Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger"

Transkript

1 NO EN Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet gir en bred innføring i ulike idrettsgrener og andre praktiske aktiviteter, og du vil få utfordringer som utvikler deg både som kroppsøvingslærer og utøver. Veiledet og vurdert praksisopplæring er en integrert og viktig del av studiet. Praksisopplæringen foregår i grunnskole og videregående skole, men det vil også bli anledning til praksis i frivillig idrett. Ved å bygge på dette studiet med en mastergrad, får du lektorkompetanse! KROPPSØVING OG IDRETTSFAG, FAGLÆRER, BACHELORGRADSSTUDIUM Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester Høst 2016 Språk Norsk Fakultet Studiested Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Levanger Søknadsfrist ARE JOHANSEN Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post: YRKESMULIGHETER Læreren og treneren i kroppsøving og idrettsfag skal være et forbilde, en inspirator og en veileder for barn og ungdom i fysisk aktivitet, idrett og i et folkehelseperspektiv. Gjennom faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsf...ag utvikler du din faglige, didaktiske, sosiale og yrkesetiske kompetanse, og tilegner deg endrings- og utviklingskompetanse for å utvikle fagområdet videre. Disse kompetansene til sammen gjør deg i stand til å ivareta de ulike rollene i yrket. Ved fullført studium tildeles graden: Bachelor - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Studiet gir kompetanse som faglærer (adjunkt) i kroppsøving og idrettsfag i grunnskole og videregående opplæring. Utdanninga gir også gode kvalifikasjoner for trenerarbeid og annet arbeid relatert til fysisk aktivitet og folkehelse. Studiet kvalifiserer også til opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, masterstudium, ved Nord Universitet, Levanger, samt andre idrettsrelaterte masterstudier. Ved å bygge Side 1 av 48

2 på med mastergrad vil du få lektorkompetanse. Man kan også ta videreutdanning innenfor andre undervisningsfag, noe som gir mulighet til å jobbe som lærer i flere fag i skoleverket. VIDERE UTDANNING Med fullført faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan du søke opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, ved Nord universitet, Levanger, samt andre idrettsfaglige mastergradsstudier i hele landet.... OPPTAKSKRAV Søknad til dette studiet går via Samordna opptak, og søknadsfristen er 15. april. Side 2 av 48

3 Programoversikt 1. STUDIEÅR OVERSIKT Høst 2016 Læreplanarbeid og læring i fysisk aktivitet KFL SP Menneskets grunnlag for fysisk aktivitet KFL SP Praksisopplæring 1. periode KFL SP Vår 2017 Tilrettelegging for læring og fysisk aktivitet KFL SP Observasjon og analyse av fysisk aktivitet KFL SP Praksisopplæring 2. periode KFL SP 2. STUDIEÅR Høst 2017 Fysisk aktivitet som helsefremmende virksomhet KFL SP Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv KFL SP Praksisopplæring 3. periode KFL290 0 SP Vår 2018 Motivasjon for fysisk aktivitet og læring KFL SP Lærerrollen i kroppsøving og idrettsfag KFL SP Praksisopplæring 4. periode KFL295 0 SP Side 3 av 48

4 3. STUDIEÅR Høst 2018 Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett KFL SP Fordypningsaktivitet KFL SP Praksisopplæring 5. periode KFL390 0 SP Vår 2019 Pedagogikk KFL SP Bacheloroppgave KFL SP Praksisopplæring 6. periode KFL395 0 SP Side 4 av 48

5 Studieplan BESKRIVELSE AV STUDIET Læreren og treneren i kroppsøving og idrettsfag skal være et forbilde, en inspirator og en veileder for barn og ungdom i fysisk aktivitet, i idrett og i et folkehelseperspektiv. Gjennom faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag utvikler du din faglige, didaktiske, sosiale og yrkesetiske kompetanse og tilegner deg endrings- og utviklingskompetanse for å utvikle fagområdet videre. Disse kompetansene til sammen gjør deg i stand til å ivareta de ulike rollene i yrket. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP : har grunnleggende pedagogiske kunnskaper, faglig dybde i eget fagområde og inngående fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen har bred kunnskap om klasse- og gruppeledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom elever har bred kunnskap om arbeidsmetoder, læringsstrategier, læringsressurser og ulike læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, rammebetingelser og vurdering har kunnskap om individuell og skolebasert vurdering med vekt på utfordringene for vurderingsarbeidet i kroppsøving og idrettsfag har kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø og barne- og ungdomskultur, livsløpsutvikling og identitetsarbeid. har kunnskap om barn og unge i vanskelige situasjoner og deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv kjenner til nasjonale og internasjonale forsknings og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen og kroppsøving og idrettsfag, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet FERDIGHETER : kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, alene og i samarbeid med andre kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter kan bruke ulike teknikker i utøvende aktivitet, reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske dimensjonene i alle fag og skolen som helhet kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling GENERELL KOMPETANSE : har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av skolen kan inspirere til og legge til rette for entrepenørskap, nytenking og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen kan bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem og sammen med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre OPPTAKSKRAV Søknad til dette studiet går via Samordna opptak, og søknadsfristen er 15. april. VIDERE UTDANNING Med fullført faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan du søke opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, ved Nord universitet, Levanger, samt andre idrettsfaglige mastergradsstudier i hele landet. Side 5 av 48

6 UTENLANDSOPPHOLD Internasjonalisering skal være med på å heve kvaliteten i utdanninga. Sentrale mål er å fremme kulturell forståelse og solidaritet gjennom kunnskap samt å utvikle språkferdigheter. Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. KOSTNADER I løpet av studiet må det påregnes kostnader i forbindelse med innkjøp av bøker, diverse trenings- og turutstyr, ekskursjoner, studieturer, reise til og fra praksissted mm. Kostnader til ekskursjoner er stipulert til kr ,- i løpet av de 3 årene. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. e må selv dekke kostnader til dette. Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift. EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Det benyttes ulike former for vurdering i studiet. Se emnebeskrivelser for mer informasjon om vurderingsformene i hvert emne. AVSLUTTENDE EKSAMEN Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, har ulike vurderingsformer og eksamener i de forskjellige emnene som inngår i studiet. Det er både praktiske, muntlige, skriftlige og andre typer eksamener. Det er også andre arbeidskrav knyttet til de ulike emnene. I 3. studieår skriver studentene en avsluttende bacheloroppgave. Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. Den veiledede praksisopplæringa i hvert studieår må være bestått for at studenten skal kunne fortsette utdanninga påfølgende studieår. PROGRAMEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt.. Side 6 av 48

7 AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, med tilhørende nasjonale retningslinjer, ligger til grunn for studiebeskrivelsen for Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, og er det forpliktende grunnlaget for programplanen, fagplanene og plan for praksis. I lærerutdanningene skal institusjonene vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Eksamen eller prøve som ikke er avlagt etter denne rammeplanen, kan gi grunnlag for fritak, jf. 3-5 lov om universiteter og høyskoler. Fritak skal føres på vitnemålet. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må bestå av relevante fag som tilsvarer de fag som tilbys i faglærerutdanning og skal omfatte fagdidaktikk og praksisopplæring. Det kreves godkjent politiattest av alle som skal starte på en lærerutdanning, jf. "Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning". Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn. Man får ikke ut i praksisopplæring før man har levert godkjent politiattest. Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer Side 7 av 48

8 Emnebeskrivelser (18) Læreplanarbeid og læring i fysisk aktivitet KFL110 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på lærerrollen og lærerens ansvar for å utvikle og vurdere elevenes læring slik at de kan nå de kompetansemål som læreplanene for grunnskole og videregående skole har satt. Gjennom arbeid med utvalgte idrettsaktiviteter og friluftsliv skal studentene utvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter i disse aktivitetene og i tillegg arbeide med disse aktivitetene i forhold til læreplanenes kompetansemål og det lærerarbeid dette medfører. Semesteravgift, se ellers studieplan. LÆREPLANARBEID OG LÆRING I FYSISK AKTIVITET KFL110 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har kunnskap om ulike didaktiske modeller og undervisningsprinsipper og deres sterke og svake sider i forhold til undervisning i kroppsøving og idrettsfag har kunnskap om et utvalg av idrettsaktiviteter og friluftsliv har kunnskap om førstehjelp og kan forebygge og behandle skader FERDIGHET kan analysere læreplaner og begrunne valg av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer med utgangspunkt i pedagogisk og fagdidaktisk teori og praksis i grunnskolen kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom differensierte arbeidsmåter innen idrett har grunnleggende ferdighet i et utvalg av idrettsaktiviteter og friluftsliv kan ivareta elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø, samt utføre livbergende førstehjelp GENERELL KOMPETANSE har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, faget og profesjonen Side 8 av 48

9 FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i ulike grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. PENSUM Pensumlitteratur Brattenborg, Steinar og Engebretsen, Berit (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. (3. utg). Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN Dreier, Sverre, Morisbak, Andreas og Skarsfjord, Terje (2011). Fotballferdigheten. (2. utg.). Oslo: Akilles forlag. ISBN Rønning Terje (1990). Kart og orienteringsopplæring : en teoretisk og praktisk veiledning. Nesna: Nesna lærerskole. ISBN ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2014 høst). Individuell skriftlig eksamen, 5 Timer. Teller 33/100 av karakteren (første gang 2014 høst). Individuell praktisk eksamen, teller 67/100 av karakteren (første gang 2014 høst). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2014 høst). Side 9 av 48

10 Menneskets grunnlag for fysisk aktivitet KFL120 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og treningspåvirkning i et aktivitetsperspektiv. Gjennom arbeid med utvalgte idrettsaktiviteter og dans skal studentene utvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter i disse aktivitetene og i tillegg arbeide med disse aktivitetene i forhold til treningsmetoder, fysiologisk påvirkning av trening og mekanisk og organisk analyse som grunnlag for idrettenes teknikker. Semesteravgift, se ellers studieplan. MENNESKETS GRUNNLAG FOR FYSISK AKTIVITET KFL120 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP : har kunnskap om et utvalg av idrettsaktiviteter og dans har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet virker inn på kroppens oppbygging og funksjon kan vurdere hvordan forskjellige aktivitetsformer og treningsmetoder påvirker yteevne og helse FERDIGHET : har grunnleggende ferdighet i et utvalg av idrettsaktiviteter og dans kan ivareta elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom differensierte arbeidsmåter innen idrett og dans GENERELL KOMPETANSE : har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, faget og profesjonen FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Side 10 av 48

11 LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i ulike grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. PENSUM Pensumlitteratur Dahl, Hans A. (2010). Klar - ferdig - gå! grunnbok i aktivitetsfysiologi. Oslo: Cappelen akademisk forl.. ISBN , ISBN Hallén, Jostein og Ronglan, Lars Tore (2011). Treningslære for idrettene. Oslo: Akilles. ISBN Anbefalt tilleggslitteratur Enoksen, Eystein et al. (2013). Utholdenhetstrening : forskning og beste praksis. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Kap 1-3 ISBN Tjelta, Leif Inge et al. (2007). Styrketrening : i individuelle idretter og ballspill. Kristiansand: Høyskoleforlaget. ISBN Bahr, Roald et al. (1991). Testing av idrettsutøvere. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2014 høst). Individuell skriftlig eksamen, 5 Timer. Teller 33/100 av karakteren (første gang 2014 høst). Individuell praktisk eksamen, teller 67/100 av karakteren (første gang 2014 høst). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2014 høst). Side 11 av 48

12 Praksisopplæring 1. periode KFL1901 Praksisopplæring 1. periode har et omfang på 5 dager og gjennomføres i grunnskole, 1. semester. Tema: Planlegging av undervisning. Ledelse av aktivitet sammen med andre. Ledelse av aktivitet alene. Didaktisk refleksjon. Taushetsplikt: Lov om universitet og høgskoler har følgende formulering om taushetsplikt i 4-6: "En student som i studiesammenheng får kjennskap om noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter det er aktuelt for." Underskrevet taushetserklæring oppbevares på praksisstedet. Semesteravgift, se ellers studieplan. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende vedtak. PRAKSISOPPLÆRING 1. PERIODE KFL1901 Studiepoeng 0,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt. Side 12 av 48

13 LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har grunnleggende pedagogiske kunnskaper, faglig dybde i eget fagområde og inngående fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen har bred kunnskap om klasse- og gruppeledelse har bred kunnskap om arbeidsmetoder, læringsstrategier, læringsressurser og ulike læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, rammebetingelser og vurdering FERDIGHETER kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, alene og i samarbeid med andre kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter GENERELL KOMPETANSE har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av skolen kan beherske norsk muntlig og skriftlig og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER FORMØTE: Faglærer og studenter forbereder praksisopplegget sammen. STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING e skal involveres enkeltvis og gruppevis i praksisopplegg. VEILEDNING: e får veiledning av faglærer i fohold til praksisopplegg. FRAMMØTE: Praksisopplæring er obligatorisk for alle studenter. Det kreves 100 % tilstedeværelse i praksis. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med gyldig fravær. Gyldig fravær er sykdom eller sterke velferdsgrunner. Fravær over tre dager skal bekreftes ved legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Tidspunkt for eventuell restpraksis avtales særskilt, men regelen er at den gjennomføres i samme semester slik at vanlig studieprogresjon er mulig. Ved særlig stort fravær vurderer studieleder sammen med praksislærer og faglærer om hele praksisperioden skal tas på nytt. Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltagelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. må derfor være forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting. Studenter som er i praksis og skal delta i studentpolitisk arbeid, må følge retningslinjene for tilstedeværelse som er beskrevet i studieplan. I studier med krav om 100 % tilstedeværelse, må studenter gjøre avtale med praksislærer om å ta igjen restpraksis i undervisningsfri periode. Studenter som ikke kan delta i studentpolitisk arbeid på grunn av praksisgjennomføring, må melde fravær i sitt verv i god tid slik at vararepresentant kan overta oppgaven. IKKE BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING: Dersom en student ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til. må vente til neste gang samme praksisperiode gjennomføres for å framstille seg til nytt forsøk. må selv aktivt skriftlig melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. PENSUM ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. Side 13 av 48

14 VURDERINGSORDNING Praksisopplæring 1. periode (første gang 2015 høst). Praksis, teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Side 14 av 48

15 Tilrettelegging for læring og fysisk aktivitet KFL130 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet innenfor differensiert læring slik at hver enkelt elev får best mulig læring. Gjennom arbeid med utvalgte idrettsaktiviteter, dans og andre bevegelsesaktiviteter skal studentene utvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter i disse aktivitetene og i tillegg lære å kunne bruke disse aktivitetene for å skape best mulig læring for hver enkelt elev. Semesteravgift, se ellers studieplan. TILRETTELEGGING FOR LÆRING OG FYSISK AKTIVITET KFL130 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har kunnskap om barn og unges psykiske, fysiske og motoriske utvikling og læring i ulike sosiale kontekster kan integrere kunnskap fra fagdidaktikk og basisfag for å begrunne egne valg i formidling av leik, idrett, dans og friluftsliv FERDIGHET kan legge til rette for læring ut fra den enkelte elevs behov og forutsetninger kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom differensierte arbeidsmåter innen idrett og dans har grunnleggende ferdighet i et utvalg av idrettsaktiviteter, dans og alternative bevegelsesaktiviteter kan ivareta elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø GENERELL KOMPETANSE har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, faget og profesjonen Side 15 av 48

16 FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i ulike grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2015 vår). Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 3 Dager. Teller 33/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Individuell praktisk eksamen, teller 67/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2014 vår). Side 16 av 48

17 Observasjon og analyse av fysisk aktivitet KFL140 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet innenfor observasjon og analyse av bevegelser slik at læreren kan gi gode tilbakemeldinger og relevante nye arbeidsoppgaver til hver enkelt elev. Gjennom arbeid med utvalgte idrettsaktiviteter og friluftsliv skal studentene utvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter i disse aktivitetene og i tillegg arbeide med observasjon og analyse innenfor disse aktivitetene. Semesteravgift, se ellers studieplan. OBSERVASJON OG ANALYSE AV FYSISK AKTIVITET KFL140 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP kan integrere kunnskap fra fagdidaktikk og basisfag for å begrunne egne valg i formidling av leik, idrett, dans og friluftsliv har kunnskap om kroppen i bevegelse, hvordan bevegelsesevnen utvikler seg og er i stand til å anvende denne kunnskapen i opplæring i kroppsøving har innsikt i relevante teorier og metoder for observasjon, analyse og vurdering av bevegelsesmønstre FERDIGHET har grunnleggende ferdighet i et utvalg idrettsaktiviteter og friluftsliv kan vurdere og analysere elevers bevegelsesmønster innen idrett og alternative bevegelsesformer kan ivareta elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø GENERELL KOMPETANSE har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, faget og profesjonen Side 17 av 48

18 FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i ulike grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere. PENSUM ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2015 vår). Individuell skriftlig eksamen, 5 Timer. Teller 33/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Individuell praktisk/ muntlig eksamen, teller 67/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Side 18 av 48

19 Praksisopplæring 2. periode KFL1951 Praksisopplæring 2. periode har et omfang på 10 dager og gjennomføres i grunnskole, 2. semester. Det tildeles praksisplasser ved skoler som HiNT har samarbeidsavtaler med. Tema: Ledelse av aktivitet sammen med studentgruppa. Ledelse av aktivitet alene. Læreplanarbeid. Kroppsøvingslærerrollen. Grunnleggende ferdigheter. Læringsstrategier. Ulike læringsarenaer. Taushetsplikt: Lov om universitet og høgskoler har følgende formulering om taushetsplikt i 4-6: "En student som i studiesammenheng får kjennskap om noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter det er aktuelt for." Underskrevet taushetserklæring oppbevares på praksisstedet. Semesteravgift, se ellers studieplan. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende vedtak. PRAKSISOPPLÆRING 2. PERIODE KFL1951 Studiepoeng 0,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt. Side 19 av 48

20 LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP Kandidaten har grunnleggende pedagogiske kunnskaper, faglig dybde i eget fagområde og inngående fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen har bred kunnskap om klasse- og gruppeledelse har bred kunnskap om arbeidsmetoder, læringsstrategier, læringsressurser og ulike læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, rammebetingelser og vurdering FERDIGHETER Kandidaten kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, alene og i samarbeid med andre kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter GENERELL KOMPETANSE Kandidaten har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av skolen kan beherske norsk muntlig og skriftlig og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Side 20 av 48

21 LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER FORMØTE: Det arrangeres et formøte før praksisperioden. Her møtes studenter, praksislærere og faglærere. Hensikten med møtet er å: - gi praktisk informasjon om praksisperioden - orientere om etterarbeid - knytte kontakt mellom de enkelte studentpartier og deres praksislærere. Hoveddelen av møtet blir brukt til dette siste punktet. STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING e skal involveres minimum timer i faget pr.uke og skal direkte involveres i undervisning minimum 8 timer pr. uke. VEILEDNING: Studenter som har praksis i grupper på 1-2 studenter, skal ha minimum 5 timer veiledning pr. uke. Studenter som har praksis i grupper på 3-4 studenter, skal ha minimum 7 timer veiledning pr uke. Veiledningen skjer kontinuerlig og gis både individuelt og i gruppe. Det er også ønskelig med en individuell uformell midtveisevaluering. FRAMMØTE: Praksisopplæring er obligatorisk for alle studenter. Det kreves 100 % tilstedeværelse i praksis. må melde eventuelt fravær i praksisperioden direkte til rektor eller praksislærer. Praksislærer gir melding om fravær til universitetet innen en uke etter siste praksisdag. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med gyldig fravær. Gyldig fravær er sykdom eller sterke velferdsgrunner. Fravær over tre dager skal bekreftes ved legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Tidspunkt for eventuell restpraksis avtales særskilt, men regelen er at den gjennomføres i samme semester slik at vanlig studieprogresjon er mulig.ved særlig stort fravær vurderer studieleder sammen med praksislærer og faglærer om hele praksisperioden skal tas på nytt. Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltagelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. må derfor være forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting. Studenter som er i praksis og skal delta i studentpolitisk arbeid, må følge retningslinjene for tilstedeværelse som er beskrevet i studieplan. I studier med krav om 100 % tilstedeværelse, må studenter gjøre avtale med praksislærer om å ta igjen restpraksis i undervisningsfri periode. Studenter som ikke kan delta i studentpolitisk arbeid på grunn av praksisgjennomføring, må melde fravær i sitt verv i god tid slik at vararepresentant kan overta oppgaven. SKJEMA I FRONTER Det forventes at følgende dokumentene hentes ut fra Fronter og anvendes, og spørreskjemaene besvares i innleveringsmappe på Fronter: - Erklæring om taushetsplikt - Skjema for studentens forventningsavklaring - Faglærers oppgaver og sjekkliste ved praksisbesøk - Praksislærers momentliste for vurdering og vurderingsskjema RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING: Hvis det er tvil om en student kan få bestått karakter i en praksisperiode, skal praksislærer ta kontakt med rektor ved praksisskolen og faglærer ved Nord universitet. I en individuell samtale, så tidlig som mulig i perioden, orienteres studenten om at praksis kan bli vurdert til Ikke bestått. får skriftlig tilbakemelding fra praksislærer om hva som må forbedres i resterende del av praksisperioden. Skriftlig dokumentasjon på at samtalen er gjennomført skrives under av student og praksislærer. Praksislærer oppbevarer dokumentet inntil studenten er ferdig med praksisperioden. Blir ikke forhold som er omtalt i samtalen tilstrekkelig forbedret, vil studenten få Ikke bestått i praksis. Det kan oppstå forhold på slutten av praksisperioden som fører til at perioden blir vurdert til Ikke bestått. Praksislærer må ta slike forhold opp med studenten så fort som mulig, og kontakte rektor og faglærer. PENSUM ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. VURDERINGSORDNING Praksisopplæring 2. periode (første gang 2015 høst). Praksis, teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Side 21 av 48

22 Fysisk aktivitet som helsefremmende virksomhet KFL210 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet innenfor idrett og fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Gjennom arbeid med teori og utvalgte aktiviteter skal studentene utvikle sine kunnskaper og ferdigheter slik at de kan gi hver enkelt elev en tilpasset opplæring som fremmer bevegelsesglede. Ingen kostnader utover semesteravgift. FYSISK AKTIVITET SOM HELSEFREMMENDE VIRKSOMHET KFL210 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har kunnskap om et utvalg idretter som virkemiddel for tilpasset opplæring kan integrere kunnskap fra basisfag og aktivitetslære for å begrunne egne valg i formidling av leik, idrett og dans har kunnskap om leik, idrett, dans, friluftsliv og annen fysisk aktivitet i ulike kulturer og i et folkehelseperspektiv FERDIGHET kan integrere praktisk-metodiske kunnskaper og ferdigheter fra aktivitetslære med basisfag for å oppnå en helhetlig forståelse for hvordan kroppen fungerer kan anvende kunnskap innen basisfag og aktivitetslære i arbeidet med å legge til rette for og lede læringsarbeid innen kroppsøving og idrettsfag GENERELL KOMPETANSE har kunnskap om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv kan reflektere over ulike etiske spørsmål som dukker opp i tilknytning til basisfagene kan reflektere omkring kroppsøving og idrettsfag som del av norsk kultur og i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv Side 22 av 48

23 FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. PENSUM ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Alle. VURDERINGSORDNING Individuell hjemmeeksamen, 3 Dager (første gang 2015 høst). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Side 23 av 48

24 Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv KFL220 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet i tilrettelegging og ledelse av fysisk aktivitet i et helseperspektiv. Gjennom arbeid med teoristoff fra basisfagene og utvalgte aktiviteter skal studentene utvikle kunnskap om, refleksjon og kritisk analyse av tilpasset opplæring i forhold til ledelse av læringsarbeid. Ingen kostnader utover semesteravgift. TILRETTELEGGING FOR FYSISK AKTIVITET I ET HELSEPERSPEKTIV KFL220 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap kan analysere og vurdere elevers ulike forutsetninger i kroppsøvingsfaget og bruke dette som grunnlag for tilpasset opplæring i kroppsøving Ferdighet kan vurdere elevers bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring i et breddeperspektiv har faglig grunnlag for veiledning innen trening og opplæring for elever med ulike forutsetninger. Generell kompetanse kan legge til rette for helsefremmende opplæring og vurdere verdien av kroppsøving og idrett i et folkehelseperspektiv kan anvende strategier som fremmer sosialisering i retning av en bevegelsesaktiv livsstil for alle grupper barn, unge og voksne FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Side 24 av 48

25 LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og 80% deltakelse i undervisningen. Emnets arbeidsplan definerer arbeidsformer og læringsaktiviteter nærmere. PENSUM ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2015 høst). Muntlig eksamen, teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Side 25 av 48

26 Praksisopplæring 3. periode KFL290 Praksisopplæring 3. periode har et omfang på 10 dager og gjennomføres i grunnskole, 3. semester. Tema: Tilpassa opplæring. Skole/hjem. Kollegasamarbeid. Vurdering. Lovverk. Skoleledelse. HMS. Taushetsplikt: Lov om universitet og høgskoler har følgende formulering om taushetsplikt i 4-6: "En student som i studiesammenheng får kjennskap om noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter det er aktuelt for." Underskrevet taushetserklæring oppbevares på praksisstedet. Semesteravgift. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Høgskolen yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende vedtak. PRAKSISOPPLÆRING 3. PERIODE KFL290 Studiepoeng 0,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt. Side 26 av 48

27 LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag har bred kunnskap om klasse- og gruppeledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom elever har kunnskap om individuell og skolebasert vurdering med vekt på utfordringene for vurderingsarbeidet i de praktiske og estetiske fagene har kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø og barne- og ungdomskultur, livsløpsutvikling og identitetsarbeid FERDIGHETER kan bruke ulike uttrykk, former og teknikker i utøvende og skapende aktiviteter, reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning samt vurdere behov for HMS-tiltak kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske dimensjonene i alle fag og i skolen som helhet kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring GENERELL KOMPETANSE kan bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem og sammen med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre FORKUNNSKAPSKRAV Bestått praksis 1. studieår. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING e skal involveres minimum timer i faget pr.uke og skal direkte involveres i undervisning minimum 8 timer pr. uke VEILEDNING: Studenter som har praksis i grupper på 1-2 studenter, skal ha minimum 5 timer veiledning pr uke. Studenter som har praksis i grupper på 3-4 studenter, skal ha minimum 7 timer veiledning pr uke. Veiledningen skjer kontinuerlig og gis både individuelt og i gruppe. Det er også ønskelig med en individuell uformell midtveisevaluering. FRAMMØTE: Praksisopplæring er obligatorisk for alle studenter. Det kreves 100 % tilstedeværelse i praksis. må melde eventuelt fravær i praksisperioden direkte til rektor eller praksislærer. Praksislærer gir melding om fravær til høgskolen innen en uke etter siste praksisdag. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med gyldig fravær. Gyldig fravær er sykdom eller sterke velferdsgrunner. Fravær over tre dager skal bekreftes ved legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Ved særlig stort fravær vurderer studieleder sammen med praksislærer og faglærer om hele praksisperioden skal tas på nytt. Tidspunkt for eventuell ny praksis avtales særskilt, men regelen er at den gjennomføres i samme semester slik at vanlig studieprogresjon er mulig. Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltagelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. må derfor være forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting. Studenter som er i praksis og skal delta i studentpolitisk arbeid, må følge retningslinjene for tilstedeværelse som er beskrevet i studieplan. I studier med krav om 100 % tilstedeværelse, må studenter gjøre avtale med praksislærer om å ta igjen restpraksis i undervisningsfri periode. Studenter som ikke kan delta i studentpolitisk arbeid på grunn av praksisgjennomføring, må melde fravær i sitt verv i god tid slik at vararepresentant kan overta oppgaven. SKJEMA I FRONTER: Det forventes at følgende dokumenter hentes ut fra Fronter og anvendes, og spørreskjemaene besvares i innleveringsmappe på Fronter: - Erklæring om taushetsplikt - Skjema for studentens forventningsavklaring - Faglærers oppgaver og sjekkliste ved praksisbesøk - Praksislærers momentliste for vurdering og vurderingsskjema IKKE BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING: Dersom en student ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til. må vente til neste gang samme praksisperiode gjennomføres for å framstille seg til nytt forsøk. må selv aktivt skriftlig melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. Side 27 av 48

28 PENSUM VURDERINGSORDNING Praksisopplæring 3. periode (første gang 2015 vår). Praksis, 10 Dager. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Side 28 av 48

29 Motivasjon for fysisk aktivitet og læring KFL230 Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap om elevers ulike motivasjon og utfordringer i læringsarbeid. Gjennom arbeid med teori og utvalgte aktiviteter skal studentene utvikle kunnskap om, forståelse for og ferdighet i ledelse av læringsarbeid for elever med ulik motivasjon og behov. Semesteravgift og 2000 kroner kroner MOTIVASJON FOR FYSISK AKTIVITET OG LÆRING KFL230 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har kunnskap om motivasjon, tilpasset opplæring og utfordringer i læringsarbeidet for ulike elevgrupper har kunnskap om verdier, interesser og normer i ulike ungdomskulturer og fellesskapets betydning for et inkluderende læringsmiljø, og hvordan ulike didaktiske strategier kan bidra til å håndtere og forebygge konflikter og mobbing har kunnskap om kulturelle, politiske og pedagogiske perspektiver knyttet til friluftsliv FERDIGHET kan fremme læring gjennom kommunikasjon og samhandling med elevene kan analysere og vurdere friluftsliv som sosialt og kulturelt fenomen i et historisk perspektiv GENERELL KOMPETANSE kan kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning denne kan ha for skolen og for egen profesjonsutøvelse kan legge til rette for fysisk aktivitet i gode læringsmiljø for barn, unge og voksne med vekt på opplevelse, mestring, samhandling og kommunikasjon FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Side 29 av 48

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 21 BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 21 BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium

Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium NO EN Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i barnetrinnet eller på ungdomsskolen, men som har færre enn

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger UTEOMRÅDET SOM LÆRINGSARENA - "UTOLA" er et studium som går over to semester og tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium. Studiet gir deg kompetanse til å gjennomføre tilpasset

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium som går høsten 2016. Studiet gir deg kompetanse til

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag NO EN Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et studium der profesjonsfag (pedagogikk, praksis og fagdidaktikk) er integrert i et masterstudium.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger "UTOLA" - Uteområdet som læringsarena. Ønsker du å gjøre "Uteskolen" til en bedre undervisningsarena enn hva klasserommet er - da er dette studiet for

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap NO EN Kroppsøvings- og idrettsvitenskap Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, er et studium på høgere grads nivå hvor man har fokus på lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Naturfaglig kunnskap er vesentlig for å forstå kompleksiteten i naturen og i samfunnet. Det er i dag et stort behov for lærere med kompetanse i

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Friluftsliv I dette studiet lærer du å legge til rette for at barn, unge og voksne skal få gode og trygge turopplevelser i naturen året rundt. Turer til fots, på sykkel og på ski, i kajakk og kano

Detaljer

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester.

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester. NO EN Barnehagelærer Har DU lyst på en jobb der DU utgjør en forskjell, hvor du er betydningsfull og viktig? En jobb som byr på mange gleder, kreative utfordringer og interessante oppgaver? En jobb hvor

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

PPU yrkesfag - Trøndelag

PPU yrkesfag - Trøndelag NO EN PPU yrkesfag - Trøndelag Vil du bli lærer i fag- og yrkesopplæringen? Dersom du ønsker å bygge på din yrkesfaglige utdanning slik at du blir lærer, må du ha Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp NO EN Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger

Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger NO EN Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger I studiet vil arbeidet med komponering ha særlig fokus på musikk for scene (teater, revy, dans), filmmusikk og musikk for AV produksjoner (TV).

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker

Detaljer

Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger

Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger NO EN Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger Liker du å jobbe med kor? Har du en drøm om å drive en vokalgruppe? Liker du rytmisk musikk? Liker du å utvikle metoder i korarbeid? Vil du bli en bedre dirigent?

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Spesialutdanning for lærere i grunn- og videregående skole. Studiet kvalifiserer for undervisning i "Trafikalt grunnkurs" i offentlig

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som ønsker å være trafikklærer i førerkortklasse T. Utdanningen setter primært fokus på opplæring

Detaljer

BirdID Western Palearctic

BirdID Western Palearctic BirdID Western Palearctic Gjennom studiet BirdID Western Palearctic kan du kvalifisere deg for feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Det vil også være personlig verdifullt

Detaljer

PPU yrkesfag - Trøndelag

PPU yrkesfag - Trøndelag NO EN PPU yrkesfag - Trøndelag Vil du bli lærer i fag- og yrkesopplæringen? Dersom du ønsker å bygge på din yrkesfaglige utdanning slik at du blir lærer, må du ha Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp

Engelsk 1, for trinn, 30 stp NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og studenter, og du

Detaljer