Den danske historien Av Robert Solow Introduksjon i Low-Wage Work in Denmark, Niels Westergaard-Nielsen (red.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den danske historien Av Robert Solow Introduksjon i Low-Wage Work in Denmark, Niels Westergaard-Nielsen (red.)"

Transkript

1 Den danske historien Av Robert Solow Introduksjon i Low-Wage Work in Denmark, Niels Westergaard-Nielsen (red.) Lavtlønnsarbeid, fattigdom og produktivitet Ut fra enhver fornuftig standard for hva som er lavtlønnsarbeid, så er om lag en fjerdedel av amerikanske lønnsarbeidere lavtlønnsarbeidere. Den tilsvarende andelen er mindre, noen ganger mye mindre, i andre sammenliknbare avanserte kapitalistiske samfunn. Dette faktum er ikke særlig bra for selvbildet til amerikanerne. Det ser ikke ut til å passe med mottoet "krone deg godt med broderskap, fra hav til skinnende hav". Paradokset, dersom det er det rette ordet, er utgangspunktet for den omfattende studien som denne boken er en viktig del av. Hva er de komparative fakta, hva betyr de og hvorfor er de som de er? Om man er opptatt av "forbedringen av sosiale forhold og levekår i Amerikas forente stater" blir man nødt til å interessere seg for fattigdommens natur, dens årsaker, endring, konsekvenser og mulige reduksjon. Lavtlønnsarbeid er ikke det samme som fattigdom, enda mindre livslang fattigdom. Noen lavtlønnsarbeidere lever i familier med der mange tjener penger, og deler en felles levestandard, så de trenger ikke være fattige selv om de har slike jobber. Noen lavtlønnsarbeidere er på et rimelig sikkert spor som eventuelt kan lede dem til bedre betalte jobber, så de er ikke fattige om vi betrakter hele livsløpet. Men noen lavtlønnsarbeidere sitter fast med svært lav inntekt i et betydelig tidsrom. For dem kan lavtlønnsarbeid bety fattigdom midt i overfloden. Selvsagt kan forekomsten av fattigdom bli redusert gjennom overføringer utenfor arbeidsmarkedet. Ikke desto mindre, i et samfunn som oppvurderer selvtillit, og der produktivt arbeid er relatert til identitet og selvrespekt så vel som respekt for andre, der er ikke omfordeling av inntekt uten forbindelse til arbeid den beste løsningen, bortsett fra i spesielle tilfeller. I et slikt samfunn, som vårt, er lavtlønnsarbeid sett på som et sosialt problem i seg selv. Det må først forstås dersom vi skal finne tilfredsstillende måter å redusere forekomsten av det eller lindre dets effekter. En opplagt grunn til lavtlønnsarbeid er lav produktivitet, som primært kan være en karakteristikk av arbeideren, som man ofte tror, eller det kan primært være en karakteristikk av jobben. Dersom det er relatert til jobben, kan rettferdighet oppnås om man fordeler jobbene rundt, så å si, slik som kjedelige komitetildelinger eller militære tjenester, men det ville ikke ha noen aggregert effekt. Imidlertid, der hvor lav lønn oppstår, vil stigende produktivitet medføre en dobbelt vinning, det reduserer mengden av lavtlønnsarbeid som må utføres, og det øker det nyttige utkommet av hele økonomien. 1

2 Lav produktivitet, og derfor lavtlønnsarbeid, tenderer mot å reprodusere seg fra generasjon til generasjon. Dette er en viktig tilleggsgrunn for hvorfor en høy forekomst av lavtlønnsarbeid er en "sosial betingelse" som må forbedres. Det å vokse opp i en kronisk lavinntektsfamilie begrenser tilgangen til god utdanning, gode helsetjenester, og til andre muligheter for sosial mobilitet. Så, en høy forekomst av lavtlønnsarbeid, når det dreier seg om en relativt begrenset gruppe, står i kontrast til det bredt aksepterte sosiale målet om rettferdige muligheter. Forskning om lavtlønnsarbeid Dette er blant grunnene til at Russel Sage Foundation i 1994 innledet et sentralt forskningsprogram om særtrekkene ved, årsakene til og konsekvensene av lavtlønnsarbeid og utsiktene til lavtlønnsarbeidere. Dette initiativet erstattet et suksessfullt, men mer konvensjonelt forskningsprogram om fattigdom. Det ble, ganske storslått, kalt Arbeidets Framtid. En av de sentrale motivasjonsfaktorene var behovet for å forstå hvordan dårlig utdannede, ufaglærte arbeidere kunne klare seg i en økonomi der de fleste jobber begynte å bli teknologisk avanserte, og derfor etterspurte mer kognitiv kraft og raffinerte ferdigheter. Denne formuleringen hadde som hensikt å vie interesse for både arbeidere og jobber, den naturlige underteksten var at lavtlønnsjobber kunne forsvinne fortere enn ufaglærte arbeidere. Denne potensielle forskjellen kunne lede til at lavtlønnsarbeidere kunne bli stående igjen i en økonomi som ikke hadde bruk for dem. Forskningsmandatet ble fortolket ganske bredt. Arbeidets Framtid-programmet ble som en selvfølge fokusert på USA. Det ble produsert en stor mengde nyttig og original forskning, hvorav noen bidrag ble samlet og oppsummert i 2003-utgaven Lavtlønns-Amerika: Hvordan arbeidsgivere kan gjenskape muligheter på arbeidsplassen, redigert av Eileen Applebaum, Anette Bernhardt og Richard Murnane. Et av de forfriskende aspektene ved disse studiene var akkurat at behovene og kapasitetene til arbeidsgivere i lavtlønns-arbeidsmarkedet møtte egenskapene og motivasjonen til arbeiderne. En interessant hypotese som dukket opp fra dette arbeidet, var at arbeidsgivere hadde betydelig skjønn i forhold til hvordan de organiserer deres bruk av ufaglærte arbeidere og verdien de tillegger kontinuiteten og produktiviteten av deres arbeidsstyrke. De ekstreme versjonene ble kalt "lav veg"- og "høy veg"- måter å organisere på. På "lav veg"-ekstremen lå arbeidsgivere som den typiske driveren av bilvask, der arbeiderne blir betraktet som tilfeldige arbeidere, utbyttbare deler som kan bli plukket opp på gata fritt under normale arbeidsmarkedsbetingelser. Det lønner seg ikke å gjøre det annerledes. På den andre ekstremen finner vi arbeidsgivere som betrakter deres ufaglærte arbeidere 2

3 som noen som kan øke sin produktive verdi gjennom mer trening og lenger tid i firmaet. Poenget her var at i noen markedssituasjoner kunne begge variantene bli synlige. Hvor en arbeidsgiver plasserte seg på dette kontiniumet, er ikke kun bestemt av teknologi og konkurranse-intensiteten i produktmarkedet. Tilfredsstillende profitt kan bli inntjent ved dels "høy veg"- og til dels "lav veg"-måten; i noen bransjer kunne en finne eksempler på at begge sameksisterte. Selvfølgelig er det slik at teknologien og konkurranse-intensiteten i bransjen er viktige bestemmende faktorer for utfallet på arbeidsmarkedet. Det er ingen tvil om det. Men, i noen situasjoner kan det være rom for mange former for lønn og jobb-kvaliteter for ufaglærte arbeidere. Det er viktig å merke seg her at jobbkvaliteten dekker mye mer en den aktuelle lønnen og ytelsene som betales; den dekker lengden og helningen på den interne lønnsskalaen, graden av jobbsikkerhet, arbeidstreningen som tilbys og muligheten til forfremmelse innenfor firmaet, små frynsegoder, arten av arbeidet i seg selv, autonomien og den ergonometiske karakteren av arbeidet, og så videre. Hvert av disse forholdene har en kostnad for firmaet og en verdi for arbeiderne, og dette er ikke alltid sammenfallende. En trenger neppe argumentere for at disse elementene av jobbkvaliteten kan være viktig for tilfredsstillelsen og selvrespekten knyttet til en jobb. Det blir da viktig for forskeren å forstå de mange faktorene som styrer de typiske valgene som arbeidsgivere gjør. Disse kan inkludere historiske forutsetninger, lovgivning, hvordan utdanningssystemet fungerer, kollektive forhandlinger og andre "institusjonelle" forhold. Sammenliknende studier På dette punkt i framstillingen er det naturlig å vise til fordelene ved komparative studier på tvers av land. Mesteparten av de brede institusjonelle faktorene kan ikke bli studert empirisk innenfor USA, fordi de forandrer seg så sakte i tid, og fordi det ikke er mye lokal variasjon. En kan faktisk ikke se dem aktivert i et stillbilde. Man kan spekulere og lage tankeeksperimenter, men det blir ikke det samme. Derfor fikk man ideen innen Russell Sage Foundation i 2003 at det kunne være veldig nyttig å observere systematisk hvordan lavtlønnsarbeidets skjebne varierer i et utvalg av europeiske land. En kan ikke her velge hvilke som helst land : en ønsker land med noe forskjellig, men ikke radikalt forskjellig politisk og institusjonell historie; men de må være på samme økonomiske utviklingsnivå som USA dersom man skal kunne lære noe nyttig av det i USA. Når det kommer til stykke, landene som ble valgt inkluderte de tre uunnværlige store landene Frankrike, Tyskland og 3

4 Storbritannia - og to små nordeuropeiske land - Danmark og Nederland. Det var et bevisst valg å begrense seg til Europa for å unngå komplikasjonene med drastisk forskjellige sosiopolitiske systemer. Det ble hold en konkurranse, og et lokalt team valgte hvert av disse fem landene. Planleggeren av prosjektet utformet det slik at det kunne skjerpe konklusjonene en kunne gjøre fra sammenlikning mellom land. Helt sentralt var at fem målgrupper av jobber ble valgt ut som objekter for nærmere studier, de samme fem i hvert land. Disse var pleieassistenter og renholdere i sykehus, husholdersker i hoteller, ekspeditører og relaterte yrker i supermarkeder og detaljbutikker spesialisert på elektriske artikler, pakkere og tilbydere av maskiner og andre ufaglærte yrker i to matproduserende bransjer, nemlig konfeksjon og kjøttprodukter, og ufaglærte operatører i call-sentre (Dette siste valget hadde fordel av en allerede pågående internasjonal studie av call-senter industrien). Alt dette er lavtlønnsjobber i USA. Det faktum at noen av dem ikke er lavlønnsjobber i noen av de fem landene, er et eksempel på verdien av slike komparative studier. Dette enkle faktum inviterer til, eller snarere tvinger fram, spørsmålet: Hvorfor ikke? Hvert nasjonalt team ble spurt om å utarbeide en statistisk oversikt av lavlønnsarbeid i sitt land, med spesiell, men ikke eksklusiv oppmerksomhet mot målgruppen av de fem typer jobber. Teamet ble også spurt om å komplettere rutinedataene med en oversikt over de historiske, lovbaserte, utdanningsmessige og annen institusjonell infrastruktur som en kan anta har underliggende betydning for den spesielle måten en behandler lavtlønnsjobber og ufaglærte arbeidere. Den siste delen av hvert lands rapport er en serie av case-studier av hver av jobbtypene, som inkluderer intervjuer med arbeidsgivere, ledere, arbeidere, tillitsvalgte og andre deltakere. (Der hvor bemanningsbyråer ble benyttet til å skaffe noen eller alle arbeiderne, så ble de tatt med i intervjuene der det var mulig). De nasjonale teamene møttes og koordinerte arbeidet deres i løpet av forskningsprosessen. Denne boken er rapporten fra det danske teamet. Det vil bli ytterligere ett stadium til for å gjøre prosjektet komplett. En sekslands-gruppe av deltakere, inkludert amerikanere, vil utarbeide et eksplisitt komparativt bidrag, basert på hver av jobbtypene. De vil forsøke å få fram hvilke dypere holdningsmessige, institusjonelle og mer tilfeldige, situasjonelle faktorer som kan forklare de i blant dramatiske forskjellene i måten disse seks moderne nasjonene engasjerer seg i problemene knyttet til lavtlønnsarbeid. Et viktig, noe uventet, funn er det som ble nevnt i det første avsnittet av denne introduksjonen. De seks landene er svært ulike hva gjelder forekomsten av lavtlønnsarbeid. ("Forekomst" er definert som andelen av alle arbeidere, i landet eller en bestemt sektor, som faller inn under lavlønnskategorien). 4

5 Definisjonen av lavtlønnsarbeid Her er det et interessant og viktig definisjonsmessig spørsmål som reises umiddelbart. For alle i Europa (og andre steder), så er en lavtlønnsarbeider en som tjener mindre enn to-tredjedeler av den nasjonale median-lønnen (vanligvis brutto timelønn, om bare for datatilgjengelighets hensyn). Dette gjør åpenbart forekomsten av lavtlønnsarbeid til en funksjon av ulikheten eller spredningen av lønnsfordelingen: om man multipliserer eller dividerer alles lønn med ti endrer ikke det noe på antallet lavtlønnsarbeidere. Det samme gjelder for målingen av fattigdom. I USA er fattigdomsgrensen en absolutt inntekt. Den ble opprinnelig valgt som et empirisk kompromiss, aldri helt passende og mindre etter som tiden går, men ikke desto mindre en absolutt inntekt. USA har ingen korresponderende definisjon for lavlønnsarbeid, men den samme tilnærmingen kunne blitt tatt. Det er argumenter for begge sider av denne saken; i dette prosjektet gjør valget av en lavtlønnsgrense liten praktisk forskjell. Vi bruker den europeiske definisjonen fordi det er på den måten dataene deres er samlet inn. Det er også en annen praktisk grunn til å benytte den europeiske definisjonen. Som nevnt, to-tredjedeler av medianen reflekterer ganske enkelt graden av lønnsspredning: en lav forekomst av lavtlønnsarbeid betyr en relativt komprimert lønnsfordeling, i det minste i den lavere delen. Dette målet gjør internasjonale sammenlikninger mer meningsfulle. Det å sammenlikne absolutte reallønner mellom USA og andre land er problematisk, fordi pensjoner, helsetjenester, skatter, bidrag fra arbeidsgiverne og andre slike ytelser er behandlet ulikt i ulike systemer. Relative sammenlikninger er utsatt for liknende forstyrrelser, men i mindre grad. Fakta om lavlønnsarbeid Her er de grunnleggende fakta. I 2005 var forekomsten av lavtlønntarbeid 25 prosent i USA, 22,1 prosent i Storbritannia, 20,8 prosent i Tyskland (2004), 18,2 prosent i Nederland (2004), 12,7 prosent i Frankrike (2002) og 8,5 prosent i Danmark. Spredningen er åpenbart veldig stor. På en måte kan det hjelpe oss, fordi slike tall ikke kan bli fortolket til siste desimal. Her er et interessant eksempel på en vri som ikke var forventet. Det ser ut som hollenderne er deltidsvinnerne blant disse landene, med en betydelig større deltidsfrekvens enn i de andre landene. Dette virker til å være et frivillig valg, ikke noe som er framtvunget gjennom utilgjengeligheten av fulltidsarbeid. Deltidsarbeidere tenderer til å bli betalt med lavere timelønner enn heltidsarbeidere i den samme eller liknede jobber, selv i land hvor det er lovstridig å diskriminere deltidsarbeidere. 5

6 Forekomstmålet som ble presentert over, er basert på hodetelling: 18 prosent av alle hollandske arbeidere tjener mindre enn lavlønnsgrensen. Man kunne fornuftig nok i stedet spurt hvilken andel av arbeidete timer i Nederland som faller inn under lavlønnskategorien: svaret er om lag 16 prosent. Det faktum at den timesbaserte forekomsten er lavere gjelder for alle land, men forskjellen er spesielt stor i Nederland. Et nøkkelspørsmål er graden av mobilitet ut av lavlønnsarbeid som karakteriserer hvert lands system. Hvor seriøst dette "problemet" er, viser seg nesten fullt og helt i overgangskarakteren til lavtlønnsarbeid. Det er umulig å være presis om forskjeller mellom land fordi data er overflatiske og definisjonene varierer. Det er imidlertid på det rene at det er substansielle forskjeller mellom landene, selv om det er betydelig mobilitet over alt, om så bare fordi yngre arbeidere eventuelt kommer inn i bedre jobber etter hvert. Det virker som danskene har den korteste tiden i lavtlønnsarbeid. For amerikanere er lærdommen å ta med seg at selvbildet av et ekstremt mobilt samfunn ikke er gyldig, i det minste ikke i denne sammenhengen. Selvsagt er det mange likheter- som en kan forvente- mellom disse landene i mønsteret som kjennetegner lavtlønnsarbeidet. "Konsentrasjonen" av lavtlønnsarbeid i en subgruppe er definert som forekomsten i denne subgruppen dividert med forekomsten blant alle arbeidere. Eksempelvis vil enhver subgruppe med en høyere forekomst enn landet i stort ha en konsentrasjon større enn 1. Dette er tilfellet for arbeidere i servicesektoren av økonomien, for kvinner, for yngre personer, for deltidsarbeidere, og for dem med lav utdanning. I de fleste tilfeller har de spesielle sektorene vi har plukket ut for nærmere studier en høy konsentrasjonsindeks; til sammen har detaljhandel og "hoteller og catering" en konsentrasjonsrate på om lag 3 i Nederland. Disse kategoriene overlapper hverandre åpenbart, men data tillater oss ikke å fokusere statistisk kun på unge deltidsansatte på videregående skole, bare kvinner, som arbeider i supermarkeder. Dog, oddsene er store for at de faller inn i lavtlønnskategorien. Historiske og institusjonelle forskjeller Forskjellene mellom land er imidlertid mer interessante, fordi de i det minste tilbyr muligheten for at vi kan finne forklaringer på dem i situasjonene, institusjonene, holdningene og politikken i disse grunnleggende like økonomiene. Det er viktig at dette er basalt like økonomiske systemer med i det store og hele like arbeidsmarkeder. De skiller seg fra hverandre i bestemte historiske etablerte sosiale normer, institusjoner og politikk. Man kan håpe å finne ut hvilke av disse ganske små forskjellene som ligger til grunn for den observerte variasjonen i betingelsene for lavlønnsjobber. Dette ville ha vært 6

7 vanskelig eller rett ut meningsløst om vi hadde sammenliknet radikalt forskjellige økonomiske systemer. Her er et eksempel på fellesskap som illustrerer poenget. I noen av jobbene studiene retter seg mot, i mange tilfeller og mange land, har det vært en merkbar økning i intensiteten i konkurransen i det relevante produktmarkedet. Tyske lavkostnadskjeder konkurrerer med hollandske matdetaljister. Store matdetaljister, hjemme og fremmede, setter press på prosessene og konfeksjonspriser i hvert land. Spredningen av internasjonale hotellkjeder sammen med tilgjengeligheten av uttømmende prissammenlikninger på internett har gjort hotellbransjen mer konkurransepreget. I alle slike tilfeller svarer firmaene på intensivert konkurranse ved å forsøke å senke sine enhetskostnader (så vel som gjennom produktdifferensiering, kvalitetsforbedringer, og andre påfunn). Det påtrengende behovet for å redusere kostnader ser nærmest uten variasjon dog ikke totalt ut til å involvere et bestemt press på lønningene til ufaglærte arbeidere. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor dette skulle skje i hvert land, særlig fordi de er avanserte kapitalistiske markedsøkonomier. Den viktigste grunnen er at lavtlønnsarbeidere vanligvis har lite "firma-spesifikk human kapital". Det betyr at siden de har få ferdigheter av noe slag, så har de få ferdigheter som det er vanskelig å erstatte for firmaet som sysselsetter dem. Dersom de slutter som svar på lønnsreduksjoner, kan de bli erstattet med små kostnader, særlig i et slakt arbeidsmarked. Lavtlønnsarbeidere har få alternativer, så de kan ikke forsvare seg selv på en god måte. Av beslektede grunner har de liten politisk makt og vanligvis liten støtte fra deres fagforening, om de har noen fagforeningsbeskyttelse overhodet. Firmaer som søker profitt vil svare på liknende vis, dog ikke identisk i hver detalj. Landspesifikke institusjoner kan modifisere responsen, men ikke i helt. En nær beslektet felles faktor har å gjøre med "fleksibilitet". Delvis fordi teknologien nå tillater det, og delvis fordi et globalisert marked nå krever det, så finner firmaene at nivået på deres produksjon må justeres sesongmessig, syklisk og uregelmessig. Noen ganger er det ikke totalproduksjonen men sammensetningen av produksjonen som må forandres, ofte på kort varsel. Under slike omstendigheter er det en fordel at firmaet kan variere sin arbeidsstokk mer eller mindre etter ønske; ellers vil underutnyttet arbeid kunne skape en uproduktiv kostnad. Det er den lavtlønnede arbeidskraften som må ta støyten for en slik tilpasning, av samme grunner allerede nevnt i forbindelse med lønnspress. Lavtlønnsarbeidere kan ikke gjøre mye for å forsvare seg selv mot eller forberede seg selv på disse skiftningene, annet enn å forsøke å få enda mer lavtlønnet deltidsarbeid eller søke tilflukt til offentlig støtte. 7

8 Det er alltid en mulighet for at observerte variasjoner mellom land i lavtlønns sysselsettingspraksiser er mer eller mindre "naturlige", i den forstand at de kan bli tilbakeført til underliggende forskjeller som ikke var valgt og ikke kunne bli endret, slik som geografiske og topografiske karakteristikker, ressurstilgang, eller kanskje til og med en irreversibel bit av den historiske evolusjonen. Det ser ikke ut som dette er tilfelle med de seks landene. I mange tilfeller er forskjeller mellom land resultat av lovgivning, med lover om minimumslønninger som et åpenbart eksempel. Et mer uvanlig eksempel, i det minste for amerikanere, er det forhold at mange europeiske regjeringer, som de i Frankrike og Nederland, kan utvide og faktisk utvider bestemte kollektive forhandlingsoverenskomster til å gjelde for arbeidsgivere og arbeidere i bransjer som selv ikke var deltakere i forhandlingene. På denne måten kan selv, ved sammenlikning, liten fagforeningstetthet lede til langt bredere dekning av fagforeningsavtaler. Dette trenger ikke være en ubetinget fordel for arbeiderne. Selskaper har blitt kjent for å arrangere forhandlinger med en liten, svak fagforening og så sette press for å generalisere for dem gunstige avtaler. Men, praksisen kan også avspeile et behov hos arbeidsgivere for å eliminere store lønnsforskjeller som en side ved internkonkurranse i firmaet. Det er interessant at da avskaffelsen av denne praksisen med utvidete kollektive forhandlingsavtaler ble foreslått i Nederland, så gikk arbeidsgivernes forening i mot dette forslaget. Det er usikkert hvilket av utfallene som virker mest "utenlandsk" for en amerikaner: praksisen med obligatorisk utvidelse eller at arbeidsgivere skulle gå i mot å avskaffe den. Eksplisitt lovgivning er ikke den eneste kilde til institusjonelle forskjeller som påvirker lavtlønnsarbeidsmarkedet. Alle former for atferdsnormer, holdninger, og tradisjoner på begge sider av arbeidsmarkedet kan få hardnakket innvirkning. Fortellingene fra de ulike landene beskriver mange slike former for påvirkning. Eksempelvis gir rapporten fra Tyskland et bilde av et egenartet system for lønnsfastsettelse og arbeidsrelasjoner basert på diversifisert høykvalitets-, høy verdiskapende industriproduksjon, sammen med "tålmodig", for det meste bankbasert, kapital, og deltakelse av arbeidstakerrepresentanter i foretaksstyrene. Dette systemet kan gå mot slutten, underminert av internasjonal konkurranse som det er- særlig fra de tidligere kommunistlandene i Øst-Europa, inkludert gjenforeningen av Tyskland - og det blir også undergravet av skifter i den politiske opinionen og politisk makt. Det diskuteres fortsatt blant eksperter om det tradisjonelle systemet er mulig å opprettholde. Den tyske "mini-jobben", lavtlønnet, som ofte i praksis pådrar seg lave ikke-lønnsbaserte kostnader for arbeidsgiveren, og begrenset til svært begrensete timer per måned, er et 8

9 eksempel på en innretning som oppmuntrer både etterspørsel etter og tilbud av bestemte typer lavtlønnsarbeid. Denne introduksjonen er ikke stedet for en detaljert beskrivelse av hvert nasjonalt system. Det framkommer av de individuelle landfortellingene. Det er imidlertid viktig å understreke at komponentene i nasjonale systemer ofte henger sammen på et vis. Det skal ikke være mulig å trekke ut en komponent og tenke: "Det ser bra ut; hvorfor prøver vi ikke det i vårt land?" Ta den tyske "minijobben" som eksempel; den er for det meste besatt av kvinner, og den kan fungere på måten den gjør fordi det sosiale velferdsapparatet i Tyskland fortsatt er organisert omkring den enkle "breadwinner"-familien. Begrepet om et arbeidsrelasjons-"system" kan lede hen mot en tettere kobling enn hva de enkelte fakta rettferdiggjør; et ord som "mønster" kunne være mer presist. Men, det grunnleggende poenget er gitt. De fire kontinentale landene De fire kontinentale landene i studien korresponderer generelt til den felles betegnelsen om en "europeisk sosial modell" i kontrast til den mer individuelleansvarsorienterte tilnærmingen i USA. Post-Thatcher Storbritannia ligger sannsynligvis et sted i mellom. Det ville dog være et alvorlig feilgrep å ignorere forskjellene mellom Danmark, Frankrike, Tyskland og Nederland. Å gjøre det ville være å miste variasjonen i betingelsene for lavtlønnsarbeid som er mulig i avanserte kapitalistiske markedsøkonomier. Her er det bare mulig å gi den korteste karakteriseringen, men de individuelle rapportene er ganske komplette. Danmark Det danske "flexicurity"-systemet har nådd en status som rykteord. Ideen er at lønninger og jobbkvaliteter tillates å bli bestemt i et uregulert arbeidsmarked (selvfølgelig bortsett fra overveielser omkring helse og sikkerhet), men også å kombinere denne fleksibiliteten med et svært generøst sikkerhetsnett, slik at "ingen danske skulle lide noen økonomisk nød". For at dette systemet skal fungere, må reglene for sikkerhetsnettet være slik at de fleste mottakerne blir overført til hvilken som helst jobb som er tilgjengelig. Og, systemet vil gjerne bli kostbart. Den laveste marginale inntektsskatteraten er 44 prosent (noe som er høyere en den høyeste raten i USA). En vil trenge til å vite mer om detaljene i skattesystemet for å forstå innholdet i slike sammenlikninger, men detaljene kan neppe reversere antakelsen om at danskene har mindre skatteaversjon enn en del andre. Å beskrive det danske arbeidsmarkedet som "uregulert" betyr bare at det er veldig liten grad av intervensjon fra myndighetene. Faktum er at arbeidsmarkedet er regulert gjennom sentraliserte forhandlinger mellom representanter for arbeidsgivere og arbeidstakere, som er svært bredt anlagt. 9

10 Eksempelvis er det ingen lovfestet minimumslønn, men det er framforhandlet en minimum arbeidsskala av de "sosiale partnerne". Det går (nesten) av seg selv at det er en viss omgåelse av denne skalaen i tradisjonelle lavtlønnssektorer, hvorav noen er inkludert i case-studiene. En grunn til at dette er tolerert, er at mange av de berørte arbeiderne er unge folk, særlig studenter, som bare er engasjert i lavtlønns- deltidsarbeid i en forbigående fase. Danmark er et land som ligger lavt når det gjelder innskrivning til universitetene, men høyt hva gjelder yrkesbasert, etter-videregående, ikke-universitetsutdannelse. Frankrike Her er det en treffende kontrast til Frankrike, som lever opp til sitt rykte som et temmelig byråkratisk organisert samfunn. Som det står i den franske rapporten, "Lave timelønner er bestemt i Frankrike - kanskje mer enn i noe annet land på det politiske nivået, ikke gjennom kollektive forhandlingsløsninger, og disse lønnsratene er bestemt på en sentralisert, ikke en desentralisert måte. Den legale minimumslønnen spiller en avgjørende rolle i Frankrike." Siden 1970 er SMIC (minimum interbransje lønnsvekst) indeksert ikke bare gjennom henvisning til inflasjonen, men også i forhold til den overordnete produktiviteten og lønningene. Hensikten var å avverge det som var opplevd som å være en tendens i markedet henimot urimelig lønnsulikhet. SMIC har blitt satt på et relativt høyt nivå, og en konsekvens av dette er at noen ufaglærte jobber har forsvunnet, og er erstattet med arbeidsledighet (særlig langtidsledighet), deltakelse i aktive arbeidsmarkedsprogrammer, og tilbaketrekning fra arbeidsstyrken. Andre krefter har imidlertid vært i sving reguleringen av bruken av land i urbane strøk innenfor matproduksjon, for eksempel så den enkle kausale forbindelsen mellom SMIC og høy arbeidsledighet er ikke eksakt. Frankrike er også kjennetegnet ved å ha en fagbevegelse som er temmelig sterk på nasjonalt nivå, men den er i veldig liten grad tilstede på virksomhetsnivå. Dette kan bety en viss omgåelse av arbeidsmarkedsreguleringer hva gjelder lavtlønte. Storbritannia Lavtlønnsarbeidsmarkedet i Storbritannia er spesielt interessant fordi det er et eksempel på endringer i institusjoner og utkomme som har funnet sted i løpet av relativt kort tid gjennom villede politiske handlinger. Thatcher-regjeringen valgte på prinsipielt grunnlag å svekke eller eliminere eksisterende støtte til dem som hadde lavtlønnsjobber, og å underminere evnen til fagbevegelsen til å komprimere lønnsfordelingen. Som et resultat økte forekomsten av lavtlønnsarbeid på slutten av 1970-tallet og etter det. Blair-regjeringen, som lette etter en arbeidsbasert løsning på fattigdomsproblemet, skapte målsetninger om å øke tilbudet av lavtlønnsarbeidere, men den introduserte også en (ganske lav) Nasjonal Minimum Lønn i Nettoutfallet ser ut til å ha blitt en stabil 10

11 økning i forekomsten av lavtlønnsarbeid fra slutten av 1970-tallet til midten av 1990-tallet, og en økning etter det. Som resultat har Storbritannia endret seg fra et system nokså likt de andre kontinentaleuropeiske landene til noe som er mye nærmere USA. Forekomsten av lavtlønnsarbeid har fulgt det samme sporet. Andre faktorer, felles for mange land, var selvfølgelig også virksomme. Nederland Nederland innehar en posisjon et sted mellom den nordiske modellen og USAmodellen, men ikke i noen enkel gjennomsnittlig forstand. Mange av institusjonene er spesifikt hollandske; til sammen blir de beskrevet som "Polder"-modellen. Ett av dens kjennetegn er at arbeidsgiverorganisasjoner, myndighetene og arbeidstakerne handler sammen for å regulere arbeidsmarkedet og mye mer, noen ganger på en veldig detaljert måte. Eksempelvis er minimumlønnen for unge arbeidere mye lavere enn for voksne. Framveksten av deltidsjobber, mange besatt av studenter og unge mennesker, kan delvis være en konsekvens av dette, selv om det kan ha andre røtter også. Det er slående for en utenfra at disse trepartsinstitusjonene er mer enn bare regulerende. De blir beskrevet som "veloverveide" ("deliberative"), og tilsynelatende finner mye av den seriøse offentlige diskusjonen av spørsmål knyttet til sosioøkonomisk politikk sted innenfor dem. Dette faktum kan gjøre relativt tett regulering tiltalende for den hollandske offentligheten. Systemet har hatt betydelig suksess; for eksempel falt den nasjonale arbeidsledighetsraten fra over 10 prosent i 1984 til under 4 prosent i 2001, når den verdensomspennende resesjonen slo til. Som vil bli vist i den hollandske rapporten, så har det sine problemer. Betydningen av tillit Hensikten med disse korte innblikkene er definitivt ikke å levere et sammendrag av mønsteret frambragt i hvert av disse landene med henblikk på lavtlønns jobbkvalitet. Den informasjonen vil bli funnet i hver av de separate landstudiene. Målet med denne introduksjonen er å illustrere det viktige generelle poenget at det er mange mulige systemer for arbeidsmarkedsregulering, inkludert måten man styrer lavtlønnsarbeidsmarkedet. Dette sakskomplekset er ikke utelukkende bestemt av behovene til en fungerende markedsøkonomi, eller av teknologi, eller gjennom imperativene fra effektiv organisering. Systemet som virker i hvert land har utviklet seg som svar på historiske omstendigheter, kulturelle preferanser, politisk stil og trekk ved økonomiske og sosiale ideer. En kan ikke unngå å merke seg at relativt små land, som Danmark og Nederland i vårt utvalg, og de andre nordiske landene, Østerrike og kanskje Irland, ser ut til å være mer i stand 11

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

Henning Finseraas & Axel West Pedersen Den nye gulroten i arbeidslinja? Arbeidsbetingede stønader en kunnskapsoppsummering

Henning Finseraas & Axel West Pedersen Den nye gulroten i arbeidslinja? Arbeidsbetingede stønader en kunnskapsoppsummering Henning Finseraas & Axel West Pedersen Den nye gulroten i arbeidslinja? Arbeidsbetingede stønader en kunnskapsoppsummering Institutt for samfunnsforskning Oslo 2013 ISF 2013 Rapport 2013:2 Institutt for

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Når unntaket blir en del av regelen

Når unntaket blir en del av regelen AFI-rapport 1/2015 Ann Cecilie Bergene, Cathrine Egeland Per Bonde Hansen og Christin Thea Wathne Når unntaket blir en del av regelen En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser Arbeidsforskningsinstituttet,

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid?

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? AFI-rapport 4/2014 Cathrine Egeland og Ida Drange Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:4 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn?

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

På vei mot det gode samfunn?

På vei mot det gode samfunn? 64 Statistiske analyser Statistical Analyses Anders Barstad og Ottar Hellevik På vei mot det gode samfunn? Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Skal jeg bli eller skal jeg gå?

Skal jeg bli eller skal jeg gå? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Hva motiverer arbeidstakere til å ville slutte i jobben sin, og hva baserer de den endelige avgjørelsen på? En studie av kjerneområdene i StatoilHydros forretningsområde

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer