Redegjørelse fra Den Nyapostoliske Kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redegjørelse fra Den Nyapostoliske Kirke"

Transkript

1 Den Nyapostoliske Kirke Internasjonal, Zürich 24. Januar 2006 Oversettelsen av «Stellungnahme» Das Verständnis von Heil, Exklusivität, Heilsnotwendigkeit des Apostelamtes und Nachfolge in der Neuapostolischen Kirche» Redegjørelse fra Den Nyapostoliske Kirke Vår oppfatning av frelsen, kirkens eksklusive stilling, apostelembetets nødvendighet for frelsen og etterfølgelsen i Den Nyapostoliske Kirke Den Nyapostoliske Kirke i Norge Postadresse: Besøksadresse: Postbanken: Organisasjonsnr.: Postboks 5106 Gamle Kongevei 1 Telefon: +47) N-7447 Trondheim N-7043 Trondheim Telefax: (+47)

2 1. Frelsen 1.1 I Den Hellige Skrift blir begrepet «frelse» brukt i betydningen redning, bevarelse og forløsning. I Det gamle testamente ble håpet om frelse i tidens løp fremhevet stadig tydeligere m.h.t. den forventede Messias. I Det nye testamente er begrepet fullt ut fokusert om Jesus Kristus. Han er Frelseren og redningsmannen (Ap.gj. 4:12) og også frelsens formidler (Hebr. 8:6; 9:15: 1. Tim. 2:5). Til syvende og sist er han selv frelsen (Ap.gj. 13:47 sett i sammenheng med Jes. 49:6). 1.2 Frelsen i Kristus bygger på at Han ble menneske som uttrykk for Guds kjærlighet til alle mennesker Hans offerdød og oppstandelse utsendelsen av Den Hellige Ånd og dens gjerning 1.3 For oss mennesker kommer frelsen av Kristi offer, og bevirker frigjøring fra synden, opphør av den varige atskillelse fra Gud og det evige fellesskap med Ham. 1.4 Ved fellesskapet med Jesus Kristus i ord og sakrament erfarer den troende frelsen allerede i nåtiden. Gjennom dette skjer forberedelsen til den evige frelse, deltakelsen i Guds herlighet. 1.5 Ifølge Den Hellige Skrifts vitnesbyrd skjer formidling av frelsen i den tidsepoke av Guds frelsesplan som tilhører nåtiden, gjennom apostelembetet som har til oppgave å forkynne Guds ord og gi sakramentene. 1.6 Målet for frelsens formidling er å samle Kristi brud, samt dens forberedelse for Herrens gjenkomst og deltakelsen i Lammets bryllup. Den evige frelse for bruden som har tatt imot frelsestilbudet i troen, ligger i å oppnå det evige fellesskap med Gud allerede på Herrens dag. 1.7 I de følgende avsnitt av frelsesplanen vil frelse oppleves på en annen måte: I sammenheng med den store trengsel gir Gud frelse til martyrene: De mottar Jesu nåde (anskueliggjort gjennom bildet av den hvite kjortel Johs. åp. 7:13), tar del i den første oppstandelse og regjerer som prester med Kristus i tusen år. På dommedag gir Gud enda en gang frelse gjennom sin Sønn, ved at alle sjeler som da blir stående for Gud, har evig fellesskap med Ham i det nye skaperverket. 1.8 Frelsens måte og omfang er altså formet på forskjellig vis i de ulike epokene av Guds frelseshistorie. Guds vilje til redning er det som står over alt: Han vil at alle mennesker skal bli hjulpet. Den Nyapostoliske Kirke i Norge Side 2 av 6

3 2. Har Den Nyapostoliske Kirke en eksklusive stilling? 2.1 Ordet «eksklusivitet» stammer fra det latinske ord excludere (=stenge ute), og betyr i alminnelig språkbruk «utelukket», «særegen», «enestående», «fornem». 2.2 Ved å studere de ulike trossamfunn og i den teologiske diskusjon som pågår, forstår man med ordet «eksklusivitet» å se bort fra eller utelukke at noe annet kirkesamfunn enn det egne er berettiget til å formidle frelsen. I denne forbindelse taler man gjerne om et kirkesamfunns «absolutistiske krav». 2.3 I denne forbindelse blir Den Nyapostoliske Kirke med sine apostler ofte bebreidet for å ha en eksklusive posisjon, i det det oppfattes slik at den utelukker alle ikke nyapostoliske fra frelsen, slik at de er utlevert til evig fortapelse. 2.4 Denne bebreidelse er unyansert i denne form, og gir grunnlag for misoppfatning. For det ene har apostlene som oppdrag og fullmakt fra Herren å tilby frelsen til alle. Det er ikke apostelembetets oppgave å utelukke noen fra frelsen eller å bedømme andre trossamfunn. For det andre skjer formidling av frelsen, slik det er nevnt foran, innenfor forskjellige epoker av Guds frelsesplan, på ulike måter, og delvis utenfor apostelembetets virksomhet: For forberedelsen av brudemenigheten er apostelembetets virksomhet uunnværlig. Om det vil være unntak m.h.t. til å bli tatt imot på Herrens dag, ligger i Guds suverene avgjørelse Spørsmålet om Den Nyapostoliske Kirkes og dens apostlers eksklusive stilling i den store trengselens tid, er irrelevant ettersom apostelembetet da ikke vil være virksomt. Likevel vil martyrene fra denne tid oppnå evig frelse De samme vurderinger gjelder også for det tusenårige fredsrike og for dommedag. 2.5 Det som er sagt ovenfor (spesielt pkt og 2.4.3) gjør det tydelig at ifølge vår lære, som har dype framtidsrettede (eskatalogiske) elementer, kan alle mennesker til slutt oppnå frelse, også om de ikke har vært tilsluttet den Nyapostoliske Kirke. Dette uttrykker Guds vilje til å hjelpe alle mennesker. Det er altså ikke riktig å betegne den Nyapostoliske Kirke som «alene saliggjørende». 2.6 Vår tro på at apostelembetet er uunnværlig for brudemenighetens forberedelse, utelukker ikke at det også utenfor Den Nyapostoliske kirke, d.v.s. i andre trossamfunn som i sannhet bekjenner Kristus, finnes Den Nyapostoliske Kirke i Norge Side 3 av 6

4 mangfoldige elementer av sannhet. I denne forstand virker Den Hellige Ånd også utenfor Den Nyapostoliske Kirke. 2.7 Uaktet disse vurderinger kjenner vi likevel til et absolutt krav som rommes i det som Guds Sønn sier om seg selv: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg» (Johs. 14:6). Dette kravet kommer også til uttrykk i apostelen Peters uttalelse: «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» (Ap.gj. 4:12). Til tross for denne klare orientering på Guds Sønn, holder vi det for nødvendig å leve i fred og godt naboskap med alle verdens religioner. Derfor avviser vi enhver form for religiøs fanatisme og fundamentalisme. Den Nyapostoliske Kirke i Norge Side 4 av 6

5 3. Apostelembetet en nødvendighet for frelsen 3.1 Med dette uttrykkes at apostelembetet er uunnværlig for å oppnå frelsen i Kristus. Spørsmålet om dette gjelder bare for den tidsperiode innenfor frelseshistorien hvor apostelembetet er virksomt for forberedelsen av brudemenigheten. 3.2 Apostelembetets uunnværlighet resulterer for det første i den kjensgjerning at Jesus har innstiftet bare dette embetet og utrustet det med tilsvarende fullmakter. Dessuten blir apostelembetets uunnværlighet støttet gjennom det bibeliske vitnesbyrd i det som apostlene gjorde, for eksempel at Ånden ble gitt i Samaria og Efesos (se Ap.gj. 8:14 ff. og 19:1 ff.). 3.3 I sammenheng med dette er det vår trosoverbevisning at apostelembetet historisk sett har eksistert ikke bare én gang, men igjen ble oppreist av Gud i det 19. århundre for å forberede brudemenigheten på Kristi gjenkomst. Om det vil finnes noe unntak m.h.t. å bli tatt imot på Herrens dag, ligger i Guds suverene avgjørelse. Den Nyapostoliske Kirke i Norge Side 5 av 6

6 4. Etterfølgelse 4.1 Når det gjelder etterfølgelsen, reiser alltid dette spørsmål seg: - Hvem følger vi etter Jesus, apostlene, embetsbærerne? 4.2 Sentralt i den kristne etterfølgelse står Jesus Kristus! Han oppfordrer selv til etterfølgelse (se Luk. 9:23). Å etterfølge ham er nødvendig for frelsen (se Matt. 19:16 21). Dette blir også understreket av den kjensgjerning at et vesentlig kjennetegn ved de er: «Det er de som følger Lammet hvor det så går» (Johs. åp.14:fra 4). 4.3 Å etterfølge Jesus Kristus betyr for det første å orientere seg alvorlig etter Jesu liv og vesen. Allerede i dette ser vi en bekjennelse for Herren. 4.4 Uadskillelig sammenbundet med etterfølgelsen hører også å gi akt på hans vilje i alt. I hans vilje ligger blant annet at hans apostler skal samle og forberede brudemenigheten på hans gjenkomst (se 2. Kor. 11:2). I denne tankegangen finner etterfølgelsen sitt konkrete utslag ved at man etterfølger de apostler som han har utsendt. Denne sammenhengen gjør Guds Sønn tydelig når han sier: «Den som tar imot dere, tar imot meg» (Matt. 10:40 se også Johs. 13:20). 4.5 Om å etterfølge apostlene sier apostelen Paulus: «Bli mine etterfølgere, likesom jeg etterfølger Kristus!» (1. Kor. 10:33). Det samme prinsippet gjelder også for etterfølgelsen av de embetsbærere som apostlene ordinerte. 4.6 Dette gjelder for oss alle: «Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro» (Hebr. 13:7). 4.7 Etterfølgelse i denne betydning faller lett når man ikke ser på det som å underordne seg en menneskelige autoritet, men erkjenner embetsbæreren som en gave fra Gud. 4.8 Begrunnelsen for all etterfølgelse ligger for oss i at den i alle tilfeller er rettet mot Kristus. Zürich 24. Januar 2006 Den Nyapostoliske Kirke i Norge Side 6 av 6

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 19.10.2014 Gud vår Far Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Jeg innledet sist da jeg underviste om den treenige Gud, at å lære Gud å kjenne er som å bestige

Detaljer

Hva er kirken? - To økumeniske bidrag

Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Norges kristne råds skriftserie - nr. 15 Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Norges kristne råds skriftserie - nr. 15 Norges Kristne Råd Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE?

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? A.O.Halås 2014 www.nri-imf.no Vi møter engler gjennom hele Bibelen og i mange ulike situasjoner. Av Bibelens 66 bøker er det bare 5 hvor englene ikke er nevnt (Rut og

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Den augsburgske bekjennelse av 1530

Den augsburgske bekjennelse av 1530 Den augsburgske bekjennelse av 1530 (Confessio Augustana) Artiklene 1-21 Art. I Om Gud Våre menigheter lærer samstemmig at avgjørelsen på det nicænske kirkemøtet om det guddommelige vesens enhet og om

Detaljer

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE - NR 17 NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 1 Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 3 Sammen på vei mot livet:

Detaljer

Hva gjør forkynnelsen menighetsbyggende?

Hva gjør forkynnelsen menighetsbyggende? 1 Hva gjør forkynnelsen menighetsbyggende? En praktisk-teologisk drøfting av forkynnelsens funksjon i en menighetsutviklende kontekst Lars Råmunddal Innledning... 2 Menighetsbyggende forkynnelse mellom

Detaljer

Menigheten i Det nye testamente

Menigheten i Det nye testamente Menigheten i Det nye testamente Artikkel i Misjonsforbundets menighetshåndbok, 2000 Av Lars Råmunddal I denne artikkelen vil det bli anlagt to perspektiv på presentasjonen av det nytestamentlige materialet:

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Hellig handling, hellig tid, hellig rom

Hellig handling, hellig tid, hellig rom Fra Gudstjenesteboken 2011 Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat INNHOLD: Hellig handling Hver søndag er en påskedag Liv

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

9.1 Ta og et, ta og drikk. Om Herrens måltid og noen sider ved vår kirkes nattverdpraksis Vedtatt av Forfatningsrådet / Synodestyret, 1992/1998.

9.1 Ta og et, ta og drikk. Om Herrens måltid og noen sider ved vår kirkes nattverdpraksis Vedtatt av Forfatningsrådet / Synodestyret, 1992/1998. Organisasjons- og personalhåndbok / Veiledninger / Ta og et, ta og drikk. Om Herrens måltid og noen sider ved vår kirkes nattverdpraksis 9.1 Ta og et, ta og drikk. Om Herrens måltid og noen sider ved vår

Detaljer

Det kristne menneskesynet

Det kristne menneskesynet Det kristne menneskesynet Af John Steinar Jacobsen Artikkel i NLAs menneskesynsbok Hva er et menneske? NLA-forlaget, 1996. ISBN 82-7468-036-7 I. Et riss av utviklingen i menneskets selvforståelse o 1.

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer