Program Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program 2011-2015. Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst!"

Transkript

1 Prgram Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den plitikken du likar minst!

2 Føremål Partiet Samfunnsdemkratane er grunnlagt på kristne/humanistiske verdiar, g har sm mål å ta vare på Nreg sm eit fritt, sjølvstendig g fleirkulturelt samfunn. Heile landet skal takast i bruk til busetnad g verdiskaping gjennm gdt utbygd infrastruktur sm skal sikre like høve til utvikling i heile landet. Samfunnsdemkratane er plassert til sentrum/ venstre g tufta på eit samfunn med blandingsøknmi - ein balanse mellm privat næringsliv g tilrettelegging frå det ffentlege. Kjerneverdiar Samfunnsdemkratane legg vekt på å pptre ærleg, redeleg g påliteleg. Fkuset skal vere på våre eigne løysingar g vi ønskjer å bidra til psitiv, skapande g løysingsrientert utvikling lkalt, reginalt, glbalt. Samfunnsdemkratane representerer eit nytt alternativ i nrsk plitikk der tryggleik g menneska skal setjast i sentrum. Samfunnsdemkratane vil ha lys i husa g ønskjer å ta heile landet i bruk. Utbygging av teneleg infrastruktur er viktig fr å mtverke sentralisering g utarming. Varme hender g klke hvud finst i heile Nrge. Vi skal arbeide fr løysingar sm gjer at flk ver heile landet kan kjenne seg trygge fr liv g helse. Gde ppvekstvilkår, auka ressursar til pliti g helsevesenet er viktige hjartesaker fr Samfunnsdemkratane. Vi skal g arbeide fr at verdiane i større grad enn i dag vert verande der dei vert skapte. Vi ønskjer sterkt lkalt eigarskap til energiressursar g utbygging av frnybare ressursar. Fanesaker Einaste garantisten fr fullverdige helsetenester i heile landet Mtverke sentralisering Rettferdig frdeling av verdiskapinga

3 Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den plitikken du likar minst! SD = Einaste garantisten fr fullverdige helsetenester i heile landet. Vi vil ppretthalde lkalsjukehus med fødeavdelingar g akuttberedskap, g elles frdele spesialisthelsetenesta til beste fr flket Vi vil at lkalsjukehusa skal tildelast utvalde spesialfunksjnar. Dei vil då stette krav til kvalifisering av turnuskandidatar Vi vil arbeide fr ein ny øknmisk frdeling i helsesektren sm tek høgde fr lkale tilhøve Vi vil utvide refusjn fr alternativ behandling, både fr å styrkje sjølvråderetten ver eiga helse, g frigjere kapasitet i den tradisjnelle behandlinga Vi ønskjer klare ansvarslinjer med pasienten i sentrum Rus g psykiatribehandling g samhandlingsrefrma må få nødvendige ressursar Mat sm medisin SD = Mtverke sentralisering frdi sentralisering er ansvarsfråskrivande. Legge frhlda til rette så det er like levevilkår i heile landet. gså i grisgrendte strøk i distrikta. Ved å sikre varer g tenester der flk bur, g hente ut muleg verdiskaping Få lys i husa ver heile landet ved å byggje nødvendig infrastruktur Byggje Stadt skipstunnel Ferjefri E-39 med bru Anda-Lte innan 2020 Ferdigstilling av fylkesveg 60 Ferdigstilling Kystvegen Ruste pp eksisterande vegnett langs E39 med internasjnal standard (8,5m) Vidareutvikle rutetilbdet på krtbanenettet Oppretthalde eit desentralisert tilbd i skule g barnehage SD = Rettferdig frdeling av verdiskapinga Nasjnale naturressursar skal kme heile landet til gde Jrdvern med tanke på mat g miljø Verdiskapinga må brukast til å vidareutvikle lkalsamfunna Rettferdig frdeling må gjere det muleg å drive verdiskaping både i sentrum g distrikt Flk må få bruke det dei har av arbeidsevne i staden fr å bli dytta ut av arbeidslivet AVBYRÅKRATISERING Ta makta tilbake til kmmune g fylkesnivå Redusere skjemaveldet

4 Vri fkus frå kntrll til verdiskaping g tenesteyting Gjere kvardagen enklare fr flk flest Samanslåing g sentralisering krev meir byråkrati BUSETNAD Lys i husa Etableringsbustader/Gjennmgangsbustader Det må byggast bustader sm er øknmisk tilgjengelege fr unge g nyetablerte. I tillegg trengst det bustader sm inneheld gjennmgangsleiligheiter både fr tilflyttarar g eldre sm ikkje lenger vil sitje sm eigarar av einebustadar. Her kan det g leggast til rette fr msrgsbustader med tilsyn. Det bør være msrgsbustader gså i sentrum slik at det ikkje vert ei samling av eldrebustader rundt institusjnar. Tilrettelegging av tmter, private g til næring. Byggefelt må klargjerast slik at tilflyttarar g nye familiar får tilbd m tmter sm er byggeklare på krt varsel. Strandsne; vi vil ha liv i fjæra, sikre tilgng fr ålmenta g legge betre til rette fr reiselivet. Eigedmsskatt Berre fr bedrifter sm ikkje har hvudkntr i kmmunen Energiprduksjn DEMOKRATI Ta vare på det flkelege initiativet Ha eit pe demkrati styrke kntakten mellm veljarar g plitikarar ENERGI Legge til rette fr gd utnytting av dei ressursar vi har Olje g gass, vindkraft, småkraft g vasskraft Syte fr at vi er sjølvfrsynte med energi før vi eksprterer (g må imprtere dyr g lite miljøvennlig kraft frå utlandet når det er fr lite att her) Lik pris på straumfrsyninga til abnnentar i heile landet. Avvikle eksisterande prissner.

5 Bærekraftig bruk av naturressursane med avbøtande tiltak fr negative utbyggingsknsekvensar Auka bruk av Jrdvarme/Fjrdvarme/Varmepumpe Mdernisering av eksisterande kraftverk er ein str u-utnytta ressurs sm kan gje eit strt tilskt til kraftprduksjnen innanlands. Skattlegging av småkraftverk må leggast m, slik at det vert mgleg fr desse å drive lønnsamt basert på den prduksjnen sm elva gjev g ikkje slik sm i dag då kraftverka vert drivne etter skattereglane Lkalt eigarskap av lkale kraftstasjnar Glppen kmmune skal frtsette sm eigar av kraftstasjnane i kmmunen FISKERI Kystffensiv Ta vare på dei lkale fiskarane sm ein frvaltar av verdiar. Syte fr at kystfiskarane med mindre båtar g utstyr har ei framtid. Sjå til at den øvre grensa på størrelse på båtane i kystfisket blir halden, g ha ei regulering av uttaket av fisk etter ressursmåling. Kvtefrdeling Unngå at nkre få, g stre aktørar kjøper pp mesteparten av kvtene. La det vere muleg gså fr mindre reiarlag g båt eigarar å få tak i kvter. Samtidig må kvtene vere så stre at det blir skikkelege inntekter av det g dermed føre til auka interesse g rekruttering i yrket. Rekrutteringskvtar Det ffentlige bør ha ein del fiskekvter til utlån/leige fr at nye aktørar skal få ein sjanse til å kmme inn på marknaden. Strukturering Staten bør ha ei verrdna styring av inntekter/utgifter. Regulering i frm av tilskt etc. fr å balansere næringa, g fr å få pp lønnsmheta. Vurdering av avgiftsnivået. Arbeidsfrhld

6 Vi vil jbbe fr at fiskarane får same rettar g plikter sm andre arbeidstakarar i høve sjukeg arbeidsløyseytingar frå det ffentlege. Sjå til at arbeidsfrhlda m brd blir kntrllerte, på same vis sm på land. Gjere det enklare å få mskulering/etterutdanningsrdningar fr dei sm ikkje klarar jbben lenger pga slitasje, sjukdm eller skade. I det lengste unngå uføretrygd. FORSVAR Nrge skal ha eit sterkt frsvar tilrettelagt fr å verje landet g ressursane våre. HELSE Mat sm Medisin Næringsrikt g rett samansett ksthald kan vere med på å førebygge g behandle sjukdm g lidingar, g avgrense livsstilsjukdmar. Organisering av helsetenestene: Vi vil arbeide fr å redusere byråkratiet sm er aukande gså i helsesektren. Dette fører til at ein større g større del av kstnadane pr. pasient går til ikkje behandlande frmål. Innføre føle deg vel wellness utdanning i Sgn g Fjrdane Legge betre til rette fr 100 % stillingar. Det viser seg at det ikkje er vanskeleg å få turnusar til å fungere med flest mulig heile stillingar i pleie g msrg. Auka grunnbemanning i avdelingane innan pleie g msrg. Dette fører til mindre sjukemeldingar g på sikt mindre bruk av vikarar g betre stabilitet i persnalgruppa. Dette gjev betre rekruttering g auka status. Auka bruk av refusjn på alternativ behandling. Brukarstyrt persnleg assistanse (BPA) fr eit verdig liv. Muligheit fr dbbeltrm på sjukeheim/msrgsblig. Ikkje alle ynskjer å bu åleine, ektepar etc. Førebyggande arbeid er samfunnsøknmisk lønsamt innanfr alle mråder. Bruke Krisesenteret sm ein medspelar til å mtverke vld mt brn g vaksne Sjukehussaka Avvikling av helseføretaksmdellen g tilbakeføring av sjukehusa til flkevalgd styring Lkal styring av lkalsjukehusa. Lkal leiing sikrar rekruttering.

7 Same tilbd i høve akuttmedisin same kvar ein bur i landet. Må tenkje på kva slags tilkmst den einskilde har. Vegar, ferjer mm dvs. Reisetid. Helsesenter Bygge nytt eller leige? På lang sikt vil det løne seg fr kmmunen å vere eigar av bygningsmassen. Bufellesskap Fleire bufellesskap fr psykisk utviklingshemma. Ikkje alle trivst med å bu åleine, einsemda er aukande. Større miljø fr persnalet sm n jbbar mykje åleine. Bufellesskap fr brukarar med stre fysiske handikap. Tilrettelagde bustader sm ligg samla slik at ein kan nytte seg av felles hjelparar sm er tilgjengeleg etter behv. Dagtilbd fr eldre Kmmunane sparar lite ved å fjerne desse. Det er eit svært viktig tilbd fr mange brukarar. Ssiale behv er g ein del av det grunnleggande fr fysisk g psykisk helse. Mat Viktig med fersk mat. Lkale kjøkken ved sjukehus/sjukeheimar. Diett mat må lagast nær pasienten. Deltaking. Viktig å kunne smørje skiva si sjølv. Mat er viktig fr gd livskvalitet. Arbeide fr å minke matavfallet Legesituasjnen Fleire faste stillingar er rimelegare enn å ha dyre vikarlegar fte. Psykisk helse Like viktig sm fysisk helse. Syte fr den enkelte sin rett til individuell behandling vert ivareteken. Kmmunen må knyte til seg nødvendig kmpetanse. Rus Aukande prblem. Interkmmunalt samarbeid fr å nytte seg av eksisterande ekspertise. Auka fkus på langing til mindreårige Følgje pp pårørande til rusavhengige

8 Tannbehandling Refusjnsrdning på lik linje med andre helsetenester med eigenandel. Kvalitetsfrskrifta Helse g msrgstenestene må ta utgangspunkt i kvalitetsfrskrifta. Her er minstekrav til kvaliteten på tenestene sm skal ytast lkalt. Gjennm denne får ein fram kva sm dannar grunnlaget fr reelle kstnader innanfr helse g kva kvalitetsnivå tenestene skal ligge på. IDRETT Støtte pp m mangfaldet i idretten. Viktig å ha eit allsidig tilbd fr brn g ungdm tilgjengeleg fr alle uavhengig av føresette sin øknmi INDUSTRI Det er viktig å ha eit ffentleg støtteapparat sm gjev tilskt til både etableringar g investeringar i driftsmateriell g bygningar. Det bør vere lkale næringsfnd sm kan evaluere bruken av midlar. INNVANDRING Arbeidsinnvandring, minstekrav å lære nrsk. I dag har arbeidsinnvandrarar ikkje rett til gratis nrskpplæring i ffentleg regi. Det er svært viktig at arbeidsinnvandrarar g deira familie får tilbd m ffentleg pplæring i nrsk språk g kultur. Dette vil lette integrering g gjere det lettare fr familiane å bli integrerte i lkalsamfunnet. Ein meir barnevennleg asylplitikk. Brna sitt beste må kme først, avgjerder m asyl må handsamast raskt. KULTUR OG FRITID Frivillig arbeid skal vere skattefritt Friluftsliv fr alle gså handikappa. Sprt treningskntakt Snakkegruppe barn/ungdm/vaksne/eldre

9 TRIVSEL Styrkje lkalt sjølvstyre. Fritidsplitikar å vere bindeleddet mellm lkal frnuft g velferdsansvaret Gde kulturtilbd er ein gd integreringsarena KYRKJE OG RELIGION Ta vare på den kulturelle skatten sm religinen representerer både ved å ta vare på, g legge til rette fr bruk av lkalitetar g utøving av tru. LIKESTILLING Følgje pp HVPU-refrma med inkludering av funksjnshemma i arbeidslivet gjennm fleire NAV tiltaksplassar i kmmunane Oppmuntre til utradisjnelle yrkesval Sesjn fr alle LANDBRUK Krtreist mat i butikkane/kjedane Satse på husdyrhald med fkus på dyrehelse g etikk Lkale slakteri, ettersm det vert lenger g lenger mellm slakteria sm er eigd av private g samvirkerganisasjnane. Auka prduksjn av sau, geit g fisk Meir frsking g satsing på ppdrett av kvitfisk Buplikt, eller selje hus med gard Strengare handheving av buplikta. Det går an å gjere anna enn å dyrke gras på små g mellmstre bruk rundt m i landet. Sjå til Tyskland, Austerrike g Sveits kva sm skjer på landsbygda der. Gjennm gde virkemiddelapparat kan det stimulerast til alternativ verksemd der gardsbruket i tradisjnell frstand ikkje gjev nk inntektsgrunnlag. Jrdvern i eit miljø g mat-perspektiv. Kulturminnevern sm jrdvern.

10 MILJØ Utvikle kmpetanse fr å frstå, frvalte g vidareutvikle natur- g kulturlandskapet fr bærekraftig bruk. Ta vare på lkalt eigarskap på vatnet. Byggje pp vassreservane i magasina sakte g sikkert fr å unngå å imprtere straum frå utanlandske kl, lje, gass g atmkraftverk. Frnye bilparken. Mindre trafikkfarleg g meir miljøvennlig Meir strøing g mindre salting av vegane, med tanke på fare fr grunnvatnet g trafikkfaren ved rust på bilane. Legge vekt på det samfunnsøknmiske rekneskapet. Redusere avfall g ppfrdre til gjenbruk. Ta vare på bilgisk mangfald gjennm eit bærekraftig jrdbruk g distriktsutvikling. Vi vil ta vare på mattradisjnar g mangfald i krnslag, buskap g matvareprdukt. Legge til rette fr bygging av miljøvennlege hus sm krev lite energi g sm utnyttar frnybar energi til ppvarming; varmepumpe, slcellepanel, slfangar etc. Legge m innretninga på støttenivået slik at flk med vanlege inntekter har høve til å bygge slike hus. NÆRING Legge til rette fr eit ffensivt, nytenkjande næringsliv med gründerånd g lkalt eigarskap Frå jrd til brd- g fjrd til brd satsing. Vidareutvikle Innvasjn Nrge slik at det gså vert høve til å gje tilskt til investering i industribygg g andre næringslkale. BU-midlar Sikre tilstrekkelege løyvingar til at lkale tiltak kan setjast ut i livet Risiklån. Det ffentlege må stille risikkapital til rådvelde fr nyetablerarar g til vidareutvikling av eksisterande verksemd. Etableringsstøtte, med vidare ppfølging. Det må etablerast frtuseielege g stabile vilkår fr nyetablerarar, med enklare regelverk. Ta i bruk ljepengane fr å bygge landet g hjelpe dei sm vil skape nk framver i staden fr å plassere desse i utanlandske føretak g aksjar.

11 OPPVEKST Bruke barnetrygda sm ein ssial utjamning- g integrerings-faktr. Behvsprøving med tak på familieinntekt på 10 G. Indeksregulere barnetrygda g jamne ut etterslepet. Barnehage g skule med fkus på ernæring g fysisk aktivitet. Statusen til barnevernet må hevast. Gjennm samarbeid med andre aktørar på kmmune/ fylkes- g statleg plan til barnas beste. Og gjennm tilpassa kmpetanse, lkalisering, synleggjering i kvar kmmune. REISELIV Strategisk satsing på reiseliv sm eit felles satsingsmråde fr næring g handel. Pakkereiser Kystpilegrimen, kpla mt dei andre Pilegrimsmåla i eit nettverk (Nidars). Betre sanitærtilhøve fr turistar g andre reisande Vidareutvikle gjestebrygger SAMFERDSLE Samfunnsdemkratane vil arbeide fr at det skal kunne bu flk i heile landet. Dette skal sikrast ved at ffentlege tenester er tilgjengelege der flk bur. Vegar g farleier med skikkeleg standard er svært viktig fr næringsliv g trafikktryggleik både på land g sjø. Standarden på deler av vegnettet syner år med dårleg vedlikehald, midlar til vedlikehald må styrkjast, samstundes sm nye utbyggingar skjer på heile strekningar, ikkje stykkevis g delt. Priritere utbygging av infrastruktur sm utløyser felles bu- g arbeidsreginar. Frtsetje utbygging av gang- g sykkelvegar. Realisere Stadt skipstunnel. Redusere salting ved å auke sanding med knust, tunnelmasse etter veg g energi utbygging. Oppvarma ved strøing. Gang g sykkelvegar Bygge ut gang g sykkelvegar slik at det vert lagt til rette fr bruk av sykkel til g frå arbeid, skule g fritidsaktivitetar.

12 Lkale bussruter Etablere lkale bussruter med mindre bussar sm går fte, slik at brn g eldre kan kme seg til g frå både kmmunale tenester g fritidsaktivitetar. SKATTAR OG AVGIFTER Kmmunale avgifter sm står til ppgåveløysinga. Skatt på avkastning, ta vekk dbbelbeskatning på utbytte. Arveavgift. Eigedmsskatt Småkraftverka vert i dag skattlagde etter byggekstnad. Dette bør leggast m slik at skattegrunnlaget vert basert på takst etter at utbygginga er ferdig i kmbinasjn med installert effekt. SKULE/UTDANNING Gjennm haldning g handling skape tillit g gdt mdøme Auka fkus på helse- g ernæringsfag, utvikle Frisksenter. Tilpassa pplæring, likestilling i tilbdet. Oppfrdre til val av utradisjnelle fag. Offentleggjering av testresultat i skulen. Mtverke fråfallet i vidaregåande skule ved å sikre læreplassar til elevane på yrkesfaglege linjer g ved å setje inn tiltak fr å mtverke fråfallet sm til dømes auka lese g skrivepplæring g smmarskule Meir fkus på rådgjevingstenestene. Kntinuitet i vidaregåande utdanning. La dei einskilde tilbda vere varige på dei stadane sm er utpeika. Sikre trygg g mbbefri skuleskyss g avgrense reiselengda fr dei minste elevane. Tilpassa kmpetanse i samsvar med næringslivet g det ffentlege sine behv. Byggje Frskings- g utviklingsmiljø i tilknyting til næringslivet sine lkaliseringar.

13 Etablere ein arbeidsbank av ledig kmpetanse. Nytte sjukmelde g uføre si restarbeidsevne. SOSIALE TENESTER Arbeid må løne seg. Tilpassa arbeid, ikkje brtfall av trygd ved ekstra arbeidsinnsats. Legge vekt på samfunnsmessig gevinst. Nav Eit uversiktleg system fr brukarane, vanskeleg fr dei sm verkeleg treng å få hjelp. Det er lagt pp til at brukarane skal rdne det meste sjølv. Auke kmpetansen på tenesteytar. Syte fr at det fins persnale sm kan yte direkte hjelp til brukarane. Bør fungere slik at det løner seg å jbbe fr dei sm kan. Frenkle gdtgjersle fr reiser til g frå sjukehus. Mange eldre får ikkje den refusjnen dei har krav på frdi dei ikkje får hjelp til å fylle ut reiserekning. Dette må autmatiserast slik at rett til dekking av reiseutgifter vert refundert til alle sm har krav på det. Barnetrygd Bør indeksregulerast frå då indeksreguleringa vart stppa g fram til i dag. Freldre med inntekt ver eit gitt nivå, eks. brutt familieinntekt tilsvarande 10 G, får ikkje barnetrygd. Inntektsnivået skal indeksregulerast i samsvar med knsumprisindeksen. Dette vil vere eit effektivt hjelpemiddel til å hindre fattigdm blant småbarnsfamiliar. Barnevern Auka status sm medarbeidar til barnet sitt beste Tilby freldrekurs a la Pridekurs (kurs til fsterfreldre) til alle freldre. Samlkalisere med helsestasjn Styrke rettleiing fr freldre g fsterfreldre. Handlingsplan fr kmpetanseheving g rekruttering. Pensjnsrdning Ny utrekningsfrmel- kven tener på det? Pensjnsgrunnlaget blir n utrekna ver fleire yrkesaktive år. Mange sm ikkje har vre yrkesaktive på full tid nesten heile sitt vaksne liv vil tape på det. Bør revurderast. Fattigdm

14 Vi vil jbbe fr å utjamne skiljet mellm rike g fattige i Nrge ved hjelp av barnetrygd, skattenivå g ssiale ytingar Stadig fleire unge kjem i øknmisk uføre på grunn av lettvinte låneløysingar der ein kan etablere gjeld med få tastetrykk utan at betalingsevne vert kartlagt. Det må leggast vekt på at alle tilbd i skulen skal vere gratis. Inkassregelverk Reglar fr påslag i samband med inkass må endrast slik at det ikkje skal vere eit attraktivt frretningsmråde å kjøpe pp gjeld g frfølgje gjeldsffer. Lån utan sikkerheit skal vere ulvleg Utvide låneramma i Lånekassa, g gå imt privatisering av Lånekassa. UTANRIKSPOLITIKK EU EØS Samfunnsdemkratane er imt EU-medlemskap. Sikre lkalt eigarskap ved refrhandling av EØS-avtale. Unngå å lage Eurpean Orphans, freldrelause i andre Eurpeiske land (g elles). BISTAND Hjelp til sjølvhjelp. Gje ein mann ein fisk, g han har mat ein dag, lær ein mann å fiske g han har mat heile livet. Meir feminin kraft i plitikk g styrer innan næringsliv g lkal/ reginal utvikling. Utdanning til jenter g kvinner i U-land er ein effektiv reiskap i målet m å ppnå fred. Mål at 15% av bistanden går til utdanning. Etablering g støtte til verksemder må følgje etiske prinsipp. SENIORPOLITIKK Vi vil fjerne samrdning i pensjn Geriatri-tilbd i alle kmmunar Gløym ikkje dei sm sjølv gløymer Støtte etablering av masterstudium innan samhandling lagt til Høgskulen i Sgn g Fjrdane

15 Gjennmføre rekrutteringstiltak til utdanning innan pleie g msrg Gjennmføre reell msrg i staden fr stppklkkemsrg Pensjnistar med flketrygdpensjn må sikrast ei inntektsutvikling på linje med yrkesaktive

Program Gloppen 2015-2019

Program Gloppen 2015-2019 Prgram Glppen 2015-2019 Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den plitikken du likar minst! Føremål Partiet Samfunnsdemkratane er grunnlagt på kristne/humanistiske

Detaljer

Program 2011-2015. Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst!

Program 2011-2015. Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst! Prgram 2011-2015 Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den plitikken du likar minst! 1 Føremål Partiet Samfunnsdemkratane er grunnlagt på kristne/humanistiske

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023

KOMMUNEPLAN 2011-2023 KOMMUNEPLAN 2011-2023 REFERAT FRÅ TEMASAMLINGAR Tema 1: Omdømme Tid: Tysdag 22. mars Stad: Kmmunestyresalen Oppmøte: Ca 25 persnar Kva gir mdømme fr Sauda? Vere inkluderande Vise stlthet Natur/friluftsliv

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016 Nrsk Friidrett Sgn g Fjrdane Handlingsprgram 2015-2016 Sgn g Fjrdane Friidrettskrins -ppulær g engasjerande fr alle! Sgn g Fjrdane Friidrettskrins består av 64 medlemslag, dei aktive, tillitsvalde, leiarar

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd.

Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd. Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd. ANSVAR: 3200 3224,3310, 3340 g 8311 3200: Helseadministrasjn 3210: Friskliv/Miljøretta helsevern 3211: Helsestasjn 3212: Psykisk helsevern 3213/3310: Krisesenteret

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Boligpolitikk i Melhus Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Boligpolitikk i Melhus Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Bligplitikk i Melhus Ordfører Jrid Oliv Jagtøyen Melhus er en mangfldig kmmune der det skal være mulig å være mdig Bligplitikk i Melhus Tiltaksplan fr bligbygging bestilt av kmmunestyret frdi: Frtgang

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

Fornybare strategiar? Innovasjon, implementering og kommersialisering for ny fornybar energi

Fornybare strategiar? Innovasjon, implementering og kommersialisering for ny fornybar energi Frnybare strategiar? Innvasjn, implementering g kmmersialisering fr ny frnybar energi Ole I. Gjerald Frskar / PhD-stipendiat Vestlandsfrsking Western Nrway Research Institute Pb. 163, 6851 Sgndal Phd-utdanninga

Detaljer

Alkohol og rusmiddelpolitisk plan for Midsund 2007-2010

Alkohol og rusmiddelpolitisk plan for Midsund 2007-2010 Midsund kmmune Rådmannen Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dat 2006/344-4/G10 Ann-Heidi Paulsen Orvik 05.12.2006 Alkhl g rusmiddelplitisk plan fr Midsund 2007-2010 Innhald 1.0 Bakgrunn...3 2.0 Planprsessen...3

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

sikre lkale g reginale ringvirkninger av lje g gass, mineral-, havbruks- g vindkraftressurser i Finnmark sikre primærnæringene nye arbeidsplasser gjennm gde rammevilkår styrke fiskerinæringen gjennm at

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP Alle skal med Bremanger Arbeidarparti 2007 2011 Arbeidarpartiet sine mål er å sikre likeverdige levekår, slik at alle får størst mogleg fridom til å leve eit liv i samsvar med eigne ynskje og behov. Dette

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Regional planstrategi for Finnmark

Regional planstrategi for Finnmark Reginal planstrategi fr Finnmark 2012-2016 Høringsutkast 18.6. 2012 1 Innhld 2 1. Innledning Visjn, verdier g muligheter i Finnmark Reginal planstrategi Nytt verktøy fr å samrdne reginal planlegging Grunnlaget

Detaljer

Har jobbar, manglar folk og hus

Har jobbar, manglar folk og hus Har jobbar, manglar folk og hus - Om betydninga av å satse på bustadutvikling i distriktskommunar Trude Risnes - Kompetansesenter for distriktsutvikling Bustadmangel?? Her hjå oss??? Det har vore lite

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår:

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår: Tiltaksplan fr Haugland skule Skuleår: 2014-15 Haugland skules hvudmål i 2014-15 er gde bestillingar, vurdering fr læring g tilpassa pplæring i læringsarbeidet generelt g i lese- g reknepplæringa spesielt.

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming Tenesteavtale 10 Mellm Kvinnherad kmmune g Helse Fnna HF Samarbeid m flkehelse, førebygging g helsefremming U Innhld I 2 Partane.....3 Føremål.....3 4 Verknadsmråde.....3 Lvgrunnlag.....3 Plikter, ppgåver

Detaljer

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak 09.12.15) Fylkesrdføraren i Sgn g Fjrdane (brev 19.01.2016)

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Styremøte søndag 22. juni 2015

Styremøte søndag 22. juni 2015 Styremøte søndag 22. juni 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Flkestad, Arild Fssøy. Frfall: Leif Bjarne Sæle g Eivind Yttri (vara) Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Oppsummering av Lerum

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008 Ordføraren innleidde og ønskte alle velkomne. Stikkord frå innlegga til bidragsytarane fritt gjengjeve. Anne Lise Börlin - Flytta

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan Felles innspel til transprt- g kmmunikasjnskmiteen, regjeringa g strtingsbenkane frå Rgaland, Hrdaland, Sgn g Fjrdane, Møre g Rmsdal Nasjnal transprtplan 2018 2029 KS Agenda: Frukst-/debattmøte 5. mai

Detaljer

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar Bustadseminar Sogn Regionråd Bidra til utvikling av attraktive stader samle og formidle forskings- og erfaringsbasert kunnskap om bustad og bustadmiljø

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først.

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Sveinung Rotevatn førstekandidat for Venstre i Sogn og Fjordane 99731_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 02.07.13 09:01 Sats på kunnskap

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle HØYRES VALGPROGRAM 2011 2015 Rindal kmmune.. med muligheter fr alle 3 RINDAL HØYRES MÅL: Gjøre det attraktivt å leve, b g arbeide i Rindal En stemme fr Rindal Høyre er et bidrag til: Et bærekraftig næringsliv

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Jølster er ein kommune med særs rike tilhøve for oss som innbyggjarar. Det vi har

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Startsamtale i barnehagen

Startsamtale i barnehagen Unntatt innsynsrett, Off.lva 13 Vss kmmune Startsamtale i barnehagen Barnet sitt namn Fødselsdat Freldre sitt namn Freldre sitt namn Barnehage Avdeling Dat Tilstade på samtalen Infrmer m tema fr samtalen:

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Jenny Følling, fylkesrdførar Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak 09.12.15) Fylkesrdføraren i

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer