kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS"

Transkript

1 kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015

2 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal Forvalters kommentar Avkastning og kapitalforhold Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur Finansiering Markedssyn Definisjoner og kontaktinformasjon

3 1. Hovedpunkter første kvartal 2015 Den beregnede kursen i Nordisk Areal Invest AS ble fastsatt til NOK 54,5 pr aksje ved utgangen av første kvartal Dette er opp NOK 3,5 pr aksje sammenlignet med fjerde kvartal Eiendomsverdiene på eiendomsporteføljen var opp i kvartalet, noe som skyldes inngåelse av nye leiekontrakter samt en generell oppgang i prisingen av næringseiendom i Oslo-området. I løpet av første kvartal 2015 ble det avtalt refinansiering av selskapets fremmedkapital. I første kvartal ble det inngått en ny leiekontrakt på ca 500 kvadratmeter med Smart Elektro i Karihaugveien 89. Som kjent ble selskapets eiendom på Økern solgt i fjerde kvartal Deler av likviditeten som dette salget genererte ble besluttet tilbakebetalt til aksjonærene. Utbetalingen på NOK 13 pr aksje fant sted tidlig i andre kvartal Gjenværende vektet leietid på porteføljens kontrakter var 5,2 år ved utløpet av første kvartal 2015, mens den økonomiske ledigheten i porteføljen lå på ca 4,2 prosent. De lange rentene styrket seg noe gjennom første kvartal 2015, noe som har medført en reduksjon i overkursen på selskapets rentebindingsavtaler. Dette påvirker den beregnede kursen positivt. 3

4 2. Forvalters kommentar Fondet forvaltes av Newsec Asset Management ved Asle Løvstad. Løvstad er utdannet ved Handelsakademiet i Oslo, og har lang erfaring fra eiendomsbransjen, både innenfor transaksjoner og forvaltning. Fra 2005 og frem til mars 2007 var han økonomidirektør i Oslo Areal ASA/Newsec Asset Management AS. I perioden var han økonomidirektør for Vital Eiendom AS. Som tidligere annonsert ble selskapets eiendom i Økernveien 94 solgt i løpet av fjerde kvartal Eiendommen ble kjøpt av Møller Eiendom AS med bistand fra Pareto Corporate Finance. Salget ble gjort til en verdi som ligger noe over siste bokførte verdi. I forbindelse med salget ble deler av gjelden til selskapet innfridd, i tillegg til at selskapet måtte realisere deler av den inngåtte rentesikringen. I første kvartal 2015 besluttet styre at deler av den resterende frigjorte likviditeten, nærmere bestemt NOK 13 pr aksje, skulle tilbakebetales til aksjonærene. Selve utbetalingen ble gjennomført etter kvartalets slutt. I tillegg til å fokusere på salg av eiendom, har fokuset også i dette kvartalet ligget på utleie av de ledige arealer i porteføljen. I løpet av første kvartal ble det inngått nye leiekontrakter Karihaugveien, hvorav kontrakten på ca 500 kvadratmeter med Smart Elektro var den største. Norsk Sjokoladeimport, som er leietaker i Robsrudskogen 15, gikk dessverre konkurs i løpet av 1. kvartal Lokalene ble fristilt, og selskapets forvalter jobbet gjennom første kvartal med aktuelle kandidater som ønsket å overta lokalene. Dette arbeidet resulterte i at Firesafe AS inngikk avtale om å overta arealene til Norsk Sjokoladeimport etter kvartalets slutt. Samlet sett ble det i første kvartal 2015 signert nye leiekontrakter på i overkant av 500 kvadratmeter for Nordisk Areal I AS. Ledigheten i porteføljen var ved utgangen av første kvartal 2015 på 4,2 prosent. I Karihaugveien 89 ble det inngått noen mindre leiekontrakter i kvartalet, i tillegg til kontrakten med Smart Elektro. Den total ledighet i bygget var redusert til 462 kvadratmeter kontor og 163 kvadratmeter lager ved utgangen av første kvartal Gjenværende leietid i Karihaugveien 89 ligger på 2,8 år. I Robsrudskogen ble det ikke signert noen nye leiekontrakter i første kvartal. Ved utgangen av første kvartal står det ledig 916 kvadratmeter kontor. 37 kvadratmeter lager og 31 parkeringsplasser i Robsrudskogen. Vektet gjenværende leietid i Robsrudskogen var 6,2 år ved utgangen av første kvartal Etter kvartalets slutt ble det inngått avtale med Firesafe om å overta arealene til Norsk Sjokoladeimport. I Philip Pedersens vei har nå Cisco Systems Norway AS flyttet inn i sine nylige oppgraderte lokaler i 5. etasje. I tillegg har Nordisk Areal I AS ferdigstilt nye garderober i bygget, samtidig som det jobbes med å ferdigstille et nytt trimrom for Cisco. Etter at Cisco har forlenget sitt leieforhold var vektet gjenværende leietid i Philip Pedersens vei 1 ved utgangen av første kvartal 2015 ca 6,2 år. 4

5 I tillegg til å optimalisere driften og legge forholdene best mulig til rette for selskapets eksisterende leietakere, vil fokuset fremover ligge på å fylle opp de ledige arealene i Robsrudskogen og Karihaugen. 3. Avkastning og kapitalforhold Verdiendring eiendom Akershus Eiendom og DTZ Realkapital utførte verdivurderinger av alle eiendommene i selskapet pr. utgangen av mars Det rapporteres om en økning i eiendomsverdiene i første kvartal, noe som skyldes inngåelse av nye leiekontrakter, forlengelsen med Cisco samt en generell oppgang i prisingen av næringseiendom i Oslo-området. Direkteavkastning Samlet sett rapporteres det om en brutto økning i eiendomsverdiene på porteføljen i kvartalet i størrelsesorden NOK 15 millioner. Det registreres en oppgang for både Karihaugveien 89 og Philip Pedersens vei som følge av inngåelse av nye leiekontrakter, mens konkursen i Robsrudskogen 15 påvirker verdiene i negativ retning. Den negative utviklingen på verdien på selskapets rentebindingsavtaler vi har sett i de siste kvartalene, stoppet opp i første kvartal. Denne utviklingen har fortsatt etter kvartalets slutt med en relativt markant økning i de lange rentene. Når det gjelder selskapets avsetning for latent skatt ble denne noe økt i kvartalet primært som følge av økte eiendomsverdier. Den langsiktige gjelden, har som følge av betalte ordinære avdrag, blitt redusert i første kvartal. Samtidig har arbeidskapitalen svekket seg noe som følge av investeringer ifbm inngåelse av nye leiekontrakter. Kurs På basis av de gjennomførte verdivurderingene, oppnådde resultater i første kvartal 2015 er kursen i Nordisk Areal Invest AS beregnet til NOK 54,5 pr. aksje. Dette er en oppgang på NOK 3,5 pr aksje sammenlignet med fjerde kvartal Kursen er justert for tilbakebetalingen på totalt NOK 27 pr aksje til aksjonærene. Dette ble gjennomført med en tilbakebetaling på NOK 14 pr aksje i tredje kvartal 2014 og NOK 13 pr aksje i tredje kvartal Som det fremgår av grafen under var den beregnede kursen pr utgangen av første kvartal 2015, inkludert tilbakebetalt kapital til aksjonærene, NOK 81,5 pr aksje. 5

6 Kursutvikling Nordisk Areal Inverst AS (NOK/ aksje) ,5 54, Q07 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09 2Q10 4Q10 2Q11 4Q11 2Q12 4Q12 2Q13 4Q13 2Q14 4Q14 Ordinær kurs VEK Utbyttejustert kurs (For definisjoner, se side 15) Siste tolv måneder har investeringen i fondet gitt en positiv beregnet avkastning på 11,6 prosent. Fra første innbetaling av egenkapital den 27. april 2007 til utløp av første kvartal 2015 har den beregnede kursen, inklusive tilbakebetalt kapital, svekket seg med 18,5 prosent. Dette tilsvarer en beregnet annualisert negativ avkastning på 2,5 prosent. Kapitalforhold Nordisk Areal Invest AS gjennomførte i løpet av 2007 tre emisjoner på totalt NOK 562,3 millioner. Det er ikke planlagt nye emisjoner i Nordisk Areal Invest AS. Aksjer i selskapet er imidlertid tilgjengelig gjennom annenhåndsomsetning. For mer informasjon, vennligst kontakt Deres rådgiver. Annenhåndsomsetning Swedbank har etablert et system for håndtering av annenhåndsomsetning av aksjer i Nordisk Areal Invest AS. Tidligere har dette kun vært organisert via aksjonærenes finansielle rådgivere. Handel med Nordisk Areal Invest AS har nå også blitt tilgjengelig på Swedbank sin netthandelsløsning, se Omsetning av aksjer forutsetter imidlertid at det eksisterer en kjøper av tilgjengelige aksjer, og at det oppnås enighet om kurs på aksjene mellom kjøper og selger. Anbefalt omsetningskurs er siste offisielle beregnede tegningskurs. Ved tegning av nye aksjer og/eller ved kjøp/salg av aksjer i annenhåndsmarkedet, anbefales det at prospekt og annet tilgjengelig salgsmateriale for Nordisk Areal Invest AS gjennomgås. Siste omsetning som er gjort via Swedbank sin handelsløsning ble registrert i november 2014 til kurs NOK 30 6

7 pr aksje. Dette var etter tilbakebetaling av NOK 14 pr aksje til aksjonærene som ble gjort i september Volumet som omsettes i annenhåndsmarkedet er meget begrenset. Ligningskurs Ligningskursen pr som skal føres i selvangivelsen er NOK 0,0 pr aksje. 4. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Fondet forvaltes av Newsec Asset Management AS. Selskapet er eiet av Nordisk Areal Invest AS. Selskapsstruktur og eiendomsportefølje Nordisk Areal I AS eide pr. 31. mars 2015 tre eiendommer i Norge. Økernveien 94 som ble solgt i fjerde kvartal, er ute av porteføljen. Den norske porteføljen ble i hovedsak ervervet våren 2007 og består per tredje kvartal 2014 av to kontoreiendommer i Oslo, et kontor- og lagerbygg på Lørenskog og en kontoreiendom på Lysaker. 7

8 Eiendom Beliggenhet Segment Areal (kvm) Gjenværende leietid Philip Pedersens vei 1 Oslo Kontor ,2 Karihaugveien 89 Oslo Kontor ,8 Robsrudskogen 15 Lørenskog Kontor/lager ,2 Totalt ,2 Utløpsprofil, leiekontrakter (NOKm) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,

9 5. Finansiering Fremmedkapital Fremmedkapitalfinansieringen av selskapets virksomhet i Norge er inngått med et banksyndikat sammensatt av SpareBank 1 Midt-Norge, Swedbank, Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 SR-Bank. Ved utløpet av første kvartal 2015 var den totale langsiktige rentebærende gjelden NOK 395 millioner, tilsvarende total belåningsgrad på 56 prosent med gjenværende løpetid på 0,1 år. I løpet av første kvartal refinansierte selskapet den langsiktige gjelden med banksyndikatet. Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. utgangen av første kvartal var på 5,8 prosent. Gjennomsnittlig yield, benyttet av eksterne verdivurderere, på eiendomsporteføljen er 7,1 prosent. Dette gir et positivt yield gap på i dag på 1,3 prosent. Yield gap (prosent) Rente og valutasikring Gjennom mars og april falt den tyske 10-års statsobligasjonsrenten videre og kom på det laveste under 0,1 prosent. Rentene fortsatte å falle på tross av bedre tall fra euroområdet og uten at ECB gjennomførte noen nye tiltak. Men i mai snudde markedet brått og sendte rentene kraftig opp, til oppunder 0,7 prosent. Rentenivået er dermed tilbake der det var i desember i fjor. På tross av oppgangen er rentene fortsatt lave i Europa, og det vil de sannsynligvis forbli så lenge det er utsikter til at ECB fortsetter med kvantitative lettelser i 9

10 pengepolitikken. Men over tid vil kapasitetsutnyttingen øke og behovet for eksepsjonelt stimulerende pengepolitikk avta. Økende lønns- og prisvekst vil gi behov for høyere renter. Historisk renteutvikling De langsiktige obligasjonsrentene har kommet betydelig opp i de fleste land. Renten på amerikanske statsobligasjoner har steget godt over 2 prosent. Norske statsrenter har steget betydelig, men likevel mindre enn den tyske slik at rentedifferansen er redusert. Differansen er imidlertid fortsatt høy og vil antakelig reduseres ytterligere i året som kommer. Den tremåneders pengemarkedsrenten har steget til nærmere 1,5 prosent. Finansieringskostnaden for lån med flytende rente er lav og bankenes utlånsmarginer overfor husholdningene (boliglån) har falt videre. Utlånsmarginene for lån til bedriftene har vært fallende, inkludert til næringseiendom. 10

11 6. Markedssyn Internasjonal økonomi Den amerikanske økonomien vokste med kun 0,2 prosent (annualisert) i 1. kvartal etter sterk vekst de tre foregående kvartalene. Dette skyldtes trolig først og fremst midlertidige faktorer som kaldt vintervær og stengte havner, og det ventes at veksten vil ta seg opp igjen. I Storbritannia var veksten dempet i 1. kvartal, men arbeidsmarkedet bedres stadig og bedriftsmålinger som PMI indikerer høyere vekst. Den økonomiske utviklingen i EMU har vist tegn til bedring den siste tiden. Veksten i detaljhandelen og privat forbruk har vært god, og forbrukertilliten har steget markert. PMI har steget gjennom 1. kvartal og indikerer en veksttakt på vel 1,5 prosent, godt opp fra et halvt år siden. Veksten synes å holde seg oppe i Tyskland og spanske bedrifter rapporterer svært rask vekst. Så langt har både italiensk og fransk økonomi vært svake, men også der er det nå tegn på økende optimisme. Japansk økonomi ligger an til å vokse moderat i 1. kvartal, som i 4. kvartal. Veksten i kinesisk økonomi ble kun 5,3 prosent (annualisert) i 1. kvartal, klart lavere enn i de foregående kvartalene. Nedbremsingen i kinesisk økonomi er bred, men myndighetene har satt i verk ytterligere stimulansetiltak og så langt kan det se ut til at de unngår en hard landing. Pengepolitikken er svært ekspansiv i alle de store utviklede økonomiene. Den europeiske sentralbanken har startet sitt tidligere annonserte obligasjonskjøpsprogram. Bank of Japan fortsetter å kjøpe obligasjoner i stort omfang. Federal Reserve og Bank of England fortsetter å holde styringsrenten rekordlav; selv om det fortsatt ventes at de vil heve renten i løpet av året så ventes økningene å bli vesentlig mer moderate enn før. Den svenske Riksbanken har kuttet styringsrenten til minus 0,25 prosent og startet obligasjonskjøp med mål om å få prisveksten raskt opp, og har signalisert at de vil kunne komme med ytterligere stimulanser. Norge Utsiktene for norsk økonomi er ytterligere forverret. Bedrifter i Norges Banks regionale nettverk indikerer nå en vekstrate på kun 0,8 prosent og andre undersøkelser bekrefter utviklingen. Svekkelsen er konsentrert i oljerelaterte næringer. Oljeselskapene har allerede indikert en betydelig reduksjon i investeringene, ordreinngangen forverrer seg raskt for oljerelatert næringsliv og det rapporteres stadig om nedbemanninger. Oljerelatert industriproduksjon har så langt holdt seg på et svært høyt nivå, men ligger an til å falle. Oljeprisen har steget en del siden bunnen i januar, men ligger fortsatt langt lavere enn før den begynte å falle i fjor sommer. Prisnivået indikerer nedside både for investeringsplanene, marginer og kontantstrøm til oljeselskaper og deres leverandører. For andre sektorer i industrien er det noe vekst, men ikke tegn på noe klart oppsving. Ferske data viser at arbeidsledigheten nå har begynt å stige, men ikke raskere enn Norges Bank anslo i mars. Samlet registrert arbeidsledighet steg til 2,9 prosent i april, og antallet helt ledige økte markert. Oppsvinget er foreløpig i stor grad konsentrert om oljerelaterte yrker og regioner. Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) har vist en markert oppgang i ledigheten til 4,1 prosent. Denne målingen er mindre presis, og kan svinge mye fra måned til måned, men bekrefter like fullt at arbeidsledigheten er på vei opp. Ledigheten ventes å 11

12 øke videre i de fleste sektorer på bakgrunn av den lave etterspørselen etter arbeidskraft. Sysselsettingsveksten forventes å holde seg lav, noe som bekreftes av et svært lavt antall ledige stillinger og av svake arbeidskrafts barometre. Veksten i husholdningenes etterspørsel har vært dempet de siste årene, men viser ingen tegn på ytterligere svekkelse nå. Men lønnsveksten har avtatt og forbrukertilliten falt, så utsiktene er nokså beskjedne. Utviklingen i konsumprisene (utenom energivarer og justert for avgiftsendringer) har ligget noe under Norges Banks anslag i det siste. Importprisene har bidratt til å dra prisveksten opp, som følge av en svakere norsk krone. Samtidig har lønnsveksten avtatt og bidratt til lavere innenlandsk prisvekst. I det siste har kronen styrket seg noe igjen, og effekten på prisveksten av høyere importpriser er trolig snart uttømt. Norges Bank legger ikke mye vekt på kortsiktige bevegelser i prisveksten, men den seneste utviklingen hindrer i hvert fall ikke ytterligere rentekutt i en tid hvor økonomien bremser ned. Norges Bank holdt styringsrenten uendret på rentemøtene i mars og mai, men indikerte at renten med stor sannsynlighet vil bli satt ned på møtet i juni. I vurderingen av pengepolitikken følger banken blant annet nøye med på utviklingen i boligpriser og gjeld. Veksten i boligprisene de siste månedene er noe dempet, men er fortsatt høy. Samtidig har kredittveksten i husholdningene tiltatt og Norges Banks utlånsundersøkelse melder om sterk etterspørsel. Finanstilsynet har anbefalt en innstramming i bankenes utlånspraksis for boliglån og det ventes en beslutning fra Finansdepartementet før sommeren. Norges Bank kan også komme til å anbefale en økning i den motsykliske kapitalbufferen for å bidra til å dempe kredittveksten. Avkastning på norsk eiendom I likhet med 2013 opplevde vi et meget aktivt transaksjonsmarked i Hjulpet av en meget høy aktivitet på slutten av året endte det samlede omsetningsvolumet på NOK 59 milliarder, sammenlignet med NOK 37 milliarder i I tillegg kommer børsnoteringen av det statseide eiendomsselskapet Entra Eiendom. Flere av næringsmeglerne rapporterer om en frisk start på Flere enkelttransaksjoner over NOK 500 millioner er allerede gjennomført eller i bud-aksept, med salget av kjøpesenterkjeden Sector for ca NOK 12 milliarder som den største. Utlendingene er nå for fullt med i transaksjonsmarkedet i Norge, og står for over 50% av investeringene så langt i Lave renter og økt aktivitet hos de fleste banker som låner ut kapital til næringseiendom er med på å sette fart i transaksjonsmarkedet. Hittil i år er det ifølge Malling & Co omsatt næringseiendom i Norge for NOK 41 milliarder, mens estimatet for året er «all time high» på ca NOK 75 milliarder. Aktiviteten i kontorutleiemarkedet i Oslo er derimot noe avtagende, og det rapporteres om noe økt ledighet. En viktig bidragsyter her er olje og offshore sektoren som reduserer sine behov for kontorer i takt med at de reduserer sin bemanning. Akershus Eiendom anslår arealledigheten i Oslo og Asker & Bærum til å ha økt fra 7,0 prosent i 2013 til 7,6 prosent ved utgangen av Denne trenden har fortsatt inn i 2015 og Akershus Eiendom rapporterte om en anslått ledighet i Oslo på 8,0 % i april Malling rapporterer på sin side om en anslått 12

13 ledighet på 8,5% i kontormarkedet i Oslo i sin seneste markedsrapport. 1 Den største økningen i ledigheten finner sted på Fornebu og Nydalen. I Oslo Sentrum er ledigheten nå 6,0 prosent, noe som er ca 1 prosent poeng høyere enn snittet for Hovedgrunnen til den økte ledigheten er et lavt volum av nye signeringer, spesielt av store leietakere. Det kan virke som bedriftene har blitt noe mer tilbakeholdene som følge av en redusert aktivitet innen norsk økonomi. 1 Malling & Co, Summer report

14 Definisjoner og kontaktinformasjon BNP Bruttonasjonalprodukt. Den samlede verdiskapningen i et land Direkteavkastning Netto leieinntekter for perioden dividert på eiendommenes markedsverdi. Eiendomsfond/-selskap Nordisk Areal I AS. EM Emerging Markets. Fellesbetegnelse for land med fremvoksende økonomier. EMU European Monetary Union, euro-området Investeringsselskap Nordisk Areal Invest AS. IPD Investment Property Databank Ltd. Uavhengig bransjeorgan som utarbeider eiendomsindekser for blant annet den nordiske eiendomssektoren. IRR Prosentvis årlig avkastning på investert kapital over investeringsperioden. Netto leieinntekter Brutto leieinntekter fratrukket gårdeiers direkte kostnader. NIBOR Norwegian Interbank Offered Rate er den rente norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode. PIGS Forkortelse for Portugal, Irland, Hellas og Spania SPV Single Purpose Vehicle Et selskap etablert med eneste Tegningskurs/ anbefalt omsetningskurs VEK Yield/avkastningskrav formål å eie en eiendom. Tegningskursen i investeringsselskapenes emisjoner tilsvarer VEK pr. aksje tillagt kostnader knyttet til eiendomskjøp samt etablerings- og tilretteleggingshonorarer. Verdijustert egenkapital. Beregnes ved å ta utgangspunkt i eiendommenes markedsverdi, fratrukket gjeld, tillagt/fratrukket over-/underkurs for fondets gjeld, beregnet latent skatt og avsetning for suksesshonorar til forvalter. Alternativ rente som blir benyttet i verdivuderinger, og som gir uttrykk for summen av risikofri realrente og risikopremie. 14

15 Kontaktinformasjon Nordisk Areal Invest AS c/o Swedbank Filipstad Brygge 1 PB 1441 Vika, 0115 Oslo Telefon: Newsec Asset Management AS Lysaker Torv 8 PB Lysaker Telefon:

2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 30. september 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 30.september 2015 Innhold 1. Hovedpunkter tredje kvartal

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2014 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2014 INNHOLD 1. Hovedpunkter i andre kvartal 2014 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i fjerde kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2013 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i andre kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2011 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 1. KVARTAL RAPPORT PR. 31. MARS 2011 1. SAMMENDRAG AV KVARTALET Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 1. kvartal 2011.

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2010 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010 1. SAMMENDRAG AV KVARTALET Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 3. kvartal

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 2. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. desember 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 1. KVARTAL RAPPORT PR. 31. MARS 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter 1. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

2015 4. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 4. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 4. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31.12.2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.desember 2015 Innhold 1. Hovedpunkter fjerde kvartal 2015... 3

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Nordisk Areal I AS. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009

Nordisk Areal I AS. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009 4. KVARTAL Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009 1. INNLEDNING Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 09 3. KVARTAL Rapport pr. 30. SEPTEMBER 2009 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 1. KVARTAL Rapport pr. 31. MARS 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer