116/150 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MER ENN 1,5M TERRENGSENKING. Klageadgang:plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningsloven kap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "116/150 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MER ENN 1,5M TERRENGSENKING. Klageadgang:plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningsloven kap."

Transkript

1 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/ Arkivnr.: GNR 116/150 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo 116/150 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MER ENN 1,5M TERRENGSENKING. Lovhjemmel: plan- og bygningsloven kap. 19 Klageadgang:plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI Rådmannens innstilling: Vi gir dispensasjon, med krav om å senke bygget 13 cm Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 gir vi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 2.8 i reguleringsplan for Haneknemoen. På eiendommen gnr 116 / bnr 150 tillater vi at terrenget senkes mer enn 1,5 m fra eksisterende terrengnivå. Dispensasjonen gjelder et 3,5 m bredt felt ved hovedinngangen til boligen. Hensynet bak bestemmelsen om terrengendring blir ikke vesentlig tilsidesatt når feltet som er gravd inn i terrenget, bare er 3,5 m bredt, og når det er lite synlig for omgivelsene. Fordelene er klart større enn ulempene når vi gir vilkår om at bygget skal senkes. Det skal senkes slik at mønehøyde ikke blir høyere enn at et så høyt bygg kan bygges uten dispensasjon. Følgende vilkår skal ivaretas: Bygget skal senkes slik at mønehøyde ikke blir over kote 298,78 (13 cm lavere enn på omsøkt bygg) Dispensasjonsvedtak vedtas av kommunestyret. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.vi. En eventuell klage må fremmes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker. Lunner kommune ønsker å opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf forvaltningslovens 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf forvaltningslovens 36. Side 1 av 21

2 Sammendrag: I delegert sak, DS FSKAP 207/16, har vi gitt rammetillatelse for bolig med sekundærleilighet og garasje i Solvegen 15. Naboene i Solvegen 13 og 17 har klaget på vedtaket. I klagebehandlingen fant vi at bygget trenger dispensasjon som behandles i denne saken. Vi har mottatt søknad om dispensasjon i forbindelse med bygging av bolig i Solvegen 15. Passasjen inn mot boligens hovedinngang blir liggende lavere enn 1,5 m under opprinnelig terrengnivå. Naboene i Solvegen 13 og 17 har merknader til dispensasjonssøknaden. De mener at vi ikke skal gi dispensasjon. De mener at bygget som er planlagt, blir for høyt. Terrenginngrepet vil bli lite synlig, slik at det burde være greit å gi dispensasjon. Ved beregning av mønehøyden vil imidlertid et bygg plassert inn i det høye terrenget kunne ha mønet på et høyere nivå enn et bygg som plasseres der terrenget er lavere. Denne problemstillingen kan ivaretas med å gi vilkår i dispensasjonsvedtaket. Et vilkår kan være at bygget, eller mønet, må senkes. Vi har gjort noen studier for å anslå hvor mye lavere bygget må være om det skal kunne bygges uten dispensasjon. Vi anslår at det kan bygges bygg som er ca. 13 cm lavere enn bygget det er søkt om. Vi har også sett på hvor høyt man kan bygge om man fjerner noen av de spesielle grepene som er gjort for å få bygge slik det er søkt om. Vi anslår at dersom haug mot nabo og oppfyllinger foran østfasaden fjernes, kan det bygges et bygg som er ca. 41 cm lavere enn bygget det er søkt om. Rådmannen anbefaler at vi gir dispensasjon med vilkår om at bygget senkes, slik at mønehøyden blir 13 cm lavere enn innsendte tegninger viser. Saksutredning: 1. FAKTABESKRIVELSE 1.1 Bakgrunn 5. desember 2016 ga vi i delegert vedtak, DS FSKAP 207/16, rammetillatelse for bolig med sekundærleilighet og garasje i Solvegen 15. Vedtaket ble påklaget av naboene i Solvegen 13 og 17. I forbindelse med klagebehandlingen oppdaget vi at det er behov for dispensasjon for terrengsenking. 13. februar 2017 mottok vi søknad om dispensasjon for å senke terrenget mer enn maksimalt tillatte 1,5m foran hovedinngang i underetasje i Solvegen 15. På kartet til høyre er Solvegen 15 markert med pil. Side 2 av 21

3 Situasjonskartet under viser bygget på eiendommen. Side 3 av 21

4 1.2 Fasadetegninger mottatt og nabovarslet Side 4 av 21

5 1.3 Perspektiver mottatt Oppsummering av saksgangen Fra og med Diverse kommunikasjon i forbindelse med søknad om rammetillatelse Vi gir rammetillatelse for bolig med sekundærleilighet og garasje Vi mottar klage på rammetillatelsen, fra Ole Gudbrand Johnsen, nabo i Solv Vi mottar felles klage på rammetillatelsen, fra Ole Gudbrand Johnsen (nabo i Solvegen 17) og Jeanette Dahlstrøm (nabo i Solvegen 13) Vi mottar reviderte tegninger, der mønet er senka 3 cm og murte terrasser oppe Og på haugen er fjernet Vi ser at det er behov for dispensasjon for at man graver seg mer enn 1,5 m ned i terrenget ved inngangspartiet. Dette formidles da for første gang i brev til ansvarlig søker Vi orienterer Ole Gudbrand Johnsen og Jeanette Dahlstrøm om at klagesaken er utsatt i påvente av søknad om dispensasjon Vi mottar nabomerknad etter nabovarsling om dispensasjonssøknad Vi mottar søknad om dispensasjon fra ansvarlig søker Side 5 av 21

6 1.5 Planstatus i området og rettslig grunnlag Eiendommen gnr 116 / bnr 150 ligger innenfor reguleringsplan for Haneknemoen, og er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsbestemmelsenes 2.8 sier at terrengnivået ikke kan endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelige terrengnivå. I ca 3,5 m bredde, ved inngangspartiet, viser tegningene at terrenget senkes omtrent en etasjehøyde. Terrenget som er for mye utgravd, er vist med gult på fasade sør under. På nederste fasadetegning er det markert med gult 3,5m bredde hvor terrenget senkes. 1.6 Forholdet til plan- og bygningsloven 19 Etter Plan- og bygningsloven av krever dispensasjon grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles dersom det ikke er åpenbart at søknaden ikke berører naboers interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og forbudet i Plan- og bygningslovens 1-8. Etter plan- og bygningslovens 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler. Side 6 av 21

7 Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Etter Plan- og bygningslovens 19-4 tilligger myndigheten til å gi dispensasjon kommunen. 1.7 Søkers begrunnelse for dispensasjon Under gjengir vi søknaden om dispensasjon i sin helhet: I oversendelsesbrevet skriver ansvarlig søker følgende: «Vi ser ikke noen mening i å kommentere naboenes merknader noe mer, da alt er beskrevet fra oss tidligere.» Side 7 av 21

8 1.8 Nabomerknader Jeanette Dahlstrøm som bor i Solvegen 13, og Ole Gudbrand Johnsen som bor i Solvegen 17, har disse merknadene til nabovarselet. Side 8 av 21

9 Side 9 av 21

10 Fasadeskissene under, er vedlegg til naboenes merknader til nabovarslingen. Side 10 av 21

11 1.9 Våre kommentarer til nabomerknadene Vi har krevd at det søkes dispensasjon Naboene er undrende til at det søkes dispensasjon for et forhold de tidligere ikke har påpekt. Når vi får klage på en sak, gjennomgår vi saken på nytt, og når vi finner ut at saken har en mangel, må den rettes. Vi merker oss at naboene skriver at de ikke har hatt merknader til hvordan tiltaket er plassert, det er kun høyden de har merknader til. Vi har bedt om reviderte tegninger for å ivareta krav til bebygd areal og mønehøyde Naboene kommenterer at de reviderte tegningene er lagd for at ikke terrasser skal beregnes som bebygd areal, og for å ivareta regulert mønehøyde. Dette er riktig. Oppfylling på eiendommen er ikke mer enn hva som er normal oppfylling på Haneknemoen. Det stemmer at støttemurer mot nord ikke er fjernet, men vi har fått en tegning som viser at platået ved inngangsdøra ikke er mer enn 0,5 m over terrengtrappa. Naboene påpeker at de nye tegningene ikke er rettet når det gjelder fall og kotehøyde på utvendige arealer for Solvegen 17. Vi merker oss dette, men mener at dette ikke vedgår denne dispensasjonssaken. Problemstillingen tilhører klagesaken som behandles separat. Tegninger, med manglende revisjonsdato, må vi spesifisere slik at det er klart hvilken tegning som gjelder. Klagerne påpeker at de reviderte tegningene ikke har fått ny revisjonsdato. De mener dette kan gjøre det uklart hvilke tegninger som gjelder. Vi merker oss dette. Det er feil at tiltaket ikke trenger dispensasjon om «det hadde startet på kote 288,5» Med denne plasseringen vil behovet for dispensasjon for terrengendring nedover være større dess lenger ned bygget legges. En annen sak er at dersom ikke rammetillatelsen var påklaget, så ville ikke behovet for dispensasjon blitt oppdaget. Side 11 av 21

12 Vi viser til at om vi gir dispensasjon, så kan vi sette vilkår, for eksempel om at bygget skal senkes. Naboene mener at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon. De mener at det ikke er noen selvfølge at man skal få utsikt over naboenes tak. Vi påpeker at ved dispensasjoner kan det gis vilkår. Lenger bak i saksutredningen viser vi hvor mye lavere bygget måtte ha vært med annen plassering. Disse beregningene gir grunnlag for å vurdere om det bør settes vilkår om å senke bygget. Vi vurderer at det ikke er krav om dispensasjon for støttemur i nord Naboene mener at reguleringsbestemmelsene 2.9 setter krav til dispensasjon for støttemur/trappearrangement inntil 1m fra eiendomsgrense i nord. Følgende står i reguleringsbestemmelsen: «Garasje/uthus kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense innenfor rammene av byggeforskriftene. Dette gjelder ikke tomtegrenser mot veg. Mot veg skal garasjer med innkjøring vinkelrett på veg ikke plasseres nærmere eiendomsgrensen enn 6 meter, forøvrig gjelder plankartets byggegrenser.» Vi vurderer saken slik: Murene er lave terrengkonstruksjoner, under synshøyde, som ikke påvirker brannsikkerhet eller utsyn for naboeiendommen. På Haneknemoen er det bygd mange terrengmurer i tomtegrenser mot vei, uten at vi har krevd søknad om dispensasjon. Også i Solvegen 17 har de terrengmur som starter utenfor byggegrensen. Som dere ser på tegningen under, er muren med på å gi en grei terrengtilpasning. For garasjer tolker vi planbestemmelsene slik at garasjer kan plasseres inntil 1m fra nabogrense også der det er byggegrense. Det er andre regler for plassering av garasjer mot vei. Den aktuelle muren er mye mindre enn en garasje. På denne bakgrunnen, trenger murene i hvert fall ikke å plasseres lenger fra nabogrense mot nabo enn 1m. Terrengtrappa i nord er forklart som ei trapp nede i terrenget. Den er å regne som terrengbehandling. Noen trinn løftes noe for at det ikke skal bli mer enn 0,5 m til platået ved inngangen. Side 12 av 21

13 2 FAGLIG VURDERING: 2.1 Andre sammenlignbare saker I Sak 15/39, i Stjernevegen 19, har vi gitt dispensasjon for å senke terrenget opptil ca en etasjehøyde i ett hjørne for sokkeletasjen. Dispensasjonen ble gitt med begrunnelsen i at det var for: «å oppnå en god funksjonell og helhet i bebyggelsen på denne svært bratte og krevende tomten. Hensynet bak bestemmelsen vurderes ikke å bli vesentlig tilsidesatt i dette tilfellet, da bygningen er prosjektert til å ta opp mye av denne høydeforskjellen, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Eiendommen er så bratt at man ikke har funnet andre, bedre løsninger for bebyggelse på tomta.» Under ser dere opprinnelige terreng som stiplet linje på fasade sør og vest. I Sak 11/1929, Observatorievegen 27, har vi gitt tillatelse til fjellskjæring ca 3,5 m for å klare parkeringsløsning inne på eiendommen. På kartet på neste side ser dere hvordan parkeringsplassen skjærer seg inn i terrenget. En grei og nødvendig terrengtilpasning på ei vanskelig tomt. Side 13 av 21

14 Kartet under viser fjellskjæring i Obervatorievegen Hensynet bak bestemmelsen om terrengendring. Bestemmelsen er satt for at bebyggelsen mest mulig skal tilpasses eksisterende terreng. Det er ikke ønskelig med store skjæringer eller store fyllinger. I dette tilfellet er bygget godt tilpasset terrenget ved at bygget har inngang på nedre terrengnivå og uteoppholdsareal på øvre nivå. Terrengtopp mot Solvegen 17 er ikke fjernet. Partiet, ved inngangspartiet, som det søkes dispensasjon for, er 3,5 m bredt, og vil være lite synlig for omverdenen. Det ligger inntrukket, skjermet av garasje mot nord, og terreng mot syd. Vi vurderer at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vi kan gi dispensasjon dersom fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 2.3 Fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon Det er krav om underetasje i bygget. På denne tomta der det er en kolle, er det vanskelig å få gode underetasjeløsninger uten at det gis dispensasjon for å grave seg ned mer enn 1,5m i terrenget. Dersom vi ikke gir dispensasjon, må boligen plasseres enda nærmere Solvegen 13. Dette vil føre til kortere avstand mellom boligene og mindre muligheter for å manøvrere biler inne på eiendommen. Når bygget slik som nå er plassert inn i kollen, åpner det for at bygget kan ha høyere kotehøyde for mønet, enn om bygget måtte stå lengre mot øst. Naboene ønsker lavest mulig kotehøyde for overkant møne. Dersom vi godkjenner søknaden om dispensasjon for terrengendring ved inngangspartiet, har vi mulighet til å begrense mønets høyde over havet ved å sette vilkår om at bygget skal senkes. Det vil være lurt å beregne hvor mye bygget måtte være senket dersom det ikke skal gis dispensasjon. En slik utregning vil være en god bakgrunn for å kunne vurdere om det kan settes som vilkår at bygget senkes ned i terrenget. 2.4 Beregning av hvor lavt bygget måtte være om det ikke blir gitt dispensasjon Det er uendelig mange løsninger for utforming av bolig i Solvegen 15. Det kan godt være at arkitekten ville funnet løsninger med samme mønehøyde, uten at det er behov for dispensasjon. Som en forenklet beregning, for å vurdere om vi bør kreve bygget senket, gjør vi følgende: Vi tar utgangspunkt i at bygget som har fått rammetillatelse, skyves så langt mot øst som nødvendig for å Side 14 av 21

15 slippe å søke dispensasjon. Siden garasjen ikke vil fungere om den flyttes (den trenger manøvreringsareal), flyttes ikke denne. Det forutsettes at garasjens funksjoner skyves inn i terrenget i underetasjen, slik at planløsningen i bygget må tilpasses denne nye løsningen. Når garasjen skyves inn i bygget, blir det bebygde arealet ca 20 m 2 mindre. Nedenfor viser vi fasadeskisser som viser beregningsgrunnlag for gjennomsnittlig terrengnivå og mønehøyde. Ny bygningsplassering er vist med blått. Felt for beregninger for terrengnivå, er vist med gul og rosa farge. Feltene har fått bokstavbetegnelser som vi finner igjen i utregningstabell. Side 15 av 21

16 Tabell for beregning av mønehøyde fra gjennomsnittlig terrengnivå: Målefelt kote bredde Kote X bredde B 291,80 4, ,79 C 292,00 4, ,6 A 291,80 3,9 1138,02 D ( ,70)/ ,05 E 290,70 5, ,13* F 289,20 3, ,2 G 289,20 2,60 751,92 H 289,20 6,4 1850,88 I (290, ,00)/2 6,2 1805,75 J 292,00 3,6 1051,2 K 292,00 4, L 292,00 1,3 379,6 M (292, ,00)/2 2,5 731,25 N 293,00 5, O (293, ,00)/2 2,90 848,25 SUM 59, ,64 Kotehøyde gjennomsnittlig terreng = Sum (kote x bredde) delt på sum bredder : = 17374,64 / 59,65 = 291,28 Mønehøyde fra gjennomsnittlig terreng : kotehøyde møne kotehøyde gjennomsnittlig terreng: = 298,91* 291,28 = 7,63 m 7,63 m er 13 cm høyere enn maksimalt tillatte mønehøyde. *Mønehøyden er oppgitt på fasadetegningene Med nøyaktighetsgrad som angitt i reguleringsbestemmelsene, blir mønehøyde 0,1m høyere enn reguleringsbestemmelsene tillater. Vi mener det ikke vil være noen fordel for noen av partene om bygget plasseres nærmere Solvegen 13, og kun senkes 13 cm. Det er bedre om bygget plasseres som omsøkt, men heller senkes. Vi mener at fordelene med å gi dispensasjon for det lave terrengnivået ved inngangspartiet er klart større enn ulempene dersom vi setter som vilkår at bygget senkes 13 cm. 2.5 Beregning for virkning av oppfyllinger Naboene har klaget på at bygget i Solvegen 15 tøyer planbestemmelsene for å komme høyest mulig i terrenget. La oss se på et nytt tenkt tilfelle. Vi endrer beregningene i kapittel 2.4 for å se hva som skjer om noe av terrenget rundt den tenkte løsningen senkes ytterligere. På neste side har vi satt opp en ny tabell. Side 16 av 21

17 I tabellen under har vi endret fasadefeltene som er markert med gult. Nye tall viser høyder der haug i vest er fjernet (lavere tall i fasadefeltene M, N og O) og der hele østfasade er uten oppfylling (lavere høyde i fasadefelt E). A 291,80 3,9 1138,02 B 291,80 4, ,79 C 292,00 4, ,6 D ( ,70)/ ,05 E 289,2 5, ,28 F 289,20 3, ,2 G 289,20 2,60 751,92 H 289,20 6,4 1850,88 I (290, ,00)/2 6,2 1805,75 J 292,00 3,6 1051,2 K 292,00 4, L 292,00 1,3 379,6 M 292,00 2,5 730 N 292,00 5, O 292 2,90 846,8 SUM 59, ,09 Kotehøyde gjennomsnittlig terreng = Sum (kote x bredde) delt på sum bredder : 17358,09 / 59,65 = 291,00 Mønehøyde fra gjennomsnittlig terreng : kotehøyde møne kotehøyde gjennomsnittlig terreng: 298,91* 291,00 = 7,91 m Tabellen over viser at når alle følgende vilkår er ivaretatt, må mønehøyden senkes med 41 cm for å være innenfor kravet om maks 7,5 m mønehøyde, målt fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygget.: bygget flyttes fram slik at det ikke trengs dispensasjon for å senke bygget i terrenget garasjen skyves inn i bygget det fylles ikke opp i fasadens østfront haug mot Solvegen 17 fjernes *Mønehøyden er oppgitt på fasadetegningene Det at terrenget ligger noe oppover enkelte fasader, utgjør altså ikke de store virkningene for hvilken kotehøyde mønet kan ha: Med oppfyllinger i dette tenkte tilfellet, må mønehøyden etter våre beregninger senkes med 13 cm for å være innenfor planbestemmelsene. Uten disse oppfyllingene (som vi har kommet til at er lov etter planbestemmelsene) må mønehøyden senkes med 41 cm. 4. TOTALVURDERING: Naboene ønsker ikke at vi skal gi dispensasjon. De ønsker at bygget skal starte på samme høyde som terrenget i Solvegen 13, men vi har forstått det slik at det er mønets høyde over havet de ønsker å senke. Vi mener at det, uten dispensasjon, går an å bygge et bygg som er 13 cm lavere enn planlagte bygg. Vi har også gjort vurderinger som tilsier at det kan gå an å bygge med sokkel, uten oppfylling i forkant, og fjerne haugen mot Solvegen 17, og at kotehøyden for mønet da kan være 41cm lavere enn vist på reviderte tegninger. Naboene ønsker at bygget skal senkes slik at terrenget mot Solvegen 13 flukter med terrenget i Solvegen 13. Om det skal være noe fall fra bygget, bør bygget da ikke senkes med mer enn ca 50 cm. Naboene har antydet at bygget bør senkes nærmere 70 cm. Siden feltet som er gravd inn i terrenget kun er 3,5 m bredt, og i tillegg lite synlig for omgivelsene, vurderer vi at «hensynet bak bestemmelsen» ikke settes vesentlig til side om vi gir dispensasjon. Dersom vi gir dispensasjon med vilkår om at bygget skal senkes 13 cm, vil bygget senkes så mye at naboene ikke kan forvente noe lavere bygg på denne tomta. Vi mener følgelig at det ikke er ulemper med å gi dispensasjon. Vi mener at fordelene med å gi dispensasjon da vil være klart Side 17 av 21

18 større enn ulempene. Bygget kan oppføres i en fornuftig avstand til Solvegen 13, og vi kan ikke se ulemper når vi gir vilkår om et lavere beliggende bygg. Vi vurderer at dispensasjonsforholdet er av lokal karakter, så det er ikke innhentet uttalelse fra overordnede myndigheter. 5. ALTERNATIVE FORSLAG TIL VEDTAK Vi foreslår tre alternative løsningsforslag: 5.1 Vi gir dispensasjon, med krav om å senke bygget 13 cm Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 gir vi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 2.8 i reguleringsplan for Haneknemoen. På eiendommen gnr 116 / bnr 150 tillater vi at terrenget senkes mer enn 1,5 m fra eksisterende terrengnivå. Dispensasjonen gjelder et 3,5 m bredt felt ved hovedinngangen til boligen. Hensynet bak bestemmelsen om terrengendring blir ikke vesentlig tilsidesatt når feltet som er gravd inn i terrenget, bare er 3,5 m bredt, og når det er lite synlig for omgivelsene. Fordelene er klart større enn ulempene når vi gir vilkår om at bygget skal senkes. Det skal senkes slik at mønehøyde ikke blir høyere enn at et så høyt bygg kan bygges uten dispensasjon. Følgende vilkår skal ivaretas: Bygget skal senkes slik at mønehøyde ikke blir over kote 298,78 (13 cm lavere enn på omsøkt bygg) Dispensasjonsvedtak vedtas av kommunestyret. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.vi. En eventuell klage må fremmes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker. Lunner kommune ønsker å opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf forvaltningslovens 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf forvaltningslovens Vi gir dispensasjon, med krav om å senke bygget 41 cm Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 gir vi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 2.8 i reguleringsplan for Haneknemoen. På eiendommen gnr 116 / bnr 150 tillater vi at terrenget senkes mer enn 1,5 m fra eksisterende terrengnivå. Dispensasjonen gjelder et 3,5 m bredt felt ved hovedinngangen til boligen. Hensynet bak bestemmelsen om terrengendring blir ikke vesentlig tilsidesatt når feltet som er gravd inn i terrenget bare er 3,5 m bredt, og når det er lite synlig for omgivelsene. Fordelene er klart større enn ulempene når vi gir vilkår om at bygget skal senkes. Det skal senkes slik at mønehøyde ikke blir høyere enn at et så høyt bygg kan bygges uten dispensasjon. Følgende vilkår skal ivaretas: Bygget skal senkes slik at mønehøyde ikke blir over kote 298,50 (41 cm lavere enn på omsøkt bygg) Dispensasjonsvedtak vedtas av kommunestyret. Side 18 av 21

19 Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.vi. En eventuell klage må fremmes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker. Lunner kommune ønsker å opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf forvaltningslovens 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf forvaltningslovens Vi avslår dispensasjonssøknaden Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 avslår vi dispensasjonssøknaden for eiendommen gnr 116 / bnr 150. Vi gir ikke tillatelse til å senke terrenget mer enn 1,5 m fra eksisterende terrenghøyde. Vi mener at fordelene med å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene fordi naboenes interesser blir for mye berørt. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.vi. En eventuell klage må fremmes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker. Lunner kommune ønsker å opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf forvaltningslovens 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf forvaltningslovens KONKLUSJON Rådmannen anbefaler at alternativ 5.1 vedtas. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Saksframlegg for klage på rammesøknad Søknad om dispensasjon og nabomerknader er limt inn i saksutredningen. Øvrige dokument: 15/ /150 - Tilbakemelding på hustype. Avsender:Wendy Dahl 15/ /150 - Tilbakemelding på hustype. Avsender:Wendy Dahl 16/ /150 - Tilbakemelding om mønehøyde og Avsender:Wendy Dahl takvinkel. 15/ /150 - Ønske om tilbakemelding på hustype. Avsender:Wendy Dahl 16/ /150 - Snitt til forhåndskonferanse. 16/ /150 - I forhold til klage. Avsender:Ole Gudbrand Johnsen 16/ /150 - Endringene må nabovarsles på vanlig måte. 16/ /150 - Kvittering for utsendt nabovarsel. 16/ /150 Oversendelse av reviderte tegninger. 16/ /150 - Klage på tiltak utsendt i nabovarsel. Avsender:Ole Gudbrand Ulvin Johnsen 16/ /150 - Klage på tiltak i nabovarsel - Spørsmål Avsender:Jeanette Dahlstrøm om muligheter for bygging. 16/ /150 Vedrørende nabovarsel. Avsender:Fredrik Slettestøl 16/ /150 - Klage på byggesøknad. Avsender:Jeanette Dahlstrøm 16/ /150 - Etterspørring etter tilleggsdokumentasjon til søknad om bolig med bileilighet og garasje. 16/ /150 - Søknad om tillatelse til tiltak - Bygging av bolig med garasje. 16/ /150 - Tegninger til forhåndskonferanse. 16/ /150 - Referat fra forhåndskonferanse. 17/ /150 Klage på dispensasjonssøknad datert Avsender:Jeanette Dahlstrøm Side 19 av 21

20 Bolig med bileilighet og garasje. 17/ /150 Tilsvar på naboklager mail 3 av5. Avsender: 16/ /150 Klage på nabovarsel. Avsender:Ole Gudbrand Ulvin Johnsen 17/22 116/150 - kopi av Svar Vedr kul mellom tomt til Avsender:Robert Åkerlund Ole Gudbrand og Robert, Wendy.. 16/ /150 Klage på nabovarsel. Avsender:Ole Gudbrand Johnsen 17/ /150 - Om klagebehandling. 17/ /150 - Om klagebehandling for Solvegen / /150 Tilsvar på naboklager mail 1 av 5. 17/ /150 Tilsvar på naboklager mail 4 av 5. 16/ /150 - Orientering om mottatt klage på rammetillatelse for bolig i Solvegen / /150 Klage på rammetillatelse Solvegen 15. Avsender:Ole Gudbrand Ulvin Johnsen 16/ /150 - Klage er mottatt. Avsender:Ole Gudbrand Ulvin Johansen og Jeanette Dahlstrøm 17/66 116/150 - Ønske om tegninger av nabobygg. Avsender: 16/ /150 - Riktig mønehøyde. Avsender: 17/ /150 - Om klagebehandling for Solvegen / /150 - Flere forhold må avklares for Solvegen / /150 - Rammetillatelse for bolig med bileilighet og garasje. 16/ /150 - Oversendelse av naboklage, til orientering. 17/ /150 - Tilsvar på naboklager mail 2 av 5. Avsender: 17/ /150 Tilsvar på naboklager mail 5 av 5. 17/ /150 - Vi prøver likevel å få med saken i første møte. 17/ /150 Om høydeberegninger. Avsender: 17/ /150 - Klagesaken må likevel vente på søknad om dispensasjon. 16/ /150 Kommentarer på naboklager. 17/ /150 - Oversending av nabomerknad etter nabovarsling av dispensasjonssøknad. 17/ /150 - solstudier. Avsender: 17/ /150 - Send søknad om dispensasjon raskest mulig. 17/67 116/150 - Oversendelse av tegninger av nabobygg. Avsender: 17/ /150 - Flere forhold må avklares for Solvegen / /150 - Solstudier etter skisser 11 september / /150 - Klage på nabovarsel vedrørende Avsender:Jeanette Dalstrøm Solvegen / /150 - Hva slags oppbygning har terrassene?. Avsender: 17/ /150 - Orientering om at klagesak er utsatt i påvente av søknad om dispensasjon. Avsender:Ole Gudbrand Ulvin Johansen og Jeanette Dahlstrøm 16/ /150 - Klage på rammetillatelse. Avsender:Ole Gudbrand Johnsen 17/ /150 - Om disp søknad og frister for å komme med på møter. Avsender:AKU Side 20 av 21

21 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ole Gudbrand Ulvin Johnsen, Solvegen HARESTUA, Jeanette Dahlstrøm, Solvegen 13 A 2743 HARESTUA, AKU Arkitektkontoret, Bygdøy Allè OSLO, Wendy Dahl, Furumoterrasse HARESTUA, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 21 av 21

Denne saken er ikke et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er ikke et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er ikke et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2333-44 Arkivnr.: GNR 116/150 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

116/110 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PLASSERING AV GARASJE UTENFOR REGULERT BYGGEGRENSE

116/110 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PLASSERING AV GARASJE UTENFOR REGULERT BYGGEGRENSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1563-4 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Klageadgang: plan- og bygningsloven 1-9 jf. forvaltningsloven 28 og 29

Klageadgang: plan- og bygningsloven 1-9 jf. forvaltningsloven 28 og 29 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2333-43 Arkivnr.: GNR 116/150 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/902-1 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Arkivsaksnr.: 13/608-7 Arkivnr.: GNR 116/151 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Hjemmel: Plan og bygningslovens kap.

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl.

Møteinnkalling. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. Til medlemmer av Kommunestyret Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 09.03.2017 kl. 08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningsloven kapittel VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningsloven kapittel VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 16/2189-7 Arkivnr.: GNR 67/746 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/2049-8 Arkivnr.: GNR 116/82 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

64/174 - Søknad om dispensasjon for møneretning på enebolig med garasje

64/174 - Søknad om dispensasjon for møneretning på enebolig med garasje Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/38-12 Arkivnr.: GNR 64/174 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/873-8 Arkivnr.: GNR 109/112 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

64/174 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MØNERETNING PÅ ENEBOLIG MED GARASJE

64/174 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MØNERETNING PÅ ENEBOLIG MED GARASJE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/38-12 Ark.: GNR 64/174 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 115/14 Formannskapet 30.10.2014 Saksbehandler: Trine Myrmo, byggesaksbehandler 64/174 - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/930-2 Arkivnr.: GNR 59/24 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/744-12 Arkivnr.: GNR 22/54 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

64/100 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT VED BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG

64/100 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT VED BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/1007-10 Arkivnr.: GNR 64/100 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

51/62 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å KUNNE BRUKSENDRE TIL BOLIG SELV OM DET ER TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI

51/62 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å KUNNE BRUKSENDRE TIL BOLIG SELV OM DET ER TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/2103-8 Arkivnr.: GNR 51/62 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2174-4 Arkivnr.: GNR 32/14 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266 Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266 Vedlegg: Dispensasjonssøknad, datert 17.11.2017 Fasadetegninger

Detaljer

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/190 Arkivsaksnr.: 17/2088 DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/190 Arkivsaksnr.: 17/2088 DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/190 Arkivsaksnr.: 17/2088 DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A Vedlegg: Dispensasjonssøknad, datert 17.11.2017 Fasadetegninger

Detaljer

67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HUS MED PULTTAK.

67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HUS MED PULTTAK. Arkivsaksnr.: 11/56-27 Arkivnr.: GNR 67/723 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV 10.3.2011 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

Klageadgang: i henhold til plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI.

Klageadgang: i henhold til plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI. Arkivsaksnr.: 15/693 Lnr.: 20000/15 Ark.: GNR 173/398 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 173/398 - SØKNAD OM PÅBYGG AV LOFT I STRID MED PLAN Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens kap.

Detaljer

104/66 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TAKFORM OG UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap.

104/66 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TAKFORM OG UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/2080-10 Arkivnr.: GNR 104/66 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

84/65 NYBYGG ENEBOLIG, PASSIVHUS DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2005-2016

84/65 NYBYGG ENEBOLIG, PASSIVHUS DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2005-2016 Arkivsaksnr.: 11/1014-5 Arkivnr.: GNR 84/65 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/65 NYBYGG ENEBOLIG, PASSIVHUS DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2005-2016 Hjemmel: Plan- og

Detaljer

67/723 REGULERINGSPLAN FOR SVEAFELTET - DISPENSAJONSSØKNAD- AVVIK I TAKUTFORMING OG PLASSERING AV ADKOMSTER

67/723 REGULERINGSPLAN FOR SVEAFELTET - DISPENSAJONSSØKNAD- AVVIK I TAKUTFORMING OG PLASSERING AV ADKOMSTER Arkivsaksnr.: 11/56-20 Arkivnr.: GNR 67/723 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 67/723 REGULERINGSPLAN FOR SVEAFELTET - DISPENSAJONSSØKNAD- AVVIK I TAKUTFORMING OG PLASSERING AV ADKOMSTER

Detaljer

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/103-10 Arkivnr.: GNR 9/21 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 160/115 - Bruvegen 12, 7517 Hell - Dispensasjon fra regulert etasjetall og takvinkel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 160/115 - Bruvegen 12, 7517 Hell - Dispensasjon fra regulert etasjetall og takvinkel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 160/115 Arkivsaksnr: 2015/7321-5 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 160/115 - Bruvegen 12, 7517 Hell - Dispensasjon fra regulert

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Arkivsaksnr.: 15/538-1 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad TESTESAK 3 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Klageadgang: Hvis søknaden innvilges

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE FOR BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING

98/9 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE FOR BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-16 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Møteprotokoll for formannskapet

Møteprotokoll for formannskapet Møteprotokoll for formannskapet Møtedato: 23.02.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder: Ordfører Harald Tyrdal Behandlede saker f.o.m. - t.o.m.: 15/17 22/17 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

115/25 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TAKVINKEL

115/25 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TAKVINKEL LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/1273-7 Ark.: GNR 115/25 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 132/11 Kommunestyret 15.12.2011 41/11 Formannskapet 08.12.2011 Saksbehandler: Trine Myrmo, Byggesaksbehandler

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 97/220 Arkivsaksnr: 2017/4401-12 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 97/220 - Sollia 12B, 7507 Stjørdal - dispensasjon fra regulert

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 11/1272-11 Arkivnr.: GNR 79/1 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Arkivsaksnr.: 14/881-1 Arkivnr.: Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Rådmannens innstilling: Side

Detaljer

Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 15, jfr. Forvaltningslovens kap.vi.

Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 15, jfr. Forvaltningslovens kap.vi. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/1549-7 Arkivnr.: GNR 23/72 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

116/54 /1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VIUBRÅTAMOEN

116/54 /1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VIUBRÅTAMOEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2019-10 Arkivnr.: GNR 116/54/1 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

116/60 DISPENSASJON FRA KRAV TIL TETTHET, VARMEISOLASJON, VENTILASJON OG LYD FOR HYBELLEILIGHET I EKSISTERENDE BOLIG

116/60 DISPENSASJON FRA KRAV TIL TETTHET, VARMEISOLASJON, VENTILASJON OG LYD FOR HYBELLEILIGHET I EKSISTERENDE BOLIG Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/1346-4 Arkivnr.: GNR 116/60 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 21.11.18 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEHØYDE Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

22/88 - DISPENSASJONSBEHANDLING FOR SØKNAD OM BÅTHUS VED BELTERN - RETTING. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.

22/88 - DISPENSASJONSBEHANDLING FOR SØKNAD OM BÅTHUS VED BELTERN - RETTING. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 16/2104-2 Arkivnr.: GNR 22/88 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende stue på sin eiendom Gnr. 72 Bnr.133

Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende stue på sin eiendom Gnr. 72 Bnr.133 Arkivsaknr: 2017/1215 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.02.2018 Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 015/050 Arkivsaksnr.: 18/618

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 015/050 Arkivsaksnr.: 18/618 Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 015/050 Arkivsaksnr.: 18/618 DISPENSASJON FRA REGULERINGPLAN 201308 GBNR 15/50 - MOSÆTERVEGEN 85. FRITIDSBOLIG Vedlegg: Søknad om tillatelse til tiltak, 9.3.2018

Detaljer

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap.

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-35 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI.

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 10/2249-30 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/29-32 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV 30.5.2011 OM OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel: Plan og bygningslovens

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 15/088 Dato: 17.02.2017 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088 Vedlegg: 1 B

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 193/138 Arkivsaksnr. 17/2669. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 193/138 Arkivsaksnr. 17/2669. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 193/138 Arkivsaksnr. 17/2669 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 07.03.2018 SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN KIRKENG UTBYGGINGSOMRÅDE Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 80/29 Arkivsaksnr: 2014/8345-9 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 80/29 - Viksjøvegen 47, 7512 Stjørdal - dispensasjon fra reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HYLLVEIEN 18B SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE FOR TILBYGG NYTT INNGANGSPARTI SAMT SOVEROMSFLØY SOM UTVIDELSE AV SOKKELETASJE Arkivsaksnr.: 05/3013 Saksbehandler: Ola Halle Tiltakshaver: Tore

Detaljer

115/23 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG PLASSERING AV HYBELCONTAINERE DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL OG DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI.

115/23 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG PLASSERING AV HYBELCONTAINERE DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL OG DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-19 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 16/1911-13 Arkivnr.: GNR 38/103 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad

Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad Arkivsak. Nr.: 2013/1614-15 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/31 REGULERINGSENDRING GNR 19/68 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 19/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/17 Formannskapet 18.01.2017 Side 2 av 6 SAKSFRAMLEGG

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

67/698 VURDERING AV ARKITEKTTEGNET BOLIG, BYGGESTED, SKOLEBERGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR SKOLEBERGET

67/698 VURDERING AV ARKITEKTTEGNET BOLIG, BYGGESTED, SKOLEBERGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR SKOLEBERGET Arkivsaksnr.: 09/2352-5 Arkivnr.: GNR 67/698 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 67/698 VURDERING AV ARKITEKTTEGNET BOLIG, BYGGESTED, SKOLEBERGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/41 Arkivsaksnr: 2014/1859-17 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - dispensasjon fra reguleringsplan

Detaljer

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves Vår dato: 03.02.2016 Vår referanse: 2015/6806 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 2015/1639-35152/2015 Saksbehandler: Silje Hordnes Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266651 Øvre

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1055-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Brokhaug Arkiv: GNR 55/34 Arkivsaksnr.: 17/2069

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Brokhaug Arkiv: GNR 55/34 Arkivsaksnr.: 17/2069 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Brokhaug Arkiv: GNR 55/34 Arkivsaksnr.: 17/2069 KLAGE PÅ OMGJØRINGSVEDTAK FOR ENEBOLIG MED GARASJE GNR 55 BNR 34 - KVARTSVEIEN 14, ÅMOT Rådmannens innstilling Vedtak 1:

Detaljer

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 017/232 Arkivsaksnr.: 18/750

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 017/232 Arkivsaksnr.: 18/750 Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 017/232 Arkivsaksnr.: 18/750 DISPENSASJON FRA REGPLAN PLANID - 201307 - GBNR 17/232 - MOSÆTERVEGEN 512 A OG B Vedlegg: Søknad om tiltak, 10.4.2018 Søknad

Detaljer

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/1806-2 Arkivnr.: GNR 54/17 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg Arkivsaksnr.: 07/482-66 Arkivnr.: GNR 109/129 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/129 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 38/10 AV 7.5.2010 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett kan benyttes ved tilbygg, garasjer og andre mindre frittliggende bygninger. Se Plan og bygningslovens (PBL) 20 4 og Byggesaksforskriften

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1473-18 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 155/139 Lnr.: 12747/17 Arkivsaksnr.: 17/735-31

Saksframlegg. Ark.: GNR 155/139 Lnr.: 12747/17 Arkivsaksnr.: 17/735-31 Saksframlegg Ark.: GNR 155/139 Lnr.: 12747/17 Arkivsaksnr.: 17/735-31 Saksbehandler: Signe-Marit Brattås G/BNR 155/139 - KLAGE VEDR AVVISNING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, ENGELYKKJA

Detaljer

Brynjulfs Vei 7 Vår ref: 7212/ Stadsbygd Saksnr: 2015/3801 Dato:

Brynjulfs Vei 7 Vår ref: 7212/ Stadsbygd Saksnr: 2015/3801 Dato: Ronny Monsen Deres ref: Brynjulfs Vei 7 Vår ref: 7212/2017 7105 Stadsbygd Saksnr: 2015/3801 Dato: 15.06.2017 Byggesak - Brynjulfsvei 7 - gbnr 20/167 - garasje / mur / terrasse - endring av tillatelse -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/134 Arkivsaksnr: 2017/5726-3 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/134 - Skoleg 9, 7504 Stjørdal - Søknad om dispensasjon

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR MIN 667/11 Håvard Jensås Engstrømbakken 7 A N-7054 RANHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Engstrømbakken

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

23/72 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET SAK 2/10 GJERDE OMKRING FRITIDSEIENDOM

23/72 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET SAK 2/10 GJERDE OMKRING FRITIDSEIENDOM Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/1549-11 Arkivnr.: GNR 23/72 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Byggesak - Åsveien 18 - gbnr. 122/228 - garasje - Dispensasjon fra utnyttelsesgraden

Byggesak - Åsveien 18 - gbnr. 122/228 - garasje - Dispensasjon fra utnyttelsesgraden Jens Gisle Haukdal Deres ref: Åsveien 18 Vår ref: 11331/2017 7100 Rissa Saksnr: 2017/1450 Dato: 26.10.2017 Byggesak - Åsveien 18 - gbnr. 122/228 - garasje - Dispensasjon fra utnyttelsesgraden Rissa kommune

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/3773-3 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 20/11 Spillumsåsen tomt nr. 31-35 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL Hurdalgarasjen v. AnitaTenold anita.tenold@hurdalsgarasjeen.no Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/635-10 GNR 116/78 26.03.2015 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 10.03.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 8/11 67/723 Reguleringsplan for Sveafeltet - dispensajonssøknad- avvik

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

SOLOBSERVATORIET, SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING AV FREDEDE BYGG

SOLOBSERVATORIET, SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING AV FREDEDE BYGG MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/2266-3 Ark.: 027 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 128/15 Formannskapet 09.12.2015 Saksbehandler: Grønvold, Anne, Rådgiver Politikk og samfunn SOLOBSERVATORIET,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/2560-4 Dato: 21.08.2017 UTVIDELSE AV VERANDA GNR/BNR 41/417 - EKROMSKOGEN 5D - SYNNE ARNESEN OG OLA KLASHAUGEN Vedlegg: 1.

Detaljer

Tønsberg kommune. Dekksguttveien 10B / ny bolig - klage på vedtak

Tønsberg kommune. Dekksguttveien 10B / ny bolig - klage på vedtak Tønsberg kommune JournalpostID 19/35713 Saksbehandler: Åge Hammervik, telefon: 415 14 564 Kommuneutvikling Dekksguttveien 10B - 0139/0594 - ny bolig - klage på vedtak Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg

Detaljer

Saksbehandler: Mette Cranner / Petter Hval Arkiv: GBNR 114/513 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Mette Cranner / Petter Hval Arkiv: GBNR 114/513 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Cranner / Petter Hval Arkiv: GBNR 114/513 Arkivsaksnr.: 14/405-26 Dato: 23.10.2014 SAKSFREMLEGG - 114/513, 114/514, 114/175 - CAPJONSGATE 2, RIVING AV EKSISTERENDE BOLIGER

Detaljer

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 17/358 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Britt Anne D. og Tormod Svendsen Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

VEDTAK SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR OPPLAND PARK - GNR. 62/23 - STORGATA 2A - BACKE PROSJEKT AS

VEDTAK SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR OPPLAND PARK - GNR. 62/23 - STORGATA 2A - BACKE PROSJEKT AS Iht. adresseliste Dato:16.05.2017 Vår ref.: SVESYVER 17/1580-6 Arkivkode: FEIGB 62/23 Løpenum: 17/11003 Deres ref: VEDTAK SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR OPPLAND PARK - GNR. 62/23 - STORGATA

Detaljer