REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat"

Transkript

1 Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%) sammenlignet med tilsvarende periode i Konsernets driftsresultat per ble NOK 71,0 mill. (19%) mot NOK 59,0 mill. (16,9%) ved samme tidspunkt i Dette er en økning på 20%. Resultat før skatter ble NOK 73,2 mill. (19,6%) mot NOK 60,4 mill. (17,3%) per 1. kvartal Det er gjort avsetning for eventuell bonus til ansatte med NOK 4,0 mill., mot NOK 3,3 mill. for tilsvarende periode Justering for endelig avregning av bonus for 2000 vil som i fjor bli foretatt i siste kvartal. Ekornes har hatt størst omsetningsfremgang i eksportmarkedene (9%), men en mer beskjeden vekst i hjemmemarkedet (3%). Selskapets ordreinngang har i vært NOK 397 mill., som er vel 21% over tilsvarende periode i fjor. Ordreinngangen fra eksportmarkedene har økt med ca 21%, mens ordreinngangen fra det norske marked har vist en fremgang på 23%. Ordrebeholdningen ved utgangen av var NOK 140 mill., mot NOK 92 mill. på samme tidspunkt året før. Økningen i ordrereserven er knyttet til produktområdene Stressless og sofa. Kapasiteten innenfor produktområdet Stressless er nå noe for lav sett i forhold til den løpende etterspørselen, og tiltak er satt i verk for å øke denne med ca. 100 sitteplasser per dag, suksessivt mot utgangen av 3. kvartal. Marked I forhold til 1999 har Ekornes fortsatt sin positive utvikling i de fleste marked. Spesielt positiv har omsetningsutviklingen vært i Asia (+67%), Sverige (+35%) og UK (+24%). 1

2 Omsetning per fordelt på de viktigste markedene: Endring i omsetning 1. kv kv. 00 Norge 30,5% 32,0% +3,0% Rest Norden 13,5% 12,0% +18,0% Mellom-Europa (Tyskland, Holland, 10,5% 10,5% +8,0% Luxembourg, Østerrike, Sveits) Sør-Europa (Frankrike, Belgia, 13,5% 15,0% -3,5% Spania) UK 9,5% 8,5% +24,5% USA 19,0% 20,0% +0,5% Asia 3,5% 2,0% +67,5% Tilbakegangen i Sør Europa er midlertidig, da ordreinngangen i samme periode viser en økning på 10%. I Norge har møbelbransjen nå forholdsvis god utvikling som følge av den gode norske økonomien. Ekornes tror på en god utvikling for resten av året, forutsatt uendrede rammebetingelser. Selskapets omsetning i det svenske marked har i første kvartal økt med vel 35% i forhold til samme tidsrom i fjor. Årsaken er både en bedring i de generelle markedsforhold og omlegging av distribusjonen. Konjunkturene i USA er gode. Ekornes har en økning i ordreinngangen i på 24%. Ekornes er i dette markedet i ferd med å gjennomføre en mer målrettet og aktiv markedsføring. Dette skal på litt sikt skape grunnlag for en kraftigere vekst i USA. Produktområdene Stressless Den positive utviklingen for Stressless har fortsatt videre gjennom 2000, med en omsetningsøkning på ca. 5% og en økt ordreinngang på 23% sett i forhold til samme periode i Ekornes følger de tidligere annonserte planer mht. nyinvesteringer og videre oppbygging av produksjonskapasitet. Målsettingen er å øke kapasiteten i løpet av 3. kvartal med ytterligere 100 sitteenheter per dag. Produksjonen i har vært på ca. 900 sitteenheter per dag. I løpet av mai starter en omlegging av produksjonen. Stressless -produktene blir tilført flere nye og forbedrede funksjoner. Bl.a. kan nakkeputen heretter kobles over i en sovestilling. Omleggingen vil kunne påvirke produksjonskostnadene i en periode fremover. Ferdigstillelse av nytt skumplastanlegg i løpet av høsten 2000, samt derpå følgende rehabilitering av de gamle lokalene, vil gi Ekornes muligheten til å øke kapasiteten opp mot sitte enheter pr. dag. Denne tilleggskapasiteten er ikke tilgjengelig før etter år

3 Madrasser Omsetningen i for madrasser er opp med 23% sammenlignet med samme periode i Økningen er hovedsakelig kommet i Norge og Sverige. Det satses kontinuerlig på produktutvikling og en forbedret kolleksjon ble introdusert på messen i Ålesund sist høst. Denne kom ut til forhandlerne i februar, og har blitt godt mottatt. Utviklingen for madrasser er positiv også med hensyn til inntjening. Ekornes har klart å møte en hardere konkurranse i det norske markedet med økning i både omsetning og resultat. Omsetningen av madrasser har store sesongsvingninger, med 2. kvartal som det klart laveste. Det ventes derfor en lavere omsetning i neste kvartal. Sofa Omsetningen for sofa har vært ca. 9% høyere enn for samme periode i Økningen har hovedsakelig kommet i Danmark og Frankrike. Ekornes har siste året beholdt sine markedsandeler i det norske «sofa markedet» til tross for økende konkurranse også her. Bransjen er nå inne i den del av året som tradisjonelt er lavsesong for denne produktgruppen. Til tross for dette er ordresituasjonen for Ekornes meget god. Selskapet har fortsatt en god og bred presentasjon av sofakolleksjonen hos sine forhandlere i Norden. Eksport av enkelte sofamodeller er økende, noe som kan ses av utviklingen i Danmark og Frankrike. Omsetning fordelt på forretningsområdene: År Total omsetning (mill. NOK) 373,7 348, ,4 Stressless hvilestoler og sofa 67,0% 68,5% 67,5% Madrasser 15,0% 13,5% 14,5% Sofakolleksjonen 13,5% 13,0% 12,5% Skumplast, Sacco, Kiddo og andre 4,5% 5,0% 5,5% Likviditet Konsernets likviditetssituasjon er god. Total disponibel likviditet per var NOK 275 mill. før utbetaling av utbytte på NOK 117,0 mill. for Tallet inkluderer ubenyttede kredittrammer på NOK 104 mill. Vedtatt investeringsprogram for år 2000 på ca. NOK 130 mill. blir gjennomført innenfor innvilgede kredittrammer. Gjennomsnittlig bruk av rammene vil øke noe. Valuta Ekornes omsetter sine varer i respektive lands lokale valuta og har sikret tilnærmet 100% av sine netto forventede valutainntekter i Balanse Konsernets totalbalanse per 31. mars 2000 var NOK 893,3 mill. Per var den NOK 831,4 mill. Konsernets egenkapitalandel utgjør nå 52,1% etter beregnet skatt, men før avsetning til utbytte for regnskapsåret Utestående fordringer er siden årsskiftet økt med NOK 3,5 mill. Varelagerene er økt med NOK 16,5 mill. Anleggsmidler er økt med NOK 18,3 mill., etter netto avskrivninger i perioden på NOK 10,3 mill. 3

4 Kortsiktig gjeld er økt med NOK 4,2 mill. Selskapets kortsiktige gjeld er ikke rentebærende. Langsiktig gjeld er uendret. Antall ansatte per og ( ): Ansatte i Norge 1136 personer (1119) Ansatte i utlandet 88 personer (86) Totalt 1224 personer (1205) Dette tilsvarer ca årsverk per (1132 per ). Utvikling Begynnelsen av året har utviklet seg som forventet med hensyn til omsetning, mens ordreinngangen og lønnsomheten har vært bedre enn forventet. Selskapets driftsmargin i 2000 ligger i overkant av gjennomsnittet for Råvareprisene har vært stabile i perioden, men med indikasjon på noe høyere priser på enkelte innsatsfaktorer. Ordreinngangen har vært god i alle marked. Bedret ordreinngang i Norge (+23% i ) forventes å gi høyere omsetning i dette markedet i 2000 enn i Dette forventes å reflektere seg allerede i 2. kvartal. Den generelle bedringen i møbelsalget i Norge forventes å holde seg gjennom året, gitt fortsatt stabile rammevilkår og ro i finansmarkedene. Utsiktene for 2. kvartal 2000 er bedre enn for tilsvarende periode i Den gode markedsutviklingen for Stressless vil kunne kreve beslutninger om ytterligere økning utover de planlagte 100 sitteenheter i løpet av året. Kapasiteten vurderes løpende. Selskapets styre har besluttet å gjennomføre detaljplanlegging av byggetrinn 2 ved Stressless -fabrikken på Ikornnes. Endelig beslutning om byggestart vil bli tatt i løpet av høsten Forventet byggetid vil være 1,5-2 år. Den planlagte utbyggingen vil omfatte ca m 2 og gi rom for en total kapasitet på opptil 2000 sitteenheter pr. dag, samtidig som den muliggjør en betydelig effektivitetsforbedring. Konsernets totale ordrereserve ved utgangen av april var NOK 167 mill. 4

5 Aksjonær- og børsforhold I løpet av ble det omsatt i alt aksjer i Ekornes ASA over Oslo Børs. Antall Antall % av aksjekapital Aksjonærer ( ) ( ) Norske ,35% 65,40% Utenlandske ,65% 34,60% Selskapets 20 største aksjonærer var per 5. mai Aksjer %-andel 2000: 1. KLP Forsikring, NOR ,46 2. Gjensidige Nor, NOR ,63 3. Berit Ekornes Unhjem, NOR ,09 4. Gunnhild Ekornes Mertens, NOR ,92 5. Chase Manhattan Bank, GBR ,88 6. Bank of New York, LUX ,53 7. Verdipapirfondet Avanse, NOR ,18 8. Morgan Guaranty Trust, BLE ,15 9. Aksjefondet K-Vekst, NOR , Storebrand Livsforsikring, NOR , Citybank, N.A., GBR , K-Holding AS, NOR , Aksjefondet K-Avkastning, NOR , Norsk Hydros Pensjonskasse, NOR , DnB Real-Vekst, NOR , Postbanken Aksjespar, NOR , Skandinaviska Enskilda Banken S/A, NOR , Skandinaviska Enskilda Banken A/C, SWE , Jostein Ekornes, NOR , Vital Forsikring ASA, NOR ,23 SUM 20 største aksjonærer ,56 5

6 RESULTAT OG BALANSE/ RESULT AND BALANCE SHEET Resultat/ Income Statement (Mill. NOK/million NOK) Hele året/ Whole year 1999 Driftsinntekter/ Operating revenue 373,7 348, ,4 Vareforbruk/ Costs of goods sold 115,3 110,1 399,5 Lønn og sosiale kostnader/ Salaries and social costs 92,7 87,8 341,7 Andre driftskostnader/ Other operating expences 84,4 83,0 304,3 Ordinære avskrivninger/ Depreciations 10,3 8,9 37,4 Sum driftskostnader/ Total operating costs 302,7 289, ,9 Driftsresultat/ Operating result 71,0 59,0 244,5 Finansnetto/ Net financial income and expenses 2,2 1,4 5,7 Ordinært resultat før skatt/ Ordinary result before 73,2 60,4 250,2 taxes Beregnet skatt/ Accumulated taxes 22,0 18,1 75,0 Resultat etter skatt/ Result after taxes 51,2 42,3 175,2 Resultat per aksje/ Result per share 1,53 1,27 5,24 Balanse/ Balance (Mill. NOK/ Million NOK) Anleggsmidler/Total long term assets 335,3 246,8 317,0 Varelager/ Inventories 157,4 151,9 140,9 Fordringer/ Receivables 223,2 183,0 219,7 Likvider/Cash and bank deposits 177,4 190,1 153,8 Omløpsmidler/ Total current assets 558,0 525,0 514,4 Sum eiendeler/ Total assets 893,3 771,8 831,4 Sum egenkapital/ Total equity 465,3 381,5 407,5 Langsiktig gjeld/long term liabilities ( rentebærende) 40,8 38,6 40,8 Langsiktig gjeld/long term liabilities(ikke 19,2 27,2 19,3 rentebærend) Kortsiktig gjeld/current liabilities (««) 368,0 324,5 363,8 Sum gjeld/ Total liabilities 428,0 390,3 423,9 Sum gjeld og egenkapital/total liability and equity 893,3 771,8 831,4 N-6222 Ikornnes, 8. mai 2000/ 8 May 2000 Styret i Ekornes ASA/The Board of Ekornes ASA Olav Kjell Holtan Sigmund Ekornes Carl Graff-Wang Svein Ribe-Anderssen Formann/Chairman Arnstein Johannessen Ole Jan Korsnes Arild Merli Nils Fredrik Drabløs Adm. direktør/ Group Man. Director 6

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA 2 Innhold ÅRSRAPPORT EKORNES ASA 2013 Ekornes skal være en av Europas ledende møbelprodusenter og være kjent for å levere kvalitet i alle ledd INNHOLD SELSKAPET Dette er Ekornes

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Case Comfort Design AS 70

Case Comfort Design AS 70 Case Comfort Design AS 70 Case 5 Comfort Design AS 421 Innledning Comfort Design AS ble etablert av Olav Skoglund i 1956. Bedriften ligger i en liten kommune på Vestlandet. Etter en noe vanskelig start,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill).

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill). ÅRSBERETNING 2000 2000 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap. Eiendomsmarkedet viste stigende eller stabile leiepriser i de utleiesegmenter selskapet er eksponert, på tross av et stigende rentenivå

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

Årsrapport 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Årsrapport 1998 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Et sterkt trafikksystem. SAS tilbyr sine kunder et globalt trafikksystem, et nettverk som gir kunden muligheten til å reise enkelt

Detaljer

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer