1. halvår st half year

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. halvår. 2001 1st half year"

Transkript

1 1. halvår st half year

2 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0 mill. (17,0%) sammenlignet med samme periode i opp ca. 20% gjennom de foregående 6-12 måneder. Dette for å gi bedre leveringsservice og normale leveringstider, samt grunnlag for å møte en ytterligere vekst i etterspørselen. Produksjonskapasiteten anses å være godt tilpasset forventet etterspørsel i 2. halvår. bedre enn foregående år. Omsetningen pr. 1. halvår ligger likevel under fjoråret (-12%), og ordreinngangen t.o.m. juli viser en tilbakegang på 22%. Møbelmarkedet i Sverige har hatt en betydelig tilbakegang så langt i år. Utsiktene for resten av året i dette markedet er usikre. Omsetningen i 2. kvartal 2001 var NOK 405,3 mill. mot NOK 344,1 mill. (+17,8%) i tilsvarende periode Konsernets driftsresultat pr ble NOK 133,5 mill. (15,9%) mot NOK 121,7 mill. (17,0%) ved samme tidspunkt i Dette er en økning på 9,7%. Resultat før skatter ble NOK 135,4 mill. (16,1%) mot NOK 124,1 mill. (17,3%) pr. 1. halvår Dette er en økning på 9,1%. Det er gjort avsetning for bonus til ansatte med NOK 11,5 mill., mot NOK 8,0 mill. på samme tid i Endelig avregning vil som i fjor bli foretatt i siste kvartal. Selskapets ordreinngang har i 1. halvår vært NOK 801 mill., som er 5,5% over tilsvarende periode i fjor. Ordrebeholdningen ved utgangen av 1. halvår var NOK 128 mill., mot NOK 158 mill. på samme tidspunkt året før. Den lavere ordrebeholdningen er et resultat av at selskapets produksjonskapasitet innenfor produktområdene Stressless og madrasser er bygget Marked I forhold til 1. halvår 2000 har Ekornes en positiv omsetningsutvikling i de fleste marked. Spesielt positiv har omsetningsutviklingen vært i Mellom-Europa (+56%), UK (+38%), Sør-Europa (+26%) og Danmark (+21%). I det norske marked har Ekornes i 1. halvår hatt en vekst på 5%. Ordreinngangen i 1. halvår var 3% lavere enn i tilsvarende periode i Pr. utgangen av juli er ordreinngangen i det norske marked 6% lavere enn fjoråret. Markedet preges generelt av stagnasjon og sterk konkurranse på sofa fra Øst-Europa. Normalt er 2. halvår den beste sesongen for møbler. Ekornes regner med å beholde sin posisjon til tross for et noe svakere marked, og utsiktene er tilfredsstillende forutsatt stabile konjunkturforhold og ro i finansmarkedene. I Sverige bedret situasjonen seg noe for Ekornes i 2. kvartal, hvor ordreinngang og leveringer ble noe I Finland ble et svakt 1. kvartal avløst med et godt 2. kvartal, slik at omsetningen for 1. halvår er på nivå med fjoråret. Det finske markedet er preget av sterk konkurranse og null-vekst. Ordreinngangen pr. utgangen av juli har en økning på 12% sammenlignet med i fjor. I de øvrige europeiske markedene har den gode utviklingen som Ekornes hadde i 1. kvartal fortsatt også i 2. kvartal. Dette til tross for at møbelmarkedene generelt har tilbakegang, hvor nedgangen i Tyskland var 4% i årets fire første måneder og med ytterligere fall i mai og juni. Ekornes ordreinngang i disse markedene har i årets syv første måneder vist en betydelig vekst (Mellom- Europa 26%, UK 36% og Sør-Europa 9%). Det forventes fortsatt vekst selv om økningen nok vil flate ut i løpet av høsten når en sammenligner med fjoråret. I USA ble et godt 1. kvartal etterfulgt av et 2. kvartal på nivå med fjoråret. Selskapets omsetning i dette markedet økte med ca. 10% i 1. halvår i år. Omsetningen pr. 3. kvartal fordelt på de viktigste markedene: Turnover as per 3 rd quarter distributed on the main markets: Land Norge Rest Norden Mellom Europa Sør Europa Storbritannia USA/Canada Asia Country Norway Other Nordic Central-Europe Southern-Europe United Kingdom USA/Canada Asia 3. kvartal/3 rd quarter % 11.0% 14.5% 15.5% 10.0% 20.0% 3.5% 3. kvartal/3 rd quarter % 12.5% 10.5% 14.5% 8.5% 21.5% 4.0% Endring/Changes +5.0% 0.0% +56.5% +26.5% +38.5% +10.0% +6.0% ACCOUNTS AS PER 1 ST HALF YEAR 2001 Development for the Group - turnover and result Ekornes turnover for the first half year 2001 was NOK mill., which is an increase of NOK mill. (17.0%) compared to the same period in The turnover for second quarter 2001 was NOK mill. compared to NOK mill. (+17.8%) for the same period in The Group s operating result as of was NOK mill. (15.9%) compared to NOK mill. (17.0%) for the same period in 2000, representing an increase of 9.7%. The pre-tax result was NOK mill. (16.1%) compared to NOK mill. (17.3%) as of first half year 2000, which represents an increase of 9.1%. Provisions made for year-end employee bonus is NOK 11.5 mill compared to NOK 8.0 mill. for the same period last year. Adjustments for final calculation of bonus for 2001 will, as last year, be made in the 4th quarter. The company s order influx during the first half year 2001 was NOK 801 mill., which is 5.5% higher than for the same period last year. The order book by the end of second quarter was NOK 128 mill., compared to NOK 158 mill. at the same time last year. The production capacity within the product areas Stressless and mattresses has been increased by 20% during the last 6 12 months. The lower order book is a result of this build up of capacity, which is done in order to improve the delivery service, normalize the lead times and be positioned for further growth in demand. The production capacity is evaluated to be well adapted to the expected demand in the second half of Market Compared to the first half year 2000, Ekornes has continued its positive development in most markets. The development in turnover has been especially positive in Central Europe (+56%), UK(+38%), Southern Europe (+26%) and Denmark (+21%). In the Norwegian market Ekornes increased its turnover by 5 % compared to 1st half 2000, while the order influx was 3% lower. By the end of July the order influx in the Norwegian market was 6% below last year. The market is in general characterized by stagnation and strong competition on sofas imported from Eastern Europe. The second half of the year is normally the best season for furniture. Ekornes expects to keep its position despite a slightly weaker market. The prospects are satisfactory assuming general economic and financial stability. The situation for Ekornes in Sweden improved somewhat in the 2nd quarter. Both order influx and deliveries were higher than last year. However, the turnover for the 1st half year is still below last year (- 12%) and the order influx is down by 22%. There has been a quite considerable downturn in the Swedish furniture market so far this year. The market prospects for the remaining part of the year are uncertain. In Finland a weak 1st quarter was followed by a good 2nd quarter giving a turnover for the 1st half year at the same level as last year. The Finnish market is characterized by strong competition and zero growth. By end of July the order influx was 12% higher than last year. In the remaining European furniture markets, the good development Ekornes experienced during the 1st quarter continued through the 2nd quarter. This despite a general fall back in these furniture markets. The furniture market in Germany was down by 4 % during the first four months followed by a further decline in May and June. However, Ekornes experienced a quite considerable increase in order influx from these markets during the first seven months (Central Europe +26%, UK +36% and Southern Europe + 9%). Ekornes expects further growth even though the growth rate during the autumn is expected to be lower when comparing with last year. A good 1st quarter was followed by a 2nd quarter at the same level as last year in USA. The Ekornes turnover in this market increased by approx.10% for the 1st half year. By end of July the order influx was approx. 9% above last year. In general there was a considerable decline in the US furniture market during the same period. The market is turbulent with high uncertainty within the trade. In this situation Ekornes has chosen to intensify its marketing activities and at the same time continue the work for

3 Ordreinngangen t.o.m. juli har økt med ca. 9%. Møbelmarkedet i USA har generelt hatt en betydelig tilbakegang i denne perioden. Markedet er turbulent med betydelig usikkerhet i bransjen. I denne situasjon har Ekornes valgt å intensivere sine markedsaktiviteter samtidig som en viderefører arbeidet med en bedre struktur på selskapets distribusjon. Dette vil gi grunnlag for fortsatt god vekst i det amerikanske markedet. Produktområdene Stressless Den gode utviklingen for Stressless fortsatte gjennom 2. kvartal 2001, med en omsetningsøkning i 1. halvår på vel 22%, og en økt ordreinngang på ca. 8% i forhold til samme periode i I denne perioden er leveringstidene redusert betydelig i de fleste markeder. Dette er en forutsetning for fortsatt vekst under de gjeldende markedsforhold. Stressless -produktene er i løpet av siste år blitt tilført nye og forbedrede funksjoner. Omleggingen har som meldt tidligere påvirket produksjonskapasitet og kostnader (material-kostnader og direkte lønn) i siste halvdel av fjoråret og så langt i inneværende år. I løpet av 2. halvår 2001 vil kostnadene knyttet til disse funksjonene synke. Produksjonen i 2. kvartal har i gjennomsnitt vært på 1016 sitteenheter pr. dag. Mot slutten av kvartalet var kapasitetsutnyttelsen økende (juni 1079). Kapasitetsutnyttelsen har også i 2. kvartal vært hemmet av produkt- og produksjonsomleggingene, samt de mange fridagene i april og mai. I tillegg har endringer i produktmiks ført til vekst i de modellene som krever mest bearbeiding. Madrasser Omsetningen i 1. halvår for madrasser er økt med nesten 11% sammenlignet med samme periode i Økningen har kommet hovedsaklig i Norge og Danmark, mens de øvrige markeder viser utflating og tildels tilbakegang. Ekornes har nedprioritert markedsføringen av madrasser i USA og Frankrike for ytterligere å styrke fokusen på Stressless. Et viktig poeng med denne beslutningen er at en tidvis har hatt for liten tilgjengelig kapasitet til de nordisker markedene. Ordreinngangen og inntjeningen er god. Arbeidet med å gjennomføre strukturelle tiltak fortsetter. Sofa Omsetningen for sofa har i 1. halvår vært ca. 3% høyere enn for samme periode i Ekornes hovedmarkeder utenfor Norden bidro til omsetningsvekst, mens det var en mindre nedgang i det norske marked. Denne kom i 2. kvartal. Selskapets arbeid med å øke eksporten av sofa utvikler seg positivt med en eksportandel på 33%. Kolleksjonsendringer og forbedret produktivitet ved de tre sofafabrikkene gir nå tilfredsstillende inntjening innenfor dette produktområdet. Imidlertid er selskapet avhengig av stabil og god kapasitetsutnyttelse gjennom hele året for å oppnå dette. Arbeidet med å øke eksportandelen av sofa ytterligere er et viktig tiltak i denne sammenheng. Likviditet Konsernets likviditetssituasjon er påvirket av selskapets høye investeringstakt og at den gode veksten gir økt behov for arbeidskapital. Total disponibel likviditet pr var NOK 45 mill. etter utbetaling av utbytte på NOK 117 mill. for Tallet inkluderer ubenyttede kredittrammer på NOK 38 mill.. Selskapets likviditet vil forbedre seg utover i 2. halvår. Valuta Ekornes omsetter sine varer i respektive lands lokale valuta og har sikret tilnærmet 100% av sine netto forventede valutainntekter tre år frem i tid. Balanse Konsernets totalbalanse pr. 30. juni 2001 var NOK 968,9 mill.. Pr var den NOK 982,2 mill.. Konsernets egenkapitalandel utgjør nå 61,5% etter beregnet skatt, men før avsetning til eventuelt utbytte for Omsetningen fordelt på produktområdene: Turnover distributed on product areas: Total omsetning (mill. NOK) Stressless Madrasser Sofa kolleksjon Annet* Total turnover (mill. NOK) Mattresses Sofa Collection Other* 3. kvartal/3 rd quarter % 13.0% 12.0% 4.0% 3. kvartal/3 rd quarter % 13.5% 13.5% 5.0% % 14.5% 13.0% 5.0% * Skumplast, Sacco, Kiddo, bord og andre driftsintekter. * Foam, Sacco, Kiddo and other operating revenue. improving the company s distribution structure, forming the basis for a further growth in the north American market. Product areas Stressless The positive development for Stressless continued through 2nd quarter 2001, with an increase in turnover for the 1st half year of 22% and an increase in order influx of approx.8 % as compared to the same period in There has been a quite substantial reduction in delivery time for most markets during the same period, which is imperative for a continuous good growth considering the current market conditions. During the last 12 months new and improved functions have been added to the Stressless products. As previously reported these changes have influenced production capacity and production costs (material costs and salaries) during the second half 2000 and up to today. The unit cost for the new functions will fall towards the end of The average daily production during 2nd quarter was 1016 seat units. By the end of the quarter the production was increasing (1079 seat units per day in June). The capacity was also during parts of 2nd quarter restrained by the product changes and changes in production and also by the many days off(holidays) in April and May. In addition changes in demand have given product mix changes inducing growthand increased demand for the most time consuming models. Mattresses The turnover of mattresses during 1st half year is up by approx. 11 % compared to the same period in Norway and Denmark are the main contributors to this increase, while the other markets have come to a halt or even declining. This also as a result of Ekornes putting less priority on the marketing of mattresses in USA and France in order further strengthen the focus on Stressless. The fact that Ekornes from time to time has lacked capacity for the Nordic markets is also an important aspect of this decision. The order influx and profitability are good. Ekornes continues its work for structural actions. Sofa The sofa turnover increased by approx. 3% compared to 1st half year The main markets for Ekornes outside Scandinavia contributed to the increased turnover, while there was a smaller decline in the Norwegian market. The decline came during 2nd quarter. The work of increasing the export of sofa is developing positively having so far reached an export share of 33%. Changes in collection and improved productivity at the three sofa plants are now giving a satisfactory profitability within this product area. However, in order to achieve this, the company is dependent on a stable and good utilization of capacity throughout the whole year. In this connection the work of achieving further increase in export of sofa is an important task Liquidity and cash flow The Group s financial and cash flow is both influenced by the extensive investment program and increased need for working capital as a result from the good growth in turnover. Total c liquidity at disposal as of was NOK 45 mill. after the payment of dividend of NOK 117 mill. for The number includes unused credit facilities of NOK 38 mill. The company s cash position will improve into 2nd half year. Currency Ekornes sells its products in the respective country s currency. Approx. 100% of expected net currency flow is hedged three years ahead. Balance The Group s total balance as of was NOK 968,9 mill. As of it was NOK mill. The Group s equity ratio was 61.5% after calculated taxes, but before making any provisions for dividend for Receivables have this year increased by NOK 22.2 mill. The inventories are up by NOK 36.9 mill. Long term assets are increased by NOK 54.7 mill., after accumulated net deprecation of NOK 25.8 mill. Current liabilities are reduced by NOK mill. The company s current liabilities are non interest bearing.

4 Utestående fordringer er siden årsskiftet økt med NOK 22,2 mill.. Varelagrene er økt med NOK 36,9 mill. og anleggsmidler er økt med NOK 54,7 mill., etter netto avskrivninger hittil i år på NOK 25,8 mill.. Kortsiktig gjeld er redusert med NOK 141,1 mill.. Selskapets kortsiktige gjeld er ikke rentebærende. Langsiktig gjeld er økt med NOK 21,1 mill., hvorav NOK 3,1 ikke er rentebærende. Antall ansatte pr og ( ): Ansatte i Norge (1.212) Ansatte i utlandet 114 (111) Totalt 1.357(1.323) Dette tilsvarer ca årsverk pr (1240 pr ). Utvikling Utviklingen for Ekornes i 1. halvår har totalt sett vært som forventet. Som forutsatt ligger selskapets driftsmargin pr. 1. halvår ligger under tilsvarende periode i fjor. Bortsett fra hud har råvareprisene vært stabile. Hudmarkedet har imidlertid nå roet seg noe. Ekornes har lykkes i å minimalisere konsekvensene av den siste tids uroligheter på hudmarkedet. Den forholdsmessige veksten i omsetning i forhold til 2000 antas å avta noe i 2. halvår Bakgrunnen er at 2000-tallene for 2. halvår var betydelig bedre enn for 1. halvår, og på nivå med 1. halvår i år. Reell kapasitet innenfor Stressless og madrasser er imidlertid høyere ved inngangen til 2. halvår enn for ett år siden. Med bakgrunn i ordrereserven ved utgangen av juli forventes det full kapasitetsutnyttelse resten av året. Konsernets ordrereserve ved utgangen av juli var NOK 170 mill.. Ordreinngangen i juli har vært på NOK 142 mill., som er på nivå med fjoråret. Selskapets kapasitet i 1. halvår har vært større enn løpende ordreinngang. En forventer imidlertid at kapasiteten vil være godt tilpasset løpende ordreinngang de neste 6 måneder. I løpet av 2. halvår forventes det at hoveddelen av skumplastproduksjonen på Ikornnes er overflyttet til de nye lokalene. Det vil da ligge til rette for ytterligere kapasitetsøkninger innenfor produktområdet Stressless. Aksjonær- og børsforhold I løpet av 1. halvår 2001 ble det omsatt i alt aksjer i Ekornes ASA over Oslo Børs. Aksjonærer ( ) Antall Norske Utenlandske % av aksjekapital Norske 73.3% 78.8% Utenlandske 26.7% 21.2% Kontantstrømoppstilling: Cash Flow Statement: 3. kvartal 3. kvartal (mill. NOK) (mill. NOK) 3 rd quarter 3 rd quarter År Year Netto kontantstrøm fra: Net cash flow from Operasjonelle aktiviteter Operating activities Investeringsaktiviteter Investing activities Finansieringsaktiviteter Financing activities Netto endring i kontanter og Net change in cash and kontantekvivalenter cash equivalents Kontanter ved periodens start Cash at the beginning of period Kontanter ved periodens slutt Cash at the end of period Selskapets 10 største aksjonærer pr The 10 largest shareholders as of Aksjer/Shares % 1. State Street Bank, USA ,52 2. Chase Manhattan Bank, GBR ,79 3. KLP Forsikring, NOR ,76 4. Vital Forsikring ASA, NOR ,43 5. Gjensidige NOR Sparefors., NOR ,13 6. Berit Ekornes Unhjem, NOR ,09 7. Verdipapirfondet Avanse, NOR ,99 8. Credit Agricole Indo Lux. SA, LUX ,91 9. Boston Safe Dep & Trust, USA , Odin Norge, NOR ,55 Sum/Total ,75 Long term liabilities are increased by NOK 21.1 mill. of which NOK 3.1 mill are non interest bearing. Number of employees as of and ( ): Employees in Norway 1,243 (1,212) Employees abroad 114 (111) Total 1,357 (1,323) This corresponds to approx. 1,270 man-years as of (1,240 as of ). Prospects The overall development for Ekornes through 1st half year has been according to expectations. The operating margin as per end of June is as foreseen lower than previous year. Except for leather prices, the raw material prices have been stable. However, the leather market seems to have stabilized. Ekornes has succeeded in minimizing the consequences of this year s fluctuations in the leather market. The proportional growth compared to 2000 is expected to decline somewhat during the 2nd halfyear This must be viewed in the light of the 2nd half year figures for year 2000 being considerable better than the 1st half year figures and being at the same level as for the first six months this year. However, today s actual capacity for Stressless and mattresses is higher than one year ago. Based on the order book by end of July, full capacity utilization is expected for the remaining part of the year. The total order backlog for the Group by the end of July was NOK 170 mill. The order influx during July was NOK 142 mill., which is at the same level as last year. During the 1st half year the production capacity has exceeded the demand. However, the capacity is expected to be well adapted to the running order influx for the next six months. The major part of the foam plastic production at Ikornnes is expected to be moved over to the new facilities by year end. It will then be possibilities for further increase in capacity within the product area Stressless. Shareholders and Stock exchange During the first half-year a total of 11,112,000 Ekornes ASA shares were traded over the Oslo Stock Exchange. Shareholders ( ) No. shares Norwegian 3,653 3,190 Foreign % of share capital Norwegian 73.3% 78.8% Foreign 26.7% 21.2%

5 RESULTAT INCOME STATEMENT Perioden 1. halvår Hele året 2. kvartal 2. kvartal (Hele kr) (Figures in NOK) Period 1 st half-year Whole year 2 nd Quarter 2 nd Quarter Driftsinntekter Operating revenue Vareforbruk Costs of goods sold Lønn og sosiale kostnader Salaries and social costs Andre driftskostnader Other operating expences Ordinære avskrivninger Depreciation Sum driftskostnader Total operating costs Driftsresultat Operating result Finansnetto Net financial income and expenses Ordinært resultat før skatt Ordinary result before taxes Beregnet skatt Accumulated taxes Resultat etter skatt Result after taxes Resultat per aksje Result per share RESULTAT OG BALANSE BALANSE BALANCE Perioden 1. halvår Hele året (Hele kr) (Figures in NOK) Period 1 st half-year Whole year Anleggsmidler Total long term assets Varelager Inventories Fordringer Receivables Likvider Cash and bank deposits Omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Sum egenkapital Total equity Langsiktig gjeld (rentebærende) Long term liabilities Langsiktig gjeld (ikke rentebærende) Long term liabilities Kortsiktig gjeld (ikke rentebærende) Current liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum gjeld og egenkapital Total liability and equity RESULT AND BALANCE SHEET N-6222 Ikornnes, 23. august 2001/ 23 August 2001 Styret i Ekornes ASA/ The Board of Ekornes ASA Olav Kjell Holtan Sigmund Ekornes Carl Graff-Wang Torger Reve Formann/ Chairman Ole Jan Korsnes Arnstein Johannessen Wenche E. Fannemel Nils-Fredrik Drabløs Adm. direktør/ Group Man. Director

6 EKORNES ASA, N-6222 Ikornnes, Norway Tel , Fax Foretaksregisteret NO MVA

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Ekornes ASA, N-6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har per 1999 hatt en omsetning på NOK 943,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK 77,5 mill.

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes Ekornes ASA, 6222 Ikornnes FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 1.535,8 mill., som tilsvarer

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%)

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 2001

FORELØPIG REGNSKAP FOR 2001 Ekornes ASA, 6222 Ikornnes FORELØPIG REGNSKAP FOR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2001 hatt en omsetning på NOK 1.709,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 174,1 mill.

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2003

REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2003 Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. HALVÅR Gode halvårstall for Ekornes Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår hatt en omsetning på NOK 990,9 mill., som tilsvarer en

Detaljer

1. kvartal. 1 st Quarter

1. kvartal. 1 st Quarter 1. kvartal 2002 1 st Quarter REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2002 Økt ordreinngang og resultatvekst for Ekornes Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. kvartal 2002 hatt en omsetning på NOK

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2002

REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2002 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2002 Resultatvekst hos Ekornes Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2002 hatt en omsetning på NOK 879,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK 39,5

Detaljer

3. kvartal. 3 rd Quarter

3. kvartal. 3 rd Quarter 3. kvartal 2002 3 rd Quarter REGNSKAP PR. 3. KVARTAL 2002 Ekornes med sterke tall Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes hadde pr. 3. kvartal 2002 en omsetning på NOK 1.303,7 mill., som tilsvarer

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 2002

FORELØPIG REGNSKAP FOR 2002 Forløpig regnskap Preliminary Accounts 2002 FORELØPIG REGNSKAP FOR 2002 STERK RESULTATVEKST FOR EKORNES i 2002. Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2002 hatt en omsetning på NOK

Detaljer

1. halvår 1 st half-year

1. halvår 1 st half-year 1. halvår 1 st half-year 2003 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2003 Gode halvårstall for Ekornes Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2003 hatt en omsetning på NOK 990,9 mill., som

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. HALVÅR Selskapets utvikling - omsetning og resultat

Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. HALVÅR Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2003 Gode halvårstall for Ekornes Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2003 hatt en omsetning på NOK 990,9 mill., som tilsvarer

Detaljer

1. kvartal 1 st Quarter

1. kvartal 1 st Quarter 1. kvartal 1 st Quarter 2003 REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2003 God utvikling for Ekornes Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. kvartal 2003 hatt en omsetning på NOK 521,6 mill., som

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter

3. kvartal 3 rd quarter 3. kvartal 3 rd quarter R E G N S K A P P R. 3. K V A R T A L 2 0 0 7 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Resultatene til Ekornes er påvirket negativt av den sterke norske kronen. Ekornes har

Detaljer

1.KVARTAL. 1 st quarter

1.KVARTAL. 1 st quarter 1.KVARTAL 2004 1 st quarter REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2004 God start på 2004 for Ekornes Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. kvartal 2004 hatt en omsetning på NOK 588,6 mill., som

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 2002

FORELØPIG REGNSKAP FOR 2002 Ekornes ASA, 6222 Ikornnes FORELØPIG REGNSKAP FOR 2002 STERK RESULTATVEKST FOR EKORNES i 2002. Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2002 hatt en omsetning på NOK 1.828,3 mill., som

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter

3. kvartal 3 rd quarter 3. kvartal 3 rd quarter 2003 REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 2003 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har pr. 3. kvartal 2003 hatt en omsetning på NOK 1.450,3 mill., som tilsvarer en økning på

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

God start på 2004 for Ekornes

God start på 2004 for Ekornes Ekornes ASA, 6222 Ikornnes 1 REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2004 God start på 2004 for Ekornes Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2004 hatt en omsetning på NOK 588,6 mill., som tilsvarer

Detaljer

1.HALVÅR. 1 st half year

1.HALVÅR. 1 st half year 1.HALVÅR 2004 1 st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2004 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2004 hatt en omsetning på NOK 1.135,6 mill., som tilsvarer en økning på NOK

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

3.KVARTAL. 3 rd quarter

3.KVARTAL. 3 rd quarter 3.KVARTAL 2004 3 rd quarter REGNSKAP PR. 3. KVARTAL 2004 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har pr. 3. kvartal 2004 hatt en omsetning på NOK 1.659,3 mill., som tilsvarer en økning på

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Fo r e l ø p i g r e g n s k a p

Fo r e l ø p i g r e g n s k a p Fo r e l ø p i g r e g n s k a p Preliminary Accounts 2 0 0 5 F O R E L Ø P I G R E G N S K A P F O R 2 0 0 5 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2005 hatt en omsetning på NOK 2.291,5

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA R E G N S K A P F O R 1. K V A R T A L 2 0 0 8 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Selskapets resultat for 1. kvartal 2008 er påvirket av økte råmaterialkostnader,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

1. halvår First half

1. halvår First half 1. halvår First half R E G N S K A P F O R 1. H A L V Å R 2 0 0 7 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2007 hatt en omsetning på NOK 1.269,9 mill., som tilsvarer en økning

Detaljer

1. h a l v å r First half

1. h a l v å r First half 1. h a l v å r First half 2 0 0 6 R E G N S K A P F O R 1. H A L V Å R 2 0 0 6 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2006 hatt en omsetning på NOK 1.259,2 mill., som tilsvarer

Detaljer

3. k v a r t a l THIRD QUARTER

3. k v a r t a l THIRD QUARTER 3. k v a r t a l THIRD QUARTER 2 0 0 6 R E G N S K A P P R. 3. K V A R T A L 2 0 0 6 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har pr. 3. kvartal 2006 hatt en omsetning på NOK 1.844,4 mill.,

Detaljer

1. HALVÅR Half-year

1. HALVÅR Half-year 1. HALVÅR 2005 1. Half-year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2005 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2005 hatt en omsetning på NOK 1.136,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

1. k v a r t a l 1. quarter 2 0 0 6

1. k v a r t a l 1. quarter 2 0 0 6 1. k v a r t a l 1. quarter 2 0 0 6 R E G N S K A P P R. 1. K V A R T A L 2 0 0 6 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. kvartal 2006 hatt en omsetning på NOK 651,3 mill., som tilsvarer

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

1. KVARTAL. 2005 1. quarter

1. KVARTAL. 2005 1. quarter 1. KVARTAL 2005 1. quarter REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2005 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. kvartal 2005 hatt en omsetning på NOK 594,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK 1,1

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA MELDING FOR 3. KVARTAL 2008 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har pr. 3. kvartal 2008 hatt en omsetning på NOK 1.928,2 mill., som tilsvarer en økning

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA R E G N S K A P F O R 1. K V A R T A L 2 0 1 0 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. kvartal 2010 hatt en omsetning på NOK 785,7 mill., som tilsvarer

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

1. halvår 1 st half year Ekornes ASA

1. halvår 1 st half year Ekornes ASA 1. halvår 1 st half year Ekornes ASA MELDING FOR 1. HALVÅR 2008 God utvikling for Ekornes i 2. kvartal. Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2008 hatt en omsetning på NOK

Detaljer

God utvikling for Ekornes

God utvikling for Ekornes Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2006 God utvikling for Ekornes Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. kvartal 2006 hatt en omsetning på NOK 651,3 mill., som tilsvarer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2005

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2005 Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2005 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. kvartal 2005 hatt en omsetning på NOK 594,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK 1,1

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

3. kvartal 3rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 2012 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2012 SELSKAPETS OMSETNING OG RESULTAT REVENUES AND PROFITS: Per 3. kvartal 3. kvartal As

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

EKORNES 1. HALVÅR 1 HALF-YEAR 2017

EKORNES 1. HALVÅR 1 HALF-YEAR 2017 EKORNES 1. HALVÅR 1 HALF-YEAR 2017 ST 2 Regnskap for 1. halvår 2017 Financial statements for the first half-year 2017 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST HALF-YEAR 2017 Hovedtall

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2011 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2011 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004 Vekst og resultatfremgang! For 6 kvartal på rad kan SuperOffice ASA vise til fin omsetningsvekst og sterk resultatforbedring. Den positive utviklingen

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

1. halvår 1 st half year Ekornes ASA

1. halvår 1 st half year Ekornes ASA 1. halvår 1 st half year Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2012 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST HALF OF 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: 1. halvår 2. kvartal 1 st half year

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA R E G N S K A P F O R 1. K V A R T A L 2 0 0 9 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. kvartal 2009 hatt en omsetning på NOK 695,3 mill., som tilsvarer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

1. halvår 1 st half year Ekornes ASA

1. halvår 1 st half year Ekornes ASA 1. halvår 1 st half year Ekornes ASA R E G N S K A P F O R 1. H A L V Å R 2 0 1 0 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2010 hatt en omsetning på NOK 1.502,6 mill., som representerer

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 3. kvartal 2011 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST THREE QUARTERS OF 2011 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

1. kvartal 1 st Quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st Quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st Quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2012 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST QUARTER 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: 1. kvartal 1 st Quarter (NOK mill.)

Detaljer

EKORNES ASA 3. KVARTAL 3 RD QUARTER

EKORNES ASA 3. KVARTAL 3 RD QUARTER EKORNES ASA 3. KVARTAL 3 RD QUARTER 2015 2 Regnskap for 3. kvartal Financial statements for the first three quarters 2015 REGNSKAP FOR 3. KVARTAL REPORT FOR THE FIRST THREE QUARTERS 2015 Hovedtall / Key

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Tredje kvartal / third quarter 2003

Tredje kvartal / third quarter 2003 Tredje kvartal / third quarter 2003 Q3 E-CO Energi Kvartalsrapport for konsernet 1. januar 2003 30. september 2003 Tall for 2002 i parentes Lav kraftproduksjon - høye spotpriser Fortsatt domineres kraftmarkedet

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Foreløpig regnskap Provisional financial statement Ekornes ASA

Foreløpig regnskap Provisional financial statement Ekornes ASA Foreløpig regnskap Provisional financial statement Ekornes ASA F O R E L Ø P I G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2009 hatt en omsetning på NOK 2.587,9

Detaljer

Sum Total

Sum Total 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 3. kvartal kr 1.605 mill. mot kr 1.658 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 129 mill. mot kr

Detaljer

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 2003

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 2003 Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 2003 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har pr. 3. kvartal 2003 hatt en omsetning på NOK 1.450,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK

Detaljer