på emnet. Referanseliste Liste over anvendte referanser 8

15 Vedlegg Vedlegg til oppgaven som ikke hører til i selve oppgaven. Opptakene fra intervjuene er vedlagt på egen CD. 78H I)02*2/J"*)#% I dette kapittelet vil definisjoner av ord brukt i oppgaveteksten bli forklart. Belåningsgrad BSU Reguleringer Gjeld med pant i eiendel i prosent av eiendelens virkelige verdi. Boligsparing for ungdom. Før var boligmarkedet regulert direkte, men per i dag blir boligmarkedet i Norge regulert indirekte gjennom blant annet skatter og avgifter. Når det i oppgaven omhandler reguleringer, har jeg definert to former: direkte- og indirekte reguleringer. Må ikke forveksles med regulering av for eksempel tomter. Deregulere Disponibel inntekt Fjerne all form for statlig regulering av boligmarkedet. Alle inntekter fratrukket skatter, renteutgifter og andre utgifter. Direkte reguleringer Den andre formen for regulering omtalt i oppgaven er direkte reguleringer. Reguleringer i form av begrensninger på for eksempel hvem som får kjøpe, til hvilken pris eiendom skal selges og hva utleieprisen skal være er i denne oppgaven definert som direkte reguleringer. Gjengs leie Leien som et veid gjennomsnitt av nye og eldre leieforhold. Gjennomsnittet av leien leietakere betaler i nye og eldre leiekontrakter til markedsvilkår. (Opinion, 2010a) 9

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Publisert 10.01.2017 Dette notatet viser hovedpunkter for en ny boligpolitikk. Det tar utgangspunkt i det som er fremmet i alternativt budsjett for 2017

Detaljer

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg?

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Finans Norges skolekonferanse, 7.9.2017 Michael H. Cook, Finans Norge Nordmenn eier typisk sin egen bolig Politisk målsetting

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

Almennyttig utleie en fattigdomsfelle?

Almennyttig utleie en fattigdomsfelle? Almennyttig utleie en fattigdomsfelle? Thorbjørn Hansen Norges byggforskningsinstitutt 5.4.26 1 5.4.26 2 Selv om et flertall av leiere i aldersgruppen 3-59 år ønsker å bli eiere, er det ikke alle som mener

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 12-2009

Prisstigningsrapport nr. 12-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 12-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 48/2009 (23.11. - 29.11.2009): side 2/11 OPAK har

Detaljer

Kommuneseminar Gjøvik 25.April

Kommuneseminar Gjøvik 25.April Startlån i et presset boligmarked Kommuneseminar Gjøvik 25.April Jeg vil snakke om: NOU en hva mener og vil ekspertene? Jo, bla at flere bør eie men hvordan? Finanstilsynet advarer!!! derfor særlig fokus

Detaljer

Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver

Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver Handlingsrommet for insentiver og tilrettelegging for byggenæringen og det politiske spillet. Stortingsmelding om bygningspolitikk og klimamelding hva nå? Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver De

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Aktuell kommentar. Bolig og gjeld. Nr. 9 2009. av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank*

Aktuell kommentar. Bolig og gjeld. Nr. 9 2009. av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank* Nr. 9 9 Aktuell kommentar Bolig og gjeld av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank* * Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis

Detaljer

SUBSIDIER TIL BOLIG. Omsorgsboliger Andre tilskudd Bostøtte Rentestøtte

SUBSIDIER TIL BOLIG. Omsorgsboliger Andre tilskudd Bostøtte Rentestøtte TIL BOLIG Subsidier til boligformål i Norge består av rentestøtte på lån gitt av Husbanken, bostøtte og andre tilskudd. Disse subsidieelementene gjenfinnes i de årlige statsbudsjettene. De endelige tallene

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Høringsnotat Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst. Meld. St. 4 (2015-16).

Høringsnotat Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst. Meld. St. 4 (2015-16). Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen 15. desember 2015 Høringsnotat Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst. Meld. St. 4 (2015-16). Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 30. mars 2015 Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref. 09.2/cg/ss/mrs Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Ulikhet i boligmarkedet: BSU og egenkapitalkrav

Ulikhet i boligmarkedet: BSU og egenkapitalkrav Ulikhet i boligmarkedet: BSU og egenkapitalkrav Helene Onshuus Universitetet i Oslo 27.03.17 Plan for i dag Hva slags gode er bolig? Hvorfor regulere boligmarkedet? Boligkriser Ulikhet: BSU og egenkapitalkrav

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon Om målgrupper og virkemidler To NIBR-rapporter:

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Holberggrafene. 27. januar 2017

Holberggrafene. 27. januar 2017 Holberggrafene 27. januar 2017 1 Bolig fenger 2 Vi har over halvparten av formuen vår i bolig Husholdningenes samlede formue Bolig 5.400 mrd. 54% Hytter 600 mrd. 6% 10.000 mrd. kroner Bankinnskudd 1.200

Detaljer

Edle Holt Seniorrådgiver Telefon: Mobil:

Edle Holt Seniorrådgiver Telefon: Mobil: http://husbanken.no/boligsosialt-arbeid/leie-til-eie/ Edle Holt Seniorrådgiver Telefon: Mobil: +47 482 45 212 edle.holt@husbanken.no Den boligpolitiske kontekst Boligutvalget konkluderte med at: Boligeie

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Prisgalopp på bolig. 1. Ubalanse i boligmarkedet særlig i Oslo. 2. Nærmere om prisutviklingen. 3. Boligpolitikk som forsterker selve prisgaloppen

Prisgalopp på bolig. 1. Ubalanse i boligmarkedet særlig i Oslo. 2. Nærmere om prisutviklingen. 3. Boligpolitikk som forsterker selve prisgaloppen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/17 Prisgalopp på bolig 1. Ubalanse i boligmarkedet særlig i Oslo 2. Nærmere om prisutviklingen 3. Boligpolitikk som forsterker selve

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen. Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet. Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen. Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet. Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Oppbygging av NOU 2011:15 Oppbygging av kapitlene Kort innledning

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2016 v/ programleder Torhild Berg Skjetne Flere samarbeider på boligfeltet 2

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN 2017 Trondheim, 06.02.17 Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Startlån og tilskudd til etablering. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Startlån og tilskudd til etablering. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Startlån og tilskudd til etablering v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren 05.04.2017 Alle skal bo godt og trygt 10.04.2017 Side 2 Husbankens mål 2017 Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter Vanskeligstilte

Detaljer

Deres ref.: 16/3610 AMA1 Oslo, HØRINGSSVAR endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

Deres ref.: 16/3610 AMA1 Oslo, HØRINGSSVAR endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 16/3610 AMA1 Oslo, 15.09.2016 HØRINGSSVAR endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 215 ansatte på 29 kontorer

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør Usikre prognoser Færre asylsøkere til Norge enn prognosene 1.halvår 2300 i august, 4900 i september UDI s prognose

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 www.veidekke.no Temaer Litt om Veidekke Boligpolitikken i Norge etter krigen Status boligstruktur, politikk, leiemarkedet,

Detaljer

Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån

Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån Hvem er det som får startlån? - 12512 husstander i 2012 - disse fikk kr 7,028 mrd (37% høyere enn i 2011) - 57%

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

SÅRBARHETEN I HUSHOLDNINGENE HVA SIER MIKRODATAENE? Finans Norge Boligkonferanse 11. november 2015

SÅRBARHETEN I HUSHOLDNINGENE HVA SIER MIKRODATAENE? Finans Norge Boligkonferanse 11. november 2015 SÅRBARHETEN I HUSHOLDNINGENE HVA SIER MIKRODATAENE? Finans Norge Boligkonferanse 11. november 215 BJØRN HELGE VATNE FORSKNING/MAKROTILSYN NORGES BANK SYNSPUNKTER OG KONKLUSJONER I PRESENTASJONEN ER IKKE

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

Høringsuttalelse Høring NOU 2011:15

Høringsuttalelse Høring NOU 2011:15 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring NOU 2011:15 Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Vedlegg til Norges Banks høringssvar 4. mai 2015 om krav til utlån med pant i bolig: MULIGE VIRKNINGER AV FINANSTILSYNETS FORSLAG

Vedlegg til Norges Banks høringssvar 4. mai 2015 om krav til utlån med pant i bolig: MULIGE VIRKNINGER AV FINANSTILSYNETS FORSLAG Vedlegg til Norges Banks høringssvar 4. mai 21 om krav til utlån med pant i bolig: MULIGE VIRKNINGER AV FINANSTILSYNETS FORSLAG Norges Bank har analysert data for husholdningenes inntekter, gjeld og boligformue

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no.

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no. Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer Adm.dir. Thor Eek, NBBL www.nbbl.no Fakta NBBL har 57 medlemsboligbyggelag Boligbyggelagene har samlet: 841 000 medlemmer 415 000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen. 15. oktober 2015. Høringsnotat Nasjonalbudsjettet 2016

Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen. 15. oktober 2015. Høringsnotat Nasjonalbudsjettet 2016 Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen 15. oktober 2015. Høringsnotat Nasjonalbudsjettet 2016 Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Vi organiserer over 90%

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2008

Prisstigningsrapport nr. 5-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2008 (05.05. - 11.05.2008): side 2/11 OPAK AS

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19.

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19. Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse Finans Norge - Finansnæringens dag v/finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Bakgrunn for retningslinjene Forsvarlig

Detaljer

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet (AUF i Rogaland logo her) Boligbygging er et politisk ansvar Boligprisene stiger rekordraskt. I Stavanger har boligprisindeksen for perioden 2005

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Prosjektplan, litteratur og metode Litt Praktisk prosjektplanlegging Bruk av litteratur Undersøkelsesopplegg (enkel metodebruk) Mål for forelesningen: - Eksemplifisere prosjektplanlegging

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

Asker kommune 13.3.2015. Selvaag Realkapital AS. Selvaag 1

Asker kommune 13.3.2015. Selvaag Realkapital AS. Selvaag 1 Asker kommune 13.3.2015 Selvaag 1 Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid Selvaag 2 Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid Selvaag 3 Om leiemarkedet Hvem er leietakerne?

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

DRI Arild Jansen, AFIN

DRI Arild Jansen, AFIN Temaer DRI 3001 3.forelesning Bruk av teori og annen litteratur Lit om bruk av teori og empiri Litt om å skrive rapporten Mål for forelesningen: - Se eksempler på hvilken rolle teori har i prosjektarbeidet

Detaljer

Boligsituasjonen for eldre i dag og fremtiden

Boligsituasjonen for eldre i dag og fremtiden En presentasjon fra NOVA Boligsituasjonen for eldre i dag og fremtiden Hans Christian Sandlie «Bokvalitet i det tredje hjemmet», Norske arkitekters landsforbund, Arkitektenes hus, Oslo, 31. oktober 2017

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer