Utfordringsbildet 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringsbildet 2020"

Transkript

1 Strategi 2020: Samhandlingsreformen. Utfordringsbildet 2020 Stiklestad Paul Hellandsvik

2 Styrets vedtak

3 Styrets utgangspunkt: Scenario 2 Forventet demografisk utvikling legges til grunn Økt etterspørsel etter helsetjenester legges inn med 1,5 % per år (basert på empiri) Forbedringsarbeidet omfatter samhandlingsreformens virkemidler strukturelle tiltak (endret institusjonsstruktur, inkl DMS) bedre oppgavefordeling Øyeblikkelig hjelp, elektive tilbud Innleggelser, dagbehandling, poliklinikk, primærhelsetjeneste Økonomisk ramme holdes konstant (men indeksjusteres)

4 Føringer i hht styrevedtak Strategi 2020 skal underbygge Helse Midt-Norges visjon: På lag med deg for din helse Helse Midt-Norges verdier: Trygghet, respekt og kvalitet. For å nå det overordnede målet må Strategi 2020: Være en styrende og stimulerende strategi til Ha autoritet i hele strategiperioden Være i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner

5 Forslag til hovedmål i Strategi 2020 HMN skal levere gode og effektive spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen og sikre at pasienten får et helhetlig helsetilbud i tett samhandling med våre samarbeidspartnere.

6 10 Utfordringer i planperioden 1. Økt fokus på kvalitet (Hvem er best?) 2. Den teknologiske utviklingen 3. Konsekvenser av samhandlingsreformen 4. Den demografiske utviklingen 5. Endringer i sykdomspanoramaet 6. Internasjonalisering 7. Endrede kommunikasjonsforhold 8. De nye ansatte 9. Tilgjengelig økonomi 10. Bedre kapasitetsutnyttelse

7 Hovedutfordringer mot Befolkningens sammensetning og behov endres 2. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet 3. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor 4. En ledelse som klarer å utvikle gode omstillingskulturer 5. Spesialisthelsetjenesten får trangere budsjetter, økonomisk vekst bremses

8 Faser i arbeidet med strategi Til styremøtet i november: Vedtakssak om organisering av arbeidet. Et av de 5 temaområdene legges fram som orienteringssak/drøftingssak 2. Til styremøtet i des. og januar: De andre temaområdene legges fram som orienteringssak/drøftingssak 3. Til styremøtet i februar: Vedtakssak om forslag til strategi Sendes deretter på høring. 4. Til styremøtet i mai-10 Vedtakssak etter høring.

9 Utfordring 1: Befolkningens sammensetning og behov endres Fra 2008 til 2020: - Antall personer fra år øke med 50 % - Antall personer over 80 år øker med bare 1.8 % Fra 2008 til 2030: - Antall personer fra år øker med 72 % Antall personer over 80 år øker med 48 % I tillegg har vi det siste tiåret hatt en etterspørselsvekst på 1.5% årlig som skyldes nye medisinske muligheter/økte forventninger.

10 DRG-poeng samlet fremskrevet DRG-poeng samlet fremskrevet til 2020 og DRGpoeng samlet 2008 DRGpoeng samlet 2020 DRGpoeng samlet Aldersgrupper

11 Økning i liggedøgn og senger dersom ingen endring i praksis Økning i liggedøgn 2008 til 2020 Gruppe Liggedøgn i tillegg Sum Sengebehov ved 90 % utnyttelse av seng Antall senger i tillegg 219 Dersom alt er likt 2008-situasjonen krever befolkningsutviklingen i 2020 om lag 200 senger mer enn i dag.

12 Økning i liggedøgn og senger dersom ingen endring i praksis Økning i liggedøgn 2008 til 2030 Gruppe Liggedøgn i tillegg Sum Sengebehov ved 90 % utnyttelse av seng Antall senger i tillegg 488 Dersom alt er likt 2008-situasjonen krever befolkningsutviklingen i 2030 i underkant av 500 senger mer enn i dag.

13 Utfordring 2: Økte krav til dokumentert kvalitet Det er i økende omfang dokumentasjon for at det på noen områder er en positiv sammenheng mellom volum og kvalitet både på spesialist og avdelingsnivå samt for nytten av nært multidisiplinært samarbeide mellom flere spesialiteter. Det må forventes at den fremtidige utvikling vil forsterke denne tendensen. Samtidig vil det etterspørres dokumentert kvalitet og effektivitet og i økende grad vil sykehusene bli utsatt for internasjonal konkurranse bl.a i EØS/ EU sammenheng. Dette vil kreve en samling av en del medisinske funksjoner på færre enheter.

14 Økte krav til samhandlingskvalitet Regionnivå Lokalsykehus Avdeling Pol.klin Dagbeh. Primærhelsetjeneste Institusjon Åpen omsorg Egenomsorg

15 Utfordring 3: Ansatte i helsesektoren blir en knapphetsfaktor Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen på ny arbeidskraft?

16 Den norske utfordringen HELSEMOD (SSB): 2004: ca årsverk i helse og omsorgssektoren 2025: estimert etterspørsel i denne sektoren ca årsverk, 2025: vi vil trenge nye årsverk hvis vi ikke endrer oss Total tilgang på nye årsverk på landsbasis frem mot 2025 er årsverk. Dette betyr at 44 % av den nye arbeidsstokken går til helse og omsorgssektoren. Dette er selvfølgelig verken mulig eller ønskelig!

17 De nye ansatte SSBs fremskrivinger: (antatt konstante arbeidstidsordninger) Forholdsvis god tilgang på leger og i økende grad er de kvinner(61.8% i 2008) Kritisk tilgang på fysioterapeuter og sykepleiere Spesielt kritisk for bioingeniører og helsearbeidere Kvinnene velger i stor grad andre spesialiteter enn menn Hvordan vil den stadig sterkere spesialiseringen og den økte kvinneandelen slå ut for tilgjengelig arbeidstid for leger? Hvordan vil samhandlingsreformen slå ut?

18 4. God ledelse må skape kulturer for gode omstillings- og samarbeidsevner Selv de beste systemer for overordnet styring kan ikke erstatte behovet for god ledelse. Kvalitet og effektivitet i helsetjenesten skapes i økende grad ved flerfaglig samarbeid og samhandling mellom tjenestenivå og i nært samarbeid med pasient og pårørende.

19 Utfordring 5: Trangere budsjetter redusert vekst Samhandlingsreformen legger opp til at veksten i helsebudsjettene vil komme til tilbud utenfor sykehusene. Det foreslås innføring av økonomiske incentiver på oppgavedelingen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. HMN vil få betydelige utfordringer som følge av vedtatte investeringer i planperioden.

20 Krav til overskudd når inkludert planlagt nedbetaling av driftskreditt Krav til overskudd for å dekke investeringer og nedbetale driftskreditt SUM Investeringer i LTB + nedbetaling driftskreditt Beregnet tilgjengelig finansiering i LTB

21 Kan vi klare disse utfordringene? Mulighetene: 1. Den teknologiske utviklingen 2. Bedre kommunikasjoner 3. Samhandlingsreformen 4. Rom for produktivitetsvekst?

22 1. Den teknologiske utviklingen Det er allerede spent kraftige digitale nett mellom primærhelsetjeneste, sykehus, andre helseinstitusjoner og forskningsinstitusjoner. En økende andel av befolkningen er parat til å kommunisere med helsetjenesten via digitale kanaler. Disse venter på å bli utnyttet i langt større grad enn i dag. En stadig større andel av pasientopplysningene er digitale og kan transporteres over nett. Landets fremste IKT miljøer ligger i vår region.

23 2. Endrede kommunikasjonsforhold Eiksundsambandet Kortere reisetid Molde -Kristiansund Ny vei Orkdal Trondheim Betydelig bedret veistandard Trondheim Levanger Økt bruk av fly og helikopter Utstrakt bruk av IKT I hvilken grad bør dette få betydning spesielt for organisering av ø.hj tilbudet?.

24 Folketall ( ) Lokal sykehusenes opptaksområde

25 3. Samhandlingsreformen Styrket legetjeneste, og mer kommunal styring av fastlegene. Økt bruk av lovverket. Økt interkommunalt samarbeid ( Helsekommuner ) Bruk av økonomiske incentiver som fremmer bedre oppgavefordeling

26 4. Er det rom for produktivitetsvekst? HMN har: Lavere produktivitet enn de vi bør sammenligne oss med Et høyt forbruk i somatisk spesialisthelsetjeneste Økende ventetider Høyere vekst i driftskostnader fra 2007 til 2008 enn i noen andre RHF (høyest somatikk, lavest psykisk helse og middels for rusbehandling) Ikke prioritert psykisk helsevern høyere enn somatisk sektor, snarere tvert i mot

27 Produktivitet i somatisk sektor Benchmark for HSM, HNR og HNT: Kr Indeks 0,86 (gjennomsnitt av 7 HF med indeks lavere enn 0,9 Benchmark for St.Olavs Hospital: Kr Indeks 0,99 (Helse Bergen) Helseforetak Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF St. Olavs Hospital Kostnadsindekser og kroner per DRG-poeng korrigert for kostnadsulemper fra Magnussenutvalget 1000 kroner , , , ,08 Merkostnader i forhold til beste praksis korrigert for indeks for kostnadsulemper fra Magnussenutvalget 1000 kroner Sum HMN HMN hadde hatt i underkant av 450 millioner lavere driftskostnader i 2008 dersom kostnader per DRGpoeng hadde vært på benchmark-nivåene

28 Produktivitet psykisk helsevern Det finnes indikasjoner på at vi har en dårlig produktivitetsutvikling for VOP poliklinikk, men holder oss stabilt høyt i antall utskrivninger per årsverk i døgnbehandlingen. Målt i tiltak per fagårsverk i BUP ligger vi lavest Bør vi utvikle mer robuste produktivitetsmål for psykisk helsevern?

29 Psykisk helsevern HMN har en middels vekst i i antall opphold for voksne HMN har som den enste regionen en nedgang i antall polikliniske konsultasjoner for voksne Målt i antall tiltak for barn og unge har vi nest laveste vekst av RHF-ene

30 Driftskostnader HMN hadde den største prosentvise veksten i driftskostnader per innbygger fra 2007 til Prosent endring Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord -3.3 Somatikk kostnadsvekst PHV-V kostnadsvekst Rusbehandling kostnadsvekst Psykisk helsevern kostnadsvekst PHBU kostnadsvekst Kilde: SAMDATA Nøkkeltall 2008

31 Driftskostnader per innbygger prosent av landsgjennomsnittet Somatikk Psykisk helsevern Rus Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Kilde: SAMDATA Nøkkeltall 2008

32 Veien videre Gjennomgangen viser at vi har forbedringspunkter i HMN Fokus på produktivitetsforbedringer må fortsette Overgang fra døgn- til dagbehandling Redusere liggetid Fokus på personellproduktivitet vaktberedskap Fokus på prioritering av de rette pasientene Mellom sektorer Mellom spesialitetene i forhold til ventetider Forbedre datagrunnlag og mål for aktivitets- og produktivitetsmåling innen psykisk helsevern og rusbehandling

33 Oppsummering Når aktiviteten fremskrives fra 2008 til 2020 og 2030 med ren befolkningsutvikling kan følgende forventes: Dersom ingenting gjøres med liggetid kreves et tillegg på om lag 200 senger i 2020 og i underkant av 500 senger i 2030 Samlet kreves kun en reduksjon i liggetid på 13% til 2020 og 25% til 2030 for å ikke øke sengetallet. Dette er betydelig lavere enn liggetidsreduksjonen siste 10 og 19 år. Den polikliniske aktiviteten (inkludert avtalespesialister) øker med i overkant av 10% til 2020 og i overkant av 20% til Dette er betydelig lavere prosentvis vekst enn hva som har vært tilfelle de siste 6 årene (25%)

34 Liggetidsutvikling og hvordan dette vil påvirke behovet for sykehussenger. Data er tatt fra SHDIRs nettsider.

35 Gjennomsnittlig liggetid for alle sykdommer døgnpasienter i de ulike regionene Midt Vest Nord Sør/Øst tert.2009 Forskjell mellom Helse Midt og Helse Sør/Øst er 0,4 døgn pr. opphold. Med ca opphold blir det liggedøgn eller vel 160 senger med 90% utnyttelsesgrad.

36 Gjennomsnittlig liggetid for alle sykdommer døgnpasienter, noen universitetssykehus tert.2009 Universitetssykehusene har hatt en utvikling fra relativt stor spredning i liggetid til lik liggetid. Liggetiden for disse er noe høyere enn gjennomsnittstallene for regionene. St.Olav Helse Bergen UNN Oslo US

37 Liggetid for sykdom i sirkulasjonsorganene, døgnopphold Midt Vest Nord Sør/Øst tert.2009 Sykdom i sirkulasjonsorganene er et område hvor vi har stor forbedringsgrad i forhold til Sør/Øst.

38 Har vi en utfordring med for lite sykehussenger? Gjennomsnittlig liggetid i Norge er redusert med ca. 26% for hvert tiår de siste 30 år. I det siste tiåret ble liggetiden redusert med 22% i Helse Midt-Norge Dersom HMN hadde ligget på nivå med Helse Sørøst i dag, hadde vi hatt behov for 160 færre senger. Dersom liggetiden kommer ned på samme nivå som Helse Sørøst og vi får samme relative reduksjon i det neste tiåret som vi har hatt i det siste, frigjøres ca 600 senger innen Det er mer enn nok til å dekke det estimert behovet for senger i 2030!

39 Endringer i behandlingsopplegg og omsorgsnivå Samhandlingsreformen legger opp til at oppgaver og pasienter skal overføres fra sykehus til DMS og intermediære institusjoner. Den gjennomsnittlige liggetid for døgnpasienter er blitt redusert med 2,9% per år de siste 10 årene. Det antas at denne utviklingen vil vedvare og gi en reduksjon på 30% i perioden Også overgangen fra døgnopphold til dagbehandling og poliklinikk ventes å fortsette

40 Fire hovedgrupper pasienter Utviklingen frem mot 2020 drøftes med utgangspunkt i fire hovedgrupper pasienter: Øyeblikkelig hjelp Elektive opphold Kirurgisk DRG 1 2 Medisinsk DRG/Annet 3 4

41 For alle fire gruppene vil det bli endringer i måten de blir behandlet på Bedre diagnostikk og enklere behandlingsmetoder vil flytte behandlingssted fra innleggelser i sykehus til dagbehandling, poliklinikk og i økende grad til behandling i DMSer og andre intermediære enheter Vi har sett på hvordan dette vil påvirke sengebehovet frem mot 2020.

42 Fremskrivning gruppe 1(Kir. Ø.hj) Av pasienter tilsvarende de som i 2008 hadde høyst en liggedag, vil bare halvparten bli innlagt i sykehus i De øvrige vil få poliklinisk behandling, og mange av disse kan få behandling i DMS eller tilsvarende institusjon. I 2020 vil de pasienter i gruppe 1 som trenger innleggelse ha 30 prosent kortere liggetid enn tilsvarende pasienter hadde i 2008.

43 Fremskrivning gruppe 2 (Kir. Elektive) Av pasienter tilsvarende de som i 2008 hadde høyst én liggedag, vil samtlige i aldersgruppen 16-79, og halvparten av de øvrige, bli behandlet dagkirurgisk i I 2020 vil de pasienter i gruppe 2 som trenger innleggelse ha 30 prosent kortere liggetid enn tilsvarende pasienter hadde i 2008

44 Fremskrivning gruppe 3(Med. Ø.hj.) Av pasienter tilsvarende de som i 2008 hadde høyst én liggedag, vil 25 prosent av pasientene under 50 år, 50 prosent av pasientene i aldersgruppen år, og 75 prosent av de som er 67 år eller eldre, ikke bli innlagt i sykehus i Mange vil bli tatt hånd om i poliklinisk eller i observasjonsenhet, i mange tilfeller i DMS. I 2020 vil de pasienter i gruppe 3 som trenger innleggelse ha 30 prosent kortere liggetid enn tilsvarende pasienter hadde i 2008.

45 Fremskrivning gruppe 4(Med. Elek) Av pasienter tilsvarende de som i 2008 hadde høyst én liggedag, vil halvparten ikke bli innlagt i sykehus i 2020, men tatt hånd om i poliklinikk eller dagenhet vil de pasienter i gruppe 4 som trenger innleggelse ha 30 prosent kortere liggetid enn tilsvarende pasienter hadde i 2008.

46 Tre sengebehovsscenarier 0. Ren fremskrivning etter demografi. 1. Vi antar at trenden med liggetidsreduksjon fortsetter. 2. Vi antar fortsatt reduksjon i liggetid og en utvikling som i de fire behandlingsscenariene.

47 Fremtidige behov Fremskrevet behov for somatiske sykehussenger i Midt-Norge Antall sykehussenger Scenario 0 Scenario 1 Scenario

48 Fremskrivninger oppsummert Faktisk 2008 SCENARIO 2020 Antall døgnopphold Antall liggedager Konvertert til dag/pol/obs Antall døgnopphold Antall ligged. i sykehus Antall ligged. i DMS etc. Kirurgi, ø. hjelp Kirurgi, elektiv Medisin, ø.hjelp Medisin, elektiv SUM

49 Kan sengetallet reduseres med 1/3 til 2020? Fremskrivningene kan med fullt utslag, gi oss muligheten til å redusere antall senger med godt og vel 1/3 til I tillegg sier Samhandlingsmeldingen at ca 250 senger kan overføres fra sykehus til DMS

50 Hvordan møter vi vår tid? Det neste tiåret vil revolusjonere måten vi tilbyr helsetjenester til befolkningen på- alt annet vil betinge en revolusjon. (egen senkvelds betraktning)

51 Faglige utfordringer Hvem og hvor mange skal være på vakt og hvor skal de være? Kan vi skille ø.hj medisin fra ø.hj kirurgi? Kan fremtiden bli samlokaliserte og samarbeidende DMSer og lokalsykehus? Hvordan forene ønsket om 6 delt vakt og god spesialistutdanning? Hvordan redusere senger i sykehus og samtidig gi pasientene en seng de kan sove trygt i?

52 Forebyggende arbeid Da leserne av British Medical Journal, nylig ble spurt om hva de anså som den viktigste medisinske utviklingen siden tidsskriftet startet i 1840, kåret de offentlig renhold og kunnskapen om rent vann og fjerning av søppel og kloakk som vinnere.

53 Vi vet at det virker WHO har anslått at 80% av forekomsten av hjerteinfarkt, 90% av diabetes type-2 og over 30% av forekomsten av kreft kan forebygges eller utsettes med endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner % av barns uhelse kan forklares ut i fra foreldrenes sosiale posisjon. (Små och fattiga, Vibeke Bing)

54 Hvordan få mer fokus på forebyggende arbeid? Helsetjenesten betyr mye for at den syke skal bli frisk, men lite for at den friske skal forbli frisk.skal vi endre på det? Er forebyggende arbeid så viktig at det bør overtas av andre slik at vi unngår at de friske må konkurrere med de syke? Konkret: Bør vi i planperioden velge ut noen satsningsområder eks. fedme og barns uhelse og sammen med kommunene lage evaluerbare forebyggingsstrategier?

55 Helsetilbudet som et velferdsgode Noen provoserende utsagn til ettertanke: Truer velferden velferdsstaten? Sykehusene som velferdsstatens gjøkungehelseimperialismen? Flere fødetilbud eller flere lærere hva gir mest helse? Hvordan skal vi klare å prioritere mellom velferdsgodene når helsetjenesten ikke klarer sine interne prioriteringsutfordringer?

56 Hva er velferdsgode godt nok? : Realveksten (eksklusive nye oppgaver) i somatikken er på 11.5 % og i psykiatrien på hele 19.9 % Primærhelsetjenesten utenom pleie og omsorg bruker under 15% av de totale utgifter til helsetjenesten og mindre enn en fjerdedel av det som går til spesialisthelsetjenesten.

57 Gjør vi de friske syke? ) Skal vi følge WHO sine nye grenser for hva som er høyt blodtrykk > 140/90, vil 6 av 10 nordmenn over 40år eller ca 1mill få en hypertensjonsdiagnose. Skal vi følge norske retningslinjer for hva som er høyt kolesterol og la de som er over grensen, få en legekontroll årlig, vil vi trenge 600 nye fastleger for bare denne jobben.( Prof. Irene Hetlevik Okt 2009)

58 Noen konkrete utfordringer - vaktordninger Eks : En moderne fødeavdeling krever: - vaktteam for jordmor - vaktteam gynekolog - vaktteam for anestesilege - vaktteam for anestesisykepleier - vaktteam operasjonssykepleier - vaktteam for billeddiagnostikk - vaktteam for laboratoriefag - (muligens etter hvert også for pediater) I dag har HMN 7 fødeavdelinger og 1 fødeklinikk. Mange av våre vaktordninger opprettholdes gjennom brudd på vernebestemmelsene og ca 1/3 av all legelønn går med til å finansiere vakt. Hva med et forventet krav om seksdelte vaktordninger for leger?

Strategi 2020: Utfordringsbildet 2020

Strategi 2020: Utfordringsbildet 2020 Strategi 2020: Utfordringsbildet 2020 Styrets vedtak 011009 Styrets utgangspunkt: Scenario 2 Forventet demografisk utvikling legges til grunn Økt etterspørsel etter helsetjenester legges inn med 1,5 %

Detaljer

Funksjonsstruktur i sykehus HMN scenarier. Namsos

Funksjonsstruktur i sykehus HMN scenarier. Namsos Funksjonsstruktur i sykehus HMN 2020 3 scenarier Namsos 300909 Scenario 0 Den demografiske utvikling legges til grunn Uendret institusjonsstruktur liggetid kvalitet oppgavefordeling (indexjustert) økonomisk

Detaljer

Helsetilbudet i et samfunnsperspektiv 2020 Noen innspill til styrets diskusjon om Helsetjenesten i et samfunnsperspektiv 2020

Helsetilbudet i et samfunnsperspektiv 2020 Noen innspill til styrets diskusjon om Helsetjenesten i et samfunnsperspektiv 2020 Helsetilbudet i et samfunnsperspektiv 2020 Noen innspill til styrets diskusjon om Helsetjenesten i et samfunnsperspektiv 2020 Styremøte 3/12-09 Helsetilbudet i et samfunnsperspektiv 2020 1. Våre nye samarbeidspartnere

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Strategi des Informasjon til styrene i HMN

Strategi des Informasjon til styrene i HMN Strategi 2020-10.des 2009 Informasjon til styrene i HMN Styrets vedtak (okt -09) Organisering av arbeidet med Strategi 2020 Arbeidet organiseres som et prosjekt Prosjekteier: Dir. for samhandling Daniel

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF

Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Konsernutvalget 10.12.09 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Styrets vedtak 011009 Føringer i hht styrevedtak Strategi 2020 skal underbygge Helse Midt-Norges visjon: På lag med deg for din helse

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreseminar for Helse Midt-Norge 5. mai 2010 Daniel Haga Direktør for samhandlig Disposisjon Hovedutfordringer Behov for omstilling De vanskelige spørsmålene De vanskelige

Detaljer

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå,

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge En oppsummering av sluttrapport Oktober 2008 Finansieringsmodell Helse Midt-Norge Tatt i bruk for somatisk sektor i 2008 Skal tas i bruk for psykisk helse

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Tema i orienteringen: Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Styreseminar HNR 18.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Budsjett 2011 Inntektsrammer og aktivitet Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Utgangspunkt inntektsfordeling 2011 Overordnet behov for omstilling i henhold til LTB 2011 2016 Alle HF-ene

Detaljer

Når befolkningen endrer seg, må helsevesenet gjøre det samme.

Når befolkningen endrer seg, må helsevesenet gjøre det samme. Når befolkningen endrer seg, må helsevesenet gjøre det samme. Hvordan kan planarbeidet bidra til nødvendig omstilling for å møte framtidige behov? Trondheim 16.12.2011 Daniel Haga Helse Midt-Norge RHF

Detaljer

Styreseminar 4. mai Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå?

Styreseminar 4. mai Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå? Styreseminar 4. mai 2011 Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå? Hva står vi foran? Gjennomføring av Strategi 2020 Tilrettelegge for samhandlingsreformen Fokus på helhetlige pasientforløp Desentralisering

Detaljer

1. Innledning. Dato: Januar 2014

1. Innledning. Dato: Januar 2014 Notat nr 2 Følge - evaluering finansieringsmodellen Forbruksnivå 2012 Dato: Januar 2014 1. Innledning I styresak nr 96-2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring av

Detaljer

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916 Stjørdal 7.2.25 Bakgrunnsnotat om utvikling av sykehusstruktur Dette notatet er utarbeidet som diskusjonsgrunnlag til strategisamlingen som styret for Helse Midt-Norge RHF skal ha 15. februar 25. Notatet

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge. Fylkesting Nord-Trøndelag. Adm.dir. Gunnar Bovim Steinkjer 27. april 2010

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge. Fylkesting Nord-Trøndelag. Adm.dir. Gunnar Bovim Steinkjer 27. april 2010 Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Fylkesting Nord-Trøndelag Adm.dir. Gunnar Bovim Steinkjer 27. april 2010 Disposisjon Verdigrunnlag og samfunnsperspektiv Hovedutfordringer Omstillingsbehov Samhandlingsreform

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Statsrådbesøk i Stjørdal 18. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Styrets vedtak 011009 Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Besøk i Helse Sunnmøre 6. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Behov for endring Den vestlige verden står overfor en varig demografisk endring som innebærer at den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres.

Detaljer

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Noen overskrifter De store bildene Ressursbruk Aktivitet Forbruksprofil Utfordring tilnærming Gjøre

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 92/2017 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset NordNorge HF 16.11.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Fremtidens utfordringsbilde for de prehospitale tjenestene. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Fremtidens utfordringsbilde for de prehospitale tjenestene. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet prehospitale tjenestene Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Befolkningsøkning Økt levealder Levealderen er ventet å øke fra dagens 80 år til rundt 87 år i 2060 for menn, og for kvinner fra 84 til 89 år. Frem

Detaljer

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Møte med kommuner i Møre og Romsdal (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Vår viktigste ressurs: 15.000 medarbeidere Vår viktigste ressurs: 5.000 medarbeidere En vanlig

Detaljer

Presentasjon for styret i Helse Midt-Norge RHF

Presentasjon for styret i Helse Midt-Norge RHF Analyser av effektivitet og mulige kostnadsbesparelser Presentasjon for styret i Helse Midt-Norge RHF 06.05.2010 Oppsummering: Både SAMDATA og Frisch-rapporten (StatRes) viser at kostnadsnivået ved helseforetak

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim 26.09.07 Status omstilling i Helse Midt-Norge Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat

Detaljer

Ny kunnskap. - hvordan endrer man praksis i spesialisthelsetjenesten? Adm. direktør Gunnar Bovim, Helse Midt-Norge RHF 9.

Ny kunnskap. - hvordan endrer man praksis i spesialisthelsetjenesten? Adm. direktør Gunnar Bovim, Helse Midt-Norge RHF 9. Ny kunnskap - hvordan endrer man praksis i spesialisthelsetjenesten? Adm. direktør Gunnar Bovim, Helse Midt-Norge RHF 9. Juni 2011 Norge Internasjonalt finnes ulike samarbeidsløsninger Universitetene driver

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Institusjonsstuktur 2020

Institusjonsstuktur 2020 Institusjonsstuktur 2020 Innspill til temadiskusjon i styret for HMN 2. februar 2010 Ramme for tema Institusjonsstruktur Den diskusjonen det legges opp til bygger på de temamessige diskusjonene vi har

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma Styremøte 02.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010 har 135 svart: 69 av 85

Detaljer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer Tenkemåter og arbeidsmetoder i lokal og sentral helseforvaltning Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer - med utgangspunkt i Strategi 2020 Trondheim, 2. februar 2012 Daniel Haga Direktør

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Arbeidslivets forventninger til god kvalitet på utdannede kandidater. hva helsetjenestene trenger for å takle sine utfordringer fremover

Arbeidslivets forventninger til god kvalitet på utdannede kandidater. hva helsetjenestene trenger for å takle sine utfordringer fremover Arbeidslivets forventninger til god kvalitet på utdannede kandidater hva helsetjenestene trenger for å takle sine utfordringer fremover Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF 24. Mai 2012 Bedre helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger Samhandlingsmøte 11.06.2012 Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger PSYKIATRISK KLINIKK 5 timer 2005 1980 En klinikk 2003 Antall behandlede Antall pasientkontakter Psykiatrisk

Detaljer

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall SAMDATA 2012 SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET DEL 1 NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 1 Oppsummering og nøkkeltall kost 11-12 er +3,9%,noe over lønns/prisvekst,

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Besøk i Helse Nord-Trøndelag 15. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Akuttdagene 2010 Stiklestad 20. oktober 2010 Daniel Haga Direktør for samhandling Disposisjon Generelt om strategiarbeidet Strategiprosessen Hovedutfordringer Behov

Detaljer

Hvordan passer dagkirurgi i regionenes strategier

Hvordan passer dagkirurgi i regionenes strategier Hvordan passer dagkirurgi i regionenes strategier Innlegg NORDAF 16. Januar 2015 Henrik A. Sandbu Ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF Dagkirurgi tre perspektiver Pasientens perspektiv Fagutvikling Ressursutnyttelse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Er samhandlingsreformen god helseøkonomi? Jon Magnussen Nasjonale dekanmøtet 6 juni 2011

Er samhandlingsreformen god helseøkonomi? Jon Magnussen Nasjonale dekanmøtet 6 juni 2011 Er samhandlingsreformen god helseøkonomi? Jon Magnussen Nasjonale dekanmøtet 6 juni 2011 Innhold Bakgrunn og motivasjon Kommunal medfinansiering Forslagene mulige konsekvenser Bakgrunn/motivasjon Samhandling

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Ny finansieringsmodell konsekvenser for kommuner og sykehus

Ny finansieringsmodell konsekvenser for kommuner og sykehus NSH-konferanse 06.12.10 Ny finansieringsmodell konsekvenser for kommuner og sykehus Adm. direktør Stein Kinserdal Sykehuset i Vestfold HF Kommunal medfinansiering Kommunal medfinansiering er svaret hva

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Innsatsstyrt finansiering, statlig eierskap, færre senger og institusjoner Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse 1 Viktige endringer: 1 juli 1997:

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 076-2014 ÅRLIG MELDING 2014 INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til den

Detaljer

Hva har opptrappingsplanen bidratt til?

Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Har man fått til det som ble lovet? Johan Håkon Bjørngaard, SINTEF Helse Helse 1 Tema Mål i opptrappingsplanen kvantitative mål Det psykiske helsevernet for voksne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010.

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/10 Desentraliserte spesialisthelsetjenester Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/458 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF har som mål

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRINGSSVAR STRATEGI 2020 HELSE*** MIDT-NORGE PS sak : Utvalg ' Møtedato 71/10 Formannskapet --' --. 18.05.2010 Motta,t: Arkivsak : 1012637 Saksbehandler: Trond

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer