SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 520 &40 Arkivsaksnr.: 12/ LØNNSPOLITISK PLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE - REVISJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 520 &40 Arkivsaksnr.: 12/ LØNNSPOLITISK PLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE - REVISJON"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 520 &40 Arkivsaksnr.: 12/ LØNNSPOLITISK PLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE - REVISJON Rådmannens forslag til vedtak: 1. Den lønnspolitiske planen for Kragerø kommune er vedtatt av rådmannen 2. Planen legges fram for Hoved-AMU og Administrasjonsutvalget til orientering Kragerø, den Ole Magnus Stensrud Rådmann

2 SAKSOPPLYSNINGER Saken ekspederes til: Deltakere i komunens ledergruppe, De hovedtillitsvalgte: Fagforbundet v/ Wenche Sandhaug, Delta v/jørn Hansen, Utdanningsforbundet v/solveig Rambøl, Sykepleierforbundet v/karin Mobæk, Fysioterapiforbundet v/merete Kimestad, NITO v/hilde Skindalen, Akademikerene v/roy Elvheim og personalkonsulent Cathrine Fosso Som trykte vedlegg følger: Kragerø kommunes lønnspolitiske plan Bakgrunnen for saken Kragerø formannskap vedtok i januar-03 at det skulle utarbeides en lønnspolitisk plan for Kragerø kommune. Planen ble utarbeidet av en partsammensatt prosjektgruppe, og ble vedtatt av kommunestyret 6. mai 2004, sak 6/5-04. Etter de lokale lønnsforhandlingene høsten 2004, ønsket man å gjøre enkelte justeringer i planen, og arbeid med evalueringen startet i mars Administrasjonsutvalget behandlet planen , sak nr 0027/06. Ved hovedoppgjøret i 2008 ble den lønnspolitiske planen igjen evaluert. Administrasjonsutvalget behandlet videre planen den sak 148/10, da følgende vedtak ble fattet: 1. Den lønnspolitiske planen for Kragerø kommune vedtas 2. Lønnspolitisk plan evalueres, rulleres og oppdateres ved hovedoppgjør. Eventuelle endringer i ny hovedtariffavtale må tas inn i planen. 3. Rådmannen, i samråd med tillitsvalgte, er delegert myndighet til å vedta revidert plan 4. Endringer i planen av prinsipiell karakter, legges fram for administrasjonsutvalget. Ny revisjon av den lønnspolitiske planen Det har blitt holdt flere drøftingsmøter i 2012 hvor man har gjennomgått den lønnspolitiske planen. Følgende har deltatt: Fra arbeidsgiversiden: Hovedtillitsvalgte for Fagforbundet, Utdanningsforbundet, NITO, Akadermikerne og Delta Fra arbeidsgiversiden: Kommunens forhandlingsutvalg, bestående av Rådmannen, barnehagesjefen og personasjefen, supplert med lønningssjef Bente Johansson Rådmannen har lagt vekt på at man skulle komme fram til en omforent plan, og at vedlagte plan, som er utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte, må oppfattes som et omforent forslag. Planens opprinnelige innhold er ikke vesentlig endret, men man har foretatt noen oppryddinger av redaksjonell mer karakter. Følgende punkter i den lønnspolitiske planen er imidlertid nye/justert: Lønn ved overgang til annen stilling Kompetanse avsnittet er tilpasset den nye kompetanse- og rekrutteringsplanen Bonuslønn

3 Kompetansetillegg for ledere Stedfortredertjeneste Utover dette er partene enig i innholdet i den reviderte planen, og den legges i sin helhet fram for HovedAMU og Administrasjonsutvalget til orientering.

4 Lønnspolitisk plan for Kragerø kommune Revidert august 2012 Vedtatt av rådmannen

5 Innholdsfortegnelse 1. MÅL FOR LØNNSPOLITIKKEN LØNNSPOLITISKE HOLDNINGER OG PRINSIPPER... 6 Prinsipper for kommunens lønnspolitikk... 7 Lønn i forbindelse med omplassering/attføring..4 Lønn ved overgang til annen stilling..4 Fastsettelse av lønn ved tilsetting... 8 Beholde og rekruttere... 8 Prosjektstillinger... 9 Seniorpolitisks prinsipper (livsfase)... Ansiennitet lokal avtale... 9 Kompetanse... 9 Bonuslønn (produktivitets-/effektivitetstilta) FASTSETTING AV LEDERLØNN Stedfortredertjeneste 8 3. ORGANISERING AV DE LOKALE LØNNSFORHANDLINGENE Forhandlingsutvalgets oppgaver RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN VEDLEGG TIL LØNNSPOLITISK PLAN Vedlegg 1: Lokal avtale for klassifisering av merkantilt ansatte...11 Vedlegg 2: Oversikt over generelle lokale tillegg.12 Andre forhold..13 Liste over forhold det ikke leger gis kompensasjon for...14

6 1. MÅL FOR LØNNSPOLITIKKEN Kragerø kommunes lønnspolitikk skal være en aktiv og motiverende del av kommunens arbeidsgiverpolitikk og bidra til oppnåelse av kommunens vedtatte mål. Lønnspolitikken bygger på rammer som reguleres i Hovedtariffavtalen (HTA), sentrale særavtaler og lokale avtaler, og omfatter alle forhandlingskapitlene. Den lønnspolitiske planen skal trekke opp mål og prinsipper for lønnsdannelsen i Kragerø kommune. Lønnspolitikken skal bidra til: å rekruttere, beholde og utvikle dyktige medarbeidere på alle plan i organisasjonen å gi medarbeiderne en lønn som står i forhold til stillingenes kompleksitet, den enkeltes kompetanse ansvar innsats og resultatoppnåelse. å motvirke lønnsmessige forskjeller som resultat av ulike forhandlingskapitler å gi lik lønn for arbeid av lik verdi å sikre at alle ansatte, over tid, får del i den lokale lønnsutviklingen at kvinner og menn skal ha lik lønn for likeverdig arbeid at de ansatte opplever at de får en rettferdig lønn 2. LØNNSPOLITISKE HOLDNINGER OG PRINSIPPER De lokale lønnsmidlene blir hovedsakelig fordelt på grupper etter objektive, etterprøvbare og avtalte kriterier. Innenfor enkelte sammenlignbare grupper har det i kommunen vært relativt store lønnsforskjeller. Det er et mål at disse forskjellene skal utjevnes. Alle ansatte skal ha oppdaterte stillingsbeskrivelser. Lønnspolitikken skal: basere seg på lokale forhold være konkret, enkel å bruke og enkel å praktisere og forankret hos de ansatte være tilpasset og endringsdyktig i forhold til kommunens behov for tjenester og utvikling ikke undergrave et godt arbeidsmiljø gi medarbeiderne påvirkningsmuligheter på egen lønn, jfr. HTAs kap. 3, pkt lønnssamtale gi den nærmeste overordnede påvirkningsmuligheter overfor lønn til egne ansatte Administrative rutiner skal sørge for at ledere kan kvalitetssikre lønnskrav/gi tilbakemelding til forhandlingsutvalget. bidra til at innsats, ansvar, resultater, utdanning og kompetansebygging skal lønne seg * )

7 * ) Kommunen har pr i dag ikke verktøy for systematisk å måle innsats og resultater for enkelt ansatte. Det vil bli arbeidet videre for å utvikle rutiner og kriterier for dette. Prinsipper for kommunens lønnspolitikk Kommunens lønnspolitikk baseres på prinsippene om: Grunnlønn Kompleksitet Kompetanse Ansvar eks fagansvar Resultatoppnåelse og arbeidsinnsats Beholde/rekruttere Grunnlønnen baseres på HTA og lokale avtaler; jfr. HTAs bestemmelser i kap. 4, for: Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høgskoleutdanning Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning Stillinger med krav om mastergrad Lærer Adjunkt Adjunkt med tilleggsutdanning Lektor Lektor med tilleggsutdanning Lønn i forbindelse med omplassering/attføring Det vises til HTA kap Lønn ved overgang til annen stilling HTA kap 1, 3.42 Ansatte har ikke rett til å bli overført til annen stilling med annet ansvarsområde. I spesielle tilfeller, hvor en ansatt med minst 10 års tjenestetid i Kragerø kommune, og har fylt 58 år, kan det imidlertid avtales overgang til annen stilling. Den ansatte vil da beholde sin nåværende lønn som en personlig ordning. Lønnsnivået blir frosset inntil man er på samme lønnsnivå som andre i tilsvarende stillinger. OBS! Ansatte som er, eller blir overført til kap. 4 vil imidlertid ha rett til det generelle lønnstillegget partene sentralt har forhandlet fram Videre vises til HTAs kap. 5, pkt. 5.0 for stillinger som i sin helhet skal fastsettes lokalt, samt HTAs kap 3. for av lederlønninger og lønn til tillitsvalgte. Det er inngått lokal avtale for merkantilt ansatte, disse er delt inn i følgende grupper. Førstesekretærer Saksbehandlere Kontorkonsulenter

8 Fra vil kravet til rådgivere være høyere akademisk utdanning. Det vises for øvrig til merknaden i HTA kap 5.1 Overgang mellom HTA s kapittel 4 og 5. Det kan forhandles om overflytting fra ett kapittel til et annet innen 30/4 før hvert hovedoppgjør. Fagspesialister I helt spesielle tilfeller vil en person med spesial/spisskompetanse ha høyere lønn enn sin leder. Kompleksitet Her vil forhold knyttet til sammensatte fag- og arbeidsoppgaver tas hensyn til. Ansvar De ansattes ansvar er nedfelt i stillingsbeskrivelsen. Fagansvar og krevende tilleggsoppgaver kan bidra til økt lønn: Lokale tillegg I Kragerø kommune brukes følgende lokale tillegg: Funksjonstillegg påvirker ikke timelønnen, er ikke brøkavhenging, korktillegg. Gis når ansatte har en spesiell funksjon som ikke er generell i forhold til stillingen. Funksjonstilleggene gjelde så lenge den ansatte innehar funksjonen. Det foretas en samlet revisjon en gang per år. Det er utarbeidet en oversikt over funksjonstilleggene. Oversikten oppdateres etter gjennomførte forhandlinger. Grunntillegg påvirker timelønnen, er brøkavhengig, korktillegg. Gis når ansatte har en spesiell relevant ekstrautdanning som ikke er naturlig krav for stillinger eller ved andre spesielle forhold. Lokal grunnlønn - påvirker timelønnen, er brøkavhengig blir spist opp hvis vedkommende ligger på sentral minstelønnsstige. Tillegg for å beholde og rekruttere, legges inn i den lokale grunnlønnen. Lokal grunnlønn gis også i alle andre tilfeller. Bonuslønn Bonuslønn gis for tiltak som gir økt produktivitet/effektivitet eller økt brukerorientering, jfr, HTA kap. 3, pkt Bonuslønnen er feriepengeberettiget, men ikke pensjonsgivende og belastes ikke avsatt forhandlingspott. Ved de lokale forhandlingene skal det klart fremgå hvilket tillegg som er fremforhandlet. Fastsettelse av lønn ved tilsetting Ved ledighet i stilling foretas som hovedregel ekstern utlysning. Kun enhetsleder har myndighet til å godkjenne stillingsannonse. Stillingsannonsen er et juridisk bindende dokument, og innholdet forplikter partene. Som hovedregel vil lønnsnivået følge sentrale bestemmelser/lokal lønnsplassering.

9 Ved formulering i annonseteksten om «lønn etter avtale», må leder innhente fullmakt av forhandlingsutvalget i forkant av intervju dersom det er aktuelt å tilby lønn utover lønnsnivået for tilvarende stillinger i kommunen. Det samme gjelder fastsetting av lønn i midlertidige stillinger. Dersom søker fremmer krav om høyere lønn, avgjøres dette av forhandlingsutvalget Beholde og rekruttere Jfr HTA kap 4 4.A.3 og kap Forhandlingsutvalget med tillitsvalgte må drøfte i hvilke stillinger det skal brukes lønn som virkemiddel for å beholde og rekruttere arbeidstakere. Lønnstillegg for å beholde og rekruttere ansatte kan gis til enkeltpersoner eller til grupper av ansatte. Når tillegget gis til enkeltpersoner vil det kunne føre til lønnsforskjell mellom ansatte med samme utdanning og ansvar. Konsekvensene for arbeidsmiljøet ved anvendelse av disse forhandlingsparagrafene skal vurderes. Tillegg som gis for å beholde og rekruttere gis som lokal grunnlønn. Prosjektstillinger Arbeidsmiljølovens 14-9, pkt. a, aksepterer midlertidig tilsetting når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten. Det vil ikke være automatikk i at en som allerede er fast ansatt i kommunen får økt lønn dersom vedkommende får ansvar for et prosjekt. Det skal avklares om prosjektet vil føre til frikjøp fra ordinær stilling. Eventuell tillegg i lønn skal drøftes i forhandlingsutvalget med tillitsvalgte. Der man lyser ut en prosjektstilling eksternt, for en bestemt periode, vil forhandlingsutvalget med tillitsvalgte avgjøre lønnsnivået. Ansiennitet lokal avtale Det vises til HTA s 12.1 og Lønnsansiennitet regnes fra fylte 18 år. Dato fra den første i tilsettingsmåneden. For fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger, godskrives all privat og offentlig praksis. Ved tilsetting i stilling utover fagarbeidernivå, godskrives all offentlig tjeneste fullt ut, i tillegg til relevant privat praksis, jf. HTA kap. 1, Enhetsleder avgjør dersom det er tvil om privat praksis er relevant for stillingen. Kompetanse Det vises til egen rekruttering- og kompetanseplan, samt spilleregler for utdeling av fellesmidler som avsettes til kompetanseheving. Videre er det vedtatt egne retningslinjer for studiepermisjoner og økonomisk støtte til videreutdanning. (Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2012) Her settes inn link til vedtaket

10 Avklaring om behov for kompetanseheving, avgjøres i forkant med enhetsleder. Før utdanningsløpet starter, inngås studiekontrakt mellom aktuell arbeidstaker og nærmeste leder. Kommunens forhandlingsutvalg, supplert med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, vil vurdere om utdanningen/kompetansehevingen vil kvalifisere til lønnskompensasjon. Eventuell lønnskompensasjon blir gitt når utdanningen er ferdig. Den aktuelle avdeling/enhet dekker lønnskostnadene. Ulik kompetanseheving/utdanning vil gi ulik uttelling. Man vil ta utgangspunkt i HTAs bestemmelser om høyere lønn for høgskoleutdannede med spesialutdanning. For relevant videre- og etterutdanning tilsvarende 60 studiepoeng gis et tillegg på kr ,-. For utdanning av kortere varighet dog begrenset nedad til 3 måneder, benyttes lønnsrelasjonen forholdsmessig. (Gjelder også annen utdanning enn høyskole). Størrelsen på kompetansetillegget drøftes ved lokale forhandlinger. Realkompetanse må vektes i omfang og varighet og skal også gi lønnsmessig uttelling. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge og registrere kompetanse herunder realkompetanse. Kragerø kommune har foretatt en kompetansekartlegging i tråd med sentrale føringer. Det er den enkelte ansattes ansvar å oppdatere sin CV i kommunes elektroniske lønns- og personalsystem og oversende dokumentasjon. Kurs som gjennomføres i arbeidstiden, hvor arbeidsgiver dekker utgiftene, vil i utgangspunktet ikke gi grunnlag for økt lønn. For lærere gjelder eget kompetanselønnssystem, jf Hovedtariffavtalens kap 4 C. Bonuslønn (produktivitets-/effektivitetstilta) Det vises til HTA 3.6 I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen avsettes et beløp til bonuslønn. Midler avsatt til bonuslønn kommer i tillegg til midler avsatt til lokale forhandlinger jamfør HTA 4.A.1 og 5.2 FASTSETTING AV LEDERLØNN Med leder menes en som innehar minst to av tre ansvarsområder: Personal-, økonomi- og fag-/driftsansvar. Personalansvar er obligatorisk. Det forhandles for mellomlederne i HTAs kap 4 og 5. Det tilstrebes lik lønn for ledere på samme linje. Funksjonstillegg som leder gis til de som følger minstelønnsstigen. De andre lederne får fastsatt sin grunnlønn som leder. HTA s kap. 3 Avlønning for enhetsledere deles inn i tre lønnsnivåer. Plassering i lønnsnivå avhenger av enhetens størrelse, med dette menes antall ansatte og størrelse på budsjett og enhetens

11 kompleksitet. Kommunalsjef avlønnes på et høyere nivå enn enhetslederne. De øvrige medlemmene av rådmannens ledergruppa avlønnes på et lavere nivå enn enhetslederne. Det er en felles oppfatning at man bør heve lederlønningene. Kompetansetillegg for ledere kan fremmes som egne saker for forhandlingsutvalget. Hvis det blir innvilget legges tillegget i grunnlønnen Stedfortredertejeneste Ordningen gjelder ledere som har sin stilling knyttet direkte til daglig drift og tjenesteyting (Eks. rektorer, barnehageledere, lagledere osv.) Gjelder arbeidsoppgaver som ikke bør vente og som ikke kan overlates til enhetsledere eller nærmeste overordnede ved daglige leders korttidsfravær og ferier. Det foretas en gjennomgang av alle ledernivåer for å kartlegge behov for formaliserte stedfortrederfunksjoner. Gjennomgangen må også kartlegge hvilke stillinger med stedfortrederfunksjoner som skal kompenseres med et funksjonstillegg. Det utarbeides egen instruks for stedfortredertjeneste Funksjon som stedfortreder tilbys etter intern utlysning blant ansatte på aktuell arbeidsplass. 3. ORGANISERING AV DE LOKALE LØNNSFORHANDLINGENE Rådmannen, ved et administrativt forhandlingsutvalg, er gitt myndighet til å gjennomføre lønnsforhandlinger med de ulike fagforeningene. Partene forplikter seg til å følge HTAs regler om god forhandlingsskikk, herunder åpenhet i forhold til de ulike forhandlingene og tilbudene som blir gitt, jfr HTA. vedlegg 3. Det skal gjennomføres lønnspolitiske drøftingsmøter slik at forhandlingene kan gjennomføres på en god måte. Antall møter tilpasses behovet. Forslag om lokale lønnsstiger eller andre gjennomgripende endringer, bør være drøftet og konsekvensvurdert i drøftingsmøtet før forhandlingen. Referat skrives i møtene og godkjennes av partene i møtet slik at vi får en god framdrift i drøftingene. Det skal gjennomføres felles drøftingsmøter for forhandlingsbestemmelsene i HTAs kap. 4 og 5. Videre kan administrasjonsutvalget gi partene føringer i forhold til de lokale forhandlingene innenfor de rammer og retningslinjer som følger av lov og avtaleverk.

12 Forhandlingsutvalgets oppgaver I tillegg til å gjennomføre de lokale forhandlingene som er en del av tariffoppgjørene har kommunens forhandlingsutvalg supplert med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, følgende oppgaver: avgjøre om etter- /videreutdanning og kompetanseheving skal gi lønnsmessig uttelling avgjøre om det skal brukes lønn for å rekruttere og beholde arbeidstagere delta i forhandlinger etter HTAs bestemmelser I tillegg til de sentralt avtalte lokale forhandlinger, vil kommunens forhandlingsutvalg som hovedregel avsette tid samme dag som kontaktmøtet for å behandle eventuelle saker som er meldt opp det vil si ca en gang pr mnd. Tillitsvalgtes deltagelse i lønnsforhandlinger: Fagforbundet møter i lønnsforhandlinger ved ny tilsetting. Ved de øvrige forhandlingene vil den forening som organiserer den ansatte delta. Fagforbundet kan tiltre forhandlingsutvalget hvis de ønsker det. Taushetsplikt Alle parter har taushetsplikt med hensyn til all informasjon som benyttes under forhandlingenes gang. Det er resultatet av forhandlingsprotokollene som skal legges fram. Kravene er unntatt offentlighet. Virkningstidspunkt Forhandlingsresultatet skal iverksettes med den virkningsdato som er sentralt/lokalt bestemt. For øvrige vil HTAs tvistebestemmelser komme til anvendelse, For øvrig vises til HTAs forhandlingsbestemmelser for lokale forhandlinger. 4. RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN Lønnspolitisk plan evalueres, rulleres og oppdateres ved hovedoppgjør innen 1. mai. Eventuelle endringer i ny hovedtariffavtale må tas inn i planen. Lønnspolitisk plan evalueres, rulleres og oppdateres ved hovedoppgjør innen 1. mai. Eventuelle endringer i ny hovedtariffavtale må tas inn i planen. Rådmannen er delegert myndighet til å vedta revidert plan Endringer i planen av prinsipiell karakter, legges fram for administrasjonsutvalget. 5. VEDLEGG TIL LØNNSPOLITISK PLAN Vedlegg 1: Lokal avtale for klassifisering av merkantilt ansatte. Listen kvalitetssikres hos lederne med tanke på om enkelte har fått andre arbeidsoppgaver. Vedlegg 2: Oversikt over lokale tillegg

13 VEDLEGG 1 Lokal avtale for klassifisering av merkantilt ansatte Ordningen gjelder faste ansatte. Kragerø kommune har innplassert merkantilt ansatte på flg. nivå: Førstesekretær, st.kode 7520 Hovedtariffavtalens kap 4 Saksbehandler, st.kode 7531 Hovedtariffavtalens kap 4 Kontorkonsulent, st.kode Hovedtariffavtalens kap 4 FØRSTESEKRETÆR Ansvarsområde: Arbeid med merkantile/kontortekniske funksjoner. Får oppgaver fra overordnet. Har veiledningskompetanse i avdelingen. Kompetansekrav: 3-årig videregående skole, evt. fagbrev, datakompetanse, erfaring fra tilsv. fagområde Annen relevant kompetanse kan erstatte kravet til formell utdanning SAKSBEHANDLER Ansvarsområde: Hovedtyngden av arbeidet er regelstyrt saksbehandling. Delegert vedtaksmyndighet. Kompetansekrav: 3-årig relevant utdanning, datakompetanse, erfaring fra tilsv. virksomhet/kommunal forvaltning Annen relevant kompetanse kan erstatte kravet til formell utdanning KONTORKONSULENT Ansvarsområde: Arbeidet består av saksbehandling med betydelig skjønnsutøvelse, uten å ha tilstrekkelig intern veiledning. Videre kan stillingen inneha rådgivnings-/opplæringsfunksjon i forhold til andre kommunale avdelinger. Kompetansekrav: 3-årig høgskole, datakompetanse *) Annen relevant kompetanse kan erstatte kravet til formell utdanning *) Dersom en ansatt ikke innehar den nødvendige formalkompetanse som kreves som konsulent, vil lønnen i utgangspunktet ligge kr ,- under topplønn for stillingen. Topplønn kan likevel nås dersom annen relevant kompetanse kommer til anvendelse. GJENNOMGANG Det foretas en gjennomgang av de merkantile stillinger, før de lokale forhandlingene, for å se om de er innplassert på riktig nivå. Lønnsnivået til de ulike stillingene vil være avhengig av de lokale forhandlingene. Partene er enig i at stillinger innenfor samme nivå, lønnes likt uavhengig av forhandlingsbestemmelse. Innsats og resultatoppnåelse er ikke vurdert. Kompetansekravene vil i gjøres gjeldende ved ny utlysning.

14 VEDLEGG 2 Generelle tillegg: Funksjonstillegg påvirker ikke timelønnen, er ikke brøkavhengig, korktillegg. Gis når ansatte har en spesiell funksjon som ikke er generell i forhold til stillingen. Brøkavhengig funksjonstillegg-påvirker ikke timelønnen, er brøkavhengig, korktillegg. Gis i spesielle avdelinger (barnevernet og spes.ped.teamet) Grunntillegg påvirker timelønnen, er brøkavhengig, korktillegg. Gis når ansatte har en spesiell relevant ekstrautdanning som ikke er naturlig for stillingen eller ved andre spesielle forhold.(blir også gitt ved ekstravakter/timer i samme/tilsvarende stilling) Lokal grunnlønn påvirker timelønnen, er brøkavhengig blir spist opp hvis vedkommende ligger på sentral minstelønnsstige. Gis i alle andre tilfeller. Tillegg: Forklaring: Beløp: Type tillegg: Kontaktlærer Noe sentralt bestemtnoe Kr kr. 600 pr. Funksjonstillegg Jf.SFS 2213 lokalt elev Kontaktlærer Kr kr. 400 pr. Funksjonstillegg voksenoppl elev IKT-ansvarlig skole Kr kr. 150 Funksjonstillegg pr. PC (gjelder ikke PC er i administrasjonen Sosial/rådgiver Lik sentralt bestemt Kr Funksjonstillegg Jf. SFS 2213 minstelønn Samlingsstyrer Lokal avtale fra skole Funksjonstillegg til skole Vikar for rektor Gjelder skoler som Kr Funksjonstillegg stedfortredertillegg ikke har inspektør Spes.ped.teamet Kr Funksjonstillegg som er brøkavhengig Ledertillegg For leder på stige og Kr Funksjonstillegg med minst 2 ansv.områder Jf.Lønnspolitisk plan Pedagogisk ledertillegg Kr Funksjonstillegg Calling Brannvakta Kr Funksjonstillegg Primærkontakt Økonomiansvar for Kr pr. klient Funksjonstillegg klient i bolig Barnevernstillegg Kr Funksjonstillegg som er brøkavhengig Systemansvarlig For ansatte på stige Kr Funksjonstillegg *) Ass.styrer v/4-avd.barnehager Kr Funksjonstillegg Veilederansv.lærlinger Betales i desember Kr Funksjonstillegg utfra ant. mnd man har veiledet Kompetansetillegg: Forklaring: Beløp: Type tillegg: Teoridel fagbrev Relevant Kr Grunntillegg Tilleggsutd/videreutd. Skal være relevant og på forhånd avklart Kr pr 60 studiepoeng Grunntillegg

15 med enhetsleder Jf.Lønnspolitisk plan *) Arbeidsoppgaver systemansvarlig: Ansvarlig for at superbrukerne har nok kompetanse og ved behov selv kunne lære opp nye superbrukere. Skal være en resurs for superbrukerne. Kontaktperson med programvareleverandør i forbindelse med support/oppdateringer. Avdekke behov for videreutvikling av systemene. Kontaktperson mot IKT-avdelingen. Ansvar for å gi IKT beskjed om oppdateringer og tekniske endringer. Bidragsyter i forbindelse med utvikling og innføring av nye moduler knyttet til fagapplikasjonen. 1.linje support på applikasjonen. Skal være den som brukerne henvender seg til når de har spørsmål knytet til bruk av applikasjonen. Ansvar for applikasjons brukernavn og passord. Ansvar for tilganger og rettigheter til applikasjonen. Ansvar for å holde systemets grunndata oppdatert. Andre funksjonstillegg, kompetansetillegg og lokal grunnlønn (tillegg) som er gitt individuelt finnes i egen oversikt. ANDRE FORHOLD: Stillingskode 7681 spesialhjelpepleier gis til hjelpepleiere med grunnlønn tilsvarende fagarbeidere, som i tillegg har relevant ½-års videreutdanning med eksamen. ***)Lagledere med høgskole lønnes med kr ,-. Kompetansetillegg som er gitt tidligere flyttes fra kompetansetillegg til grunnlønn. Sykepleiere og vernepleiere i enhet for omsorg (inkl vikarer og timelønnede) lønnes slik: Starter med topplønn tilsv 10 års ansiennitet på høgskolestigen. I tillegg gis kr 3000 som grunnlønn ved 16 års lønnsansiennitet. Protokollen gjelder fram til LISTE OVER FORHOLD DET IKKE LENGER GIS KOMPENSASJON FOR Klasse 2 Kompetanse Kr Fjernet Seniortillegg (lærere) Kr Fjernet Lokale tillegg (lærere) Lok. forh. 1/5-02 B-trinn Div Fjernet trukket inn Sprøytemiddelsertifikat Kompetanse Kr Fjernet Div.studiepoeng Kr pr. vekttall Fjernet Datakort Kompetanse Kr Fjernet

16

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, ADMIN Arkiv: 520 &40 Arkivsaksnr.: 10/ LØNNSPOLITISK PLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE - REVISJON

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, ADMIN Arkiv: 520 &40 Arkivsaksnr.: 10/ LØNNSPOLITISK PLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE - REVISJON SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, ADMIN Arkiv: 520 &40 Arkivsaksnr.: 10/1966-1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE - REVISJON Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, PER Arkiv: 52 &40 Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, PER Arkiv: 52 &40 Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, PER Arkiv: 52 &40 Arkivsaksnr.: 04/00119-001 LØNNSPOLITISK PLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til lønnspolitisk plan for

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Lønnspolitisk plan 2017 2018 Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere 3 2.2 HTA kapittel 4 3 2.3 HTA kapittel 5

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016 BTV - tariffkonferansen Hege Mygland, 9. juni 2016 agenda PROGRAMMET Informasjon om årets sentrale tariffoppgjør. Tariffmessige føringer for praktisk gjennomføring av lokale forhandlinger, herunder også

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/02678-011 LIVSFASEPOLITIKK FOR ANSATTE I KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL TILTAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1333 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 003/1 1 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato:

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE 2017-2020 Innhold Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnspolitikk... 1 Innledning og avgrensing... 2 Hovedutfordringer...

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2-1 Forhandlingsbestemmelser 2-2 Seniorpolitiske tiltak 2-3 Forhandlingsutvalg 2-4 Forhandlingsstruktur

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Sørum kommunes lønnspolitikk

Sørum kommunes lønnspolitikk Sørum kommunes lønnspolitikk Vedtatt av Administrasjonsutvalget 15.08.01, sist revidert; ØA 09.06.2010 1 2 Innholdsfortegnelse: Innledning Sørum kommunes lønnspolitikk.... 4 DEL I.... 4 1. Mål... 4 2.

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Resultat sentralt, kapittel 4 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/5995 Klassering: 515 Saksbehandler: Karsten Saugestad LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE Lønnspolitiskk - Ledergruppas forslag 16.juli INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE \ LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2004 Revidert av kommunestyre den 24. februar

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske tiltak 2.3Forhandlingsutvalg 2.4Forhandlingsstruktur

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART 1/15 13/03041-8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra B/10-2014 Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 og nytt lønnssystem fra 1.5. 2015 Utskriftsdato: 5.1.2018 06:00:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2014 Nummer: B/10-2014 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/03-2013 Dokument nr.: 13/00766-1 Arkivkode: 510 Dato: 03.05.2013 Saksbehandler: Kjersti Myklebust Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer Verran kommune 18.09.12 Vedtatt av Administrasjonsutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Målsettinger med retningslinjene... 4 4. Beskrivelse av lønnssystemet

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

INTERNT NOTAT. Rådmannen. Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan. Innhold. KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken. KAPITTEL 2 Lønnsregulering

INTERNT NOTAT. Rådmannen. Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan. Innhold. KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken. KAPITTEL 2 Lønnsregulering INTERNT NOTAT Rådmannen Til: Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato 520 &30 S.nr: 05/00121-008 Sbh: RL 09.06.2006 L.nr: 004998/05 Innhold KAPITTEL 1 1.1Målsetning for lønnspolitikken

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5 OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokal lønspolitikk, kap 3.2. må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk.

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/10 10/1000 LOKALE FORHANDLINGER 2010

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/10 10/1000 LOKALE FORHANDLINGER 2010 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.09.2010 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 - Iverksetting og kommentarer Utskriftsdato: 5.12.2017 07:52:16 Status: Gjeldende Dato: 3.5.2013 Nummer: B-03/2013 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lønn i bergensskolen pr , kap 4C

Lønn i bergensskolen pr , kap 4C Tariffoppgjøret 21 Lønn i bergensskolen pr 1.8.21, kap 4C Hvilke tillegg ble gitt ved tariffoppgjøret 21? 1.6.21: Generelt tillegg på 1,15 % av den enkeltes grunnlønn (basislønn i Bergen) pr 1.6.21. 1.7.21:

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni Sentralt tariffoppgjør KS, 2012

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012 Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Resultat, kap. 4C Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/085 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 1l/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 026/11 FORMANNSKAP Dato: 11.04.2011 021/11

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN. Godkjent av AMU , sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret , sak 15/33

LØNNSPOLITISK PLAN. Godkjent av AMU , sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret , sak 15/33 LØNNSPOLITISK PLAN Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/32 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/33 i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 MÅL FOR DEN LOKALE LØNNSPOLITIKKEN... 1 2. LØNNSPLASSERING

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer