kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS"

Transkript

1 kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015

2 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal Forvalters kommentar Avkastning og kapitalforhold Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur Finansiering Markedssyn Definisjoner og kontaktinformasjon

3 1. Hovedpunkter første kvartal 2015 Den beregnede kursen i Nordisk Areal Invest AS ble fastsatt til NOK 54,5 pr aksje ved utgangen av første kvartal Dette er opp NOK 3,5 pr aksje sammenlignet med fjerde kvartal Eiendomsverdiene på eiendomsporteføljen var opp i kvartalet, noe som skyldes inngåelse av nye leiekontrakter samt en generell oppgang i prisingen av næringseiendom i Oslo-området. I løpet av første kvartal 2015 ble det avtalt refinansiering av selskapets fremmedkapital. I første kvartal ble det inngått en ny leiekontrakt på ca 500 kvadratmeter med Smart Elektro i Karihaugveien 89. Som kjent ble selskapets eiendom på Økern solgt i fjerde kvartal Deler av likviditeten som dette salget genererte ble besluttet tilbakebetalt til aksjonærene. Utbetalingen på NOK 13 pr aksje fant sted tidlig i andre kvartal Gjenværende vektet leietid på porteføljens kontrakter var 5,2 år ved utløpet av første kvartal 2015, mens den økonomiske ledigheten i porteføljen lå på ca 4,2 prosent. De lange rentene styrket seg noe gjennom første kvartal 2015, noe som har medført en reduksjon i overkursen på selskapets rentebindingsavtaler. Dette påvirker den beregnede kursen positivt. 3

4 2. Forvalters kommentar Fondet forvaltes av Newsec Asset Management ved Asle Løvstad. Løvstad er utdannet ved Handelsakademiet i Oslo, og har lang erfaring fra eiendomsbransjen, både innenfor transaksjoner og forvaltning. Fra 2005 og frem til mars 2007 var han økonomidirektør i Oslo Areal ASA/Newsec Asset Management AS. I perioden var han økonomidirektør for Vital Eiendom AS. Som tidligere annonsert ble selskapets eiendom i Økernveien 94 solgt i løpet av fjerde kvartal Eiendommen ble kjøpt av Møller Eiendom AS med bistand fra Pareto Corporate Finance. Salget ble gjort til en verdi som ligger noe over siste bokførte verdi. I forbindelse med salget ble deler av gjelden til selskapet innfridd, i tillegg til at selskapet måtte realisere deler av den inngåtte rentesikringen. I første kvartal 2015 besluttet styre at deler av den resterende frigjorte likviditeten, nærmere bestemt NOK 13 pr aksje, skulle tilbakebetales til aksjonærene. Selve utbetalingen ble gjennomført etter kvartalets slutt. I tillegg til å fokusere på salg av eiendom, har fokuset også i dette kvartalet ligget på utleie av de ledige arealer i porteføljen. I løpet av første kvartal ble det inngått nye leiekontrakter Karihaugveien, hvorav kontrakten på ca 500 kvadratmeter med Smart Elektro var den største. Norsk Sjokoladeimport, som er leietaker i Robsrudskogen 15, gikk dessverre konkurs i løpet av 1. kvartal Lokalene ble fristilt, og selskapets forvalter jobbet gjennom første kvartal med aktuelle kandidater som ønsket å overta lokalene. Dette arbeidet resulterte i at Firesafe AS inngikk avtale om å overta arealene til Norsk Sjokoladeimport etter kvartalets slutt. Samlet sett ble det i første kvartal 2015 signert nye leiekontrakter på i overkant av 500 kvadratmeter for Nordisk Areal I AS. Ledigheten i porteføljen var ved utgangen av første kvartal 2015 på 4,2 prosent. I Karihaugveien 89 ble det inngått noen mindre leiekontrakter i kvartalet, i tillegg til kontrakten med Smart Elektro. Den total ledighet i bygget var redusert til 462 kvadratmeter kontor og 163 kvadratmeter lager ved utgangen av første kvartal Gjenværende leietid i Karihaugveien 89 ligger på 2,8 år. I Robsrudskogen ble det ikke signert noen nye leiekontrakter i første kvartal. Ved utgangen av første kvartal står det ledig 916 kvadratmeter kontor. 37 kvadratmeter lager og 31 parkeringsplasser i Robsrudskogen. Vektet gjenværende leietid i Robsrudskogen var 6,2 år ved utgangen av første kvartal Etter kvartalets slutt ble det inngått avtale med Firesafe om å overta arealene til Norsk Sjokoladeimport. I Philip Pedersens vei har nå Cisco Systems Norway AS flyttet inn i sine nylige oppgraderte lokaler i 5. etasje. I tillegg har Nordisk Areal I AS ferdigstilt nye garderober i bygget, samtidig som det jobbes med å ferdigstille et nytt trimrom for Cisco. Etter at Cisco har forlenget sitt leieforhold var vektet gjenværende leietid i Philip Pedersens vei 1 ved utgangen av første kvartal 2015 ca 6,2 år. 4

5 I tillegg til å optimalisere driften og legge forholdene best mulig til rette for selskapets eksisterende leietakere, vil fokuset fremover ligge på å fylle opp de ledige arealene i Robsrudskogen og Karihaugen. 3. Avkastning og kapitalforhold Verdiendring eiendom Akershus Eiendom og DTZ Realkapital utførte verdivurderinger av alle eiendommene i selskapet pr. utgangen av mars Det rapporteres om en økning i eiendomsverdiene i første kvartal, noe som skyldes inngåelse av nye leiekontrakter, forlengelsen med Cisco samt en generell oppgang i prisingen av næringseiendom i Oslo-området. Direkteavkastning Samlet sett rapporteres det om en brutto økning i eiendomsverdiene på porteføljen i kvartalet i størrelsesorden NOK 15 millioner. Det registreres en oppgang for både Karihaugveien 89 og Philip Pedersens vei som følge av inngåelse av nye leiekontrakter, mens konkursen i Robsrudskogen 15 påvirker verdiene i negativ retning. Den negative utviklingen på verdien på selskapets rentebindingsavtaler vi har sett i de siste kvartalene, stoppet opp i første kvartal. Denne utviklingen har fortsatt etter kvartalets slutt med en relativt markant økning i de lange rentene. Når det gjelder selskapets avsetning for latent skatt ble denne noe økt i kvartalet primært som følge av økte eiendomsverdier. Den langsiktige gjelden, har som følge av betalte ordinære avdrag, blitt redusert i første kvartal. Samtidig har arbeidskapitalen svekket seg noe som følge av investeringer ifbm inngåelse av nye leiekontrakter. Kurs På basis av de gjennomførte verdivurderingene, oppnådde resultater i første kvartal 2015 er kursen i Nordisk Areal Invest AS beregnet til NOK 54,5 pr. aksje. Dette er en oppgang på NOK 3,5 pr aksje sammenlignet med fjerde kvartal Kursen er justert for tilbakebetalingen på totalt NOK 27 pr aksje til aksjonærene. Dette ble gjennomført med en tilbakebetaling på NOK 14 pr aksje i tredje kvartal 2014 og NOK 13 pr aksje i tredje kvartal Som det fremgår av grafen under var den beregnede kursen pr utgangen av første kvartal 2015, inkludert tilbakebetalt kapital til aksjonærene, NOK 81,5 pr aksje. 5

6 Kursutvikling Nordisk Areal Inverst AS (NOK/ aksje) ,5 54, Q07 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09 2Q10 4Q10 2Q11 4Q11 2Q12 4Q12 2Q13 4Q13 2Q14 4Q14 Ordinær kurs VEK Utbyttejustert kurs (For definisjoner, se side 15) Siste tolv måneder har investeringen i fondet gitt en positiv beregnet avkastning på 11,6 prosent. Fra første innbetaling av egenkapital den 27. april 2007 til utløp av første kvartal 2015 har den beregnede kursen, inklusive tilbakebetalt kapital, svekket seg med 18,5 prosent. Dette tilsvarer en beregnet annualisert negativ avkastning på 2,5 prosent. Kapitalforhold Nordisk Areal Invest AS gjennomførte i løpet av 2007 tre emisjoner på totalt NOK 562,3 millioner. Det er ikke planlagt nye emisjoner i Nordisk Areal Invest AS. Aksjer i selskapet er imidlertid tilgjengelig gjennom annenhåndsomsetning. For mer informasjon, vennligst kontakt Deres rådgiver. Annenhåndsomsetning Swedbank har etablert et system for håndtering av annenhåndsomsetning av aksjer i Nordisk Areal Invest AS. Tidligere har dette kun vært organisert via aksjonærenes finansielle rådgivere. Handel med Nordisk Areal Invest AS har nå også blitt tilgjengelig på Swedbank sin netthandelsløsning, se Omsetning av aksjer forutsetter imidlertid at det eksisterer en kjøper av tilgjengelige aksjer, og at det oppnås enighet om kurs på aksjene mellom kjøper og selger. Anbefalt omsetningskurs er siste offisielle beregnede tegningskurs. Ved tegning av nye aksjer og/eller ved kjøp/salg av aksjer i annenhåndsmarkedet, anbefales det at prospekt og annet tilgjengelig salgsmateriale for Nordisk Areal Invest AS gjennomgås. Siste omsetning som er gjort via Swedbank sin handelsløsning ble registrert i november 2014 til kurs NOK 30 6

7 pr aksje. Dette var etter tilbakebetaling av NOK 14 pr aksje til aksjonærene som ble gjort i september Volumet som omsettes i annenhåndsmarkedet er meget begrenset. Ligningskurs Ligningskursen pr som skal føres i selvangivelsen er NOK 0,0 pr aksje. 4. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Fondet forvaltes av Newsec Asset Management AS. Selskapet er eiet av Nordisk Areal Invest AS. Selskapsstruktur og eiendomsportefølje Nordisk Areal I AS eide pr. 31. mars 2015 tre eiendommer i Norge. Økernveien 94 som ble solgt i fjerde kvartal, er ute av porteføljen. Den norske porteføljen ble i hovedsak ervervet våren 2007 og består per tredje kvartal 2014 av to kontoreiendommer i Oslo, et kontor- og lagerbygg på Lørenskog og en kontoreiendom på Lysaker. 7

8 Eiendom Beliggenhet Segment Areal (kvm) Gjenværende leietid Philip Pedersens vei 1 Oslo Kontor ,2 Karihaugveien 89 Oslo Kontor ,8 Robsrudskogen 15 Lørenskog Kontor/lager ,2 Totalt ,2 Utløpsprofil, leiekontrakter (NOKm) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,

9 5. Finansiering Fremmedkapital Fremmedkapitalfinansieringen av selskapets virksomhet i Norge er inngått med et banksyndikat sammensatt av SpareBank 1 Midt-Norge, Swedbank, Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 SR-Bank. Ved utløpet av første kvartal 2015 var den totale langsiktige rentebærende gjelden NOK 395 millioner, tilsvarende total belåningsgrad på 56 prosent med gjenværende løpetid på 0,1 år. I løpet av første kvartal refinansierte selskapet den langsiktige gjelden med banksyndikatet. Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. utgangen av første kvartal var på 5,8 prosent. Gjennomsnittlig yield, benyttet av eksterne verdivurderere, på eiendomsporteføljen er 7,1 prosent. Dette gir et positivt yield gap på i dag på 1,3 prosent. Yield gap (prosent) Rente og valutasikring Gjennom mars og april falt den tyske 10-års statsobligasjonsrenten videre og kom på det laveste under 0,1 prosent. Rentene fortsatte å falle på tross av bedre tall fra euroområdet og uten at ECB gjennomførte noen nye tiltak. Men i mai snudde markedet brått og sendte rentene kraftig opp, til oppunder 0,7 prosent. Rentenivået er dermed tilbake der det var i desember i fjor. På tross av oppgangen er rentene fortsatt lave i Europa, og det vil de sannsynligvis forbli så lenge det er utsikter til at ECB fortsetter med kvantitative lettelser i 9

10 pengepolitikken. Men over tid vil kapasitetsutnyttingen øke og behovet for eksepsjonelt stimulerende pengepolitikk avta. Økende lønns- og prisvekst vil gi behov for høyere renter. Historisk renteutvikling De langsiktige obligasjonsrentene har kommet betydelig opp i de fleste land. Renten på amerikanske statsobligasjoner har steget godt over 2 prosent. Norske statsrenter har steget betydelig, men likevel mindre enn den tyske slik at rentedifferansen er redusert. Differansen er imidlertid fortsatt høy og vil antakelig reduseres ytterligere i året som kommer. Den tremåneders pengemarkedsrenten har steget til nærmere 1,5 prosent. Finansieringskostnaden for lån med flytende rente er lav og bankenes utlånsmarginer overfor husholdningene (boliglån) har falt videre. Utlånsmarginene for lån til bedriftene har vært fallende, inkludert til næringseiendom. 10

11 6. Markedssyn Internasjonal økonomi Den amerikanske økonomien vokste med kun 0,2 prosent (annualisert) i 1. kvartal etter sterk vekst de tre foregående kvartalene. Dette skyldtes trolig først og fremst midlertidige faktorer som kaldt vintervær og stengte havner, og det ventes at veksten vil ta seg opp igjen. I Storbritannia var veksten dempet i 1. kvartal, men arbeidsmarkedet bedres stadig og bedriftsmålinger som PMI indikerer høyere vekst. Den økonomiske utviklingen i EMU har vist tegn til bedring den siste tiden. Veksten i detaljhandelen og privat forbruk har vært god, og forbrukertilliten har steget markert. PMI har steget gjennom 1. kvartal og indikerer en veksttakt på vel 1,5 prosent, godt opp fra et halvt år siden. Veksten synes å holde seg oppe i Tyskland og spanske bedrifter rapporterer svært rask vekst. Så langt har både italiensk og fransk økonomi vært svake, men også der er det nå tegn på økende optimisme. Japansk økonomi ligger an til å vokse moderat i 1. kvartal, som i 4. kvartal. Veksten i kinesisk økonomi ble kun 5,3 prosent (annualisert) i 1. kvartal, klart lavere enn i de foregående kvartalene. Nedbremsingen i kinesisk økonomi er bred, men myndighetene har satt i verk ytterligere stimulansetiltak og så langt kan det se ut til at de unngår en hard landing. Pengepolitikken er svært ekspansiv i alle de store utviklede økonomiene. Den europeiske sentralbanken har startet sitt tidligere annonserte obligasjonskjøpsprogram. Bank of Japan fortsetter å kjøpe obligasjoner i stort omfang. Federal Reserve og Bank of England fortsetter å holde styringsrenten rekordlav; selv om det fortsatt ventes at de vil heve renten i løpet av året så ventes økningene å bli vesentlig mer moderate enn før. Den svenske Riksbanken har kuttet styringsrenten til minus 0,25 prosent og startet obligasjonskjøp med mål om å få prisveksten raskt opp, og har signalisert at de vil kunne komme med ytterligere stimulanser. Norge Utsiktene for norsk økonomi er ytterligere forverret. Bedrifter i Norges Banks regionale nettverk indikerer nå en vekstrate på kun 0,8 prosent og andre undersøkelser bekrefter utviklingen. Svekkelsen er konsentrert i oljerelaterte næringer. Oljeselskapene har allerede indikert en betydelig reduksjon i investeringene, ordreinngangen forverrer seg raskt for oljerelatert næringsliv og det rapporteres stadig om nedbemanninger. Oljerelatert industriproduksjon har så langt holdt seg på et svært høyt nivå, men ligger an til å falle. Oljeprisen har steget en del siden bunnen i januar, men ligger fortsatt langt lavere enn før den begynte å falle i fjor sommer. Prisnivået indikerer nedside både for investeringsplanene, marginer og kontantstrøm til oljeselskaper og deres leverandører. For andre sektorer i industrien er det noe vekst, men ikke tegn på noe klart oppsving. Ferske data viser at arbeidsledigheten nå har begynt å stige, men ikke raskere enn Norges Bank anslo i mars. Samlet registrert arbeidsledighet steg til 2,9 prosent i april, og antallet helt ledige økte markert. Oppsvinget er foreløpig i stor grad konsentrert om oljerelaterte yrker og regioner. Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) har vist en markert oppgang i ledigheten til 4,1 prosent. Denne målingen er mindre presis, og kan svinge mye fra måned til måned, men bekrefter like fullt at arbeidsledigheten er på vei opp. Ledigheten ventes å 11

12 øke videre i de fleste sektorer på bakgrunn av den lave etterspørselen etter arbeidskraft. Sysselsettingsveksten forventes å holde seg lav, noe som bekreftes av et svært lavt antall ledige stillinger og av svake arbeidskrafts barometre. Veksten i husholdningenes etterspørsel har vært dempet de siste årene, men viser ingen tegn på ytterligere svekkelse nå. Men lønnsveksten har avtatt og forbrukertilliten falt, så utsiktene er nokså beskjedne. Utviklingen i konsumprisene (utenom energivarer og justert for avgiftsendringer) har ligget noe under Norges Banks anslag i det siste. Importprisene har bidratt til å dra prisveksten opp, som følge av en svakere norsk krone. Samtidig har lønnsveksten avtatt og bidratt til lavere innenlandsk prisvekst. I det siste har kronen styrket seg noe igjen, og effekten på prisveksten av høyere importpriser er trolig snart uttømt. Norges Bank legger ikke mye vekt på kortsiktige bevegelser i prisveksten, men den seneste utviklingen hindrer i hvert fall ikke ytterligere rentekutt i en tid hvor økonomien bremser ned. Norges Bank holdt styringsrenten uendret på rentemøtene i mars og mai, men indikerte at renten med stor sannsynlighet vil bli satt ned på møtet i juni. I vurderingen av pengepolitikken følger banken blant annet nøye med på utviklingen i boligpriser og gjeld. Veksten i boligprisene de siste månedene er noe dempet, men er fortsatt høy. Samtidig har kredittveksten i husholdningene tiltatt og Norges Banks utlånsundersøkelse melder om sterk etterspørsel. Finanstilsynet har anbefalt en innstramming i bankenes utlånspraksis for boliglån og det ventes en beslutning fra Finansdepartementet før sommeren. Norges Bank kan også komme til å anbefale en økning i den motsykliske kapitalbufferen for å bidra til å dempe kredittveksten. Avkastning på norsk eiendom I likhet med 2013 opplevde vi et meget aktivt transaksjonsmarked i Hjulpet av en meget høy aktivitet på slutten av året endte det samlede omsetningsvolumet på NOK 59 milliarder, sammenlignet med NOK 37 milliarder i I tillegg kommer børsnoteringen av det statseide eiendomsselskapet Entra Eiendom. Flere av næringsmeglerne rapporterer om en frisk start på Flere enkelttransaksjoner over NOK 500 millioner er allerede gjennomført eller i bud-aksept, med salget av kjøpesenterkjeden Sector for ca NOK 12 milliarder som den største. Utlendingene er nå for fullt med i transaksjonsmarkedet i Norge, og står for over 50% av investeringene så langt i Lave renter og økt aktivitet hos de fleste banker som låner ut kapital til næringseiendom er med på å sette fart i transaksjonsmarkedet. Hittil i år er det ifølge Malling & Co omsatt næringseiendom i Norge for NOK 41 milliarder, mens estimatet for året er «all time high» på ca NOK 75 milliarder. Aktiviteten i kontorutleiemarkedet i Oslo er derimot noe avtagende, og det rapporteres om noe økt ledighet. En viktig bidragsyter her er olje og offshore sektoren som reduserer sine behov for kontorer i takt med at de reduserer sin bemanning. Akershus Eiendom anslår arealledigheten i Oslo og Asker & Bærum til å ha økt fra 7,0 prosent i 2013 til 7,6 prosent ved utgangen av Denne trenden har fortsatt inn i 2015 og Akershus Eiendom rapporterte om en anslått ledighet i Oslo på 8,0 % i april Malling rapporterer på sin side om en anslått 12

13 ledighet på 8,5% i kontormarkedet i Oslo i sin seneste markedsrapport. 1 Den største økningen i ledigheten finner sted på Fornebu og Nydalen. I Oslo Sentrum er ledigheten nå 6,0 prosent, noe som er ca 1 prosent poeng høyere enn snittet for Hovedgrunnen til den økte ledigheten er et lavt volum av nye signeringer, spesielt av store leietakere. Det kan virke som bedriftene har blitt noe mer tilbakeholdene som følge av en redusert aktivitet innen norsk økonomi. 1 Malling & Co, Summer report

14 Definisjoner og kontaktinformasjon BNP Bruttonasjonalprodukt. Den samlede verdiskapningen i et land Direkteavkastning Netto leieinntekter for perioden dividert på eiendommenes markedsverdi. Eiendomsfond/-selskap Nordisk Areal I AS. EM Emerging Markets. Fellesbetegnelse for land med fremvoksende økonomier. EMU European Monetary Union, euro-området Investeringsselskap Nordisk Areal Invest AS. IPD Investment Property Databank Ltd. Uavhengig bransjeorgan som utarbeider eiendomsindekser for blant annet den nordiske eiendomssektoren. IRR Prosentvis årlig avkastning på investert kapital over investeringsperioden. Netto leieinntekter Brutto leieinntekter fratrukket gårdeiers direkte kostnader. NIBOR Norwegian Interbank Offered Rate er den rente norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode. PIGS Forkortelse for Portugal, Irland, Hellas og Spania SPV Single Purpose Vehicle Et selskap etablert med eneste Tegningskurs/ anbefalt omsetningskurs VEK Yield/avkastningskrav formål å eie en eiendom. Tegningskursen i investeringsselskapenes emisjoner tilsvarer VEK pr. aksje tillagt kostnader knyttet til eiendomskjøp samt etablerings- og tilretteleggingshonorarer. Verdijustert egenkapital. Beregnes ved å ta utgangspunkt i eiendommenes markedsverdi, fratrukket gjeld, tillagt/fratrukket over-/underkurs for fondets gjeld, beregnet latent skatt og avsetning for suksesshonorar til forvalter. Alternativ rente som blir benyttet i verdivuderinger, og som gir uttrykk for summen av risikofri realrente og risikopremie. 14

15 Kontaktinformasjon Nordisk Areal Invest AS c/o Swedbank Filipstad Brygge 1 PB 1441 Vika, 0115 Oslo Telefon: Newsec Asset Management AS Lysaker Torv 8 PB Lysaker Telefon:

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 www.northbridge.no FORELØPIG VEK PR. 31.12.2009 Oppdatert foreløpig VEK pr. aksje i NBNP er beregnet til NOK 1.466 pr. 31.12.2009. Dette er

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer