1. halvår st half year

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. halvår. 2001 1st half year"

Transkript

1 1. halvår st half year

2 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0 mill. (17,0%) sammenlignet med samme periode i opp ca. 20% gjennom de foregående 6-12 måneder. Dette for å gi bedre leveringsservice og normale leveringstider, samt grunnlag for å møte en ytterligere vekst i etterspørselen. Produksjonskapasiteten anses å være godt tilpasset forventet etterspørsel i 2. halvår. bedre enn foregående år. Omsetningen pr. 1. halvår ligger likevel under fjoråret (-12%), og ordreinngangen t.o.m. juli viser en tilbakegang på 22%. Møbelmarkedet i Sverige har hatt en betydelig tilbakegang så langt i år. Utsiktene for resten av året i dette markedet er usikre. Omsetningen i 2. kvartal 2001 var NOK 405,3 mill. mot NOK 344,1 mill. (+17,8%) i tilsvarende periode Konsernets driftsresultat pr ble NOK 133,5 mill. (15,9%) mot NOK 121,7 mill. (17,0%) ved samme tidspunkt i Dette er en økning på 9,7%. Resultat før skatter ble NOK 135,4 mill. (16,1%) mot NOK 124,1 mill. (17,3%) pr. 1. halvår Dette er en økning på 9,1%. Det er gjort avsetning for bonus til ansatte med NOK 11,5 mill., mot NOK 8,0 mill. på samme tid i Endelig avregning vil som i fjor bli foretatt i siste kvartal. Selskapets ordreinngang har i 1. halvår vært NOK 801 mill., som er 5,5% over tilsvarende periode i fjor. Ordrebeholdningen ved utgangen av 1. halvår var NOK 128 mill., mot NOK 158 mill. på samme tidspunkt året før. Den lavere ordrebeholdningen er et resultat av at selskapets produksjonskapasitet innenfor produktområdene Stressless og madrasser er bygget Marked I forhold til 1. halvår 2000 har Ekornes en positiv omsetningsutvikling i de fleste marked. Spesielt positiv har omsetningsutviklingen vært i Mellom-Europa (+56%), UK (+38%), Sør-Europa (+26%) og Danmark (+21%). I det norske marked har Ekornes i 1. halvår hatt en vekst på 5%. Ordreinngangen i 1. halvår var 3% lavere enn i tilsvarende periode i Pr. utgangen av juli er ordreinngangen i det norske marked 6% lavere enn fjoråret. Markedet preges generelt av stagnasjon og sterk konkurranse på sofa fra Øst-Europa. Normalt er 2. halvår den beste sesongen for møbler. Ekornes regner med å beholde sin posisjon til tross for et noe svakere marked, og utsiktene er tilfredsstillende forutsatt stabile konjunkturforhold og ro i finansmarkedene. I Sverige bedret situasjonen seg noe for Ekornes i 2. kvartal, hvor ordreinngang og leveringer ble noe I Finland ble et svakt 1. kvartal avløst med et godt 2. kvartal, slik at omsetningen for 1. halvår er på nivå med fjoråret. Det finske markedet er preget av sterk konkurranse og null-vekst. Ordreinngangen pr. utgangen av juli har en økning på 12% sammenlignet med i fjor. I de øvrige europeiske markedene har den gode utviklingen som Ekornes hadde i 1. kvartal fortsatt også i 2. kvartal. Dette til tross for at møbelmarkedene generelt har tilbakegang, hvor nedgangen i Tyskland var 4% i årets fire første måneder og med ytterligere fall i mai og juni. Ekornes ordreinngang i disse markedene har i årets syv første måneder vist en betydelig vekst (Mellom- Europa 26%, UK 36% og Sør-Europa 9%). Det forventes fortsatt vekst selv om økningen nok vil flate ut i løpet av høsten når en sammenligner med fjoråret. I USA ble et godt 1. kvartal etterfulgt av et 2. kvartal på nivå med fjoråret. Selskapets omsetning i dette markedet økte med ca. 10% i 1. halvår i år. Omsetningen pr. 3. kvartal fordelt på de viktigste markedene: Turnover as per 3 rd quarter distributed on the main markets: Land Norge Rest Norden Mellom Europa Sør Europa Storbritannia USA/Canada Asia Country Norway Other Nordic Central-Europe Southern-Europe United Kingdom USA/Canada Asia 3. kvartal/3 rd quarter % 11.0% 14.5% 15.5% 10.0% 20.0% 3.5% 3. kvartal/3 rd quarter % 12.5% 10.5% 14.5% 8.5% 21.5% 4.0% Endring/Changes +5.0% 0.0% +56.5% +26.5% +38.5% +10.0% +6.0% ACCOUNTS AS PER 1 ST HALF YEAR 2001 Development for the Group - turnover and result Ekornes turnover for the first half year 2001 was NOK mill., which is an increase of NOK mill. (17.0%) compared to the same period in The turnover for second quarter 2001 was NOK mill. compared to NOK mill. (+17.8%) for the same period in The Group s operating result as of was NOK mill. (15.9%) compared to NOK mill. (17.0%) for the same period in 2000, representing an increase of 9.7%. The pre-tax result was NOK mill. (16.1%) compared to NOK mill. (17.3%) as of first half year 2000, which represents an increase of 9.1%. Provisions made for year-end employee bonus is NOK 11.5 mill compared to NOK 8.0 mill. for the same period last year. Adjustments for final calculation of bonus for 2001 will, as last year, be made in the 4th quarter. The company s order influx during the first half year 2001 was NOK 801 mill., which is 5.5% higher than for the same period last year. The order book by the end of second quarter was NOK 128 mill., compared to NOK 158 mill. at the same time last year. The production capacity within the product areas Stressless and mattresses has been increased by 20% during the last 6 12 months. The lower order book is a result of this build up of capacity, which is done in order to improve the delivery service, normalize the lead times and be positioned for further growth in demand. The production capacity is evaluated to be well adapted to the expected demand in the second half of Market Compared to the first half year 2000, Ekornes has continued its positive development in most markets. The development in turnover has been especially positive in Central Europe (+56%), UK(+38%), Southern Europe (+26%) and Denmark (+21%). In the Norwegian market Ekornes increased its turnover by 5 % compared to 1st half 2000, while the order influx was 3% lower. By the end of July the order influx in the Norwegian market was 6% below last year. The market is in general characterized by stagnation and strong competition on sofas imported from Eastern Europe. The second half of the year is normally the best season for furniture. Ekornes expects to keep its position despite a slightly weaker market. The prospects are satisfactory assuming general economic and financial stability. The situation for Ekornes in Sweden improved somewhat in the 2nd quarter. Both order influx and deliveries were higher than last year. However, the turnover for the 1st half year is still below last year (- 12%) and the order influx is down by 22%. There has been a quite considerable downturn in the Swedish furniture market so far this year. The market prospects for the remaining part of the year are uncertain. In Finland a weak 1st quarter was followed by a good 2nd quarter giving a turnover for the 1st half year at the same level as last year. The Finnish market is characterized by strong competition and zero growth. By end of July the order influx was 12% higher than last year. In the remaining European furniture markets, the good development Ekornes experienced during the 1st quarter continued through the 2nd quarter. This despite a general fall back in these furniture markets. The furniture market in Germany was down by 4 % during the first four months followed by a further decline in May and June. However, Ekornes experienced a quite considerable increase in order influx from these markets during the first seven months (Central Europe +26%, UK +36% and Southern Europe + 9%). Ekornes expects further growth even though the growth rate during the autumn is expected to be lower when comparing with last year. A good 1st quarter was followed by a 2nd quarter at the same level as last year in USA. The Ekornes turnover in this market increased by approx.10% for the 1st half year. By end of July the order influx was approx. 9% above last year. In general there was a considerable decline in the US furniture market during the same period. The market is turbulent with high uncertainty within the trade. In this situation Ekornes has chosen to intensify its marketing activities and at the same time continue the work for

3 Ordreinngangen t.o.m. juli har økt med ca. 9%. Møbelmarkedet i USA har generelt hatt en betydelig tilbakegang i denne perioden. Markedet er turbulent med betydelig usikkerhet i bransjen. I denne situasjon har Ekornes valgt å intensivere sine markedsaktiviteter samtidig som en viderefører arbeidet med en bedre struktur på selskapets distribusjon. Dette vil gi grunnlag for fortsatt god vekst i det amerikanske markedet. Produktområdene Stressless Den gode utviklingen for Stressless fortsatte gjennom 2. kvartal 2001, med en omsetningsøkning i 1. halvår på vel 22%, og en økt ordreinngang på ca. 8% i forhold til samme periode i I denne perioden er leveringstidene redusert betydelig i de fleste markeder. Dette er en forutsetning for fortsatt vekst under de gjeldende markedsforhold. Stressless -produktene er i løpet av siste år blitt tilført nye og forbedrede funksjoner. Omleggingen har som meldt tidligere påvirket produksjonskapasitet og kostnader (material-kostnader og direkte lønn) i siste halvdel av fjoråret og så langt i inneværende år. I løpet av 2. halvår 2001 vil kostnadene knyttet til disse funksjonene synke. Produksjonen i 2. kvartal har i gjennomsnitt vært på 1016 sitteenheter pr. dag. Mot slutten av kvartalet var kapasitetsutnyttelsen økende (juni 1079). Kapasitetsutnyttelsen har også i 2. kvartal vært hemmet av produkt- og produksjonsomleggingene, samt de mange fridagene i april og mai. I tillegg har endringer i produktmiks ført til vekst i de modellene som krever mest bearbeiding. Madrasser Omsetningen i 1. halvår for madrasser er økt med nesten 11% sammenlignet med samme periode i Økningen har kommet hovedsaklig i Norge og Danmark, mens de øvrige markeder viser utflating og tildels tilbakegang. Ekornes har nedprioritert markedsføringen av madrasser i USA og Frankrike for ytterligere å styrke fokusen på Stressless. Et viktig poeng med denne beslutningen er at en tidvis har hatt for liten tilgjengelig kapasitet til de nordisker markedene. Ordreinngangen og inntjeningen er god. Arbeidet med å gjennomføre strukturelle tiltak fortsetter. Sofa Omsetningen for sofa har i 1. halvår vært ca. 3% høyere enn for samme periode i Ekornes hovedmarkeder utenfor Norden bidro til omsetningsvekst, mens det var en mindre nedgang i det norske marked. Denne kom i 2. kvartal. Selskapets arbeid med å øke eksporten av sofa utvikler seg positivt med en eksportandel på 33%. Kolleksjonsendringer og forbedret produktivitet ved de tre sofafabrikkene gir nå tilfredsstillende inntjening innenfor dette produktområdet. Imidlertid er selskapet avhengig av stabil og god kapasitetsutnyttelse gjennom hele året for å oppnå dette. Arbeidet med å øke eksportandelen av sofa ytterligere er et viktig tiltak i denne sammenheng. Likviditet Konsernets likviditetssituasjon er påvirket av selskapets høye investeringstakt og at den gode veksten gir økt behov for arbeidskapital. Total disponibel likviditet pr var NOK 45 mill. etter utbetaling av utbytte på NOK 117 mill. for Tallet inkluderer ubenyttede kredittrammer på NOK 38 mill.. Selskapets likviditet vil forbedre seg utover i 2. halvår. Valuta Ekornes omsetter sine varer i respektive lands lokale valuta og har sikret tilnærmet 100% av sine netto forventede valutainntekter tre år frem i tid. Balanse Konsernets totalbalanse pr. 30. juni 2001 var NOK 968,9 mill.. Pr var den NOK 982,2 mill.. Konsernets egenkapitalandel utgjør nå 61,5% etter beregnet skatt, men før avsetning til eventuelt utbytte for Omsetningen fordelt på produktområdene: Turnover distributed on product areas: Total omsetning (mill. NOK) Stressless Madrasser Sofa kolleksjon Annet* Total turnover (mill. NOK) Mattresses Sofa Collection Other* 3. kvartal/3 rd quarter % 13.0% 12.0% 4.0% 3. kvartal/3 rd quarter % 13.5% 13.5% 5.0% % 14.5% 13.0% 5.0% * Skumplast, Sacco, Kiddo, bord og andre driftsintekter. * Foam, Sacco, Kiddo and other operating revenue. improving the company s distribution structure, forming the basis for a further growth in the north American market. Product areas Stressless The positive development for Stressless continued through 2nd quarter 2001, with an increase in turnover for the 1st half year of 22% and an increase in order influx of approx.8 % as compared to the same period in There has been a quite substantial reduction in delivery time for most markets during the same period, which is imperative for a continuous good growth considering the current market conditions. During the last 12 months new and improved functions have been added to the Stressless products. As previously reported these changes have influenced production capacity and production costs (material costs and salaries) during the second half 2000 and up to today. The unit cost for the new functions will fall towards the end of The average daily production during 2nd quarter was 1016 seat units. By the end of the quarter the production was increasing (1079 seat units per day in June). The capacity was also during parts of 2nd quarter restrained by the product changes and changes in production and also by the many days off(holidays) in April and May. In addition changes in demand have given product mix changes inducing growthand increased demand for the most time consuming models. Mattresses The turnover of mattresses during 1st half year is up by approx. 11 % compared to the same period in Norway and Denmark are the main contributors to this increase, while the other markets have come to a halt or even declining. This also as a result of Ekornes putting less priority on the marketing of mattresses in USA and France in order further strengthen the focus on Stressless. The fact that Ekornes from time to time has lacked capacity for the Nordic markets is also an important aspect of this decision. The order influx and profitability are good. Ekornes continues its work for structural actions. Sofa The sofa turnover increased by approx. 3% compared to 1st half year The main markets for Ekornes outside Scandinavia contributed to the increased turnover, while there was a smaller decline in the Norwegian market. The decline came during 2nd quarter. The work of increasing the export of sofa is developing positively having so far reached an export share of 33%. Changes in collection and improved productivity at the three sofa plants are now giving a satisfactory profitability within this product area. However, in order to achieve this, the company is dependent on a stable and good utilization of capacity throughout the whole year. In this connection the work of achieving further increase in export of sofa is an important task Liquidity and cash flow The Group s financial and cash flow is both influenced by the extensive investment program and increased need for working capital as a result from the good growth in turnover. Total c liquidity at disposal as of was NOK 45 mill. after the payment of dividend of NOK 117 mill. for The number includes unused credit facilities of NOK 38 mill. The company s cash position will improve into 2nd half year. Currency Ekornes sells its products in the respective country s currency. Approx. 100% of expected net currency flow is hedged three years ahead. Balance The Group s total balance as of was NOK 968,9 mill. As of it was NOK mill. The Group s equity ratio was 61.5% after calculated taxes, but before making any provisions for dividend for Receivables have this year increased by NOK 22.2 mill. The inventories are up by NOK 36.9 mill. Long term assets are increased by NOK 54.7 mill., after accumulated net deprecation of NOK 25.8 mill. Current liabilities are reduced by NOK mill. The company s current liabilities are non interest bearing.

4 Utestående fordringer er siden årsskiftet økt med NOK 22,2 mill.. Varelagrene er økt med NOK 36,9 mill. og anleggsmidler er økt med NOK 54,7 mill., etter netto avskrivninger hittil i år på NOK 25,8 mill.. Kortsiktig gjeld er redusert med NOK 141,1 mill.. Selskapets kortsiktige gjeld er ikke rentebærende. Langsiktig gjeld er økt med NOK 21,1 mill., hvorav NOK 3,1 ikke er rentebærende. Antall ansatte pr og ( ): Ansatte i Norge (1.212) Ansatte i utlandet 114 (111) Totalt 1.357(1.323) Dette tilsvarer ca årsverk pr (1240 pr ). Utvikling Utviklingen for Ekornes i 1. halvår har totalt sett vært som forventet. Som forutsatt ligger selskapets driftsmargin pr. 1. halvår ligger under tilsvarende periode i fjor. Bortsett fra hud har råvareprisene vært stabile. Hudmarkedet har imidlertid nå roet seg noe. Ekornes har lykkes i å minimalisere konsekvensene av den siste tids uroligheter på hudmarkedet. Den forholdsmessige veksten i omsetning i forhold til 2000 antas å avta noe i 2. halvår Bakgrunnen er at 2000-tallene for 2. halvår var betydelig bedre enn for 1. halvår, og på nivå med 1. halvår i år. Reell kapasitet innenfor Stressless og madrasser er imidlertid høyere ved inngangen til 2. halvår enn for ett år siden. Med bakgrunn i ordrereserven ved utgangen av juli forventes det full kapasitetsutnyttelse resten av året. Konsernets ordrereserve ved utgangen av juli var NOK 170 mill.. Ordreinngangen i juli har vært på NOK 142 mill., som er på nivå med fjoråret. Selskapets kapasitet i 1. halvår har vært større enn løpende ordreinngang. En forventer imidlertid at kapasiteten vil være godt tilpasset løpende ordreinngang de neste 6 måneder. I løpet av 2. halvår forventes det at hoveddelen av skumplastproduksjonen på Ikornnes er overflyttet til de nye lokalene. Det vil da ligge til rette for ytterligere kapasitetsøkninger innenfor produktområdet Stressless. Aksjonær- og børsforhold I løpet av 1. halvår 2001 ble det omsatt i alt aksjer i Ekornes ASA over Oslo Børs. Aksjonærer ( ) Antall Norske Utenlandske % av aksjekapital Norske 73.3% 78.8% Utenlandske 26.7% 21.2% Kontantstrømoppstilling: Cash Flow Statement: 3. kvartal 3. kvartal (mill. NOK) (mill. NOK) 3 rd quarter 3 rd quarter År Year Netto kontantstrøm fra: Net cash flow from Operasjonelle aktiviteter Operating activities Investeringsaktiviteter Investing activities Finansieringsaktiviteter Financing activities Netto endring i kontanter og Net change in cash and kontantekvivalenter cash equivalents Kontanter ved periodens start Cash at the beginning of period Kontanter ved periodens slutt Cash at the end of period Selskapets 10 største aksjonærer pr The 10 largest shareholders as of Aksjer/Shares % 1. State Street Bank, USA ,52 2. Chase Manhattan Bank, GBR ,79 3. KLP Forsikring, NOR ,76 4. Vital Forsikring ASA, NOR ,43 5. Gjensidige NOR Sparefors., NOR ,13 6. Berit Ekornes Unhjem, NOR ,09 7. Verdipapirfondet Avanse, NOR ,99 8. Credit Agricole Indo Lux. SA, LUX ,91 9. Boston Safe Dep & Trust, USA , Odin Norge, NOR ,55 Sum/Total ,75 Long term liabilities are increased by NOK 21.1 mill. of which NOK 3.1 mill are non interest bearing. Number of employees as of and ( ): Employees in Norway 1,243 (1,212) Employees abroad 114 (111) Total 1,357 (1,323) This corresponds to approx. 1,270 man-years as of (1,240 as of ). Prospects The overall development for Ekornes through 1st half year has been according to expectations. The operating margin as per end of June is as foreseen lower than previous year. Except for leather prices, the raw material prices have been stable. However, the leather market seems to have stabilized. Ekornes has succeeded in minimizing the consequences of this year s fluctuations in the leather market. The proportional growth compared to 2000 is expected to decline somewhat during the 2nd halfyear This must be viewed in the light of the 2nd half year figures for year 2000 being considerable better than the 1st half year figures and being at the same level as for the first six months this year. However, today s actual capacity for Stressless and mattresses is higher than one year ago. Based on the order book by end of July, full capacity utilization is expected for the remaining part of the year. The total order backlog for the Group by the end of July was NOK 170 mill. The order influx during July was NOK 142 mill., which is at the same level as last year. During the 1st half year the production capacity has exceeded the demand. However, the capacity is expected to be well adapted to the running order influx for the next six months. The major part of the foam plastic production at Ikornnes is expected to be moved over to the new facilities by year end. It will then be possibilities for further increase in capacity within the product area Stressless. Shareholders and Stock exchange During the first half-year a total of 11,112,000 Ekornes ASA shares were traded over the Oslo Stock Exchange. Shareholders ( ) No. shares Norwegian 3,653 3,190 Foreign % of share capital Norwegian 73.3% 78.8% Foreign 26.7% 21.2%

5 RESULTAT INCOME STATEMENT Perioden 1. halvår Hele året 2. kvartal 2. kvartal (Hele kr) (Figures in NOK) Period 1 st half-year Whole year 2 nd Quarter 2 nd Quarter Driftsinntekter Operating revenue Vareforbruk Costs of goods sold Lønn og sosiale kostnader Salaries and social costs Andre driftskostnader Other operating expences Ordinære avskrivninger Depreciation Sum driftskostnader Total operating costs Driftsresultat Operating result Finansnetto Net financial income and expenses Ordinært resultat før skatt Ordinary result before taxes Beregnet skatt Accumulated taxes Resultat etter skatt Result after taxes Resultat per aksje Result per share RESULTAT OG BALANSE BALANSE BALANCE Perioden 1. halvår Hele året (Hele kr) (Figures in NOK) Period 1 st half-year Whole year Anleggsmidler Total long term assets Varelager Inventories Fordringer Receivables Likvider Cash and bank deposits Omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Sum egenkapital Total equity Langsiktig gjeld (rentebærende) Long term liabilities Langsiktig gjeld (ikke rentebærende) Long term liabilities Kortsiktig gjeld (ikke rentebærende) Current liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum gjeld og egenkapital Total liability and equity RESULT AND BALANCE SHEET N-6222 Ikornnes, 23. august 2001/ 23 August 2001 Styret i Ekornes ASA/ The Board of Ekornes ASA Olav Kjell Holtan Sigmund Ekornes Carl Graff-Wang Torger Reve Formann/ Chairman Ole Jan Korsnes Arnstein Johannessen Wenche E. Fannemel Nils-Fredrik Drabløs Adm. direktør/ Group Man. Director

6 EKORNES ASA, N-6222 Ikornnes, Norway Tel , Fax Foretaksregisteret NO MVA

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business Home Company overview Key figures CEO's review IMS past achievements & future opportunities LNG fuelling our future Super Coolers Board's report Accounts - group Accounts - parent Auditor's report Responsibility

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle Fagrapport nr. 1-2011 Mary Ann Stamsø Eiendomsmegleres rolle SIFO 2011 Fagrapport nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Mat og industri 2013

Mat og industri 2013 Per Christian Rålm (red.) Mat og industri 2013 Status og utvikling i norsk matindustri U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med: statens landbruksforvaltning nho mat

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2

GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Et annonsebilag utgitt av Raw Materials Group og Provisa Information AB GRUVER & METALLER LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Mining & Minerals English summeries Å investere i råvarer reduserer risikoen

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA 2 Innhold ÅRSRAPPORT EKORNES ASA 2013 Ekornes skal være en av Europas ledende møbelprodusenter og være kjent for å levere kvalitet i alle ledd INNHOLD SELSKAPET Dette er Ekornes

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 3 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje /

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

Reisevaner på fly 2011

Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Jon Martin Denstadli Arne Rideng Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Reisevaner på fly 2011 Jon Martin Denstadli og Arne Rideng ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1349-5 Papirversjon

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer