Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden?"

Transkript

1 Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Norsk Ståldag, 3/11/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 7. november 11

2 Frykt og usikkerhet preger markedet Aksjemarked Siste 1 måneder 1 1-Nov 1-Fe b 1-M ay 1-Aug 1-Nov S&P5 K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR M ar kets års statsrenter Siste 1 måneder OSEBX (ha) Nov-1 M ar-11 Jul-11 Nov-11 USA Tys k land Norge K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR M ar kets år stat Spread vs Tyskland, bp Oct-1 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Po. Ir. It. He. Sp. K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Gullpris og EURCHF Siste 1 måneder Nov 1-Fe b 1-M ay 1-Aug 1-Nov Gull: USD/uns e K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR M ar kets EURCHF (inv, ha) 7. november 11

3 En todelt verden 3 7. november

4 I-land: Vekstsvikt OECD: BNP og industri-pmi Q1 Q1 5 Q1 1 Q1 15 BNP k/k sjår PMI, OECD-vektet K i l de: OE CD/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets? BNP, sesongjustert Prosentvis endring siden 8Q1 Q1 8 Q1 9 Q1 1 Q1 11 OECD US Jap. EZ UK K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets / DnB NOR mar kets 7. november 11

5 og gjeldskrise 6 Innenlandsk kreditt %BNP Utvalgte land -1 OECD: Balanse og bruttogjeld Prosent av BNP Q Q1 Q1 5 Q1 8 Q1 11 USA UK Irland Portugal Spania Danmark Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets Balanse Bruttogjeld (ha) Ki l de: OECD EO/ T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets 5 7. november 11

6 gir budsjettkutt og smitte til banker 16 Syklisk justert primærbalanse Prosent av BNP. Endring år/år år CDS, bps OC EZ Ty Sv No Jp US UK Fr Pt Sp Ir Gr K i l de: IM F Fi scal M oni tor A pr i l 11/ DnB NOR M ar kets Nov-9 Nov-1 EZ-11 EU-banker DnB NOR K i l de: T homson Datastr eam, DnB NOR M ar kets 6 7. november 11

7 gir nullrente, men økte risikopåslag Signalrenter Jan- Jan-5 Jan-1 Jan-15 OECD- Norge Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets Bankenes finansieringskostnader og boliglånsrente Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Sen.obl. Folio K i l de: T homson Datastr eam/ Nor ges B ank/ DnB NOR M ar kets 3m NIBOR Boliglånsrente 7 7. november 11

8 Mange bekymringer Polarisert amerikansk kongress kan gi uønsket stram budsjettpolitikk. Mer uro i Midt-Østen: Høyere oljepriser/inflasjon, lavere etterspørsel. Hard landing i Kina. Viktig risiko for Norge. All pengetrykkingen vil kunne gi inflasjon, "etter hvert". Forsterkes av behovet for å få ned realverdien på gjelden. Største bekymring er likevel Italia og resten av Eurosonen Kina: BNP, investeringer og privat forbruk BNP å/å % For.% av BNP (ha) Inv.% av BNP (ha) Sentralbankbalanser, %BNP Q1 Q1 5 Q1 1 USA Storbritannia Eurosonen Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR Mar kets 8 7. november 11

9 Toppmøte 6/1: Hva fikk vi? 1. 5% restrukturering av gresk gjeld, økning av hjelpepakke II fra 19''' til 13''' (trolig for å smøre det 'frivillige' gjeldskuttet) med mål om 1% i.. Mål om giring av EFSF til ca. 1''', ved at kjernekapital forsikrer %-5% av nye lån. 3. Anslått kapitalbehov i bankene på 16''', med frist til 3/6/1 til å dekke det opp.. ESB lover mer obligasjonskjøp Fortsatt "for lite, for sent", men tross alt fire skritt i riktig retning Men så våknet Papandreou! Offentlig bruttogjeld Mrd. euro Hellas Irland Port. Spania Italia K i l de: IM F Fi scal M oni tor Sep-11/ DnB NOR M ar kets 9 7. november 11

10 Norge: Hovedtrekk Noe dempet momentum, men fortsatt på plussiden. Ledighetsfall opphørt. Lav rente, økte bolig- og oljeinvesteringer og ½% vekst i off. forbruk. Høy oljepris. Sterke statsfinanser, relativt solid banksektor. Stimulansemuligheter både penge- og finanspolitisk. Bytteordning, Obligasjonsfond og Finansfond ligger klart. Svakere vekst/høyere ledighet enn i mai, men intet tilbakeslag. Makroscore: Norge Snitt av delindekser 6 5 Norge: Hovedtall, % Oct-3 Oct-5 Oct-7 Oct-9 Oct-11 I alt Bedrifter Husholdninger Fastlands-BNP å/å Arbeidsledighet K i l de: DnB NOR M ar kets K i l de: Stati sti sk sentr al byr å/ DnB NOR M ar kets 1 7. november 11

11 Reasons To Be Cheerful, Parts 1 & Oljeinvesteringene øker. Mer igjen Part 1: EME-oljeetterspørselen vokser raskere enn tilbudet fra ikke- OPEC. Anslår 7½% årlig vekst i oljeinvesteringene, fra 1''' i 1. Part : Oljeeventyret ikke over. 5,5''' Sm3 tatt opp, 7,3''' Sm3 (57%) igjen. Før Annus hurrabilis (Skrugard & Aldous/Avaldsnes) => +11-1%. I NB1 anslås,''' Sm3 og 7''' i oljeinntekter 11-3 ($75/fat) Kinas oljeimport og oljepris Jan-95 Jan- Jan-5 Jan-1 Jan-15 Im port, 1m sum Oljepris BB (ha) K i l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets november 11

12 Reasons to be cheerful, parts 3 & Staten skal bruke mer penger NB1: Oljefondet øker til 59''' pr Oljepengebruken vil øke med 7½ mrd. 1-kroner/år tom., dvs.,1-,% av F-BNP. (DnB NOR: Oljepris på $ gir 1 mrd./år =,% av F-BNP.) Igangsettingen falt fra 35' til ' under krisen. Trolig for lavt. Nå er igangsettingen rundt 3'. Venter 1% årlig vekst i boliginvesteringene, fra % til 5½% av Fastlands-BNP. Boligprisene vil stige knapt 5%/år Statens Pensjonsfond - Utland Kapital pr Mrd. kroner DnB NOR Ki l de: Fi nansdepar tementet, NB1/ DnB NOR Mar kets FIN Boligbygging. 1, annualisert Aug-81 Aug-91 Aug-1 Aug-11 Igangsatt Fullført, lagget ett år Ki l de:ssb / T homson Datastr eam / DnB NOR Mar kets 1 7. november 11

13 Reasons to be cheerful, part 5 Forbruksveksten kan bli frisk Lønnsvekst rundt ½% og prisvekst på ¼% => Reallønnsvekst på ¼% Jobbvekst på vel 1% (= 5' årlig) => Disponibel realinntekt på,7%/år (men FIN anslår,7% i 1 alene). Spareratefall fra 7,% til 5,8% gir rom for konsumvekst på knapt 3%. Men raskere fall i spareraten kan gi sterkere konsumvekst Ledighet og lønnsvekst Nivå og endring år/år i prosent Reallønn KPI Ledighet K i l de: T B U/ Stati sti sk sentr al byr ådnb NOR M ar kets Husholdninger. Prosent Forbruk Inntekt Sparerate K i l de: Stati sti sk sentr al byr å/ DnB NOR M ar kets november 11

14 Hodepine 1 Stadig svakere konkurranseevne Siden starten på -tallet har lønningene konsistent steget raskere i Norge enn hos våre handelspartnere. Speiler bedringen i bytteforholdet. Implikasjoner: Fortsatt høy lønnsvekst krever ytterligere ToT-gevinster. Næringer med svak/ingen global prisingsmakt må nedskalere. Og økonomien er utsatt ved større prisfall Lønn og andre ytelser Pr ansatt. Prosentvis endring å/å Norge Ki l de: OECD/ T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets Handelspartnere Norge: Eksport- og importpriser Bytteforhold (ToT), t-=1 Q 1961 Q 1986 Q 11 Eksport Import Bytteforhold Ki l de: T homson Datastr eam/ DnB NOR M ar kets 1 7. november 11

15 Hodepine (I) Aftensolen tar også Norge Antall over 67 år vil øke fra 1% av antallet i alderen -66 år i 11, til % i 6. Pga. økte utgifter til helse og omsorg er nettooverføringene til de eldste svært mye høyere enn til de yngre. I 9 kostet våre få 1-åringer 66' i gjennomsnitt => Jo lengre man kan holde folk i jobb og jo lengre folk holder seg friske, jo bedre Antall over 67 år i prosent av antall i alderen -66 år Norge EU ØMU Nettooverføring etter alder 1 kroner Ki l de: Fi nansdepar tementet, NB1/ DnBNOR M ar kets Ki l de: Fi nansdepar tementet, NB1/ DnBNOR Mar kets november 11

16 Hodepine (II) Påvirker handlingsrommet De neste femten årene blir det årlig ca., flere over 67 år. Disse vil isolert sett bety en sterkere vekst i utgiftene til alders- og uførepensjon enn den ventede innfasingen av oljepenger. Merk markedsverdi av Statens pensjonsfond pr på 35''' vs folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner på 896''' november 11

17 Hodepine (III) Rike, men ikke så fantastisk rike Oljeinntektene vil ikke holde tritt med veksten i pensjonsutgiftene. Viktigst er å sikre høy avkastning/utnyttelse av humankapitalen november 11

18 (Takk for meg.) november 11

19 Disclaimer Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 7/6/9 nr 876. Denne rapport er utarbeidet av DnB NOR Markets som er en divisjon i DnB NOR Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR Markets/DnB NOR konsernet, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR Markets som har utarbeidet rapporten er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR Markets, og andre selskaper i DnB NOR konsernet, og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Informasjon om DnB NOR Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside Denne rapport er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets, en divisjon i DnB NOR Bank ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret, er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge, Singapore, og i begrenset utstrekning i Storbritannia. Ytterligere informasjon om DnB NOR Markets og DnB NOR Bank ASA finnes på november 11

Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, 7. november 2011 Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, 7. november 2011 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Har vært her før! 140 USA: Føderal bruttogjeld Prosent av BNP 120 100 80 60 40 20 0 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Detaljer

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29.

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29. SpareBank 1 SR-Bank Markets Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser Står vi foran en krise i oljenæringen? Kontaktmøte oljeservice 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1

Detaljer

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer