YO~'ngsgt.11, 0181 Oslo Tele'c n Z Telefax orsk Tran;portarbeiderforhm d Norsk Jernbaneforhund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YO~'ngsgt.11, 0181 Oslo Tele'c n Z2 20 40 55 - Telefax 22 11 35 72. orsk Tran;portarbeiderforhm d Norsk Jernbaneforhund"

Transkript

1 NORSK TRANSPORTARBEIDER FORBUND YO~'ngsgt.11, 0181 Oslo Tele'c n Z Telefax Sen iee i alle letld 27. oktober 1996 PRESSEMELDING LKAB-STREJKEN I NARVII{ OVER. Partcne i LKAB-konflikten i Narvik bl~ kl. 13 i dag ( nigc om en anbefalt resultat etter Yel en måneds streik. Arbeidet gjenuppta" s0ndag kveld. Gjennom meklingen ~om har pågått siden lordag morgcn er partene enige om en frmarig avtale som regulerer p1anlagte omitillingff ed ~arvik maimhavu. I femånp~rioden vil alle ansattf' få tilbud om fortid.~pensjon Yed fylte 58 år. Sammen med naturlig avgang skal dette lose bedriftens bt>hov for nedbemanning i pedoden. l.kajj har dessuten fra~agt seg mullgheten fur å h inge ansatte ti1 å ta anset1else i andre bedrifter, ed uwrforing a\ virk~omhet Ansatte som ahiken:i og i samarbeirl med LKAB og uiyikling"s lskap<.'t Fumrum wlgcr å ta ansettelse i a1 nen bedrift innen , garantt t ') sanuu~ ansettelse:h ilkår og rett til gj~nansettelse i LKAB innen tre år. Ansatte "om seh s1er opp. \'il motta ett års Jonn. ~ Repre~entanter for cle tre I 0-fagfl rbunde.1c~ fi'1rhanjling1iutvalg si-er 1 en kununentar at d~n femårige avt<llen ;,ikrer de ansatte mot 1.. ppsigelser og tvmgsovt!rfr~ring til andre bedrifter. Dt" eld.:te arbe1d.;takernc er sih:n:t c:n.erdig a\ gang på -;in yrf\.e.;ji. Samlct gj0r dene at man rcgner med n':e1 100 prosent Ja "tu ura vste1rn1ingen vm en uke. LO-fo1bun1ene 1 betegner Jet også ~ )m oppsiktsvckk~r.de og gle<ld1g ;.ic m rn har fått ril en av[alc som c.lefinerer l va ~\Jm er bedrift~n prima:rvirkc;"".n:het ug son, T XAB har forpliktet seg til å beholde i egen regi. Def[e euer m g~t scramrne rammer for LKABs styringsr~n i fem~rspenodtn. I LO ~arnm~nhene. heregne~ denne:: t-ieten a\ ä.vtalen som hdt unik. Stretken bret ut 26. septernbtr fördi 1 orsk Tran;portarbeiderforhm d Norsk Jernbaneforhund og ~orsk L0komoti... mjnnsforbund 1k~:e bk enige med Havnt'- og Terminaloperatoren~s Landsforenmg og LKAB Narvik. Malmhavn om rt.:\ is jon av t.uiffa, talen. Hvis parcene ikke hadde blitt cnige ved helgcm mc:klrng, ville Jet svenske fägforbundet SEKO og Nordisk Transpo1ta1hei<lcrfoderasjon ha ivcrksatl sympatlaksjoner i Luleå havn fra onsdag. for NORSK TRA. \'.SPORl ARBEIDERFORBL1't"D JJ~ c;)cnc5;y/ I ~ ~{ -2t.2c:~ ~.fo5 f PER 0ST\'OLD W \, f"o" ' "'JS -.Z / 5:"1 t--t o bit: <i'-f Jrt 51 ZJ

2 U- RIKSMEKLINGSMANNENS M0TEBOK i sak: NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND, NORSK JERNBANEFORBUND, NORSK LOKOMOTIVMANNSFORBUND på aen ene s ~de_ og HAVNE- OG TERMINALOPERAT0RENES LANOSFORENING p! den annen side vedr~rende tariffrevisjonen LKAB Den 26. oktober 1996 ble det holdt meklingsm0te i Riksmeklingsmannens lokaler i GrensenJ, Oslo under ledelse av meklingsmann Eva Opshaug Teigen. Til stede for partenel Norsk Transportarbeiderforbund: Norsk Jernbaneforbund: Norsk Lokomotivmannsforbund: Per 0stvold, Reidar Nygård, steinar StifJell, Harry Knutsen, Birger Benjamins.en. Ter Dahl, Gunnar D0lvik, Terje Nilsen. 0ystein >.slaksan, Pål Pettersen, svein-arvid Hansen. Havne- og Terminaloperat0renes Landsforening: Helge Sletten, Bj~rnar Solvang, Svein Ivar Si,1ertsen, JQ)rn Eldby, Arnfinn Jensssn, Odd-Leif Bergvik. Det ble fremlagt; 1. Riksmeklingsmannens mrt>tebok datert 23., 24. og 25. septe:l\ber Diverse dokwnenter. Meklingen fant sted i fellesm0ter og s~rm 0ter. Meklingsmannen fremla forslag i overer,stemroelse rred vedlegg til m~teboken. Begge parters representanter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til mandag den 4 nov 1996kl.1200 & 011-" ~ (1).) Ä' ~ 'QfVY\ Eva cjpshaug<..t.'eiget(j

3 16 : ~ :1357~- MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND, NORSK JERNBANEFORBUND, NOR~ LOKOMOTIVMANNSFORBUND på den ene s:lde""" og HAVNE- OG TERMINALOPERAT0RENES LANDSFORENING på den annen side vedr~rende tariffrevisjonen LKAB Partene er eniqe om fgjlqentle endringer/tilleqq; S 2-6 b. Qverenskomsten F0rste avsnitt tilf0yea: "Den 0kte driftstid på totalt 36 skift pr. år samt gangtid og m1lj0stopp kompenseres med 15 avspasseringsskift for den enkelte. Avspasseringen skal avtales på rorhånd med bedriften og gj ennomf~res uten driftsforstyrrelser eler supplering av personell. Inntil 7 avspasseringsskift kan overf0res til neste kalenderår. Det fastsettes ny driftsstans i 16 timer fra julaften kl til 1. juledag kl Om forhcldene tilsier at dr~ftsklargj~ring/drift i storhelg oq h~ytidsdager ikke er påkrevet for oppr~ttholdelse av normal drift, kan skiftmannskapene gis fri uten tap av s~rskilt godtgj0relse og avspassering. " S 6. Overtid bestemmelser Nr.1 nytt pkt. e - Tillegg storhelg osv. Dagarbeider: 150% tor overtid i storhelg og på h~gtidsdager. S 9. Skiftb~tte - overflytting av person~le Pkt. 3 Omflytting til annen avdeling eller arbeidstidsordning Den svenske modellen vedr0rende "overenskommelse ~ gallende " omplaceringserstattning" gj0res gjeldende for LKAB Narvik.

4 f\dt A\ \<JRS. TRA\SP. ARB. FORB: f :~ 4 E tenunelse Pkt. 1. Grunnl0nn og ansiennitetstillegg. Grunnl~nn ~kes med kr. 3,- pr. time. Pkt.-~. Diverse besteml'l\elser _. oe faste kronetillegg omgj0res til prosenttillegg ut fra den reviderte qrunnl~nn. Pkt. 6. smusstillegg. Satsene 1 til 5 0kes til kr. 10,-. Sats 8 utgår. Generell bonus i konsernet, Ansatte i Narvik omfattes av den generelle bonus i konsernet. Feriebigrag. Det årliga bidrag på kr. 500,- erstattes med Gkning av grunnl~nnen kr. 50,- pr. mnd. med Komitearbeid - utredning. Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal utrede f0lgende; A. L0nnsforskjeller dag/skift. B. Krav fremsatt i tilknytning til overenskomstens bestemmelser i 3 nr. 2 a, b og c {helgetillegg, S 6 nr. 2a (overtidsbestemmelser), 9 nr. 2a (skiftbytte) og 12 nr. 4 (skift- og helgetillegg). Utvalget skal starta arbeidet straks og ha avsluttet arbeidet innen den 1. mars Det f astsettes rett for begge parter til å oppta f orhandlinger i tariffperioden med utgangspunkt i utvalgets konklusjon. S 4. Ferie. 2. avsnitt erstattes med: "For slaftarbeidere gjelder at ferieavviklingen normalt giennomfäres innenfor skolefenen." Det forutsettes at detta gjennomf~res ferievikarer. med begrenset bruk av ovennevnta gjennomf~res som en pr~veordning i tariffperioden

5 ~~ DT AV \ORSK TRA\SP ARB.FORB:27-10-S6 rn= 13 -± ~ -± :; 5' b J Engring av meklingsprotokollen ~Y 199.!. e om å gjennomf~re f~lgende endring i meklingsprotokollen Partene er 7nnigtar dette i meklingsprotokollen for av 1994 og in vt len er bemanninqen i henhold til "Ved ii:ing!else av dtentn~i al 1: personer inklusive dagens vaktordning bemanninqsplanen sa :. c..-i 1 juni - 31 august) skal skiftbemannin9en i henhold I ferieper oueu 11 til bemanningsplanen vere 13 personer. andres P å ~runn av overf0ring av personale til MTAS. Bemanningsplanen ~ I omstillingsperioden frem til gjejder felgende ordninge-r: 1. F0RTIDSPENSJONERING I nevnte periode tilbyr LKAB fortidspensjonsordning til alle ansatte ved fylte 58 år. Det forutsettes at ekstem rekruttering ikke må företas som erstatning Pensjonsbetingelser er i henhojd til de retningslinjer som gjelder for pcnsjonering ved 62 år Dette skal sanunen med naturlig avgang I0se bedriftens behov for nedbemanning i perioden. 1. PRil\'L'ERVIRKSOMHET I perioden vil LKAB's prirna:rvirksomhet, drift og vedlikehold av losse <:>g lasteanlegg, samt renholdsfunksjon, vaktmestertjenester, sprinkleranlegg, lager, portvakt og pravetaking skje i egen regi som i dag. Driftsavdelingen vit förestå oodvendige feilregistrennger og reparasjoner for å holde driften i gan.g. Mer omfattende tilstandskontroller/feils0kinger og rep.arasjoner/utskiftinger blir gjennomfurt på dagtid av Teknisk Service. 3. SLUTTVEDERLAG Ansatte som i perioden selv sier opp sin stilling, gis ett års 10nn wider forutsetning av at ekstem rekruttering ikke må företas for å fylle stillingen 4. FUTURUM Ansatte som i sarnarbeid med LKAB og Futurum velger å ta ansenelse i annen bedrift senest , garanteres minimum sanune ansettelseswkår (J0rui, pensjon, forsikring) og ansettejsesrett tilbake til LKAB i 3 år I tillegg gjelder fojgende: 1. OPPLtERING For oppla?ring som f.elge av videreutvikling i egen bedrift dekkes kostnadene i samsvar med Hovedavtalens Kap. XVI l. NY VIRKSOMBET Partene er positive til Futurums arbeide for å skape rakt aktivitet og nye arbeidsplasser i Narvik.

6 4 ';' , :~ 6: t 4 3. S.fERSKILTE FORHOLD Forhold i tilknytning til banegårdsvedlikeholdet og opplrering som linjelokfärere. Det henvises til sa:rskilt brev om spersmålene tilde respektive fagföreninger. 4. MTAS Partene er enige om at de forhold som er nevnt i denne protokoll inngår som en fälge av t.ariffoppgjeret for LKAB for l Ikrafttreden Avtalen trer i kraft med virkning fra 1/ L0nnsbestemmelsene gjares gjeldende fra konfliktens opplwr. Omregning av overtidstillegg og skifttillegg m. v. fra dato for den feljes svarfrist Streiken avblåses så fön som det er pral'tisk mu1ig. 6. Svarfiist P'artene er enige om en felles svarfrist til mandag den 4. nov 1996 kl.1200.

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2012 2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004:

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: ARBEIDSRETTEN Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (advokat Einar Engh) mot Næringslivets

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer