Den nye arbeidsplassen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den nye arbeidsplassen:"

Transkript

1 Den nye arbeidsplassen: Arbeid, helse og deltagelse i arbeidslivet Et nasjonalt forskningsprosjekt initiert og finansiert av Norges Forskningsråd Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) International Research Institute of Stavanger (IRIS) Universitetet i Stavanger

2 Formål Fremskaffe ny kunnskap om hvilke forhold som har betydning for helse, sykefravær og deltagelse i arbeidslivet Få mer kunnskap om hvordan omorganisering, teknologisk utvikling og økt konkurranse påvirker helse, fravær og deltagelse Fremskaffe anvendbar informasjon om arbeidsmiljøsituasjonen i den enkelte bedrift som deltar Fremskaffe kunnskap om utviklingen i arbeidslivet

3 Hvorfor Den nye arbeidsplassen? Ny forskning viser at psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer er av stor betydning for den enkelte ansatte og bedriften: Motivasjon og jobbengasjement Helse, sykefravær og nedsatt arbeidsevne Tidlig pensjonering Måler både påvirkninger og effekter Måler faktorer som er viktige for motivasjon, trivsel og helse Besvarelse gir bevisstgjøring er i seg selv tiltak for bedre arbeidsmiljø Bidrar til å øke lederes kompetanse og dermed forbedre human resource management

4 Hvorfor Den nye arbeidsplassen? Skjemaet er kvalitetssikret: god validitet og pålitelighet Longitudinell (prospektiv) undersøkelsesdesign: - Gir mulighet for mer pålitelige konklusjoner enn tidligere - Gir virksomheten data om endringer og virkninger Rask tilbakemelding av resultater Kostnadsfritt Kartleggingene kan inngå som del av internkontroll: regelmessige kartlegginger - tiltak Personvern: web-basert, sikkert system: Godkjent av Datatilsynet

5 Hva gir kartleggingen svar på? Påvirkninger - Eksponeringer Yrkestittel (ISCO 88/STYRK) Ansettelsesforhold Arbeidstid Hjemmearbeid Arbeidsreise Videreutdannelse - opplæring Arbeidsfaktorer: Oppgavenivå Krav Kvantitative krav Beslutningskrav Læringskrav Rolleforventning Rolleklarhet og Rollekonflikt Fysiske jobbkrav Kunde-/klientarbeid PC-terminalarbeid Kontroll Kontroll over beslutninger Kontroll over arbeidstempo Forutsigbarhet Kortsiktig forutsigbarhet Ansettelsessikkerhet Arbeidsrelaterte holdninger: Motivasjon Indre Ytre Jobbviktighet Preferanse for utfordringer Holdninger: Mestringsstrategier Optimisme Effekter - virkninger Job satisfaction (i forhold til motivasjon) Jobbengasjement Tilhørighet til organisasjonen Tanker om å slutte Søvn Rapportert helse Muskelskjelettplager Hodepine Andre kroppslige plager Tretthet Angst Depresjon Overskudd

6 Hva gir kartleggingen svar på? Påvirkninger - Eksponeringer Gruppe- og organisasjonsnivå Sosiale samspill Støtte, feedback fra leder Medarbeidere Trakassering/mobbing Gruppearbeid Ledelse Bemyndigende ledelse Rettferdig ledelse Organisasjonens kultur og klima Sosialt klima Innovasjon Lik behandling kjønn, alder Endringer - omorganiseringer Endringer og omorganiseringer Endringer siste 6 mndr Informasjon og Rykter Konsekvenser Prosedyrer i bedriften Vaner Trening Røyking Registerdata Sosiale oppvekstforhold Tidligere helse Utdannelse Nærværs- eller fraværskultur Effekter - virkninger Arbeidsevne Funksjonsevne Registerdata Forløpsdatabasen Trygd Sykemelding Attføring Uførhet Pensjonering Virksomhetens tilstand

7 Hva og hvordan? Metoder En spørreskjemaundersøkelse, web-basert (eller papirutgave), til ansatte i deltagende bedrifter Ansatte følges over tid med minst 2 kartlegginger (første gang , annen gang ). Design gir mulighet til å påvise endringer og årsaksfaktorer Deltakere: Alle ansatte eller utvalgte avdelinger 45 min 1.5 timer pr person (mulighet for å dele opp besvarelsen) Navn, adresser, personnummer og avdelingstilhørighet må oppgis Data om bedriften Anonymitet og personvernsikker behandling av alle data

8 Kortsiktige tiltak Forslag til etterarbeid Deltakelse i prosjektet er i seg selv et tiltak (bevisstgjøring) Rapportene bidrar til kompetanse om arbeid og helse Bringe viktigste resultater til ansatte (STAMI kan bidra) Avdelingsvise feedbackmøter: kommentarer og diskusjon av resultater hva bør være målsetting her? tilstanden for antatte problemområder? tilstanden for faktorer som er viktige for motivasjon, helse og nærvær? forslag til forbedringer Involvere HR-avdeling, BHT eller lignende Langsiktige tiltak Integrere resultater fra kartlegginger og feedbackmøter i bedriftens planer for HR-utvikling og strategi Sørge for at linjeledelse utvikler kompetanse for å optimalisere human resources

9 Tilbakemelding resultater 1. Kartlegging Informasjon om andelen som rapporterer de to mest problematiske svaralternativene, gir god bakgrunn for å beslutte om problemer og eventuelt behov for tiltak eller endring Sammenligninger av gjennomsnitt gir lite praktisk informasjon

10 Tilbakemelding resultater 1. kartlegging

11 Tilbakemelding resultater - detaljert Endring og omorganisering Spørsmål 87,1 Ta stilling til følgende påstand: Vi bruker mer tid og ressurser på omorganisering enn det vi får igjen Svaralternativer: 1 = ikke i det hele tatt 2 = i liten grad 3 = til en viss grad 4 = i stor grad 5 = i meget stor grad Prosent ,73 27,03 32,43 5,41 5, Svaralternativer Gjennomsnitt: 3,76 N: 37 Median: 4 Missing: 2

12 Tilbakemelding resultater 1. og 2. kartlegging

13 Foutsigb neste 2 år (45.1-2) Pref for utfordring (45.4-6) Opplevelse av mestring (46.1-4) Støtte overordn (47.2/4/7) Støtte kolleger (47.1/3) Støtte venn/fam (47.5-6, 48) Be m yndig ledelse (52.1-3) Rettferdig ledelse (52.5-7) Sosialt klima (54.2-4) 46.1 Fornøyd m/ kvalitet på arbeidet jeg utfører 0,59 0,11 0, Fornøyd m/ mengde arbeid jeg utfører 0,10 0,58 0,20 0,17 0,09 0, Fornøyd m/min evne til å løse problemer 0,10 0,10 0,59 0,20 0,19 0,11 0,10 0,12 0,09 61 Tilhørighet i organisasjonen 0,16 0,12 0,36 0,23 0,14 0,34 0,32 0, Fornøyd m/jobben: personlig utvikling 0,21 0,11 0,32 0,17 0,14 0,41 0,27 0, Fornøyd m/jobben: god lønn og mat. goder 0,14 0,25 0,10 0,08 0,29 0,31 0, Fornøyd m/jobben: konfliktfritt velordnet 0,11 0,18 0,38 0,28 0,09 0,30 0,38 0, Fornøyd m/jobben: gjøre noe verdifullt 0,19 0,15 0,33 0,18 0,35 0,29 0, Fornøyd m/jobben: trygt med fast inntekt 0,20 0,33 0,19 0,14 0,27 0,29 0, Fornøyd m/jobben: fritt for farer 0,17 0,25 0,21 0,12 0,15 0,21 0, Fornøyd m/jobben: bruke fantasi/kreativitet 0,16 0,15 0,27 0,32 0,28 0,24 67 Tilfreds med jobben 0,17 0,40 0,20 0,08 0,41 0,35 0,33 87,1 Ansatte robuste/god mestringsevne 0,12 0,21 0,20 0,10 0,21 0,14 0,20 94,1 Tenker ofte på slutte i jobben -0,34-0,19-0,30-0,31-0,31 94,2 Sannsynligvis til å se etter ny jobb 0,19-0,28-0,12-0,23-0,28-0,29 96 Hodepine intensitet -0,10-0,09-0,15-0, Nakkesmerter intensitet -0,11-0,09-0,13-0,16-0, Smerter underarm/hånd intensitet -0,10-0,13-0, Ryggsmerter intensitet -0,11-0, Trøtthet intensitet -0,11-0,13-0, Trøtthet varighet -0,11-0, Generell anspenthet -0,24-0,16-0,19-0,26-0,25 182,1 Siste 4 uker: vanskelig for å sove -0,12-0,16-0,15-0,17-0,16-0,18-0,14 182,2 Siste 4 uker: forstyrret/urolig søvn -0,16-0,11-0,12-0,13-0,16-0,13 184,2 Siste uken: redd/engstelig -0,13-0,12-0,13 184,4 Siste uken: anspent/oppjaget -0,10-0,22-0,15-0,17-0,25-0,21 184,8 Siste uken: unyttig/lite verd -0,16-0,12-0,27-0,19-0,19-0,28-0,28-0,23 184,9 Siste uken: alt er et slit -0,17-0,11-0,21-0,15-0,12-0,22-0,25-0,18 185,5 Hvor ofte: føler deg oppbrukt -0,13-0,10-0,22-0,16-0,14-0,23-0,25-0,21 200,1 Siste 4 ukene: rolig/harmonisk 0,12 0,15 0,25 0,18 0,14 0,23 0,28 0,19 200,2 Siste 4 ukene: hatt mye overskudd 0,13 0,11 0,13 0,15 0,13 0,20 0,21 0,16 Korrelasjonene er statistisk signifikante på.01 nivå

14

15 Anonymitet og sikkerhet (personvern) Prosjektet og Ressurssenteret har konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personsensitive opplysninger til 2015 Personnummer Anvendes for å spørre deltagerne flere ganger over tid og sammenligne funn Anvendes i forskning (registerdata). Kun forskere med særskilt tillatelse kan benytte data Anvendes for å lage personlige adgangskoder Besvarelse og Tilbakemelding Adgangskode, tidsbegrenset innsamling, kryptering Enkeltpersoner og enkeltbesvarelser kan ikke identifiseres og gjenfinnes Ingen del av enkeltbesvarelser blir gjort tilgjengelig for bedriften Oppbevaring av data Adgangskoder slettes - det lages ny kode Besvarelser oppbevares fysisk separert fra koden (Ingen mulighet for hacking )

16 Virksomhetens kontaktperson Gjennomføring Ansvarlig for kartleggingen internt Presentere prosjektet for ledelse og ansatte Kontakt med ansatte, forskere og Ressurssenteret Vurdere og følge opp resultatene, lede tilbakemeldingsmøter Kan være ekstern rådgiver eller en ansatt i bedriften Ressurssenter for psykologiske og sosiale forhold i arbeid STAMIs webbaserte spørreskjemadatabase Ansvarlig for praktisk gjennomføring, det webbaserte verktøyet samt anonymitet og sikkerhet Utarbeider resultatrapporter Faser 1. Informasjon og motivasjon 2. Praktisk gjennomføring av kartlegging og analyser av data 3. Etterarbeid (presentasjon av resultater) og oppfølging (tiltak)

17 Praktisk informasjon Nettside: OSAC-kode for test av spørreskjemaet: yaeevynz

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser:

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Kunnskapsstatus 2008 Utredning for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet Avd for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser STAMI rapport Årg. 9, nr 22 (2008)

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med.

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med. Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA). Hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften? Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder:

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

Skal jeg bli eller skal jeg gå?

Skal jeg bli eller skal jeg gå? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Hva motiverer arbeidstakere til å ville slutte i jobben sin, og hva baserer de den endelige avgjørelsen på? En studie av kjerneområdene i StatoilHydros forretningsområde

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer